Agnieszka Kruszynska. Przygody. Scenariusze lekcji dla nauczyciela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agnieszka Kruszynska. Przygody. Scenariusze lekcji dla nauczyciela"

Transkrypt

1 Agnieszka Kruszynska Przygody Scenariusze lekcji dla nauczyciela

2 Spis treści Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa 4 O pewnej trudno ci 4 Scenariusze lekcji 5 Karty pracy 11 Klucz do wicze 28 Carlo Collodi Pinokio 34 Dydaktyzm, ale jaki? 34 Scenariusze lekcji 35 Karty pracy 43 Klucz do wicze 48 Rudyard Kipling Ksi ga d ungli 53 Mali bracia 53 Scenariusze lekcji 54 Karty pracy 59 Klucz do wicze 66 Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza 73 Faworytka dziewcz t 73 Scenariusze lekcji 73 Karty pracy 79 Klucz do wicze 82 Clive Staples Lewis Lew, czarownica i stara szafa 86 Ba jako t sknota 86 Scenariusze lekcji 87 Karty pracy 96 Klucz do wicze 103 Kartkówki ze znajomo ci lektur 109 Klucz odpowiedzi 119

3 Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa O pewnej trudności Barwno opisów i niezwyk e gry wyobra ni oraz w czanie tego, co znane z ba ni, w ba now czyni utwór Jana Brzechwy atrakcyjnym dla dzieci. Akademia pana Kleksa kryje w sobie jednak pewn trudno dydaktyczn : otó zako czenie utworu to zwyci stwo z ej, bezdusznej lalki i nie tylko koniec Akademii, ale te uczynienie z niej tylko opowie ci, w któr uwierzy o zas uchane i zaczytane dziecko. O ile kuchnia pana Kleksa, sposób prowadzenia lekcji i wiele innych w tków to wspania a inspiracja do zaj z uczniami, o tyle sama konstrukcja utworu z brakiem szcz - liwego zako czenia (czy mo e wprost z zako czeniem nieszcz liwym, przecz cym konwencji ba ni) jest komplikacj. Tym powa niejsz, e zwielokrotnion, bo i historia ksi cia Mateusza nie ma happy endu. Czy mo na wykorzysta t trudno na lekcji? Je li za mo na jak to uczyni? Co za najistotniejsze czy warto t trudno dostrzega? Pomini cie jej by oby nieuczciwo ci wobec m odych czytelników i omawianiem innego utworu ni ten Jana Brzechwy, utworu nieistniej cego, wymy lonego, powsta ego na skutek pomini cia charakterystycznej konstrukcji i szczególnej fabu y. Wyj ciem mo e okaza si zaproponowane w niniejszej publikacji wykorzystanie tego zgo a nietypowego zako czenia do podj cia tematu trudnego, lecz potrzebnego: zwi zku opowiedzianej w ksi ce historii z yciem, które tak e bywa ró ne. Nie zawsze dobro zdobywa si na walk ze z em, poniewa podobnie jak profesor Kleks nigdy nie chce niszczy. Dobro jest cierpliwe, daje szans i czeka, pow ci gaj c swe si y i hamuj c s uszny gniew. S to warto ci niemodne we wspó czesnym wiecie, niemal obce tekstom kultury popularnej (w których ze z em po prostu walczy si ), a potrzebne do wychowania cz owieka czuj cego i rozumiej cego. Inne przes anie mo na odczyta z nieszcz liwej historii Mateusza, która z kolei podejmuje problem bycia obcym. Mo e wi c warto potraktowa Akademi pana Kleksa jako utwór nie tylko barwny i wspaniale ba niowy, oryginalny w kreowaniu fantastycznego wiata, ale te g boko refleksyjny. Druga trudno polega na zamkni ciu opowie ci o Akademii w granicach snu, podobnie jak to mia o miejsce w Alicji w Krainie Czarów. Jednak to nie przekonanie, e wszystko by o nieprawd, ostatecznie okre la charakter utworu Brzechwy. Ostatnia scena sprawiaj ca niektórym czytelnikom przykre rozczarowanie podpowiada bowiem zagadnienie na lekcj j zyka polskiego: mo emy pokaza, co dzieje si z uwa nym czytelnikiem, zafascynowanym s uchaczem, odbiorc literatury. 4

4 Lekcja 5. Temat: Ba w ba ni opowie szpaka Mateusza. CELE LEKCJI Ucze : doskonali umiej tno wskazywania narratora w utworze literackim, przedstawia chronologi zdarze, okre la motywacje postaci, poznaje (wskazuje) kontrast w utworze, charakteryzuje bohatera. TOK LEKCJI 1. Wprowadzenie. Pytania do uczniów: Który rozdzia ma innego narratora ni pozosta e? Którego z bohaterów poznajemy w zaczarowanej postaci? Zwrócenie uwagi na kompozycj utworu nawi zanie do sformu owania zawartego w temacie lekcji (ba w ba ni). 2. Czas akcji opowie ci Mateusza a czas przygód w Akademii karta pracy nr Dlaczego Mateusz nie pos ucha ojca? karta pracy nr Kategoryczny zakaz króla. Obja nienie przymiotnika kategoryczny (np. ostateczny, nieznosz cy sprzeciwu, niepodlegaj cy dyskusji). Pytanie do uczniów: Kiedy atwiej by oby ksi ciu pos ucha ojca? 5. Rozmowy o zakazach, niepos usze stwie i lekkomy lno ci. Karta pracy nr Tajemniczy bohater Doktor Paj-Chi-Wo. Pytania do uczniów: Co uczyni doktor Paj-Chi-Wo? Czy da zap aty? Co podarowa ksi ciu? Karta pracy nr 28. Obja nienie s owa bogdychan (tytu cesarzy chi skich). 7. Co to jest kontrast? Wprowadzenie lub przypomnienie znaczenia s owa kontrast karta pracy nr 29. Kontrast mi dzy yciem Mateusza kiedy a jego yciem teraz karta pracy nr Praca domowa: Znajd w domu lub narysuj du y guzik o ciekawym kszta cie, kolorze, wzorach. Uruchom wyobra ni. Mo e ten guzik by przyszyty do p aszcza czarodzieja? Albo by kiedy magiczny, a teraz nikt nie pami ta, jakie zakl cie nale y wypowiedzie, by obudzi drzemi ce w nim moce? Opisz histori guzika. Mo esz zacz np. tak: W szufladzie znalaz em (jaki?)... guzik. Kiedy guzik ten... 9

5 Jak dobrze spa? Napisz instrukcj. KARTA PRACY NR 24 Pomocne sformu owania: przed snem warto, trzeba, nale y, nie wolno, zdecydowanie nie mo na, mo na wywietrzy sypialni, zje co s odkiego, wzi pachn c k piel, wypi mleko z miodem, pos ucha relaksuj cej muzyki, poczyta co adnego proponuj, polecam, radz Jak dobrze spa? KARTA PRACY NR 25 Ponumeruj zdarzenia z ramki zgodnie z kolejno ci ich nast powania, a nast pnie wpisz numery zdarze przy w a ciwych strza kach. przesz o przysz o Pobyt Adasia Niezgódki w Akademii ) zamiana ksi cia w szpaka;...) opowie Mateusza;...) przygoda z wilkiem;...) profesor Kleks w a cicielem szpaka;...) zemsta wilków 23

6 Klucz do ćwiczeń Karta pracy nr 1 1. Szko a, uczelnia, w której zdobywa si wiedz pod kierunkiem profesorów. 2. Uroczysty apel w szkole, spotkanie z jakiej okazji, z cz ci oficjaln (powitania, przemówienia) oraz artystyczn (piosenki, recytacje, inne wyst py). Karta pracy nr 2 Narratorem w Akademii pana Kleksa (czyli osob, która opowiada o wydarzeniach) jest ch opiec o imieniu Ada. Wida to ju w pierwszym zdaniu utworu: Nazywam si Adam Niezgódka, mam dwana cie lat i ju od pó roku jestem w Akademii pana Kleksa. Karta pracy nr 3 ortografia ortografii; historia historii; geografia geografii; kolonia kolonii; chemia chemii Karta pracy nr 4 sekrety Pana Kleksa furtki do bajek pokój Pana Kleksa i Mateusza sypialnie i jadalnia sale lekcyjne... park 28

7 Scenariusze lekcji Lekcja 1. Temat: Pinokio opowie o przygodach drewnianego pajaca, który zosta ch opcem. CELE LEKCJI Ucze : doskonali umiej tno opowiadania odtwórczego, rozpoznaje bohatera tytu owego i g ównego, wskazuje cechy ba ni, przedstawia swoje odczucia i przemy lenia zwi zane z utworem literackim, dostrzega i okre la przes anie utworu. TOK LEKCJI 1. Swobodne refleksje na temat Pinokia. 2. Analiza utworu. 1 Bohaterowie powie ci wiczenia 1. i 2., s. 3. Wersja B 2 : Nauczyciel opisuje bohaterów Pinokia. Zadaniem uczniów jest odgadni cie, o kogo chodzi. Krótkie przypomnienie przygód Pinokia. Wskazanie bohatera tytu owego i g ównego zarazem (zasygnalizowanie, e nie zawsze bohater tytu owy jest bohaterem g ównym). Wskazanie negatywnych i pozytywnych postaci w powie ci. Miejsca, w których rozgrywa si akcja utworu (np. domek D eppetta, teatr marionetek, domek Wró ki, Wyspa Pracowitych Pszczó, Kraina Zabawek, brzuch rekina...). Kompozycja utworu, podzia na rozdzia y karta pracy nr 1. Pytania do uczniów: Jakie informacje znajdujemy w tytu ach rozdzia ów? Jakie utwory zaczynaj si od s ów: By sobie raz...? Wskazanie innych typowych pocz tków ba ni (np. Za siedmioma lasami, za siedmioma górami... ; Dawno, dawno temu... ). Postacie i wydarzenia fantastyczne wiczenie 13., s. 11. Wersja B: Uczniowie podaj przyk ady wydarze i postaci fantastycznych w Pinokiu. Podsumowanie rozwa a i wspólne uzupe nienie notatki karta pracy nr Przes anie utworu. Przypomnienie warunków, jakie musia spe ni Pinokio, by sta si ch opcem (je eli wcze- niej omawiana by a Akademia pana Kleksa, wskazujemy podobie stwo mi dzy Alojzym a Pinokiem sprzed przemiany: mechaniczna lalka jest bezduszna, drewniany pajac zmieni si w ch opca dopiero wtedy, gdy nauczy si kocha ). Praca w grupach: ka da grupa formu uje odpowied na pytanie: O czym wa nym mówi utwór? Odczytanie wyników pracy, omówienie wiczenia, zapisanie wniosków w formie notatki, np.: 1 Wszystkie wiczenia pochodz z ksi ki pomocniczej Przygody z lektur! Karty pracy dla uczniów klas 4 6 szko y podstawowej. Cz 1. 2 Wersja B wersja dla nauczycieli niekorzystaj cych z ksi ki pomocniczej Przygody z lektur! Karty pracy... 35

8 Karty pracy KARTA PRACY NR 1 Wykre l bohaterów Pinokia Carla Collodiego, a odczytasz rozwi zanie. R O W R Ó K A K O T Z L I S D A R L E K I N Z G O B I A W I S I E N K A Rozwi zanie:... Uzupe nij notatk. KARTA PRACY NR 2... to imi drewnianego pajaca, który sta si.... Powie nosi tytu Pinokio g ówny bohater jest zarazem bohaterem Utwór podzielony jest na.... Ich tytu y informuj o.... Pierwsze s owa ksi ki przypominaj pocz tek.... W utworze czytamy o wielu postaciach i wydarzeniach......, takich jak na przyk ad Wró ka, Gadaj cy wierszcz, przemiana pajaca w ch opca czy podró na go bim grzbiecie. 43

9 Lekcja 4. Temat: O byciu innym. Historia dzielnego Kotika. CELE LEKCJI Ucze : doskonali umiej tno opowiadania odtwórczego, wskazuje podobie stwa i ró nice mi dzy bohaterami literackimi, rozumie zasady akceptacji inno ci, okre la motywy post powania bohaterów, rozwija umiej tno czytania ze zrozumieniem i wybierania g ównych informacji, formu uje krótki tekst, wiadomie realizuj c cel wypowiedzi. TOK LEKCJI 1. Wybieranie informacji z tekstu i sporz dzanie prostej notatki uczniowie otrzymuj artyku z Wikipedii (has o: foka szara) lub tekst o fokach i na podstawie tego tekstu sporz dzaj krótk notatk karta pracy nr Rozmowy o Kotiku i o inno ci. Przypomnienie historii Kotika. Wymienienie innych bohaterów, którzy czym si ró nili od osób w ich otoczeniu i czuli si z tego powodu gorsi (zale nie od do wiadcze czytelniczych dzieci: Harry Potter by sierot, mia magiczne zdolno ci; Ania Shirley mia a rude w osy, by a dzieckiem adoptowanym; Brzydkie Kacz tko odró nia o si od kacz tek, które pokrywa liczny ó ty puch; Knyps z Czubkiem by bardzo brzydki, a w osy je y y mu si na g owie, tworz c czub). Pytania do uczniów: Czym ró ni si Kotik od reszty fok? Jak traktowali go rodzice i inne foki? wiczenia 15., s. 36 oraz 19. i 20., s. 41. Wersja B: karta pracy nr 12. Pogadanka jaki b d pope ni y foki i jaki b d pope niaj ludzie wobec kogo, kto czym si odró nia od otoczenia? Zapisanie has a: Inny nie znaczy gorszy. 3. Rozmowa o przekonywaniu. Pytania do uczniów: Jak Kotik przekonywa foki do wyprawy? Jakie sposoby przekonywania s przyj te w wiecie ludzi? wiczenia 21. i 22., s. 42. Wersja B: Spisz argumenty, za pomoc których Kotik móg by przekona foki do wyprawy, a nast pnie napisz kilka zda jego przemówienia do fok. Uwaga: to zadanie uczniowie mog wykona w grupach. 4. Ocena Kotika. Czego Kotik dokona i czemu zawdzi cza sukces? karta pracy nr 13. wiczenie 16., s. 37. Wersja B: Napisz, co robi i czego nie robi, by osi gn zamierzony cel. 5. Praca domowa: wiczenie 17., s. 37. Wersja B: Przedstaw kogo, kto pokona trudno ci, przeszkody i osi gn wyznaczony cel. Mo e to by kto znany tobie (kolega, s siad) lub spo ecze stwu, np. podró nik, wynalazca, sportowiec. 57

10 Lekcja 2. Temat: Jak trudno y w ród ludzi! Zmartwienia Marchewki. CELE LEKCJI Ucze : przedstawia motywy post powania bohaterów, okre la przyczyny i skutki zdarze opisanych w utworze literackim, formu uje wypowied zgodn z okre lon intencj (pocieszenie, rada). TOK LEKCJI 1. Rozmowa o trudach wspó ycia z lud mi. Codzienne k opoty, konflikty. 2. Wprowadzenie wyrazów bliskoznacznych do s owa k opot (zmartwienie, problem, zagwozdka, frasunek, strapienie, zgryzota, tarapaty) napisanie notatki. 3. Jakie zmartwienia mia a Ania? Wypunktowanie zmartwie bohaterki i zebranie ich np. w tabeli: Zmartwienia Ani dotycz ce jej samej oraz jej pragnie zwi zane z niemi ymi sytuacjami w ród ludzi 4. Przyczyny i skutki k opotów Ani. Praca w grupach: grupa I wiczenie 18., s. 61; grupa II wiczenie 19., s. 62; grupa III wiczenie 20., s. 63. Wersja B: Okre l przyczyny k opotów Ani. Praca w grupach: grupa I k ótnia z pani Linde; grupa II oskar enie Ani o kradzie broszki; grupa III zielone w osy; grupa IV konflikt z Gilbertem; grupa V spacer po dachu i z amanie nogi. Praca w klasie (ewentualnie samodzielna): wiczenia 14., s. 58 i 15., s. 59. Omówienie wicze. Wersja B: Wybierz jeden z k opotów Ani. Pociesz dziewczynk i porad jej, co mo e zrobi. 5. Umiej tno przyznania si do b du. Przypomnienie sytuacji, w których Ania przeprasza dlaczego te sytuacje s troch zabawne? wiczenie 21., s. 63. Wersja B: Dlaczego dobrze jest umie przeprasza? Wspólne zapisanie odpowiedzi. 6. Praca domowa: wiczenia 16., s. 60 oraz 22., s. 64. Wersja B: Opowiedz o którym z problemów lub smutków dziewczynki w 1. osobie liczby pojedynczej (opowiada sama Ania) albo w 3. osobie liczby pojedynczej (opowiada narrator) do wyboru. 75

11 Clive Staples Lewis Lew, czarownica i stara szafa Baśń jako tęsknota Posta Clive a Staplesa Lewisa, autora Opowie ci z Narnii, zosta a przypomniana w 1994 roku w filmie Cienista dolina, jednak popularno tego wybitnego uczonego, znawcy literatur dawnych nie jest efektem filmowej reklamy. Lewis dzi ki swojemu pisarstwu i odwadze mówienia o najtrudniejszych problemach cierpieniu, wierze i Bogu jeszcze za ycia cieszy si ogromn sympati czytelników, którzy odczuwali potrzeb nawi zywania z nim osobistego kontaktu. Zasypywany listami (tylko w czasie Bo ego Narodzenia otrzymywa ich oko o dwóch tysi cy) odpowiada na wszystkie, poniewa uwa a, e skoro ludzie s na tyle zainteresowani jego osob, aby do niego napisa, to i on musi zdoby si na wysi ek. Z wypowiedzi czytelników na temat Opowie ci z Narnii wynika, e ten cykl ba ni by odbierany nie tylko jako ród o magii od wie aj cej ducha, ale przede wszystkim jako ród o wiedzy o wiecie i yciu, o mierci i o Bogu. Opowie ci z Narnii powstawa y przez wiele lat prawdopodobnie pierwsze zdania Lewis kre li ju w 1939 roku, kiedy to grupa dzieci zosta a ewakuowana z Londynu do Kilns. Ostatnia bitwa natomiast ukaza a si w roku Ta cz cyklu zosta a uznana za najlepsz ksi k roku adresowan do dzieci i uhonorowana nagrod The Carnegie Medal. Dobór tytu ów oraz wykonanie ilustracji by o przedmiotem wielkiej troski autora. Nad stron graficzn cyklu czuwa a Pauline Baynes Lewis wybra t w a nie rysowniczk, poniewa zachwyci si jej ilustracjami do jednego z utworów Tolkiena. Opowie ci z Narnii nie s dzie em bajkopisarza pragn cego zaj dzieci ciekaw histori, lecz gr uczonego, który przetwarzaj c dawne motywy na potrzeby nowego wiata, spodziewa si, e czytelnik rozpozna ich ród a redniowieczne, biblijne, a nawet tureckie (widoczne cho by w angielskiej nazwie przysmaku, jakim Bia a Czarownica kusi Edmunda Turkish Delight, czy w imieniu Aslan, które w j zyku tureckim oznacza lwa). Ten aspekt konstrukcji utworu stanowi trudno dydaktyczn i jakkolwiek mo na go zasygnalizowa w szkole podstawowej, to z pewno ci nie mo na go w pe ni wyzyska. Niew tpliwie inne warto ci ba ni du o lepiej przys u- si nauczycielowi poloni cie. Otó wiat za szaf jest wspaniale ywy, zaludniony istotami, dla których cz owiek jest tak samo nieprawdopodobny, jak one dla niego w domku fauna Tumnusa znajduje si ksi ka pod tytu em Czy cz owiek jest mitem? Jest to te wiat, w którym po wi cenie si dla przyjació przywraca porz dek. Narnia jest wyrazem t sknoty za harmoni i za now wiosn. Podró e w wyobra ni, odczucie, czym jest ojczyzna i umiej tno stawania po stronie dobra to warto ci uniwersalne pierwszej z narnijskich opowie ci. 86

12 Scenariusze Lekcja 1. Temat: O przej ciach do ró nych wiatów. Uwaga: lekcj powinno si przeprowadzi przed przyst pieniem uczniów do czytania Opowie- ci z Narnii w celu ukierunkowania lektury. CELE LEKCJI Ucze : rozwija wyobra ni, przypomina i wykorzystuje motywy ba niowe, formu uje krótkie wypowiedzi na temat zwi zany z lekcj, przygotowuje si do czytania utworu. TOK LEKCJI 1. Rozmowa o sposobach przedostawania si do fantastycznych krain, do wiata ba ni w utworach literackich i filmach, np. w Alicji w Krainie Czarów, Alicji po drugiej stronie lustra, cyklu o Harrym Potterze, Akademii pana Kleksa. Napisanie notatki, np.: Jak przedosta si do fantastycznego wiata? Alicja w Krainie Czarów przez nork królika, a tak e przez sen; cykl o Harrym Potterze poci giem odje d aj cym z peronu 9 i ¾; Akademia pana Kleksa przez furtki w murze otaczaj cym Akademi. 2. Pytanie do uczniów: Po co s ba niowe, wymy lone wiaty? ( eby odpocz od rzeczywisto- ci, eby prze y fantastyczn przygod, eby bawi si wyobra ni...). 3. Tworzenie w asnej fantastycznej krainy (praca w grupach). Wymy lenie fantastycznej krainy i okre lenie, kto i na jakich zasadach mo e si do niej dosta karta pracy nr 1. Podanie najwa niejszych informacji o krainie kata pracy nr 2. Rysowanie mapy (mo na wykorzysta wiczenie 22., s. 90). Mieszka cy wymy lonej krainy karta pracy nr 3. Uwaga: To zadanie nale y poprzedzi rozmow o mieszka cach fantastycznych krain (np. mówi ce zwierz ta, ludzie, olbrzymy, wró ki). Przedstawienie wyników pracy przez przedstawicieli poszczególnych grup opowiadanie o wymy lonych krainach. 4. Wprowadzenie do lektury. Krzy ówka karta pracy nr 4. Odczytanie nazwy krainy z ksi ki Lew, czarownica i stara szafa i okre lenie terminu rozpocz cia omawiania lektury na lekcjach. Zaciekawienie uczniów informacj, e do Narnii mo na si dosta przez szaf. 5. Praca domowa: karta pracy nr 5 i zadanie: Zaznacz w ksi ce fragment, który ci zaintrygowa, zaciekawi lub zastanowi. 87

13 Carlo Collodi Pinokio Grupa I Zadanie 1. D eppetto zrobi Pinokia z a) drewna b) plasteliny c) ga ganków. Zadanie 2. By kupi bilet do teatru, Pinokio sprzeda a) jab ka b) tornister c) elementarz. Zadanie 3. Dzieweczka o B kitnych W osach by a a) cioci pajacyka b) wró k c) kosmitk. Zadanie 4. W Krainie Zabawek Pinokio zamieni si a) w kota b) w g c) w os a. Zadanie 5. Pinokio odnalaz swojego tatusia a) w brzuchu rekina b) w zamku króla c) na Wyspie Pracowitych Pszczó. Zadanie 6. Na brzeg morza pajacyka zaniós a) orze b) go b c) wróbel. Zadanie 7. Gdy Pinokio k ama a) wyd u a mu si nos b) wyba usza y mu si oczy c) wyrasta y mu skrzyd a. Zadanie 8. Pinokio odda zarobione pieni dze a) na dom dziecka b) na leczenie chorej Wró ki c) na schronisko dla zwierz t. Zadanie 9. Najwi kszym marzeniem pajacyka by o a) zosta królem b) nauczy si czyta c) sta si prawdziwym ch opcem. Zadanie 10. W prezencie od Wró ki Pinokio dosta a) liczny nowy pokoik b) karet c) kosz s odyczy. 111

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE.

PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE. Uniwersytet Miko aja Kopernika Wydzia Nauk Historycznych Miros aw Patryk Szwabowicz PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE. Praca licencjacka napisana w Katedrze Etnologii pod kierunkiem dr Violetty

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

PERSWAZJA PODPROGOWA. ZAKAZANE TECHNIKI WPŁYWANIA NA LUDZI

PERSWAZJA PODPROGOWA. ZAKAZANE TECHNIKI WPŁYWANIA NA LUDZI IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho Zgromadzenie celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko Naj wi tsze Serce Jezusa - ród o wi to ci kap anów ks. Jan Socho 6CZERWIEC 20 / (752) / ROK LXV / CENA 4,50 Z / ISSN 1231-7543 CZERWIEC 20 TEMAT MIESI

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki

Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Tytuł oryginału: The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Market, Sell, and Innovate, Second Edition Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński,

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Dexter. Taki sympatyczny morderca

Dexter. Taki sympatyczny morderca IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi Dexter. Taki sympatyczny morderca Autor: Douglas L. Howard Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo