Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów!"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE Warszawa/Łódź, 28 kwietnia 2010 Akademia questusa ma przyjemność zaprosić Państwa na 3-dniowy warsztat strategiczny Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów! Letniomazurskie przyjemności, mocnobliskie relacje i silnieciekawe inspiracje! Hotel Masuria, Worliny 33, Łukta czerwca 2010 Współcześnie istnieje rosnące przekonanie o nieskuteczności tradycyjnych metod badań marketingowych. Deklaracje respondentów nie są zgodne z ich zachowaniami, Internet i nowoczesne technologie modyfikują zachowania współczesnych nabywców, tradycyjne metody badań obarczone są wieloma ułomnościami i błędami. Zmienia się filozofia podejścia do badań, które zastępowane są coraz częściej przez potrzebę budowania wiedzy rynkowej. Współczesna wiedza, jak i doświadczenia firm wskazują, iŝ: Wiedza o klientach jest strategicznym zasobem i tak winna być zarządzana; Przewaga konkurencyjna nie opiera się na posiadaniu informacji, ale na umiejętności jej wykorzystania; Kultura organizacyjna a nie technologia czy infrastruktura jest kluczowa dla upowszechniania wiedzy w organizacji; Wiedza rynkowa jest silnie związana ze zdolnością organizacji do uczenia się. Czy tak jest? Jakie są współczesne metody badań rynku i budowania wiedzy rynkowej? Jak wykorzystać wiedzę do budowania przewagi rynkowej? Czy bez badań moŝna zarządzać? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi w trakcie warsztatów. Warsztaty prowadzić będą: Małgorzata Gryz, Dyrektor Działu Współpracy z Klientami i Partnerami, Microsoft Tomasz Jędrkiewicz, Prezes Zarządu /Dyrektor Badań NUQ Research (Grupa IQS) Dr hab. Robert Kozielski, questus, Uniwersytet Łódzki Lech C. Król, Współwłaściciel, Agencja Reklamowa Adwertajzing Dr Katarzyna Nizińska, MenedŜer Szkoleń i Rozwoju EEC, Novo Nordisk Pharma Artur Noga-Bogomilski, Dyrektor Działu Badań Usług, GfK Polonia Marcin Ostachowski, Customer Marketing Director, Philips Russia Krzysztof Polak, Partner, Semiotic Solutions Polska Janusz Sielicki, Dyrektor ds. Badań, Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Renata Szopa-Milde, Właściciel, Stratus Agata Wiszniewska, Współwłaściciel, Agencja Badawcza EEI Market Research Arkadiusz Wódkowski, Prezes Zarządu PTBRiO oraz AMPS, współwłaściciel ABM Robert Zydel, Research Manager, NUQ Research (Grupa IQS) Partner strategiczny warsztatów HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa

2 Ramowy program warsztatów: Czwartek, 10 czerwca :00-16:30 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, Recepcja 16:30-17:00 Recepcja Questus 17:00-17:40 Powitanie, Wprowadzenie Wiedza rynkowa, przewaga konkurencyjna a sukces firmy! Robert Kozielski 17:40-18:45 Inteligencja biznesowa a efektywność organizacji źródła wiedzy rynkowej w Microsoft Małgorzata Gryz 18:45-19:00 Przerwa kawowa 19:00-20:15 Klient a strategia firmy. Wiedza o klientach metody, znaczenie i kierunki zmian Arkadiusz Wódkowski 20:30 Letniomazurskie spotkania i ciepłowieczorne budowanie relacji! Piątek, 11 czerwca :00 9:30 Śniadanie 9:30 13:30 Stretching umysłu bądź ciała - Uczestnicy mają do wyboru: Stretching umysłu INSIGHT S FISHING - Jak wykorzystać customer insight w budowaniu marki warsztat (praca grupowa) dotyczący moŝliwości i umiejętności odczytywania insight ów klienta w budowaniu silnej marki. 13:30 14:30 Obiad.. a moŝe... Stretching ciała SPA... SPAcer... SPAlanie tłuszczu... Renata Szopa-Milde, Agata Wiszniewska 14:30 15:30 Firma i pracownicy źródłem wiedzy rynkowej kultura organizacyjna i zdolność firmy do uczenia się Katarzyna Nizińska 15:30 16:30 Semiotyka w stronę marketingu znaczeń Krzysztof Polak 16:30 16:45 Przerwa kawowa 16:45 17:45 Zakładnicy i adwokaci są wśród nas holistyczne badania marketingowe w procesie zarządzania jakością 17:45 18:45 Badania etnograficzne w słuŝbie marketingu 18:45 20:15 Warsztat Case Competition Artur Noga-Bogomilski Tomasz Jędrkiewicz & Robert Zydel Badania etnograficzne w zastosowaniu Bank Pocztowy wprowadzenie, praca w zespołach, prezentacja efektów, podsumowanie warsztatu Tomasz Jędrkiewicz & Robert Zydel 20:30 Uroczysta kolacja rozdanie dyplomów Sobota, 12 czerwca :00 9:00 Śniadanie 9:00 9:50 Internet przyszłość badań marketingowych Janusz Sielicki 9: Wiedza a decyzje rynkowe doświadczenia światowych liderów (Unilever, Philips, P&G) Marcin Ostachowski 10: Przerwa kawowa oraz czas na wymeldowanie 11:15 12:15 Klik...? Similaria Nowa era rozumienia Klienta? Lech C. Król 12:15 12:30 Podsumowanie i zakończenie warsztatów HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 2

3 Zarys tematyki warsztatów: I. Inteligencja biznesowa a efektywność organizacji źródła wiedzy rynkowej w Microsoft Microsoft przywiązuje ogromną wagę do aspektów inteligencji rynkowej i biznesowej. Firma wykorzystuje wiele procesów i narzędzi, które nieustannie pomagają zapoznawać się z oczekiwaniami i trendami rynkowymi, potrzebami naszego Klienta, kluczowymi działaniami naszych konkurentów oraz praktykami, które na rynku funkcjonują. W prezentacji (która będzie oparta na dialogu z Uczestnikami) skoncentrujemy się na następujących procesach: Badaniu satysfakcji Klienta i Partnera Microsoft jako szerokim źródle dotarcia do wszelkich segmentów oraz kluczowych grup docelowych Microsoft; Narzędziach wspierających wyŝej wymienione aspekty, włączając w to zasoby badające konkurencję; Aspekcie kultury zachowań pro-klienckich i monitorowania działań, wsparciu dla Klientów (informacja zwrotna, grupy focusowe, proces eskalacji Klienta IRO/SRO, Get Help, VoC); Efektywności organizacji w krajach Mid Year Review. Małgorzata Gryz II. Klient a strategia firmy Wiedza o klientach metody, znaczenie i kierunki zmian Celem wystąpienia będzie pokazanie, jaką rolę pełni obecnie klient w wytyczaniu strategii firm, funkcjonujących na polskim rynku. Aktywną czy bierną? Czy jest angaŝowany (w jaki sposób?), czy spychany na margines? I dlaczego tak się dzieje uwarunkowania strukturalne, kultura organizacyjna, a moŝe indywidualne podejście poszczególnych prezesów? W trakcie prezentacji poznamy motywy zbierania informacji o klientach - dlaczego gromadzi się informacje o konsumentach? Do czego potrzebna jest ta wiedza? Dokonany zostanie takŝe systematyczny przegląd metod pozyskiwania informacji o klientach - w jaki sposób zbiera się informacje o klientach (aktywność własnych słuŝb marketingowych, agencje badań marketingowych, monitoring prasy biznesowej, ogólnie dostępnych wyników badań, publikowanych raportów). Pokazane zostaną aktualne analizy dotyczące struktury wydatków na badania w podziale na branŝe i metody badawcze. Prezentacja zawierać będzie informacje o barierach w zdobywaniu informacji o klientach a czego się jeszcze nie wie ( twarde dane versus informacje miękkie ). Jakie są bariery, które uniemoŝliwiają zdobycie i właściwe wykorzystanie poŝądanych informacji o klientach? Opisany zostanie sposób wykorzystania wiedzy o klientach - do czego słuŝą te informacje? Czy wykorzystuje się je w wystarczającym stopniu? Czy zdarza się zbierać informacje dla samego faktu posiadania podkładki? Podjęta będzie próba refleksji na temat Klienta jako partnera firmy - czy najnowsze tendencje w biznesie oparte na nowych paradygmatach strategii konkurencji - polegających na wciąganiu klientów w kreowanie nowej wartości, angaŝowaniu ich w procesy projektowania i wytwarzania nowych wyrobów - mają rację bytu na polskim rynku? Arkadiusz Wódkowski HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 3

4 III. INSIGHT S FISHING Jak wykorzystywać consumer insight w budowaniu silnej marki - warsztat W jaki sposób insighty konsumenckie oŝywiają markę, sprawiają, Ŝe ten sam benefit moŝe być aktualny przez wiele lat? Dlaczego dobry insight jest potrzebny nowej marce? Dlaczego bez niego nie da się stworzyć dobrego konceptu strategicznego? Gdzie i jak szukać insightów? Czy tylko w głowach konsumentów? Jak rozpoznać dobry insight? W jaki sposób insight i benefit determinują się nawzajem? W trakcie warsztatów w formie praktycznych ćwiczeń grupowych przeanalizujemy kształcące case study jednej z czołowych marek w Polsce, które pomoŝe w zrozumieniu roli insightów dla marki. Potrenujemy takŝe odczytywanie insightów z informacji przekazywanych w komunikacji reklamowej marek. Następnie, w trybie pracy warsztatowej, uczestnicy będą samodzielnie poszukiwać insightów konsumenckich podczas analizy specjalnie przygotowanych materiałów z badań marketingowych oraz podczas prowadzenia obserwacji etnograficznej. KaŜdy uczestnik warsztatów stworzy własną wersję konceptu strategicznego marki opartego na wybranym consumer insight najlepsze koncepty zostaną nagrodzone. W efekcie postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania: czym jest insight i dlaczego spełnia tak waŝną rolę w nowoczesnym marketingu? jakie są typy insightów? jak odróŝniać dobre, wartościowe insighty od mało uŝytecznych ale oczywistych? jak szukać insightów w głowach konsumentów, w rynku, we własnych doświadczeniach? jakimi metodami badawczymi odkrywać najgłębsze insighty i potrzeby konsumenckie? jak wykorzystać siłę insightów do komunikacji własnej marki? jak prawidłowo formułować insighty, aby nie zostały odrzucone przez konsumentów? ile moŝesz wygrać trafiając na ten jedyny insight? jak napisać koncept strategiczny marki? Agata Wiszniewska, Renata Szopa-Milde IV. Firma i pracownicy źródłem wiedzy rynkowej kultura organizacyjna i zdolność firmy do uczenia się Wyobraź sobie, Ŝe jesteś nowozatrudnionym menedŝerem marketingu i Twoje pierwsze zadanie, którym chcesz się wykazać, polega na przeprowadzeniu projektu. Podobne projekty wykonywałeś juŝ w przeszłości, dlatego wydaje Ci się, Ŝe wszystko pójdzie dobrze. Masz rację wydaje Ci się, gdyŝ projekt dość szybko okazuje się bardziej skomplikowany. - nie masz zespołu projektowego i nie znasz kompetencji ludzi, nie ma Ŝadnych dostępnych informacji o potrzebach klientów, analizie konkurentów. Nie masz dostępu do bazy zawierającej informacje na temat zagroŝeń, które wystąpiły przy realizacji podobnych projektów w przeszłości, bo jej nie ma. Nie wiesz, z kim moŝesz współpracować agencje, dostawcy itp. Ile czasu i wysiłku musisz poświęcić na zdobycie tych informacji i rozpoczęcie prac projektowych? A teraz wyobraź sobie, Ŝe zaczynasz projekt i masz do dyspozycji informacje na temat kompetencji potencjalnych członków zespołu, bazę zagroŝeń, które wystąpiły w przeszłości. MoŜesz je ominąć i znacznie szybciej i taniej oraz skuteczniej zrealizować projekt. HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 4

5 Czym róŝnią się 2 opisane sytuacje? - odpowiedź jest prosta - zarządzaniem wiedzą, które nie polega na zastosowaniu róŝnorodnych narzędzi informatycznych, aby stworzyć bazy danych, ale na procesach związanych z pozyskiwaniem, lokalizowaniem, tworzeniem, transferem, wykorzystaniem wiedzy do realizacji celów organizacji. Odpowiednie zarządzanie wiedzą poprawia współpracę pomiędzy pracownikami, zmniejsza niepewność decyzyjną, ogranicza powielanie wykonanej juŝ wcześniej pracy i zachęca pracowników do wzajemnej wymiany wiedzy. Klient natomiast otrzymuje rozwiązanie będące rezultatem zastosowania wiedzy całej organizacji, a nie tylko współpracującego z nim zespołu. Zastanawiasz się pewnie, czy organizacje uczące się zarządzają wiedzą? Oczywiście - organizacja, która inspiruje i wspomaga uczenie się wszystkich jej członków, sama przekształca się odpowiednio do posiadanych moŝliwości i potrzeb otoczenia, korzystając z doświadczeń zarówno własnych pracowników, jak i konkurencji. Członkowie organizacji uczącej się nie przywiązują się do dotychczas stosowanych sposobów, narzędzi czy procedur. KaŜdy element organizacji jest otwarty, a stałe ulepszanie jest sposobem i stylem pracy. Podczas godzinnej prezentacji, dyskusji i analizie case u - dowiemy się: Na czym polega zarządzanie wiedzą w organizacji? Co to jest organizacja ucząca się według P.Senge, Ch. Argyrisa, P. Schona? Po czym poznać, Ŝe Twoja organizacja jest uczącą się? Jakie metody uczenia się stosują organizacje uczące się? Jaki jest wpływ misji, wizji, wartości firmy na jej sposoby zarządzania i wykorzystywanie dostępnej wiedzy? Katarzyna Nizińska V. Semiotyka - w stronę marketingu znaczeń Malcolm Evans, jeden z pionierów brytyjskiej semiotyki komercyjnej tak pisze o roli semiotyki w dzisiejszych badaniach marketingowych: O ile jeszcze kilka lat temu semiotyka była nowym narzędziem dającym świeŝe spojrzenie na marki, szczególnie przydatne w poszukiwaniu nowych, innowacyjnych strategii to dzisiaj stała się standardową metodologią badawczą. MoŜna powiedzieć, Ŝe dzisiaj staje się wielce ryzykowne nie uŝywanie semiotyki. Powodem, dla którego trudno pominąć semiotykę w dzisiejszych badaniach, jest zmieniający się charakter samego marketingu, który przestaje być sprzedawaniem funkcjonalnych benefitów czy fizycznych atrybutów produktu. Dzisiejsze marki i produkty stają się nośnikami znaczeń i wartości, są symbolami, które pomagają konsumentom realizować ich pragnienia, marzenia i oczekiwania. Marketing staje się więc sprzedawaniem znaczeń istotnych z punktu widzenia kultury, w której Ŝyją konsumenci. Semiotyka bada, jak tworzą się, Ŝyją i rozpowszechniają znaczenia w kulturze konsumenta. Prezentacja ukazuje podstawowe idee i techniki semiotyki takie jak znak, kody, opozycje znaczeniowe, mit. Na przykładach wyjaśnia zastosowania w obszarze opakowań, komunikacji reklamowej i brandingu pokazując problemy badawcze i jego przełoŝenie na semiotyczne badanie kultury. Pokazuje równieŝ główne elementy procesu badawczego stosowanego w dzisiejszej semiotyce komercyjnej. Krzysztof Polak HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 5

6 VI. Zakładnicy i adwokaci są wśród nas holistyczne badania marketingowe w procesie zarządzania jakością Dwie trzecie europejskich klientów jest zadowolonych z produktów i usług, z których na co dzień korzysta. Przeciętnego Europejczyka cechuje równieŝ stosunkowo wysoki poziom lojalności względem wybieranych marek. Jednak postawy konsumentów róŝnią się wyraźnie w zaleŝności od branŝy, zatem nie kaŝdy marketer moŝe spać spokojnie A jak to wygląda w Polsce? Czy stereotypowe opinie o Polakach pesymistach przekładają się równieŝ na konsumenckie oceny oferty i jakości obsługi świadczonej przez firmy? Odpowiedź wcale nie jest oczywista, ale jej szczegóły poznamy w trakcie prezentacji. I tak naprawdę to dopiero początek. W dalszej części, na przykładach z rynku usług (zwłaszcza branŝy finansowej), zobaczymy jak moŝna łączyć wiele róŝnych rodzajów badań w jeden, logiczny i biznesowo przydatny tok rozumowania. PokaŜemy przykłady holistycznego wykorzystania wyników. Skupimy się na badaniach satysfakcji i lojalności, Mystery Shopping, zaangaŝowania pracowników a nawet projektach optymalizujących procesy (SixSigma). Jednym słowem integracja róŝnych obszarów badawczych, które finalnie składają się na konsumenckie rozumienie jakości. Artur Noga-Bogomilski VII. Badania etnograficzne w słuŝbie marketingu Warsztat ma na celu przybliŝenie uczestnikom moŝliwości, jakie daje zastosowanie w procesach marketingowych i sprzedaŝowych badań etnograficznych. Część I wprowadzająca (60 minut) opowie m.in.: czym jest etnografia i skąd się wzięła w badaniach marketingowych? kiedy i do czego warto wykorzystać badania etnograficzne? jakie są ograniczenia tego typu badań; na jakie zagroŝenia i pułapki trzeba uwaŝać? jak prowadzi się dzisiaj rynkowe badania etnograficzne? nie tylko raport etnograficzne sposoby przekazywania wiedzy i doświadczenia. VIII. Warsztat Case Competition Badania etnograficzne w zastosowaniu Bank Pocztowy Część II praktyczna opracowanie projektu badania etnograficznego (case Banku Pocztowego). Warsztat rozpocznie się od pogłębienia wiedzy dotyczącej narzędzi wykorzystywanych w badaniach etnograficznych. Następnie grupy ćwiczeniowe otrzymają za zadanie przygotowanie projektu badania, z uwzględnieniem takich elementów jak: sformułowanie celów marketingowych i przełoŝenie ich na cele badawcze; diagnozę potrzeb informacyjnych; operacjonalizacja celów badawczych dobór narzędzi i metod ze wskazaniem ich roli w procesie badawczym; dobór próby; schemat wnioskowania i sposób raportowania i konspekt raportu. Tomasz Jędrkiewicz, Robert Zydel HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 6

7 IX. Internet przyszłość badań marketingowych Penetracja Internetu w Polsce przekroczyła 50%, a w młodszych grupach wiekowych znacznie przekracza penetrację telefonii stacjonarnej. Na świecie obserwuje się od dawna trend do przenoszenia coraz większej części badań do Internetu. Jest to medium badawcze, które ma swoje ograniczenia, jednak niewątpliwie przyszłość naleŝy do badań online. Nie oznacza to oczywiście, by miały zaniknąć bardziej tradycyjne metody badawcze, lecz ich udział będzie systematycznie malał. Kluczem do rozwoju badań online jest oczywiście upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Największym wyzwaniem w badaniach online jest utrzymanie zaangaŝowania respondentów przez cały czas trwania wywiadu, by powstrzymać ich przed rezygnacją z dalszego udziału w badaniu. By temu zapobiec stosuje się wiele technik i specjalnych metod badawczych, m.in. w zakresie sposobów dotarcia do respondentów. Badania online coraz bardziej upodabniają się do pozostałych metod realizacji, jeśli chodzi o zakres dostępnych narzędzi i technik. Przykładowo pręŝnie rozwijają się badania jakościowe, kilka lat temu niemal w ogóle nieznane. Poza klasycznymi badaniami jakościowymi i ilościowymi, Internet daje takŝe wielkie moŝliwości nowych obszarów, jak na przykład badania etnograficzne. Web 2.0 współtworzony przez Internautów jest oknem, przez które badacze mogą zaglądać w ich Ŝycie. Janusz Sielicki X. Wiedza a decyzje rynkowe doświadczenia światowych liderów Jeśli się uczyć, to od najlepszych. Procter & Gamble, Unilever, Philips i inne firmy staną się tłem dla naszych rozwaŝań i dyskusji. Wszystkie te firmy bowiem od lat wydają ogromne środki na badania rynku. Podejmują wysiłki gromadzenia i zarządzania wiedzą rynkową. Starają się tworzyć kulturę uczącej się organizacji. Czy to jednak przynosi zamierzone efekty? Na ile tradycyjne podejście do badań i działań rynkowych jest skuteczne na tak dynamicznie zmieniającym się rynku? Czy firmy te wiedząc o tym zmieniają sposoby budowania wiedzy rynkowej i prowadzenia walki konkurencyjnej? W trakcie warsztatów podejmiemy próbę odpowiedzi na te pytania, a takŝe zastanowimy się: jak działają firmy na rynku światowym, aby efektywnie wprowadzać produkt na rynek? jak bez wiedzy rynkowej zarządzać kategorią produktową? jak zmieniać strukturę dystrybucji na niestabilnym rynku? jak zdobywać wiedzę rynkową na zmieniającym się rynku i budować modele biznesowe? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź analizując światowych liderów na rynku międzynarodowym Procter& Gamble, Unilever czy Philips. Marcin Ostachowski HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 7

8 XI. Klik...? Similaria nowa era rozumienia Klienta? Jesteś w pracy; dyskretnie odwróciłeś ekran komputera do ściany. Mała przerwa i trochę pornografii przecieŝ nie zaszkodzą. Klik. Klik. O! Nowa wiadomość na gmail u. Znajomy pyta o maskę do nurkowania. Ten wyjazd naprawdę wypali! Klik. Na wyborczej kolejna dziś mega sensacja, o której za godzinę nikt nie będzie pamiętał klik! Zamykasz stronę. Ale popularno-naukowy kawałek jest całkiem niezły. Trzeba docenić. Klikasz w Lubię to. Robota czeka, ale jeszcze wgrywasz na facebooka zdjęcia z ostatniej imprezy. Działo się ;-) Klik, klik...gotowe. Masz właśnie zamiar powrócić do obowiązków, ale na górze strony zauwaŝasz reklamę. Intrygujące... Wow! Zawsze chciałeś taki mieć. Klik! O setki tysięcy kilometrów światłowodów od Ciebie komputerowy Wielki Brat bezdusznie przetwarza kliknięcia, wpisane słowa, wgrane obrazki... ustala preferencje i schematy zachowań. Analizuje kaŝdy dostępny szczegół, aby jak najlepiej dobrać reklamy. I gdy wszystkie elementy tej układanki będą juŝ na swoich miejscach, rozpocznie się Nowa Era Reklamy. Tylko, czy wytrzyma to Twój portfel. Klik? Lech C. Król XII. Wiedza rynkowa, przewaga konkurencyjna a sukces firmy Jak to się stało, Ŝe wprowadzony w 2004 roku na polski rynek dziennik Nowy Dzień poniósł poraŝkę mimo zainwestowania w same działania promocyjne przez Agorę ponad 35 mln złotych, a wprowadzona kilka miesięcy po nim gazeta codzienna Dziennik weszła do ścisłej czołówki najlepiej sprzedawanych gazet w Polsce? Jak to się stało, Ŝe jeszcze pod koniec lat 70-tych Kmart był liderem na rynku dyskontów detalicznych w USA (posiadając prawie 2000 sklepów, ze średnim obrotem na sklep 7,25 mln $), a od tego czasu WalMart odmienił sektor detaliczny i rosnąc 25% rocznie zdetronizował Kmart. Jakie są powody, Ŝe powstała w małej miejscowości na południu Polski Szkoła WyŜsza stała się wiodącą uczelnią kraju (WSB-NLU Nowy Sącz), a firma załoŝona w garaŝu liderem na rynku klejów i zapraw budowlanych (Atlas)? Przykładów takich firm, marek jest wiele stacja radiowa RMF FM, Restauracja Sphinx, portal pracuj.pl, kosmetyki dr Irena Eris i inne. Czy we współczesnym biznesie zasady konkurowania i odnoszenia sukcesu są takie same jak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu? Czy zmiany w biznesie, rozwój technologii determinują potrzebę modyfikacji strategii konkurowania firm? Gdzie tkwi dzisiaj zdolność organizacji do budowania relatywnie trwałej przewagi konkurencyjnej? A moŝe w rzeczywistości jesteśmy świadkami zmiany paradygmatu w biznesie? Te pytania staną się podstawą części wprowadzającej do warsztatów. Celem prezentacji będzie określenie źródeł sukcesu firm na rynku we współczesnym świecie oraz roli wiedzy rynkowej. Na podstawie wyników badań zastanowimy się, jak firmy winny wykorzystywać wiedzę rynkową, marketing czy koncepcję organizacji uczącej się do budowania przewagi rynkowej i sukcesu firmy. Robert Kozielski HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 8

9 Prowadzący: Małgorzata Gryz Od września 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Działu Współpracy z Klientami i Partnerami Microsoft, polskiego oddziału, będąc członkiem grupy zarządczej firmy w Polsce. Przez 3 lata zajmowała się rozwojem przywództwa w MS CEE. Wcześniej kilka lat spędziła w Hewlett-Packard EMEA, rozwijając umiejętności przywódcze i menedŝerskie kadr zarządzających. Zarządzała równieŝ Instytutem Rozwoju Biznesu, współtworząc produkty szkoleniowe i konsultingowe firmy, zarządzając biznesem, siłami sprzedaŝy i procesami wsparcia klientów. Kilka z wyjątkowych kontaktów z tamtych czasów przerodziło się w fantastyczne ponadczasowe relacje. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku, w koncernie Unilever, gdzie pracowała w działach Marketingu, SprzedaŜy, Human Resources. Z wykształcenia jest dziennikarzem. MęŜatka, 1 syn, 1 mąŝ, 1 pies płci męskiej. Pasjonuje się polityką, ksiąŝką i wieloma gatunkami muzyki. Tomasz Jędrkiewicz Prezes Zarządu /Dyrektor Badań NUQ Research (Grupa IQS). Socjolog, od 1994 do 1999 zajmował się badaniami rynku, by przez kolejne cztery lata pracować jako strateg w agencji reklamowej. Od 2003 ponownie związany z IQS and QUANT Group, do 2008 prowadził dział Research&Development odpowiadając za badania syndykatowe grup i zjawisk szczególnie interesujących dla nowoczesnego marketingu (Świat Młodych, Style śycia Polskich Konsumentów, Trendy Konsumenckie, Nowe Szanse na Polskiej Wsi, Kuchnia Polska ) oraz rozwój narzędzi badawczych (m.in. etnografia, wirtualna etnografia, EventEvealuator, EmoTrace ). Autor licznych warsztatów i wystąpień. Lech C. Król Od początku lat 90-tych związany z reklamą, a od 2006 roku współwłaściciel agencji reklamowej Adwertajzing (www.adwertajzing.pl), której reklamy marek Braun, Duracell i Gillette emitowane są niemal na całym świecie. Wcześniej pracował w Leo Burnett Warszawa, DMB&B Warszawa, McCANN- Ericskon, EURO RSCG Warsaw i Radiu Zet. Otrzymał dziesiątki nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, w tym pierwszego dla Polski srebrnego lwa na festiwalu filmów reklamowych w Cannes. Za najlepsze swoje prace uwaŝa kampanię wprowadzającą na rynek marki Łaciate i Millennium, a takŝe kampanię proszku Vizir Białe na białym. W ciągu swojej ponad dziesięcioletniej pracy trenerskiej prowadził między innymi zajęcia dla Agros Nova, Bertelsmann Media, Danone Polska, Hewlett Packard, Inteligo, Kompania Piwowarska, Maspex, mbank, Polpharma, PGNiG, PZU, PZU śycie, Raben Group, Soraya, Super Media, Terrazyt, Unilever Polska, Volkswagen Bank Polska S.A., i in. HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 9

10 Katarzyna Nizińska Praktyk biznesu, posiada ponad 15 lat doświadczenia w rozwoju kadry menedŝerskiej. Od 1999 roku związana z Chartered Institute of Marketing i Questusem jako trener przedmiotu zarządzanie marketingiem w praktyce. Od marca 2010 MenedŜer Szkoleń i Rozwoju, Europa Wschodnia w Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. W 2009 Dyrektor Programowy McHayes&Steward Group i Szkoły Zarządzania SprzedaŜą. Do 2009 Dyrektor ds. Personalnych (Finanse, Administracja i HR) w Coca Cola HBC Polska. W latach dyrektor Rekrutacji i Rozwoju Coca Cola HBC Polska odpowiedzialna za: tworzenie i wdraŝanie strategii rekrutacji i rozwoju pracowników, politykę szkoleniową firmy, programy rozwoju talentów, sukcesji, procesy oceny efektywności oraz rozwój umiejętności przywódczych kadry kierowniczej. W latach Dyrektor Programowy w firmie szkoleniowo-doradczej - Instytut Rozwoju Biznesu. Stypendystka uniwersytetów Carleton w Ottawie, Concordia w Montrealu (Kanada), Lund (Szwecja), Wirtschaftsuniversität w Wiedniu oraz IESE w Barcelonie. Trener w zakresie tzw. "miękkiego zarządzania": przywództwa, doskonalenia umiejętności menedŝerskich, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, motywacji, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i jej pracownik w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem w latach Wykładowca Szkoły Zarządzania SprzedaŜą. Prowadziła szkolenia dla m.in. takich firm jak: Avon Cosmetics Polska, Bacardi-Martini Polska, Coca-Cola HBC Polska, Geovita, Microsoft, Syngenta Crop Protection, Orkla Press Polska, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Telekomunikacja Polska SA, Bydgoskie Fabryki Mebli, Grupa śywiec, Vision Express, Academy of Hair Design Berendowicz&Kublin; banków m.in. Pekao S.A., PKO BP S.A., Bank Handlowy, Reiffeisen Bank i towarzystw ubezpieczeniowych m.in. Nationale Nederlanden, PZU S.A., Nordea, Allianz Polska. Artur Noga-Bogomilski Socjolog. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz studiów podyplomowych "Badania marketingowe. Postawy i zachowania konsumentów w Szkole WyŜszej Psychologii Społecznej w Warszawie. Miłośnik badań ilościowych oraz technik wychodzących poza bezpośrednie deklaracje respondentów. Autor wielu szkoleń poświęconych metodologii badań marketingowych oraz praktycznym zastosowaniom wyników badań w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Z badaniami marketingowymi związany od ponad dziesięciu lat. Obecnie Dyrektor Działu Badań Usług w GfK Polonia. Odpowiada za obsługę badawczą i doradztwo klientom m.in. z obszaru finance, telecom, petrol&automotive itp. Współautor dwóch ksiąŝek, w tym wspólnie z Dominiką Maison: "Badania marketingowe. Od teorii do praktyki" (2007). Prywatnie pasjonat motoryzacji i wędkarstwa (catch&release). HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 10

11 Marcin Ostachowski Obecnie Marcin pracuje w Philips w Rosji na stanowisku Customer Marketing Director. Wcześniej przez prawie 10 lat pracował w Unileverze, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu, zarządzanie kategoriami, a takŝe za część działań trade owych. Ukończył program The Chartered Institute of Marketing w Londynie na poziomie zaawansowanym i eksperckim. Ukończył takŝe studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Krzysztof Polak Partner w firmie Semiotic Solutions Polska. Z wykształcenia kulturoznawca. Obecnie doktorant SWPS w Warszawie. Prowadzi regularne zajęcia z semiotyki marketingu w Collegium Civitas oraz warsztaty w PTBRiO, okazjonalne wykłady na uczelniach m.in. SWPS, Uniwersytet Lubelski. Autor wielu publikacji popularyzujących semiotykę w serwisach internetowych i pismach branŝowych takich jak Marketing w Praktyce, Brief, Marketing przy Kawie. Prowadził kilkadziesiąt semiotycznych projektów badawczych m.in. dla marek Winiary, śubr, Okocim, Orange, Heyah, Era, Pedigree, Lirene, Kent, Pall Mall, Triada. Janusz Sielicki Janusz pracuje w branŝy badawczej od 1995 roku. Jest Dyrektorem ds. Badań w Interaktywnym Instytucie Badań Rynkowych. IIBR jest liderem badań online w Polsce. Jest Sekretarzem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) i członkiem ESOMAR. Jako badacz specjalizuje się w zaawansowanych analizach i narzędziach badawczych, nowych technologiach, badaniach z zakresu NPD, testów kreacji, Mystery Shopping, lojalności klientów i zaangaŝowania pracowników, a takŝe rozwijaniem metod badań jakościowych i ilościowych online. Janusz od wielu lat zajmuje się ochroną przyrody, ornitologią i sokolnictwem. Lubi takŝe podróŝe i dobrą kuchnię. W ramach swoich zainteresowań jest współautorem programu restytucji sokoła wędrownego w Polsce (www.peregrinus.pl). Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji na temat ptaków drapieŝnych, ich ochrony i biologii. Renata Szopa-Milde Ekonomista z wykształcenia, psycholog społeczny z zamiłowania. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyka marketingu, zdobyte na stanowisku Dyrektora Marketingu w międzynarodowych firmach. Od kilku lat jest właścicielem firmy doradztwa strategicznego STRATUS i specjalizuje się w pozycjonowaniu marek i strategiach marketingowych. HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 11

12 Agata Wiszniewska Z wykształcenia psycholog i socjolog. Od 1993 roku jest współwłaścicielem agencji badawczej EEI Market Research Sp. z o. o. Zajmuje się jakościowymi badaniami rynku prowadząc konsulting i realizując strategiczne projekty badawcze dla międzynarodowych klientów (FMCG, telekomunikacja, finanse i farmacja). Jest mocno związana z kilkoma markami, które prowadzi badawczo od momentu ich powstania. Arkadiusz Wódkowski Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszą pracę badawczą wykonał jako ankieter narodowego spisu powszechnego w 1988 roku (dwadzieścia lat doświadczeń); Prezes Zarządu AMPS - firmy zajmującej się badaniami marketingowymi. Specjalizuje się w badaniach jakości obsługi. Jest szefem projektów badawczych i głównym metodologiem firmy. Współwłaściciel ABM, firmy posiadającej najlepsze w Polsce oceny wystawione przez zleceniodawców. Prowadzi szkolenia i warsztaty w firmie Questus i Polskim Towarzystwie Badaczy Rynku i Opinii (systematycznie oceniane jako jedne z najlepszych). Gościnnie wykłada takŝe na Wydziale Psychologii UW i w Szkole Głównej Handlowej. W badaniach marketingowych od 1990 roku; pracował jako ankieter, szef sieci ankieterów, łapacz na wywiady grupowe, autor analiz i raportów, by stać się szefem projektów badawczych; obecnie jest konsultantem marketingowym; moderuje dyskusje grupowe. Jedyny w Polsce laureat nagrody Mercator za najlepszy referat w kategorii badania jakościowe; autor najlepszego referatu na V Kongresie Badaczy. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej badaczy opinii społecznych i marketingowych. Hobby: czynne: brydŝ, tenis, koszykówka, teatr, kino, podróŝe, kulinaria; bierne: piłka noŝna, siatkówka. Robert Zydel Research Manager, NUQ Research (Grupa IQS). Etnograf. Wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Badaniami jakościowymi zajmuje się od 2000 r. Specjalista od badania młodzieŝy, odpowiedzialny w NUQ za projekt syndykatowy Świat Młodych 2. Współtwórca narzędzi badawczych z zakresu etnografii i wirtualnej etnografii oraz EventEvaluatora. HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 12

13 Robert Kozielski Profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz prezes firmy questus. Stypendysta Fundacji Fulbrighta w USA (Willamette University). Posiada tytuł Chartered Marketer. Jest wykładowcą na studiach Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Łódzki z University of Maryland w USA oraz Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z University of Illinois. StaŜ naukowy odbył na uniwersytetach: Maryland (USA), w Lund (Szwecja), w Edynburgu (Szkocja) oraz Middlesex (Wielka Brytania). Stworzył pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowo-egzaminacyjny The Chartered Institute of Marketing. Miał przyjemność pracować juŝ z ponad 600 marketerami, którzy przeszli w Polsce przez program CIM. Specjalizuje się w strategiach rynkowych przedsiębiorstw, analizach strategicznych i ocenie efektywności działań marketingowych organizacji. Autor ponad 100 publikacji ksiąŝkowych i artykułów z zakresu działalności marketingowych, wydawanych w Polsce i za granicą m.in. pod jego redakcją ukazała się ksiąŝka Wskaźniki marketingowe, Determinanty sukcesu organizacji. WaŜne terminy: Do 22 maja 2010 Do 28 maja 2010 Do 04 czerwca Zgłoszenie udziału w warsztatach, przesłanie karty i wniesienie opłaty; - Potwierdzenie udziału; - Przesłanie oficjalnych zaproszeń i szczegółów organizacyjnych. Warunki uczestnictwa: Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi: 1590 pln dla płatnych uczestników Akademii questusa; 1990 pln dla bezpłatnych uczestników Akademii oraz klientów firmy questus; 2490 pln pozostałe osoby. Cena obejmuje: Udział w warsztatach oraz w zajęciach i imprezach dodatkowych; Zakwaterowanie (dwa noclegi w pokoju dwuosobowym dopłata do pokoju jednoosobowego 250pln) i wyŝywienie w trakcie warsztatów; Materiały merytoryczne; Parking. HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 13

14 Kontakt: Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesyłanie zgłoszeń do: Joanny Kozielskiej bądź na numer faxu: W razie pojawienia się dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z: Joanna Kozielska - (mobile: ) tel/fax PARTNEREM STRATEGICZNYM WARSZTATÓW JEST HHoot tteel ll MMaassuur ri iiaa 14

Program seminarium i warsztatów badawczych I edycji konkursu zbadaj.to

Program seminarium i warsztatów badawczych I edycji konkursu zbadaj.to Program seminarium i warsztatów badawczych I edycji konkursu zbadaj.to Kazimierz Dolny, 20-22 września 2010 r. partnerzy: Poniedziałek - 20 wrzesnia 2010 r. 12:30-12:45 Otwarcie warsztatów zbadaj.to. Mateusz

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju kompetencji dla badaczy i użytkowników badań.

Program rozwoju kompetencji dla badaczy i użytkowników badań. Program rozwoju kompetencji dla badaczy i użytkowników badań. Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii od ponad 20 lat dostarcza praktyczną wiedzę potrzebną do rozumienia zachowań konsumenckich. Przeszkoliliśmy

Bardziej szczegółowo

GfK Smart Discovery. GfK 2016

GfK Smart Discovery. GfK 2016 GfK Smart Discovery 1 GfK Smart Discovery Jak antycypować coraz szybsze zmiany na rynku i dopasowywać do nich swoją ofertę? Jak konsumenci postrzegają to, co im się oferuje, także na tle pojawiających

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami!

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami! SZKOLENIE Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami Termin szkolenia: 19-20 maja 2015 r., Warszawa Cena szkolenia dla 1 osoby: 1590 zł + VAT Przy zgłoszeniu 3 osób: rabat 10% ceny netto szkolenia

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe szkolenie dla naukowców:

Kompleksowe szkolenie dla naukowców: Kompleksowe szkolenie dla naukowców: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TRANSFER, KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI MARKETING INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH Jak zabezpieczyć swoje prawa do wynalazku?

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Branding, strategia budowania marki. tel.: ; ;

SZKOLENIE. Branding, strategia budowania marki. tel.: ; ; SZKOLENIE Branding, strategia budowania marki tel.: +48 22 100-48-96; +48 607-341-275; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START MARKI ŻYJĄ W RÓŻNYCH KONTEKSTACH Marki oraz ich konsumenci nie żyją w próżni. Otaczają się różnymi kontekstami tematami, zainteresowaniami,

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju kompetencji dla badaczy i użytkowników badań.

Program rozwoju kompetencji dla badaczy i użytkowników badań. Program rozwoju kompetencji dla badaczy i użytkowników badań. Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii od ponad 20 lat dostarcza praktyczną wiedzę potrzebną do rozumienia zachowań konsumenckich. Przeszkoliliśmy

Bardziej szczegółowo

Strategic Marketing. program szkoleniowy z zakresu marketingu strategicznego

Strategic Marketing. program szkoleniowy z zakresu marketingu strategicznego Strategic Marketing program szkoleniowy z zakresu marketingu strategicznego Jeśli prawdą jest, że...... gospodarki światowe i firmy są w... czasy stabilności i przejrzystości smudze cienia,dawne realia

Bardziej szczegółowo

System Szkoleniowy Lidermatic dla branży reklamowej

System Szkoleniowy Lidermatic dla branży reklamowej System Szkoleniowy Lidermatic dla branży reklamowej Proponujemy udział w unikalnym Systemie Szkoleniowym Lidermatic opracowanym specjalnie na potrzeby wsparcia biznesu agencji. KIM JESTEŚMY I CO OFERUJEMY?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Promocji. prezentacja studiów magisterskich

Wyższa Szkoła Promocji. prezentacja studiów magisterskich Wyższa Szkoła Promocji prezentacja studiów magisterskich AGENDA z Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy z Nasze specjalności z Współpracujemy z Absolwenci o nas z 7 korzyści, dla których warto KIM JESTEŚMY I

Bardziej szczegółowo

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 MindSonar Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 Zrozumienie i wiedza Wyobraź sobie, że w pracy z twoim klientem, pracownikiem lub współpracownikiem dokładnie rozumiesz

Bardziej szczegółowo

RYNEK APTECZNY W ROKU 2016 trendy, strategie rozwój WARSZAWA STADION NARODOWY. 19 MAJA 2016r.

RYNEK APTECZNY W ROKU 2016 trendy, strategie rozwój WARSZAWA STADION NARODOWY. 19 MAJA 2016r. WARSZAWA STADION NARODOWY 19 MAJA 2016r. ORGANIZATOR: Business Point Sp. z o.o. Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym wyjątkowym spotkaniu organizowanym przez Business Point.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD Szanowni Państwo, w imieniu firmy Betterfield zapraszamy serdecznie do udziału w warsztacie szkoleniowym: Metoda Projektów jak pracować tą metodą w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: sprzedaż, marketing, dział handlowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: WSPARCIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W FIRMIE RODZIN- NEJ: ABC DORADZTWA, MENTORINGU Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Wsparcie rozwoju pracowników

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Kreacja skutecznej reklamy. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Kreacja skutecznej reklamy. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Kreacja skutecznej reklamy tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

ROI. (Return on Investment) Obliczanie rentowności inwestycji szkoleniowej KRAKÓW 2011. Szkolenia na licencji ROI Institute USA

ROI. (Return on Investment) Obliczanie rentowności inwestycji szkoleniowej KRAKÓW 2011. Szkolenia na licencji ROI Institute USA ROI (Return on Investment) Obliczanie rentowności inwestycji szkoleniowej KRAKÓW 2011 Szkolenia na licencji ROI Institute USA Praktyczne szkolenia nastawione na rezultaty ul. Centkiewiczów 9, 30-389 Kraków

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe.

Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe. Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe. Tomasz Bartnik, Corporate Profiles Consulting NIE CHCĘ POWIEDZIEĆ, śe : Nie naleŝy przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Zostań trenerem mistrzowskiej drużyny!

Zostań trenerem mistrzowskiej drużyny! Zostań trenerem mistrzowskiej drużyny! Oferta ECDDP Szkolenia Sp. z o.o we współpracy z SMG Sp. z o.o. Szkolenie połączone z wyjściem na mecz Eliminacji ME 2016 Polska vs. Niemcy ECDDP Szkolenia Sp. z

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży. Cele szkolenia. Termin. Miejsce szkolenia. Język. 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17.

Zaproszenie. Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży. Cele szkolenia. Termin. Miejsce szkolenia. Język. 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17. Zaproszenie Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży Termin Cele szkolenia 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17.00 Miejsce szkolenia Biuro Regionalne AHK Polska /Rynek 6/Gliwice Język Polski Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Kim jesteśmy? 2 Istniejemy na polskim rynku badań od 2004 roku Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Gemius SA lidera badań internetowych zarówno w Polsce, jak i

Bardziej szczegółowo

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START INTEGRAL DEVELOPMENT DLA MAREK NOWEJ ERY Na polskim rynku pojawia się coraz więcej marek nowej ery są to marki, które powstały

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Socjologia. jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie.

Socjologia. jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie. SOCJOLOGIA Socjologia jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie. BO Z NAMI NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ Socjologia dostarcza wiedzy, bez

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów i Human Resources

Monitoring mediów i Human Resources Monitoring mediów i Human Resources Prezentujemy materiał, dzięki któremu dowiesz się, jak monitoring internetu i mediów tradycyjnych może wspomagać działania Human Resources w Twojej firmie. 1 Jak funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center

Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center 6-7, 27-28 lutego, Golden Floor, Warszawa Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi lub rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Badanie o badaniach 2013

Badanie o badaniach 2013 Badanie o badaniach 2013 Wizerunek badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach Patroni: Patroni medialni PRoto polski portal tematyczny, przeznaczony dla środowiska public relations. Wysyła newsletter

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Szkolenie dla multiplikatorów w kontekście pracy przy projektach europejskich oraz polsko-niemieckich Termin:

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do współpracy. Oferta badań i analiz Stowarzyszenia Klon/Jawor

Zapraszamy do współpracy. Oferta badań i analiz Stowarzyszenia Klon/Jawor Zapraszamy do współpracy Oferta badań i analiz Stowarzyszenia Klon/Jawor badania@klon.org.pl 22 828 91 28 w. 128 fakty.ngo.pl/klon klon.org.pl/badania Stowarzyszenie Klon/Jawor 00-031 Warszawa ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo