Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski"

Transkrypt

1 Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski ROK AKADEMICKI 2010/2011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kod 2.4 /7 Nazwa PSYCHOPATOLOGIA CZ. I (APEKTY MEDYCZNE) Status Autor programu Rok Przedmiot kierunkowy dr n. med. Magdalena Grzesiak, dr n. med., mgr psychologii Dorota Frydecka II Semestr 4 Liczba godzin Forma zajęć Prowadzący Wymagania wstępne Wykład (15 godzin); Konwersatorium (30 godzin) dr n. med. Magdalena Grzesiak, dr n. med., mgr psychologii Dorota Frydecka Brak Założenia i cele Orientacja studentów w problematyce zaburzeń psychicznych, zdobycie umiejętności ich rozpoznawania i odróżniania od właściwości rozwojowych psychiki i zakłóceń funkcjonowania nie będących zaburzeniami. Formy zaliczenia Egzamin (wykład); ocena (konwersatorium) Warunki zaliczenia ECTS Kolokwia sprawdzające, egzamin pisemny obecność obowiązkowa; aktywność pozytywne oceny z kolokwiów pisemnych pozytywna ocena z egzaminu pisemnego 2 (wykład); 2 (konwersatorium) Treści programowe: KONWERSATORIUM Psychopatologia ogólna Definicje, opis, interpretacja i klasyfikacja objawów zaburzeń psychicznych. Zespoły psychopatologiczne. 1

2 Organiczne zaburzenia psychiczne Klasyfikacja organicznych zaburzeń psychicznych wg ICD-10. Otępienia: podział, przyczyny, epidemiologia, objawy kliniczne. Choroba Alzheimera a otępienie naczyniowe diagnostyka różnicowa na podstawie wywiadu, obrazu klinicznego, badań testowych i neuroobrazowych. Otępienie a depresja podobieństwa i różnice w badaniu psychiatrycznym. Leczenie zaburzeń psychicznych organicznych. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych Definicje: uzależnienia, używania szkodliwego, ostrego zatrucia, zespołu abstynencyjnego, upojenia patologicznego. Epidemiologia uzależnień. Efekty działania substancji psychoaktywnych. Objawy abstynencyjne charakterystyczne dla poszczególnych substancji psychoaktywnych. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Problematyka współuzależnienia. Leczenie uzależnień - rola psychoterapii i farmakoterapii. Grupy AA, ALANON. Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne Etiopatogeneza. Epidemiologia. Objawy: osiowe, wytwórcze, pozytywne, pierwszorzędowe różnice w definicjach. Diagnostyka schizofrenii (paranoidalna, hebefreniczna, katatoniczna, prosta, rezydualna) różnice w obrazie klinicznym. Ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne obraz kliniczny, kryterium czasu, podział. Utrwalone zaburzenia psychotyczne. Miejsce paranoi i parafrenii w klasyfikacji ICD-10- obraz kliniczny, kryterium czasu. Zaburzenia schizoafektywne. Leczenie schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych. Zaburzenia afektywne Klasyfikacja zaburzeń afektywnych wg ICD-10. Etiologia i epidemiologia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i depresyjnego nawracającego. Obraz kliniczny zaburzeń afektywnych. Diagnostyka zaburzeń afektywnych na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego. Różnice w terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i depresyjnych nawracających (leczenie zaostrzeń, profilaktyka). Rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń afektywnych. Dystymia i cyklotymia definicje, obraz kliniczny, leczenie. Zaburzenia nerwicowe. Klasyfikacja zaburzeń nerwicowych wg ICD-10. Teorie etiologiczne, epidemiologia, obraz kliniczny: zaburzenia lękowe: agorafobia, fobie specyficzne, fobia społeczna, zaburzenie lękowe z napadami paniki, zaburzenie lękowe uogólnione zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie stresowe pourazowe i ostra reakcja na stres zaburzenie dysocjacyjne zaburzenia somatyzycyjne Diagnostyka różnicowa zaburzenia adaptacyjnego i zaburzeń depresyjnych na podstawie klasyfikacji ICD-10. Rola farmakoterapii i psychoterapii w leczeniu zaburzeń nerwicowych. Zaburzenia osobowości Definicje: osobowość, zaburzenie osobowości. Swoiste zaburzenia osobowości: ogólne kryteria rozpoznania wg ICD - 10 etiologia, diagnostyka, przebieg, leczenie swoiste zaburzenia osobowości a zaburzenia osobowości na podłożu organicznym psychopatia, charakteropatia, homilopatia, socjopatia obraz kliniczny poszczególnych postaci zaburzeń osobowości Trwałe zmiany osobowości. Kryteria rozpoznania. Różnicowanie ze swoistymi zaburzeniami osobowości i zaburzeniami osobowości na podłożu organicznym 2

3 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi Zaburzenia odżywiania się. Czynniki etiologiczne: genetyczne, biochemiczne, osobowościowe, środowiskowe (relacje rodzinne), społeczno- kulturowe. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa). Kryteria rozpoznania wg ICD 10, obraz kliniczny, różnicowanie. Etiologia, przebieg, rokowanie, leczenie, wybór miejsca leczenia. Bulimia (żarłoczność psychiczna). Kryteria rozpoznania wg ICD 10, obraz kliniczny. Etiologia, przebieg, rokowanie. Współwystępowanie z anoreksją i innymi zaburzeniami (depresja, uzależnienia) Przejadanie się psychogenne (otyłość psychogenna). Obraz kliniczny, różnicowanie z otyłością uwarunkowaną innymi przyczynami, leczenie Zaburzenia (dysfunkcje) seksualne Ogólna charakterystyka, podział wg ICD 10, obraz kliniczny. Czynniki etiologiczne (biologiczne, psychiczne, społeczno-kulturowe). Różnicowanie (choroby somatyczne, zaburzenia psychiczne, stosowane leki, środki psychoaktywne). Dysfunkcje seksualne w przebiegu zaburzeń psychicznych (depresja, mania, zaburzenia lękowe, uzależnienie). Leczenie. Zaburzenia identyfikacji płciowej Transseksualizm, transwestytyzm o typie podwójnej roli, zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie. Zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie) Fetyszyzm, transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm, inne. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży Podział zaburzeń wg ICD 10. Trudności diagnostyczne, specyfika psychiatrii dziecięcej. Obraz kliniczny, etiologia, rozpoznanie, różnicowanie oraz leczenie następujących zaburzeń: specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia) specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych (zespół niezdarnego dziecka ) całościowe zaburzenia rozwojowe- autyzm dziecięcy zaburzenia hiperkinetyczne zaburzenia zachowania zaburzenia emocjonalne (lęk przed separacją, lęk społeczny, fobie) Zaburzenia charakterystyczne dla poszczególnych okresów rozwojowych: okres wczesnodziecięcy, przedszkolny, szkolny, adolescencji. Upośledzenie umysłowe. Definicja, zasady rozpoznawania. Podział wg IQ obraz kliniczny. Epidemiologia, czynniki etiologiczne. Leczenie Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Informacje ogólne o Ustawie. Osoba z zaburzeniami psychicznymi wg definicji Ustawy. Definicja swobodnej i świadomej zgody Znaczne prawdopodobieństwo niezdolności do wyrażenia świadomej zgody. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego, dozwolone formy. Badanie psychiatryczne osoby nie wyrażającej na to zgody. Zasady przyjęcia do szpitala pacjenta bez zgody (tryb nagły, tryb wnioskowy, obserwacja) WYKŁADY Badanie psychiatryczne. Wywiad podmiotowy (autoanamneza): wywiad chorobowy, rodzinny, wywiad w kierunku uzależnień, choroba obecna określenie początku zaburzeń, kontakty z profesjonalistami, leczenie, hospitalizacje, remisje (pojęcie remisji częściowej i całkowitej), określenie jakości 3

4 współpracy z terapeutą. Wywiad przedmiotowy elementy, ocena wiarygodności. Inne źródła informacji o pacjencie (dokumentacja medyczna). Ocena stanu psychicznego. Podstawowe zasady kontaktu z pacjentem i jego rodziną. Błędy w kontakcie z pacjentem. Rola badań dodatkowych. Etiopatogeneza zaburzeń psychicznych. Pojęcie etiologii i patogenezy. Przyczyny zaburzeń psychicznych. Związek przyczyn zaburzeń z kategoriami diagnostycznymi w klasyfikacji ICD-10 oraz diagnostyką psychiatryczną. Czynniki organiczne. Substancje psychoaktywne. Czynniki genetyczne, model predyspozycja stres. Hipoteza neurorozwojowa i wirusowa schizofrenii. Rola czynników psychologicznych w powstawaniu zaburzeń współczesne poglądy. Związek stresu z powstawaniem zaburzeń w odniesieniu do kategorii diagnostycznych ICD-10. Samobójstwa. Definicje pojęć związanych z suicydologią (samobójstwo, próba samobójcza, intencje samobójcze, myśli samobójcze). Epidemiologia samobójstw. Przyczyny samobójstw, podział samobójstw wg Durkheima. Demograficzne czynniki ryzyka samobójstw. Zaburzenia psychiczne związane ze zwiększonym ryzykiem samobójstw. Objawy psychopatologiczne świadczące o zwiększonym ryzyku samobójstw. Samobójstwa wśród młodzieży. Postępowanie diagnostyczne i interwencja. Samouszkodzenia. Definicje samouszkodzeń. Podział samouszkodzeń. Przyczyny biologiczne i społeczne samouszkodzeń. Związek samouszkodzeń z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty kulturowe. Postępowanie terapeutyczne. Psychiatria sądowa Orzekanie w sprawach karnych. Rola biegłych w postępowaniu karnym, zasady powoływania biegłych. Poczytalność w kodeksie karnym. Niepoczytalność, zmniejszona poczytalność- definicja. Stosowanie środków zabezpieczających- detencja. Orzekanie w sprawach cywilnych. Rola biegłych w postępowaniu cywilnym, zasady powoływania biegłych. Ubezwłasnowolnienie (częściowe, całkowite) - zasady orzekania, cel ubezwłasnowolnienia. Testament - przyczyny nieważności. Zdolność do zawarcia małżeństwa. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych Metody leczenia biologicznego. Leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, stabilizujące nastrój, uspokajające i nasenne wskazania do stosowania, objawy niepożądane, przeciwwskazania. Standardy leczenia zaburzeń psychicznych. Leczenie elektrowstrząsowe. Rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych. Psychoterapia. Definicja, rodzaje psychoterapii, cele. Psychoterapia analityczna, dynamiczna, behawioralna, poznawczo behawioralna. Wskazania: jako podstawowa metoda leczenia, jako jedna z metod. Literatura obowiązkowa Literatura uzupełniająca Cameron B.( 2006). Psychiatria. Crash course. Wrocław: Urban & Partner Bilikiewicz A. (red.). (2004). Psychiatria. Podręcznik dla studentów. Warszawa: PZWL Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997). Kraków Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. IPiN Pużyński S. (red.). (1993). Leksykon psychiatrii. Warszawa: PZWL 4

5 Bilikiewicz A, Landowski J, Radziwiłłowicz P. (1999). Psychiatria. Repetytorium. Warszawa: PZWL Rosenhan D, Seligman M. (1994). Psychopatologia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Goodman R, Scott S. (2000). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Urban & Partner Orwid M, Pietruszewski K. (1993). Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków: Colegium Medicum UJ Aleksandrowicz J. (1998). Zaburzenia nerwicowe. Warszawa: PZWL Jakubik A. (1997). Zaburzenia osobowości. Warszawa: PZWL Aleksandrowicz J. (1996). Psychoterapia medyczna. Warszawa: PZWL Czabała J.C. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PZWL Scully J.H. (1998). Psychiatria. Wrocław: Urban & Partne 5

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia Warszawa 2009 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAMOWY PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO BLOK SPECJALISTYCZNY Program przeznaczony dla pielęgniarek AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Organizatorzy: Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny prof. dr hab. Marina Zalewska dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OTWARTE 2014

SZKOLENIA OTWARTE 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: pecjalności: YLABU Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Psychologia lekarska Kod modułu LK.3.D.002 I Wydział Lekarski z Oddziałem tomatologicznym

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. pod redakcją. Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA

PSYCHIATRIA. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. pod redakcją. Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA PSYCHIATRIA Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa pod redakcją Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Psychiatria Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Wykład 1 Epidemiologia zaburzeń psychicznych Chorobowość roczna wybranych zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały nr 3154/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA LECZENIA - PRÓBA SYNTEZY

INTEGRACJA LECZENIA - PRÓBA SYNTEZY Jacek Bomba INTEGRACJA LECZENIA - PRÓBA SYNTEZY Wstęp Imponujący rozwój nauk medycznych, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, oraz znaczące upowszechnienie opieki medycznej, wyrażające się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski ROK AKADEMICKI 2011/2012 Tryb studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne Kod 186 Nazwa Autorzy ścieżki Rok POMOC PSYCHOLOGICZNA W PRAKTYCE dr Marta Kochan-Wójcik

Bardziej szczegółowo