Raport bieżący nr 37/2005 z dnia Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 37/2005 z dnia 09.11.05 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 37/2005 z dnia Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Zarząd ORFE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 1 z dnia r., zgodnie z 100 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r., informuje, iż skonsolidowany raport za III kwartał 2005 r. przekazany zostanie do publicznej wiadomości w dniu r. Teresa Chyłek - Prokurent Raport bieżący nr 36/2005 z dnia Umowa o kredyt w rachunku bieżącym 5.ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy. Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 2 listopada 2005 r. pomiędzy spółkami ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., Cefarm Śląski - Katowice S.A., Cefarm Śląski Sp. z o.o., Farmacja Kolejowa Sp. z o.o. oraz Medycyna i Farmacja Sp. z o.o. a BRE Bank Spółka Akcyjna została zawarta umowa kredytowa NR 02/312/05/Z/V V o kredyt w rachunku bieżącym. Kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi tys. zł. z terminem spłaty do 3 listopada 2006 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez ORFE S.A., awalowany przez pozostałych Kredytobiorców, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 2 listopada 2005 r. Raport bieżący nr 35/2005 z dnia Korekta błędu w skonsolidowanym raporcie półrocznym Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna ORFE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. stanowiącym integralną część raportu PSr za I półrocze 2005 r., przekazanego przez ORFE S.A do publicznej wiadomości w dniu r., użyto sformułowania skonsolidowany oraz skonsolidowane zamiast skrócony, skrócone. Załączniki: ORFE - Raport z przeglądu SF.pdf; Raport bieżący nr 34/2005 z dnia Nabycie udziałów w spółce Medycyna i Farmacja sp. z o.o. 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 17 października 2005 roku spółka Cefarm Śląski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła ze spółką Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, na mocy której nabyła udziały w spółce Medycyna i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cefarm Śląski sp. z o.o. nabyła udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej zł., za łączną cenę zł. Nabyte udziały stanowią 88,15% kapitału zakładowego spółki Medycyna i Farmacja sp. z o.o. i uprawniają do 88,15 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W wyniku zawarcia powyższej umowy oraz umów zawartych z mniejszościowymi wspólnikami - osobami fizycznymi - Cefarm Śląski sp. z o.o. posiada w spółce Medycyna i Farmacja sp. z o.o. łącznie udziałów i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przedmiotem działalności spółek Cefarm Śląski sp. z o.o. oraz Medycyna i Farmacja sp. z o.o. jest sprzedaż produktów farmaceutycznych. ORFE S.A. posiada 100% udziałów w spółce Cefarm Śląski sp. z o.o. 1

2 Raport bieżący nr 33/2005 z dnia Korekta raportu bieżącego nr 30/ ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2005. Zapłata ceny za nabyte akcje w kwocie ,98 zł została dokonana gotówką ze środków własnych ORFE S.A. Transakcja ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej ORFE S.A. W wyniku tej transakcji ORFE S.A. posiada 92,65% głosów na walnym zgromadzeniu. Raport bieżący nr 32/2005 z dnia Korekta raportu bieżącego nr 27/ ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2005. Zapłata ceny została rozłożona na dwie raty płatne przez Cefarm Śląski Sp. z o.o. gotówką ze środków własnych. Transakcja ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Cefarm Śląski Sp. z o.o. Raport bieżący nr 31/2005 z dnia Korekta raportu bieżącego nr 20/ ust. 1 pkt 1 RO - nabycie ub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2005. Zapłata ceny za nabyte akcje w kwocie zł została dokonana gotówką ze środków własnych ORFE S.A. Transakcja ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej ORFE S.A. W wyniku transakcji ORFE S.A. posiada 73,05% głosów na walnym zgromadzeniu. Raport bieżący nr 30/2005 z dnia Nabycie 40 tys. akcji CEFARM ZIELONA GÓRA S.A. : 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 15 września 2005 roku na mocy umowy sprzedaży akcji, ORFE S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła akcji o wartości nominalnej 100 zł. każda, stanowiących 19,60% kapitału zakładowego spółki CEFARM ZIELONA GÓRA S.A. od SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ reprezentowanego przez Ministra Skarbu Pana Jacka Sochę. W wyniku tej transakcji ORFE S.A. posiada 92,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki CE- FARM ZIELONA GÓRA S.A. Raport bieżący nr 29/2005 z dnia Zmiana liczby posiadanych akcji : Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ORFE S.A. informuje, że na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez BPH S.A. dla Banku Austria Creditanstalt AG mającego siedzibę przy Vordere Zollamtstrasse 13 w Wiedniu, Austria, znajduje się akcji spółki ORFE S.A., co stanowi 2,22% kapitału zakładowego spółki. Liczba posiadanych akcji uprawnia do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 2,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 2

3 Raport bieżący nr 28/2005 z dnia Nabycie akcji ORFE S.A. : Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 9 września 2005 roku OPG Groep N.V. z siedzibą w Utrechcie, Holandia nabyła w wyniku publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 12 lipca 2005 roku akcji ORFE S.A. z siedzibą w Warszawie, których procentowy udział w kapitale zakładowym ORFE wynosi 12,96% co daje prawo do wykonania głosów stanowiących 12,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE. W wyniku tego nabycia OPG aktualnie posiada akcji ORFE, których procentowy udział w kapitale zakładowym ORFE wynosi 18,12%, co daje prawo do wykonywania 17,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE. Łącznie z akcjami ORFE posiadanymi przez spółkę zależną OPG, Orphe Holdings Limited z siedzibą w Valletta, Malta, OPG kontroluje pośrednio lub bezpośrednio akcje ORFE, których procentowy łączny udział w kapitale zakładowym ORFE wynosi 91,07%, co daje prawo do wykonywania głosów stanowiących 91,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE. Zamiarem OPG jest wycofanie akcji ORFE z publicznego obrotu. Raport bieżący nr 27/2005 z dnia Nabycie udziałów spółki Farmacja Kolejowa Sp. z o.o. : 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 06 września 2005 Cefarm Śląski Sp. z o.o. nabył od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, 100% udziałów w spółce Farmacja Kolejowa Sp. z o.o. ( to jest udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy). Cenę nabycia udziałów strony ustaliły na kwotę ,60 zł. (dziewięć milionów sto tysięcy czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy). ORFE S.A. posiada 100% udziałów spółki Cefarm Śląski Sp. z o.o. i 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Teresa Chyłek Prokurent Raport bieżący nr 26/2005 z dnia Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym : 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15 z dnia 15 czerwca 2005 r. Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2005 r. został podpisany pomiędzy BRE BANK Spółką Akcyjną, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie a ORFE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nie przekraczającej zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy złotych). Umowa przewiduje ostateczną spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 03 listopada 2005 roku. Wartość umowy w tys. zł: ,00 Jan Obojski Prokurent Raport bieżący nr 25/2005 z dnia Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym : 5 ust. 1 pkt 9 RO - poręczenie lub gwarancja W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17 z dnia 21 czerwca 2005 r. Zarząd ORFE S.A. informuje, że ORFE S.A. udzieliła poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez BRE Bank S.A., Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie spółkom zależnym CEFARM ŚLĄSKI - KATOWICE S.A., Cefarm Śląski Sp. z o.o. Dla Cefarm Śląski Sp. z o.o. poręczenie obejmuje kwotę kredytu tys. zł. i jest ważne do dnia 03 lutego 2006 r. Natomiast dla CE- FARM ŚLĄSKI Katowice S.A. poręczenie obejmuje kwotę kredytu tys. zł. i jest ważne do dnia 03 lutego 2006 r. Jan Obojski Prokurent 3

4 Raport bieżący nr 24/2005 z dnia Zmiana terminu przekazania raportu : 107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych Zarząd ORFE S.A. zawiadamia o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raport kwartalnego za II kwartał 2005 roku z dnia 12 sierpnia 2005 roku na dzień 16 sierpnia 2005 roku. Raport bieżący nr 23/2005 z dnia Przedłużenie poręczenia kredytu ACP PHAR- MA S.A. : 5 ust. 1 pkt 9 RO - poręczenie lub gwarancja W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19 z dnia 30 lipca 2004r. Zarząd ORFE S.A. informuje, że ORFE S.A. przedłużyła poręczenie spłaty kredytu (zmniejszonego o tys. zł.) w rachunku bieżącym udzielonego przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny Łódź spółce zależnej ACP PHARMA S.A. Poręczenie obejmuje kwotę tys. zł. i jest ważne do 3 lutego 2006 r. Teresa Chyłek Prokurent Raport bieżący nr 22/2005 z dnia Rejestracja podwyższenia kapitału : 5 ust. 1 pkt 12 RO - rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap. Zakładowego Zarząd ORFE S.A. informuje, iż sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki DISFAPOL- KRAKO Sp. z o.o. z kwoty zł. o kwotę zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy DISFAPOL-KRAKO Sp. z o.o. wynosi zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tj o wartości nominalnej 100 zł. każdy zostały objęte przez jedynego wspólnika ACP PHARMA S.A. w zamian za wkład pieniężny. ORFE S.A. posiada 100 % akcji spółki ACP PHARMA S.A. i 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Raport bieżący nr 21/2005 z dnia Komunikat Zarządu : Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna Zarząd ORFE S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 155a ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (Prawo o obrocie papierami wartościowymi) niniejszym informuje, że: W dniu 12 lipca 2005 roku OPG Groep N.V. (OPG) działając na postawie art. 86 ust. 4 Prawa o obrocie papierami wartościowymi ogłosiła wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Spółki. OPG poinformowała również o swoim zamiarze zwrócenia się do walnego zgromadzenia akcjonariuszy ORFE S.A. o wyrażenie zgody na wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu. W oświadczeniu prasowym wydanym tego samego dnia, OPG potwierdziła swoją pewność co do potencjału polskiego rynku farmaceutycznego i planuje dalsze inwestycje. Pełna kontrola nad Spółką i wycofanie jej akcji z publicznego obrotu dadzą OPG dodatkowe możliwości rozwoju i wsparcia strategii ORFE. W opinii Zarządu wezwanie ogłoszone przez OPG jest logicznym krokiem potwierdzającym jej strategię dotyczącą Spółki i rynku polskiego. Zwiększone zaangażowanie OPG w sprawy Spółki spełnia oczekiwania Zarządu i pozwoli na umocnienie pozycji Spółki na polskim rynku dystrybucji farmaceutycznej. W długoterminowej perspektywie obecność OPG jako głównego akcjonariusza zapewni Spółce niezbędną wiedzę i wsparcie w dążeniu do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na polskim rynku. 4

5 Raport bieżący nr 20/2005 z dnia Nabycie 45 tys. akcji Spółki CEFARM ZIELONA GÓRA S.A. : 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2005 roku na mocy umowy sprzedaży akcji, ORFE S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła akcji o wartości nominalnej 100 zł. każda, stanowiacych 22,05% kapitału zakładowego Spółki CEFARM ZIELONA GÓRA S.A. od SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa Pana Jacka Sochę. W wyniku tej transakcji ORFE S.A. posiada 73,05% akcji w kapitale zakładowym Spółki CE- FARM ZIELONA GÓRA S.A. Raport bieżący z plikiem 19 / 2005 z dnia Zasady ładu korporacyjnego : 27 Regulaminu Giełdy Zarząd ORFE S.A. podaje do publicznej wiadomości oświadczenie dotyczace przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy ramowej o warunkach współpracy w zakresie udzielania gwarancji bankowych. Na mocy tego aneksu bank wyraża gotowość udzielania gwarancji bankowych do łącznej kwoty zł. (słownie: sześć milionów złotych) do dnia 21 sierpnia 2006 r. z terminem ważności nie przekraczającym 20 października 2007 r. Wartość umowy w tys. zł: 6 000,00 Raport bieżący nr 17/2005 z dnia Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym CE- FARM ŚLĄSKI Katowice S.A., Cefarm Śląski Sp. z o.o. 5 ust. 1 pkt 9 RO - poręczenie lub gwarancja Zarząd ORFE S.A. informuje, że ORFE S.A. udzieliła poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie spółkom zależnym CEFARM ŚLĄSKI Katowice S.A., Cefarm Śląski Sp. z o.o. Dla Cefarm Śląski Sp. z o.o. poręczenie obejmuje kwotę kredytu tys. zł. i jest ważne do dnia 17 października 2005 r. Natomiast dla CEFARM ŚLĄSKI Katowice S.A. poręczenie obejmuje kwotę kredytu tys. zł. i jest ważne do dnia 17 października 2005 r. Załączniki: TABELKA_ZASAD_ORFE.doc Raport bieżący nr 18/2005 z dnia Aneks do umowy ramowej 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2005 r. został podpisany pomiędzy BRE Bank Spółką Akcyjną, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie a ORFE Spółką Akcyjną Raport bieżący nr 16/2005 z dnia Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA. : Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5 % Zarząd ORFE S.A. przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5

6 Akcjonariuszy ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 r. 1. Orphe Holdings Limited Liczba głosów: Adres: 167 Merchants Street, Valetta, Malta 2. OPG Groep N.V. Liczba głosów: Adres: Europalaan GB Utrecht The Netherlands Teresa Chyłek - Prokurent Raport bieżący nr 15/2005 z dnia Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym : 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21 z dnia 17 sierpnia 2004r. Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2005 r. został podpisany pomiędzy BRE BANK Spółką Akcyjną, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie a ORFE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nie przekraczającej zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście tysięcy złotych). Umowa przewiduje ostateczną spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 17 sierpnia 2005 roku. Wartość umowy w tys. zł: ,00 Teresa Chyłek - Prokurent Raport bieżący nr 14/2005 z dnia Uchwały podjęte przez ZWZA 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje: "Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje wybrany Pan Wojciech Śliwiński." Uchwała nr 2 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ORFE S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej." Uchwała nr 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 90/2005 (2182) poz z dnia 10 maja 2005 roku." Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2004, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie." Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2004 ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się 6

7 sumą bilansową na dzień roku wynoszącą tys. zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym , 87 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy)." Uchwała nr 6 w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2004 ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2004 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2004, wynoszący , 87 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki." Uchwała nr 7 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄ- SKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., CE- FARM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., Dr. POKO- ROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2004." Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 ORFE S.A. udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach: Pana Andrzeja Stachnika Pani Iwony Krzyżaniak Pana Krzysztofa Krupskiego Pana Ralpha Mandemaker absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku." Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 ORFE S.A. udziela Członkom Rady Nadzorczej w osobach: Robert Joris Jan Marie Peek Frans Emil Eelkman Rooda Małgorzata Niezabitowska Wojciech Pawłowski Franciscus Johannes Jozef Scheefhals absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku." Uchwała nr 10 w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję "Ustalając liczebność członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu( do 6 (sześciu) członków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby: - Robert Joris Jan Marie Peek, - Frans Emil Eelkman Rooda, - Małgorzata Niezabitowska, - Wojciech Pawłowski, - Franciscus Johannes Jozef Scheefhals, - Marc Christiaan van Gelder, z tym, że Pan Marc Christiaan van Gelder powołany zostaje od dnia roku." Uchwała nr 11 w sprawie: przestrzegania zasad ładu korporacyjnego " 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. oświadcza, że w jego ocenie obecnie obowiązujące w Spółce zasady organizacyjne w zdecydowanej większości odpowiadają założeniom "Dobrych praktyk w spółkach publicznych Odstępstwa od postanowień "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" wyrażają się w braku określonych uregulowań, jeżeli są one równoważne uregulowaniom Statutu Spółki - zasada nr 28, braku takich uregulowań, które z uwagi na obecną strukturę właścicielską nie znajdują uzasadnienia - odnosi się to w części do zasad nr 6 i nr 20, lub wynikają z przyjęcia w niektórych przypadkach innego trybu postępowania - odnosi się to na przykład do zasady nr 43. " 7

8 " 2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zobowiązuje organy Spółki: Radę Nadzorczą i Zarząd do przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", z wykonania którego to obowiązku organy Spółki będą składać wyjaśnienia na Walnych Zgromadzeniach, jeżeli zażąda tego akcjonariusz Spółki, a przedstawienie takiego wyjaśnienia znajdzie się w porządku obrad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zaleca Zarządowi Spółki złożenie stosownych oświadczeń za Spółkę w zakresie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", zgodnie z obowiązującymi przepisami." Raport bieżący nr 13/2005 z dnia Lista akcjonariuszy WZA ORFE S.A. Art. 148 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO WZA lista akcjonariuszy uprawnionych Zgodnie z art. 148 pkt 2 PPO, Zarząd ORFE S.A. przesyła listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 roku. W nawiązaniu do podjętej uchwały nr 10 powołujacej nowego członka Rady Nadzorczej ORFE S.A. z dniem 1 grudnia 2005 roku informujemy, że pan Marc Christiaan van Gelder urodzony 21 maja 1961, ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie (Holandia) oraz uzyskał MBA w Wharton School (Uniwersytet Pansylwanii, USA). Pan van Gelder rozpoczął karierę zawodową w roku 1985 w firmie MIP Venture Capital Fund (Holandia). W roku 1986 został mianowany Zastępcą Wiceprezesa w firmie Drexel Burnahm Lambert (USA) a w roku 1990 przeniósł się do McKinsey & Company (Holandia), obejmując stanowisko Młodszego Partnera (Associate Principal). W roku 1996 przeszedł do firmy Royal Ahold (Holandia) jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego. W latach 1998 â 2000 pracował jako Senior Vice President w Shop & Shop Supply Chain Operations (USA), a w roku 2000 objął funkcję Prezesa i Naczelnego Dyrektora w firmie Peapod zajmującej się detaliczną internetową sprzedażą produktów spożywczych z siedzibą w Chicago (USA). Od 1 stycznia 2005 Pan van Gelder jest członkiem Zarządu OPG Group, odpowiedzialnym za działalność sektora Pharma Netherlands. 8

9 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 Imię i nazwisko/ Lp. Nazwa akcjonariusza 1. Orphe Holdings Limited Miejsce zamieszkania / Siedziba 167, Merchants Street, Valetta, Malta Ilość akcji Rodzaj akcji Ilość głosów akcje serii A imienne uprzywilejowane co do głosu Uwagi wpisane do księgi akcyjnej 2. OPG Groep N.V. Europalaan GB Utrecht The Netherlands akcje zwykłe na okaziciela (kod ISIN PLORFE000020) akcje zwykłe na okaziciela (kod ISIN PLORFE000020) świadectwo depozytowe BRE Bank S.A. nr 986/346414/ świadectwo depozytowe ING Bank Śląski S.A. nr /05 3. ING Nationale- Nederlanden Polska OFE ul. Ludna Warszawa Razem (83,1%) akcje zwykłe na okaziciela (kod ISIN PLORFE000020) świadectwo depozytowe Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr LOCCHGR / (84,0%) 9

10 Raport bieżący nr 12/2005 z dnia Projekty uchwał ZWZA 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 roku Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje: "Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje wybrany." Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej ORFE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: " Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 90/2005 (21982) poz z dnia 10 maja 2005 roku." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2004, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2004 ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 10 do 31 grudnia 2004 r., na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień roku wynoszącą tys. zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym , 87 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy)." Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2004 ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2004 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2004, wynoszący , 87 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄ- SKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., CE- FARM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., Dr. POKO- ROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2004." Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 ORFE S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku." W 2004 roku w skład Zarządu wchodzili: Andrzej Stachnik ( ) Iwona Krzyżaniak ( ) Krzysztof Krupski ( ) Ralph Mandemaker ( )

11 Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 ORFE S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku." W skład Rady Nadzorczej w 2004 roku wchodzili: Robert Joris Jan Marie Peek Frans Emil Eelkman Rooda Małgorzata Niezabitowska Wojciech Pawłowski Franciscus Johannes Jozef Scheefhals Uchwała w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję "Ustalając liczebność członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Rada Nadzorcza składa się z członków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. - w głosowaniu tajnym - powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:." Uchwała w sprawie: przestrzegania zasad ładu korporacyjnego " 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. oświadcza, że w jego ocenie obecnie obowiązujące w Spółce zasady organizacyjne w zdecydowanej większości odpowiadają założeniom "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". 2. Odstępstwa od postanowień "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" wyrażają się w braku określonych uregulowań, jeżeli są one równoważne uregulowaniom Statutu Spółki - zasada nr 28, braku takich uregulowań, które z uwagi na obecną strukturę właścicielską nie znajdują uzasadnienia - odnosi się to w części do zasad nr 6 i nr 20, lub wynikają z przyjęcia w niektórych przypadkach innego trybu postępowania - odnosi się to na przykład do zasady nr Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zobowiązuje organy Spółki: Radę Nadzorczą i Zarząd do przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", z wykonania którego to obowiązku organy Spółki będą składać wyjaśnienia na Walnych Zgromadzeniach, jeżeli zażąda tego akcjonariusz Spółki, a przedstawienie takiego wyjaśnienia znajdzie się w porządku obrad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zaleca Zarządowi Spółki złożenie stosownych oświadczeń za Spółkę w zakresie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", zgodnie z obowiązującymi przepisami." Anderzej Stachnik - Prezes Zarządu Raport bieżący nr 11/2005 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORFE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ORFE S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego OR- FE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2004 rok. Zgodnie z artykułem Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ustęp 2 punkt a) - b) Statutu ORFE S.A., Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie i dokonała oceny sprawozdania finansowego ORFE S. A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. Rada Nadzorcza ORFE S.A. dokonała analizy opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku sporządzonych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 11

12 nr 144. Badanie przeprowadził biegły rewident Andrzej J. Konopacki (nr 1750/287). Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta obejmowało badanie: 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; 2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazującego zysk netto w kwocie ,87 zł; 3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,87 zł; 4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie tys. zł; 5. dodatkowych informacji i objaśnień. Zdaniem biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości oraz z uwzględnieniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Jest ono zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Oceniając działalność Spółki w roku 2004 Rada Nadzorcza ustaliła następujące: Dane: 1/ suma bilansowa (tys. zł) / wynik finansowy netto (tys. zł) Wskaźniki: 3/ rentowność majątku 1,3% 4/ rentowność kapitału własnego 3,3% 5/ rentowność netto sprzedaży 0,5% 6/ płynność finansowa I (CR) 1,3 7/ płynność finansowa II (QR) 0,9 8/ płynność finansowa III (AT) 0,0 9/ wskaźnik obrotu należnościami (w dniach) 67,2 10/ wskaźnik obrotu zobowiązaniami (w dniach) 79,5 11/ wskaźnik obrotu zapasami (w dniach) 24,5 Rada Nadzorcza ORFE S.A. zaakceptowała i postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Ponadto Rada Nadzorcza ORFE S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczenie całego zysku netto ORFE S. A. za rok 2004 wynoszącego ,87 zł na kapitał zapasowy Spółki. : Zgodnie z zasadą 18 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" Teresa Chyłek - Prokurent Raport bieżący nr 10/2005 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 5 ust. 1 pkt 23 RO - wybór biegłego rewidenta Zarząd ORFE S.A. informuje, że na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w oparciu o 16 ust. 2 pkt "r " Statutu ORFE S.A., w dniu 23 maja 2005 Rada Nadzorcza ORFE S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, oraz upoważniła Zarząd ORFE S.A. do 12

13 podpisania z tym podmiotem umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORFE S.A. za 2005 rok. Uchwałą Rady Nadzorczej ORFE S.A. na audytora została wybrana firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o z siedzibą Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. ORFE S.A. korzystała z usług wyżej wymienionej firmy w zakresie konsultacji, przeglądu i badania sprawozdań finansowych. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14 Raport bieżący nr 9/2005 Zmiana terminów przekazania raportów 107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych Zarząd ORFE S.A. zawiadamia o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2004 rok z dnia 30 czerwca 2005 roku na dzień 19 maja 2005 roku oraz o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2004 rok z dnia 31 sierpnia 2005 roku na dzień 19 maja 2005 roku. Raport bieżący nr 8/2005 Porządek obrad ZWZA ORFE S.A. 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad Zarząd ORFE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art i art Kodeksu spółek handlowych oraz 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2005 roku, godz. 10:00 w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A. w Warszawie, ul. J.S. Bacha 2 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego OR- FE S.A. za 2004 rok. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2004 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2004 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZE- SZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., CEFARM ZIE- LONA GÓRA Sp. z o.o., Dr POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 13

14 14. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 15. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; - właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Biura Zarządu Spółki, ul. J. S. Bacha 2, Warszawa co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed ukończeniem tegoż imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A., J.S. Bacha 2, Warszawa do godz. 16:30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Raport bieżący nr 7/2005 Umowa o Generalne Wykonawstwo 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy Zarząd ORFE S.A. niniejszym informuje, iż dnia r. pomiędzy ORFE S.A. a GSE Polska Sp. z o.o. została zawarta Umowa o Generalne Wykonawstwo, opiewająca na kwotę PLN ,00, obejmująca zaprojektowanie i budowę budynku magazynowo - biurowego. Planowany termin ukończenia prac - wrzesień 2006 r. Wartość umowy w tys. zł: ,00 Jan Obojski - Prokurent Raport bieżący nr 6/2005 Odwołanie udzielonej prokury 5 ust. 1 pkt 25 RO - odwołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2005 roku odwołana została prokura udzielona pani Marii Józwiak. Raport bieżący nr 5/2005 Ustanowienie prokury 5 ust. 1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta W dniu 30 marca 2005 r. Zarząd ORFE S.A. ustanowił prokurentem pana Jana Obojskiego. Prokurent uprawniony jest do reprezentacji ORFE S.A. łącznie z członkiem Zarządu. Raport bieżący nr 4/2005 Odwołanie udzielonej prokury 5 ust. 1 pkt 30 RO - odwołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta ORFE S.A. informuje, że w dniu 18 marca 2005 roku odwołana została prokura udzielona panu Jackowi Kędziorowi. Teresa Chyłek Prokurent 14

15 Raport bieżący nr 3/2005 Aneks do umowy o kredyt 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2003 z dnia 21 lutego 2003 roku Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2005 r. pomiędzy spółkami ORFE S.A., Cefarm Śląski Sp. z o.o., ACP PHARMA S.A., DR POKOROWSKI S.A., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., CEFARM RZE- SZÓW S.A., PRODLEKPOL Sp. z o.o., ORBIT Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o. a ABN AMRO Bank (Polska) S.A. została zawarta umowa o kredyt NR 3/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. Kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi tys. zł. z terminem spłaty do dnia 17 lutego 2006 roku. Kredyt jest zabezpieczony poręczeniem wystawionym przez ORFE S.A. do kwoty tys. zł. z terminem ważności do 20 kwietnia 2006 r. Wartość umowy w tys. zł: ,00 Maria Józwiak Prokurent Raport bieżący nr 2/2005 Transakcje z podmiotami powiązanymi Raport bieżący nr 1/2005 Terminy przesyłania raportów 69 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych Zarząd ORFE S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania okresowych raportów finansowych za rok obrotowy Jednocześnie Zarząd ORFE S.A. oświadcza, że zgodnie z par. 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Skonsolidowane raporty kwartalne 2005 r.: - I kwartał 2005 r II kwartał 2005 r III kwartał 2005 r IV kwartał 2005 r Skonsolidowany raport półroczny 2005 r Raport roczny jednostkowy 2005r.: Skonsolidowany raport roczny 2005r.: ust. 1 pkt 8 RO - transakcje z podmiotem powiązanym EURO Zarząd ORFE S.A. informuje, że spółka ORFE S.A. zawarła ze spółkami Grupy Kapitałowej Cefarm Rzeszów S.A. i Cefarm Zielona Góra S.A. oraz ze spółką ACP Pharma S.A. i Cefarm Śląski Sp. z o.o. transakcje o łącznej wartości przekraczającej EURO. Dodatkowo zarząd OR- FE S.A. informuje, że spółki zależne od ORFE S.A. zawarły transakcje z innymi spółkami powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej EURO. 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Raport bieżący nr 28/2004 z dnia r. Wykaz akcjonariuszy

Uchwała nr 3 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Raport bieżący nr 28/2004 z dnia r. Wykaz akcjonariuszy Raport bieżący nr 28/2004 z dnia 17.12.2004 r. Wykaz akcjonariuszy Zarząd ORFE S.A. przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania w

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 10 czerwca 2016 roku Uchwała nr 1/2016 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 2. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 2. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 25 czerwca 2010 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. do pkt. 2 Porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU _ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 1 Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 1 z dnia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Warszawa, 9 czerwca 2011 r. MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Skrócona nazwa emitenta: MEDIATEL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE UCHWAŁA Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Sprawozdanie z spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Dom Development S.A. DATA ZW: 22 maja 2014 roku (godz. 14.00) Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu: 407

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016 PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016 Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku *wybrać prawidłowe w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 1 w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. Uchwała nr 2 w sprawie Wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego.

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Benefit Systems SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 12 czerwca 2015 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr: 14/2011 Data sporządzenia: 2011-12-16 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co Na Przewodniczącego wybiera się... UCHWAŁA NR 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2014-06-30 19:44 CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014 Raport bieżący 10/2014 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

18C na dzień r.

18C na dzień r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 29.04.2016 r. Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Zetkama SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Zwiększamy wartość informacji

Zwiększamy wartość informacji Projekty uchwał Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A., zwołanego na 20 czerwca 2012 r., godz. 10:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie Uchwała Nr 1/2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.05.2016 r. GODZ. 10 00 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. X. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Z dnia 18 lipca 2016 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. Projekty uchwał Labo Print S.A. Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, 3 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku S t r o n a 2 Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł REPERTORIUM A nr 1252/2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego marca roku dwa tysiące trzynastego (28.03.2013) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 1 w sprawie odstąpienia od tajności

Bardziej szczegółowo

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku Uchwała Nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy Uchwała nr 1/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wybiera się Pana Zbigniewa Zuzelskiego na Przewodniczącego ALTERCO Spółka Akcyjna. przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 1 w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. Uchwała została podjęta, w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R. Uchwała nr 01/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w Białymstoku w sprawie uchylenia tajności

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Boryszew S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Boryszew S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Boryszew S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 29 czerwca 2005r. Liczba głosów Otwartego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Projekty uchwał Emporium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 27 grudnia 2012r. w Warszawie przy ul. Kopernika 30, Centrum Konferencyjne KOPERNIKA Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA Nr 1 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2016 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2016 roku.

Uchwała nr 1/2016 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2016 roku. Uchwała nr 1/2016 w sprawie: wyboru Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. postanawia: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. Projekty uchwał Labo Print S.A. Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2016 roku.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: INTER CARS S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014 RAPORT BIEŻĄCY 11/2014 Data: 10 października 2014 r. Emitent: Ambra S.A. Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2014 r. wraz z wynikami głosowań.

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 2016-06-30 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią... II. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ R.

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ R. PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29.05.2015 R. Imię i nazwisko/ Firma* Akcjonariusza Adres/Siedziba* Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wzór pełnomocnictwa PEŁNOMOCNICTWO. nr. /... niniejszym udzielam/y. wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez...

Wzór pełnomocnictwa PEŁNOMOCNICTWO. nr. /... niniejszym udzielam/y. wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez... Wzór pełnomocnictwa... [miejscowość, data] PEŁNOMOCNICTWO Ja legitymujący się dokumentem tożsamości (imię i nazwisko) nr. /... niniejszym udzielam/y (numer dokumentu) (nazwa osoby prawnej) Pani/Panu..legitymującemu/ej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art. UCHWAŁA NR 1/VI/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art. 409 1 Ksh: Wybiera Pana/ Panią na Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu : UCHWAŁA NR 1 w sprawie : wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MNI

Bardziej szczegółowo

Wzór pełnomocnictwa PEŁNOMOCNICTWO. nr. /... niniejszym udzielam/y. wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez...

Wzór pełnomocnictwa PEŁNOMOCNICTWO. nr. /... niniejszym udzielam/y. wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez... Wzór pełnomocnictwa... [miejscowość, data] PEŁNOMOCNICTWO Ja legitymujący się dokumentem tożsamości (imię i nazwisko) nr. /... niniejszym udzielam/y (numer dokumentu) (nazwa osoby prawnej) Pani/Panu..legitymującemu/ej

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie.

PROJEKTY UCHWAŁ: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie. FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 21 września 2011 roku Niżej podpisany, Imię i nazwisko... Stanowisko...

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Ja. (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Ja. (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ( Spółka ) zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (Osoba Prawna i jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu : UCHWAŁA NR 1 w sprawie : wyboru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2013, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2013, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2013, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia PROJEKT Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 29.06.2015 r. Uchwała Nr 1 dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał ZWZ Paged Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 Zwyczajnego wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego. Uchwała

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:... FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... działający w imieniu Akcjonariusza:... na Walnym Zgromadzeniu VOTUM S.A. w dniu 28 maja 2012 r. Korzystanie z niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 5 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo