Agnieszka Kruszynska. Przygody. Scenariusze lekcji dla nauczyciela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agnieszka Kruszynska. Przygody. Scenariusze lekcji dla nauczyciela"

Transkrypt

1 Agnieszka Kruszynska Przygody Scenariusze lekcji dla nauczyciela

2 Spis treści Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa 4 O pewnej trudno ci 4 Scenariusze lekcji 5 Karty pracy 11 Klucz do wicze 28 Carlo Collodi Pinokio 34 Dydaktyzm, ale jaki? 34 Scenariusze lekcji 35 Karty pracy 43 Klucz do wicze 48 Rudyard Kipling Ksi ga d ungli 53 Mali bracia 53 Scenariusze lekcji 54 Karty pracy 59 Klucz do wicze 66 Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza 73 Faworytka dziewcz t 73 Scenariusze lekcji 73 Karty pracy 79 Klucz do wicze 82 Clive Staples Lewis Lew, czarownica i stara szafa 86 Ba jako t sknota 86 Scenariusze lekcji 87 Karty pracy 96 Klucz do wicze 103 Kartkówki ze znajomo ci lektur 109 Klucz odpowiedzi 119

3 Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa O pewnej trudności Barwno opisów i niezwyk e gry wyobra ni oraz w czanie tego, co znane z ba ni, w ba now czyni utwór Jana Brzechwy atrakcyjnym dla dzieci. Akademia pana Kleksa kryje w sobie jednak pewn trudno dydaktyczn : otó zako czenie utworu to zwyci stwo z ej, bezdusznej lalki i nie tylko koniec Akademii, ale te uczynienie z niej tylko opowie ci, w któr uwierzy o zas uchane i zaczytane dziecko. O ile kuchnia pana Kleksa, sposób prowadzenia lekcji i wiele innych w tków to wspania a inspiracja do zaj z uczniami, o tyle sama konstrukcja utworu z brakiem szcz - liwego zako czenia (czy mo e wprost z zako czeniem nieszcz liwym, przecz cym konwencji ba ni) jest komplikacj. Tym powa niejsz, e zwielokrotnion, bo i historia ksi cia Mateusza nie ma happy endu. Czy mo na wykorzysta t trudno na lekcji? Je li za mo na jak to uczyni? Co za najistotniejsze czy warto t trudno dostrzega? Pomini cie jej by oby nieuczciwo ci wobec m odych czytelników i omawianiem innego utworu ni ten Jana Brzechwy, utworu nieistniej cego, wymy lonego, powsta ego na skutek pomini cia charakterystycznej konstrukcji i szczególnej fabu y. Wyj ciem mo e okaza si zaproponowane w niniejszej publikacji wykorzystanie tego zgo a nietypowego zako czenia do podj cia tematu trudnego, lecz potrzebnego: zwi zku opowiedzianej w ksi ce historii z yciem, które tak e bywa ró ne. Nie zawsze dobro zdobywa si na walk ze z em, poniewa podobnie jak profesor Kleks nigdy nie chce niszczy. Dobro jest cierpliwe, daje szans i czeka, pow ci gaj c swe si y i hamuj c s uszny gniew. S to warto ci niemodne we wspó czesnym wiecie, niemal obce tekstom kultury popularnej (w których ze z em po prostu walczy si ), a potrzebne do wychowania cz owieka czuj cego i rozumiej cego. Inne przes anie mo na odczyta z nieszcz liwej historii Mateusza, która z kolei podejmuje problem bycia obcym. Mo e wi c warto potraktowa Akademi pana Kleksa jako utwór nie tylko barwny i wspaniale ba niowy, oryginalny w kreowaniu fantastycznego wiata, ale te g boko refleksyjny. Druga trudno polega na zamkni ciu opowie ci o Akademii w granicach snu, podobnie jak to mia o miejsce w Alicji w Krainie Czarów. Jednak to nie przekonanie, e wszystko by o nieprawd, ostatecznie okre la charakter utworu Brzechwy. Ostatnia scena sprawiaj ca niektórym czytelnikom przykre rozczarowanie podpowiada bowiem zagadnienie na lekcj j zyka polskiego: mo emy pokaza, co dzieje si z uwa nym czytelnikiem, zafascynowanym s uchaczem, odbiorc literatury. 4

4 Lekcja 5. Temat: Ba w ba ni opowie szpaka Mateusza. CELE LEKCJI Ucze : doskonali umiej tno wskazywania narratora w utworze literackim, przedstawia chronologi zdarze, okre la motywacje postaci, poznaje (wskazuje) kontrast w utworze, charakteryzuje bohatera. TOK LEKCJI 1. Wprowadzenie. Pytania do uczniów: Który rozdzia ma innego narratora ni pozosta e? Którego z bohaterów poznajemy w zaczarowanej postaci? Zwrócenie uwagi na kompozycj utworu nawi zanie do sformu owania zawartego w temacie lekcji (ba w ba ni). 2. Czas akcji opowie ci Mateusza a czas przygód w Akademii karta pracy nr Dlaczego Mateusz nie pos ucha ojca? karta pracy nr Kategoryczny zakaz króla. Obja nienie przymiotnika kategoryczny (np. ostateczny, nieznosz cy sprzeciwu, niepodlegaj cy dyskusji). Pytanie do uczniów: Kiedy atwiej by oby ksi ciu pos ucha ojca? 5. Rozmowy o zakazach, niepos usze stwie i lekkomy lno ci. Karta pracy nr Tajemniczy bohater Doktor Paj-Chi-Wo. Pytania do uczniów: Co uczyni doktor Paj-Chi-Wo? Czy da zap aty? Co podarowa ksi ciu? Karta pracy nr 28. Obja nienie s owa bogdychan (tytu cesarzy chi skich). 7. Co to jest kontrast? Wprowadzenie lub przypomnienie znaczenia s owa kontrast karta pracy nr 29. Kontrast mi dzy yciem Mateusza kiedy a jego yciem teraz karta pracy nr Praca domowa: Znajd w domu lub narysuj du y guzik o ciekawym kszta cie, kolorze, wzorach. Uruchom wyobra ni. Mo e ten guzik by przyszyty do p aszcza czarodzieja? Albo by kiedy magiczny, a teraz nikt nie pami ta, jakie zakl cie nale y wypowiedzie, by obudzi drzemi ce w nim moce? Opisz histori guzika. Mo esz zacz np. tak: W szufladzie znalaz em (jaki?)... guzik. Kiedy guzik ten... 9

5 Jak dobrze spa? Napisz instrukcj. KARTA PRACY NR 24 Pomocne sformu owania: przed snem warto, trzeba, nale y, nie wolno, zdecydowanie nie mo na, mo na wywietrzy sypialni, zje co s odkiego, wzi pachn c k piel, wypi mleko z miodem, pos ucha relaksuj cej muzyki, poczyta co adnego proponuj, polecam, radz Jak dobrze spa? KARTA PRACY NR 25 Ponumeruj zdarzenia z ramki zgodnie z kolejno ci ich nast powania, a nast pnie wpisz numery zdarze przy w a ciwych strza kach. przesz o przysz o Pobyt Adasia Niezgódki w Akademii ) zamiana ksi cia w szpaka;...) opowie Mateusza;...) przygoda z wilkiem;...) profesor Kleks w a cicielem szpaka;...) zemsta wilków 23

6 Klucz do ćwiczeń Karta pracy nr 1 1. Szko a, uczelnia, w której zdobywa si wiedz pod kierunkiem profesorów. 2. Uroczysty apel w szkole, spotkanie z jakiej okazji, z cz ci oficjaln (powitania, przemówienia) oraz artystyczn (piosenki, recytacje, inne wyst py). Karta pracy nr 2 Narratorem w Akademii pana Kleksa (czyli osob, która opowiada o wydarzeniach) jest ch opiec o imieniu Ada. Wida to ju w pierwszym zdaniu utworu: Nazywam si Adam Niezgódka, mam dwana cie lat i ju od pó roku jestem w Akademii pana Kleksa. Karta pracy nr 3 ortografia ortografii; historia historii; geografia geografii; kolonia kolonii; chemia chemii Karta pracy nr 4 sekrety Pana Kleksa furtki do bajek pokój Pana Kleksa i Mateusza sypialnie i jadalnia sale lekcyjne... park 28

7 Scenariusze lekcji Lekcja 1. Temat: Pinokio opowie o przygodach drewnianego pajaca, który zosta ch opcem. CELE LEKCJI Ucze : doskonali umiej tno opowiadania odtwórczego, rozpoznaje bohatera tytu owego i g ównego, wskazuje cechy ba ni, przedstawia swoje odczucia i przemy lenia zwi zane z utworem literackim, dostrzega i okre la przes anie utworu. TOK LEKCJI 1. Swobodne refleksje na temat Pinokia. 2. Analiza utworu. 1 Bohaterowie powie ci wiczenia 1. i 2., s. 3. Wersja B 2 : Nauczyciel opisuje bohaterów Pinokia. Zadaniem uczniów jest odgadni cie, o kogo chodzi. Krótkie przypomnienie przygód Pinokia. Wskazanie bohatera tytu owego i g ównego zarazem (zasygnalizowanie, e nie zawsze bohater tytu owy jest bohaterem g ównym). Wskazanie negatywnych i pozytywnych postaci w powie ci. Miejsca, w których rozgrywa si akcja utworu (np. domek D eppetta, teatr marionetek, domek Wró ki, Wyspa Pracowitych Pszczó, Kraina Zabawek, brzuch rekina...). Kompozycja utworu, podzia na rozdzia y karta pracy nr 1. Pytania do uczniów: Jakie informacje znajdujemy w tytu ach rozdzia ów? Jakie utwory zaczynaj si od s ów: By sobie raz...? Wskazanie innych typowych pocz tków ba ni (np. Za siedmioma lasami, za siedmioma górami... ; Dawno, dawno temu... ). Postacie i wydarzenia fantastyczne wiczenie 13., s. 11. Wersja B: Uczniowie podaj przyk ady wydarze i postaci fantastycznych w Pinokiu. Podsumowanie rozwa a i wspólne uzupe nienie notatki karta pracy nr Przes anie utworu. Przypomnienie warunków, jakie musia spe ni Pinokio, by sta si ch opcem (je eli wcze- niej omawiana by a Akademia pana Kleksa, wskazujemy podobie stwo mi dzy Alojzym a Pinokiem sprzed przemiany: mechaniczna lalka jest bezduszna, drewniany pajac zmieni si w ch opca dopiero wtedy, gdy nauczy si kocha ). Praca w grupach: ka da grupa formu uje odpowied na pytanie: O czym wa nym mówi utwór? Odczytanie wyników pracy, omówienie wiczenia, zapisanie wniosków w formie notatki, np.: 1 Wszystkie wiczenia pochodz z ksi ki pomocniczej Przygody z lektur! Karty pracy dla uczniów klas 4 6 szko y podstawowej. Cz 1. 2 Wersja B wersja dla nauczycieli niekorzystaj cych z ksi ki pomocniczej Przygody z lektur! Karty pracy... 35

8 Karty pracy KARTA PRACY NR 1 Wykre l bohaterów Pinokia Carla Collodiego, a odczytasz rozwi zanie. R O W R Ó K A K O T Z L I S D A R L E K I N Z G O B I A W I S I E N K A Rozwi zanie:... Uzupe nij notatk. KARTA PRACY NR 2... to imi drewnianego pajaca, który sta si.... Powie nosi tytu Pinokio g ówny bohater jest zarazem bohaterem Utwór podzielony jest na.... Ich tytu y informuj o.... Pierwsze s owa ksi ki przypominaj pocz tek.... W utworze czytamy o wielu postaciach i wydarzeniach......, takich jak na przyk ad Wró ka, Gadaj cy wierszcz, przemiana pajaca w ch opca czy podró na go bim grzbiecie. 43

9 Lekcja 4. Temat: O byciu innym. Historia dzielnego Kotika. CELE LEKCJI Ucze : doskonali umiej tno opowiadania odtwórczego, wskazuje podobie stwa i ró nice mi dzy bohaterami literackimi, rozumie zasady akceptacji inno ci, okre la motywy post powania bohaterów, rozwija umiej tno czytania ze zrozumieniem i wybierania g ównych informacji, formu uje krótki tekst, wiadomie realizuj c cel wypowiedzi. TOK LEKCJI 1. Wybieranie informacji z tekstu i sporz dzanie prostej notatki uczniowie otrzymuj artyku z Wikipedii (has o: foka szara) lub tekst o fokach i na podstawie tego tekstu sporz dzaj krótk notatk karta pracy nr Rozmowy o Kotiku i o inno ci. Przypomnienie historii Kotika. Wymienienie innych bohaterów, którzy czym si ró nili od osób w ich otoczeniu i czuli si z tego powodu gorsi (zale nie od do wiadcze czytelniczych dzieci: Harry Potter by sierot, mia magiczne zdolno ci; Ania Shirley mia a rude w osy, by a dzieckiem adoptowanym; Brzydkie Kacz tko odró nia o si od kacz tek, które pokrywa liczny ó ty puch; Knyps z Czubkiem by bardzo brzydki, a w osy je y y mu si na g owie, tworz c czub). Pytania do uczniów: Czym ró ni si Kotik od reszty fok? Jak traktowali go rodzice i inne foki? wiczenia 15., s. 36 oraz 19. i 20., s. 41. Wersja B: karta pracy nr 12. Pogadanka jaki b d pope ni y foki i jaki b d pope niaj ludzie wobec kogo, kto czym si odró nia od otoczenia? Zapisanie has a: Inny nie znaczy gorszy. 3. Rozmowa o przekonywaniu. Pytania do uczniów: Jak Kotik przekonywa foki do wyprawy? Jakie sposoby przekonywania s przyj te w wiecie ludzi? wiczenia 21. i 22., s. 42. Wersja B: Spisz argumenty, za pomoc których Kotik móg by przekona foki do wyprawy, a nast pnie napisz kilka zda jego przemówienia do fok. Uwaga: to zadanie uczniowie mog wykona w grupach. 4. Ocena Kotika. Czego Kotik dokona i czemu zawdzi cza sukces? karta pracy nr 13. wiczenie 16., s. 37. Wersja B: Napisz, co robi i czego nie robi, by osi gn zamierzony cel. 5. Praca domowa: wiczenie 17., s. 37. Wersja B: Przedstaw kogo, kto pokona trudno ci, przeszkody i osi gn wyznaczony cel. Mo e to by kto znany tobie (kolega, s siad) lub spo ecze stwu, np. podró nik, wynalazca, sportowiec. 57

10 Lekcja 2. Temat: Jak trudno y w ród ludzi! Zmartwienia Marchewki. CELE LEKCJI Ucze : przedstawia motywy post powania bohaterów, okre la przyczyny i skutki zdarze opisanych w utworze literackim, formu uje wypowied zgodn z okre lon intencj (pocieszenie, rada). TOK LEKCJI 1. Rozmowa o trudach wspó ycia z lud mi. Codzienne k opoty, konflikty. 2. Wprowadzenie wyrazów bliskoznacznych do s owa k opot (zmartwienie, problem, zagwozdka, frasunek, strapienie, zgryzota, tarapaty) napisanie notatki. 3. Jakie zmartwienia mia a Ania? Wypunktowanie zmartwie bohaterki i zebranie ich np. w tabeli: Zmartwienia Ani dotycz ce jej samej oraz jej pragnie zwi zane z niemi ymi sytuacjami w ród ludzi 4. Przyczyny i skutki k opotów Ani. Praca w grupach: grupa I wiczenie 18., s. 61; grupa II wiczenie 19., s. 62; grupa III wiczenie 20., s. 63. Wersja B: Okre l przyczyny k opotów Ani. Praca w grupach: grupa I k ótnia z pani Linde; grupa II oskar enie Ani o kradzie broszki; grupa III zielone w osy; grupa IV konflikt z Gilbertem; grupa V spacer po dachu i z amanie nogi. Praca w klasie (ewentualnie samodzielna): wiczenia 14., s. 58 i 15., s. 59. Omówienie wicze. Wersja B: Wybierz jeden z k opotów Ani. Pociesz dziewczynk i porad jej, co mo e zrobi. 5. Umiej tno przyznania si do b du. Przypomnienie sytuacji, w których Ania przeprasza dlaczego te sytuacje s troch zabawne? wiczenie 21., s. 63. Wersja B: Dlaczego dobrze jest umie przeprasza? Wspólne zapisanie odpowiedzi. 6. Praca domowa: wiczenia 16., s. 60 oraz 22., s. 64. Wersja B: Opowiedz o którym z problemów lub smutków dziewczynki w 1. osobie liczby pojedynczej (opowiada sama Ania) albo w 3. osobie liczby pojedynczej (opowiada narrator) do wyboru. 75

11 Clive Staples Lewis Lew, czarownica i stara szafa Baśń jako tęsknota Posta Clive a Staplesa Lewisa, autora Opowie ci z Narnii, zosta a przypomniana w 1994 roku w filmie Cienista dolina, jednak popularno tego wybitnego uczonego, znawcy literatur dawnych nie jest efektem filmowej reklamy. Lewis dzi ki swojemu pisarstwu i odwadze mówienia o najtrudniejszych problemach cierpieniu, wierze i Bogu jeszcze za ycia cieszy si ogromn sympati czytelników, którzy odczuwali potrzeb nawi zywania z nim osobistego kontaktu. Zasypywany listami (tylko w czasie Bo ego Narodzenia otrzymywa ich oko o dwóch tysi cy) odpowiada na wszystkie, poniewa uwa a, e skoro ludzie s na tyle zainteresowani jego osob, aby do niego napisa, to i on musi zdoby si na wysi ek. Z wypowiedzi czytelników na temat Opowie ci z Narnii wynika, e ten cykl ba ni by odbierany nie tylko jako ród o magii od wie aj cej ducha, ale przede wszystkim jako ród o wiedzy o wiecie i yciu, o mierci i o Bogu. Opowie ci z Narnii powstawa y przez wiele lat prawdopodobnie pierwsze zdania Lewis kre li ju w 1939 roku, kiedy to grupa dzieci zosta a ewakuowana z Londynu do Kilns. Ostatnia bitwa natomiast ukaza a si w roku Ta cz cyklu zosta a uznana za najlepsz ksi k roku adresowan do dzieci i uhonorowana nagrod The Carnegie Medal. Dobór tytu ów oraz wykonanie ilustracji by o przedmiotem wielkiej troski autora. Nad stron graficzn cyklu czuwa a Pauline Baynes Lewis wybra t w a nie rysowniczk, poniewa zachwyci si jej ilustracjami do jednego z utworów Tolkiena. Opowie ci z Narnii nie s dzie em bajkopisarza pragn cego zaj dzieci ciekaw histori, lecz gr uczonego, który przetwarzaj c dawne motywy na potrzeby nowego wiata, spodziewa si, e czytelnik rozpozna ich ród a redniowieczne, biblijne, a nawet tureckie (widoczne cho by w angielskiej nazwie przysmaku, jakim Bia a Czarownica kusi Edmunda Turkish Delight, czy w imieniu Aslan, które w j zyku tureckim oznacza lwa). Ten aspekt konstrukcji utworu stanowi trudno dydaktyczn i jakkolwiek mo na go zasygnalizowa w szkole podstawowej, to z pewno ci nie mo na go w pe ni wyzyska. Niew tpliwie inne warto ci ba ni du o lepiej przys u- si nauczycielowi poloni cie. Otó wiat za szaf jest wspaniale ywy, zaludniony istotami, dla których cz owiek jest tak samo nieprawdopodobny, jak one dla niego w domku fauna Tumnusa znajduje si ksi ka pod tytu em Czy cz owiek jest mitem? Jest to te wiat, w którym po wi cenie si dla przyjació przywraca porz dek. Narnia jest wyrazem t sknoty za harmoni i za now wiosn. Podró e w wyobra ni, odczucie, czym jest ojczyzna i umiej tno stawania po stronie dobra to warto ci uniwersalne pierwszej z narnijskich opowie ci. 86

12 Scenariusze Lekcja 1. Temat: O przej ciach do ró nych wiatów. Uwaga: lekcj powinno si przeprowadzi przed przyst pieniem uczniów do czytania Opowie- ci z Narnii w celu ukierunkowania lektury. CELE LEKCJI Ucze : rozwija wyobra ni, przypomina i wykorzystuje motywy ba niowe, formu uje krótkie wypowiedzi na temat zwi zany z lekcj, przygotowuje si do czytania utworu. TOK LEKCJI 1. Rozmowa o sposobach przedostawania si do fantastycznych krain, do wiata ba ni w utworach literackich i filmach, np. w Alicji w Krainie Czarów, Alicji po drugiej stronie lustra, cyklu o Harrym Potterze, Akademii pana Kleksa. Napisanie notatki, np.: Jak przedosta si do fantastycznego wiata? Alicja w Krainie Czarów przez nork królika, a tak e przez sen; cykl o Harrym Potterze poci giem odje d aj cym z peronu 9 i ¾; Akademia pana Kleksa przez furtki w murze otaczaj cym Akademi. 2. Pytanie do uczniów: Po co s ba niowe, wymy lone wiaty? ( eby odpocz od rzeczywisto- ci, eby prze y fantastyczn przygod, eby bawi si wyobra ni...). 3. Tworzenie w asnej fantastycznej krainy (praca w grupach). Wymy lenie fantastycznej krainy i okre lenie, kto i na jakich zasadach mo e si do niej dosta karta pracy nr 1. Podanie najwa niejszych informacji o krainie kata pracy nr 2. Rysowanie mapy (mo na wykorzysta wiczenie 22., s. 90). Mieszka cy wymy lonej krainy karta pracy nr 3. Uwaga: To zadanie nale y poprzedzi rozmow o mieszka cach fantastycznych krain (np. mówi ce zwierz ta, ludzie, olbrzymy, wró ki). Przedstawienie wyników pracy przez przedstawicieli poszczególnych grup opowiadanie o wymy lonych krainach. 4. Wprowadzenie do lektury. Krzy ówka karta pracy nr 4. Odczytanie nazwy krainy z ksi ki Lew, czarownica i stara szafa i okre lenie terminu rozpocz cia omawiania lektury na lekcjach. Zaciekawienie uczniów informacj, e do Narnii mo na si dosta przez szaf. 5. Praca domowa: karta pracy nr 5 i zadanie: Zaznacz w ksi ce fragment, który ci zaintrygowa, zaciekawi lub zastanowi. 87

13 Carlo Collodi Pinokio Grupa I Zadanie 1. D eppetto zrobi Pinokia z a) drewna b) plasteliny c) ga ganków. Zadanie 2. By kupi bilet do teatru, Pinokio sprzeda a) jab ka b) tornister c) elementarz. Zadanie 3. Dzieweczka o B kitnych W osach by a a) cioci pajacyka b) wró k c) kosmitk. Zadanie 4. W Krainie Zabawek Pinokio zamieni si a) w kota b) w g c) w os a. Zadanie 5. Pinokio odnalaz swojego tatusia a) w brzuchu rekina b) w zamku króla c) na Wyspie Pracowitych Pszczó. Zadanie 6. Na brzeg morza pajacyka zaniós a) orze b) go b c) wróbel. Zadanie 7. Gdy Pinokio k ama a) wyd u a mu si nos b) wyba usza y mu si oczy c) wyrasta y mu skrzyd a. Zadanie 8. Pinokio odda zarobione pieni dze a) na dom dziecka b) na leczenie chorej Wró ki c) na schronisko dla zwierz t. Zadanie 9. Najwi kszym marzeniem pajacyka by o a) zosta królem b) nauczy si czyta c) sta si prawdziwym ch opcem. Zadanie 10. W prezencie od Wró ki Pinokio dosta a) liczny nowy pokoik b) karet c) kosz s odyczy. 111

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: Stres w moim życiu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Cel: Uczeń precyzuje pojęcie stres,odróżnia jego objawy i podaje przyczyny. Metody: pogadanka, burza mózgów. Forma: grupowa, zespołowa. Pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. foreigners 1.2. Zdaj cy stosuje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

27 Polacy na świecie. Cele lekcji

27 Polacy na świecie. Cele lekcji 27 Polacy na świecie Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom; dostrzega

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 J ZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 J ZYK NIEMIECKI pobrano z www.sqlmedia.pl entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 J ZYK NIEMIEKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. pobrano z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZAAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu (0,5 pkt) 1.1. туристов 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy konspekt lekcji dla uczniów klas IV-VI

Przykładowy konspekt lekcji dla uczniów klas IV-VI Przykładowy konspekt lekcji dla uczniów klas IV-VI Temat: Nie jesteś sam. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi. Rozumienie problemu samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Tematy realizowane w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie podczas wakacji LIPIEC 2014

Tematy realizowane w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie podczas wakacji LIPIEC 2014 Tematy realizowane w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie podczas wakacji LIPIEC 2014 AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA - Przedszkolak bezpieczny w podróży Jak przygotować się do wakacyjnej podróży?

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie na rzecz dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z j zyka rosyjskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNI TE Zadanie 1. ze s

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się Praca w grupie 131 Praca w grupie jest jednym z założeń kompetencji zdolność uczenia się i zarazem jednym z aktualnych społecznie tematów. Chodzi o wymianę myśli i wzajemne uzupełnianie się w grupie oraz

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA

JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA Jak oceniać, by wspierać rozwój ucznia PLAN PREZENTACJI: 1. Wstęp 2. Atmosfera w szkole 3. Zajęcia edukacyjne 4. Ocenianie ucznia 5. Współpraca w szkole 6. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zał. 1 do Regulaminu Świetlicy PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego praca w grupach jest skuteczniejsza niż indywidualna nauka?

Dlaczego praca w grupach jest skuteczniejsza niż indywidualna nauka? Dlaczego praca w grupach jest skuteczniejsza niż indywidualna nauka? Wchodząca w życie szkoły reforma edukacji wymaga od nauczycieli poszczególnych przedmiotów wielu zmian w nauczaniu, zarówno pod względem

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Liceum

SCENARIUSZ LEKCJI Liceum Proponowany scenariusz jest przykładem postępowania dydaktycznego wyprowadzonego z zasad konstruktywizmu edukacyjnego: SCENARIUSZ LEKCJI Liceum Temat lekcji: Czy huśtawka jest oscylatorem harmonicznym?

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROJEKTU OD BAŚNI DO BAŚNI. POZNAJEMY BAŚNIE POLSKIE

SCENARIUSZ PROJEKTU OD BAŚNI DO BAŚNI. POZNAJEMY BAŚNIE POLSKIE Autor: Beata Szymkowiak Praca nagrodzona w konkursie na scenariusz lekcji, ogłoszonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe SPIS TREŚCI 1. KILKA SŁÓW WSTĘPU... 1 2. CELE PROJEKTU... 3 3. HARMONOGRAM PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Opracowała: Kinga Roczek 1 Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z języka angielskiego jest zgodny z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości Klasa: 3 LO Semestr: I Tygodniowy wymiar godzin: 1

Podstawy przedsiębiorczości Klasa: 3 LO Semestr: I Tygodniowy wymiar godzin: 1 KONSPEKT LEKCJI Imię i nazwisko prowadzącego: mgr inż. M. Woziwodzka Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Klasa: 3 LO Semestr: I Tygodniowy wymiar godzin: 1 Temat: Prawo popytu. 1. Krzywa popytu. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, matematyczna, zajęcia komputerowe i techniczne Cel/cele

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

PLAKATY DLA DZIECI (DO WYDRUKU, JAKO TAPETA, WYGASZACZ EKRANU ITP.)

PLAKATY DLA DZIECI (DO WYDRUKU, JAKO TAPETA, WYGASZACZ EKRANU ITP.) PLAKATY DLA DZIECI (DO WYDRUKU, JAKO TAPETA, WYGASZACZ EKRANU ITP.) Zapraszamy do poznania bohaterów, o których usłyszeć możecie dzięki Bajkom uzdrawiajkom Justyny Piecyk. Czy potraficie odgadnąć, do której

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala lekcyjna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Najlepiej z rodziną. Temat zajęć: Mój dom. Grupa

Bardziej szczegółowo

Drogie dzieci, Autorki

Drogie dzieci, Autorki Drogie dzieci, przekazujemy Wam kolejny zeszyt prac domowych. Możecie w nim rysować, pisać, liczyć. Zawarte w nim ćwiczenia pomogą mile spędzić czas i wprowadzą Was w tajemniczy i bogaty świat wiedzy.

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

Do rodziców dzieci sześcioletnich!

Do rodziców dzieci sześcioletnich! Do rodziców dzieci sześcioletnich! Stanęli Państwo przed koniecznością podjęcia decyzji w sprawie dalszej edukacji swoich dzieci: zerówka w szkole, czy w przedszkolu, a może I klasa. Musicie odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II przeprowadzonych przez Alicję Staszewską Rudnicką

Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II przeprowadzonych przez Alicję Staszewską Rudnicką Edukacja wczesnoszkolna Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II przeprowadzonych przez Alicję Staszewską Rudnicką Edukacja: polonistyczno-środowiskowa Blok tematyczny: Warszawa obecna stolica

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo