POROZUMIENIE. zawarte w dniu roku pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2013 roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 POROZUMIENIE dotyczące partnerskiej współpracy w realizacji projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizowanego w ramach porozumienia o dofinansowanie z dnia 22 czerwca 2009 roku, o numerze POIG /09-00, z późniejszymi zmianami w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Budowa Elektronicznej Administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , zawarte w dniu roku pomiędzy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. St. Dubois 5A, zwanym dalej Liderem, reprezentowanym przez Dyrektora Marcina Kędzierskiego na podstawie aktu powołania na stanowisko Dyrektora CSIOZ z dnia 22 listopada 2012 r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia a z siedzibą w., adres:, zarejestrowanej w KRS pod numerem. w dniu. roku, którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia, zwanym dalej Partnerem, reprezentowanym przez:.. na podstawie.., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia zwanych dalej z osobna Stroną, a łącznie Stronami. Strona 1 z 5

2 Preambuła Zważywszy, że: 1) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Lider) jest Beneficjentem porozumienia o dofinansowanie z dnia 22 czerwca 2009 r., nr POIG /09-00, z późniejszymi zmianami w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Budowa Elektronicznej Administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach której realizuje Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, 2). (Partner) jest interesariuszem Projektu realizującym zadania zgodnie z przedmiotem działalności; 3) Intencją Stron Porozumienia jest partnerska współpraca przy realizacji Projektu, w sposób gwarantujący, osiągnięcie spójności i integralność współdziałania produktów Projektu, oraz spójność i integralność współdziałania Projektu z jego otoczeniem. W związku z powyższym, Strony Porozumienia ustalają, co następuje: 1 Definicje Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o: a) Beneficjencie należy przez to rozumieć Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia realizujące Projekt w ramach porozumienia o dofinansowanie; b) Grupie Doradczej Użytkowników należy przez to rozumieć strukturę organizacyjną w ramach Nadzoru której jednym z zadań jest zapewnienie, że określenie potrzeb użytkowników projektu jest dokładne, pełne i jednoznaczne: c) Komitecie Sterującym Projektu należy przez to rozumieć komitet sterujący w rozumieniu metodyki PRINCE 2 działający na podstawie Zarządzenia Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nr 14/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw budowy Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych; Strona 2 z 5

3 d) Metodyce PRINCE 2 - należy przez to rozumieć koncepcję zarządzania projektami przyjętą dla Projektu w Studium Wykonalności; e) Projekcie należy przez to rozumieć projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych realizowany w oparciu o porozumienie o dofinansowanie; f) Strukturze Organizacyjnej Projektu należy przez to rozumieć dokument wynikający z metodyki PRINCE 2, zatwierdzony przez Komitet Sterujący Projektu; g) Porozumienia o dofinansowanie należy przez to rozumieć porozumienie z dnia 22 czerwca 2009 r., nr POIG /09-00, z późniejszymi zmianami, w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Budowa Elektronicznej Administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , zawartą pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. 2 Przedmiot Porozumienia Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy poprzez zagwarantowanie udziału merytorycznego przedstawicieli Partnera przy realizacji Projektu w celu zwiększenia skuteczności realizacji Projektu, poprzez zapewnienie spójności i integralności projektowanych produktów Projektu określonych w Studium Wykonalności. 3 Okres obowiązywania Porozumienia 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas trwania Projektu i obowiązuje od dnia podpisania przez Strony. 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strona 3 z 5

4 4 Zakres odpowiedzialności Strony Porozumienia ponoszą odpowiedzialność za prawidłową w tym terminową i odpowiednią co do poziomu jakości - realizację Porozumienia, każda w części i zakresie określonym w Porozumieniu i dokumentach opracowanych na podstawie Porozumienia. 5 Zakres obowiązków Lidera Lider zobowiązany jest do: 1) realizacji obowiązków Beneficjenta określonych w Porozumieniu o dofinansowanie; 2) reprezentowania Stron w kontaktach z innymi podmiotami oraz osobami trzecimi w zakresie objętym Porozumieniem; 3) gromadzenia, a następnie archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Porozumienia; 4) zapewnienia mechanizmu sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Stronami; 5) zagwarantowania udziału przedstawiciela Partnera w Grupie Doradczej Użytkowników; 6) umożliwienia dostępu do dokumentacji Projektu przedstawicielom Partnera. 6 Zakres obowiązków Partnera Partner zobowiązany jest do: 1) aktywnego uczestnictwa i współpracy przy realizacji Projektu w zakresie opiniowania dokumentacji Projektu; 2) podejmowania uzgodnionych działań promujących społecznie idee Projektu; 3) terminowej realizacji przyjętych zadań; 4) informowania Lidera o zmianach czy przeszkodach związanych z realizacją przyjętych zadań. Strona 4 z 5

5 7 Postanowienia końcowe 1. Zmiany Porozumienia wymagają zgody obu Stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z Porozumieniem wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej lub równoważnej. Oświadczenia powinny być doręczane na adres właściwej Strony wskazany w komparycji Porozumienia. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo doręczone na adres dotychczasowy uważa się za doręczone prawidłowo. 3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Lider Partner..... Spis załączników: 1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu powołania Pana Marcina Kędzierskiego na stanowisko Dyrektora CSIOZ z dnia 22 listopada 2012 r.; 2. ; 3... Strona 5 z 5