I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Brożka 3, Kraków, woj. małopolskie, tel , faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Brożka 3, 30-347 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 269 15 05, faks 012 269 15 10."

Transkrypt

1 Kraków: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Brożka 3, Kraków, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, dostawa, wdrożenie, opieka nad modułami Zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmującego obszary: finansowo-księgowy, środki trwałe, kadry i płace, magazyn, zakupy, sprzedaż, produkcja energii i ciepła. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM

2 Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: zł. Złożenie wadium wymagane będzie tylko od Wykonawców zaproszonych przez Zamawiającego do składania ofert III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedno wdrożenie informatycznego systemu zintegrowanego o wartości netto wynoszącej co najmniej zł obejmującego co najmniej obsługę produkcji energii elektrycznej lub ciepła oraz moduł finansowo-księgowy w przedsiębiorstwie wykonującym jeden z następujących rodzajów działalności: świadczenie usług związanych z produkcją, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej, ciepła lub gazu; lub dostarczanie energii elektrycznej, ciepła lub gazu do publicznych sieci; lub kierowanie takimi sieciami; lub świadczenie usług związanych z produkcją lub dystrybucją paliw objętych podatkiem akcyzowym. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą ich łączne wiedza i doświadczenie. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje zespołem przeznaczonym do realizacji przedmiotowego zamówienia, w którego skład wchodzą następujące osoby: a) Kierownik Projektu spełniający następujące wymagania: i) wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne, ii) minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami, w tym minimum w 1 wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie wykonującym jeden z następujących rodzajów działalności: świadczenie usług związanych z produkcją, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła; lub dostarczanie energii elektrycznej, ciepła do publicznych sieci; lub kierowanie takimi sieciami; lub świadczenie usług związanych z produkcją lub dystrybucją paliw objętych podatkiem akcyzowym, iii) znajomość zasad zarządzania projektami potwierdzona ważnym certyfikatem na poziomie co najmniej PRINCE2 Foundation wydanym przez APMG lub PMP wydanym przez PMI lub równoważnym. b) Zastępca Kierownika Projektu spełniający następujące wymagania: i) wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne, ii) minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, iii) znajomość zasad zarządzania projektami potwierdzona ważnym certyfikatem na poziomie co najmniej PRINCE2 Foundation, wydanym przez APMG lub PMP wydanym przez PMI

3 lub równoważnym. c) minimum 10 programistów w zakresie tworzenia oprogramowania. d) minimum 3 konsultantów w zakresie oferowanego systemu z minimum 5-letnim doświadczeniem w zakresie wdrożeń w podmiotach wykonujących jeden z następujących rodzajów działalności: świadczenie usług związanych z produkcją, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła; lub dostarczaniem energii elektrycznej, ciepła do publicznych sieci; lub kierowanie takimi sieciami; lub świadczenie usług związanych z produkcją lub dystrybucją paliw objętych podatkiem akcyzowym. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: a) w ostatnim roku obrotowym (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej zł; b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zł. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Poprzez główne usługi należy rozumieć co najmniej jedną usługę spełniającą wymogi opisane w punkcie III.3.2.; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

4 zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

5 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem. IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 4. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III.3 jest mniejsza niż 4 lub równa 4, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 4, do składania ofert zostanie zaproszonych czterech wykonawców, którzy otrzymają kolejno najwyższą ocenę spełniania warunków. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie następujących kryteriów: a) doświadczenie Wykonawcy - za każdą usługę spełniającą wymogi określone w punkcie III.3.2 ogłoszenia ponad wymagane minimum - 10 punktów (przy czym punktowane będzie wyłącznie doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę, pod uwagę nie będzie brane doświadczenie podmiotów trzecich), b) kadra projektowa Wykonawcy - za każdego programistę wskazanego do zespołu projektowego zgodnie z wymogami określonymi w punkcie III.3.4 lit. c ogłoszenia o zamówieniu ponad wymagane minimum - 1 punkt, maksymalnie 20 punktów, c) w przypadku gdy na liście rankingowej więcej niż jeden wykonawca uzyska tę samą liczbę punktów, o wyższej lokacie w rankingu decydować będzie wyższa wartość przychodów ze sprzedaży Wykonawcy w ostatnim roku obrotowym. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Stopień spełnienia przez oferowany system wymagań funkcjonalnych Zabezpieczenie sukcesu wdrożenia - 10

6 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostanie wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Jana Brożka, Kraków, pokój 138 (I piętro). Godziny otwarcia sekretariatu: 7:30-15:30. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien zawierać w szczególności: zarejestrowaną nazwę wykonawcy, zarejestrowany adres wykonawcy z numerem kodu pocztowego, telefon, faks, adres poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych wykonawców. ZAMAWIAJĄCY ZALECA UŻYCIE FORMULARZA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ FORMULARZY OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, WYKAZU USŁUG ORAZ WYKAZU OSÓB - UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ JAKO ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA. 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzony na piśmie w języku polskim w sposób czytelny i trwały, podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3) Część wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać w formularzu wniosku. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Do wniosku należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w tym - iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Brak wykazania tych okoliczności będzie skutkować nieskutecznością zastrzeżenia. 4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w

7 nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz oznaczenie sprawy: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, KHK/ZP/NO/2/ ) W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących wniosek, oświadczenia lub dokumenty nie wynika z dokumentów Wykonawcy przekazywanych zgodnie z punktem III.4.2 ogłoszenia, Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa ustanawiającego takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być złożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 7) Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.4.1 jest składane przez pełnomocnika tych Wykonawców albo przez osoby uprawnione do reprezentacji tych Wykonawców łącznie; b) pozostałe dokumenty wymienione w punkcie III.4.1 są składane dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają odpowiednie warunki, c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. III.4.2 jest składane przez osoby uprawnione do reprezentacji tych Wykonawców łącznie albo każdy z tych Wykonawców składa oddzielnie oświadczenie; d) pozostałe dokumenty wymienione w punkcie III.4.2 oraz dokumenty wymienione w punktach III.4.3 i III.4.4 są składane dla każdego z tych Wykonawców. 8) Dokumenty, o których mowa w pkt. III.4 mogą być składane wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie to musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy), z zastrzeżeniem, że: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.4.1, dokument wymieniony w punkcie III.4.4 oraz pisemne zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 10 poniżej mogą być złożone tylko w formie pisemnej (oryginału); b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 9) Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. 10) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wraz z wykazaniem, że osoby podpisujące te dowody były upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa). Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu

8 przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12) Wartości podane w innych walutach niż złoty będą przeliczane według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub według pierwszego średniego kursu ogłoszonego po dniu opublikowania ogłoszenia (jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia brak będzie ogłoszenia średniego kursu). 13) Okres realizacji zamówienia wskazany w punkcie II.3 jest okresem planowanym i może ulec zmianie w toku postępowania, w szczególności poprzez wydłużenie okresu realizacji zamówienia. 14) W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Zamawiający niezwłocznie opublikuje takie wyjaśnienia na stronie internetowej 15) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie takich dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: Możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem i drogą elektroniczną nie dotyczy oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw przekazywanych przez Wykonawców w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy oraz przedłużenia okresu ważności wadium. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie