Âwiat fantazji w zasi gu r ki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Âwiat fantazji w zasi gu r ki"

Transkrypt

1 Test a Âwiat fantazji w zasi gu r ki Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia WrzeÊniowe i paêdziernikowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie teksty i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz od 6. do 0. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. i 5. oraz. i. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Tekst do zadaƒ od. do. Grudzieƒ 005 Któr dy do Narnii? y si tego dowiedzieç, dwa kolegia zaglàdajà do szafy W Lwie, zarownicy i starej szafie, pierwszym tomie Opowie- Êci z Narnii.S. Lewisa [czytaj: luisa], dzieci przechodzà przez najzwyklejszà szaf do zaczarowanego Êwiata. Frapujàce opowieêci Lewisa sk oni y póêniej dwa amerykaƒskie kolegia chrze- Êcijaƒskie Westmont [czytaj: estmont] w Kalifornii i Wheaton w Illinois [czytaj: iton w ilinoj] do zdobycia dwóch ró nych szaf, których w aêcicielem by niegdyê brytyjski pisarz. o dziê nie wiadomo, czy jedna z nich sta a si dla niego natchnieniem. Szafa w Kolegium Wheaton, rzeêbiona przez dziadka.s. Lewisa, to pamiàtka rodzinna. Pozwalamy jej dotykaç wyjaênia Marjorie Mead [czytaj: mard ori mid] z uczelni ale, oczywiêcie, nie wolno do niej wchodziç. o Wheaton mebel KULTUR trafi w 97 r. wraz z prywatnymi dokumentami pisarza. Kolegium Westmont nie ma adnych innych pamiàtek po Lewisie prócz szafy. Nie mamy dowodu, e to w aênie ona zainspirowa a Lewisa przyznaje profesor anglistyki Paul elaney [czytaj: pol dilenej]. le jej wyglàd zgadza si z opisem w ksià ce. Jedno wiadomo: 55 lat po wydaniu ksià ki wizja czarodziejskiej szafy nadal dzia a na wyobraêni. Ka dy chcia by przejêç przez nià do innego Êwiata mówi Nancy Phinney [czytaj: nensi fini] z Westmont. ate Lineberry [czytaj: kejt lajnbery] rtyku Któr dy do Narnii?, National Geographic [czytaj: neszenal d iografik] z grudnia 005 roku National Geographic to pismo poêwi cone podró om, odkryciom, przyrodzie i osiàgni ciom nauki. Jest zatem miesi cznikiem. spo eczno-politycznym.. popularnonaukowym.. przeznaczonym dla m odzie y.. rozrywkowym. W odmiennych tytu ach czasopism wielkà literà pisze si. tylko pierwszy wyraz.. wszystkie wyrazy, tak e przyimki i spójniki.. tylko drugi wyraz.. wszystkie wyrazy, z wyjàtkiem przyimków i spójników.

2 4 Które zdanie oprócz informacji zawiera tak e komentarz wypowiadajàcej si osoby?. Obie szafy sà bardzo adne, ale nie wiadomo, czy którakolwiek z nich zainspirowa a pisarza.. Szafa znajdujàca si w Wheaton by a wyrzeêbiona przez dziadka.s. Lewisa.. W Kolegium Westmont szafa jest jedynà pamiàtkà po pisarzu.. Szaf mo na dotykaç, ale nie wolno do niej wchodziç. Po àcz zestawy wyrazów z odpowiednimi poj ciami. mo e, morze magiczny, czarodziejski, niesamowity pisarz, pisanie, pisarstwo paluch, czapa, dzieciuch zdecydowanie, niepewnoêç synonimy antonimy homonimy wyrazy pokrewne zgrubienia 5 o podanych wyrazów dopisz przeczenie nie.... otrzymanie... najciemniejsza... pierwszy... pewny Tekst do zadaƒ od 6. do. live Staples Lewis Niezwyk a szafa Fragment ksià ki Lew, zarownica i stara szafa T umaczenie: ndrzej Polkowski Wkrótce potem dotarli do prawie pustego pokoju, w którym sta a stara szafa z du ym lustrem w drzwiach. [...] Tu nic nie ma! stwierdzi Piotr i wszyscy poszli dalej. Wszyscy oprócz ucji, która pomyêla a sobie, e warto by na wszelki wypadek sprawdziç, czy drzwi szafy nie dadzà si otworzyç, choç by a prawie pewna, e b dà zamkni te. Ku jej zdumieniu otworzy y si z atwoêcià, a na pod og wypad y dwie kulki naftaliny. Kiedy zajrza a do Êrodka, zobaczy a rzàd wiszàcych p aszczy. y y to przewa nie futra, a trzeba wam wiedzieç, e dla ucji nie by o nic milszego nad zapach i dotyk futer. Nie wahajàc si ani chwili, wesz a do szafy i zanurzy a si w futrach, z rozkoszà wtulajàc w nie twarz. [...] Postàpi a krok czy dwa w g àb i stwierdzi a, e wewnàtrz jest jeszcze drugi rzàd p aszczy. Tutaj by o ju prawie zupe nie ciemno i ucja wyciàgn a r ce przed siebie, by nie uderzyç g owà w tylnà Êcian szafy. Zrobi a jeszcze jeden krok naprzód, potem jeszcze dwa lub trzy, wcià spodziewajàc si, e koƒcami palców dotknie drewnianej Êciany. le nic takiego nie nastàpi o. [...] To bardzo dziwne powiedzia a do siebie i zrobi a jeszcze krok lub dwa. Teraz jej twarz i r ce przesta y wyczuwaç mi kkoêç futer, a napotka y coê twardego i szorstkiego, a nawet k ujàcego. le to zupe nie przypomina ga zie drzew! wykrzykn a i nagle zauwa y a [...] Êwiat o. [...] W chwil póêniej zda a sobie spraw, e stoi po- Êrodku lasu, jest noc, pod nogami ma najprawdziwszy Ênieg, którego p atki wirujà w powietrzu. 6 Zarówno z artyku u, jak i z fragmentu powieêci mo na dowiedzieç si, e. szafa mia a w drzwiach du e lustro.. szafa by a rzeêbiona.. pierwsza wesz a do szafy ucja.. przez szaf wchodzi si do innego Êwiata. 7 Które uczucia ucji zestawione sà na zasadzie kontrastu?. PrzyjemnoÊç podczas dotykania futer radoêç z wdychania ich zapachu.. Niemi e uczucie spowodowane dotkni ciem czegoê szorstkiego i k ujàcego przyjemnoêç podczas dotykania futer.. iekawoêç, jak wyglàda wn trze szafy ch ç sprawdzenia, co znajduje si w szafie.. NiepewnoÊç spowodowana du ym rozmiarem szafy zdumienie wywo ane dotkni ciem czegoê szorstkiego i k ujàcego.

3 8 Lew, zarownica i stara szafa jest przyk adem. powieêci fantasy.. powieêci podró niczej.. mitu.. legendy. 9 kcja powieêci podró niczej zwykle rozgrywa si. w trakcie wyprawy do egzotycznych krajów.. w czasie podró y po innych Êwiatach.. w odleg ej, mitycznej przesz oêci.. w fantastycznej krainie. 0 Szafa, przez którà mo na przejêç do Narnii, jest przedmiotem. fantastycznym.. znajdujàcym si w domu.s. Lewisa.. b dàcym w posiadaniu kolegium Westmont.. realistycznym. Uzupe nij dialog pochodzàcy z powieêci Lew, zarownica i stara szafa brakujàcymi znakami interpunkcyjnymi. ucja wybieg a z pustego pokoju na korytarz, gdzie znalaz a pozosta à trójk rodzeƒstwa Nic mi nie jest! powtórzy a. Ju wróci am. O czym ty, na mi oêç boskà, mówisz, ucjo? zapyta a Zuzanna. Jak to? zdziwi a si ucja. zy nie martwiliêcie si o mnie wi c schowa aê si przed nami? powiedzia Piotr. iedna usia, schowa a si i nikt tego nie zauwa y! Na drugi raz, jak b dziesz chcia a eby ktoê zaczà martwiç si twoim znikni ciem, to musisz siedzieç w kryjówce troch d u ej. U ó krótkie opowiadanie, w którym przedstawisz dalszy ciàg wydarzeƒ opisanych w tekêcie Niezwyk a szafa. Zastosuj narracj pierwszoosobowà. U yj przynajmniej trzech wyrazów nazywajàcych uczucia ucji. 9 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

4 Test b Âwiat fantazji w zasi gu r ki Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia WrzeÊniowe i paêdziernikowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie teksty i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz od 6. do 0. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. i 5. oraz. i. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Tekst do zadaƒ od. do. Grudzieƒ 005 om Robinsona Na chilijskiej [czytaj: czilijskiej] wysepce odnaleziono mocny dowód GdybyÊ by rozbitkiem na pacyficznej wyspie, gdzie byê wybudowa chat? To pytanie przez lata nurtowa o aisuke Takahashi [czytaj: takahasi]. Wiedzia on, e rozbitek wszech czasów lexander Selkirk szkocki korsarz, którego dzieje prawdopodobnie zainspirowa y aniela efoe [czytaj: difo] do napisania w 79 r. powieêci Przypadki Robinsona rusoe [czytaj: kruzo] przebywa na wyspie w okolicach wybrze a hile [czytaj: czile] od 704 r. Po czterech latach i czterech miesiàcach Selkirka odnalaz y dwa angielskie statki [...]. Ujrzawszy rozbitka, kapitan opisa go jako m czyzn ubranego w skóry kóz, który wyglàda bardziej dziko ni ich pierwotne w aêcicielki. Tylko nieliczni mieszkaƒcy wyspy Robinsona rusoe s yszeli o Selkirku, ale jeden z nich przypomnia sobie, e widzia kamienne ruiny obok po o onego wysoko starego szlaku. W styczniu OKRYI Takahashi z zespo em wspieranym przez National Geographic [czytaj: neszenal d iografik] zaczà badaç to miejsce. W sicie eksploratorów pojawi o si coê, co wyglàda o jak niebieski kamyk. Szybko zorientowali si jednak, e majà przed sobà czubek wykonanego z bràzu cyrkla przenoênikowego do nawigacji. Niemal na pewno urzàdzenie to nale a o do Selkirka. To spokojne miejsce. Nieopodal szumi rzeka i Êpiewajà ptaki mówi Takahashi. atwo sobie wyobraziç, e to tu Selkirk koi swà samotnoêç. Peter Miller [czytaj: piter miler] rtyku om Robinsona, National Geographic z grudnia 005 roku National Geographic ukazuje si co miesiàc. Jest zatem. dziennikiem.. kwartalnikiem.. magazynem.. miesi cznikiem. W nieodmiennych tytu ach czasopism wielkà literà pisze si. tylko przyimki i spójniki.. wszystkie wyrazy.. tylko drugi wyraz.. tylko pierwszy wyraz.

5 4 Które zdanie oprócz informacji zawiera tak e komentarz wypowiadajàcej si osoby?. Na wyspie znaleziono cz Êç urzàdzenia do nawigacji.. aniel efoe, piszàc swà powieêç, wzorowa si na fascynujàcych prze yciach Selkirka.. lexander Selkirk przebywa na wyspie w okolicach hile.. Takahashi zbada wysp wraz z zespo em wspieranym przez National Geographic. Po àcz zestawy wyrazów z odpowiednimi poj ciami. samotny, opuszczony, pozostawiony przyjazny, groêny wolnoêç, uwolniç, wolny mo e, morze ptaszysko, cz owieczysko, apsko synonimy homonimy antonimy wyrazy pokrewne zgrubienia 5 o podanych wyrazów dopisz przeczenie nie.... najg bszy... groêny... dwa... odnalezienie Tekst do zadaƒ od 6. do. aniel efoe ezludna wyspa Fragment ksià ki Robinson Kruzoe Opracowanie: Stanis aw Stampf l Morze, wsz dzie morze. W promieniu kilkudziesi ciu mil zaledwie kilka ska ponad powierzchnià to wszystko, na czym wzrok móg by si zatrzymaç. Poza tym tylko niebo... Woda i niebo stopione w szarà smug na horyzoncie. Za to u stóp wokó wzgórza kraina zielona jak bujny, dziko rosnàcy ogród. zy zamieszkana? hyba tylko przez zwierz ta i ptactwo. Nigdzie, jak okiem si gnàç, ani smu ki dymu, ani samotnej bodaj chaty, ani Êladu czegoê, co zdradza oby myêl i r ce ludzkie. ezludna wyspa. Skrawek ziemi samotnie eglujàcy po bezmiarze wód [...]. [...] Robinson zanurzy twarz w d oniach. Siedzia tak ju od kilku godzin, myêlàc o wszystkim i o niczym. wi c morze... to morze, które by o dlaƒ zawsze symbolem wolnoêci, sta o si teraz stra nikiem wi zienia. ez szalupy, bez broni, pó nagi, pozbawiony nadziei ratunku by tylko jeƒcem wydanym na ask i nie ask tej nieznanej wyspy. Morze... nieprzebyte, groêne, pustynne morze! Rozpacz og uszy a i oêlepi a Robinsona. Nie s ysza krzyku mew, nie widzia kwitnàcej wyspy, nie czu s onego wiatru [...]. 6 Zarówno w artykule, jak i we fragmencie powieêci jest mowa o. pobycie rozbitka na bezludnej wyspie.. wyglàdzie przyrody na chilijskiej wyspie.. zaj ciach rozbitka mieszkajàcego na bezludnej wyspie.. odnalezieniu wyspy, na której mieszka Robinson. 7 Które uczucia Robinsona zestawione sà na zasadzie kontrastu?. Zachwyt nad bezkresem morza podziw dla bujnej roêlinnoêci na wyspie.. Smutek z powodu samotnoêci strach przed uwi zieniem na wyspie.. Poczucie wolnoêci na morzu odczucie zniewolenia na bezludnej wyspie.. L k przed przysz oêcià na wyspie poczucie zagro enia z powodu otaczajàcego, bezkresnego morza.

6 8 Robinson Kruzoe jest przyk adem. powieêci fantasy.. powieêci podró niczej.. mitu.. legendy. 9 kcja powieêci fantasy zwykle rozgrywa si. w czasie podró y po egzotycznych krajach.. w odleg ej przesz oêci, w fantastycznym Êwiecie.. na tle wydarzeƒ historycznych.. w przestrzeni kosmicznej. 0 Wylàdowanie rozbitka na bezludnej wyspie jest. zdarzeniem, które prze y aniel efoe.. wydarzeniem fantastycznym.. sytuacjà mo liwà tylko w baêniach.. zdarzeniem realistycznym. Uzupe nij dialog pochodzàcy z powieêci Robinson Kruzoe brakujàcymi znakami interpunkcyjnymi. Kapitan Smith obrzuci ch opca uwa nym spojrzeniem [...] o robi eê na tym statku Robinson zmiesza si i zaczerwieni. Rozumiem uêmiechnà si kapitan. Ukry eê si pod pok adem bez wiedzy szypra i za ogi. o? S owem, uciek eê z domu, aby zakosztowaç przygód. zy tak? Nie! achnà si Robinson. Na pok ad wprowadzi mnie mój przyjaciel który jest synem kapitana okr tu. Nie ukrywa em si pod pok adem. U ó krótkie opowiadanie, w którym przedstawisz, co zdarzy o si, zanim Robinson przyby na bezludnà wysp. Zastosuj narracj pierwszoosobowà. U yj przynajmniej trzech wyrazów nazywajàcych uczucia eglarza. 9 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

7 Test a leksander Fredro o sobie i innych Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia Listopadowe i grudniowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie teksty i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz od 5. do 7. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. oraz od 8. do. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Podmiot liryczny fragmentu O sobie samym. z alem opuêci dom rodzinny.. ocenia siebie jako nieuka.. po wojnie nie wróci ju do kraju.. by przeciwnikiem polowaƒ. Podmiot mówiàcy zaczà pisaç komedie, gdy. posiada rozleg à wiedz z ró nych dziedzin.. lubi polowania.. pobrudzi si atramentem.. oglàdajàc przedstawienia, zrozumia, jak si je tworzy. W utworze wyst pujà. rymy dok adne.. rymy niedok adne.. porównania.. powtórzenia. Tekst do zadaƒ od. do 4. leksander Fredro O sobie samym Fragment ksià ki Pro memoria [...] y em sobie, ot, szesnastoletnim PoÊród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym; Nigdy mi si nad ksià kà nie zmarszczy o czo o, Tràbka myêliwska w kniei by a mojà szko à. kiedy niespodzianie zafurknà proporzec, W to mi graj!... egnajàc rodzicielski dworzec, egnajàc biblioteki zasuwy spokojne, Z radosnym uniesieniem ruszy em na wojn. [...] Wróci em, prawd mówiàc, bez celu do kraju, Lecz z p kiem doêwiadczenia ró nego rodzaju. Razu jednego, kiedy w malignie zasnà em, Wpad mi palec w ka amarz i pisaç zaczà em; OczywiÊcie komedi, której bez nauki, na najpierwszych scenach pojà em treêç sztuki. Pro memoria w j zyku aciƒskim: ku pami ci, dla potomnoêci. Maligna wysoka goràczka po àczona z majaczeniem. Na najpierwszych scenach tu: na scenach teatrów paryskich. 4 Zredaguj og oszenie informujàce o zorganizowanym przez Twojà klas poranku fredrowskim, poêwi conym yciu i twórczoêci komediopisarza. 4 p.

8 Tekst do zadaƒ od 5. do. leksander Fredro Spór Fragment ksià ki Zemsta kt pierwszy Scena siódma Papkin, Âmigalski, kilku s u àcych z kijami, póêniej Rejent i zeênik w oknach. Papkin Panie majster, prosz waêci [...] Nie murowaç tu z napaêci [...]. po krótkim milczeniu Wy zaê drudzy, dobrzy ludzie, Którzy m otki, piony, kielnie W niepotrzebnym dzisiaj trudzie U ywacie arcydzielnie, Idêcie wszyscy precz do czarta! po krótkim milczeniu dzie, widz, rzecz uparta! Ta ho ota, jakby g ucha, Mego s owa ani s ucha. No, Âmigalski! nie traç czasu. [...] Niech wszystkiemu koniec b dzie. [...] Âmigalski posuwa si z s u àcymi ku mularzom. Papkin cofa si za róg domu. Âmigalski Precz! precz. Rejent w oknie Stójcie! co to znaczy? Âmigalski zeênik, pan mój, kazaç raczy, by muru nie koƒczono. zeênik w oknie Tak jest, ka, bo mam prawo. alej naprzód! dalej wawo! Âmigalski posuwa si naprzód. Papkin, który by wyszed, znowu si cofa za róg domu. [...] Rejent le, luby, mi y panie, To szaleƒstwo z waszej strony I mur b dzie naprawiony. zeênik Wprzódy trupem go zaêciel. Rejent do mularzy Koƒczcie Êmia o, przyjaciele, Gardêcie ze mnà pró nym krzykiem. zeênik hcesz wi c bójki? Rejent Mój zeêniku. Mój sàsiedzie, luby, mi y, Przestaƒ te byç rozbójnikiem. zeênik o! jak! wawo! bij, co si y! Âmigalski z swoimi ludêmi wst puje na mur. Mularze cofajà si tak, e bójka zostaje zakryta cz Êcià muru ca ego. Rejent Panie majster, ja w obronie Nic si nie bój! Niechaj bije, Kiedy go tam Êwi dzà 4 d onie. [...] Ja zeênika za to skryj, Gdzie nie widaç ziemi, nieba. zeênik wo ajàc za siebie Hej! Gerwazy! daj gwintówk 5! Niechaj stràc t makówk! Pr dko! Rejent zamyka okno. Ha, ha! fugas chrustas! No, Âmigalski, dosyç b dzie! aj pó z otka abo z oty aserunku 6 dla ho oty, le zabierz im narz dzie. osyç, dosyç na dziê b dzie. Pion przyrzàd do wyznaczania kierunku pionowego. Kielnia narz dzie s u àce do rozprowadzania zaprawy murarskiej. Mularz dawniej: murarz. 4 Âwi dziç dawniej: sw dziç. 5 Gwintówka rodzaj strzelby. 6 aserunek odszkodowanie za pobicie.

9 5 Âmigalski to. s u àcy Rejenta.. krewny Papkina.. osoba nadzorujàca budow muru.. dworzanin zeênika. 6 Podczas budowy muru dosz o do bójki. zeênika z Rejentem.. zeênika ze Âmigalskim.. Rejenta z Papkinem.. Âmigalskiego i jego ludzi z mularzami. 7 leksander Fredro w swoim utworze zastosowa kontrast, czyli. opisa konflikt.. umieêci w tekêcie archaizmy.. zamieêci didaskalia.. zestawi ze sobà osoby b dàce przeciwieƒstwami. 8 Opisz w dwóch zdaniach emocje, jakie towarzyszy y zwaênionym sàsiadom podczas ich k ótni. 9 Wypisz z tekstu dramatu dwa przyk ady didaskaliów. 0 Uzupe nij tekst brakujàcymi przecinkami. leksander Fredro o eni si z Zofià Skarbkowà która wnios a w posagu po ow zamku w Odrzykoniu. Poeta odnalaz w archiwum dworskim akta procesowe dawnych w aêcicieli odrzykoƒskiej posiad oêci. Na poczàtku XVII wieku górnà cz Êç zamku zajmowa Jan Skotnicki a dolnà bogaty wojewoda Piotr Firlej. Obydwaj przeêcigali si w pomys ach aby sobie dokuczyç. Ich spór zainspirowa Fredr do napisania Zemsty której akcja zosta a umieszczona w czasach wspó czesnych komediopisarzowi czyli ponad 00 lat po konflikcie sàsiadów w Odrzykoniu. Sporzàdê plan wydarzeƒ opisanych we fragmencie Zemsty. Zastosuj równowa niki zdaƒ. 4 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

10 Test b leksander Fredro o sobie i innych Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia Listopadowe i grudniowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie teksty i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz od 5. do 7. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. oraz od 8. do. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Podmiot liryczny fragmentu O sobie samym. bardzo lubi polowania.. z niech cià wyruszy na wojn.. ch tnie si uczy.. nie wróci po wojnie do kraju. W utworze wyst pujà. o ywienia.. uosobienia.. rymy dok adne.. rymy niedok adne. Podmiot mówiàcy zaczà pisaç komedie, gdy. pragnà podzieliç si swojà rozleg à wiedzà z innymi.. nie wymaga o to specjalnego wykszta cenia.. by na wojnie.. pobrudzi si atramentem. Tekst do zadaƒ od. do 4. leksander Fredro O sobie samym Fragment ksià ki Pro memoria [...] y em sobie, ot, szesnastoletnim PoÊród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym; Nigdy mi si nad ksià kà nie zmarszczy o czo o, Tràbka myêliwska w kniei by a mojà szko à. kiedy niespodzianie zafurknà proporzec, W to mi graj!... egnajàc rodzicielski dworzec, egnajàc biblioteki zasuwy spokojne, Z radosnym uniesieniem ruszy em na wojn. [...] Wróci em, prawd mówiàc, bez celu do kraju, Lecz z p kiem doêwiadczenia ró nego rodzaju. Razu jednego, kiedy w malignie zasnà em, Wpad mi palec w ka amarz i pisaç zaczà em; OczywiÊcie komedi, której bez nauki, na najpierwszych scenach pojà em treêç sztuki. Pro memoria w j zyku aciƒskim: ku pami ci, dla potomnoêci. Maligna wysoka goràczka po àczona z majaczeniem. Na najpierwszych scenach tu: na scenach teatrów paryskich. 4 Zredaguj og oszenie informujàce o zorganizowanym przez Twojà klas poranku fredrowskim, poêwi conym yciu i twórczoêci komediopisarza. 4 p.

11 Tekst do zadaƒ od 5. do. leksander Fredro Spór Fragment ksià ki Zemsta kt pierwszy Scena siódma Papkin, Âmigalski, kilku s u àcych z kijami, póêniej Rejent i zeênik w oknach. Papkin Panie majster, prosz waêci [...] Nie murowaç tu z napaêci [...]. po krótkim milczeniu Wy zaê drudzy, dobrzy ludzie, Którzy m otki, piony, kielnie W niepotrzebnym dzisiaj trudzie U ywacie arcydzielnie, Idêcie wszyscy precz do czarta! po krótkim milczeniu dzie, widz, rzecz uparta! Ta ho ota, jakby g ucha, Mego s owa ani s ucha. No, Âmigalski! nie traç czasu. [...] Niech wszystkiemu koniec b dzie. [...] Âmigalski posuwa si z s u àcymi ku mularzom. Papkin cofa si za róg domu. Âmigalski Precz! precz. Rejent w oknie Stójcie! co to znaczy? Âmigalski zeênik, pan mój, kazaç raczy, by muru nie koƒczono. zeênik w oknie Tak jest, ka, bo mam prawo. alej naprzód! dalej wawo! Âmigalski posuwa si naprzód. Papkin, który by wyszed, znowu si cofa za róg domu. [...] Rejent le, luby, mi y panie, To szaleƒstwo z waszej strony I mur b dzie naprawiony. zeênik Wprzódy trupem go zaêciel. Rejent do mularzy Koƒczcie Êmia o, przyjaciele, Gardêcie ze mnà pró nym krzykiem. zeênik hcesz wi c bójki? Rejent Mój zeêniku. Mój sàsiedzie, luby, mi y, Przestaƒ te byç rozbójnikiem. zeênik o! jak! wawo! bij, co si y! Âmigalski z swoimi ludêmi wst puje na mur. Mularze cofajà si tak, e bójka zostaje zakryta cz Êcià muru ca ego. Rejent Panie majster, ja w obronie Nic si nie bój! Niechaj bije, Kiedy go tam Êwi dzà 4 d onie. [...] Ja zeênika za to skryj, Gdzie nie widaç ziemi, nieba. zeênik wo ajàc za siebie Hej! Gerwazy! daj gwintówk 5! Niechaj stràc t makówk! Pr dko! Rejent zamyka okno. Ha, ha! fugas chrustas! No, Âmigalski, dosyç b dzie! aj pó z otka abo z oty aserunku 6 dla ho oty, le zabierz im narz dzie. osyç, dosyç na dziê b dzie. Pion przyrzàd do wyznaczania kierunku pionowego. Kielnia narz dzie s u àce do rozprowadzania zaprawy murarskiej. Mularz dawniej: murarz. 4 Âwi dziç dawniej: sw dziç. 5 Gwintówka rodzaj strzelby. 6 aserunek odszkodowanie za pobicie.

12 5 Papkin by w sporze po stronie. kierownika budowy.. mularzy.. zeênika.. Rejenta. 6 Podczas budowy muru zeênik. chcia zastrzeliç Rejenta.. pobi si z Rejentem.. wygoni mularzy, nie p acàc im odszkodowania.. obrazi Âmigalskiego. 7 Kontrast zastosowany w utworze polega na. wprowadzeniu wypowiedzi bohaterów.. humorystycznym uj ciu tematu.. zestawieniu osób b dàcych przeciwieƒstwami.. podkreêleniu konfliktu. 8 Opisz w dwóch zdaniach emocje, jakie towarzyszy y zwaênionym sàsiadom podczas ich k ótni. 9 Wypisz z tekstu dramatu dwa przyk ady didaskaliów. 0 Uzupe nij tekst brakujàcymi przecinkami. Zemsta utwór napisany w roku 84 przez leksandra Fredr od lat cieszy si ogromnà popularnoêcià gdy przybli a nam Êwiat minionej epoki. Pisarz przedstawi wady i s abostki bohaterów w sposób komiczny, pob a liwie patrzàc na szlacht której sam by przedstawicielem. Komedie Fredry charakteryzujà si humorem j zykowym a tak e komizmem w uj ciu postaci. Sporzàdê plan wydarzeƒ opisanych we fragmencie Zemsty. Zastosuj równowa niki zdaƒ. 4 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

13 Test a Przyjazd genera a Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia Styczniowe i lutowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie tekst i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz 6. i 7. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. i 5. oraz od 8. do. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Jadwiga hamiec Spotkanie z wodzem Fragment ksià ki Trójkolorowa kokarda Sobotni ranek wsta ró owy i przezroczysty. W powietrzu dr a y drobniuchne igie ki mrozu, a na p otach i na drzewach migota chrupki szron. a e miasteczko lêni o niby osypane diamentowym pudrem. Od samego rana drogà z Nagy-Várad [czytaj: nodê warod] nadje d a y wy adowane sanie i zatrzymywa y si przed magazynami. [...] Zgromadzeni przed sztabem oficerowie, oczekujàc na przyjazd genera a, roztrzàsali przysz e mo liwoêci kampanii, interesujàc si przede wszystkim osobà naczelnego wodza. raci zapliców, jako rodaków ema i zwiastunów radosnej nowiny, oblega t um kolegów. [...] W tej chwili ktoê krzyknà : Jedzie! Wszyscy zwrócili si w stron drogi z Nagy- -Várad, którà zbli a y si kryte sanie, zaprz - one w czwórk szpaków. Przed sztabem huzar na koêle Êciàgnà lejce. Konie stan y w ob oku pary, parskajàc i grzebiàc kopytami. W t umie panowa a cisza. Wiara czeka a na ukazanie si wodza. Gdy z saƒ wyskoczy oficer w szubie z p tlicami 4, strojnej w srebrne sznury, genera... zaszemrali z zadowoleniem [...]. Inni podchwycili i okrzyk niby grzmot przetoczy si po placu. le Êwietny oficer nie odpowiedzia na to powitanie, tylko w pe nej szacunku postawie pomaga wysiadaç starszemu panu w granatowym p aszczu. gdy ten, podpierajàc si laskà, stanà wreszcie na Êniegu, oficer zasalutowa, prostujàc si przed nim na bacznoêç. Znów szmer przelecia przez t um. Tym razem szmer rozczarowania. To mia byç genera? Naczelny wódz? ywil, kulawy i co ju ca kiem nie mieêci o si w g owach wàsatych Madziarów 5 z g bà go à jak u baby. Tfu! Wojowaç pod takim genera em! [...] Nawet Janek, który wraz z przyjació mi cisnà si w o nierskiej ci bie 6, odczu coê w rodzaju zawodu. Nie wyobra a em sobie, e on kulawy. I e taki niski. WielkoÊci cz owieka nie mierzy si na okcie 7 odpar Johann, wpatrzony z uwielbieniem w ema. [...] Si wzroku ema odczu Janek na sobie zaraz nast pnego dnia. Genera chce ci widzieç. Rozumiesz, co za zaszczyt? Tylko si nie zb aênij [...] poucza goràczkowo Stanis aw, prowadzàc brata przed oblicze wodza. em przyjà ich, stojàc na Êrodku pokoju, z r kami za o onymi w ty. Spyta : Wi c i ty jesteê synem porucznika zaplica? Tak jest, panie generale. Twój ojciec by m nym o nierzem. ty... I nagle surowo: zemu si wa sasz po Êwiecie, zamiast siedzieç w szkole? Ja... Ja... zy sàdzisz, e w wojsku potrzebni sà durnie i nieuki?

14 Nie, panie generale! odpar Janek [...]. Wi c co mam z tobà zrobiç, skoro przywlok eê si a tutaj? Ja... nie wiem, panie generale. Zapewne przyjàç do wojska ciebie i tych dwóch smarkaczy. o? g os ema brzmia nieco mniej groênie. Tak jest, panie generale! wykrzyknà z uniesieniem Janek. [...] Tylko pami taç: karnoêç i pos uszeƒstwo! o ze mnà artów nie ma. Zrozumiano? Tak jest, panie generale. [...] W tydzieƒ póêniej wydano rozkaz wymarszu. Kolumny wojska ustawi y si w gotowoêci. [...] ezwàsy wódz, nienoszàcy szlif generalskich i niemówiàcy po madziarsku, okaza si troskliwym i zaradnym ojcem. Józef em genera wojsk polskich w powstaniu listopadowym i wojsk w gierskich podczas Wiosny Ludów w latach Huzar o nierz lekkiej jazdy w gierskiej. Szuba dawniej: d ugie wierzchnie okrycie podbite futrem. 4 P tlica w dawnych strojach polskich ozdobne zapi cie w kszta cie p tli. 5 Madziar dawniej: W gier. 6 i ba dawniej: wielka liczba st oczonych ludzi. 7 okieç dawna jednostka d ugoêci. Która informacja wskazuje na to, e tekst jest fragmentem powieêci historycznej?. Wydarzenia rozgrywajà si w przesz oêci wobec Êwiata wspó czesnego czytelnikowi.. W opowiadaniu wyst pujà tylko postacie historyczne.. W wojsku s u à dzieci, co wspó czeênie jest niedozwolone.. kcja rozgrywa si na tle historycznych wydarzeƒ. Które zdanie nie dotyczy oficerów zgromadzonych przed sztabem?. Oczekiwali na przyjazd genera a.. Gdy zobaczyli genera a ema, zacz li wiwatowaç na jego czeêç.. Interesowali si osobà genera a ema.. Rozwa ali przysz e mo liwoêci kampanii. Genera em by ubrany w. szub z p tlicami.. polski mundur wojskowy.. w gierski mundur wojskowy.. granatowy p aszcz. 4 SkreÊl niew aêciwe dokoƒczenie zdania. Wyst pujàce w tekêcie s owo szpak oznacza ptaka z rz du wróblowatych / konia o ciemnosiwej maêci. 5 Wypisz z tekstu cztery s owa lub wyra enia okreêlajàce genera a ema....,...,...,... 6 Wska wêród zacytowanych zdaƒ pytanie retoryczne.. o?. zemu si wa sasz po Êwiecie, zamiast siedzieç w szkole?. To mia byç genera?. Zrozumiano? 7 Wypowiedê Johanna dotyczàca genera a jest. przys owiem.. zwiàzkiem frazeologicznym.. sentencjà.. uosobieniem. 8 Z fragmentu zaczynajàcego si od s ów Gdy z saƒ i koƒczàcego si s owami na bacznoêç wypisz dwa sformu owania mówiàce o tym, e akcja opowiadania toczy si zimà....,...

15 9 Wypisz z tekstu dwa porównania....,... 0 Odszukaj w przeczytanym fragmencie dwa archaizmy i zapisz je. okoƒcz zdania odpowiednimi przymiotnikami. W kratki wpisz litery, którymi oznaczono uzasadnienia pisowni utworzonych przez iebie przymiotników. Ptak bràzowy o ciemnym odcieniu to ptak.. Kokarda, która jest czerwona i bia a, to kokarda..... Przymiotnik z o ony jest z dwóch cz onów znaczeniowo równorz dnych.. Przymiotnik z o ony jest z dwóch cz onów znaczeniowo nierównorz dnych cz on drugi jest okreêlony przez cz on pierwszy.. Przymiotnik zawiera cz on okreêlajàcy kolor przedmiotu. Zastanów si, jak rozumiesz s owa: WielkoÊci cz owieka nie mierzy si na okcie. Nast pnie zapisz trzy argumenty do dyskusji dotyczàcej tego zagadnienia. p. Napisz sprawozdanie z wizyty genera a ema w w gierskiej miejscowoêci. 8 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

16 Test b Przyjazd genera a Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia Styczniowe i lutowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie tekst i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do. oraz 6. i 7. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ 4. i 5. oraz od 8. do. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Jadwiga hamiec Spotkanie z wodzem Fragment ksià ki Trójkolorowa kokarda Sobotni ranek wsta ró owy i przezroczysty. W powietrzu dr a y drobniuchne igie ki mrozu, a na p otach i na drzewach migota chrupki szron. a e miasteczko lêni o niby osypane diamentowym pudrem. Od samego rana drogà z Nagy-Várad [czytaj: nodê warod] nadje d a y wy adowane sanie i zatrzymywa y si przed magazynami. [...] Zgromadzeni przed sztabem oficerowie, oczekujàc na przyjazd genera a, roztrzàsali przysz e mo liwoêci kampanii, interesujàc si przede wszystkim osobà naczelnego wodza. raci zapliców, jako rodaków ema i zwiastunów radosnej nowiny, oblega t um kolegów. [...] W tej chwili ktoê krzyknà : Jedzie! Wszyscy zwrócili si w stron drogi z Nagy- -Várad, którà zbli a y si kryte sanie, zaprz - one w czwórk szpaków. Przed sztabem huzar na koêle Êciàgnà lejce. Konie stan y w ob oku pary, parskajàc i grzebiàc kopytami. W t umie panowa a cisza. Wiara czeka a na ukazanie si wodza. Gdy z saƒ wyskoczy oficer w szubie z p tlicami 4, strojnej w srebrne sznury, genera... zaszemrali z zadowoleniem [...]. Inni podchwycili i okrzyk niby grzmot przetoczy si po placu. le Êwietny oficer nie odpowiedzia na to powitanie, tylko w pe nej szacunku postawie pomaga wysiadaç starszemu panu w granatowym p aszczu. gdy ten, podpierajàc si laskà, stanà wreszcie na Êniegu, oficer zasalutowa, prostujàc si przed nim na bacznoêç. Znów szmer przelecia przez t um. Tym razem szmer rozczarowania. To mia byç genera? Naczelny wódz? ywil, kulawy i co ju ca kiem nie mieêci o si w g owach wàsatych Madziarów 5 z g bà go à jak u baby. Tfu! Wojowaç pod takim genera em! [...] Nawet Janek, który wraz z przyjació mi cisnà si w o nierskiej ci bie 6, odczu coê w rodzaju zawodu. Nie wyobra a em sobie, e on kulawy. I e taki niski. WielkoÊci cz owieka nie mierzy si na okcie 7 odpar Johann, wpatrzony z uwielbieniem w ema. [...] Si wzroku ema odczu Janek na sobie zaraz nast pnego dnia. Genera chce ci widzieç. Rozumiesz, co za zaszczyt? Tylko si nie zb aênij [...] poucza goràczkowo Stanis aw, prowadzàc brata przed oblicze wodza. em przyjà ich, stojàc na Êrodku pokoju, z r kami za o onymi w ty. Spyta : Wi c i ty jesteê synem porucznika zaplica? Tak jest, panie generale. Twój ojciec by m nym o nierzem. ty... I nagle surowo: zemu si wa sasz po Êwiecie, zamiast siedzieç w szkole? Ja... Ja... zy sàdzisz, e w wojsku potrzebni sà durnie i nieuki?

17 Nie, panie generale! odpar Janek [...]. Wi c co mam z tobà zrobiç, skoro przywlok eê si a tutaj? Ja... nie wiem, panie generale. Zapewne przyjàç do wojska ciebie i tych dwóch smarkaczy. o? g os ema brzmia nieco mniej groênie. Tak jest, panie generale! wykrzyknà z uniesieniem Janek. [...] Tylko pami taç: karnoêç i pos uszeƒstwo! o ze mnà artów nie ma. Zrozumiano? Tak jest, panie generale. [...] W tydzieƒ póêniej wydano rozkaz wymarszu. Kolumny wojska ustawi y si w gotowoêci. [...] ezwàsy wódz, nienoszàcy szlif generalskich i niemówiàcy po madziarsku, okaza si troskliwym i zaradnym ojcem. Józef em genera wojsk polskich w powstaniu listopadowym i wojsk w gierskich podczas Wiosny Ludów w latach Huzar o nierz lekkiej jazdy w gierskiej. Szuba dawniej: d ugie wierzchnie okrycie podbite futrem. 4 P tlica w dawnych strojach polskich ozdobne zapi cie w kszta cie p tli. 5 Madziar dawniej: W gier. 6 i ba dawniej: wielka liczba st oczonych ludzi. 7 okieç dawna jednostka d ugoêci. Która informacja wskazuje na to, e tekst jest fragmentem powieêci historycznej?. Wydarzenia rozgrywajà si w przysz oêci.. Âwiat przedstawiony jest umieszczony w przesz oêci wzgl dem Êwiata wspó czesnego czytelnikowi.. W opowiadaniu wyst pujà postacie historyczne i fikcyjne.. kcja toczy si w czasie wojny. Komu zasalutowa oficer?. Oficerom zgromadzonym przed sztabem.. Polskim o nierzom, którzy przybyli na spotkanie.. Starszemu panu w granatowym p aszczu.. Wàsatym Madziarom. 4 W co by ubrany oficer, który wysiad z saƒ?. W granatowy p aszcz.. W szub z p tlicami. SkreÊl niew aêciwe dokoƒczenie zdania.. W mundur huzara.. W ko uch. Wyst pujàce w tekêcie s owo kozio oznacza zwierz domowe z brodà i wygi tymi rogami / siedzenie dla woênicy w pojeêdzie zaprz gowym. 5 Wypisz z tekstu cztery s owa lub wyra enia okreêlajàce genera a ema....,...,..., Wska wêród zacytowanych zdaƒ pytanie retoryczne.. Wi c i ty jesteê synem porucznika zaplica?. Naczelny wódz? Wypowiedê Johanna dotyczàca genera a jest. porównaniem.. sentencjà.. Zrozumiano?. zemu si wa sasz po Êwiecie zamiast siedzieç w szkole?. zwiàzkiem frazeologicznym.. przys owiem. Z akapitu zaczynajàcego si od s ów Sobotni ranek wsta ró owy wypisz dwa fragmenty mówiàce o tym, e akcja opowiadania toczy si zimà....,...

18 9 Wypisz z tekstu dwa porównania....,... 0 Odszukaj w przeczytanym fragmencie dwa archaizmy i zapisz je. okoƒcz zdania odpowiednimi przymiotnikami. W kratki wpisz litery, którymi oznaczono uzasadnienia pisowni utworzonych przez iebie przymiotników. rmia utworzona z Polaków i z W grów to armia... Kokarda, która ma trzy kolory, to kokarda... Przymiotnik z o ony jest z dwóch cz onów znaczeniowo równorz dnych.. Przymiotnik zawiera cz on okreêlajàcy liczb.. Przymiotnik z o ony jest z dwóch cz onów znaczeniowo nierównorz dnych cz on drugi jest okreêlony przez cz on pierwszy. Zastanów si, jak rozumiesz s owa: WielkoÊci cz owieka nie mierzy si na okcie. Nast pnie zapisz trzy argumenty do dyskusji dotyczàcej tego zagadnienia. p. Napisz sprawozdanie z wizyty genera a ema w w gierskiej miejscowoêci. 8 p. Karta odpowiedzi Numer zadania Odpowiedzi

19 Test a Tajemnicze mieszkanki wód Test na czytanie ze zrozumieniem podsumowujàcy rozdzia Marcowe i kwietniowe w drówki... Imi i nazwisko ata Klasa. Przeczytaj uwa nie teksty i zadania.. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem albo piórem. Nie u ywaj korektora.. W zadaniach od. do 8. oraz od 4. do 6. podane sà cztery odpowiedzi:,,,. Wybierz tylko jednà z nich i zamaluj kratk z odpowiadajàcà jej literà w karcie odpowiedzi. 4. Staraj si nie pope niaç b dów przy wskazywaniu odpowiedzi. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz poprawnà odpowiedê. 5. Rozwiàzania zadaƒ od 9. do. oraz 7. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. Tekst do zadaƒ od. do 9. oraz 7. Zofia rapella Muiden i msterdam Fragment ksià ki Mity i legendy morskie eƒskie istoty demoniczne zamieszkujàce w rzekach, morzach czy jeziorach majà ró ne nazwy, najcz Êciej jednak zwie si je [...] rusa kami. W Holandii nazywajà je neckami [...]. Necki mieszkajà wsz dzie i na ogó sà ludziom przychylne. Potrafià dowolnie zmieniaç swà postaç, potrafià równie lataç w powietrzu. Necki bardzo lubià Êpiewaç i taƒczyç. Nieraz si zdarza o, e miesza y si one do grona rozbawionych ludzi i taƒczy y zapami tale, nie ró niàc si niczym od innych m odych dziewczàt. Jedynym znakiem szczególnym, po którym bystre oko uwa nego obserwatora mo e odró niç necki od ludzi, jest wilgotny obràbek ich bia ych sukien [...]. Gdy necki przebywajà w morzu, z by ich podobne sà do rybich oêci, a w osy majà zielone. W okresie [...] wypraw wielorybniczych rybacy [...] spotykali takie zielonow ose panny. [ ] To, co zapowiada y swym Êpiewem necki, zawsze si sprawdza o. Âwiadczy o tym, mi dzy innymi, nast pujàce zdarzenie: Wielki msterdam, stolica Holandii, i ma y port Muiden le à nad tà samà zatokà. Muiden mia kiedyê korzystniejsze po o enie ni msterdam i w zwiàzku z tym mo na si by o spodziewaç, e w aênie on b dzie wielkim portem. Sta o si jednak zupe nie inaczej awno, dawno temu, na przybrze nych wodach pojawi a si zielonow osa necka i zaêpiewa a: Muiden musi pozostaç Muiden! Muiden nigdy nie b dzie du e! I tak si sta o. Muiden pozosta ma ym portem, a msterdam zyska znaczenie Êwiatowe. Tekst Muiden i msterdam jest fragmentem. przypowieêci.. powieêci podró niczej. Muiden to nazwa. rzeki.. jeziora. Necki to postacie. historyczne.. fantastyczne.. legendy.. mitu.. kraju.. portu.. istniejàce w rzeczywistoêci.. realistyczne.

20 4 Wyraz przychylny znajduje si w s owniku ortograficznym mi dzy wyrazami. przychodowy przychodziç.. przychyliç przyciàç.. przychówek przychyliç.. przycichaç przyci cie. 5 W wyra eniu zielonow ose panny wyst puje. przenoênia.. uosobienie.. o ywienie.. epitet. 6 W którym zestawie wyrazów znajdujà si synonimy s owa przychylny?. yczliwy, askawy, przyjacielski.. Nie askawy, nieprzyjazny, niech tny.. PrzychylnoÊç, przychyliç, uchyliç.. Oboj tny, beznami tny, apatyczny. 7 8 Ostatnie wypowiedzenie w tekêcie to zdanie. podrz dnie z o one.. wspó rz dnie z o one. Narrator w tekêcie wypowiada si w. pierwszej osobie liczby pojedynczej.. pierwszej osobie liczby mnogiej.. pojedyncze rozwini te.. pojedyncze nierozwini te.. trzeciej osobie liczby pojedynczej.. trzeciej osobie liczby mnogiej. 9 0 PodkreÊl wyrazy i wyra enia, które nie odnoszà si do legend. bohaterowie realistyczni i fantastyczni, nieokreêlone miejsce akcji, fantastyka, przypowieêç, historyczne wydarzenia, opowieêç o poczàtku Êwiata, niezwyk oêç, opowieêç o poczàtkach miast, bogowie greccy OkreÊl rodzaje utworów, z których pochodzà podane fragmenty. y a sobie raz królewna, której nikt nie móg do Êmiechu pobudziç. Rodzice bardzo si martwili, e majà córk jak posàg nieczu à. Postanowili poradziç si wró ki... Grecy podzielili królestwo s oneczne mi dzy dwóch bogów; pollo, pan ycia i Êmierci, wyobra a dobrà i wielkà pot g s oƒca; Helios zaê woênic wyje d ajàcego o Êwicie znad brzegów Wymieƒ cztery cechy gatunkowe bajki o podanych wyrazów dopisz przeczenie nie... dostrzegaç.. daleko.. moc.. przestrzeganie laczego warto czytaç legendy? Uzasadnij swojà odpowiedê w kilku zdaniach. p.

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron.

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Założenia ogólne Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 9

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 0 KOD UCZNIA UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Szkolne Nowinki Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Szkolnej Gazetki pod tytułem Szkolne Nowinki. Jest on wynikiem

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik górnictwa podziemnego 311[15] Zadanie egzaminacyjne 1

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik górnictwa podziemnego 311[15] Zadanie egzaminacyjne 1 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik górnictwa podziemnego 311[15] Zadanie egzaminacyjne 1 Uwaga! Zdający rozwiązywał jedno z dwóch zadań. 1 2 3 4 5 6 Zadanie egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, matematyczna, zajęcia komputerowe i techniczne Cel/cele

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

wyniki oglądalności 0,38 0,33 0,19 0,16 -13% -41% -16% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49

wyniki oglądalności 0,38 0,33 0,19 0,16 -13% -41% -16% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49 wiosna 2016 Polsat JimJam POLSAT JimJam to kanał przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Stacja prezentuje bezpieczne, inspirujące i angażujące programy, które wspomagają

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Drogie dzieci, Autorki

Drogie dzieci, Autorki Drogie dzieci, przekazujemy Wam kolejny zeszyt prac domowych. Możecie w nim rysować, pisać, liczyć. Zawarte w nim ćwiczenia pomogą mile spędzić czas i wprowadzą Was w tajemniczy i bogaty świat wiedzy.

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji

Spis treści. Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji Spis treści Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji I. Szkoła 1. Lekcja języka polskiego Scenariusz nr 1... 9 Temat: Lekcja języka polskiego 2. Uczniowie Scenariusz nr 2...

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 3. 1. Czytaj uważnie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

SPRAWDZIAN 3. 1. Czytaj uważnie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. SPRAWDZIAN 3 Instrukcja dla ucznia 1. Czytaj uważnie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 2. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem albo piórem z czarnym tuszem lub atramentem. Nie używaj

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482 Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl Wojciech Tumasz radny

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ABC. parkowania na kopertach

ABC. parkowania na kopertach ABC parkowania na kopertach Autor: Danuta Gorajewska Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz J. Zab ocki, prof. dr hab. Ryszard Borowski, Renata Rojtek (Stra Miejska) Konsultacja: dr Joanna Fràckiewicz Koordynator

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Działania arkusz dla uczniów. Zwycięska grupa opublikuje swoja akcje na www.350.org

Działania arkusz dla uczniów. Zwycięska grupa opublikuje swoja akcje na www.350.org Działania arkusz dla uczniów Zwycięska grupa opublikuje swoja akcje na www.350.org Zbudowaliście fantastyczny energooszczędny dom. Poprzez umieszczenie tego działania na www.350.org, moŝecie opublikować

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

XIII KONKURS MATEMATYCZNY

XIII KONKURS MATEMATYCZNY XIII KONKURS MTMTYZNY L UZNIÓW SZKÓŁ POSTWOWYH organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcace w Szczecinie FINŁ - 19 lutego 2013 Test poniższy zawiera 25 zadań. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DYPLOMOWE. Budownictwo semestr VIII

SEMINARIUM DYPLOMOWE. Budownictwo semestr VIII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 SEMINARIUM DYPLOMOWE Budownictwo semestr VIII CZĘŚĆ II Warszawa 2010 r. Uwagi ogólne Pracadyplomowajest widocznymi

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów;

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; Przedmiotowy system Oceniania z języka angielskiego jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie. 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski 1. Informacje ogólne Badanie osiągnięć uczniów I klas odbyło się 16 września 2009 r. Wyniki badań nadesłało 12 szkół. Analizie poddano wyniki 990 uczniów z

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

Wybrane znaki drogowe

Wybrane znaki drogowe Wybrane znaki drogowe Znaki ostrzegawcze Znaki nakazu przejazd kolejowy bez zapór droga dla rowerów sygnały Êwietlne droga dla pieszych Êliska jezdnia koniec drogi dla rowerów 14 C 3.3 Zindywidualizowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze 1998 K P S W Jelenia Góra 2012 SPIS TRE CI: WPROWADZENIE s. 7 1. Przedmiot i cel bada s. 7 2. Uk ad dysertacji s. 12 3. Post powanie badawcze s. 16 I.

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Spis treści LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych... 3 Potęgowanie liczb.. 8 Przykłady pierwiastków 12 Działania na ułamkach zwykłych... 13 Ułamki zwykłe i

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: Stres w moim życiu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Cel: Uczeń precyzuje pojęcie stres,odróżnia jego objawy i podaje przyczyny. Metody: pogadanka, burza mózgów. Forma: grupowa, zespołowa. Pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów. M e d i a c j e r ó w i e ś n i c z e

Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów. M e d i a c j e r ó w i e ś n i c z e Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów M e d i a c j e r ó w i e ś n i c z e 1 Człowiek musi znaleźć taki sposób b rozwiązywania zywania konfliktów, który odrzuca wszelką zemstę,, odwet i agresję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY

INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY Internetowy rozkład jazdy służy do ułatwienia komunikacji między stacjami. Pokazuje jakie pociągi aktualnie kursują między stacjami i gdzie są. Pomaga nie dopuścić

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

Rady dla kąpiących się. Kąp się tylko w wyznaczonych miejscach. Wchodź do wody wyłącznie pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów.

Rady dla kąpiących się. Kąp się tylko w wyznaczonych miejscach. Wchodź do wody wyłącznie pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów. Jak bezpiecznie spędzić wakacje? Nakazy i zakazy Rady dla kąpiących się Kąp się tylko w wyznaczonych miejscach. Wchodź do wody wyłącznie pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów. Pamiętaj! Skoki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Obowiązujące wyposażenie na zajęciach Podręcznik, zeszyt dwiczeo, przybory do pisania: ołówek (długopis), kredki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw P POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla pisz cego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 17 stron.. W zadaniach od 1. do 0. s podane 4 odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ARKUSZA NOMINACJI JĘZYK ANGIELSKI

INSTRUKCJA DO ARKUSZA NOMINACJI JĘZYK ANGIELSKI INSTRUKCJA DO ARKUSZA NOMINACJI JĘZYK ANGIELSKI Arkusz nominacji dotyczy różnych obszarów aktywności ucznia, które mogą świadczyć o jego poznawczych uzdolniach kierunkowych w obszarze języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. dla klasy trzeciej

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. dla klasy trzeciej Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klasy trzeciej Cele konkursu : - rozwijanie zainteresowań matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym; - wdrażanie do logicznego myślenia; - zwiększanie efektywności

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. Kształtowane umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych kompetencji

Bardziej szczegółowo