Poczta Polska S. A. ul. Stawki Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa"

Transkrypt

1 Poczta Polska S. A. ul. Stawki Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY EURO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP, ZAPROJEKTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO OBSŁUGĘ PROCESÓW GOSPODARKI WŁASNEJ ZAMAWIAJĄCEGO POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE USŁUG BIZNESOWYCH ZNAK POSTĘPOWANIA: PI01/32/2014 Warszawa, grudzień 2014 r.

2 Spis Treści DEFINICJE. 3 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 5 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 5 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 6 V. PRAWO OPCJI 6 VI. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH 7 VII. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH 7 VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 7 IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 8 X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 8 XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA XII. OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 12 XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 16 XIV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 17 XV. ODRZUCENIE OFERTY 17 XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 17 XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 18 XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 20 XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 21 XX. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 22 XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ 23 XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 23 XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 23 XXIV. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 25 XXV. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ 25 XXVI. PODWYKONAWCY 25 XXVII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 25 XXVIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 26 XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 26 2

3 Definicje Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: Administrowaniu Systemem należy przez to rozumieć dokonywanie czynności technicznych w Systemie, to jest na systemach odpowiednio: deweloperskim i testowo-szkoleniowym oraz produkcyjnym - zarówno w środowisku podstawowym jak i zapasowym - począwszy od dnia zainstalowania Oprogramowania, w tym: bieżące administrowanie Systemem i bazą danych, monitorowanie i optymalizacja działania Systemu, monitorowanie i wgrywanie poprawek, uzupełnień i Aktualizacji Oprogramowania, zarządzanie Błędami i Usterkami, w tym zgłaszanie Błędów i Usterek do serwisu utrzymaniowego producenta Oprogramowania Licencjonowanego, zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami, wsparcie użytkowników Systemu, zarządzanie konfiguracją Systemu, oraz współpraca z Zamawiającym w zakresie zarządzania kopiami zapasowymi, w tym wykonywania i odtwarzania kopii. Szczegółowy zakres Administrowania Systemem został opisany w OPZ. Karcie Projektu należy przez to rozumieć sporządzony przez Wykonawcę dokument stanowiący Produkt Projektu, którego wymagane cechy szczegółowe zostały określone w OPZ, opisujący organizację Projektu, w tym cele biznesowe Projektu, strategię i metodykę wdrożenia, Harmonogram Szczegółowy, plan organizacji przygotowania Personelu Zamawiającego do korzystania z Systemu, standardy i procedury projektowe oraz opis struktur i ról projektowych. Oprogramowaniu Narzędziowym należy przez to rozumieć licencjonowane oprogramowanie sprzedawane komercyjnie, stanowiące element Systemu i podstawę jego działania, dostępne do samodzielnej instalacji i konfiguracji przez nabywcę lub wskazany przez nabywcę podmiot, posiadające komponenty do integracji z innymi systemami. Lista Oprogramowania Narzędziowego zawarta została w Załączniku nr 3 do SIWZ "Wykaz Oprogramowania Licencjonowanego". Opisie Przedmiotu Zamówienia lub OPZ należy przez to rozumieć opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocniku Zamawiającego należy przez to rozumieć radcę prawnego Macieja Gawrońskiego z Bird & Bird Maciej Gawroński spółka komandytowa. Podstawowy Przedmiot Zamówienia należy przez to rozumieć Przedmiot Zamówienia szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ z wyłączeniem zakresu Zamówienia obejmującego Prawo Opcji. Postępowaniu należy przez to rozumieć przedmiotowe postępowanie o udzielenie Zamówienia. Prawo Opcji należy przez to rozumieć uprawnienie Zamawiającego do skorzystania z oferowanych przez Wykonawcę Usług Administrowania po Odbiorze, Usługi Udostępnienia Zasobów, Usługi Przeniesienia Systemu lub Usług Dodatkowego Wsparcia. Przedmiot Zamówienia należy przez to rozumieć zakres Zamówienia szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ obejmujący swoim zakresem zarówno zakres Podstawowego Przedmiotu Zamówienia, jak i Zamówienia objętego Prawem Opcji. Projekcie Systemu należy przez to rozumieć Produkt Projektu będący dokumentem przygotowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, opisujący funkcje Systemu, którego wymagane cechy zostały określone w OPZ. Rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). Specyfikacji lub SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi jej Załącznikami. 3

4 Systemie należy przez to rozumieć system informatyczny wspierający obsługę procesów gospodarki własnej Zamawiającego poprzez udostępnienie usług biznesowych, oparty na dostosowanym przez Wykonawcę Oprogramowaniu Narzędziowym, Oprogramowaniu Bazodanowym, Materiałach Standardowych, a także zaprojektowanym i wykonanym przez Wykonawcę Oprogramowaniu Dedykowanym, wraz z całością niezbędnej dokumentacji i nośnikami służącymi do instalacji (o ile zostaną użyte), realizujący lub wspierający realizację procesów biznesowych Zamawiającego, co do którego opis wymagań Zamawiającego zawarty jest w OPZ i uszczegółowiony zostanie w zatwierdzonym Projekcie Systemu. Umowie należy przez to rozumieć umowę, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotycząca realizacji Zamówienia, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Usługach Gwarancyjnych należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach Gwarancji, zgodnie z treścią Umowy oraz Załącznika nr 5 do Umowy Zasady świadczenia Usług Gwarancyjnych. Usłudze Przeniesienia Systemu należy przez to rozumieć usługę polegającą na przeniesieniu Systemu (bazy danych, danych transakcyjnych, konfiguracji itd.) ze środowiska wykorzystywanego przez Zamawiającego w ramach Usługi Udostępnienia Zasobów na środowisko docelowe Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z Usługi Przeniesienia Systemu w ramach Prawa Opcji. Usłudze Udostępnienia Zasobów należy przez to rozumieć usługę polegająca na udostępnieniu Zamawiającemu na zasadach opisanych w Umowie niezbędnych zasobów: obliczeniowych, powierzchni dyskowej, mechanizmów backupu i archiwizacji danych, pozwalające na utrzymywanie i eksploatację środowisk developerskiego, testowo-szkoleniowego i produktywnego dla Systemu. Zamawiający może skorzystać z Usługi Udostępnienia Zasobów w ramach Prawa Opcji. Usługach Administrowania po Odbiorze należy przez to rozumieć usługi polegające na Administrowaniu Systemem świadczone przez Wykonawcę po Odbiorze Końcowym Wydania II, z których Zamawiający może skorzystać w ramach Prawa Opcji. Usługach Dodatkowego Wsparcia - należy przez to rozumieć usługi polegające na Administrowaniu Systemem oraz utrzymaniu i rozwoju Systemu, w razie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji. PZP należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Wydaniu Systemu należy przez to rozumieć spójną funkcjonalnie część Systemu, obejmującą co najmniej funkcjonalności wynikające z Projektu Systemu dla danego Wydania, która może być wdrożona i uruchamiana zgodnie z Harmonogramem Szczegółowym. Wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie Zamówienia. Zamawiającym należy przez to rozumieć Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ul. Stawki 2. Załączniku należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji. Załącznik stanowi integralną część Specyfikacji. Zamówieniu należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w Specyfikacji. Definicja wyrazów pisanych w niniejszym dokumencie z wielkiej litery i niezdefiniowanych w Rozdziale Definicje znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 4

5 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Poczta Polska S. A. ul. Stawki Warszawa Adres internetowy {URL}: Pełnomocnik Zamawiającego: Radca Prawny Maciej Gawroński z Bird & Bird Maciej Gawroński sp.k. ul. Ks. I. J. Skorupki Warszawa Telefon: Faks: Adres Adres internetowy {URL}: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 1 PZP. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie Systemu zgodnego z wymogami Zamawiającego określonymi w OPZ, Umowie i Projekcie Systemu, wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej Zamawiającego poprzez udostępnienie usług biznesowych, w tym udzielenie lub zapewnienie stosownych licencji, przeniesienie Praw Własności Intelektualnej oraz świadczenie usług wsparcia, w tym Administrowania Systemem i, Usług Gwarancyjnych, w zamian za wynagrodzenie. 2. Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności: a. organizację Projektu, w tym opracowanie Karty Projektu; b. opracowanie Projektu Systemu; c. dostarczenie i instalację Oprogramowania Licencjonowanego; d. budowę (konfigurację i parametryzację) Systemu, w tym dostarczenie wszelkich przewidzianych w Umowie Produktów Projektu; e. Migrację Danych do Systemu; f. przygotowanie Startu Produkcyjnego Systemu; g. Administrowanie Systemem w trakcie wdrożenia; h. przeprowadzenie testów Systemu, w tym wsparcie w przeprowadzeniu Testów Akceptacyjnych Systemu przez Zamawiającego; i. udzielenie lub zapewnienie stosownych licencji lub przeniesienie Praw Własności Intelektualnej; j. umożliwienie transferu wiedzy dotyczącej Systemu, w tym przygotowanie Zamawiającego do używania Systemu; 5

6 k. świadczenie Usług Gwarancyjnych; l. zapewnienie świadczenia Usług Wsparcia Oprogramowania Licencjonowanego; m. świadczenie Usług Administrowania po Odbiorze, Usługi Udostępnienia Zasobów, Usługi przeniesienia Systemu oraz Usług Dodatkowego Wparcia, w przypadku wykonania Prawa Opcji przez Zamawiającego n. świadczenie innych usług wynikających z Umowy lub uzgodnionych przez Strony w trybie przewidzianym w Umowie lub przepisach prawa. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w OPZ, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w treści Specyfikacji. 5. Główny kod CPV przedmiotu Zamówienia: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Odbiór Wydania I Systemu: do dnia 15 stycznia 2016 r. 2. Odbiór Wydania II Systemu: do dnia 15 lipca 2016 r. 3. Zamawiający informuje, że rokiem obrotowym u Zamawiającego jest rok kalendarzowy, co ma istotne znaczenie dla realizacji Zamówienia. 4. Okres świadczenia Usług Gwarancyjnych: okres od dnia Odbioru Wydania I Systemu do dnia następującego po upływie 12 (dwunastu) miesięcy po dniu Odbioru Końcowego Systemu. 5. Okres świadczenia Usługi Udostępnienia Zasobów: przez okres do 24 (dwudziestu czterech) kolejnych miesięcy, począwszy od rozpoczęcia realizacji Fazy Testów Akceptacyjnych Wydania I. Usługa Udostępnienia Zasobów będzie świadczone w cyklach miesięcznych. 6. Okres świadczenia Usługi Przeniesienia Systemu: przez okres do 4 (czterech) miesięcy na zakończenie świadczenia Usługi Udostępnienia Zasobów. Usługa Przeniesienia Systemu będzie świadczona w cyklach miesięcznych. 7. Okres świadczenia Usług Administrowania po Odbiorze: przez okres do 3 (trzech) miesięcy od dnia Odbioru Końcowego Systemu. Usługi Administrowania po Odbiorze świadczone będą w cyklach miesięcznych. 8. Okres świadczenia Usług Dodatkowego Wsparcia: maksymalnie: 3200 osobogodzin począwszy od zakończenia świadczenia Usług Administrowania po Odbiorze, jednak nie dłużej niż 6 (sześć) miesięcy po dniu zakończenia świadczenia Usług Administrowania po Odbiorze, albo po Odbiorze Końcowym Systemu, o ile Zamawiający nie skorzysta z Prawa Opcji w zakresie Usług Administrowania po Odbiorze. V. PRAWO OPCJI 1. Zamawiający zgodnie z art. 34 ust. 5 PZP przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji. 2. Prawo Opcji obejmuje możliwość udzielenia Zamówienia w zakresie: a. świadczenia Usług Administrowania po Odbiorze przez okres do 3 (trzech) miesięcy od dnia Odbioru Końcowego Systemu. Usługi Administrowania po Odbiorze świadczone będą w cyklach miesięcznych; 6

7 b. świadczenia Usług Dodatkowego Wsparcia: maksymalnie: 3200 osobogodzin począwszy od zakończenia świadczenia Usług Administrowania po Odbiorze, jednak nie dłużej niż 6 (sześć) miesięcy po dniu zakończenia świadczenia Usług Administrowania po Odbiorze. albo po Odbiorze Końcowym Systemu, o ile Zamawiający nie skorzysta z Prawa Opcji w zakresie Usług Administrowania po Odbiorze; c. świadczenia Usługi Udostępnienia Zasobów przez okres do 24 (dwudziestu czterech) kolejnych miesięcy, począwszy od rozpoczęcia realizacji Fazy Testów Akceptacyjnych Wydania I; d. świadczenia Usługi Przeniesienia Systemu przez okres do 4 (czterech) miesięcy na zakończenie świadczenia Usługi Udostępnienia Zasobów. 3. Skorzystanie z Prawa Opcji Zamawiający uzależnia m.in. od poziomu umiejętności administrowania Systemem uzyskanych w trakcie wdrożenia Wydania I II Systemu. 4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji. 5. Rozliczenie za świadczenie przez Wykonawcę usług objętych Prawem Opcji nastąpi na podstawie cen zawartych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ. VI. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VII. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Zamawiający w celu usprawnienia porozumiewania dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywali faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: a. pisemnie, na adres: Pełnomocnik Zamawiającego Radca Prawny Maciej Gawroński Bird & Bird Maciej Gawroński sp.k. ul. Ks. I. J. Skorupki Warszawa 7

8 z dopiskiem: Postępowanie na zakup, zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej zamawiającego poprzez udostępnienie usług biznesowych znak postępowania: PI01/32/2014. b. za pomocą faksu: na numer: c. drogą elektroniczną na adres e mail: Godziny pracy Pełnomocnika Zamawiającego: IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Radca Prawny Monika Kucharczyk Telefon: Faks: Adres w godzinach: X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. 3. Zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 5. Przed zawarciem Umowy Zamawiający może zażądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 PZP. 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) PZP, tj.: 2.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2.2 posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: 8

9 a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa Projekty. Przez Projekt Zamawiający rozumie projekt polegający na łącznym zaprojektowaniu, dostarczeniu i wdrożeniu rozwiązania zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy z Obszaru Gospodarki Własnej. Projekt musiał zostać zrealizowany na rzecz podmiotu o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej rozproszonej terytorialnie obejmującej minimum dwie lokalizacje, przy czym łącznie w lokalizacjach i wskazany Projekt obejmował nie mniej niż 300 użytkowników końcowych. Wartość Projektu nie może być mniejsza niż ,00 złotych netto. Przez wartość Projektu Zamawiający rozumie kwotę przychodu netto Wykonawcy z tytułu usług wdrożenia z wyłączeniem licencji, serwisu producenta oprogramowania i kosztów sprzętu. Przez Obszar Gospodarki Własnej Zamawiający rozumie gospodarkę własną zamawiającego w obszarach (łącznie): rachunkowość finansowa, rachunkowość środków trwałych, rachunkowość nieruchomości, kontroling (bez budżetowania), komunikacja z bankami, zarządzanie kontrahentami, zarządzanie umowami, zaopatrzenie i gospodarka materiałowa; b. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w ramach co najmniej jednego Projektu przeszkolili, w czasie nie dłuższym niż 8 miesięcy, 300 użytkowników w ramach Obszaru Gospodarki Własnej; c. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w co najmniej jedynym Projekcie przeprowadzili proces migracji danych z minimum 15 różnych źródeł danych; d. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia polegające na integracji systemu wspierającego Obszar Gospodarki Własnej z innymi systemami informatycznymi w liczbie nie mniejszej niż 15 interfejsów w ramach każdego z zamówień oraz z minimum 2 systemami bankowymi, przy czym co najmniej 5 interfejsów musiało być realizowanych poprzez szynę danych; e. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usługi serwisu utrzymaniowego w zakresie funkcjonalnym systemu wspierającego Obszar Gospodarki Własnej przez 6 kolejnych miesięcy, dla podmiotu o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej rozproszonej terytorialnie obejmującego minimum dwie lokalizacje zakresie funkcji realizowanych przez ww. system, przy czym łącznie w lokalizacjach wskazane zamówienie obejmowało nie mniej niż 300 użytkowników końcowych. 2.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: a. minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, która łącznie spełnia następujące warunki: 9

10 posiada znajomość oferowanego systemu transakcyjnego stanowiącego składową Oprogramowania Narzędziowego potwierdzoną certyfikatem wystawionym przez producenta lub autoryzowany podmiot, posiada potwierdzoną certyfikatem znajomość zarządzania projektami według PMI, PRINCE 2 lub innej sprawdzonej i uznanej metodyki zarządzania projektami, posiada co najmniej 5 (pięcio) letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu we wdrażaniu systemów gospodarki własnej, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika projektu w minimum jednym wdrożeniu rozwiązań systemu wspierającego Obszar Gospodarki Własnej na rzecz podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej rozproszonej terytorialnie obejmującej minimum dwie lokalizacje, przy czym łącznie w lokalizacjach wskazany Projekt obejmował nie mniej niż 300 użytkowników końcowych, o wartości przedmiotowych wdrożeń co najmniej ,00 złotych netto każde; b. minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Analityka Biznesu, która łącznie spełnia następujące warunki: posiada znajomość oprogramowania służącego do modelowania procesów biznesowych poświadczonego stosownymi certyfikatami lub dyplomami potwierdzającymi odbycie szkoleń z tego narzędzia produktu wystawiony przez producenta lub autoryzowany podmiot, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum trzech projektach, których przedmiotem była między innymi optymalizacja procesów biznesowych w Obszarze Gospodarki Własnej; c. minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Architekta Rozwiązania, która łącznie spełnia następujące warunki: posiada potwierdzoną certyfikatem znajomość metodologii projektowania architektury korporacyjnej TOGAF lub potwierdzoną certyfikatem niezależnym od Wykonawcy znajomość metodologii projektowania architektury korporacyjnej w oparciu o oprogramowanie oferowane przez Wykonawcę w ofercie, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum jednym zamówieniu opracowania architektury dla Projektu; d. minimum po jednej osobie do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu dla poszczególnych Obszarów Gospodarki Własnej, każdy osoba musi spełniać łącznie następujące warunki: posiada doświadczenie we wdrażaniu funkcjonalności, za którą będą odpowiadać w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum trzech projektach wdrożeniowych systemu wspierającego Obszar Gospodarki Własnej, za który będzie odpowiadać w trakcie realizacji Zamówienia oferowanego systemu transakcyjnego stanowiącego element Oprogramowania Narzędziowego, uczestniczyła w minimum jednym projekcie na rzecz podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej rozproszonej terytorialnie obejmującej minimum dwie lokalizacje, przy czym łącznie w lokalizacjach wskazany Projekt obejmował nie mniej niż 300 użytkowników końcowych, o wartości projektu co najmniej ,00 złotych netto; 10

11 e. minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu dla Obszaru Administracji Technicznej Systemu, która łączenie spełnia następujące warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum dwóch projektach wdrożeniowych systemu wspierającego Obszar Gospodarki Własnej, w tym w dwóch w charakterze kierownika zespołu pełniącego administrację techniczną systemu w oparciu o oprogramowanie oferowane przez Wykonawcę w ofercie, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum jednym projekcie na rzecz podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej rozproszonej terytorialnie obejmującej minimum dwie lokalizacje, przy czym łącznie w lokalizacjach wskazany Projekt obejmował nie mniej niż 300 użytkowników końcowych; f. minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu Dla Obszaru Obsługi i Implementacji Zmian w Systemie, która łącznie spełnia następujące warunki: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum trzech projektach wdrożeniowych systemu wspierającego Obszar Gospodarki Własnej, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum jednym projekcie na rzecz podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej rozproszonej terytorialnie obejmującej minimum dwie lokalizacje, przy czym łącznie w lokalizacjach wskazany Projekt obejmował nie mniej niż 300 użytkowników końcowych; g. minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu dla Obszaru Zarządzania Jakością i Testami Systemu, która łącznie spełnia następujące warunki: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum trzech projektach wdrożeniowych systemu wspierającego Obszar Gospodarki Własnej, w tym w dwóch w charakterze kierownika zespołu odpowiedzialnego za proces testowania, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum jednym projekcie na rzecz podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej rozproszonej terytorialnie obejmującej minimum dwie lokalizacje, przy czym łącznie w lokalizacjach wskazany Projekt obejmował nie mniej niż 300 użytkowników końcowych; h. minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu Dla Obszaru Zarządzania Procesem Transferu Wiedzy i Szkoleń Dla Użytkowników Systemu, która łącznie spełnia następujące warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum dwóch projektach wdrożeniowych systemu wspierającego Obszar Gospodarki Własnej, w tym w dwóch w charakterze kierownika zespołu odpowiedzianego za szkolenia, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum jednym projekcie na rzecz podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej rozproszonej terytorialnie obejmującej minimum dwie lokalizacje, przy czym łącznie w lokalizacjach wskazany Projekt obejmował nie mniej niż 300 użytkowników końcowych; i. minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu dla administrowania Systemem, która łącznie spełnia następujące warunki: 11

12 posiada certyfikat ITIL version 3, Foundation Examination lub równoważny (niezależny od Wykonawcy), potwierdzający znajomość metodyki, utrzymania i administrowania systemami, uczestniczyła w minimum trzech projektach wdrożeniowych systemu wspierającego Obszar Gospodarki Własnej, uczestniczyła w minimum jednym projekcie na rzecz podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej rozproszonej terytorialnie obejmującej minimum dwie lokalizacje, przy czym łącznie w lokalizacjach wskazany Projekt obejmował nie mniej niż 300 użytkowników końcowych. 2.4 Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: a. posiadają średnioroczne przychody ze sprzedaży usług informatycznych na poziomie nie niższym niż ,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), w ostatnich trzech latach obrotowych, (w przeliczeniu na każdy rok obrotowy), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; b. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż ,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych); c. posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). 3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu. 4. Zamawiający wymaga, aby wskazane w punkcie 2.3 funkcje w ramach zespołu osób zdolnych do wykonania Zamówienia były pełnione przez różne osoby. 5. Językiem prowadzenia i realizacji Zamówienia jest język polski. Dokumenty powstałe w ramach Zamówienia oraz korespondencja będą sporządzone w języku polskim. Wszystkie osoby, pełniące funkcje w ramach zespołu osób zdolnych do wykonania Zamówienia, o których mowa w punkcie 2.3. muszą biegle komunikować się - osobiście lub przez tłumacza biegłego w terminologii merytorycznej i technicznej mającej zastosowanie w ramach wykonania Zamówienia - w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym w języku polskim (w mowie i piśmie). 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 2 (punkty ) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia. XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania (wymienionych w art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt 5 PZP), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, następujące dokumenty: 12

13 1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) 4) PZP (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ), 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) PZP, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z treścią Załącznik nr 9 do SIWZ) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9) Wykaz zrealizowanych w okresie odpowiednio ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale XI ust. 2 pkt 2.2 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie, należy dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie, 10) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale XI ust. 2 pkt 2.3 SIWZ i zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ, 11) Sprawozdanie finansowe lub jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, potwierdzające osiągnięcie średniorocznych przychodów ze sprzedaży usług informatycznych w ostatnich trzech latach obrotowych, w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)(w przeliczeniu na każdy rok obrotowy), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, 12) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na 13

14 kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 13) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej: 2.1 pkt 4), 6), 7) i 8) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2.2 pkt 5) składa zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) PZP. 2.3 dokumenty, o których mowa w ppkt 2.1 lit. a) i b) oraz ppkt 2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 2.1 lit. c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2.1 i ppkt 2.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 2.3 powyżej stosuje się odpowiednio. 4. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) 8) PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonych w art. 24 ust. 1 pkt 5) 8) PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5. Zamawiający wskazuje, iż stosownie do treści 1 ust. 4 Rozporządzenia, w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, określił w Rozdziale XI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ odpowiednio dostawy i usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w odpowiednim wykazie. Ponadto, Zamawiający wymaga złożenia poświadczeń do dostaw i usług wskazanych odpowiednio w ww. wykazach. Tym samym Zamawiający informuje, iż nie wymaga przedkładania wykazów wykonanych głównych dostaw i usług w okresie odpowiednio ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia, ale wymaga przedłożenia wyłącznie wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9) niniejszego Rozdziału wraz z dowodami potwierdzającymi, że zamówienia wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. 14

15 6. Dowodami potwierdzającymi, że zamówienia wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt powyżej, są: a. poświadczenie; b. Zamawiający wskazuje, iż w miejsce ww. poświadczeń, Wykonawca może przedkładać dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw/usług, określone w 1 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia; c. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a) powyżej; d. w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy/usługi wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a) i b) powyżej. 7. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga w szczególności: 1) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (zgodnie z treścią Załącznika nr 10 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, 2) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia, 4) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 5) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia. 8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części Zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.1 pkt 2) oraz 4) - 8) niniejszego Rozdziału. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 2.4 SIWZ polega na zdolnościach finansowych i/lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych odpowiednio w Rozdziale XII ust. 1 pkt 11) i/lub pkt 12) SIWZ. 9. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku średniego kursu NBP w dniu ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazana kwota zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursy NBP ostatnio obowiązującego przed dniem publikacji ogłoszenia o Zamówieniu. 10. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 2) - pkt 8) dotyczy każdego z tych Wykonawców. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą zostać złożone wspólnie. 15

16 11. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do zażądania przeprowadzenia przez Wykonawców, którzy złożyli ofertę, prezentacji zaoferowanego systemu w celu potwierdzenia, że oferowany system spełni wymagania określone przez Wykonawcę jako dostępne w standardzie Systemu (oznaczone jako A na formularzu według wzoru zawartego w Załączniku nr 11 do SIWZ). Regulamin prezentacji został określony w Załączniku nr 12 do SIWZ. XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form, według wyboru Wykonawcy: a. w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Pocztowy Centrala nr konta ; b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. w gwarancjach bankowych; d. w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 PZP z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób: Wadium przetarg nieograniczony zakup, zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej Zamawiającego poprzez udostępnienie usług biznesowych - znak postępowania: PI01/32/ Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek bankowy, że do upływu terminu składania ofert (tj. do r.), kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. Brak potwierdzenia z banku posiadania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, będzie jednoznaczny z niewniesieniem wadium przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 7. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 8. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust 3 pkt b) e) powyżej jest dokument wystawiony przez bank, ubezpieczyciela lub poręczyciela dołączony do oferty w oryginale, w sposób umożliwiający wypięcie z oferty do zwrotu (np. w koszulce ). 9. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie, a beneficjentem gwarancji musi być Zamawiający. 10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 16

17 11. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa była wystawiona na rzecz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 17 niniejszego Rozdziału SIWZ. 13. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie Zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 12 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. XIV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Zamawiający wykluczy Wykonawców z Postępowania w przypadkach określonych w art. 24 PZP. XV. ODRZUCENIE OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 PZP. XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenie zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 17

18 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą będzie dokonane po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia będzie dotyczył jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 3. Ofertę należy złożyć w 3 egzemplarzach: jeden oryginał i 2 kopie. W przypadku rozbieżności między egzemplarzami rozstrzygające znaczenie ma treść egzemplarza oznaczonego jako oryginał. Ofertę należy złożyć również na nośniku zewnętrznym np.: na płycie CD/DVD, pamięci zewnętrznej FLASH (pendrive). 4. Oprócz oświadczeń, dokumentów, o których mowa w Rozdziale XII SIWZ do oferty należy obligatoryjnie dołączyć: a. Wypełniony Formularz Ofertowy - w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ); b. Wypełniony Formularz "Uzasadnienie ceny za Podstawowy Przedmiot Zamówienia" w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 2a do SIWZ). Formularz "Uzasadnienie ceny za Podstawowy Przedmiot Zamówienia" należy złożyć również w formie elektronicznej EXCEL (wersją wiążącą będzie złożona w oryginale wersja WORD); c. Wypełniony Formularz "Wykaz Oprogramowania Licencjonowanego " w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ); d. Wypełniony formularz "Wymagania spełniane przez oferowany system" w wersji WORD w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 11 do SIWZ). Formularz "Wymagania spełniane przez oferowany system" należy złożyć również w formie elektronicznej EXCEL (wersją wiążącą będzie złożona w oryginale wersja WORD); e. Formularz "Wstępne wymiarowanie sprzętu" w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 13 do SIWZ); f. Projekt/y umowy/ów licencyjnych dla Oprogramowania Narzędziowego uwzględniające minimalne, kluczowe wymagania dla umów licencyjnych zawarte w OPZ w oryginale; g. Projekt/y umowy/ów utrzymaniowych producenta Oprogramowania Narzędziowego (maintenace) uwzględniające minimalne, kluczowe wymagania dla umów utrzymaniowych zawarte w OPZ w oryginale; h. Dokumenty ujawniające zasady reprezentacji Wykonawcy, w tym wszelkie pełnomocnictwa, do złożenia oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w Rozdziale 12 ust.1 pkt 4) SIWZ. Pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; i. Dokument potwierdzający wniesienie wadium jeżeli wadium wniesiono w formie pieniężnej - potwierdzenie kopii przelewu, jeżeli wadium wniesiono w innej formie wskazanej w Rozdziale XIII ust. 3 pkt b) do e) - oryginał dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia; j. Szczegółowe uzasadnienie zastrzeżenia określonych informacji zawartych w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w oryginale. 18

19 5. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. w postaci wydruku komputerowego). Zamawiający dopuszcza, aby projekt/y umowy/ów licencyjnych dla Oprogramowania Narzędziowego oraz projekt/y umowy/ów utrzymaniowych producenta Oprogramowania Narzędziowego (o których mowa w pkt 4 f) i g) powyżej) zostały dołączone do oferty w języku angielskim (bez polskiego tłumaczenia). 6. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. 7. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w SIWZ dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników do SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie zawrzeć wszystkie dane i oświadczenia wymagane w SIWZ i załączonych wzorach. 12. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Wymóg ten nie dotyczy projektu/ów umowy/ów licencyjnych dla Oprogramowania Narzędziowego oraz projektu/ów umowy/ów utrzymaniowych producenta Oprogramowania Narzędziowego (o których mowa w pkt 4 f) i g) powyżej), które mogą zostać dołączone do oferty w języku angielskim bez konieczności przedkładania ich tłumaczenia na język polski. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty, do której zostały dołączone projekt/y umowy/ów licencyjnych dla Oprogramowania Narzędziowego oraz projekt/y umowy/ów utrzymaniowych producenta Oprogramowania Narzędziowego (o których mowa w pkt 4 f) i g) powyżej) w języku angielskim bez polskiego tłumaczenia, wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem Umowy polskiego tłumaczenia ww. projektów umów. 13. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 14 poniżej. Oferta powinna zawierać spis treści. 14. Wykonawca może, zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP, zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób nie budzący wątpliwości. Strony zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 15. W przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty (w oryginale) szczegółowe uzasadnienie zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa, tak aby zastrzeżenie było skuteczne zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 16. Zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa może nastąpić nie później niż w terminie składania ofert. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. 19

20 17. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 18. Karty oferty należy opakować w następujący sposób: Koperta zewnętrzna nie może nosić żadnych cech wskazujących na składającego ofertę. Na kopercie zewnętrznej powinien znajdować się jedynie adres Zamawiającego: Poczta Polska S.A. ul. Stawki Warszawa oraz opis: Oferta na zakup, zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej zamawiającego poprzez udostępnienie usług biznesowych NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r., godz. 12:30 Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy tak, aby ofertę złożoną po terminie można było odesłać Wykonawcy bez otwierania. 19. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 20. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Informację o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: WYCOFANIE lub ZMIANA. 21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 22. Na zasadach określonych w PZP Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w: Bird & Bird Maciej Gawroński sp.k. ul. Ks. I. J. Skorupki 5 (V piętro) Warszawa Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2014 r., o godz.12:00 2. Oferty zostaną otwarte publicznie w: 20

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/8/2015

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo