Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz."

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za półrocze roku bieżącego obejmujące okres od r. do r. dnia (data przekazania) oraz za półrocze roku poprzedniego obejmujące okres od r. do r. COMPUTER SERVICE SUPPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (skrócona nazwa emitenta) informatyka (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) WARSZAWA (kod pocztowy) (miejscowość) ul. JAGIELLOŃSKA 78 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) www BDO Polska Sp. z o.o. Warszawa (Podmiot uprawniony do badania) ============================================================== Skonsolidowany raport półroczny zawiera : V Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego V Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe V Wstęp V Skonsolidowany bilans V Skonsolidowany rachunek zysków i start V Komentarz Zarządu V Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym V Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych V Noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze/) Tys. zł tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa, razem (stan na r.) VI. Zobowiązania, razem (stan na r.) w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na r.) VIII. Kapitał akcyjny (stan na r.) IX. Liczba akcji (stan na r.) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) (stan na r) 10,40 zł 3 XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/euro 1,11 zł 0 XII. Dywidenda na jedną akcję (za ostatni rok obrotowy) w zł/euro Raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa i:\...\forms01\sa\sa-p\sa-p01.xls

2 I. Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego obejmującego okres od r. do r. Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Computer Service Support S.A. Dokonaliśmy przeglądu załączonego półrocznego sprawozdania Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, stanowiącego raport półroczny dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na które składa się: - bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący stratę netto tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia r. do dnia r. na sumę 540 tys. zł, - informacja dodatkowa, - komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej emitenta. Za rzetelność, prawidłowość i jasność informacji zawartych w tym sprawozdaniu odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. Przegląd ten przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz.U. Nr 163 poz. 1160) w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, 2. Normy Nr 6 wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (Biuletyn KIBR Nr 30 z 1996 r.), 3. Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej mających zastosowanie do przeglądu sprawozdania finansowego. Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych śródrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu oraz personelu odpowiedzialnego za finanse i księgowość Spółki. Zakres i metoda przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

3 Z uwzględnieniem powyższego, dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania dalszych istotnych zmian w załączonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową spółki na dzień r. oraz jej wynik finansowy, rentowność, zmiany w kapitale własnym i przepływy środków pieniężnych za okres od r. do r. zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591) i wydanymi na jej podstawie przepisami. Sprawozdanie finansowe za okres od dn r. do dn r. zostało sporządzone zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz.1160), które przewiduje odmienny format prezentacji i zakres ujawnionych informacji w stosunku do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.). Warszawa, dnia 27 września r. BDO Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mokotowska 59 Nr ewidencyjny 523 Anna Bernaziuk Biegły Rewident nr ewid. 173/223 André Helin State Authorized Public Accountant Biegły Rewident 90004/502 Prezes Spółki

4 SA-P rok Spółka WSTĘP zarejestrowana jest pod Nr 51891w Dziale B Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejesrowy dla Miasta Stołecznego Warszawy. Spółka "Computer Service Support" uzyskała osobowość prawną w dniu roku i została zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 27 października 1997 roku zarejestrowane zostało przekształcenie formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Podstawowym przedmiotem działalności "COMPUTER SERVICE SUPPORT"S.A. jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i serwisowej, w branżach; informatycznej, telekomunikacyjnej, elektronicznej, klasyfikacja EKD Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za rok z porównywalnymi danymi za rok. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedni nie podlegało przekształceniu. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów określa Zakładowy Plan Kont. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych. Środki trwałe oraz wartości niemateriałne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia i zaprezentowane wg wartości netto tj. pomnieszone o skumulowaną amortyzację. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Oprogramowania komputerowe umarzane są przez 2 lata, koszty organizacji spółki akcyjnej i pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są przez 5 lat. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są na podstawie stawek określonych w "Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych " stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Finansowy majątek trwały, w skład którego wchodzą udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyceniono wg cen nabycia. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego stanowią materiały wykorzystywane w działalności operacyjnej Spółki. Materiały wyceniono wg cen zakupu. Rozchód materiałow odbywa się według zasady FIFO. Należnośći wyrażone w walucie polskiej wykazane są wg wartości ustalonej przy ich powstaniu, pomniejszone o utworzoną rezerwę na należności wątpliwe i sądowe tj. o kwotę 391 tys zł. Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy wg kursu średniego ogłaszanego przez Prezesa NBP na ten dzień. Różnice kursowe niezeralizowane odnoszone są w koszty finansowe, w przypadku wyceny dewiz na rachunku walutowym w przychody finansowe,a w pozostałych przypadkach na przychody przyszłych okresów. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu na dzień bilansowy nie występują. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują koszty dotyczące przyszłych okresów obrachunkowych. Saldo rozliczen międzyokresowych biernych nie wystąpiło. Spółka w okresie sprawozdawczym rozliczała rezerwę na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego utworzoną w okresach poprzednich. W okresie sprawozdawczym utworzono rezerwę na niezrealizowane odsetki od udzielonych pożyczek i dodatnich różnic kursowych od środków pieniężnych zaliczonych do przychodów finansowych, a niestanowiących przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania wyrażone w walucie polskiej ujęte są według wartości nominalnej. Przychody ze sprzedaży materiałów i usług stanowią zafakturowaną dla odbiorcy kwotę netto, tj.wartość brutto pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kalkulacyjnym z podziałem na koszty rodzajowe. Wynik finansowy brutto ustalony jest zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem zasady współmierności przychodów i kosztów oraz zasady ostrożnej wyceny bilansowej. Wynik finansowy netto uwzględnia naliczony podatek dochodowy od osób prawnych oraz rezerwę na podatek dochodowy. Podmioty uprawnione do badania nie wniosły zastrzeżeń do badanych sprawozdań za okresy poprzednie. W skład emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzjące sprawozdania finansowe. I:\css\forms01\sa\sa-p\sa-p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

5 SA-P rok BILANS stan na dzień Nota (rok AKTYWA I. Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy Zapasy Należności krótkoterminowe Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a, r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał akcyjny Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Rezerwy Rezerwy na podatek dochodowy Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,47 10,52 9,40 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,47 10,52 9,40 Zobowiązania pozabilansowe Zobowiązania pozabilansowe (rok a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 112 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - Zobowiązania pozabilansowe, razem I:\css\forms01\sa\sa-p\sa-p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SA-P rok (rok za okres I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (628) 515 VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (1 146) 575 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 25 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 26 XII. Pozostałe przychody finansowe XIII. Koszty finansowe XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) (99) 510 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 8 (2) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto (91) 508 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 32 XIX. Zysk (strata) netto (193) 424 Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,11 1,20 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,11 1,20 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - b) korekty błędów zasadniczych - I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji 0 - zmiana wartości nominalnej akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu Zmiany stanu kapitału zapasowego I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

7 SA-P rok (rok a) zwiększenie (z tytułu) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - - pokrycia straty - przekazanie na kapitał akcyjny-zmiana ceny nominalnej akcji Stan kapitału zapasowego na koniec okresu Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto (193) 424 a) zysk netto 424 b) strata netto (193) - II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto (193) 424 II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy (98) (145) 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 25 (70) 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) Podatek dochodowy zapłacony (1 375) (1 388) 8. Zmiana stanu zapasów (4 788) (4 518) 9. Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 238 (147) 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (486) I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

8 SA-P rok (rok 13. Pozostałe korekty (1) B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) (2 153) (3 137) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (2 428) (3 939) 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych (550) (326) 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego (788) (1 359) 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: (55) (2 254) - w jednostkach zależnych (55) (2 254) - w jednostkach stowarzyszonych - - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe (1 035) 0 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) (364) 0 I. Wpływy z działalności finansowej 0 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (364) - 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek (358) - 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli - 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki (6) Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) W spółce nie występują obciążenia majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

9 SA-P rok (rok Noty objaśniające do bilansu Nota 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej b) koszty prac rozwojowych c) nabyta wartość firmy d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości e) nabyte oprogramowanie komputerowe f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów g) pozostałe wartości niematerialne i prawne h) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne razem I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

10 należy zamieścić stronę z arkusza nr 1 SA-P rok (rok I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

11 SA-P rok (rok Nota 2. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY a) środki trwałe grunty własne - budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe b) inwestycje rozpoczęte c) zaliczki na poczet inwestycji Rzeczowy majątek trwały, razem I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

12 SA-P rok (rok należy zamieścić stronę z arkusza nr 2 I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

13 SA-P rok (rok ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w - tym: Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE POZABILANSOWE używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: - wartość gruntów użytkowanych wieczyście Środki trwałe pozabilansowe, razem Emitent wynajmuje pomieszczenia biurowe i magazynowe o powierzchni 4507m2. Emitent nie dysponuje wyceną wynajmowanych pomieszczeń. Nota 3. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY a) akcje i udziały, w tym: w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych - - w jednostce dominującej b) udzielone pożyczki długoterminowe, w tym: - jednostkom zależnym - jednostkom stowarzyszonym - jednostce dominującej e) pozostałe składniki finansowego majątku trwałego Finansowy majątek trwały, razem I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

14 SA-P rok (rok należy zamieścić stronę z arkusza nr 3 I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

15 należy zamieścić stronę z arkusza nr 4 SA-P rok (rok I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

16 SA-P rok (rok UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta.../... Udzielone pożyczki długoterminowe, razem DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Długoterminowe papiery wartościowe oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (saldo) - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (saldo) - wartość według cen nabycia B. Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (saldo) - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - - korekty aktualizujące wartość (saldo) - wartość według cen nabycia C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na giełdach i nie znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) a) akcje, udziały (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (saldo) - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (saldo) - wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) akcje i udziały (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (saldo) - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (saldo) - wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem Wartość bilansowa, razem INNE SKŁADNIKI FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Inne składniki finansowego majątku trwałego, razem I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

17 SA-P rok (rok Nota 4. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności długoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek stowarzyszonych - od jednostki dominującej b) pozostałe należności długoterminowe, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek stowarzyszonych - od jednostki dominującej Należności długoterminowe netto c) rezerwy na należności (wielkość dodatnia) Należności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) Stan należności długoterminowych na koniec okresu ZMIANA STANU REZERW NA NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie z (tytułu) Stan rezerw na należności długoterminowe na koniec okresu NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Należności długoterminowe, razem Nota 5. ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na poczet dostaw Zapasy, razem Nota 6. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) należności z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych - od jednostki dominującej b) pozostałe należności od jednostek zależnych c) pozostałe należności od jednostek stowarzyszonych d) pozostałe należności od jednostki dominującej e) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

18 SA-P rok (rok f) należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach g) pozostałe należności h) należności dochodzone na drodze sądowej, nie objęte rezerwą Należności krótkoterminowe netto i) rezerwy na należności (wielkość dodatnia) Należności krótkoterminowe brutto ZMIANA STANU REZERW NA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) stan na początek okresu b) zwiększenia (należności sporne) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie z (tytułu) Stan rezerw na należności krótkoterminowe na koniec okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./usd tys. zł b2. jednostka/waluta tys./dem tys. zł b4. pozostałe waluty 299 Należności krótkoterminowe, razem NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 e) powyżej 1 roku 0 f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (brutto) g) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług (wielkość ujemna) (228) (7) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (netto) Przedział czasowy spłacania należności związanych z normalnym tokiem sprzedaży wynosi od 14 do 30 dni. I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

19 SA-P rok (rok NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 0 0 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług, przeterminowane (wielkość ujemna) (228) (7) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 7. Emitent na dzień 30 czerwca r. nie posiada własnych akcji do zbycia ani akcji emitenta będących właśnocią jednostek zależnych. Nota 8. PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE a) udziały i akcje, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej b) pozostałe papiery wartościowe, w tym: - jednostek zależnych - jednostek stowarzyszonych - jednostki dominującej c) inne prawa majątkowe (wg rodzaju) 0 - bony komercyjne 0 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia B. Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na giełdach i nie znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) 0 a) akcje (wartość bilansowa): - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia I:\css.\forms01\sa\sa-p\sa_p.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2004. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r.

RAPORT ROCZNY 2004. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r. RAPORT ROCZNY 2004 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r. Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. SA-RS 2004 tys. zł List do Akcjonariuszy, Partnerów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r.

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. 1 Zawartość raportu rocznego Spółki SIMPLE S.A. 1. Pismo Prezesa Zarządu SIMPLE

Bardziej szczegółowo