WYROK. Przewodniczący: orzeka:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. Przewodniczący: orzeka:"

Transkrypt

1 Sygn. akt KIO 2365/13 WYROK z dnia 16 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 października 2013 r. przez wykonawcę Spółdzielnię Inwalidów Naprzód w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Spółdzielnię Inwalidów Naprzód w Krakowie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Spółdzielnię Inwalidów Naprzód w Krakowie tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Spółdzielni Inwalidów Naprzód w Krakowie na rzecz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie kwotę zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący:. 1

2 Sygn. akt KIO 2365/13 Uzasadnienie Zamawiający Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze), dalej jako Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zintegrowana usługa w zakresie utrzymania czystości wewnętrznej i zewnętrznej, obsługi technicznej, ochrony obiektu oraz usługę żywienia szpitalnego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 lipca 2013 r., pod pozycją 2013/S Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 1 października 2013 r. zamawiający przesłał Spółdzielni Inwalidów Naprzód w Krakowie informację o unieważnieniu postępowania. Wykonawca wniósł odwołanie wobec czynności unieważnienia zachowując termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp przez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy nie zaistniały przesłanki do zastosowania tych przepisów. Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W uzasadnieniu odwołujący stwierdził, że podpisanie przez zamawiającego porozumienia z organizacjami związkowymi działającymi u zamawiającego zakładającego wstrzymanie działań związanych z prowadzeniem przetargu do czasu wprowadzenia programu restrukturyzacyjnego nie wypełnia dyspozycji wskazanych przepisów. Odnosząc się do wymagań art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp podniósł, że podpisanie porozumienia nie jest okolicznością niezależną od woli zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć. Odwołujący argumentował, że w sytuacji wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest m.in. przejęcie pracowników w trybie art kodeksu pracy, możliwość sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi była do przewidzenia. Wywodził, że porozumienie ze związkami zawodowymi nie niweczy celu postępowania, którym jest powierzenie usługi utrzymania czystości i żywienia podmiotowi zewnętrznemu, zaś interes części załogi niezainteresowanej przejściem do nowego pracodawcy nie stanowi interesu publicznego, dla którego wszczęto postępowanie. 2

3 Zdaniem odwołującego postępowanie nie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, gdyż w ramach wiążącego go porozumienia zamawiający mógłby na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienić specyfikację istotnych warunków zamówienia. Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu. Izba uznała, że odwołanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, z powodu braku możliwości jego wniesienia za pośrednictwem platformy EPUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, spełnia wymagania co do formy odwołania wskazane w art. 180 ust. 4 Pzp. Wobec powyższego Izba przeprowadziła rozprawę, podczas której odwołujący podtrzymał dotychczasowe stanowisko, a zamawiający wnosił o oddalenie odwołania. Izba ustaliła, co następuje: Organizacje związkowe działające u zamawiającego: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia, Związek Zawodowy Solidarność, Ogólnopolski Związek Psychologów pismem z 2 września 2013 r., z powołaniem się na art. 1 oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zażądały od Dyrektora Instytutu m.in. wstrzymania wszelkich działań restrukturyzacyjnych, w tym również ogłoszonego przetargu dotyczącego outsourcingu, do czasu przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami związków. Związki zawodowe żądały od pracodawcy uwzględnienia żądań w terminie 3 dni oraz zastrzegły, że brak uwzględnienia żądań spowoduje ogłoszenie strajku w terminie dopuszczonym przez przepisy (pismo w aktach sprawy). Projekt porozumienia z 12 września 2013 r. został zaakceptowany przez Dyrektora Instytutu pismem z 16 września 2013 r. po spotkaniu ze związkami zawodowymi 12 września 2013 r. Pkt 3 porozumienia przewiduje odstąpienie od przetargu na kompleksowy outsourcing usług w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (pisma w aktach sprawy). Zamawiający unieważnił postępowanie powołując się na wejście w spór zbiorowy i porozumienie co do unieważnienia postępowania (zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w aktach sprawy). Postępowanie zostało unieważnione przed upływem terminu składania ofert, który upływał 2 października 2013 r. (pismo z 19 września 2013 r., w aktach sprawy). Zamawiający wyjaśnił na rozprawie, że spór zbiorowy wszczęły wszystkie organizacje związkowe działające u zamawiającego. Przed wszczęciem postępowania nie było obaw, czy symptomów sporu zbiorowego, zamawiający nie otrzymał też żadnego pisma, które zapowiadałoby ewentualny spór lub strajk. 3

4 Zamawiający oświadczył, że kontynuacja postępowania związana byłaby ze strajkiem, odejściem personelu od łóżek pacjentów, co miało już miejsce w roku Nie wiadomo, jaki będzie ostateczny wynik negocjacji. Wyjaśnił również, że outsourcing ma dotyczyć sanitariuszy, którzy nie są wyłącznie personelem sprzątającym, gdyż są przyuczeni do bycia kadrą pomocniczą, a sprzątanie stanowi jedynie ok.20% ich czynności. Zapowiadane u zamawiającego zwolnienia mają objąć ok. 80 osób z 950 zatrudnionych u zamawiającego (wydruk z portalu rynekzdrowia.pl, w aktach sprawy). Założenia planu restrukturyzacji, przyczyny złej kondycji ekonomicznej i finansowej zamawiającego oraz zasadność zwolnień pracowników są obecnie przedmiotem dyskusji między Dyrektorem Instytutu a wszystkimi działającymi u zamawiającego związków zawodowych (pismo z 3 października 2013 r., w aktach sprawy). Twierdzenie odwołującego, że zamawiający w ramach programu restrukturyzacji wszczął postępowania na ochronę, żywienie i sprzątanie nie znajduje potwierdzenia również w wykazie postępowań o udzielenie zamówienia na stronie zamawiającego. Izba zważyła, co następuje: Odwołujący jako wykonawca zainteresowany uzyskaniem zamówienia jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp. Odwołanie podlega oddaleniu. Art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp stanowi, że zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2003 r. (sygn. akt V Ca 2224/03) istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, ściśle powiązana z przedmiotem i terminem wykonania zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie. Rację ma odwołujący, gdy twierdzi, że spór zbiorowy, czy nawet strajku same w sobie nie stanowią same w sobie wystarczającej podstawy do unieważnienia postępowania. Zdaniem Izby, okoliczności te winny być badane indywidualnie z uwzględnieniem charakteru działalności zamawiającego oraz oceny następstw czynności podjętych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4

5 W wyroku z dnia 11 kwietnia 2008 r., (sygn. X Ga 45/08) Sąd Okręgowy w Gliwicach wskazał, że sam fakt wybuchu akcji protestacyjnej i strajku w kopalni nie stanowią istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Taką zmianę okoliczności mogłyby dopiero stanowić skutki strajku np. w postaci strat finansowych. Oceniając okoliczności unieważnienia badanego postępowania Izba uwzględniła, że zamawiający nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku, lecz jego zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Podstawowa działalność zamawiającego realizuje więc wprost interes publiczny, wyrażający się w korzyściach uzyskiwanych przez ogół obywateli realizowanych w drodze usług powszechnie dostępnych związanych z ochroną zdrowia (vide: uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r., sygn. W/96). Czym innym jest strata finansowa dotycząca podmiotu gospodarczego, a czym innym narażenie na szwank życia i zdrowia ludzi. Nie budzi wątpliwości, że strajk uniemożliwiłby zamawiającemu wykonanie jego ustawowych powinności z możliwością uszczerbku dla życia i zdrowia pacjentów. Izba stoi na stanowisku, że w tych szczególnych okolicznościach możliwość unieważnienia postępowania zachodzi nie tylko w sytuacji, gdy skutkiem ogłoszenia strajku i odejścia od łóżek pacjentów zdrowie i życie konkretnych osób już zostało zagrożone, ale również w celu zapobieżeniu takiej sytuacji. Izba uznała, że wystąpiły istotne okoliczności, godzące w zaspokojenie interesu publicznego, któremu miało służyć dane postępowanie. Kontynuacja postępowania, którego przedmiotem było zamówienie usług umożliwiających zamawiającemu jego działalność podstawową tj. udzielanie świadczeń zdrowotnych - jednak ściśle powiązane ze zmianą formy świadczenia zamawianych usług, ma mniejsze znaczenie z punktu widzenia interesu publicznego, niż pozbawienie obywateli usług powszechnie dostępnych związanych z ochroną zdrowia. Istotne jest przy tym to, że skutkiem unieważnienia postępowania zamawiający nie zostanie pozbawiony zamawianych usług. Będą one świadczone na dotychczasowych zasadach, do czasu zakończenia negocjacji ze związkami zawodowymi, umożliwiających przeprowadzenie postępowania, którego elementem będzie przejęcie pracowników. Z przyczyn powołanych wyżej nie podzielono stanowiska odwołującego, że unieważnienie postępowania nastąpiło wyłącznie w interesie części pracowników zamawiającego. W tym miejscu zresztą odwołujący popada w sprzeczność twierdząc jednocześnie, że interes pracowników podlegających przejęciu jest zaspokojony przez dobrodziejstwo zastosowania art kodeksu pracy. W zakresie przesłanki braku przewidywalności przyczyn unieważnienia postępowania Izba uwzględniła stanowisko zamawiającego, że nie spodziewał się on sporu zbiorowego, ani groźby strajku. Okoliczności tej zamawiający nie może wywieść z niczego innego, niż tylko z 5

6 własnego oświadczenia, wymagałoby to bowiem złożenia dowodu negatywnego. Tego zamawiający nie jest w stanie uczynić, zatem to odwołujący winien przywołać dowód lub uprawdopodobnić twierdzenie przeciwne tzn. że ten konkretny zamawiający winien był się liczyć ze sporem zbiorowym oraz strajkiem. Odwołujący wskazał tymczasem wyłącznie na to, że w razie zamiaru przejęcia pracowników przez podmiot zewnętrzny inni zamawiający prowadzą wcześniejsze konsultacje, co Izba uznała za niewystarczające. Tezy z orzeczeń przywołanych przez odwołującego nie odnoszą się do okoliczności faktycznych sprawy, żadne z nich nie zostało wydane w odniesieniu do zamawiającego jednostki ochrony zdrowia. Zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp nie potwierdził się. Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli zostało ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zdaniem Izby przesłanki wymagane tym przepisem nie wystąpiły. Niewątpliwie negocjacje zamawiającego ze związkami zawodowymi mają znaczenie dla opisu przedmiotu zamówienia, co najmniej w odniesieniu do liczby pracowników podlegających przejęciu oraz mogą mieć wpływ na wartość zamówienia i warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o udzielanie zamówienia. Nie można jednak stracić z oczu, że do dnia otwarcia oferty postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie mogą być zmienione zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp. W okolicznościach sporu nie można więc mówić, że w dacie unieważnienia w postępowania tkwiła nieusuwalna wada. Wada taka mogła zaistnieć dopiero po upływie terminu składania ofert, w sytuacji, gdy zaszłaby konieczność zmiany postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp potwierdził się. Potwierdzenie jednego zarzutu odwołania nie ma wpływu na wynik postępowania, które zostało przez zamawiającego unieważnione z przyczyn wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp. W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzekła, jak w pkt 1 sentencji. O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, uwzględniając koszty wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w kwocie zł, zgodnie z 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 6

7 Przewodniczący:... 7

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 887/12 WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2403/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2421/13 WYROK z dnia 25 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2335/13 WYROK z dnia 15 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2653/11 WYROK z dnia 22 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 2963/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 8 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1106/11 KIO 1111/11 WYROK z dnia 8 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 347/14 WYROK z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2014 r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 kwietnia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 kwietnia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 577/15 WYROK z dnia 2 kwietnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 2 marca 2015 r.

WYROK. z dnia 2 marca 2015 r. Sygn. akt: KIO 326/15 WYROK z dnia 2 marca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: członek Krajowej Izby odwoławczej - Barbara Bettman Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpatrzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 733/14 WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2064/14 WYROK z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marta Polkowska po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 20 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2831/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 marca 2013 r.

WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 575/13 WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący : Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 września 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 10 września 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 1774/14 WYROK z dnia 10 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 i 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1278/12 WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. odwołania

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1339/14

Sygn. akt KIO 1339/14 WYROK z dnia 10 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1418/09 WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 8 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2542/11 WYROK z dnia 8 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 9 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 1629/11 KIO 1643/11 WYROK z dnia 9 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paweł Nowosielski

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1900/11. z dnia 16 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1900/11. z dnia 16 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Sygn. akt: KIO 1900/11 WYROK z dnia 16 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku Sygn. akt: KIO 742/13 WYROK z dnia 11 kwietnia 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1260/12 WYROK. z dnia 26 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 1260/12 WYROK. z dnia 26 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 1260/12 WYROK z dnia 26 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Paweł Nowosielski Po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 listopada 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 listopada 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2498/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 8 listopada 2013 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo