PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁY OPRACOWANE NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁY OPRACOWANE NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁY OPRACOWANE NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Programu nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej Czytać, myśleć, uczestniczyć M. Derlukiewicz, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 roku, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. L. Teligi w Pyrzycach KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 2. Uczeń zobowiązany jest przygotowywać się do zajęć ( odrabianie zadań domowych, przynoszenie zeszytu, książek i ćwiczeń na lekcje). 3. W roku szkolnym uczniowie piszą prace klasowe, sprawdziany, kartkówki i dyktanda. 4. Prace klasowe, sprawdziany i dyktanda zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, po wcześniejszym powtórzeniu materiału. Kartkówki obejmują dwie/trzy ostatnie lekcje i są niezapowiadane. 5. Prace klasowe, sprawdziany i dyktanda są obowiązkowe. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności usprawiedliwionej, może przystąpić do zaliczenia pracy w terminie dwóch tygodni od rozdania poprawionych prac przez nauczyciela. 6. Każdą pracę klasową, sprawdzian i dyktando (ocena niedostateczna) może poprawić w ciągu dwóch tygodni. 7. Uczeń ma prawo do trzykrotnego nieprzygotowania się do lekcji. Nieprzygotowanie zostaje zaznaczone w dzienniku lekcyjnym w postaci kropki. Po wykorzystaniu tego limitu otrzymuje ocenę niedostateczną. 8. Uczeń zobowiązany jest do czytania lektur zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 9. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusem. Za trzy zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 10. Nauczyciel zobowiązuje się do niezadawania dłuższych form wypowiedzi z lekcji na lekcję. 1

2 11. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i na prośbę ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna nauczyciel uzasadnia swoją ocenę. 12. Prace pisemne są archiwizowane. Uczeń lub rodzic mają prawo wglądu do tych prac. 13. Uczniowie raz w miesiącu piszą dyktando sprawdzające poznane i utrwalane zasady ortograficzne. 14. W roku szkolnym uczniowie uczą się na pamięć 4 utworów (w tym jeden prozatorski). 15. Uczeń jest zobowiązany do poprawy błędów w pracach pisemnych. Poprawa jest sprawdzana przez nauczyciela. 16. Nauczyciel zobowiązuje się do sprawdzenia minimum 3 prac pisemnych w okresie. 17. Uczeń zobowiązuje się do samodzielności w wykonywaniu zadań pracy jednostkowej. 18. Nauczyciel ocenia prace uczniów (sprawdziany, testy, prace klasowe) wg skali 100% 90,00% bardzo dobry 89,99 % 70,00% dobry 69,99% 50,00% dostateczny 49,99% 30,00% dopuszczający 29,99% 0,00% niedostateczny 19. Dyktanda oceniane są wg skali: 0 1 bł.- bardzo dobry 2 bł. 3 bł. dobry 4 bł. 5bł. dostateczny 6 bł. 7 bł. dopuszczający powyżej 7 bł. niedostateczny 20. Uczeń ma prawo poprawić ocenę proponowaną przez nauczyciela (miesiąc przed wystawieniem oceny końcoworocznej), jeśli spełni następujące warunki: systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, dotrzymuje terminów poprawy ocen niedostatecznych, aktywnie uczestniczy w lekcji, wykonuje dodatkowe zadania. 21. Przy wystawianiu ocen okresowych i rocznych w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę oceny z prac klasowych, testów, sprawdzianów, kartkówek i samodzielnych prac wykonywanych na lekcji. 2

3 Forma sprawdzająca Prace klasowe Testy Sprawdziany Kartkówki Uwagi CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU Prace pisemne trwające jedną godzinę lekcyjną, sprawdzające opanowanie określonego działu programowego. Zapowiedziane na tydzień wcześniej. Prace pisemne złożone z zadań jednokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi, zadań z luką, dłuższej formy wypowiedzi pisemnej. Testy są stosowane zamiast pracy klasowej lub równolegle z nią. Zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace pisemne obejmujące treści z 2 3 zagadnień programowych. Zapowiedziane są z jednodniowym wyprzedzeniem. Prace pisemne obejmujące treści maksymalnie z trzech ostatnich lekcji, lub ze znajomości treści przeczytanej lektury, trwające minut. Mogą być zapowiadane. Częstotliwość w okresie 2 5 Według potrzeb 2-7 Według potrzeb Dyktanda Teksty pisane ze słuchu lub tekst z lukami. 1 w miesiącu Teksty na Proza i poezja zgodnie z planem dydaktycznym. 2 pamięć Samodzielne Samodzielne prace stylistyczne pisane w domu lub na zajęciach. Co najmniej 3 dłuższe prace stylistyczne Diagnozy Wstępna (wrzesień), śródroczna (styczeń), końcowa (czerwiec/maj) 3 w roku WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów z języka polskiego ujęte są na dwóch poziomach: podstawowym (P) i ponadpodstawowym (PP). Poziom podstawowy zawiera wymagania konieczne (K) i podstawowe (P). Poziom ponadpodstawowy zawiera wymagania rozszerzone (R) i dopełniające (D). Na ocenę: celujący nie powinno się narzucać uczniowi określonych wymagań, gdyż nie należy ograniczać kierunków rozwoju jego przedmiotowej aktywności. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe i praktyczne objęte programem nauczania, rozwiązuje zadania i problemy w nowych sytuacjach, czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji, posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, często angażuje się w zadania dodatkowe, bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim. 3

4 Stopień dobry, otrzymuje uczeń, który: w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela trudne, czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje, w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych, bierze czynny udział w lekcjach, wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe, zna pojęcia, definicje i twierdzenia występujące w podstawie programowej. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, posiadł kompetencje do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań i problemów, w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo, odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, rzadko aktywnie uczestniczy w lekcji, wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy, wiedza jego pozwala kontynuować naukę. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej, większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela, czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji, ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru, nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań, nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela, pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy, wiedza jego nie przekreśla dalszej nauki z danego przedmiotu po uzupełnieniu braków w wiadomościach. 4

5 Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej, ma kłopoty z techniką czytania, nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, wykazuje się niechęcią do nauki, zaniedbuje wykonywanie praz domowych, nie rozumie i nie potrafi rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, nie wykazuje żadnych postępów w nauce. Dostosowuje się wymagania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), dla uczniów z trudnościami w nauce, dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: uczeń pisze dyktanda ortograficzne i zobowiązany jest do poprawiania wszystkich błędów, nauczyciel może ocenić je wg odrębnych kryteriów (0-3bł. -5, 4-6bł. -4, 7-8bł. -3, 9-12bł. -2), przy ocenie wypowiedzi pisemnych oceniana jest: wartość merytoryczna, forma językowa pracy, ortografia (wg kryteriów oceniania dłuższych form wypowiedzi pisemnych), czytelność (jeżeli nauczyciel nie jest w stanie odczytać pracy ucznia powinien to zrobić uczeń w jego obecności, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne), uczeń każdorazowo dokonuje starannej poprawy błędów, nauczyciel wydłuża czas przeznaczony na wykonanie zadania lub pisanie prac klasowych, sprawdzianów, testów, nauczyciel wydłuża czas na udzielenie odpowiedzi ustnej, uczeń ma prawo do wskazówek nauczyciela, uczeń ma obowiązek podjąć własną, systematyczną pracę, ciągłość pracy ma prawo kontrolować nauczyciel polonista, w przypadku niezastosowania się do ww zalecenia, uczeń nie podlega odrębnym zasadom oceniania, uczeń skierowany na zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w tych zajęciach, w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności, uczeń nie podlega odrębnym zasadom oceniania, 5

6 uczeń powinien głośno czytać dowolne teksty od 5 do 10 min. dziennie, doskonaląc tempo, technikę, dykcję, artykulację, intonację czytanego tekstu, nauczyciel nie powinien odpytywać ucznia z głośnego czytania przed zespołem klasowym. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce: stosowanie jasno sformułowanych poleceń i instrukcji, częste sprawdzanie stopnia ich zrozumienia, dzielenie materiału na małe partie i systematyczne sprawdzanie czynionych postępów, stosowanie pytań naprowadzających, dostosowanie wymagań podczas pracy na lekcji oraz na sprawdzianie, pracy klasowej, teście do indywidualnych potrzeb ucznia (stopniowanie trudności, dostosowanie punktacji) zgodnie z zaleceniami PPP, doceniać wkład pracy włożony w wykonanie zadania, stosować wzmocnienia pozytywne, wspierać samodzielność ucznia w pracy szkolnej. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów zdolnych: umożliwiać uczniom udział w konkursach, turniejach przedmiotowych, indywidualizować pracę na lekcji poprzez przygotowanie zadań o większym stopniu trudności, można przypisywać uczniowi zdolnemu funkcję asystenta nauczyciela, w czasie zajęć dydaktycznych nauczyciel powinien umożliwiać uczniowi pracę indywidualną, zespołową, grupową, należy unikać w największym wymiarze pracy zbiorowej. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU: słuchanie, czytanie, wypowiedzi ustne i pisemne, prezentacje, praca w grupie, aktywność, recytacja, prace klasowe, sprawdziany, dyktanda, testy, kartkówki, diagnozy, zadania domowe, prace nadobowiązkowe, zeszyt przedmiotowy ucznia oraz zeszyt ćwiczeń. 6

7 ZESTAW LEKTUR OMAWIANYCH ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008 ROKU) KLASA IV 1. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé Mikołajek (wybór opowiadań z dowolnego tomu) 2. Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa 3. Carlo Collodi Pinokio 4. Clive Staples Lewis Lew, Czarownica i stara szafa KLASA V KLASA VI 1. Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy 2. Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza 3. Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród 4. Mark Twain Przygody Tomka Sawyera 1. Kornel Makuszyński Szatan z siódmej klasy 2. Irena Jurgielewiczowa Ten obcy 3. Alfred Szklarski wybrana powieść (np. Tomek w krainie kangurów ) 4. Juliusz Verne W 80 dni dookoła świata 5. Stanisław Lem Bajki robotów I TEMAT -4 p. KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH praca zgodna z daną formą wypowiedzi (wszystkie elementy)-2 p. pominięcie jednego elementu -1p. celowe wykorzystanie środków językowych -2p. bogate słownictwo (opis sytuacji, przeżyć, związki frazeologiczne, porównania, epitety, itp.) -2p praca na poziomie podstawowym -1 p. II POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA -2 p. 0-1 bł. -2 p. 2 3 bł. -1 p. 4 bł. 0 p. III ORTOGRAFIA -2 P. ( 0-1 bł. 2 p., 2 bł. -1 p. 3 bł.-0) uczniowie mający specyficzne trudności w nauce (dyslektycy) - 4 bł. -2p., 5-6bł. -1p., pow. 6bł. -0p. IV INTERPUNKCJA 1 P. ( 3 bł.-0p.) uczniowie mający specyficzne trudności w nauce (dyslektycy) dopuszczalne 6 bł. -1 p. V ZAPIS (czytelny, estetyczny, przynajmniej 2 akapity) -1 P. 7

8 RAZEM 10 P. 10 p. -9 p. bdb 8 p.- 7 p. db 6 p. -5 p. dst. 4 p. dop. 3 p. -0 p. ndst. KRYTERIA OCENIANIA UŻYTKOWYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH I TEMAT -2 p. Zachowanie wszystkich cech danej formy użytkowej -2 p. pominięcie 1 elementu -1 p. II POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA -1 p. Dopuszczalny 1 bł. IV ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA -1 p. (dopuszczalny 1 bł.ort. i 1 bł. int.) V ZAPIS (czytelny, estetyczny, odpowiedni układ graficzny) -1 p. RAZEM 5 p. 5 p. bdb 4 p. db 3 p. dst. 2 p. dop. 1 p. -0p. ndst. Lucyna Kopciewicz, Magdalena Wróblewska, Katarzyna Szełemej Giergiel, Iwona Sobczak, Iwona Żurawska, Weronika Zgłobicka Golczyk 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady oceniania i promowania uczniów Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2010 Nr 3/2010/2011 R o z d z i a ł 1. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo