Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO (NR SPRAWY: ZP-930/13) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO (NR SPRAWY: ZP- 930/13). II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Postępowanie prowadzone jest wspólnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy PZP, w imieniu i na rzecz: 1) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Roentgena 5 (dalej nazywanego COI) - w zakresie Modułu APPBOOK, o którym mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 SIWZ; 2) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie (01-813) przy ul. Marymonckiej 99/103 (dalej nazywanego CMKP) - w zakresie Modułu RANDOM, o którym mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 2 SIWZ; spośród, których CMKP, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 ustawy PZP, zostało upoważnione do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego do obsługi Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182605&rok= /12

2 wykrywania raka jelita grubego (w skrócie SI-PBP). 3. System składa się z następujących modułów: 1) Moduł APPBOOK - realizowany w ramach programu zdrowotnego pt. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie funkcjonowania biura i koordynacji programu, jako jednego z zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, realizowanego ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia, z części 46 - Zdrowie, dział Ochrona Zdrowia, rozdział Programy polityki zdrowotnej, realizowanego w ramach umowy nr 1/4/1/2013/97/95 zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a COI - na którego sfinansowanie Zamawiający zamierza przeznaczyć: ,00 PLN; 2) Moduł RANDOM - realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na podstawie umowy nr TEAM/2012 9/5, zawartej w dniu 29 sierpnia 2012 roku pomiędzy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej a CMKP w ramach Systemu informatycznego do obsługi Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego - na którego sfinansowanie Zamawiający zamierza przeznaczyć ,00 PLN. 4. Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, podzielona jest na następujące etapy: 1) Etap I - opracowanie projektu systemu: a) opracowanie dokumentacji zarządczej oraz analizy wymagań dla systemu (zadanie współdzielone - dotyczy obu modułów), b) opracowanie projektu technicznego systemu (zadanie współdzielone - dotyczy obu modułów); 2) Etap II - Wykonanie i wdrożenie modułu APPBOOK: a) udostępnienie platformy aplikacyjno-bazodanowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb budowy i działania modułu APPBOOK, b) wykonanie, uruchomienie, konfiguracja i wdrożenie modułu APPBOOK oraz przeprowadzenie szkoleń, c) przeprowadzenie testów i dostarczenie dokumentacji powykonawczej; 3) Etap III - Wykonanie i wdrożenie modułu RANDOM: a) udostępnienie platformy aplikacyjno-bazodanowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb budowy i działania modułu RANDOM, b) wykonanie, uruchomienie, konfiguracja i wdrożenie modułu RANDOM oraz przeprowadzenie szkoleń, c) przeprowadzenie testów i dostarczenie dokumentacji powykonawczej; 4) oraz udzielenie gwarancji na wykonane prace i zapewnienie bieżącego utrzymania i administracji w zakresie Modułu APPBOOK oraz w zakresie Modułu RANDOM, począwszy od dnia podpisania bez żadnych uwag protokołu odbioru każdego z Modułów. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę ,52 PLN netto, co łącznie z przewidywanymi zamówieniami uzupełniającymi w kwocie ,26 PLN netto, daje wartość ,78 PLN netto. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego polegającego na: 1) zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu Modułu KOLONOSKOPIA opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ; 2) powtórzeniu tego samego rodzaju usług co w zamówieniu podstawowym - w szczególności usług świadczonych w ramach udzielonej gwarancji, w tym przedłużenie okresu jej trwania. Zamówienie bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182605&rok= /12

3 uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie do 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: WADIUM: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO SA nr rachunku , z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu ZP-930/ Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia, na rzecz CMKP, zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182605&rok= /12

4 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Zamawiający nie wyraża zgodny na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że odpowiednio bank, ubezpieczyciel lub poręczyciel wypłaci na rzecz Zamawiającego, żądaną kwotę zabezpieczenia, w terminie do 30 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z pisemnym żądaniem zapłaty, na pierwsze wezwanie, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. Dokument taki winien uwzględniać postanowienia niniejszego rozdziału oraz 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. Okres rękojmi za wady obejmuje okres do r III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - należycie zrealizował, co najmniej: -- dwie usługi o wartości łącznej min ,00 złotych brutto, obejmujące zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego przetwarzającego dane osobowe, z wykorzystaniem w warstwie zarządczej metodyki PRINCE2 (lub równoważnej, za równoważną uznaje się powszechnie dostępną metodykę zarządzania usługami informatycznymi, której znajomość potwierdzona została zdaniem egzaminu oraz wystawieniem certyfikatu na poziomie podstawowym przez niezależną organizację certyfikującą), w tym co najmniej jedna usługa obejmująca system działający w środowisku rozproszonym terytorialnie (min. 30 różnych lokalizacji) z wykorzystaniem łącz internetowych i przeglądarki WWW, -- jedną usługę o wartości min ,00 złotych brutto, obejmującą bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182605&rok= /12

5 zapewnienie oraz bieżące utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej i technicznej, obejmującej co najmniej jedną instancję serwera bazodanowego, jedną instancję serwera aplikacyjnego, jedną instancję serwera WWW oraz system archiwizacji danych dla potrzeb systemu teleinformatycznego przetwarzającego dane osobowe, -- jedną usługę o wartości min ,00 złotych brutto, obejmującą bieżące administrowanie systemem teleinformatycznym przetwarzającym dane osobowe z wykorzystaniem metodyki ITIL3 (lub równoważnej, za równoważną uznaje się powszechnie dostępną metodykę zarządzania usługami informatycznymi, której znajomość potwierdzona została zdaniem egzaminu oraz wystawieniem certyfikatu na poziomie podstawowym przez niezależną organizację certyfikującą) oraz min. 150 użytkowników nazwanych, /Wykonawca może wskazać te same zamówienia na potwierdzenie spełniania więcej niż jednego warunku określonego w tiret powyżej. W przypadku usług nadal wykonywanych, wartość i zakres usługi wykonanej do dnia składania ofert (nie wcześniejszego jednak niż wynika to z dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi) musi odpowiadać wartości i zakresowi określonemu w opisie warunku/. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedstawiony dowód musi umożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt III.4 ogłoszenia oraz w Rozdziale VI SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 5. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej pięcioma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda pełnić będzie minimum jedną jednak nie więcej niż dwie z funkcji opisanych poniżej: -- bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182605&rok= /12

6 Kierownik Projektu (1 osoba) - wymagane wykształcenie wyższe, znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem PRINCE2 Foundation (lub równoważny, za równoważny uznaje się powszechnie dostępną metodykę zarządzania projektami, której znajomość potwierdzona została zdaniem egzaminu oraz wystawieniem certyfikatu na poziomie podstawowym przez niezależną organizację certyfikującą), doświadczenie w prowadzeniu projektów z wykorzystaniem metodyki PRINCE2 (lub równoważnej) potwierdzone udziałem w charakterze Kierownika projektu co najmniej w dwóch projektach polegających na budowie systemu teleinformatycznego o wartości łącznej min ,00 zł brutto. -- Główny architekt (1 osoba) - wymagane wykształcenie wyższe, znajomość metodyki projektowania architektury systemów teleinformatycznych potwierdzona certyfikatem TOGAF 8 Certified (lub równoważny, za równoważny uznaje się powszechnie dostępną metodykę zarządzania tworzenia architektury systemów, której znajomość potwierdzona została zdaniem egzaminu oraz wystawieniem certyfikatu na poziomie podstawowym przez niezależną organizację certyfikującą), doświadczenie potwierdzone udziałem w charakterze architekta co najmniej w dwóch projektach polegających na budowie systemu teleinformatycznego o wartości łącznej min ,00 zł brutto, -- Główny analityk (1 osoba) - wymagane wykształcenie wyższe, doświadczenie potwierdzone udziałem w charakterze analityka co najmniej w dwóch projektach polegających na budowie systemu teleinformatycznego o wartości łącznej min ,00 zł brutto, -- Programista (min. różne 2 osoby) - wymagane wykształcenie co najmniej średnie, doświadczenie potwierdzone udziałem w charakterze programisty co najmniej w dwóch projektach polegających na budowie systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem aplikacji opartych o technologie bazodanowe oraz technologie internetowe (WWW) o wartości łącznej min ,00 zł brutto, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w projektowaniu graficznych interfejsów użytkownika potwierdzone udziałem w charakterze osoby odpowiedzialnej za tworzenie graficznego interfejsu użytkownika w co najmniej jednym projekcie polegającym na budowie serwisu WWW o wartości min ,00 zł brutto (Wykonawca może wskazać ten sam projekt na potwierdzenie posiadania przez wskazaną osobę wymaganego doświadczenia w charakterze programisty i doświadczenia w projektowaniu graficznych interfejsów użytkownika), -- Specjalista ds. utrzymania (min. 1 osoba) - wymagane wykształcenie wyższe, znajomość zasad utrzymania i administracji systemami teleinformatycznymi potwierdzona certyfikatem ITIL3 (lub równoważny, za równoważny uznaje się powszechnie dostępną metodykę zarządzania usługami informatycznymi, której znajomość potwierdzona została zdaniem egzaminu oraz wystawieniem certyfikatu na poziomie podstawowym przez niezależną organizację certyfikującą), doświadczenie potwierdzone udziałem w charakterze administratora systemów teleinformatycznych opartych o technologie bazodanowe i technologie internetowe co najmniej w dwóch projektach o wartości łącznej min ,00 zł brutto, (w celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest podać imię i nazwisko osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wskazać stanowisko/stanowiska, które będą one pełnić, spośród opisanych powyżej, podać ich wykształcenie wraz z nazwą ukończonej uczelni bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182605&rok= /12

7 wyższej/szkoły średniej, roku jej ukończenia i uzyskanego tytułu zawodowego, wskazać posiadane certyfikaty w zakresie opisanym powyżej wraz z nazwą, datą uzyskania i numerem, wykazać zrealizowane projekty wraz z podaniem daty ich rozpoczęcia i zakończenia, przedmiotu, zakresu wykonywanych czynności i podmiotu, na rzecz którego były wykonywane). 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedstawiony dowód musi umożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt III.4 ogłoszenia oraz w Rozdziale VI SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 5. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wyk onawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie na podstawie 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182605&rok= /12

8 rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), Zamawiający określa, że usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej i złożenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, to jedynie usługi wystarczające dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt III.3.2 ogłoszenia oraz w rozdziale V ust. 1 pkt 1 lit. a SIWZ (w ten sam sposób należy rozumieć również pojęcie /główne usługi/), co oznacza, że wykaz nie musi zawierać wszystkich zrealizowanych przez Wykonawcę usług, w tym informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Ponadto Zamawiający informuje, że dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a, c) dokument potwierdzający należyte wykonanie usług, określony w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182605&rok= /12

9 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż w terminach określonych dla zastępowanych dokumentów. 2. Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne): 1) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP; 2) co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki działu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie opisanym przez Zamawiającego; 3) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy; 5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt III.4 ogłoszenia oraz w Rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182605&rok= /12

10 składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 6. W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z wyjątkiem dokumentów dopuszczonych przez Zamawiającego do złożenia w języku angielskim. 8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo: 1) udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictwa - złożonych wraz ze zobowiązaniem) - ze złożonego dokumentu winien wynikać: a) zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, b) rodzaj i zakres udostępnianych zasobów, c) sposób udostępnienia zasobów, d) podmiot, któremu zasoby zostaną udostępnione, e) charakter stosunku łączącego oba te podmioty, f) okres na, który podmiot trzeci udostępnia zasoby; g) w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca, tj. zgodnego z zakresem, w jakim zasoby te są wykorzystywane w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) w przypadku, gdy podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w pkt III.4.2 ogłoszenia, przy czym za udział w realizacji części zamówienia uważa się każdą formę uczestnictwa podmiotu trzeciego w jego realizacji; 3) w przypadku podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia pkt III.4.3 ogłoszenia, stosuje się odpowiednio SEKCJA IV: PROCEDURA bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182605&rok= /12

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl Warszawa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY PROJEKTU POPRAWA DOSTEPNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. Warszawa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA LABORATORIUM SPECJALISTYCZNEGO IOZ Numer ogłoszenia: 149408-2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-04-25 16:25 Zielona Góra: Wdrożenie Projektu pt.: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) Numer ogłoszenia: 166634-2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287293-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.travel/ Kielce: Kompleksowa realizacja usługi zapewnienia udziału marki Wschodniego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo