Âwiat fantazji w zasi gu r ki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Âwiat fantazji w zasi gu r ki"

Transkrypt

1 Test a Âwiat fantazji w zasi gu r ki Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia WrzeÊniowe i paêdziernikowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie teksty i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz od 6. do 0. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. i 5. oraz. i. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Tekst do zadaƒ od. do. Grudzieƒ 005 Któr dy do Narnii? y si tego dowiedzieç, dwa kolegia zaglàdajà do szafy W Lwie, zarownicy i starej szafie, pierwszym tomie Opowie- Êci z Narnii.S. Lewisa [czytaj: luisa], dzieci przechodzà przez najzwyklejszà szaf do zaczarowanego Êwiata. Frapujàce opowieêci Lewisa sk oni y póêniej dwa amerykaƒskie kolegia chrze- Êcijaƒskie Westmont [czytaj: estmont] w Kalifornii i Wheaton w Illinois [czytaj: iton w ilinoj] do zdobycia dwóch ró nych szaf, których w aêcicielem by niegdyê brytyjski pisarz. o dziê nie wiadomo, czy jedna z nich sta a si dla niego natchnieniem. Szafa w Kolegium Wheaton, rzeêbiona przez dziadka.s. Lewisa, to pamiàtka rodzinna. Pozwalamy jej dotykaç wyjaênia Marjorie Mead [czytaj: mard ori mid] z uczelni ale, oczywiêcie, nie wolno do niej wchodziç. o Wheaton mebel KULTUR trafi w 97 r. wraz z prywatnymi dokumentami pisarza. Kolegium Westmont nie ma adnych innych pamiàtek po Lewisie prócz szafy. Nie mamy dowodu, e to w aênie ona zainspirowa a Lewisa przyznaje profesor anglistyki Paul elaney [czytaj: pol dilenej]. le jej wyglàd zgadza si z opisem w ksià ce. Jedno wiadomo: 55 lat po wydaniu ksià ki wizja czarodziejskiej szafy nadal dzia a na wyobraêni. Ka dy chcia by przejêç przez nià do innego Êwiata mówi Nancy Phinney [czytaj: nensi fini] z Westmont. ate Lineberry [czytaj: kejt lajnbery] rtyku Któr dy do Narnii?, National Geographic [czytaj: neszenal d iografik] z grudnia 005 roku National Geographic to pismo poêwi cone podró om, odkryciom, przyrodzie i osiàgni ciom nauki. Jest zatem miesi cznikiem. spo eczno-politycznym.. popularnonaukowym.. przeznaczonym dla m odzie y.. rozrywkowym. W odmiennych tytu ach czasopism wielkà literà pisze si. tylko pierwszy wyraz.. wszystkie wyrazy, tak e przyimki i spójniki.. tylko drugi wyraz.. wszystkie wyrazy, z wyjàtkiem przyimków i spójników.

2 4 Które zdanie oprócz informacji zawiera tak e komentarz wypowiadajàcej si osoby?. Obie szafy sà bardzo adne, ale nie wiadomo, czy którakolwiek z nich zainspirowa a pisarza.. Szafa znajdujàca si w Wheaton by a wyrzeêbiona przez dziadka.s. Lewisa.. W Kolegium Westmont szafa jest jedynà pamiàtkà po pisarzu.. Szaf mo na dotykaç, ale nie wolno do niej wchodziç. Po àcz zestawy wyrazów z odpowiednimi poj ciami. mo e, morze magiczny, czarodziejski, niesamowity pisarz, pisanie, pisarstwo paluch, czapa, dzieciuch zdecydowanie, niepewnoêç synonimy antonimy homonimy wyrazy pokrewne zgrubienia 5 o podanych wyrazów dopisz przeczenie nie.... otrzymanie... najciemniejsza... pierwszy... pewny Tekst do zadaƒ od 6. do. live Staples Lewis Niezwyk a szafa Fragment ksià ki Lew, zarownica i stara szafa T umaczenie: ndrzej Polkowski Wkrótce potem dotarli do prawie pustego pokoju, w którym sta a stara szafa z du ym lustrem w drzwiach. [...] Tu nic nie ma! stwierdzi Piotr i wszyscy poszli dalej. Wszyscy oprócz ucji, która pomyêla a sobie, e warto by na wszelki wypadek sprawdziç, czy drzwi szafy nie dadzà si otworzyç, choç by a prawie pewna, e b dà zamkni te. Ku jej zdumieniu otworzy y si z atwoêcià, a na pod og wypad y dwie kulki naftaliny. Kiedy zajrza a do Êrodka, zobaczy a rzàd wiszàcych p aszczy. y y to przewa nie futra, a trzeba wam wiedzieç, e dla ucji nie by o nic milszego nad zapach i dotyk futer. Nie wahajàc si ani chwili, wesz a do szafy i zanurzy a si w futrach, z rozkoszà wtulajàc w nie twarz. [...] Postàpi a krok czy dwa w g àb i stwierdzi a, e wewnàtrz jest jeszcze drugi rzàd p aszczy. Tutaj by o ju prawie zupe nie ciemno i ucja wyciàgn a r ce przed siebie, by nie uderzyç g owà w tylnà Êcian szafy. Zrobi a jeszcze jeden krok naprzód, potem jeszcze dwa lub trzy, wcià spodziewajàc si, e koƒcami palców dotknie drewnianej Êciany. le nic takiego nie nastàpi o. [...] To bardzo dziwne powiedzia a do siebie i zrobi a jeszcze krok lub dwa. Teraz jej twarz i r ce przesta y wyczuwaç mi kkoêç futer, a napotka y coê twardego i szorstkiego, a nawet k ujàcego. le to zupe nie przypomina ga zie drzew! wykrzykn a i nagle zauwa y a [...] Êwiat o. [...] W chwil póêniej zda a sobie spraw, e stoi po- Êrodku lasu, jest noc, pod nogami ma najprawdziwszy Ênieg, którego p atki wirujà w powietrzu. 6 Zarówno z artyku u, jak i z fragmentu powieêci mo na dowiedzieç si, e. szafa mia a w drzwiach du e lustro.. szafa by a rzeêbiona.. pierwsza wesz a do szafy ucja.. przez szaf wchodzi si do innego Êwiata. 7 Które uczucia ucji zestawione sà na zasadzie kontrastu?. PrzyjemnoÊç podczas dotykania futer radoêç z wdychania ich zapachu.. Niemi e uczucie spowodowane dotkni ciem czegoê szorstkiego i k ujàcego przyjemnoêç podczas dotykania futer.. iekawoêç, jak wyglàda wn trze szafy ch ç sprawdzenia, co znajduje si w szafie.. NiepewnoÊç spowodowana du ym rozmiarem szafy zdumienie wywo ane dotkni ciem czegoê szorstkiego i k ujàcego.

3 8 Lew, zarownica i stara szafa jest przyk adem. powieêci fantasy.. powieêci podró niczej.. mitu.. legendy. 9 kcja powieêci podró niczej zwykle rozgrywa si. w trakcie wyprawy do egzotycznych krajów.. w czasie podró y po innych Êwiatach.. w odleg ej, mitycznej przesz oêci.. w fantastycznej krainie. 0 Szafa, przez którà mo na przejêç do Narnii, jest przedmiotem. fantastycznym.. znajdujàcym si w domu.s. Lewisa.. b dàcym w posiadaniu kolegium Westmont.. realistycznym. Uzupe nij dialog pochodzàcy z powieêci Lew, zarownica i stara szafa brakujàcymi znakami interpunkcyjnymi. ucja wybieg a z pustego pokoju na korytarz, gdzie znalaz a pozosta à trójk rodzeƒstwa Nic mi nie jest! powtórzy a. Ju wróci am. O czym ty, na mi oêç boskà, mówisz, ucjo? zapyta a Zuzanna. Jak to? zdziwi a si ucja. zy nie martwiliêcie si o mnie wi c schowa aê si przed nami? powiedzia Piotr. iedna usia, schowa a si i nikt tego nie zauwa y! Na drugi raz, jak b dziesz chcia a eby ktoê zaczà martwiç si twoim znikni ciem, to musisz siedzieç w kryjówce troch d u ej. U ó krótkie opowiadanie, w którym przedstawisz dalszy ciàg wydarzeƒ opisanych w tekêcie Niezwyk a szafa. Zastosuj narracj pierwszoosobowà. U yj przynajmniej trzech wyrazów nazywajàcych uczucia ucji. 9 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

4 Test b Âwiat fantazji w zasi gu r ki Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia WrzeÊniowe i paêdziernikowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie teksty i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz od 6. do 0. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. i 5. oraz. i. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Tekst do zadaƒ od. do. Grudzieƒ 005 om Robinsona Na chilijskiej [czytaj: czilijskiej] wysepce odnaleziono mocny dowód GdybyÊ by rozbitkiem na pacyficznej wyspie, gdzie byê wybudowa chat? To pytanie przez lata nurtowa o aisuke Takahashi [czytaj: takahasi]. Wiedzia on, e rozbitek wszech czasów lexander Selkirk szkocki korsarz, którego dzieje prawdopodobnie zainspirowa y aniela efoe [czytaj: difo] do napisania w 79 r. powieêci Przypadki Robinsona rusoe [czytaj: kruzo] przebywa na wyspie w okolicach wybrze a hile [czytaj: czile] od 704 r. Po czterech latach i czterech miesiàcach Selkirka odnalaz y dwa angielskie statki [...]. Ujrzawszy rozbitka, kapitan opisa go jako m czyzn ubranego w skóry kóz, który wyglàda bardziej dziko ni ich pierwotne w aêcicielki. Tylko nieliczni mieszkaƒcy wyspy Robinsona rusoe s yszeli o Selkirku, ale jeden z nich przypomnia sobie, e widzia kamienne ruiny obok po o onego wysoko starego szlaku. W styczniu OKRYI Takahashi z zespo em wspieranym przez National Geographic [czytaj: neszenal d iografik] zaczà badaç to miejsce. W sicie eksploratorów pojawi o si coê, co wyglàda o jak niebieski kamyk. Szybko zorientowali si jednak, e majà przed sobà czubek wykonanego z bràzu cyrkla przenoênikowego do nawigacji. Niemal na pewno urzàdzenie to nale a o do Selkirka. To spokojne miejsce. Nieopodal szumi rzeka i Êpiewajà ptaki mówi Takahashi. atwo sobie wyobraziç, e to tu Selkirk koi swà samotnoêç. Peter Miller [czytaj: piter miler] rtyku om Robinsona, National Geographic z grudnia 005 roku National Geographic ukazuje si co miesiàc. Jest zatem. dziennikiem.. kwartalnikiem.. magazynem.. miesi cznikiem. W nieodmiennych tytu ach czasopism wielkà literà pisze si. tylko przyimki i spójniki.. wszystkie wyrazy.. tylko drugi wyraz.. tylko pierwszy wyraz.

5 4 Które zdanie oprócz informacji zawiera tak e komentarz wypowiadajàcej si osoby?. Na wyspie znaleziono cz Êç urzàdzenia do nawigacji.. aniel efoe, piszàc swà powieêç, wzorowa si na fascynujàcych prze yciach Selkirka.. lexander Selkirk przebywa na wyspie w okolicach hile.. Takahashi zbada wysp wraz z zespo em wspieranym przez National Geographic. Po àcz zestawy wyrazów z odpowiednimi poj ciami. samotny, opuszczony, pozostawiony przyjazny, groêny wolnoêç, uwolniç, wolny mo e, morze ptaszysko, cz owieczysko, apsko synonimy homonimy antonimy wyrazy pokrewne zgrubienia 5 o podanych wyrazów dopisz przeczenie nie.... najg bszy... groêny... dwa... odnalezienie Tekst do zadaƒ od 6. do. aniel efoe ezludna wyspa Fragment ksià ki Robinson Kruzoe Opracowanie: Stanis aw Stampf l Morze, wsz dzie morze. W promieniu kilkudziesi ciu mil zaledwie kilka ska ponad powierzchnià to wszystko, na czym wzrok móg by si zatrzymaç. Poza tym tylko niebo... Woda i niebo stopione w szarà smug na horyzoncie. Za to u stóp wokó wzgórza kraina zielona jak bujny, dziko rosnàcy ogród. zy zamieszkana? hyba tylko przez zwierz ta i ptactwo. Nigdzie, jak okiem si gnàç, ani smu ki dymu, ani samotnej bodaj chaty, ani Êladu czegoê, co zdradza oby myêl i r ce ludzkie. ezludna wyspa. Skrawek ziemi samotnie eglujàcy po bezmiarze wód [...]. [...] Robinson zanurzy twarz w d oniach. Siedzia tak ju od kilku godzin, myêlàc o wszystkim i o niczym. wi c morze... to morze, które by o dlaƒ zawsze symbolem wolnoêci, sta o si teraz stra nikiem wi zienia. ez szalupy, bez broni, pó nagi, pozbawiony nadziei ratunku by tylko jeƒcem wydanym na ask i nie ask tej nieznanej wyspy. Morze... nieprzebyte, groêne, pustynne morze! Rozpacz og uszy a i oêlepi a Robinsona. Nie s ysza krzyku mew, nie widzia kwitnàcej wyspy, nie czu s onego wiatru [...]. 6 Zarówno w artykule, jak i we fragmencie powieêci jest mowa o. pobycie rozbitka na bezludnej wyspie.. wyglàdzie przyrody na chilijskiej wyspie.. zaj ciach rozbitka mieszkajàcego na bezludnej wyspie.. odnalezieniu wyspy, na której mieszka Robinson. 7 Które uczucia Robinsona zestawione sà na zasadzie kontrastu?. Zachwyt nad bezkresem morza podziw dla bujnej roêlinnoêci na wyspie.. Smutek z powodu samotnoêci strach przed uwi zieniem na wyspie.. Poczucie wolnoêci na morzu odczucie zniewolenia na bezludnej wyspie.. L k przed przysz oêcià na wyspie poczucie zagro enia z powodu otaczajàcego, bezkresnego morza.

6 8 Robinson Kruzoe jest przyk adem. powieêci fantasy.. powieêci podró niczej.. mitu.. legendy. 9 kcja powieêci fantasy zwykle rozgrywa si. w czasie podró y po egzotycznych krajach.. w odleg ej przesz oêci, w fantastycznym Êwiecie.. na tle wydarzeƒ historycznych.. w przestrzeni kosmicznej. 0 Wylàdowanie rozbitka na bezludnej wyspie jest. zdarzeniem, które prze y aniel efoe.. wydarzeniem fantastycznym.. sytuacjà mo liwà tylko w baêniach.. zdarzeniem realistycznym. Uzupe nij dialog pochodzàcy z powieêci Robinson Kruzoe brakujàcymi znakami interpunkcyjnymi. Kapitan Smith obrzuci ch opca uwa nym spojrzeniem [...] o robi eê na tym statku Robinson zmiesza si i zaczerwieni. Rozumiem uêmiechnà si kapitan. Ukry eê si pod pok adem bez wiedzy szypra i za ogi. o? S owem, uciek eê z domu, aby zakosztowaç przygód. zy tak? Nie! achnà si Robinson. Na pok ad wprowadzi mnie mój przyjaciel który jest synem kapitana okr tu. Nie ukrywa em si pod pok adem. U ó krótkie opowiadanie, w którym przedstawisz, co zdarzy o si, zanim Robinson przyby na bezludnà wysp. Zastosuj narracj pierwszoosobowà. U yj przynajmniej trzech wyrazów nazywajàcych uczucia eglarza. 9 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

7 Test a leksander Fredro o sobie i innych Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia Listopadowe i grudniowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie teksty i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz od 5. do 7. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. oraz od 8. do. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Podmiot liryczny fragmentu O sobie samym. z alem opuêci dom rodzinny.. ocenia siebie jako nieuka.. po wojnie nie wróci ju do kraju.. by przeciwnikiem polowaƒ. Podmiot mówiàcy zaczà pisaç komedie, gdy. posiada rozleg à wiedz z ró nych dziedzin.. lubi polowania.. pobrudzi si atramentem.. oglàdajàc przedstawienia, zrozumia, jak si je tworzy. W utworze wyst pujà. rymy dok adne.. rymy niedok adne.. porównania.. powtórzenia. Tekst do zadaƒ od. do 4. leksander Fredro O sobie samym Fragment ksià ki Pro memoria [...] y em sobie, ot, szesnastoletnim PoÊród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym; Nigdy mi si nad ksià kà nie zmarszczy o czo o, Tràbka myêliwska w kniei by a mojà szko à. kiedy niespodzianie zafurknà proporzec, W to mi graj!... egnajàc rodzicielski dworzec, egnajàc biblioteki zasuwy spokojne, Z radosnym uniesieniem ruszy em na wojn. [...] Wróci em, prawd mówiàc, bez celu do kraju, Lecz z p kiem doêwiadczenia ró nego rodzaju. Razu jednego, kiedy w malignie zasnà em, Wpad mi palec w ka amarz i pisaç zaczà em; OczywiÊcie komedi, której bez nauki, na najpierwszych scenach pojà em treêç sztuki. Pro memoria w j zyku aciƒskim: ku pami ci, dla potomnoêci. Maligna wysoka goràczka po àczona z majaczeniem. Na najpierwszych scenach tu: na scenach teatrów paryskich. 4 Zredaguj og oszenie informujàce o zorganizowanym przez Twojà klas poranku fredrowskim, poêwi conym yciu i twórczoêci komediopisarza. 4 p.

8 Tekst do zadaƒ od 5. do. leksander Fredro Spór Fragment ksià ki Zemsta kt pierwszy Scena siódma Papkin, Âmigalski, kilku s u àcych z kijami, póêniej Rejent i zeênik w oknach. Papkin Panie majster, prosz waêci [...] Nie murowaç tu z napaêci [...]. po krótkim milczeniu Wy zaê drudzy, dobrzy ludzie, Którzy m otki, piony, kielnie W niepotrzebnym dzisiaj trudzie U ywacie arcydzielnie, Idêcie wszyscy precz do czarta! po krótkim milczeniu dzie, widz, rzecz uparta! Ta ho ota, jakby g ucha, Mego s owa ani s ucha. No, Âmigalski! nie traç czasu. [...] Niech wszystkiemu koniec b dzie. [...] Âmigalski posuwa si z s u àcymi ku mularzom. Papkin cofa si za róg domu. Âmigalski Precz! precz. Rejent w oknie Stójcie! co to znaczy? Âmigalski zeênik, pan mój, kazaç raczy, by muru nie koƒczono. zeênik w oknie Tak jest, ka, bo mam prawo. alej naprzód! dalej wawo! Âmigalski posuwa si naprzód. Papkin, który by wyszed, znowu si cofa za róg domu. [...] Rejent le, luby, mi y panie, To szaleƒstwo z waszej strony I mur b dzie naprawiony. zeênik Wprzódy trupem go zaêciel. Rejent do mularzy Koƒczcie Êmia o, przyjaciele, Gardêcie ze mnà pró nym krzykiem. zeênik hcesz wi c bójki? Rejent Mój zeêniku. Mój sàsiedzie, luby, mi y, Przestaƒ te byç rozbójnikiem. zeênik o! jak! wawo! bij, co si y! Âmigalski z swoimi ludêmi wst puje na mur. Mularze cofajà si tak, e bójka zostaje zakryta cz Êcià muru ca ego. Rejent Panie majster, ja w obronie Nic si nie bój! Niechaj bije, Kiedy go tam Êwi dzà 4 d onie. [...] Ja zeênika za to skryj, Gdzie nie widaç ziemi, nieba. zeênik wo ajàc za siebie Hej! Gerwazy! daj gwintówk 5! Niechaj stràc t makówk! Pr dko! Rejent zamyka okno. Ha, ha! fugas chrustas! No, Âmigalski, dosyç b dzie! aj pó z otka abo z oty aserunku 6 dla ho oty, le zabierz im narz dzie. osyç, dosyç na dziê b dzie. Pion przyrzàd do wyznaczania kierunku pionowego. Kielnia narz dzie s u àce do rozprowadzania zaprawy murarskiej. Mularz dawniej: murarz. 4 Âwi dziç dawniej: sw dziç. 5 Gwintówka rodzaj strzelby. 6 aserunek odszkodowanie za pobicie.

9 5 Âmigalski to. s u àcy Rejenta.. krewny Papkina.. osoba nadzorujàca budow muru.. dworzanin zeênika. 6 Podczas budowy muru dosz o do bójki. zeênika z Rejentem.. zeênika ze Âmigalskim.. Rejenta z Papkinem.. Âmigalskiego i jego ludzi z mularzami. 7 leksander Fredro w swoim utworze zastosowa kontrast, czyli. opisa konflikt.. umieêci w tekêcie archaizmy.. zamieêci didaskalia.. zestawi ze sobà osoby b dàce przeciwieƒstwami. 8 Opisz w dwóch zdaniach emocje, jakie towarzyszy y zwaênionym sàsiadom podczas ich k ótni. 9 Wypisz z tekstu dramatu dwa przyk ady didaskaliów. 0 Uzupe nij tekst brakujàcymi przecinkami. leksander Fredro o eni si z Zofià Skarbkowà która wnios a w posagu po ow zamku w Odrzykoniu. Poeta odnalaz w archiwum dworskim akta procesowe dawnych w aêcicieli odrzykoƒskiej posiad oêci. Na poczàtku XVII wieku górnà cz Êç zamku zajmowa Jan Skotnicki a dolnà bogaty wojewoda Piotr Firlej. Obydwaj przeêcigali si w pomys ach aby sobie dokuczyç. Ich spór zainspirowa Fredr do napisania Zemsty której akcja zosta a umieszczona w czasach wspó czesnych komediopisarzowi czyli ponad 00 lat po konflikcie sàsiadów w Odrzykoniu. Sporzàdê plan wydarzeƒ opisanych we fragmencie Zemsty. Zastosuj równowa niki zdaƒ. 4 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

10 Test b leksander Fredro o sobie i innych Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia Listopadowe i grudniowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie teksty i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz od 5. do 7. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. oraz od 8. do. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Podmiot liryczny fragmentu O sobie samym. bardzo lubi polowania.. z niech cià wyruszy na wojn.. ch tnie si uczy.. nie wróci po wojnie do kraju. W utworze wyst pujà. o ywienia.. uosobienia.. rymy dok adne.. rymy niedok adne. Podmiot mówiàcy zaczà pisaç komedie, gdy. pragnà podzieliç si swojà rozleg à wiedzà z innymi.. nie wymaga o to specjalnego wykszta cenia.. by na wojnie.. pobrudzi si atramentem. Tekst do zadaƒ od. do 4. leksander Fredro O sobie samym Fragment ksià ki Pro memoria [...] y em sobie, ot, szesnastoletnim PoÊród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym; Nigdy mi si nad ksià kà nie zmarszczy o czo o, Tràbka myêliwska w kniei by a mojà szko à. kiedy niespodzianie zafurknà proporzec, W to mi graj!... egnajàc rodzicielski dworzec, egnajàc biblioteki zasuwy spokojne, Z radosnym uniesieniem ruszy em na wojn. [...] Wróci em, prawd mówiàc, bez celu do kraju, Lecz z p kiem doêwiadczenia ró nego rodzaju. Razu jednego, kiedy w malignie zasnà em, Wpad mi palec w ka amarz i pisaç zaczà em; OczywiÊcie komedi, której bez nauki, na najpierwszych scenach pojà em treêç sztuki. Pro memoria w j zyku aciƒskim: ku pami ci, dla potomnoêci. Maligna wysoka goràczka po àczona z majaczeniem. Na najpierwszych scenach tu: na scenach teatrów paryskich. 4 Zredaguj og oszenie informujàce o zorganizowanym przez Twojà klas poranku fredrowskim, poêwi conym yciu i twórczoêci komediopisarza. 4 p.

11 Tekst do zadaƒ od 5. do. leksander Fredro Spór Fragment ksià ki Zemsta kt pierwszy Scena siódma Papkin, Âmigalski, kilku s u àcych z kijami, póêniej Rejent i zeênik w oknach. Papkin Panie majster, prosz waêci [...] Nie murowaç tu z napaêci [...]. po krótkim milczeniu Wy zaê drudzy, dobrzy ludzie, Którzy m otki, piony, kielnie W niepotrzebnym dzisiaj trudzie U ywacie arcydzielnie, Idêcie wszyscy precz do czarta! po krótkim milczeniu dzie, widz, rzecz uparta! Ta ho ota, jakby g ucha, Mego s owa ani s ucha. No, Âmigalski! nie traç czasu. [...] Niech wszystkiemu koniec b dzie. [...] Âmigalski posuwa si z s u àcymi ku mularzom. Papkin cofa si za róg domu. Âmigalski Precz! precz. Rejent w oknie Stójcie! co to znaczy? Âmigalski zeênik, pan mój, kazaç raczy, by muru nie koƒczono. zeênik w oknie Tak jest, ka, bo mam prawo. alej naprzód! dalej wawo! Âmigalski posuwa si naprzód. Papkin, który by wyszed, znowu si cofa za róg domu. [...] Rejent le, luby, mi y panie, To szaleƒstwo z waszej strony I mur b dzie naprawiony. zeênik Wprzódy trupem go zaêciel. Rejent do mularzy Koƒczcie Êmia o, przyjaciele, Gardêcie ze mnà pró nym krzykiem. zeênik hcesz wi c bójki? Rejent Mój zeêniku. Mój sàsiedzie, luby, mi y, Przestaƒ te byç rozbójnikiem. zeênik o! jak! wawo! bij, co si y! Âmigalski z swoimi ludêmi wst puje na mur. Mularze cofajà si tak, e bójka zostaje zakryta cz Êcià muru ca ego. Rejent Panie majster, ja w obronie Nic si nie bój! Niechaj bije, Kiedy go tam Êwi dzà 4 d onie. [...] Ja zeênika za to skryj, Gdzie nie widaç ziemi, nieba. zeênik wo ajàc za siebie Hej! Gerwazy! daj gwintówk 5! Niechaj stràc t makówk! Pr dko! Rejent zamyka okno. Ha, ha! fugas chrustas! No, Âmigalski, dosyç b dzie! aj pó z otka abo z oty aserunku 6 dla ho oty, le zabierz im narz dzie. osyç, dosyç na dziê b dzie. Pion przyrzàd do wyznaczania kierunku pionowego. Kielnia narz dzie s u àce do rozprowadzania zaprawy murarskiej. Mularz dawniej: murarz. 4 Âwi dziç dawniej: sw dziç. 5 Gwintówka rodzaj strzelby. 6 aserunek odszkodowanie za pobicie.

12 5 Papkin by w sporze po stronie. kierownika budowy.. mularzy.. zeênika.. Rejenta. 6 Podczas budowy muru zeênik. chcia zastrzeliç Rejenta.. pobi si z Rejentem.. wygoni mularzy, nie p acàc im odszkodowania.. obrazi Âmigalskiego. 7 Kontrast zastosowany w utworze polega na. wprowadzeniu wypowiedzi bohaterów.. humorystycznym uj ciu tematu.. zestawieniu osób b dàcych przeciwieƒstwami.. podkreêleniu konfliktu. 8 Opisz w dwóch zdaniach emocje, jakie towarzyszy y zwaênionym sàsiadom podczas ich k ótni. 9 Wypisz z tekstu dramatu dwa przyk ady didaskaliów. 0 Uzupe nij tekst brakujàcymi przecinkami. Zemsta utwór napisany w roku 84 przez leksandra Fredr od lat cieszy si ogromnà popularnoêcià gdy przybli a nam Êwiat minionej epoki. Pisarz przedstawi wady i s abostki bohaterów w sposób komiczny, pob a liwie patrzàc na szlacht której sam by przedstawicielem. Komedie Fredry charakteryzujà si humorem j zykowym a tak e komizmem w uj ciu postaci. Sporzàdê plan wydarzeƒ opisanych we fragmencie Zemsty. Zastosuj równowa niki zdaƒ. 4 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

13 Test a Przyjazd genera a Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia Styczniowe i lutowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie tekst i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz 6. i 7. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. i 5. oraz od 8. do. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Jadwiga hamiec Spotkanie z wodzem Fragment ksià ki Trójkolorowa kokarda Sobotni ranek wsta ró owy i przezroczysty. W powietrzu dr a y drobniuchne igie ki mrozu, a na p otach i na drzewach migota chrupki szron. a e miasteczko lêni o niby osypane diamentowym pudrem. Od samego rana drogà z Nagy-Várad [czytaj: nodê warod] nadje d a y wy adowane sanie i zatrzymywa y si przed magazynami. [...] Zgromadzeni przed sztabem oficerowie, oczekujàc na przyjazd genera a, roztrzàsali przysz e mo liwoêci kampanii, interesujàc si przede wszystkim osobà naczelnego wodza. raci zapliców, jako rodaków ema i zwiastunów radosnej nowiny, oblega t um kolegów. [...] W tej chwili ktoê krzyknà : Jedzie! Wszyscy zwrócili si w stron drogi z Nagy- -Várad, którà zbli a y si kryte sanie, zaprz - one w czwórk szpaków. Przed sztabem huzar na koêle Êciàgnà lejce. Konie stan y w ob oku pary, parskajàc i grzebiàc kopytami. W t umie panowa a cisza. Wiara czeka a na ukazanie si wodza. Gdy z saƒ wyskoczy oficer w szubie z p tlicami 4, strojnej w srebrne sznury, genera... zaszemrali z zadowoleniem [...]. Inni podchwycili i okrzyk niby grzmot przetoczy si po placu. le Êwietny oficer nie odpowiedzia na to powitanie, tylko w pe nej szacunku postawie pomaga wysiadaç starszemu panu w granatowym p aszczu. gdy ten, podpierajàc si laskà, stanà wreszcie na Êniegu, oficer zasalutowa, prostujàc si przed nim na bacznoêç. Znów szmer przelecia przez t um. Tym razem szmer rozczarowania. To mia byç genera? Naczelny wódz? ywil, kulawy i co ju ca kiem nie mieêci o si w g owach wàsatych Madziarów 5 z g bà go à jak u baby. Tfu! Wojowaç pod takim genera em! [...] Nawet Janek, który wraz z przyjació mi cisnà si w o nierskiej ci bie 6, odczu coê w rodzaju zawodu. Nie wyobra a em sobie, e on kulawy. I e taki niski. WielkoÊci cz owieka nie mierzy si na okcie 7 odpar Johann, wpatrzony z uwielbieniem w ema. [...] Si wzroku ema odczu Janek na sobie zaraz nast pnego dnia. Genera chce ci widzieç. Rozumiesz, co za zaszczyt? Tylko si nie zb aênij [...] poucza goràczkowo Stanis aw, prowadzàc brata przed oblicze wodza. em przyjà ich, stojàc na Êrodku pokoju, z r kami za o onymi w ty. Spyta : Wi c i ty jesteê synem porucznika zaplica? Tak jest, panie generale. Twój ojciec by m nym o nierzem. ty... I nagle surowo: zemu si wa sasz po Êwiecie, zamiast siedzieç w szkole? Ja... Ja... zy sàdzisz, e w wojsku potrzebni sà durnie i nieuki?

14 Nie, panie generale! odpar Janek [...]. Wi c co mam z tobà zrobiç, skoro przywlok eê si a tutaj? Ja... nie wiem, panie generale. Zapewne przyjàç do wojska ciebie i tych dwóch smarkaczy. o? g os ema brzmia nieco mniej groênie. Tak jest, panie generale! wykrzyknà z uniesieniem Janek. [...] Tylko pami taç: karnoêç i pos uszeƒstwo! o ze mnà artów nie ma. Zrozumiano? Tak jest, panie generale. [...] W tydzieƒ póêniej wydano rozkaz wymarszu. Kolumny wojska ustawi y si w gotowoêci. [...] ezwàsy wódz, nienoszàcy szlif generalskich i niemówiàcy po madziarsku, okaza si troskliwym i zaradnym ojcem. Józef em genera wojsk polskich w powstaniu listopadowym i wojsk w gierskich podczas Wiosny Ludów w latach Huzar o nierz lekkiej jazdy w gierskiej. Szuba dawniej: d ugie wierzchnie okrycie podbite futrem. 4 P tlica w dawnych strojach polskich ozdobne zapi cie w kszta cie p tli. 5 Madziar dawniej: W gier. 6 i ba dawniej: wielka liczba st oczonych ludzi. 7 okieç dawna jednostka d ugoêci. Która informacja wskazuje na to, e tekst jest fragmentem powieêci historycznej?. Wydarzenia rozgrywajà si w przesz oêci wobec Êwiata wspó czesnego czytelnikowi.. W opowiadaniu wyst pujà tylko postacie historyczne.. W wojsku s u à dzieci, co wspó czeênie jest niedozwolone.. kcja rozgrywa si na tle historycznych wydarzeƒ. Które zdanie nie dotyczy oficerów zgromadzonych przed sztabem?. Oczekiwali na przyjazd genera a.. Gdy zobaczyli genera a ema, zacz li wiwatowaç na jego czeêç.. Interesowali si osobà genera a ema.. Rozwa ali przysz e mo liwoêci kampanii. Genera em by ubrany w. szub z p tlicami.. polski mundur wojskowy.. w gierski mundur wojskowy.. granatowy p aszcz. 4 SkreÊl niew aêciwe dokoƒczenie zdania. Wyst pujàce w tekêcie s owo szpak oznacza ptaka z rz du wróblowatych / konia o ciemnosiwej maêci. 5 Wypisz z tekstu cztery s owa lub wyra enia okreêlajàce genera a ema....,...,...,... 6 Wska wêród zacytowanych zdaƒ pytanie retoryczne.. o?. zemu si wa sasz po Êwiecie, zamiast siedzieç w szkole?. To mia byç genera?. Zrozumiano? 7 Wypowiedê Johanna dotyczàca genera a jest. przys owiem.. zwiàzkiem frazeologicznym.. sentencjà.. uosobieniem. 8 Z fragmentu zaczynajàcego si od s ów Gdy z saƒ i koƒczàcego si s owami na bacznoêç wypisz dwa sformu owania mówiàce o tym, e akcja opowiadania toczy si zimà....,...

15 9 Wypisz z tekstu dwa porównania....,... 0 Odszukaj w przeczytanym fragmencie dwa archaizmy i zapisz je. okoƒcz zdania odpowiednimi przymiotnikami. W kratki wpisz litery, którymi oznaczono uzasadnienia pisowni utworzonych przez iebie przymiotników. Ptak bràzowy o ciemnym odcieniu to ptak.. Kokarda, która jest czerwona i bia a, to kokarda..... Przymiotnik z o ony jest z dwóch cz onów znaczeniowo równorz dnych.. Przymiotnik z o ony jest z dwóch cz onów znaczeniowo nierównorz dnych cz on drugi jest okreêlony przez cz on pierwszy.. Przymiotnik zawiera cz on okreêlajàcy kolor przedmiotu. Zastanów si, jak rozumiesz s owa: WielkoÊci cz owieka nie mierzy si na okcie. Nast pnie zapisz trzy argumenty do dyskusji dotyczàcej tego zagadnienia. p. Napisz sprawozdanie z wizyty genera a ema w w gierskiej miejscowoêci. 8 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

16 Test b Przyjazd genera a Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia Styczniowe i lutowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie tekst i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz 6. i 7. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. i 5. oraz od 8. do. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Jadwiga hamiec Spotkanie z wodzem Fragment ksià ki Trójkolorowa kokarda Sobotni ranek wsta ró owy i przezroczysty. W powietrzu dr a y drobniuchne igie ki mrozu, a na p otach i na drzewach migota chrupki szron. a e miasteczko lêni o niby osypane diamentowym pudrem. Od samego rana drogà z Nagy-Várad [czytaj: nodê warod] nadje d a y wy adowane sanie i zatrzymywa y si przed magazynami. [...] Zgromadzeni przed sztabem oficerowie, oczekujàc na przyjazd genera a, roztrzàsali przysz e mo liwoêci kampanii, interesujàc si przede wszystkim osobà naczelnego wodza. raci zapliców, jako rodaków ema i zwiastunów radosnej nowiny, oblega t um kolegów. [...] W tej chwili ktoê krzyknà : Jedzie! Wszyscy zwrócili si w stron drogi z Nagy- -Várad, którà zbli a y si kryte sanie, zaprz - one w czwórk szpaków. Przed sztabem huzar na koêle Êciàgnà lejce. Konie stan y w ob oku pary, parskajàc i grzebiàc kopytami. W t umie panowa a cisza. Wiara czeka a na ukazanie si wodza. Gdy z saƒ wyskoczy oficer w szubie z p tlicami 4, strojnej w srebrne sznury, genera... zaszemrali z zadowoleniem [...]. Inni podchwycili i okrzyk niby grzmot przetoczy si po placu. le Êwietny oficer nie odpowiedzia na to powitanie, tylko w pe nej szacunku postawie pomaga wysiadaç starszemu panu w granatowym p aszczu. gdy ten, podpierajàc si laskà, stanà wreszcie na Êniegu, oficer zasalutowa, prostujàc si przed nim na bacznoêç. Znów szmer przelecia przez t um. Tym razem szmer rozczarowania. To mia byç genera? Naczelny wódz? ywil, kulawy i co ju ca kiem nie mieêci o si w g owach wàsatych Madziarów 5 z g bà go à jak u baby. Tfu! Wojowaç pod takim genera em! [...] Nawet Janek, który wraz z przyjació mi cisnà si w o nierskiej ci bie 6, odczu coê w rodzaju zawodu. Nie wyobra a em sobie, e on kulawy. I e taki niski. WielkoÊci cz owieka nie mierzy si na okcie 7 odpar Johann, wpatrzony z uwielbieniem w ema. [...] Si wzroku ema odczu Janek na sobie zaraz nast pnego dnia. Genera chce ci widzieç. Rozumiesz, co za zaszczyt? Tylko si nie zb aênij [...] poucza goràczkowo Stanis aw, prowadzàc brata przed oblicze wodza. em przyjà ich, stojàc na Êrodku pokoju, z r kami za o onymi w ty. Spyta : Wi c i ty jesteê synem porucznika zaplica? Tak jest, panie generale. Twój ojciec by m nym o nierzem. ty... I nagle surowo: zemu si wa sasz po Êwiecie, zamiast siedzieç w szkole? Ja... Ja... zy sàdzisz, e w wojsku potrzebni sà durnie i nieuki?

17 Nie, panie generale! odpar Janek [...]. Wi c co mam z tobà zrobiç, skoro przywlok eê si a tutaj? Ja... nie wiem, panie generale. Zapewne przyjàç do wojska ciebie i tych dwóch smarkaczy. o? g os ema brzmia nieco mniej groênie. Tak jest, panie generale! wykrzyknà z uniesieniem Janek. [...] Tylko pami taç: karnoêç i pos uszeƒstwo! o ze mnà artów nie ma. Zrozumiano? Tak jest, panie generale. [...] W tydzieƒ póêniej wydano rozkaz wymarszu. Kolumny wojska ustawi y si w gotowoêci. [...] ezwàsy wódz, nienoszàcy szlif generalskich i niemówiàcy po madziarsku, okaza si troskliwym i zaradnym ojcem. Józef em genera wojsk polskich w powstaniu listopadowym i wojsk w gierskich podczas Wiosny Ludów w latach Huzar o nierz lekkiej jazdy w gierskiej. Szuba dawniej: d ugie wierzchnie okrycie podbite futrem. 4 P tlica w dawnych strojach polskich ozdobne zapi cie w kszta cie p tli. 5 Madziar dawniej: W gier. 6 i ba dawniej: wielka liczba st oczonych ludzi. 7 okieç dawna jednostka d ugoêci. Która informacja wskazuje na to, e tekst jest fragmentem powieêci historycznej?. Wydarzenia rozgrywajà si w przysz oêci.. Âwiat przedstawiony jest umieszczony w przesz oêci wzgl dem Êwiata wspó czesnego czytelnikowi.. W opowiadaniu wyst pujà postacie historyczne i fikcyjne.. kcja toczy si w czasie wojny. Komu zasalutowa oficer?. Oficerom zgromadzonym przed sztabem.. Polskim o nierzom, którzy przybyli na spotkanie.. Starszemu panu w granatowym p aszczu.. Wàsatym Madziarom. 4 W co by ubrany oficer, który wysiad z saƒ?. W granatowy p aszcz.. W szub z p tlicami. SkreÊl niew aêciwe dokoƒczenie zdania.. W mundur huzara.. W ko uch. Wyst pujàce w tekêcie s owo kozio oznacza zwierz domowe z brodà i wygi tymi rogami / siedzenie dla woênicy w pojeêdzie zaprz gowym. 5 Wypisz z tekstu cztery s owa lub wyra enia okreêlajàce genera a ema....,...,..., Wska wêród zacytowanych zdaƒ pytanie retoryczne.. Wi c i ty jesteê synem porucznika zaplica?. Naczelny wódz? Wypowiedê Johanna dotyczàca genera a jest. porównaniem.. sentencjà.. Zrozumiano?. zemu si wa sasz po Êwiecie zamiast siedzieç w szkole?. zwiàzkiem frazeologicznym.. przys owiem. Z akapitu zaczynajàcego si od s ów Sobotni ranek wsta ró owy wypisz dwa fragmenty mówiàce o tym, e akcja opowiadania toczy si zimà....,...

18 9 Wypisz z tekstu dwa porównania....,... 0 Odszukaj w przeczytanym fragmencie dwa archaizmy i zapisz je. okoƒcz zdania odpowiednimi przymiotnikami. W kratki wpisz litery, którymi oznaczono uzasadnienia pisowni utworzonych przez iebie przymiotników. rmia utworzona z Polaków i z W grów to armia... Kokarda, która ma trzy kolory, to kokarda... Przymiotnik z o ony jest z dwóch cz onów znaczeniowo równorz dnych.. Przymiotnik zawiera cz on okreêlajàcy liczb.. Przymiotnik z o ony jest z dwóch cz onów znaczeniowo nierównorz dnych cz on drugi jest okreêlony przez cz on pierwszy. Zastanów si, jak rozumiesz s owa: WielkoÊci cz owieka nie mierzy si na okcie. Nast pnie zapisz trzy argumenty do dyskusji dotyczàcej tego zagadnienia. p. Napisz sprawozdanie z wizyty genera a ema w w gierskiej miejscowoêci. 8 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

19 Test a Tajemnicze mieszkanki wód Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia Marcowe i kwietniowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie teksty i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do 8. oraz od 4. do 6. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ od 9. do. oraz 7. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Tekst do zadaƒ od. do 9. oraz 7. Zofia rapella Muiden i msterdam Fragment ksià ki Mity i legendy morskie eƒskie istoty demoniczne zamieszkujàce w rzekach, morzach czy jeziorach majà ró ne nazwy, najcz Êciej jednak zwie si je [...] rusa kami. W Holandii nazywajà je neckami [...]. Necki mieszkajà wsz dzie i na ogó sà ludziom przychylne. Potrafià dowolnie zmieniaç swà postaç, potrafià równie lataç w powietrzu. Necki bardzo lubià Êpiewaç i taƒczyç. Nieraz si zdarza o, e miesza y si one do grona rozbawionych ludzi i taƒczy y zapami tale, nie ró niàc si niczym od innych m odych dziewczàt. Jedynym znakiem szczególnym, po którym bystre oko uwa nego obserwatora mo e odró niç necki od ludzi, jest wilgotny obràbek ich bia ych sukien [...]. Gdy necki przebywajà w morzu, z by ich podobne sà do rybich oêci, a w osy majà zielone. W okresie [...] wypraw wielorybniczych rybacy [...] spotykali takie zielonow ose panny. [ ] To, co zapowiada y swym Êpiewem necki, zawsze si sprawdza o. Âwiadczy o tym, mi dzy innymi, nast pujàce zdarzenie: Wielki msterdam, stolica Holandii, i ma y port Muiden le à nad tà samà zatokà. Muiden mia kiedyê korzystniejsze po o enie ni msterdam i w zwiàzku z tym mo na si by o spodziewaç, e w aênie on b dzie wielkim portem. Sta o si jednak zupe nie inaczej awno, dawno temu, na przybrze nych wodach pojawi a si zielonow osa necka i zaêpiewa a: Muiden musi pozostaç Muiden! Muiden nigdy nie b dzie du e! I tak si sta o. Muiden pozosta ma ym portem, a msterdam zyska znaczenie Êwiatowe. Tekst Muiden i msterdam jest fragmentem. przypowieêci.. powieêci podró niczej. Muiden to nazwa. rzeki.. jeziora. Necki to postacie. historyczne.. fantastyczne.. legendy.. mitu.. kraju.. portu.. istniejàce w rzeczywistoêci.. realistyczne.

20 4 Wyraz przychylny znajduje si w s owniku ortograficznym mi dzy wyrazami. przychodowy przychodziç.. przychyliç przyciàç.. przychówek przychyliç.. przycichaç przyci cie. 5 W wyra eniu zielonow ose panny wyst puje. przenoênia.. uosobienie.. o ywienie.. epitet. 6 W którym zestawie wyrazów znajdujà si synonimy s owa przychylny?. yczliwy, askawy, przyjacielski.. Nie askawy, nieprzyjazny, niech tny.. PrzychylnoÊç, przychyliç, uchyliç.. Oboj tny, beznami tny, apatyczny. 7 8 Ostatnie wypowiedzenie w tekêcie to zdanie. podrz dnie z o one.. wspó rz dnie z o one. Narrator w tekêcie wypowiada si w. pierwszej osobie liczby pojedynczej.. pierwszej osobie liczby mnogiej.. pojedyncze rozwini te.. pojedyncze nierozwini te.. trzeciej osobie liczby pojedynczej.. trzeciej osobie liczby mnogiej. 9 0 PodkreÊl wyrazy i wyra enia, które nie odnoszà si do legend. bohaterowie realistyczni i fantastyczni, nieokreêlone miejsce akcji, fantastyka, przypowieêç, historyczne wydarzenia, opowieêç o poczàtku Êwiata, niezwyk oêç, opowieêç o poczàtkach miast, bogowie greccy OkreÊl rodzaje utworów, z których pochodzà podane fragmenty. y a sobie raz królewna, której nikt nie móg do Êmiechu pobudziç. Rodzice bardzo si martwili, e majà córk jak posàg nieczu à. Postanowili poradziç si wró ki... Grecy podzielili królestwo s oneczne mi dzy dwóch bogów; pollo, pan ycia i Êmierci, wyobra a dobrà i wielkà pot g s oƒca; Helios zaê woênic wyje d ajàcego o Êwicie znad brzegów Wymieƒ cztery cechy gatunkowe bajki o podanych wyrazów dopisz przeczenie nie... dostrzegaç.. daleko.. moc.. przestrzeganie laczego warto czytaç legendy? Uzasadnij swojà odpowiedê w kilku zdaniach. p.

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark. Wi kszoêç ludzi naszej cywilizacji, tych, którzy uwa ajà siebie za Êwiat ych - nie odczuwa jednak potrzeby osobistego wnikania w cokolwiekowi Êwiatli ograniczajà si do sceptycznych uêmiechów - to jest

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z cena 15 z GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA Kwartalnik Aspiracje, wydawany przez Akademi Sztuk Pi knych w Warszawie ukazuje si od 2004 roku. Powsta dzi

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Niedokoƒczona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Turawa i port lotniczy

Turawa i port lotniczy NR 14 (237) 20.10-9.11 ROK 2010 (XXII) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Turawa i port lotniczy W 2006, gdy obecne wojewódzkie w adze samorzàdowe Opolszczyzny rozpoczyna y kadencj, by y wielkie plany.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY

NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY 2011 LITERATURA Haruki Murakami 1Q84 t. 2 Prze o y a Anna Zieliƒska-Elliott BESTSELLER Haruki Murakami jest najbardziej znanym wspó czesnym powieêciopisarzem, cz sto wymienianym

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji 1 I. Po latach odr twienia i przygn bienia, spowodowanego kl ska, roku 1831, zacz si kolo roku 1840 budzi

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-7407-038-2. Druk i oprawa: ódzkie Zak ady Graficzne. Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G uch. Opracowanie redakcyjne Dorota Sideropulu

ISBN 83-7407-038-2. Druk i oprawa: ódzkie Zak ady Graficzne. Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G uch. Opracowanie redakcyjne Dorota Sideropulu Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G uch Opracowanie redakcyjne Dorota Sideropulu Projekt ok adki Studio MAK sp. z o.o. Opracowanie typograficzne Jaros aw Danielak, Pro-Forma amanie i przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Współorganizator: Zach ta Sztuki Współczesnej http://zacheta.szczecin.art.pl Kurator Festiwalu: Agata Zbylut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków.

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków. Dziennik Ustaw Nr 191 12907 Poz. 1870 i 1871 2. Osobom przygotowujàcym analizy i opracowania na potrzeby egzaminów przys uguje wynagrodzenie w wysokoêci do 250 % stawki. 3. WysokoÊç wynagrodzenia osób

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009

Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009 Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009 Fot. K. Zar bska, P. Karski, Marek Mu enko 5 lat na scenie Na weso o Na koniec dowody, e nie jesteêmy a tak powa ni, jak mog oby si wydawaç po przeczytaniu artyku ów

Bardziej szczegółowo

Litwa ocala a, jednak ucierpia a

Litwa ocala a, jednak ucierpia a WTOREK 16 STYCZNIA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 10 (15560 ) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Skutki wichury odczuwalne w ca ej Europie Litwa ocala

Bardziej szczegółowo