Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów!"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE Warszawa/Łódź, 28 kwietnia 2010 Akademia questusa ma przyjemność zaprosić Państwa na 3-dniowy warsztat strategiczny Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów! Letniomazurskie przyjemności, mocnobliskie relacje i silnieciekawe inspiracje! Hotel Masuria, Worliny 33, Łukta czerwca 2010 Współcześnie istnieje rosnące przekonanie o nieskuteczności tradycyjnych metod badań marketingowych. Deklaracje respondentów nie są zgodne z ich zachowaniami, Internet i nowoczesne technologie modyfikują zachowania współczesnych nabywców, tradycyjne metody badań obarczone są wieloma ułomnościami i błędami. Zmienia się filozofia podejścia do badań, które zastępowane są coraz częściej przez potrzebę budowania wiedzy rynkowej. Współczesna wiedza, jak i doświadczenia firm wskazują, iŝ: Wiedza o klientach jest strategicznym zasobem i tak winna być zarządzana; Przewaga konkurencyjna nie opiera się na posiadaniu informacji, ale na umiejętności jej wykorzystania; Kultura organizacyjna a nie technologia czy infrastruktura jest kluczowa dla upowszechniania wiedzy w organizacji; Wiedza rynkowa jest silnie związana ze zdolnością organizacji do uczenia się. Czy tak jest? Jakie są współczesne metody badań rynku i budowania wiedzy rynkowej? Jak wykorzystać wiedzę do budowania przewagi rynkowej? Czy bez badań moŝna zarządzać? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi w trakcie warsztatów. Warsztaty prowadzić będą: Małgorzata Gryz, Dyrektor Działu Współpracy z Klientami i Partnerami, Microsoft Tomasz Jędrkiewicz, Prezes Zarządu /Dyrektor Badań NUQ Research (Grupa IQS) Dr hab. Robert Kozielski, questus, Uniwersytet Łódzki Lech C. Król, Współwłaściciel, Agencja Reklamowa Adwertajzing Dr Katarzyna Nizińska, MenedŜer Szkoleń i Rozwoju EEC, Novo Nordisk Pharma Artur Noga-Bogomilski, Dyrektor Działu Badań Usług, GfK Polonia Marcin Ostachowski, Customer Marketing Director, Philips Russia Krzysztof Polak, Partner, Semiotic Solutions Polska Janusz Sielicki, Dyrektor ds. Badań, Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Renata Szopa-Milde, Właściciel, Stratus Agata Wiszniewska, Współwłaściciel, Agencja Badawcza EEI Market Research Arkadiusz Wódkowski, Prezes Zarządu PTBRiO oraz AMPS, współwłaściciel ABM Robert Zydel, Research Manager, NUQ Research (Grupa IQS) Partner strategiczny warsztatów HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa

2 Ramowy program warsztatów: Czwartek, 10 czerwca :00-16:30 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, Recepcja 16:30-17:00 Recepcja Questus 17:00-17:40 Powitanie, Wprowadzenie Wiedza rynkowa, przewaga konkurencyjna a sukces firmy! Robert Kozielski 17:40-18:45 Inteligencja biznesowa a efektywność organizacji źródła wiedzy rynkowej w Microsoft Małgorzata Gryz 18:45-19:00 Przerwa kawowa 19:00-20:15 Klient a strategia firmy. Wiedza o klientach metody, znaczenie i kierunki zmian Arkadiusz Wódkowski 20:30 Letniomazurskie spotkania i ciepłowieczorne budowanie relacji! Piątek, 11 czerwca :00 9:30 Śniadanie 9:30 13:30 Stretching umysłu bądź ciała - Uczestnicy mają do wyboru: Stretching umysłu INSIGHT S FISHING - Jak wykorzystać customer insight w budowaniu marki warsztat (praca grupowa) dotyczący moŝliwości i umiejętności odczytywania insight ów klienta w budowaniu silnej marki. 13:30 14:30 Obiad.. a moŝe... Stretching ciała SPA... SPAcer... SPAlanie tłuszczu... Renata Szopa-Milde, Agata Wiszniewska 14:30 15:30 Firma i pracownicy źródłem wiedzy rynkowej kultura organizacyjna i zdolność firmy do uczenia się Katarzyna Nizińska 15:30 16:30 Semiotyka w stronę marketingu znaczeń Krzysztof Polak 16:30 16:45 Przerwa kawowa 16:45 17:45 Zakładnicy i adwokaci są wśród nas holistyczne badania marketingowe w procesie zarządzania jakością 17:45 18:45 Badania etnograficzne w słuŝbie marketingu 18:45 20:15 Warsztat Case Competition Artur Noga-Bogomilski Tomasz Jędrkiewicz & Robert Zydel Badania etnograficzne w zastosowaniu Bank Pocztowy wprowadzenie, praca w zespołach, prezentacja efektów, podsumowanie warsztatu Tomasz Jędrkiewicz & Robert Zydel 20:30 Uroczysta kolacja rozdanie dyplomów Sobota, 12 czerwca :00 9:00 Śniadanie 9:00 9:50 Internet przyszłość badań marketingowych Janusz Sielicki 9: Wiedza a decyzje rynkowe doświadczenia światowych liderów (Unilever, Philips, P&G) Marcin Ostachowski 10: Przerwa kawowa oraz czas na wymeldowanie 11:15 12:15 Klik...? Similaria Nowa era rozumienia Klienta? Lech C. Król 12:15 12:30 Podsumowanie i zakończenie warsztatów HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 2

3 Zarys tematyki warsztatów: I. Inteligencja biznesowa a efektywność organizacji źródła wiedzy rynkowej w Microsoft Microsoft przywiązuje ogromną wagę do aspektów inteligencji rynkowej i biznesowej. Firma wykorzystuje wiele procesów i narzędzi, które nieustannie pomagają zapoznawać się z oczekiwaniami i trendami rynkowymi, potrzebami naszego Klienta, kluczowymi działaniami naszych konkurentów oraz praktykami, które na rynku funkcjonują. W prezentacji (która będzie oparta na dialogu z Uczestnikami) skoncentrujemy się na następujących procesach: Badaniu satysfakcji Klienta i Partnera Microsoft jako szerokim źródle dotarcia do wszelkich segmentów oraz kluczowych grup docelowych Microsoft; Narzędziach wspierających wyŝej wymienione aspekty, włączając w to zasoby badające konkurencję; Aspekcie kultury zachowań pro-klienckich i monitorowania działań, wsparciu dla Klientów (informacja zwrotna, grupy focusowe, proces eskalacji Klienta IRO/SRO, Get Help, VoC); Efektywności organizacji w krajach Mid Year Review. Małgorzata Gryz II. Klient a strategia firmy Wiedza o klientach metody, znaczenie i kierunki zmian Celem wystąpienia będzie pokazanie, jaką rolę pełni obecnie klient w wytyczaniu strategii firm, funkcjonujących na polskim rynku. Aktywną czy bierną? Czy jest angaŝowany (w jaki sposób?), czy spychany na margines? I dlaczego tak się dzieje uwarunkowania strukturalne, kultura organizacyjna, a moŝe indywidualne podejście poszczególnych prezesów? W trakcie prezentacji poznamy motywy zbierania informacji o klientach - dlaczego gromadzi się informacje o konsumentach? Do czego potrzebna jest ta wiedza? Dokonany zostanie takŝe systematyczny przegląd metod pozyskiwania informacji o klientach - w jaki sposób zbiera się informacje o klientach (aktywność własnych słuŝb marketingowych, agencje badań marketingowych, monitoring prasy biznesowej, ogólnie dostępnych wyników badań, publikowanych raportów). Pokazane zostaną aktualne analizy dotyczące struktury wydatków na badania w podziale na branŝe i metody badawcze. Prezentacja zawierać będzie informacje o barierach w zdobywaniu informacji o klientach a czego się jeszcze nie wie ( twarde dane versus informacje miękkie ). Jakie są bariery, które uniemoŝliwiają zdobycie i właściwe wykorzystanie poŝądanych informacji o klientach? Opisany zostanie sposób wykorzystania wiedzy o klientach - do czego słuŝą te informacje? Czy wykorzystuje się je w wystarczającym stopniu? Czy zdarza się zbierać informacje dla samego faktu posiadania podkładki? Podjęta będzie próba refleksji na temat Klienta jako partnera firmy - czy najnowsze tendencje w biznesie oparte na nowych paradygmatach strategii konkurencji - polegających na wciąganiu klientów w kreowanie nowej wartości, angaŝowaniu ich w procesy projektowania i wytwarzania nowych wyrobów - mają rację bytu na polskim rynku? Arkadiusz Wódkowski HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 3

4 III. INSIGHT S FISHING Jak wykorzystywać consumer insight w budowaniu silnej marki - warsztat W jaki sposób insighty konsumenckie oŝywiają markę, sprawiają, Ŝe ten sam benefit moŝe być aktualny przez wiele lat? Dlaczego dobry insight jest potrzebny nowej marce? Dlaczego bez niego nie da się stworzyć dobrego konceptu strategicznego? Gdzie i jak szukać insightów? Czy tylko w głowach konsumentów? Jak rozpoznać dobry insight? W jaki sposób insight i benefit determinują się nawzajem? W trakcie warsztatów w formie praktycznych ćwiczeń grupowych przeanalizujemy kształcące case study jednej z czołowych marek w Polsce, które pomoŝe w zrozumieniu roli insightów dla marki. Potrenujemy takŝe odczytywanie insightów z informacji przekazywanych w komunikacji reklamowej marek. Następnie, w trybie pracy warsztatowej, uczestnicy będą samodzielnie poszukiwać insightów konsumenckich podczas analizy specjalnie przygotowanych materiałów z badań marketingowych oraz podczas prowadzenia obserwacji etnograficznej. KaŜdy uczestnik warsztatów stworzy własną wersję konceptu strategicznego marki opartego na wybranym consumer insight najlepsze koncepty zostaną nagrodzone. W efekcie postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania: czym jest insight i dlaczego spełnia tak waŝną rolę w nowoczesnym marketingu? jakie są typy insightów? jak odróŝniać dobre, wartościowe insighty od mało uŝytecznych ale oczywistych? jak szukać insightów w głowach konsumentów, w rynku, we własnych doświadczeniach? jakimi metodami badawczymi odkrywać najgłębsze insighty i potrzeby konsumenckie? jak wykorzystać siłę insightów do komunikacji własnej marki? jak prawidłowo formułować insighty, aby nie zostały odrzucone przez konsumentów? ile moŝesz wygrać trafiając na ten jedyny insight? jak napisać koncept strategiczny marki? Agata Wiszniewska, Renata Szopa-Milde IV. Firma i pracownicy źródłem wiedzy rynkowej kultura organizacyjna i zdolność firmy do uczenia się Wyobraź sobie, Ŝe jesteś nowozatrudnionym menedŝerem marketingu i Twoje pierwsze zadanie, którym chcesz się wykazać, polega na przeprowadzeniu projektu. Podobne projekty wykonywałeś juŝ w przeszłości, dlatego wydaje Ci się, Ŝe wszystko pójdzie dobrze. Masz rację wydaje Ci się, gdyŝ projekt dość szybko okazuje się bardziej skomplikowany. - nie masz zespołu projektowego i nie znasz kompetencji ludzi, nie ma Ŝadnych dostępnych informacji o potrzebach klientów, analizie konkurentów. Nie masz dostępu do bazy zawierającej informacje na temat zagroŝeń, które wystąpiły przy realizacji podobnych projektów w przeszłości, bo jej nie ma. Nie wiesz, z kim moŝesz współpracować agencje, dostawcy itp. Ile czasu i wysiłku musisz poświęcić na zdobycie tych informacji i rozpoczęcie prac projektowych? A teraz wyobraź sobie, Ŝe zaczynasz projekt i masz do dyspozycji informacje na temat kompetencji potencjalnych członków zespołu, bazę zagroŝeń, które wystąpiły w przeszłości. MoŜesz je ominąć i znacznie szybciej i taniej oraz skuteczniej zrealizować projekt. HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 4

5 Czym róŝnią się 2 opisane sytuacje? - odpowiedź jest prosta - zarządzaniem wiedzą, które nie polega na zastosowaniu róŝnorodnych narzędzi informatycznych, aby stworzyć bazy danych, ale na procesach związanych z pozyskiwaniem, lokalizowaniem, tworzeniem, transferem, wykorzystaniem wiedzy do realizacji celów organizacji. Odpowiednie zarządzanie wiedzą poprawia współpracę pomiędzy pracownikami, zmniejsza niepewność decyzyjną, ogranicza powielanie wykonanej juŝ wcześniej pracy i zachęca pracowników do wzajemnej wymiany wiedzy. Klient natomiast otrzymuje rozwiązanie będące rezultatem zastosowania wiedzy całej organizacji, a nie tylko współpracującego z nim zespołu. Zastanawiasz się pewnie, czy organizacje uczące się zarządzają wiedzą? Oczywiście - organizacja, która inspiruje i wspomaga uczenie się wszystkich jej członków, sama przekształca się odpowiednio do posiadanych moŝliwości i potrzeb otoczenia, korzystając z doświadczeń zarówno własnych pracowników, jak i konkurencji. Członkowie organizacji uczącej się nie przywiązują się do dotychczas stosowanych sposobów, narzędzi czy procedur. KaŜdy element organizacji jest otwarty, a stałe ulepszanie jest sposobem i stylem pracy. Podczas godzinnej prezentacji, dyskusji i analizie case u - dowiemy się: Na czym polega zarządzanie wiedzą w organizacji? Co to jest organizacja ucząca się według P.Senge, Ch. Argyrisa, P. Schona? Po czym poznać, Ŝe Twoja organizacja jest uczącą się? Jakie metody uczenia się stosują organizacje uczące się? Jaki jest wpływ misji, wizji, wartości firmy na jej sposoby zarządzania i wykorzystywanie dostępnej wiedzy? Katarzyna Nizińska V. Semiotyka - w stronę marketingu znaczeń Malcolm Evans, jeden z pionierów brytyjskiej semiotyki komercyjnej tak pisze o roli semiotyki w dzisiejszych badaniach marketingowych: O ile jeszcze kilka lat temu semiotyka była nowym narzędziem dającym świeŝe spojrzenie na marki, szczególnie przydatne w poszukiwaniu nowych, innowacyjnych strategii to dzisiaj stała się standardową metodologią badawczą. MoŜna powiedzieć, Ŝe dzisiaj staje się wielce ryzykowne nie uŝywanie semiotyki. Powodem, dla którego trudno pominąć semiotykę w dzisiejszych badaniach, jest zmieniający się charakter samego marketingu, który przestaje być sprzedawaniem funkcjonalnych benefitów czy fizycznych atrybutów produktu. Dzisiejsze marki i produkty stają się nośnikami znaczeń i wartości, są symbolami, które pomagają konsumentom realizować ich pragnienia, marzenia i oczekiwania. Marketing staje się więc sprzedawaniem znaczeń istotnych z punktu widzenia kultury, w której Ŝyją konsumenci. Semiotyka bada, jak tworzą się, Ŝyją i rozpowszechniają znaczenia w kulturze konsumenta. Prezentacja ukazuje podstawowe idee i techniki semiotyki takie jak znak, kody, opozycje znaczeniowe, mit. Na przykładach wyjaśnia zastosowania w obszarze opakowań, komunikacji reklamowej i brandingu pokazując problemy badawcze i jego przełoŝenie na semiotyczne badanie kultury. Pokazuje równieŝ główne elementy procesu badawczego stosowanego w dzisiejszej semiotyce komercyjnej. Krzysztof Polak HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 5

6 VI. Zakładnicy i adwokaci są wśród nas holistyczne badania marketingowe w procesie zarządzania jakością Dwie trzecie europejskich klientów jest zadowolonych z produktów i usług, z których na co dzień korzysta. Przeciętnego Europejczyka cechuje równieŝ stosunkowo wysoki poziom lojalności względem wybieranych marek. Jednak postawy konsumentów róŝnią się wyraźnie w zaleŝności od branŝy, zatem nie kaŝdy marketer moŝe spać spokojnie A jak to wygląda w Polsce? Czy stereotypowe opinie o Polakach pesymistach przekładają się równieŝ na konsumenckie oceny oferty i jakości obsługi świadczonej przez firmy? Odpowiedź wcale nie jest oczywista, ale jej szczegóły poznamy w trakcie prezentacji. I tak naprawdę to dopiero początek. W dalszej części, na przykładach z rynku usług (zwłaszcza branŝy finansowej), zobaczymy jak moŝna łączyć wiele róŝnych rodzajów badań w jeden, logiczny i biznesowo przydatny tok rozumowania. PokaŜemy przykłady holistycznego wykorzystania wyników. Skupimy się na badaniach satysfakcji i lojalności, Mystery Shopping, zaangaŝowania pracowników a nawet projektach optymalizujących procesy (SixSigma). Jednym słowem integracja róŝnych obszarów badawczych, które finalnie składają się na konsumenckie rozumienie jakości. Artur Noga-Bogomilski VII. Badania etnograficzne w słuŝbie marketingu Warsztat ma na celu przybliŝenie uczestnikom moŝliwości, jakie daje zastosowanie w procesach marketingowych i sprzedaŝowych badań etnograficznych. Część I wprowadzająca (60 minut) opowie m.in.: czym jest etnografia i skąd się wzięła w badaniach marketingowych? kiedy i do czego warto wykorzystać badania etnograficzne? jakie są ograniczenia tego typu badań; na jakie zagroŝenia i pułapki trzeba uwaŝać? jak prowadzi się dzisiaj rynkowe badania etnograficzne? nie tylko raport etnograficzne sposoby przekazywania wiedzy i doświadczenia. VIII. Warsztat Case Competition Badania etnograficzne w zastosowaniu Bank Pocztowy Część II praktyczna opracowanie projektu badania etnograficznego (case Banku Pocztowego). Warsztat rozpocznie się od pogłębienia wiedzy dotyczącej narzędzi wykorzystywanych w badaniach etnograficznych. Następnie grupy ćwiczeniowe otrzymają za zadanie przygotowanie projektu badania, z uwzględnieniem takich elementów jak: sformułowanie celów marketingowych i przełoŝenie ich na cele badawcze; diagnozę potrzeb informacyjnych; operacjonalizacja celów badawczych dobór narzędzi i metod ze wskazaniem ich roli w procesie badawczym; dobór próby; schemat wnioskowania i sposób raportowania i konspekt raportu. Tomasz Jędrkiewicz, Robert Zydel HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 6

7 IX. Internet przyszłość badań marketingowych Penetracja Internetu w Polsce przekroczyła 50%, a w młodszych grupach wiekowych znacznie przekracza penetrację telefonii stacjonarnej. Na świecie obserwuje się od dawna trend do przenoszenia coraz większej części badań do Internetu. Jest to medium badawcze, które ma swoje ograniczenia, jednak niewątpliwie przyszłość naleŝy do badań online. Nie oznacza to oczywiście, by miały zaniknąć bardziej tradycyjne metody badawcze, lecz ich udział będzie systematycznie malał. Kluczem do rozwoju badań online jest oczywiście upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Największym wyzwaniem w badaniach online jest utrzymanie zaangaŝowania respondentów przez cały czas trwania wywiadu, by powstrzymać ich przed rezygnacją z dalszego udziału w badaniu. By temu zapobiec stosuje się wiele technik i specjalnych metod badawczych, m.in. w zakresie sposobów dotarcia do respondentów. Badania online coraz bardziej upodabniają się do pozostałych metod realizacji, jeśli chodzi o zakres dostępnych narzędzi i technik. Przykładowo pręŝnie rozwijają się badania jakościowe, kilka lat temu niemal w ogóle nieznane. Poza klasycznymi badaniami jakościowymi i ilościowymi, Internet daje takŝe wielkie moŝliwości nowych obszarów, jak na przykład badania etnograficzne. Web 2.0 współtworzony przez Internautów jest oknem, przez które badacze mogą zaglądać w ich Ŝycie. Janusz Sielicki X. Wiedza a decyzje rynkowe doświadczenia światowych liderów Jeśli się uczyć, to od najlepszych. Procter & Gamble, Unilever, Philips i inne firmy staną się tłem dla naszych rozwaŝań i dyskusji. Wszystkie te firmy bowiem od lat wydają ogromne środki na badania rynku. Podejmują wysiłki gromadzenia i zarządzania wiedzą rynkową. Starają się tworzyć kulturę uczącej się organizacji. Czy to jednak przynosi zamierzone efekty? Na ile tradycyjne podejście do badań i działań rynkowych jest skuteczne na tak dynamicznie zmieniającym się rynku? Czy firmy te wiedząc o tym zmieniają sposoby budowania wiedzy rynkowej i prowadzenia walki konkurencyjnej? W trakcie warsztatów podejmiemy próbę odpowiedzi na te pytania, a takŝe zastanowimy się: jak działają firmy na rynku światowym, aby efektywnie wprowadzać produkt na rynek? jak bez wiedzy rynkowej zarządzać kategorią produktową? jak zmieniać strukturę dystrybucji na niestabilnym rynku? jak zdobywać wiedzę rynkową na zmieniającym się rynku i budować modele biznesowe? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź analizując światowych liderów na rynku międzynarodowym Procter& Gamble, Unilever czy Philips. Marcin Ostachowski HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 7

8 XI. Klik...? Similaria nowa era rozumienia Klienta? Jesteś w pracy; dyskretnie odwróciłeś ekran komputera do ściany. Mała przerwa i trochę pornografii przecieŝ nie zaszkodzą. Klik. Klik. O! Nowa wiadomość na gmail u. Znajomy pyta o maskę do nurkowania. Ten wyjazd naprawdę wypali! Klik. Na wyborczej kolejna dziś mega sensacja, o której za godzinę nikt nie będzie pamiętał klik! Zamykasz stronę. Ale popularno-naukowy kawałek jest całkiem niezły. Trzeba docenić. Klikasz w Lubię to. Robota czeka, ale jeszcze wgrywasz na facebooka zdjęcia z ostatniej imprezy. Działo się ;-) Klik, klik...gotowe. Masz właśnie zamiar powrócić do obowiązków, ale na górze strony zauwaŝasz reklamę. Intrygujące... Wow! Zawsze chciałeś taki mieć. Klik! O setki tysięcy kilometrów światłowodów od Ciebie komputerowy Wielki Brat bezdusznie przetwarza kliknięcia, wpisane słowa, wgrane obrazki... ustala preferencje i schematy zachowań. Analizuje kaŝdy dostępny szczegół, aby jak najlepiej dobrać reklamy. I gdy wszystkie elementy tej układanki będą juŝ na swoich miejscach, rozpocznie się Nowa Era Reklamy. Tylko, czy wytrzyma to Twój portfel. Klik? Lech C. Król XII. Wiedza rynkowa, przewaga konkurencyjna a sukces firmy Jak to się stało, Ŝe wprowadzony w 2004 roku na polski rynek dziennik Nowy Dzień poniósł poraŝkę mimo zainwestowania w same działania promocyjne przez Agorę ponad 35 mln złotych, a wprowadzona kilka miesięcy po nim gazeta codzienna Dziennik weszła do ścisłej czołówki najlepiej sprzedawanych gazet w Polsce? Jak to się stało, Ŝe jeszcze pod koniec lat 70-tych Kmart był liderem na rynku dyskontów detalicznych w USA (posiadając prawie 2000 sklepów, ze średnim obrotem na sklep 7,25 mln $), a od tego czasu WalMart odmienił sektor detaliczny i rosnąc 25% rocznie zdetronizował Kmart. Jakie są powody, Ŝe powstała w małej miejscowości na południu Polski Szkoła WyŜsza stała się wiodącą uczelnią kraju (WSB-NLU Nowy Sącz), a firma załoŝona w garaŝu liderem na rynku klejów i zapraw budowlanych (Atlas)? Przykładów takich firm, marek jest wiele stacja radiowa RMF FM, Restauracja Sphinx, portal pracuj.pl, kosmetyki dr Irena Eris i inne. Czy we współczesnym biznesie zasady konkurowania i odnoszenia sukcesu są takie same jak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu? Czy zmiany w biznesie, rozwój technologii determinują potrzebę modyfikacji strategii konkurowania firm? Gdzie tkwi dzisiaj zdolność organizacji do budowania relatywnie trwałej przewagi konkurencyjnej? A moŝe w rzeczywistości jesteśmy świadkami zmiany paradygmatu w biznesie? Te pytania staną się podstawą części wprowadzającej do warsztatów. Celem prezentacji będzie określenie źródeł sukcesu firm na rynku we współczesnym świecie oraz roli wiedzy rynkowej. Na podstawie wyników badań zastanowimy się, jak firmy winny wykorzystywać wiedzę rynkową, marketing czy koncepcję organizacji uczącej się do budowania przewagi rynkowej i sukcesu firmy. Robert Kozielski HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 8

9 Prowadzący: Małgorzata Gryz Od września 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Działu Współpracy z Klientami i Partnerami Microsoft, polskiego oddziału, będąc członkiem grupy zarządczej firmy w Polsce. Przez 3 lata zajmowała się rozwojem przywództwa w MS CEE. Wcześniej kilka lat spędziła w Hewlett-Packard EMEA, rozwijając umiejętności przywódcze i menedŝerskie kadr zarządzających. Zarządzała równieŝ Instytutem Rozwoju Biznesu, współtworząc produkty szkoleniowe i konsultingowe firmy, zarządzając biznesem, siłami sprzedaŝy i procesami wsparcia klientów. Kilka z wyjątkowych kontaktów z tamtych czasów przerodziło się w fantastyczne ponadczasowe relacje. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku, w koncernie Unilever, gdzie pracowała w działach Marketingu, SprzedaŜy, Human Resources. Z wykształcenia jest dziennikarzem. MęŜatka, 1 syn, 1 mąŝ, 1 pies płci męskiej. Pasjonuje się polityką, ksiąŝką i wieloma gatunkami muzyki. Tomasz Jędrkiewicz Prezes Zarządu /Dyrektor Badań NUQ Research (Grupa IQS). Socjolog, od 1994 do 1999 zajmował się badaniami rynku, by przez kolejne cztery lata pracować jako strateg w agencji reklamowej. Od 2003 ponownie związany z IQS and QUANT Group, do 2008 prowadził dział Research&Development odpowiadając za badania syndykatowe grup i zjawisk szczególnie interesujących dla nowoczesnego marketingu (Świat Młodych, Style śycia Polskich Konsumentów, Trendy Konsumenckie, Nowe Szanse na Polskiej Wsi, Kuchnia Polska ) oraz rozwój narzędzi badawczych (m.in. etnografia, wirtualna etnografia, EventEvealuator, EmoTrace ). Autor licznych warsztatów i wystąpień. Lech C. Król Od początku lat 90-tych związany z reklamą, a od 2006 roku współwłaściciel agencji reklamowej Adwertajzing (www.adwertajzing.pl), której reklamy marek Braun, Duracell i Gillette emitowane są niemal na całym świecie. Wcześniej pracował w Leo Burnett Warszawa, DMB&B Warszawa, McCANN- Ericskon, EURO RSCG Warsaw i Radiu Zet. Otrzymał dziesiątki nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, w tym pierwszego dla Polski srebrnego lwa na festiwalu filmów reklamowych w Cannes. Za najlepsze swoje prace uwaŝa kampanię wprowadzającą na rynek marki Łaciate i Millennium, a takŝe kampanię proszku Vizir Białe na białym. W ciągu swojej ponad dziesięcioletniej pracy trenerskiej prowadził między innymi zajęcia dla Agros Nova, Bertelsmann Media, Danone Polska, Hewlett Packard, Inteligo, Kompania Piwowarska, Maspex, mbank, Polpharma, PGNiG, PZU, PZU śycie, Raben Group, Soraya, Super Media, Terrazyt, Unilever Polska, Volkswagen Bank Polska S.A., i in. HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 9

10 Katarzyna Nizińska Praktyk biznesu, posiada ponad 15 lat doświadczenia w rozwoju kadry menedŝerskiej. Od 1999 roku związana z Chartered Institute of Marketing i Questusem jako trener przedmiotu zarządzanie marketingiem w praktyce. Od marca 2010 MenedŜer Szkoleń i Rozwoju, Europa Wschodnia w Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. W 2009 Dyrektor Programowy McHayes&Steward Group i Szkoły Zarządzania SprzedaŜą. Do 2009 Dyrektor ds. Personalnych (Finanse, Administracja i HR) w Coca Cola HBC Polska. W latach dyrektor Rekrutacji i Rozwoju Coca Cola HBC Polska odpowiedzialna za: tworzenie i wdraŝanie strategii rekrutacji i rozwoju pracowników, politykę szkoleniową firmy, programy rozwoju talentów, sukcesji, procesy oceny efektywności oraz rozwój umiejętności przywódczych kadry kierowniczej. W latach Dyrektor Programowy w firmie szkoleniowo-doradczej - Instytut Rozwoju Biznesu. Stypendystka uniwersytetów Carleton w Ottawie, Concordia w Montrealu (Kanada), Lund (Szwecja), Wirtschaftsuniversität w Wiedniu oraz IESE w Barcelonie. Trener w zakresie tzw. "miękkiego zarządzania": przywództwa, doskonalenia umiejętności menedŝerskich, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, motywacji, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i jej pracownik w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem w latach Wykładowca Szkoły Zarządzania SprzedaŜą. Prowadziła szkolenia dla m.in. takich firm jak: Avon Cosmetics Polska, Bacardi-Martini Polska, Coca-Cola HBC Polska, Geovita, Microsoft, Syngenta Crop Protection, Orkla Press Polska, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Telekomunikacja Polska SA, Bydgoskie Fabryki Mebli, Grupa śywiec, Vision Express, Academy of Hair Design Berendowicz&Kublin; banków m.in. Pekao S.A., PKO BP S.A., Bank Handlowy, Reiffeisen Bank i towarzystw ubezpieczeniowych m.in. Nationale Nederlanden, PZU S.A., Nordea, Allianz Polska. Artur Noga-Bogomilski Socjolog. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz studiów podyplomowych "Badania marketingowe. Postawy i zachowania konsumentów w Szkole WyŜszej Psychologii Społecznej w Warszawie. Miłośnik badań ilościowych oraz technik wychodzących poza bezpośrednie deklaracje respondentów. Autor wielu szkoleń poświęconych metodologii badań marketingowych oraz praktycznym zastosowaniom wyników badań w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Z badaniami marketingowymi związany od ponad dziesięciu lat. Obecnie Dyrektor Działu Badań Usług w GfK Polonia. Odpowiada za obsługę badawczą i doradztwo klientom m.in. z obszaru finance, telecom, petrol&automotive itp. Współautor dwóch ksiąŝek, w tym wspólnie z Dominiką Maison: "Badania marketingowe. Od teorii do praktyki" (2007). Prywatnie pasjonat motoryzacji i wędkarstwa (catch&release). HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 10

11 Marcin Ostachowski Obecnie Marcin pracuje w Philips w Rosji na stanowisku Customer Marketing Director. Wcześniej przez prawie 10 lat pracował w Unileverze, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu, zarządzanie kategoriami, a takŝe za część działań trade owych. Ukończył program The Chartered Institute of Marketing w Londynie na poziomie zaawansowanym i eksperckim. Ukończył takŝe studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Krzysztof Polak Partner w firmie Semiotic Solutions Polska. Z wykształcenia kulturoznawca. Obecnie doktorant SWPS w Warszawie. Prowadzi regularne zajęcia z semiotyki marketingu w Collegium Civitas oraz warsztaty w PTBRiO, okazjonalne wykłady na uczelniach m.in. SWPS, Uniwersytet Lubelski. Autor wielu publikacji popularyzujących semiotykę w serwisach internetowych i pismach branŝowych takich jak Marketing w Praktyce, Brief, Marketing przy Kawie. Prowadził kilkadziesiąt semiotycznych projektów badawczych m.in. dla marek Winiary, śubr, Okocim, Orange, Heyah, Era, Pedigree, Lirene, Kent, Pall Mall, Triada. Janusz Sielicki Janusz pracuje w branŝy badawczej od 1995 roku. Jest Dyrektorem ds. Badań w Interaktywnym Instytucie Badań Rynkowych. IIBR jest liderem badań online w Polsce. Jest Sekretarzem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) i członkiem ESOMAR. Jako badacz specjalizuje się w zaawansowanych analizach i narzędziach badawczych, nowych technologiach, badaniach z zakresu NPD, testów kreacji, Mystery Shopping, lojalności klientów i zaangaŝowania pracowników, a takŝe rozwijaniem metod badań jakościowych i ilościowych online. Janusz od wielu lat zajmuje się ochroną przyrody, ornitologią i sokolnictwem. Lubi takŝe podróŝe i dobrą kuchnię. W ramach swoich zainteresowań jest współautorem programu restytucji sokoła wędrownego w Polsce (www.peregrinus.pl). Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji na temat ptaków drapieŝnych, ich ochrony i biologii. Renata Szopa-Milde Ekonomista z wykształcenia, psycholog społeczny z zamiłowania. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyka marketingu, zdobyte na stanowisku Dyrektora Marketingu w międzynarodowych firmach. Od kilku lat jest właścicielem firmy doradztwa strategicznego STRATUS i specjalizuje się w pozycjonowaniu marek i strategiach marketingowych. HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 11

12 Agata Wiszniewska Z wykształcenia psycholog i socjolog. Od 1993 roku jest współwłaścicielem agencji badawczej EEI Market Research Sp. z o. o. Zajmuje się jakościowymi badaniami rynku prowadząc konsulting i realizując strategiczne projekty badawcze dla międzynarodowych klientów (FMCG, telekomunikacja, finanse i farmacja). Jest mocno związana z kilkoma markami, które prowadzi badawczo od momentu ich powstania. Arkadiusz Wódkowski Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszą pracę badawczą wykonał jako ankieter narodowego spisu powszechnego w 1988 roku (dwadzieścia lat doświadczeń); Prezes Zarządu AMPS - firmy zajmującej się badaniami marketingowymi. Specjalizuje się w badaniach jakości obsługi. Jest szefem projektów badawczych i głównym metodologiem firmy. Współwłaściciel ABM, firmy posiadającej najlepsze w Polsce oceny wystawione przez zleceniodawców. Prowadzi szkolenia i warsztaty w firmie Questus i Polskim Towarzystwie Badaczy Rynku i Opinii (systematycznie oceniane jako jedne z najlepszych). Gościnnie wykłada takŝe na Wydziale Psychologii UW i w Szkole Głównej Handlowej. W badaniach marketingowych od 1990 roku; pracował jako ankieter, szef sieci ankieterów, łapacz na wywiady grupowe, autor analiz i raportów, by stać się szefem projektów badawczych; obecnie jest konsultantem marketingowym; moderuje dyskusje grupowe. Jedyny w Polsce laureat nagrody Mercator za najlepszy referat w kategorii badania jakościowe; autor najlepszego referatu na V Kongresie Badaczy. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej badaczy opinii społecznych i marketingowych. Hobby: czynne: brydŝ, tenis, koszykówka, teatr, kino, podróŝe, kulinaria; bierne: piłka noŝna, siatkówka. Robert Zydel Research Manager, NUQ Research (Grupa IQS). Etnograf. Wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Badaniami jakościowymi zajmuje się od 2000 r. Specjalista od badania młodzieŝy, odpowiedzialny w NUQ za projekt syndykatowy Świat Młodych 2. Współtwórca narzędzi badawczych z zakresu etnografii i wirtualnej etnografii oraz EventEvaluatora. HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 12

13 Robert Kozielski Profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz prezes firmy questus. Stypendysta Fundacji Fulbrighta w USA (Willamette University). Posiada tytuł Chartered Marketer. Jest wykładowcą na studiach Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Łódzki z University of Maryland w USA oraz Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z University of Illinois. StaŜ naukowy odbył na uniwersytetach: Maryland (USA), w Lund (Szwecja), w Edynburgu (Szkocja) oraz Middlesex (Wielka Brytania). Stworzył pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowo-egzaminacyjny The Chartered Institute of Marketing. Miał przyjemność pracować juŝ z ponad 600 marketerami, którzy przeszli w Polsce przez program CIM. Specjalizuje się w strategiach rynkowych przedsiębiorstw, analizach strategicznych i ocenie efektywności działań marketingowych organizacji. Autor ponad 100 publikacji ksiąŝkowych i artykułów z zakresu działalności marketingowych, wydawanych w Polsce i za granicą m.in. pod jego redakcją ukazała się ksiąŝka Wskaźniki marketingowe, Determinanty sukcesu organizacji. WaŜne terminy: Do 22 maja 2010 Do 28 maja 2010 Do 04 czerwca Zgłoszenie udziału w warsztatach, przesłanie karty i wniesienie opłaty; - Potwierdzenie udziału; - Przesłanie oficjalnych zaproszeń i szczegółów organizacyjnych. Warunki uczestnictwa: Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi: 1590 pln dla płatnych uczestników Akademii questusa; 1990 pln dla bezpłatnych uczestników Akademii oraz klientów firmy questus; 2490 pln pozostałe osoby. Cena obejmuje: Udział w warsztatach oraz w zajęciach i imprezach dodatkowych; Zakwaterowanie (dwa noclegi w pokoju dwuosobowym dopłata do pokoju jednoosobowego 250pln) i wyŝywienie w trakcie warsztatów; Materiały merytoryczne; Parking. HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 13

14 Kontakt: Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesyłanie zgłoszeń do: Joanny Kozielskiej bądź na numer faxu: W razie pojawienia się dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z: Joanna Kozielska - (mobile: ) tel/fax PARTNEREM STRATEGICZNYM WARSZTATÓW JEST HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 14

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Katalog. 2006 PTBRiO. Rynek badań. Badacze Firmy badawcze. XI Edycja ISSN 1644-0811

Katalog. 2006 PTBRiO. Rynek badań. Badacze Firmy badawcze. XI Edycja ISSN 1644-0811 ISSN 1644-0811 Katalog 2006 PTBRiO Rynek badań XI Edycja Badacze Firmy badawcze 03 Wewnątrz 05 06 14 17 18 20 20 21 22 24 25 26 28 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Wstęp Rynek badawczy

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowana. Efekty

Do kogo skierowana. Efekty O szkole Do kogo skierowana jest Cele Dlaczego SSM Zajęcia, ile, kiedy Efekty Fazy Wykładowcy Rekrutacja O szkole Dobrze wypromowana i wyrazista marka to generator pieniędzy dla jej właściciela. Współczesne

Bardziej szczegółowo

Katalog. 2005 PTBRiO. Rynek badań. Badacze Firmy badawcze. X Edycja ISSN 1644-0811

Katalog. 2005 PTBRiO. Rynek badań. Badacze Firmy badawcze. X Edycja ISSN 1644-0811 Katalog 2005 PTBRiO Rynek badań X Edycja Badacze Firmy badawcze ISSN 1644-0811 03 Wewnątrz 55 BCMM Badania Marketingowe i Szkolenia 56 B.P.S. Consultants Poland Ltd 57 Pracownia Badawcza BSM 58 CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

szczegółowe informacje na stronie 80

szczegółowe informacje na stronie 80 szczegółowe informacje na stronie 80 Spis treści 5 Rynek badań 5 Wstęp 6 Rynek badań marketingowych z perspektywy 2011 roku 14 Kalendarz PTBRiO na sezon 2010/2011 22 O PTBRiO 53 Cyber badania w realnym

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp Harvard Business Review Polska rekomenduje Advanced Executive Education Piąta edycja w Polsce Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności i intensywnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią. W tym cała rzecz. Kubuś Puchatek

Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią. W tym cała rzecz. Kubuś Puchatek Konferencja Szanowni Państwo, Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią. W tym cała rzecz. Kubuś Puchatek Serdecznie witam Państwa na organizowanej już po raz siódmy konferencji KORELACJE. Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski SPIS TREŚCI 6. WYWIAD Z WITOLDEM ORŁOWSKIM I JACKIEM SANTORSKIM NA TEMAT PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA Marcin Waniek 9. STABILNE PRZYWÓDZTWO SPOSÓB NA UNIKNIĘCIE KOLEJNEGO KRYZYSU Tim Casserley i Bill Critchley

Bardziej szczegółowo

Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy

Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy Michał Dziekoński Robert Kozielski Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy wydanie III Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Recenzent dr hab. Grzegorz Karasiewicz, profesor Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo