Raport bieżący nr 37/2005 z dnia Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 37/2005 z dnia 09.11.05 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 37/2005 z dnia Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Zarząd ORFE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 1 z dnia r., zgodnie z 100 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r., informuje, iż skonsolidowany raport za III kwartał 2005 r. przekazany zostanie do publicznej wiadomości w dniu r. Teresa Chyłek - Prokurent Raport bieżący nr 36/2005 z dnia Umowa o kredyt w rachunku bieżącym 5.ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy. Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 2 listopada 2005 r. pomiędzy spółkami ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., Cefarm Śląski - Katowice S.A., Cefarm Śląski Sp. z o.o., Farmacja Kolejowa Sp. z o.o. oraz Medycyna i Farmacja Sp. z o.o. a BRE Bank Spółka Akcyjna została zawarta umowa kredytowa NR 02/312/05/Z/V V o kredyt w rachunku bieżącym. Kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi tys. zł. z terminem spłaty do 3 listopada 2006 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez ORFE S.A., awalowany przez pozostałych Kredytobiorców, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 2 listopada 2005 r. Raport bieżący nr 35/2005 z dnia Korekta błędu w skonsolidowanym raporcie półrocznym Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna ORFE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. stanowiącym integralną część raportu PSr za I półrocze 2005 r., przekazanego przez ORFE S.A do publicznej wiadomości w dniu r., użyto sformułowania skonsolidowany oraz skonsolidowane zamiast skrócony, skrócone. Załączniki: ORFE - Raport z przeglądu SF.pdf; Raport bieżący nr 34/2005 z dnia Nabycie udziałów w spółce Medycyna i Farmacja sp. z o.o. 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 17 października 2005 roku spółka Cefarm Śląski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła ze spółką Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, na mocy której nabyła udziały w spółce Medycyna i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cefarm Śląski sp. z o.o. nabyła udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej zł., za łączną cenę zł. Nabyte udziały stanowią 88,15% kapitału zakładowego spółki Medycyna i Farmacja sp. z o.o. i uprawniają do 88,15 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W wyniku zawarcia powyższej umowy oraz umów zawartych z mniejszościowymi wspólnikami - osobami fizycznymi - Cefarm Śląski sp. z o.o. posiada w spółce Medycyna i Farmacja sp. z o.o. łącznie udziałów i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przedmiotem działalności spółek Cefarm Śląski sp. z o.o. oraz Medycyna i Farmacja sp. z o.o. jest sprzedaż produktów farmaceutycznych. ORFE S.A. posiada 100% udziałów w spółce Cefarm Śląski sp. z o.o. 1

2 Raport bieżący nr 33/2005 z dnia Korekta raportu bieżącego nr 30/ ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2005. Zapłata ceny za nabyte akcje w kwocie ,98 zł została dokonana gotówką ze środków własnych ORFE S.A. Transakcja ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej ORFE S.A. W wyniku tej transakcji ORFE S.A. posiada 92,65% głosów na walnym zgromadzeniu. Raport bieżący nr 32/2005 z dnia Korekta raportu bieżącego nr 27/ ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2005. Zapłata ceny została rozłożona na dwie raty płatne przez Cefarm Śląski Sp. z o.o. gotówką ze środków własnych. Transakcja ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Cefarm Śląski Sp. z o.o. Raport bieżący nr 31/2005 z dnia Korekta raportu bieżącego nr 20/ ust. 1 pkt 1 RO - nabycie ub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2005. Zapłata ceny za nabyte akcje w kwocie zł została dokonana gotówką ze środków własnych ORFE S.A. Transakcja ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej ORFE S.A. W wyniku transakcji ORFE S.A. posiada 73,05% głosów na walnym zgromadzeniu. Raport bieżący nr 30/2005 z dnia Nabycie 40 tys. akcji CEFARM ZIELONA GÓRA S.A. : 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 15 września 2005 roku na mocy umowy sprzedaży akcji, ORFE S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła akcji o wartości nominalnej 100 zł. każda, stanowiących 19,60% kapitału zakładowego spółki CEFARM ZIELONA GÓRA S.A. od SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ reprezentowanego przez Ministra Skarbu Pana Jacka Sochę. W wyniku tej transakcji ORFE S.A. posiada 92,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki CE- FARM ZIELONA GÓRA S.A. Raport bieżący nr 29/2005 z dnia Zmiana liczby posiadanych akcji : Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ORFE S.A. informuje, że na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez BPH S.A. dla Banku Austria Creditanstalt AG mającego siedzibę przy Vordere Zollamtstrasse 13 w Wiedniu, Austria, znajduje się akcji spółki ORFE S.A., co stanowi 2,22% kapitału zakładowego spółki. Liczba posiadanych akcji uprawnia do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 2,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 2

3 Raport bieżący nr 28/2005 z dnia Nabycie akcji ORFE S.A. : Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 9 września 2005 roku OPG Groep N.V. z siedzibą w Utrechcie, Holandia nabyła w wyniku publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 12 lipca 2005 roku akcji ORFE S.A. z siedzibą w Warszawie, których procentowy udział w kapitale zakładowym ORFE wynosi 12,96% co daje prawo do wykonania głosów stanowiących 12,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE. W wyniku tego nabycia OPG aktualnie posiada akcji ORFE, których procentowy udział w kapitale zakładowym ORFE wynosi 18,12%, co daje prawo do wykonywania 17,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE. Łącznie z akcjami ORFE posiadanymi przez spółkę zależną OPG, Orphe Holdings Limited z siedzibą w Valletta, Malta, OPG kontroluje pośrednio lub bezpośrednio akcje ORFE, których procentowy łączny udział w kapitale zakładowym ORFE wynosi 91,07%, co daje prawo do wykonywania głosów stanowiących 91,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE. Zamiarem OPG jest wycofanie akcji ORFE z publicznego obrotu. Raport bieżący nr 27/2005 z dnia Nabycie udziałów spółki Farmacja Kolejowa Sp. z o.o. : 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 06 września 2005 Cefarm Śląski Sp. z o.o. nabył od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, 100% udziałów w spółce Farmacja Kolejowa Sp. z o.o. ( to jest udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy). Cenę nabycia udziałów strony ustaliły na kwotę ,60 zł. (dziewięć milionów sto tysięcy czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy). ORFE S.A. posiada 100% udziałów spółki Cefarm Śląski Sp. z o.o. i 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Teresa Chyłek Prokurent Raport bieżący nr 26/2005 z dnia Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym : 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15 z dnia 15 czerwca 2005 r. Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2005 r. został podpisany pomiędzy BRE BANK Spółką Akcyjną, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie a ORFE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nie przekraczającej zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy złotych). Umowa przewiduje ostateczną spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 03 listopada 2005 roku. Wartość umowy w tys. zł: ,00 Jan Obojski Prokurent Raport bieżący nr 25/2005 z dnia Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym : 5 ust. 1 pkt 9 RO - poręczenie lub gwarancja W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17 z dnia 21 czerwca 2005 r. Zarząd ORFE S.A. informuje, że ORFE S.A. udzieliła poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez BRE Bank S.A., Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie spółkom zależnym CEFARM ŚLĄSKI - KATOWICE S.A., Cefarm Śląski Sp. z o.o. Dla Cefarm Śląski Sp. z o.o. poręczenie obejmuje kwotę kredytu tys. zł. i jest ważne do dnia 03 lutego 2006 r. Natomiast dla CE- FARM ŚLĄSKI Katowice S.A. poręczenie obejmuje kwotę kredytu tys. zł. i jest ważne do dnia 03 lutego 2006 r. Jan Obojski Prokurent 3

4 Raport bieżący nr 24/2005 z dnia Zmiana terminu przekazania raportu : 107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych Zarząd ORFE S.A. zawiadamia o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raport kwartalnego za II kwartał 2005 roku z dnia 12 sierpnia 2005 roku na dzień 16 sierpnia 2005 roku. Raport bieżący nr 23/2005 z dnia Przedłużenie poręczenia kredytu ACP PHAR- MA S.A. : 5 ust. 1 pkt 9 RO - poręczenie lub gwarancja W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19 z dnia 30 lipca 2004r. Zarząd ORFE S.A. informuje, że ORFE S.A. przedłużyła poręczenie spłaty kredytu (zmniejszonego o tys. zł.) w rachunku bieżącym udzielonego przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny Łódź spółce zależnej ACP PHARMA S.A. Poręczenie obejmuje kwotę tys. zł. i jest ważne do 3 lutego 2006 r. Teresa Chyłek Prokurent Raport bieżący nr 22/2005 z dnia Rejestracja podwyższenia kapitału : 5 ust. 1 pkt 12 RO - rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap. Zakładowego Zarząd ORFE S.A. informuje, iż sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki DISFAPOL- KRAKO Sp. z o.o. z kwoty zł. o kwotę zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy DISFAPOL-KRAKO Sp. z o.o. wynosi zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tj o wartości nominalnej 100 zł. każdy zostały objęte przez jedynego wspólnika ACP PHARMA S.A. w zamian za wkład pieniężny. ORFE S.A. posiada 100 % akcji spółki ACP PHARMA S.A. i 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Raport bieżący nr 21/2005 z dnia Komunikat Zarządu : Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna Zarząd ORFE S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 155a ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (Prawo o obrocie papierami wartościowymi) niniejszym informuje, że: W dniu 12 lipca 2005 roku OPG Groep N.V. (OPG) działając na postawie art. 86 ust. 4 Prawa o obrocie papierami wartościowymi ogłosiła wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Spółki. OPG poinformowała również o swoim zamiarze zwrócenia się do walnego zgromadzenia akcjonariuszy ORFE S.A. o wyrażenie zgody na wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu. W oświadczeniu prasowym wydanym tego samego dnia, OPG potwierdziła swoją pewność co do potencjału polskiego rynku farmaceutycznego i planuje dalsze inwestycje. Pełna kontrola nad Spółką i wycofanie jej akcji z publicznego obrotu dadzą OPG dodatkowe możliwości rozwoju i wsparcia strategii ORFE. W opinii Zarządu wezwanie ogłoszone przez OPG jest logicznym krokiem potwierdzającym jej strategię dotyczącą Spółki i rynku polskiego. Zwiększone zaangażowanie OPG w sprawy Spółki spełnia oczekiwania Zarządu i pozwoli na umocnienie pozycji Spółki na polskim rynku dystrybucji farmaceutycznej. W długoterminowej perspektywie obecność OPG jako głównego akcjonariusza zapewni Spółce niezbędną wiedzę i wsparcie w dążeniu do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na polskim rynku. 4

5 Raport bieżący nr 20/2005 z dnia Nabycie 45 tys. akcji Spółki CEFARM ZIELONA GÓRA S.A. : 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2005 roku na mocy umowy sprzedaży akcji, ORFE S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła akcji o wartości nominalnej 100 zł. każda, stanowiacych 22,05% kapitału zakładowego Spółki CEFARM ZIELONA GÓRA S.A. od SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa Pana Jacka Sochę. W wyniku tej transakcji ORFE S.A. posiada 73,05% akcji w kapitale zakładowym Spółki CE- FARM ZIELONA GÓRA S.A. Raport bieżący z plikiem 19 / 2005 z dnia Zasady ładu korporacyjnego : 27 Regulaminu Giełdy Zarząd ORFE S.A. podaje do publicznej wiadomości oświadczenie dotyczace przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy ramowej o warunkach współpracy w zakresie udzielania gwarancji bankowych. Na mocy tego aneksu bank wyraża gotowość udzielania gwarancji bankowych do łącznej kwoty zł. (słownie: sześć milionów złotych) do dnia 21 sierpnia 2006 r. z terminem ważności nie przekraczającym 20 października 2007 r. Wartość umowy w tys. zł: 6 000,00 Raport bieżący nr 17/2005 z dnia Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym CE- FARM ŚLĄSKI Katowice S.A., Cefarm Śląski Sp. z o.o. 5 ust. 1 pkt 9 RO - poręczenie lub gwarancja Zarząd ORFE S.A. informuje, że ORFE S.A. udzieliła poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie spółkom zależnym CEFARM ŚLĄSKI Katowice S.A., Cefarm Śląski Sp. z o.o. Dla Cefarm Śląski Sp. z o.o. poręczenie obejmuje kwotę kredytu tys. zł. i jest ważne do dnia 17 października 2005 r. Natomiast dla CEFARM ŚLĄSKI Katowice S.A. poręczenie obejmuje kwotę kredytu tys. zł. i jest ważne do dnia 17 października 2005 r. Załączniki: TABELKA_ZASAD_ORFE.doc Raport bieżący nr 18/2005 z dnia Aneks do umowy ramowej 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2005 r. został podpisany pomiędzy BRE Bank Spółką Akcyjną, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie a ORFE Spółką Akcyjną Raport bieżący nr 16/2005 z dnia Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA. : Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5 % Zarząd ORFE S.A. przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5

6 Akcjonariuszy ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 r. 1. Orphe Holdings Limited Liczba głosów: Adres: 167 Merchants Street, Valetta, Malta 2. OPG Groep N.V. Liczba głosów: Adres: Europalaan GB Utrecht The Netherlands Teresa Chyłek - Prokurent Raport bieżący nr 15/2005 z dnia Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym : 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21 z dnia 17 sierpnia 2004r. Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2005 r. został podpisany pomiędzy BRE BANK Spółką Akcyjną, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie a ORFE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nie przekraczającej zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście tysięcy złotych). Umowa przewiduje ostateczną spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 17 sierpnia 2005 roku. Wartość umowy w tys. zł: ,00 Teresa Chyłek - Prokurent Raport bieżący nr 14/2005 z dnia Uchwały podjęte przez ZWZA 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje: "Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje wybrany Pan Wojciech Śliwiński." Uchwała nr 2 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ORFE S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej." Uchwała nr 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 90/2005 (2182) poz z dnia 10 maja 2005 roku." Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2004, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie." Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2004 ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się 6

7 sumą bilansową na dzień roku wynoszącą tys. zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym , 87 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy)." Uchwała nr 6 w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2004 ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2004 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2004, wynoszący , 87 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki." Uchwała nr 7 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄ- SKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., CE- FARM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., Dr. POKO- ROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2004." Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 ORFE S.A. udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach: Pana Andrzeja Stachnika Pani Iwony Krzyżaniak Pana Krzysztofa Krupskiego Pana Ralpha Mandemaker absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku." Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 ORFE S.A. udziela Członkom Rady Nadzorczej w osobach: Robert Joris Jan Marie Peek Frans Emil Eelkman Rooda Małgorzata Niezabitowska Wojciech Pawłowski Franciscus Johannes Jozef Scheefhals absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku." Uchwała nr 10 w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję "Ustalając liczebność członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu( do 6 (sześciu) członków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby: - Robert Joris Jan Marie Peek, - Frans Emil Eelkman Rooda, - Małgorzata Niezabitowska, - Wojciech Pawłowski, - Franciscus Johannes Jozef Scheefhals, - Marc Christiaan van Gelder, z tym, że Pan Marc Christiaan van Gelder powołany zostaje od dnia roku." Uchwała nr 11 w sprawie: przestrzegania zasad ładu korporacyjnego " 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. oświadcza, że w jego ocenie obecnie obowiązujące w Spółce zasady organizacyjne w zdecydowanej większości odpowiadają założeniom "Dobrych praktyk w spółkach publicznych Odstępstwa od postanowień "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" wyrażają się w braku określonych uregulowań, jeżeli są one równoważne uregulowaniom Statutu Spółki - zasada nr 28, braku takich uregulowań, które z uwagi na obecną strukturę właścicielską nie znajdują uzasadnienia - odnosi się to w części do zasad nr 6 i nr 20, lub wynikają z przyjęcia w niektórych przypadkach innego trybu postępowania - odnosi się to na przykład do zasady nr 43. " 7

8 " 2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zobowiązuje organy Spółki: Radę Nadzorczą i Zarząd do przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", z wykonania którego to obowiązku organy Spółki będą składać wyjaśnienia na Walnych Zgromadzeniach, jeżeli zażąda tego akcjonariusz Spółki, a przedstawienie takiego wyjaśnienia znajdzie się w porządku obrad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zaleca Zarządowi Spółki złożenie stosownych oświadczeń za Spółkę w zakresie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", zgodnie z obowiązującymi przepisami." Raport bieżący nr 13/2005 z dnia Lista akcjonariuszy WZA ORFE S.A. Art. 148 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO WZA lista akcjonariuszy uprawnionych Zgodnie z art. 148 pkt 2 PPO, Zarząd ORFE S.A. przesyła listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 roku. W nawiązaniu do podjętej uchwały nr 10 powołujacej nowego członka Rady Nadzorczej ORFE S.A. z dniem 1 grudnia 2005 roku informujemy, że pan Marc Christiaan van Gelder urodzony 21 maja 1961, ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie (Holandia) oraz uzyskał MBA w Wharton School (Uniwersytet Pansylwanii, USA). Pan van Gelder rozpoczął karierę zawodową w roku 1985 w firmie MIP Venture Capital Fund (Holandia). W roku 1986 został mianowany Zastępcą Wiceprezesa w firmie Drexel Burnahm Lambert (USA) a w roku 1990 przeniósł się do McKinsey & Company (Holandia), obejmując stanowisko Młodszego Partnera (Associate Principal). W roku 1996 przeszedł do firmy Royal Ahold (Holandia) jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego. W latach 1998 â 2000 pracował jako Senior Vice President w Shop & Shop Supply Chain Operations (USA), a w roku 2000 objął funkcję Prezesa i Naczelnego Dyrektora w firmie Peapod zajmującej się detaliczną internetową sprzedażą produktów spożywczych z siedzibą w Chicago (USA). Od 1 stycznia 2005 Pan van Gelder jest członkiem Zarządu OPG Group, odpowiedzialnym za działalność sektora Pharma Netherlands. 8

9 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 Imię i nazwisko/ Lp. Nazwa akcjonariusza 1. Orphe Holdings Limited Miejsce zamieszkania / Siedziba 167, Merchants Street, Valetta, Malta Ilość akcji Rodzaj akcji Ilość głosów akcje serii A imienne uprzywilejowane co do głosu Uwagi wpisane do księgi akcyjnej 2. OPG Groep N.V. Europalaan GB Utrecht The Netherlands akcje zwykłe na okaziciela (kod ISIN PLORFE000020) akcje zwykłe na okaziciela (kod ISIN PLORFE000020) świadectwo depozytowe BRE Bank S.A. nr 986/346414/ świadectwo depozytowe ING Bank Śląski S.A. nr /05 3. ING Nationale- Nederlanden Polska OFE ul. Ludna Warszawa Razem (83,1%) akcje zwykłe na okaziciela (kod ISIN PLORFE000020) świadectwo depozytowe Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr LOCCHGR / (84,0%) 9

10 Raport bieżący nr 12/2005 z dnia Projekty uchwał ZWZA 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 roku Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje: "Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje wybrany." Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej ORFE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: " Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 90/2005 (21982) poz z dnia 10 maja 2005 roku." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2004, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2004 ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 10 do 31 grudnia 2004 r., na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień roku wynoszącą tys. zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym , 87 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy)." Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2004 ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2004 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2004, wynoszący , 87 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄ- SKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., CE- FARM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., Dr. POKO- ROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2004." Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 ORFE S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku." W 2004 roku w skład Zarządu wchodzili: Andrzej Stachnik ( ) Iwona Krzyżaniak ( ) Krzysztof Krupski ( ) Ralph Mandemaker ( )

11 Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 ORFE S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku." W skład Rady Nadzorczej w 2004 roku wchodzili: Robert Joris Jan Marie Peek Frans Emil Eelkman Rooda Małgorzata Niezabitowska Wojciech Pawłowski Franciscus Johannes Jozef Scheefhals Uchwała w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję "Ustalając liczebność członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Rada Nadzorcza składa się z członków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. - w głosowaniu tajnym - powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:." Uchwała w sprawie: przestrzegania zasad ładu korporacyjnego " 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. oświadcza, że w jego ocenie obecnie obowiązujące w Spółce zasady organizacyjne w zdecydowanej większości odpowiadają założeniom "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". 2. Odstępstwa od postanowień "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" wyrażają się w braku określonych uregulowań, jeżeli są one równoważne uregulowaniom Statutu Spółki - zasada nr 28, braku takich uregulowań, które z uwagi na obecną strukturę właścicielską nie znajdują uzasadnienia - odnosi się to w części do zasad nr 6 i nr 20, lub wynikają z przyjęcia w niektórych przypadkach innego trybu postępowania - odnosi się to na przykład do zasady nr Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zobowiązuje organy Spółki: Radę Nadzorczą i Zarząd do przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", z wykonania którego to obowiązku organy Spółki będą składać wyjaśnienia na Walnych Zgromadzeniach, jeżeli zażąda tego akcjonariusz Spółki, a przedstawienie takiego wyjaśnienia znajdzie się w porządku obrad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zaleca Zarządowi Spółki złożenie stosownych oświadczeń za Spółkę w zakresie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", zgodnie z obowiązującymi przepisami." Anderzej Stachnik - Prezes Zarządu Raport bieżący nr 11/2005 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORFE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ORFE S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego OR- FE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2004 rok. Zgodnie z artykułem Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ustęp 2 punkt a) - b) Statutu ORFE S.A., Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie i dokonała oceny sprawozdania finansowego ORFE S. A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. Rada Nadzorcza ORFE S.A. dokonała analizy opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku sporządzonych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 11

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny www.eurosystem.com.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: KREDYT INKASO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A. STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A. UWZGLĘDNIAJĄCY BRZMIENIE PONIŻSZYCH AKTÓW NOTARIALNYCH: 1) akt notarialny Rep. A nr 20813/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r., 2) akt notarialny Rep. A nr 7111/2007 z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 1. Łącznie w głosowaniu tajnym oddano.ważnych głosów. Głosowało: Uchwała numer 2

Uchwała numer 1. Łącznie w głosowaniu tajnym oddano.ważnych głosów. Głosowało: Uchwała numer 2 Uchwała numer 1 w przedmiocie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. wybiera Panią/Pana... na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała numer 2 w

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 1 złoty EUROCASH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 368 COMP S.A. COMP S.A. 369 370 COMP S.A. COMP S.A. 371 372 COMP S.A. COMP S.A. 373 374 COMP S.A. ZA CZNIK II UCHWA A W AŒCIWEGO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----------------------------------------------------------------------------

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------------------------------------------------------------- Załącznik Nr 8 Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu Spółki proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 grudnia 2014 roku S T A

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo