Uwagi Polskiej Izby Gospodarki Odpadami Do projektu założeń projektu ustawy o odpadach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi Polskiej Izby Gospodarki Odpadami Do projektu założeń projektu ustawy o odpadach"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 16 października 2009 r. Uwagi Polskiej Izby Gospodarki Odpadami Do projektu założeń projektu ustawy o odpadach Polska Izba Gospodarki Odpadami (dalej PIGO), czyniąc zadość swoim statutowym obowiązkom, pozwala sobie przedstawić ocenę opracowanych w lipcu 2009 r. założeń do projektu ustawy o odpadach (dalej założenia). W ocenie PIGO, nie ulega wątpliwości, iż istnieje konieczność implementacji do krajowego porządku prawnego nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów (Dz. U. UE. L. Nr 312, poz. 3). Stosownie do art. 40 tego aktu prawnego Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy niezbędne do wdrożenia Dyrektywy nie później, jak do dnia 12 grudnia 2010 r. W tym kontekście nie podlega dyskusji fakt, iż konieczne jest dokonanie zmian w przepisach ustawy o odpadach, które uwzględnią brzmienie prawne nowej dyrektywy odpadowej. Jednocześnie PIGO pragnie zwrócić uwagę, iż w Sejmie RP trwają prace nad głęboką nowelizacją aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach (druk sejmowy nr 2002), a jednocześnie trwają prace nad opracowaniem założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym kontekście opracowane w lipcu 2009 r. założenia nie mogą mieć z natury rzeczy charakteru kompleksowego i z tego powodu nie mogą być należycie ocenione. Przedstawione do konsultacji założenia, odwołują się bowiem do brzmienia aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach ale także do proponowanych zmian tej ustawy. Jest oczywiste, iż nie uchwalony przez Parlament akt prawny nie może stanowić podstawy do opracowania innego aktu normatywnego. Proces legislacyjny jest bowiem zjawiskiem dynamicznym i na obecnym etapie prac nad drukiem sejmowym nr 2002 nie sposób przewidzieć konkretnych zapisów prawnych. Ponadto, zdaniem PIGO, warte jest podkreślenia, iż przedstawione założenia mają charakter bardzo ogólny i nie pozwalają ocenić, jaki rzeczywiście kształt przybierze Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36, Warszawa, Tel. +48 (22) Fax.+48 (22) Członek Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami

2 projektowana ustawa o odpadach. Projektodawcy założeń w wielu przypadkach dokonali bowiem jedynie bezpośredniej transpozycji zapisów dyrektywy (np. definicje legalne, czy też zagadnienie rozszerzonej odpowiedzialności producenta). Ponieważ z natury rzeczy przepisy wspólnotowe (w wielu przypadkach) mają bardzo ogólny charakter i wskazują na pewne kierunki i cele, zatem w tym kontekście trudno jest miarodajnie ocenić treść założeń. Reasumując tą część stanowiska PIGO, należy wyrazić pogląd, iż konieczne jest opracowanie nowej wersji założeń już po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy o odpadach (druk sejmowy 2002) z jednoczesnym doprecyzowaniem projektowanych rozwiązań. Pomijając powyższe, zdaniem PIGO, korzystne jest przyjecie założenia, iż celem przyświecającym wszelkim działaniom podejmowanym wobec odpadów winno być przede wszystkim wszelkie działania mające na celu ponowne ich wykorzystanie (recykling w tym przygotowanie do ponownego użycia inne metody odzysku), zaś ostatecznością winno być unieszkodliwianie. Również ujęcie w ustawie o odpadach zagadnień dotyczących opłat za składowanie odpadów oraz opłat karnych za składowanie odpadów (uregulowanych dotychczas w ustawie prawo ochrony środowiska) jest zdaniem PIGO rozwiązaniem godnym poparcia. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi, iż zaproponowany podział środków (np. za składowanie odpadów) uwzględnia nieznane dotychczas (nawet w formie projektu, czy też przyjętych założeń) pojęcie gospodarowania odpadami przez regiony. W tym kontekście nie jest możliwe zajęcie przecz PIGO ostatecznego stanowiska w tym zakresie. Jednocześnie w ocenie PIGO, za korzystne, należy uznać rozwiązania obligując gminy do wykorzystania środków pochodzących z opłat za składowanie odpadów na szeroko rozumiane potrzeby gospodarki odpadami. Przy czym, zdaniem PIGO, zasadne byłoby aby środki te były przeznaczone na cele ogólne związane z tą dziedziną, a nie na ich operacyjne (bezpośrednie) wykorzystanie. Zagadnienie, to winno zostać uregulowane w drodze ustawy, gdzie zostałoby sprecyzowane przeznaczenie tych środków na: 1) edukacje ekologiczną, 2) koszty zamykania substandardowych składowisk, ich rekultywację i monitoring, 3) tworzenie sytemu kontroli i egzekwowania prawa w tej dziedzinie (tzw. policja ekologiczna), Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36, Warszawa, Tel. +48 (22) Fax.+48 (22) Członek Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami

3 4) dofinansowanie selektywnego zbierania odpadów na terenach otwartych i publicznych. Ponadto, w ocenie PIGO, wartym rozważenia jest nie projektowanie zupełnie nowej ustawy, a jednak dokonanie kolejnej nowelizacji. Zamiast opracowania projektu nowej ustawy można poprzestać na ujednoliceniu ustawy nowelizowanej co też korzystnie wpłynie na jej stosowanie. Wydaje się nawet, że niekiedy lepszy skutek można osiągnąć za pomocą ujednolicenia niż opracowania projektu nowej ustawy. Uchwalenie nowej ustawy sugeruje bowiem, iż ustawodawcy mogło chodzić o nowe, w domyśle całkowicie odmienne, ukształtowanie określonej sfery stosunków społecznych i gospodarczych. Jak wiadomo, takie domysły nie pozostają bez wpływu na wykładnię przepisów. Jest, to szczególnie istotne w świetle oczywistego faktu, iż aktualnie obowiązująca ustawa doczekała się bardzo bogatego orzecznictwa i licznych komentarzy w doktrynie. Konkludując, w ocenie PIGO, zaproponowany w założeniach generalny kierunek gospodarowania odpadami jest zasadny. Z przyczyn wskazanych wyżej, jest jednak konieczne opracowanie nowej wersji założeń, które uwzględniając przyjętą przez Sejm nowelizację ustawy o odpadach będą jednocześnie zawierać precyzyjniejsze rozwiązania. Naturalnie PIGO wyraża wolę udziału w pracach nad takimi założeniami. Dariusz Matlak Prezes zarządu Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36, Warszawa, Tel. +48 (22) Fax.+48 (22) Członek Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami

4

5

6

7 PREZYDENT MIASTA RUD,l\ SLI\SKA pl.janapawlall6,41-109rudaslqska tel. (0 32) do 9, fax (0 32) Pan Maciej Nowicki Minister Srodowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa Po analizie dokumentu 0 nazwie lizatozenia projektu ustawy 0 odpadach stanowiqcej transpozycj~ Oyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpad6w oraz uchylajqcej niekt6re Oyrektywy (Oz. U. L 312 z , str. 3) Warszawa, lipiec 2009 r.", kt6ry znajduje si~ na stronie internetowej Ministerstwa Srodowiska, pragn~ wniesc nast~pujqce uwagi. Zaproponowane w ww. zatozeniach - punkt 224 zasady wprowadzenia optaty dla gmin Sq niejasne. Nalezatoby doprecyzowac, w jakich sytuacjach przewiduje si~ ponoszenie optat przez gminy. Ponadto broniqc interesu swojego Miasta, stanowczo przeciwstawiam si~ przerzucaniu na budzety samorzqd6w dodatkowych optat zwiqzanych z odpadami komunalnymi, m.in. za brak redukcji sktadowania tych odpad6w. W uzasadnieniu podaj~, ze na gminach ciqzy wiele wydatk6w, podczas gdy ich budzety majq ograniczone mozliwosci. Nalezy tutaj dodac, ze to istniejqca sytuacja formalno-prawna w gospodarce odpadami komunalnymi, w tym m.in. brak mozliwosci decydowania 0 przeptywie strumienia odpad6w przez gminy oraz brak instalacji do odzysku, termicznego przeksztakania i unieszkodliwiania odpad6w komunalnych, uniemozliwia redukcj~ odpad6w przekazywanych do sktadowania. Wobec powyzszego to nie budzety samorzqd6w winny ponosh: konsekwencje finansowe braku odpowiednich dziatan.

8 Rozumiem, ze r6wnoczesnie z zaproponowanymi zmianami przekazane zostanie gminom "wtadztwo nad odpadami komunalnymi", dzi~ki kt6remu gmina b~dzie miata mozliwose kierowania strumieniem odpad6w komunalnych. W obecnej sytuacji prawnej posiadanie "wtadztwa nad odpadami" przez gminy WlqZe si~ z przeprowadzeniem referendum. Formuta referendum spotyka si~ coraz cz~sciej z negatywnq opiniq niekt6rych grup prawnik6w. R6wnoczesnie z przekazaniem "wtadztwa nad odpadami komunalnymi" na poziom samorzqdu gminy nalezatoby stworzye w kraju nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, kt6ry umozliwiatby powstawanie nowych instalacji do odzysku, termicznego przeksztatcania i unieszkodliwiania tych odpad6w. Budowa instalacji do odzysku, termicznego przeksztatcania i unieszkodliwiania odpad6w w danym rejonie kraju powinna bye obowiqzkiem wynikajqcym z przepis6w prawnych. Dlatego winna powstae ustawa nadrz~dna dla budowy tych instalacji. Ponadto wraz z zqdaniem od gmin wypetniania zapis6w wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami powinno si~ nadae gminom odpowiednie kompetencje i narz~dzia prawne umozliwiajqce wyegzekwowanie od mieszkanc6w odpowiednich dziatan, dzi~ki kt6rym mozliwa b~dzie realizacja zapis6w tego planu. Wobec powyzszego jeszcze raz podnosz~, ze wprowadzone zmiany ustawowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, powinny doprowadzie do poprawy istniejqcej sytuacji, a zarazem stworzye takie instrumenty prawne i ekonomiczne, zeby w przysztosci doprowadzie do rozwiqzania problem6w zwiqzanych z gospodarkq odpadami komunalnymi w kraju, w tym m. in. zapobiec powstawaniu dzikich wysypisk odpad6w. 1. Poset na Sejm RP Danuta Pietraszewska 2. Poset na Sejm RP Jacek Brzezinka 3. Poset na Sejm RP Henryk Siedlaczek

9

10

11

12

13

14

15 NO /2009 Poznań, dnia 28 września 2009 r. Pan Maciej NOWICKI Minister Środowiska za pośrednictwem Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska dotyczy: opiniowania projektu załoŝeń projektu ustawy o odpadach Odpowiadając na pismo nr DP /4/09/DJ z dnia r. dotyczące zaopiniowania projektu załoŝeń projektu ustawy o odpadach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, Ŝe nie wnosi uwag do przedmiotowego dokumentu. Podpisał Bogdan PŁUCIENNIK JN/AS

16

17

18

19

20 16 października 2009 Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami -Monika Skrzalewskaul. Wawelska 52/53 PL Warszawa Uwagi i propozycje w ramach konsultacji społecznych DO PROJEKTU USTAWY O ODPADACH STANOWIĄCEJ TRANSPOZYCJĘ DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE Z DNIA 19 LISTOPADA 2008 R. Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Skrzalewska, Szanowni Państwo, Niniejszym pismem chcielibyśmy złoŝyć nasze uwagi i propozycje do projektu ustawy o odpadach implementującej zapisy nowej ramowej dyrektywy ramowej o odpadach 2008/98/EU z roku do prawa polskiego. Uwagi nasze są następujące: 1. DEFINICJE Proponujemy w definicjach rozdział instalacji słuŝących do przetwarzania odpadów wymieszanych oraz selektywnie zbieranych. Dla odpadów selektywnie zbieranych, w tym u źródła, przewidziane będą następujące instalacje: Sortownie Kompostownie Fermentownie Spalarnie ( tj. monospalarnie biomasy, biogazu lub biowęgla) Zakłady uszlachetniania i odzysku Dla odpadów wymieszanych przewidziane będą następujące instalacje: Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania ( MBT) Instalacje mechaniczno-biologicznego suszenia (MBS) Zakłady przetwarzania mechanicznego Tulipanów 10, PL OPOLE-9, POLSKA / STE-silesia.org STOWARZYSZENIE TECHNOLOGII EKOLOGICZNYCH SILESIA

21 Zakłady przetwarzania biologicznego Zakłady przetwarzania fizycznego Zakłady przekształcania termicznego (tj. spalarnie odpadów komunalnych) Elektrownie RDF (na paliwa alternatywne z odpadów wymieszanych) ZróŜnicowanie nazewnictwa w słowniczku definicji w ustawi pozwoli na lepszą kontrolę strumieni odpadów kierowanych do odzysku i recyklingu w sprawozdawczości, pozwoli na lepsze rozgraniczenie down-recyklingu od recyklingu jakościowego oraz pozwoli na wprowadzenie zapisu, Ŝe zmiana właściwości odpadu w myśl dyrektywy 2008/98/EU ze statusu odpadu do półproduktu/surowca będzie moŝliwa jedynie z odpadów przetwarzanych w instalacjach dla odpadów selektywnie zebranych. Zapis ten będzie miał kapitalne znaczenie w promowaniu recyklingu oraz selektywnej zbiórki u źródła, pozwoli teŝ na jasne rozgraniczenie statutu dla paliw alternatywnych: paliwa alternatywne wyprodukowane z odpadów selektywnie zebranych ( opony, drewno, biomasa zielona, wyselekcjonowane tworzywa, BRAP ) otrzymają statut produktu i będą mogły być handlowane na wolnym rynku jako paliwa konwencjonalne, zaś paliwa alternatywne z odpadów wymieszanych (BRAM, stabilat z MBS, SBS z zakładów mechanicznego przerobu ) będą miały nadal status odpadu i będą podlegać wszelkim ograniczeniom z tym związanym. Rozgraniczenie kompostowni od zakładów (tlenowego) przetwarzania biologicznego pozwoli na lepszą kontrolę dalszego postępowania z produktem, kompost z zakładów przetwarzających odpady biologiczne ze strumienia odpadów wymieszanych nie będą mogły otrzymać statutu produktu a jedynie odpadu wtórnego do dalszego wykorzystania. Rozgraniczenie spalarni dla wyselekcjonowanych odpadów selektywnie zebranych od zakładów termicznego przetwarzania pozwoli na lepszą kontrolę spalanych odpadów i dalszą drogę produktów spalania, dla monospalarni nie byłoby ograniczeń w zaliczeniu energii ze źródeł odnawialnych dla uzyskania świadectw pochodzenia ( do wys. 42% dla zakładów termicznego przekształcania) ; popioły i ŜuŜle z monospalarni mogą być dalej przerabiane i sprzedawane jak w przypadku odpadów z elektrowni zawodowych, zaś zakłady termicznego przekształcania podlegałyby w tym względzie ścisłej kontroli i ograniczeniom. 2. SKŁADOWANIE PODZIEMNE Postulujemy, by wprowadzić do ustawy o odpadach definicję składowiska podziemnego dla szczególnie niebezpiecznych odpadów ( jednak bez odpadów radioaktywnych). Związane jest to z planami budowy w Polsce kilkunastu spalarni odpadów komunalnych wg nowej definicji z punktu pierwszego: zakładów termicznego przekształcania) gdzie ok. 7% sumy wszystkich spalanych odpadów ( tj. 7% z 2 mln mocy przerobowej = 140 tys. ton rocznie) będzie występować w formie wysokotoksycznych pyłów lotnych i mieszanek soli reakcyjnych instalacji oczyszczania spalin. Praktyką w wysokorozwiniętych pod tym względem krajów europejskich ( Austria, Niemcy) jest składowanie takich odpadów w składowiskach podziemnych ( np. w kopalni soli w Heilbronn). Proponowane procesy zestalania lub chemicznego płukania w celu zamiany statusu odpadu niebezpiecznego na obojętny wiąŝe się ze zbyt wysokim ryzykiem ekologicznym, tym bardziej, Ŝe operatorzy takich instalacji nie mają obowiązku utylizacji tych popiołów u siebie na terenie zakładu a mogą je przekazywać innym podmiotom do dalszej utylizacji, co bardzo utrudnia kontrolę dalszego postępowania z tymi odpadami. Jak moŝe wyglądać ekologiczna utylizacja takich pyłów, pokazuje przykład z Wałbrzycha 1. Ustanowienie kolejnej grupy składowisk niebezpiecznych jest zgodne z decyzją Rady Europy z 19 grudnia 2002 roku (2003/33/EU 2 ) o ustaleniu kryteriów dla składowisk odpadów punkt 2.5 załącznika tej decyzji. 1 YOUTUBE.pl 2

22 3. OPŁATY regulujące gospodarowanie odpadami komunalnymi Postulujemy zniesienie tzw. opłaty marszałkowskiej na rzecz czterech innych opłat regulujących gospodarkę odpadami: Opłacie wytwórczej płaconej przez mieszkańców (odpowiada w przybliŝeniu opłacie za odzysk i unieszkodliwianie) Opłacie producenckiej płaconej przez konsumentów za opakowania (odpowiada załoŝeniom niemieckiego VerpV) Opłacie instalatorskiej płaconej przez operatorów instalacji (odpowiada w przybliŝeniu szwedzkiemu deponieskatt ) Opłatach na rynku spotowym (wolnym rynku) płaconej przez wytwórców odpadów z infrastruktury, wtórnych oraz komunalno podobnych. Szczegóły propozycji zamieściliśmy w dokumencie zarys nowego systemu gospodarki odpadami który załączamy do tego pisma. 4. SELEKTYWNA ZBIORKA U ŹRODŁA Proponujemy wpisać do ustawy o odpadach wymóg selektywnej zbiórki u źródła jako realizacja przez gminy poprawnej implementacji nowej hierarchii postępowania z odpadami w ramach własnych zadań gminy. Obecnie selektywna zbiórka prowadzona jest za pomocą ogólnodostępnych pojemników na surowce wtórne (tzw. dzwonów ). Problemem jest brak uregulowania prawnego, jakie musi być minimalne zagęszczenie takich pojemników by moŝna było uznać, Ŝe mieszkańcy są objęci systemem selektywnej zbiórki. Dochodzi to tak absurdalnych sytuacji, Ŝe gminy wystawiają jeden zestaw dzwonów na mieszkańców lub kierują ludność całego miasteczka do jednego miejsca darmowego odbioru selektywnie zebranych surowców wtórnych i meldują w PGO, Ŝe 100% mieszkańców jest objętych systemem selektywnej zbiórki. Skuteczność takiej zbiórki jest jednak nieporównywalnie mniejsza od systemów zbierania u źródła, np. systemie workowym wprowadzanym przez liczne gminy dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. Dodatkowo tzw. zielona księga bioodpadów 3 z 3 grudnia 2008 postuluje, by równieŝ bioodpady były zbieranie selektywnie. Dlatego postulujemy: 1. Dla miast powyŝej 100 tys. mieszkańców lub na prawach powiatu grodzkiego wprowadzić obligatoryjną selektywną zbiórkę u źródła na następujące frakcje: Bioodpady pojemnik brązowy na kuchenne lub zielony na ogrodowe Opakowania pojemnik Ŝółty na frakcję lekką lub kolorowe na szkło, tworzywa, metale Papier opakowaniowy oraz papiery graficzne 2. Dla miast poniŝej 100 tys. mieszkańców wprowadzić obligatoryjną selektywną zbiórkę u źródła na następujące frakcje: Opakowania pojemnik Ŝółty na frakcję lekką lub kolorowe na szkło, tworzywa, metale Papier opakowaniowy oraz papiery graficzne Oraz fakultatywną moŝliwość (miasto zapewnia, decyzja naleŝy do wytwórcy): 3

23 Bioodpady pojemnik brązowy na kuchenne lub zielony na ogrodowe 3. Dla gmin wiejskich: Przynajmniej jedno centrum recyklingu na teren gminy, gdzie mieszkańcy niepłatnie mogą przekazać bez ograniczeń odpady zielone, kuchenne oraz papier, elektroniczne i opakowania a za niską odpłatą odpady budowlane, remontowe oraz wielkogabarytowe. 5. BIOODPADY Oprócz zapisów art. 22 dyrektywy 2008/98/EU postulujemy uwzględnić zapisy tzw. zielonej księgi bioodpadów 4 z 3 grudnia 2008 oraz załoŝeń tzw. dyrektywy RES 5 ( 2009/28) z 23 kwietnia tego roku w kontekście produkcji biopaliwa z bioodpadów. 6. ZASADA ZANIECZYSZCZAJACY PŁACI Postulujemy wprowadzenie tej zasady dla odpadów opakowaniowych w ten sposób, by to producent produktu za pośrednictwem organizacji odzysku ponosił koszt zbiórki i utylizacji takich odpadów. Wprowadzenie tej zasady proponujemy następująco: W przypadku opakowań wymieszanych w odpadach komunalnych opłatę ponosi mieszkaniec, płacąc de facto podwójnie za opakowanie ( w sklepie oraz za jego utylizację). W przypadku wyselekcjonowania odpadów opakowaniowych w zakładach mechanicznego przerobu ( sortowni odpadów wymieszanych) kosztem utylizacji obciąŝany jest mieszkaniec, z tym Ŝe zyski Ŝe sprzedaŝy surowców na wolnym rynku zmniejszają koszt utylizacji. W przypadku selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych do Ŝółtego pojemnika lub w systemie workowym odpady te zostaną bezpłatnie odebrane przez organizacje odzysku i na koszt producentów i handlu poddane procesom recyklingu i odzysku. Gmna jest odpowiedzialna za dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki oraz za poziom czystości odpadów w wysokości 90% ( odpadów opakowaniowych i papieru). W przypadku zabrudzenia odpadów błędnymi wrzutami odpadów komunalnych organizacje odzysku mogą odmówić przyjęcia takich odpadów za darmo. Zapisy te spowodują rozwój selektywnej zbiórki i recyklingu, gdyŝ pozwolą zarówno gminom, jak i mieszkańcom za darmo pozbyć się duŝej części odpadów wchodzących w strumień odpadów komunalnych (ok. 30% odpadów komunalnych to opakowania). Jednocześnie zwiększy się postulowana w dyrektywie 2008/98/EU odpowiedzialność producencka i minimalizacja wytwarzania odpadów, gdyŝ wytwórcy produktów wprowadzą bardziej oszczędne opakowania lub wprowadzą systemy kaucji dla opakowań jedno- i wielorazowych. Aktualnie sytuacja na rynku odpadowym nie jest zgodna z zasadą zrównowaŝonego rozwoju oraz zanieczyszczający płaci: za utylizację odpadów płaci się podwójnie (w momencie zakupu oraz utylizacji) a kolejne firmy w swoich akcjach reklamowych w telewizji wręcz chwalą się, Ŝe rezygnują z opakowań 4 5

24 zwrotnych na rzecz opakowań jednorazowych, jak np. w reklamie piwa Heineken 6 ( teraz w butelce bezzwrotnej ). Z powaŝaniem Tomasz Wollny STE Silesia Opole Tel ; Fax ; (list ze względów ekologicznych wysłany pocztą elektroniczną i faksem) 6

25 Zarys nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Tomasz Wollny STE-Silesia.org System będzie się składał z czterech grup opłat 1. Opłacie wytwórczej płaconej przez mieszkańców (odpowiada w przybliżeniu opłacie za odzysk i unieszkodliwianie) 2. Opłacie producenckiej płaconej przez konsumentów za opakowania (odpowiada założeniom niemieckiego VerpV) 3. Opłacie instalatorskiej płaconej przez operatorów instalacji (odpowiada w przybliżeniu szwedzkiemu deponieskatt ) 4. Opłatach na rynku spotowym (wolnym rynku) płaconej przez wytwórców odpadów z infrastruktury, wtórnych oraz komunalno podobnych

26 1 - OPŁATA WYTWÓRCZA Będzie pobierana od mieszkańców na wyprodukowane odpady domowe. Może, choć nie musi, mieć formę podatku śmieciowego. Opis różnych systemów opłat dla mieszkańców zostanie przedstawiony w części II. Ogólnie można stwierdzić, że istnieją dwa typy opłat: Typ1 Klasyczny Opłata wytwórcza: abonament + opłata za usługę* + ewentualna opłata za dzierżawę *-Usługa może mieć uwzględnione minimalne pojemności lub minimalny cykl wypróżnień Typ2 Opłata wytwórcza: opłata roczna* + z lub bez abonamentu + ewentualna dzierżawa *- za pojemnik lub cykl wypróżnień Ważną nowością w opłacie wytwórczej będzie przekazanie własności odpadów domowych (oprócz opakowań ) dla gmin. Gminy przejmują inkaso oraz organizują system wywozu odpadów. Sam pobór opłat może się odbywać w podobny sposób jak następują rozliczani za gaz lub energię elektryczną za pomocą książeczek opłat, ze stałą zaliczką i rozliczeniem rocznym z nadpłatą/niedopłatą. Będzie więc to de facto podatek śmieciowy przy następujących złożeniach: a) każdy mieszkaniec będzie wiedział, że za odpady MIX wymieszane : pełna stawka 3/3 BIO kuchenne lub zielone : 2/3 stawki FL opakowania 1/3 stawki PAP selektywnie zbierany papier 0/3 stawki Centra recyklingu + dzwony : za darmo 0/3 stawki b) stawki będą tak skalkulowane, że pełne pokrycie kosztów nastąpi już na 2/3 wysokości opłaty w ten sposób wyrzucający do pojemników MIX finansują centra recyklingu oraz system dzwonów. c)naliczanie za odpady będzie odbywać się na zasadach podobnych jak za prąd/gaz (książeczki) ze stałą zaliczką i nadpłatą/niedopłatą co rok. d)każde siedlisko domowe/wspólnota/spółdzielnia/domek letniskowy musi mieć książeczkę, podobnie jak w rozliczeniach za gaz/prąd fakt wyjazdu na jakiś czas nie powoduje rozwiązania umowy z zakładem gazowniczym; brak produkcji odpadów skutkuje nadpłatą pod koniec roku i niższymi zaliczkami w roku następnym. e) odpady z siedlisk domowych są gminne, opłaty idą do gminy. f) ustala się przypuszczalny poziom recyklingu i selektywnej zbiórki dla danej gminy. Co rok rewaloryzowany ( np. 15% dla Krakowa w 2010, 18% w ) stosunek ilości odpadów zbieranych selektywnie do odpadów wymieszanych będzie miał wpływ na poziom dopłaty/nadpłaty. Spółdzielnie lub mieszkańcy sortujący więcej niż założenia dla miasta będą mieli nadpłatę. Osoby wywożące odpady budowlane lub wielkogabarytowe/elektroniczne we własnym zakresie do centrum recyklingu będą notowane, ich odpady ważone i wliczane do osobistej kwoty selektywnej zbiórki w ten

27 sposób wywożenie na dziko wielkogabarytowych lub budowlanych w celu poprawienia własnego poziomu odzysku się poprawi. g) gmina podpisuje umowy na wywóz i utylizuje odpady. Gmina wskazuje instalacje typu spalarnia, MBA, MBS, składowisko firmom wywozowym. Gmina płaci opłatę instalacyjną od swoich instalacji lub przekazuje ją wraz z odpadami do instalacji obcych. Gmina nie ma prawa wskazywać firmom wywozowym instalacji do recyklingu. h) gmina otrzyma z organizacji odzysku odpowiednią część opłaty producenckiej za zebrane odpady opakowaniowe na swoim terenie (dodatkowy wpływ do kasy ) LUB przekaże nieodpłatnie organizacji odzysku zebrane opakowania w celu ich recyklingu przez tą organizację. 2 - OPŁATA PRODUCENCKA Pobierana od każdego kupującego za opakowania kupowane wraz z towarem lub wprowadzane przez przemysł i handel (100% opakowań transportowych, zbiorczych i jednostkowych) przy następujących założeniach a) każdy sklep, hurtownia, czy wytwórca wprowadzający opakowania płaci opłatę za każdy rodzaj opakowania. b)opłata ta będzie funkcjonować jak podatek VAT (przerzut na ostatniego konsumenta), jednak konsument nie płaci za opakowania transportowe tutaj opłatę odprowadza hurtownia, gdyż ona będzie miała odpady opakowaniowe takiego typu. c) opłaty za odpady powinny być wyszczególnione na metkach sklepowych z podaniem, za jaki rodzaj surowca jest naliczana opłata. ( przykład: piwo o,5 l w szkle 2,5 PLN, INFO: szkło opak. 4 gr, stojące obok piwo o.5 l w puszce aluminiowej 2,5 PLN, INFO aluminium 2 gr ). W ten sposób kupujący dokona świadomego wyboru produktu. d) opłatę od końcowego konsumenta otrzyma organizacja odzysku (OR) wg podpisanej umowy ( duże sklepy podpisują umowy bezpośrednio z OR, małe poprzez umowy podpisane przez Rady Dzielnic lub Gminy, przy czym w przypadku zawiązania przez drobne sklepiki/gastronomię gminnych organizacji ich reprezentujących to taka organizacja będzie negocjować z OR warunki odbioru opakowań (pośrednictwo gmin jedynie w pierwszym okresie lub przy braku zainteresowania ze strony sklepików ). e) organizacja odzysku: odbiera opakowania od przemysłu, handlu, gmin płaci gminom za zebrane przez nie odpady, o ile gmina uzna, że chce je przerabiać we własnych sortowniach buduje i obsługuje własne instalacje do recyklingu opakowań płaci firmom wywozowym za transport zebranych opakowań płaci opłatę instalatorską za wsad do własnych instalacji odrzuty sortownicze oraz odpady wtórne nie podlegają gminom OR mogą je utylizować na warunkach rynku spotowego w instalacjach przez siebie wybranych.

28 W przypadku dużych nadwyżek finansowych z powodu ściągniętej opłaty producenckiej za opakowania, które są stracone jako część odpadów wymieszanych: nakaz reinwestowania środków w instalacje i optymalizację systemu zbiórki oraz działania edukacyjne. f) KAUCJE: Sklepy mogą wprowadzić system kaucji, wtedy: zachowują opłatę producencką dla siebie ( nie muszą płacić OR za odpady wprowadzone do handlu ) dogadują się bezpośrednio z operatorami instalacji lub zakładami redukcyjnymi ( opakowania jednorazowe i wielorazowe mogą być kaucjowane ) mają obowiązek oddania odpadów do recyklingu nadwyżki za nieodebrane kaucje mają być reinwestowane w automaty do odbioru kaucji oraz działania edukacyjne. kaucje za opakowania jednorazowe muszą być wyraźnie wyższe niż za opakowania wielorazowego użytku. 3 - OPŁATA INSTALATORSKA Pobierana będzie od każdego operatora konkretnej instalacji za każdą tonę odpadów. Ważna zmiana: inaczej niż dziś w przypadku opłaty marszałkowskiej, nie kod odpadów będzie decydował o wysokości opłaty, ale rodzaj i parametry instalacji Cel: promowanie instalacji recyklingu, promowanie norm BAT/BREF ( najlepszej dostępnej techniki ) Dlatego: różne stawki dla instalacji tej samej grupy, np.: Składowiska: 125 PLN/t ( najnowsze składowiska z BAT/IPCC) zamknięcia) 250 PLN/t (stare składowiska do Kompostownie: 0 PLN/t(najwyższa klasa kompostu, 80% redukcja składowania) (brudny kompost, 30% redukcja składowania) Spalarnie: 0 PLN/t (sprawność energetyczna powyżej 25% lub R1/D10 powyżej 1,0 ) (brak produkcji prądu, R1/D10 poniżej 0,65) 100 PLN/t 150 PLN/t MBA: 0 PLN/t ( redukcja składowania o 90%, R1) 150 PLN/t (redukcja składowania 40%, R1/D5) Sortownie: 0 PLN/t ( stosunek produkt/odpad jak 2:1, odzysk ponad 50%) nie uzyskają statutu produktu, redukcja poniżej 50% ) 100 PLN/t (odpady Opłata instalatorska dla urzędów marszałkowskich na FUNDUSZ DEKONTEMINACYJNY Fundusz ten : 1. służy do zajęcia się opuszczonymi, nieczynnymi składowiskami odpadów w celu ochrony wody i powietrza 2. służy do finansowania likwidacji mogilników, zanieczyszczeń przemysłowych po zamkniętych zakładach z czasów PRL oraz utylizacji azbestu i PCB

29 3. służyć może jako fundusz do zakupów przetworzonych, ustabilizowanych odpadów wtórnych ( żużli ze spalarni, brudnego kompostu z MBA, pyłów filtracyjnych ) w celu rekultywacji za ich pomocą hałd przemysłowych, terenów zdegradowanych lub zamykanych składowisk lub kopalń. 4 - OPŁATY NA WOLNYM RYNKU Odpady nieopakowaniowe z infrastruktury oraz odpady komunalno podobne ( np. resztki jedzenia z gastronomii, zielone, cmentarne ) jak również odrzuty i wszelkie odpady wtórne będą stanowić przedmiot wolnego rynku. a) odpady z infrastruktury i komunalno podobne nie są własnością gminy b) gmina nie może nakazać kierowania je w konkretne miejsce utylizacji, chyba że zostały one przekazane gminie na podstawie umowy zawartej w warunkach wolnorynkowych. c) umowy wolnorynkowe zawierane będą między: - firmy, instytucje, budowy firmy wywozowe ( na odpady nie będące opakowaniami ) - gmina firmy wywozowe ( za wywóz odpadów) - gmina, OR instalacje ( za utylizację opadów ) - instalacje instalacje ( za odpady wtórne i odrzuty ) -OR, gmina, instalacje właściwości odpadu przemysł, rolnictwo (za sprzedaż produktów z recyklingu po stracie d) takie rozpisanie opłat wolnorynkowych daje pole działania dla dużych i małych firm wywozowych: duże: podpisują umowy z gminami lub OR, często z wykupem części udziałów przez gminy małe: podpisują umowy z mniejszymi gminami lub infrastrukturą ( wąskie specjalizacje np. targowiska, gastronomia, zakłady mechaniczne etc )

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354) Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Podstawa prawna systemu Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), transponuje

Bardziej szczegółowo

Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej

Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej czerwiec 2011 rok Gospodarowanie odpadami WYTWÓRCY ODPADÓW ODZYSK I

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Druk nr 798 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji MAREK GÓRSKI 1 Lublin marzec 2017 prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Podstawy prawne systemu Prawo UE w szczeg. Dyrektywa ramowa o odpadach 98/2008 ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. Projekt z dnia 22 stycznia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 901/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr 901/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. Uchwała Nr 901/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami gminy Lichnowy Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 4 i art. 15 ust. 2

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Dębno, Kwiecień 2015 r. 1 Wstęp Dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest ustawowym obowiązkiem nałożonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Janina Kawałczewska RCEE Płock

Janina Kawałczewska RCEE Płock Janina Kawałczewska RCEE Płock Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA ENERGIA USER FRIENDLY 2010 Jean-Michel Kaleta Warszawa 18 czerwca 2010 Spis treści Strona Czy można spalać odpady komunalne?

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekty rozporządzeń wykonawczych Krystyna Szpadt XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Wisła 26.05.2011 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy)

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy) Głównym zadaniem ww. dyrektywy jest ochrona środowiska i zdrowia

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Ekologia to eksperckim głosem o faktach

Ekologia to eksperckim głosem o faktach Ekologia to eksperckim głosem o faktach Emilia den Boer Zakład technologii odpadów i remediacji gruntów, Politechnika Wrocławska Konferencja Prasowa Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej, 10.02.2015 Zakres

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG Polska gospodarka odpadami w 2011 r. Proponowany tekst

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Wprowadzenie UGO Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi UCPG Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarce odpadami

Planowanie w gospodarce odpadami Planowanie w gospodarce odpadami Łukasz Turowski Skąd potrzeba planowania w gospodarce odpadami? Głównymi celami w polityce Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami są: zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał REWOLUCJA ŚMIECIOWA Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele rewolucji i środki

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 289 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF Kinga Załęcka-Kościukiewicz Radca prawny Elbląg, 8 października 2015 roku MIEJSCE NA RYNKU ODPADÓW - WYGRAJĄ NAJLEPSI, ZATEM REZERWUJ MIEJSCE - CZAS NA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw Prof. Andrzej Kraszewski MINISTER ŚRODOWISKA RP Zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5.1 Cele i zadania wynikające z planów wyższego szczebla...2 5.2. Cele i zadania na poziomie gminy...7 1 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami Nadrzędnym celem

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej

Bardziej szczegółowo

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307172-2015:text:pl:html Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S 168-307172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r Tomasz GRABOWSKI doradca ministra Gabinet Polityczny Ministra, Sztokholm, 23.V.2011 Agenda 1. GOSPODARKA ODPADAMI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 UCHWAŁA Nr 749/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Oczekiwany kształt systemu odzysku. i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system

Oczekiwany kształt systemu odzysku. i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system Oczekiwany kształt systemu odzysku i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system Krzysztof Baczyński Prezes Zarządu Stowarzyszenie Eko-Pak Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi?

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi? WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 10 grudzień 2008 r. Zasady gospodarowania odpadami: zapobieganie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH

POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH - ustawa z 13 czerwca 2013 r. Krzysztof Kawczyński - Komitet Ochrony Środowiska KIG Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK Projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Warszawa, 24 lipca 2008 Agnieszka Krejner-Pawełas Gospodarka

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO SUKCES REFORMY SAMORZĄDOWEJ upodmiotowienie lokalnych społeczności wpływ na wzrost wrażliwości obywateli w sprawach ochrony środowiska naturalnego HIERARCHA

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Urząd Gminy Tarnów Opolski WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo