NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera"

Transkrypt

1 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze nia ich klien tów to ce le, któ re przy świe ca ją zmia nom w za rzą dach spół ek Gru py PKP. Spół ka mi PKP In ter ci ty, PKP Car go i PKP Ener ge ty ka kie ro wać bę dą trzy oso bo we za rzą dy: pre zes i człon ko wie za rzą du, od po wie dzial ni ko lej no za biz nes i fi nan se. Łącz nie licz ba człon ków za rzą du zmniej szy ła się z pięt na stu do dzie wię ciu osób. W spół ce PKP In ter ci ty S.A. na sta no wi sku pre ze sa za rzą du po zo stał Ja nusz Ma - li now ski. Do za rzą du po wo ła ni zo sta li: Mar cin Ce le jew ski, kie ru ją cy pio nem biz - ne so wym i Pa weł Hor dyń ski, któ ry bę dzie od po wia dał za fi nan se spół ki. Mar cin Ce le jew ski jest ab sol wen tem za rzą dza nia i mar ke tin gu w Szko le Głów - nej Han dlo wej w War sza wie i dok to ran tem w Ko le gium Za rzą dza nia i Fi nan sów. Wdo tych cza so wej ka rie rze za wo do wej od po wia dał za bu do wę i za rzą dza nie pla - na mi stra te gicz ne go roz wo ju biz ne su w fir mach pol skich i za gra nicz nych. Z po wo - dze niem two rzył stra te gie sprze da ży, po li ty kę ce no wą i za rzą dzał in no wa cyj ny mi kon trak ta mi han dlo wy mi. Był dy rek to rem siat ki po łą czeń PLL LOT w War sza wie, od po wie dzial nym za głę bo ką re struk tu ry za cję spół ki. Od po wia dał rów nież za za - rzą dza nie i wy ni ki fi nan so we PLL LOT w Por tu ga lii i Hisz pa nii, zwięk sza jąc zna czą - co po zy cję ryn ko wą fir my. Ja ko me na dżer mar ke tin gu i sprze da ży w Qa tar Exe cu - ti ve (Qa tar Air ways) opra co wał i wdra żał stra te gię han dlo wą no we go pod mio tu na ryn ku. Bu do wał i za rzą dzał mię dzy na ro do wy mi struk tu ra mi sprze da ży fir my. Był rów nież dy rek to rem mar ke tin gu i sprze da ży w spół ce FIE GE Pol ska. Pa weł Hor dyń ski jest ab sol wen tem Fi nan sów i Ban ko wo ści w Szko le Głów nej Han dlo wej w War sza wie, Za rzą dza nia i Mar ke tin gu na UW oraz stu diów MBA na uni wer sy te cie w Il li no is. Po sia da bo ga te do świad cze nie w za kre sie fi nan sów iza rzą dza nia. Zaj mo wał się opty ma li za cją kosz tów i re struk tu ry za cją w fir mach pro duk cyj nych. Uczest ni czył w pro ce sach ne go cja cji i prze jęć pod mio tów bra nży me dio wej. Po sia da wie lo let nie do świad cze nie na sta no wi skach kie row ni czych w fir mach pol skich i za gra nicz nych, jak: TER MI SIL Hu ta Szkła Wo ło min S.A., MAN PO WER Pol ska Sp. z o. o., MA TER NE Pol ska Sp. z o.o. czy spół kach no to wa - nych na GPW, jak: FAM Gru pa Ka pi ta ło wa S.A. i Plat for ma Me dio wa Po int Gro - up S.A. (wy daw ca WPROST, Ma chi na, FILM). Zmia ny w za rzą dach spół ek to pierw szy krok w pro ce sie re struk tu ry za cji Gru py PKP. Zmia ny te ma ją w zna czą cy spo sób uspraw nić ich dzia ła nie za rów no w sfe - rze biz ne so wej, jak i fi nan so wej, co w per spek ty wie znaj dzie od zwier cie dle nie za - rów no w trwa łym bu do wa niu do brych re la cji z klien ta mi, jak i po pra wie wy ni ków fi nan so wych tych firm mó wi Ja kub Kar now ski, pre zes za rzą du PKP S.A. De cy zje o zmia nach w za rzą dach trzech spół ek Gru py PKP pod ję ły Wal ne Zgro - ma dze nia Ak cjo na riu szy. 1 Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP 2 Bilet kup przez telefon 2 3 Biletomat bez kolejki Mistrzowska atmosfera 4 5 Europa z Intercity Nad morze z placem zabaw 6 Łódź napędzana pociągiem 6 Wszystko o promocjach 7 Inwestycja warta 222 minuty ETCS dla Husarzy Talent w rękach Festiwalowe lato W cieniu mistrza Intercity i V4 Kino od morza do Tatr Śladami Madame M. Fotogaleria, konkurs Na pod sta wie ko mu ni ka tu Gru py PKP ICNews nr 6 lipiec

2 Abecadło Intercity Bi le to mat bez ko lej ki Bilet kup przez telefon PKP In ter ci ty przy współ pra cy ze spół ką TK Te le kom wpro wa dzi ło sprze daż bi le tów za po śred nic twem te le - fo nów ko mór ko wych z za in sta lo wa ną apli ka cją Bil - kom. Bi le ty elek tro nicz ne są do stęp ne na po cią gi ka te - go rii Express In ter Ci ty (EIC) oraz Express (Ex). by ku pić bi let na le ży za re je stro wać się na stro nie Awww.bil kom.pl, po da jąc da ne pod ró żne go. Przy re je - stra cji mo żna ta kże przy pi sać do swo je go kon ta da ne kar ty kre dy to wej, aby do ko ny wać płat no ści w uprosz czo ny spo - sób. Na stęp nie za po mo cą apli ka cji w te le fo nie lub na stro - nie mo bil nej m.bil kom.pl klient wska zu je po łą cze nie, lo gu - je się i wy bie ra po żą da ne opcje (kla sa wa go nu, ro dzaj przy - słu gu ją cej zni żki). Po bra nie apli ka cji mak sy mal nie uła twi za kup bi le tu. Po do ko na niu płat no ści bi let jest prze sy ła ny na ko mór - kę w po sta ci wia do mo ści MMS, któ rą na le ży oka zać kon - duk to ro wi pod czas kon tro li. Za ku pu mo żna do ko nać z ka - żde go miej sca, przez po nad 22 go dzi ny na do bę (z wy jąt - kiem prze rwy tech no lo gicz nej w sys te mie e -IC w godz ). Usłu ga jest do stęp na dla użyt kow ni - ków wszyst kich sie ci ko mór ko wych. Te le fon mu si mieć do - stęp do In ter ne tu oraz speł niać okre ślo ne wy ma ga nia tech - nicz ne. Na stro nie klad -pkp.pl po cią gi do stęp ne w sprze da ży przez In ter net bę dą ozna czo ne ikon ką e-ic (mo żli wość za ku pu bi le tu na stro nie bi let. in ter ci ty. pl), a przy po cią gach, na któ re mo żna na być bi le ty ta kże przez te le fon z apli ka cją Bil kom po ja wi się ikon ka z te le fo nem. Aby te le fo nicz ne za ku py by ły jak naj bar dziej nie - za wod ne i funk cjo nal ne istot ne są opi nie użyt - kow ni ków. Pa sa że ro wie mo gą prze sy łać swo je spo strze że nia i uwa gi na ad re sy e -ma il, udo stęp - nio ne przez PKP In ter ci ty (bil ter ci ty.pl) oraz TK Te le kom (po le kom.pl). Od lip ca br. bi le ty jed no ra zo we na prze - jaz dy po cią ga mi PKP In ter ci ty mo żna ku po - wać już w 76 bi le to ma - tach zlo ka li zo wa nych wca łej w Pol sce. To ide al ny spo sób na omi - nię cie dwor co wych ko le - jek do kas. Obec nie są to na stę pu ją ce urzą dze nia: Automaty własne PKP Intercity To 11 urzą dzeń za in sta lo wa nych w przej ściach pod ziem nych Dwor ca War - sza wa Cen tral na w Ga le rii Wschod niej (8) i Ga le - rii Środ ko wej (3). Urzą dze nia te przyj mu ją płat no ści wy łącz nie kar - ta mi płat ni czy mi. Automaty firmy ASEC Zlo ka li zo wa ne są w ob rę bie naj więk - szych war szaw skich dwor ców ko le jo wych oraz w wy bra nych miej scach w cen trum sto li cy. Au to ma ty w cha rak te ry stycz nej żół to - -nie bie skiej obu do wie ofe ro wa ły do tych - czas bi le ty ZTM. Te raz funk cjo nal ność czę - ści z nich zo sta ła roz sze rzo na o sprze daż bi le tów na po cią gi PKP In ter ci ty. W tych bi - le to ma tach na le żność za do ku men ty prze - jaz do we mo żna uiścić za rów no go tów ką, jak i kar tą płat ni czą. Automaty firmy AVISTA Urzą dze nia są roz miesz czo ne na te re nach dwor ców ko le jo wych w dwu dzie stu mia stach w Pol sce (m. in. Kra ków, Łódź, Wro cław, Po - znań, Ka to wi ce, Gdańsk). Au to ma ty te pro wa dzą ta kże sprze daż bi le - tów na po cią gi spół ki Prze wo zy Re gio nal ne. Rów nież w nich za do ku men ty prze jaz do we mo żna za pła cić go tów ką i kar tą płat ni czą. We wszyst kich wy mie nio nych urzą dze niach mo - żna ku po wać bi le ty na prze jaz dy po cią ga mi Two ich Li nii Ko le jo wych (TLK), Express (Ex) oraz Express In ter - ci ty (EIC), z wy łą cze niem miejsc do le że nia oraz sy - pial nych. Na po cią gi, w któ rych obo wią zu je re zer wa - cja miejsc, urzą dze nia wy da ją rów nież miej sców ki. Za pra sza my do ko rzy sta nia z tej for my sprze da ży. Szcze gó ło we lo ka li za cje bi le to ma tów są po da ne na stro nie ter ci ty.pl 2 ICNews nr 6 lipiec 2012

3 EUROpodsumowanie Mistrzowska atmosfera Lo ko mo ty wy w bar wach państw i sta - dio nów Eu ro 2012 bę dą przy po mi nać dwie przez rok, a 18 po zo sta łych do li sto pa da br. o pił kar skich zma ga - niach oraz nie za po mnia nej at mos fe rze pa nu ją cej nie tyl ko na pol skich sta dio - nach, ale ta kże w stre fach ki bi ca oraz na dwor cach i w po cią gach. iel ki udział w jej two - Wrze niu mie li pra cow - ni cy PKP In ter ci ty. Nie któ - rzy z nich obok wy ko ny wa - nia nor mal nych obo wiąz - ków wy stą pi li też w ro li wo - lon ta riu szy i z wiel kim ser - cem wspo ma ga li ki bi ców z ró żnych kra jów. Dla wszyst kich Eu ro by ło nie za - po mnia nym prze ży ciem. Nie zwy kle mi ło pra cę wo lon ta riusz ki wspo mi na Kry sty na Ben - der z Dzia łu Eks plo ata cji Trak cji Za kła du Pół noc ne go w Gdy ni. -Przed wej ściem do głów ne go hal lu dwor ca w Gdań sku opo wia da dwie mło de dziew czy ny uzbro jo ne w farb ki i pę dzel ki, ma lo wa ły chęt nych ki bi ców i prze chod niów. My na wi nę ły śmy się pod ich pędz le tuż po ir landz kich ki bi cach, więc ro ze śmia ni Ir land czy cy po le ci li dziew czy nom nas też po ma lo wać. Za czę ły śmy się wzbra niać, ale też po na - my śle (po par tym na le ga nia - mi za gra nicz nych go ści) zgo - dzi ły śmy się na umiesz cze nie ich na ro do wej fla gi na jed - nym z po licz ków. Nad sta wi - ły śmy też przy sło wio wy dru - gi po li czek, ale pro sząc o umiesz cze nie na nim barw prze ciw nej dru ży ny (w tym dniu by li to Hisz pa - nie). Że by by ło spra wie dli wie i aby ni ko - go nie ura zić! Ki bi ce z Ir lan dii, a ta kże Hisz pan, któ ry się na gle po ja wił obok nas, przy ję li to ze śmie chem. Ki bi ce zwy kle, gdy tyl ko wy sie dli z po - cią gu do py ty wa li się o to a le ty opo wia - da po znań ski wo lon ta riusz Ar ka diusz Wen der ski, na co dzień spe cja li sta w Dzia le Eks plo ata cji Ta bo ru Za kła du Za chod nie go. No, a po tem naj czę - ściej pro si li o wska za nie dro gi do stre fy ki - bi ca, sta dio nu, ho te lu czy kas bi le to wych. Naj bar dziej jed nak za dzi wił mnie ki bic z Ir lan dii, któ ry upar cie szu kał bud ki te - le fo nicz nej. Zna leź li śmy ją. Gdy wy tłu ma - czy łem, że apa rat nie przyj mu je mo net tyl - ko kar ty, wy jął kar tę ban ko ma to wą i był zdzi wio ny, że te le fon nie chce dzia łać. W koń cu za dzwo nił do swej dziew czy ny zmo jej ko mór ki. Za an ga żo wa nie i po sta - wę ko le ja rzy do ce ni li pa - sa że ro wie. Jak wy ni ka z son da żu prze pro wa - dzo ne go przez spół kę PL 2012, aż 76 proc. ki - bi ców by ło za do wolo nych z funk cjo - no wa nia ko lei w cza sie pił - kar skich mi s- trzostw. Eu ro w licz bach miejsc PKP IC za pew ni ło w po cią gach na me cze to licz ba do dat ko wych pa sa że rów -ki bi ców pod czas Eu ro fol de rów i ulo tek w tym w ob cych ję zy kach przy go to wa no dla pa sa że rów to re kor do wa licz ba miejsc w po cią gach na je den mecz (Pol ska Ro sja, 12 czerw ca) po cią gów roz kła do wych i do dat ko wych uru cho mi ło PKP IC na me cze Eu ro 2012 w Pol sce. 150 osób pra co wa ło na dwor cach ja ko wo lon ta riu sze in for ma to rzy. 67 ty le wy je cha ło na to ry do dat ko wych po cią gów kra jo wych. 40 ty le kur so wa ło spe cjal nych mię dzy na ro do wych po cią gów. 20 lo ko mo tyw w bar wach państw uczest ni czą cych w Eu ro oraz z wi ze run ka mi sta dio nów wy je cha ło na to ry. 17 po cią gów re zer wo wych cze ka ło w go to wo ści. 3 po cią gi re zer wo we uru cho mio no. 2 re kla ma cje w związku za cho wa niem ki bi ców w po cią gach zgło szo no w cza sie tur nie ju. ICNews nr 6 lipiec

4 Intercity oferuje Eu ro pa z In ter ci ty Co dzien nie PKP In ter ci ty wraz z za gra nicz ny mi part ne ra mi, uru cha mia kil ka dzie - siąt mię dzy na ro do wych po łą czeń ko le jo wych, m.in. do Nie miec, Czech, Au strii, Ho lan dii, na Sło wa cję, Ukra inę i Wę gry. i le ty na za gra nicz ne po łą cze nia mo żna ku - Bpić w ka sach mię dzy na ro do wych, lub w przy pad ku Nie miec ta kże przez In ter net na 60 dni przed pod ró żą. Im wcze śniej pod - róż zo sta nie za pla no wa na, tym więk sze szan se na za kup bi le tu w pro mo cyj nej ce nie np. do Ber li na czy Pra gi już za 19 eu ro. Berlin/Amsterdam Jed nym z naj po pu lar niej szych kie run ków, ja ki wy bie ra ją pol scy pa sa że ro wie jest Ber lin. Ka żde go dnia PKP In ter ci ty uru cha mia sie dem bez po śred nich po cią gów do sto li cy Nie miec. Są to: 4 pa ry po cią gów re la cji War sza wa Ber lin, EC Ber lin -War sza wa Express (BWE), jed na pa ra po cią gów z Gdy ni, EC Ber lin - -Gdy nia Express (BGE), jed no noc ne po łą cze nie EN Jan Kie pu ra, re - la cji War sza wa Am ster dam przez Ber lin, jed no dzien ne po łą cze nie EC Wa wel, re la cji Ham burg Kra ków przez Wro cław i Ber lin. Bi le ty na po cią gi Ber lin -War sza wa Express oraz Ber lin -Gdy nia Express są do stęp ne w ofer - cie spe cjal nej Ber lin -War sza wa/gdy nia -Spe- cjal. Ce ny za prze jazd z Po zna nia do Ber li na za - czy na ją się już od 19 eu ro, na to miast bi le ty zwar sza wy lub Gdy ni do Ber li na mo żna ku pić za 29 eu ro, a po wy czer pa niu pu li, za 39 eu ro. Pro mo cja obo wią zu je w kla sie 2. Licz ba pro mo - cyj nych bi le tów jest ogra ni czo na. Po za ku pie nie ma mo żli wo ści ich zwro tu lub wy mia ny. W po cią gu Eu ro Ci ty Wa wel obo wią zu je ofer ta Spar Day, dzię ki któ rej za bi let do sto li cy Nie miec z Kra ko wa mo żna za pła cić tyl ko 29 eu ro, a z Wro cła wia 19 eu ro. Oso by, któ re wy bio rą noc ne po łą cze nie Eu - ro Ni ght Jan Kie pu ra, za rów no do Ber li na jak i do sta cji koń co wej Am ster da mu, mo gą po - je chać już za 29 eu ro ko rzy sta jąc z pro mo cji Spar Ni ght. Wiedeń/Praga/ Budapeszt Pla nu ją cym pod róż do Pra gi, Wied nia, czy Bu da pesz tu PKP In ter ci ty pro po nu je bi le ty w pro mo cyj nych ce nach w ra mach ofert Spar - Day i Spar Ni ght. I tak, do Au strii wy bie ra jąc po ciąg EC Po lo nia, EC So bie ski, Cho pin (z War sza wy) lub Si le sia (z Kra ko wa) mo żna do trzeć już za 29 eu ro. Gru py do 5 osób zy ska ją atrak cyj niej szy ce no wo prze jazd dzię ki ofer cie Au stria Spe cjal, w któ rej pierw - sza oso ba ku pu je bi let po zry czał to wa nej, ale i pro mo cyj nej ce nie, na to miast po zo sta łe oso - by pła cą tyl ko 50 proc. ce ny wyj ścio wej. Dzie - ci do lat 12., pod ró żu ją ce w to wa rzy stwie do - ro słe go, ja dą za dar mo. Wy bie ra ją cy się do Czech po cią giem EC Pra ha (z War sza wy) w ka sie mię dzy na ro do wej po win ni po wo łać się na ofer tę Spar Day. Dzię - ki niej pod róż mo że kosz to wać 19 eu ro, apowy czer pa niu tej pu li 29 eu ro. Bi le ty mo - żna ku pić naj póź niej na 3 dni przed wy jaz dem. Za rów no w ofer cie Spar Day jak i Spar Ni ght licz ba bi le tów jest ogra ni czo na i za ku pio ne nie pod le ga ją zwro to wi oraz wy mia nie. Lwów/Wilno Pro mo cje są do stęp ne ta kże dla pod ró żu ją - cych na Wschód. Na tra sie z Wro cła wia do Lwo wa mo żna sko rzy stać z ofer ty SPE CJAL 4 ICNews nr 6 lipiec 2012

5 Intercity oferuje W cza sie pod ró ży dzie ci już nie mu szą się nu dzić. PKP In ter ci ty uru - cho mi ło spe cjal ny wa gon z pla cem za baw. Stre fa Ma łe go Pod ró ż- ni ka kur su je co dzien nie w po cią gu eks pre so wym Jan tar re la cji War - sza wa Trój mia sto i za pew nia naj młod szym wie le nie spo dzia nek, w tym spe cjal ne me nu Wars dla dzie ci. UZ -PKP, dzię ki któ rej pod róż bę dzie kosz to - wać nie ca łe 30 eu ro, czy li o 20 proc. ta niej w sto sun ku do obo wią zu ją cej ta ry fy. Do dat ko - wo, gru py sze ściu i wię cej osób, a ta kże dzie ci w wie ku od 4 do 12 lat oraz se nio rzy (oso by, któ re ukoń czy ły 60 lat) przy za ku pie bi le tów mo gą li czyć na upu sty w wy so ko ści od 20 do na wet 50 proc. Pro mo cja VIL NIUS SPE CJAL WARS ZA WA SPE CJAL ad re so wa na jest do wszyst kich osób, któ re pla nu ją do trzeć po cią giem z War sza wy do Wil na. Dzię ki spe cjal nej ofer cie bi le ty na prze jazd mo żna na być z ulgą 50 proc. na od ci nek pol ski i 55 proc. na od ci nek li tew - ski. Ozna cza to, że opła ta za prze jazd w jed ną stro nę dla oso by do ro słej wy nie sie 26,60 eu ro, a dla dziec ka 13,30 eu ro. Ofer ta obo wią zu je wko mu ni ka cji prze siad ko wej. Nad mo rze zpla cem za baw Od ma ja br. bi le ty na po cią gi Ber lin - -War sza wa Express oraz Ber lin -Gdy nia Express mo żna ku pić rów nież przez In - ter net. Na stro nie ter ci ty.pl, na któ rej znaj du je się za kład ka sys te - mu e -IC, są do stęp ne bi le ty na pod róż wre la cjach War sza wa/gdy nia Ber lin War sza wa/gdy nia lub War sza - wa/gdy nia Ber lin. Wkrót ce do sys te - mu elek tro nicz nej sprze da ży zo sta ną włą czo ne ta kże po cią gi do Czech iau strii. tre fa Ma łe go Pod ró żni ka to bez - Sprze dzia ło wy wa gon kla sy 2., w któ rym oprócz miejsc do sie dze nia znaj du je się prze strzeń do za ba wy dla dzie ci do lat 6. No wo cze śnie i funk cjo - nal nie za pro jek to wa ne wnę trze umo - żli wia za rów no naj młod szym pa sa że - rom, jak i ich ro dzi com przy jem ne spę dze nie pod ró ży. Gra fi ki na ścia - nach i na su fi cie po bu dza ją dzie cię cą wy obraź nię i za chę ca ją do kre atyw - nych za baw po le ga ją cych na li cze niu, roz po zna wa niu kształ tów i ko lo rów, czy od naj dy wa niu ró żnic na ob raz - kach. Mięk kie pu fy mo gą jed no cze - śnie słu żyć ja ko kloc ki. Na mo ni to rze wy świe tla ne są kre sków ki zna ne z pa - sma Car to oni to ka na łu te le wi zyj ne - go Bo ome rang. Jest też ta bli ca do ry so - wa nia kre dą. W ko ry ta rzu wy dzie lo no miej sce dla wóz ków, a to a le ty wy po sa - żo no w prze wi ja ki dla nie mow ląt. Pro jekt, któ ry re ali zu je my wspól nie z ka na łem Bo ome rang jest od po wie - dzią na po trze by na szych naj młod szych i za ra zem naj bar dziej wy ma ga ją cych klien tów. Spe cjal nie przy go to wa na stre fa pod ró żni ka nie po zwo li żad ne mu dziec ku na nu dę w trak cie pod ró ży. Do dat ko wo wszyst kie dzie ci bę dą mo - gły wy pró bo wać no we me nu, któ re Wars przy go to wał spe cjal nie dla nich mó wi Ja nusz Ma li now ski, pre zes PKP In ter ci ty. Express Jan tar ze Stre fą Ma łe go Pod ró żni ka kur su je co dzien nie. Ze sta - cji War sza wa Cen tral na wy ru sza o godz. 6:29, a do Gdy ni do cie ra o go - dzi nie 12:27. Spe cjal ne bi le ty na stre - fę dla dzie ci na le ży ku pić przed pod - ró żą, w okien ku ka so wym. Na prze jazd po cią giem Jan tar zo - sta ła uru cho mio na spe cjal na pu la Bi le - tów Wa ka cyj nych za 49 zł (mo żna je ku pić tyl ko w ka sach). Wię cej jest ta - kże in ter ne to wych Su per Bi le tów w ce nie od 29 zł. Wy bie ra ją cym się w pod róż z dzieć mi po le ca my ta kże Bi let Ro - dzin ny. Ofer ta ta umo żli wia ma łej gru - pie (od 2 do 5 osób), w któ rej jest co naj mniej jed no dziec ko do lat 16., za - kup bi le tów ze zni żką 33 pro cent. Bi - let Ro dzin ny obo wią zu je w kla sie 1. lub 2. po cią gów TLK, Ex, EIC oraz EC. Dzie ci pod ró żu ją ce w ra mach ofer ty ro dzin nej mo gą sko rzy stać z przy słu - gu ją cych im ulg usta wo wych. ICNews nr 6 lipiec

6 Po szynach Łódź na pę dza na po cią giem Mia sto w cen tral nej Pol sce. Co ro ku od by wa się w nim kil ka dzie siąt fe sti wa li i prze - glą dów fil mo wych, te atral - nych oraz mu zycz nych. Ma naj więk szy miej ski kom pleks le śny w Eu ro pie Las Ła - giew nic ki, któ ry wy prze dza zaj mo wa ną po wierzch nią na wet La sek Bu loń ski w Pa - ry żu! Jed nak głów nie ko ja - rzo ne jest z Pie try ną jed - ną z naj dłu ższych ulic han - dlo wych w Eu ro pie. Czy wie - cie już, o ja kim mie ście mo - wa? Oczy wi ście o Ło dzi! dni po wsze dnie pa sa że ro wie po mię dzy WŁo dzią i War sza wą ma ją do dys po zy cji ok. 20 po cią gów, w week end ze sto li cy do Ło - dzi mo żna wy brać się 14 TLK -ami. Moc ne wię - zi ko le jo we po mię dzy obo ma mia sta mi sprzy ja - ją za cie śnia niu tych kul tu ral nych i eko no micz - nych. Tym, któ rzy w ty go dniu pod ró żu ją po - cią ga mi do szko ły lub pra cy, a w week end chcą wy brać się na za ku py czy zwie dza nie, PKP In - ter ci ty ofe ru je wie le udo god nień i pro mo cji. Łódz ki Ci ty Bi let to ofer ta, któ ra po wsta ła zmy ślą o pa sa że rach ko rzy sta ją cych re gu lar nie Wszyst ko o pro mo cjach Bi let Pod ró żni ka, Bi let Wa ka cyj ny, Bi let Ro - dzin ny czę sto pa sa że ro wie al bo nie wie - dzą, że PKP In ter ci ty ma ta kie atrak cyj ne ofer ty al bo gu bią się w ich wa run kach. Szcze gó ło we in for ma cje są wpraw dzie do - stęp ne na stro nie in ter ne to wej ter ci - ty.pl, ale chce my też ko mu ni ko wać klien - tom w tra dy cyj ny, pa pie ro wy spo sób, jak mo gą pod ró żo wać ta niej. Dla te go też, wzo - rem lat ubie głych, wy da je my dwu dzie sto - stro ni co wy fol der z naj now szy mi i naj wa - żniej szy mi ofer ta mi pro mo cyj ny mi. Fol der zo sta nie wy dru ko wa ny w na kła dzie 20 tys. eg zem pla rzy. Bę dą go otrzy my wa li za in te - re so wa ni m.in. w Cen trach Ob słu gi Klien ta, w ka sach na du żych dwor cach w ca łej Pol - sce, a ta kże uczest ni cy ró żne go ro dza ju tar - gów i im prez, na któ rych po ja wi się In ter ci - ty. z prze jaz dów po cią ga mi Two ich Li nii Ko lejo wych na tra sie War sza wa Łódź War sza - wa. Ten imien ny bi let mie sięcz ny jest tań szy o 15 pro cent w sto sun ku do nor mal ne go cen - ni ka i upo wa żnia do pod ró żo wa nia nie ogra ni - czo ną licz bę ra zy mię dzy wszyst ki mi sta cja mi wska za ne go na nim od cin ka w kla sie 1. lub 2. Su per Bi let jest ofer tą obo wią zu ją cą tyl ko wpo cią gach ka te go rii EIC oraz Ex, jed nak PKP In ter ci ty po sta no wi ło zro bić wy ją tek i do dać do niej po ciąg TLK Ło dzia nin re la cji War sza - wa Wschod nia Łódź Ka li ska War sza wa Wschod nia. Co wię cej, jest to je dy ny po ciąg, ob ję ty wy łącz nie naj tań szą pu lą bi le tów po 29 zł za prze jazd w kla sie1.ce na nor mal - ne go bi le tu wraz z miej sców ką w kla sie 1. wy - no si 56 zło tych. Za tem, je że li pod ró żu jesz do Ło dzi, sko rzy staj z in ter ne to we go sys te mu sprze da ży e -IC, kup Su per Bi let i pod ró żuj pra - wie o po ło wę ta niej. W jed no ra zo we bi le ty na po łą cze nia po - mię dzy War sza wą a Ło dzią mo żna za opa - trzyć się bez wy cho dze nia z do mu. W sys te - mie e -IC są do stęp ne w trzy dzie sto dnio wej przed sprze da ży na prze jazd w kla sie 1. oraz w sied mio dnio wej w kla sie 2. Tak jak in nych in ter ne to wych bi le tów na kra jo we po cią gi nie trze ba ich dru ko wać wy star czy za pi sać na lap to pie, te le fo nie czy ta ble cie i oka zać na ekra nie kon duk to ro wi w cza sie kon tro li! PKP In ter ci ty przy go to wu je dla pod ró żu ją - cych do Ło dzi ko lej ne cie ka we pro po zy cje. Chce my, aby bi let ko le jo wy umo żli wiał sko rzy - sta nie z atrak cyj nych pro mo cji w tym mie ście. Szcze gó ły nie ba wem na ter ci ty.pl. To co, kto w po ciąg, te mu Łódź po dro dze? 6 ICNews nr 6 lipiec 2012

7 Po szynach In we sty cja war ta 222 mi nu ty 17 lip ca br. PKP In ter ci ty pod pi sa ło umo wę na do fi nan so wa nie pro jek tu mo der ni - za cji 68 wa go nów pa sa żer skich, któ re bę dą kur so wać w skła dach TLK po mię dzy Prze my ślem i Szcze ci nem. Dzię ki przy sto so wa niu ta bo ru do pręd ko ści 160 km/godz., pod róż na tej tra sie skró ci się do ce lo wo o pra wie 4 go dzi ny. omo der ni za cji prze jazd po cią gów na tra sie PPrze myśl Rze szów Kra ków Ka to wi ce Opo le Wro cław Po znań Szcze cin ma trwać 10 godz. i 37 min., czy li 222 mi nu ty kró - cej niż obec nie. Oszczęd no ści cza su bę dą wy - ni kać za rów no z pod nie sie nia pręd ko ści mak - sy mal nej wa go nów, jak i z re ali zo wa nych rów - no le gle in we sty cji w in fra struk tu rę ko le jo wą. Obec nie jed nym z prio ry te tów na szej Spół - ki są in we sty cje ta bo ro we, któ re w zna czą cy spo sób zmie nią po strze ga nie ko lei. W naj bli ż- szym cza sie pla nu je my ogło sze nie ko lej nych prze tar gów na za kup no we go ta bo ru, chce my jak naj le piej wy ko rzy stać fun du sze unij ne mó - wi Ja nusz Ma li now ski, pre zes PKP In ter ci ty. Prze zna czo ny do mo der ni za cji ta bor nie jest obec nie użyt ko wa ny są to wa go ny nie spraw - ne i wy łą czo ne z eks plo ata cji. Mo der ni za cja obej mie wa go ny kla sy 1. i 2. Część z nich zo sta nie prze kształ co na w wa go ny bez prze dzia ło we i do sto so wa na do po trzeb osób nie peł no spraw nych (prze wi dzia no mon - taż plat form wjaz do wych lub urzą dzeń dźwi go - wych, od po wied nio sze ro kie ko ry ta rze oraz drzwi wej ścio we do wa go nów i prze dzia łów umo żli wią prze jazd oso bom na wóz kach, do - stęp ne dla nich bę dą ta kże to a le ty). Dzie sięć wa go nów zo sta nie wy po sa żo nych w sto ja ki do prze wo zu ro we rów, a ko lej nych dzie sięć przy sto so wa nych do świad cze nia usług ga - stro no micz nych. No wo ścią bę dzie kli ma ty za cja i WC z za m- knię tym obie giem. We wnątrz i na ze wnątrz zo - sta ną za mon to wa ne ta bli ce świetl ne. Pa sa że ro - wie bę dą mie li do stęp do gniaz dek elek trycz - nych. Do dat ko wo pla no wa ny jest mon taż urzą - dzeń wzmac nia ją cych sy gnał te le fo nii ko mór - ko wej. Wszyst kie wa go ny zo sta ną po ma lo wa ne far ba mi che mo utwar dzal ny mi o pod wy ższo nej ja ko ści i wła ści wo ściach an ty graf fi ti. Cał ko wi ty koszt mo der ni za cji 68 wa go nów to zł, z cze go ze środ ków unij - nych PKP In ter ci ty otrzy ma ,81 zł. Unia Eu ro pej ska współ fi nan su je przed się wzię - cie w ra mach Fun du szu Spój no ści z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko na la ta Mo der ni za cja obej mie wa go - ny kla sy 1. i 2. Część z nich zo - sta nie prze kształ - co na w wa go ny bez prze dzia ło we i do sto so wa - na do po trzeb osób nie peł no - spraw nych. ICNews nr 6 lipiec

8 Szczegóły techniczne ETCS dla Hu sa rzy PKP In ter ci ty za mon tu je w lo ko mo ty wach Hu sarz urzą dze nia po kła do we sys te mu ETCS do ste ro wa nia ru chem ko le jo wym. ETCS jest czę - ścią unij ne go sys te mu ERTMS, któ ry ma za pew nić mo żli wość swo bod - ne go po ru sza nia się po cią gów w sie - ciach ko le jo wych po szcze gól nych państw. god nie z obo wią zu ją cy mi w Pol sce prze pi - Zsa mi, pro wa dze nie po cią gu z pręd ko ścią prze kra cza ją cą 160 km/godz. wy ma ga sy gna li - za cji ka bi no wej. Po wy żej tej pręd ko ści ma szy - ni sta nie jest w sta nie sa mo dziel nie zi den ty fi ko - wać wszyst kich sy gna łów i ostrze żeń znaj du ją - cych się na tra sie. Dzię ki Eu ro pej skie mu Sys te mo wi Ste ro wa - nia Po cią giem ETCS (Eu ro pe an Tra in Con trol Sys tem), ko mu ni ka ty o sy tu acji ru cho wej są wy świe tla ne na pul pi cie ste row ni czym lo ko mo - ty wy. Je go dzia ła nie po le ga na ko mu ni ko wa niu się urzą dzeń przy to ro wych z lo ko mo ty wą i ge - ne ro wa niu wie lu in for ma cji, np. na te mat mak - sy mal nej do zwo lo nej pręd ko ści na da nym od - cin ku. ETCS kon tro lu je rów nież re ak cję ma szy - ni sty na nada wa ne ko mu ni ka ty i re agu je np. w przy pad ku zi gno ro wa nia sy gna łu stój, co zwięk sza bez pie czeń stwo jaz dy. Aby w peł ni ko rzy stać z mo żli wo ści, ja kie stwa rza sys tem od po wied nie urzą dza nia mu - szą zo stać za in sta lo wa ne za rów no w lo ko mo - ty wie jak i na li nii ko le jo wej. Za rząd ca in fra - struk tu ry PKP Pol skie Li nie Ko le jo we jest w trak cie mo der ni za cji dwóch li nii ko le jo wych: E65 (CMK Gro dzisk Ma zo wiec ki Za wier cie) i E30 (Le gni ca Bie la wa Gór na). In sta lo wa ne są urzą dze nia ETCS po zio mu 1 i 2. Lo ko mo ty wy EU 44 Hu sarz są obec nie wy ko rzy sty wa ne przede wszyst kim na li niach E65, E30, E20. Uru cho mie nie kom plet ne go sys te mu umo żli wi zwięk sze nie pręd ko ści mak sy mal nej z obec - nych 160 km/godz. do 200 km/godz. ETCS jest czę ścią unij ne go sys te mu ERTMS (Eu ro pe an Ra il Traf fic Ma na ge ment Sys tem), któ ry ma za pew nić in te ro pe ra cyj ność trans por - tu ko le jo we go, czy li mo żli wość swo bod ne go po ru sza nia się po cią gów w sie ciach ko le jo wych po szcze gól nych państw bez ko niecz no ści za - trzy my wa nia się na gra ni cach oraz wy mia ny lo - ko mo tyw lub ma szy ni stów. Obec nie w Pol sce ża den z po jaz dów trak - cyj nych nie jest se ryj nie wy po sa żo ny w sys tem ETCS. Za mon to wa no go je dy nie w jed nym Hu sa rzu, któ ry był wy ko rzy sty wa ny do te - stów. Po raz pierw szy w Pol sce te sty lo ko mo ty - wy PKP In ter ci ty z ETCS od by ły się w dniach 27 wrze śnia 1 paź dzier ni ka 2011 ro ku. Na od - cin ku Cen tral nej Ma gi stra li Ko le jo wej Psa ry Za wier cie skład wa go no wy pro wa dzo ny przez Hu sa rza osią gnął pręd kość 213 km/godz. Do świad cze nia z ba da nia kom pa ty bil no ści urzą dzeń po kła do wych ETCS z urzą dze nia mi przy to ro wy mi zo sta ną wy ko rzy sta ne przez PKP In ter ci ty nie tyl ko w lo ko mo ty wach Hu sarz, ale przede wszyst kim w pro ce sie wpro wa dza - nia do eks plo ata cji, na prze ło mie w 2014 i 2015 ro ku, po cią gów ze spo ło wych. Ogło szo ny pod ko niec czerw ca br. prze targ do ty czy do star cze nia, za bu - do wy, uru cho mie nia oraz wdro że nia do eks plo ata cji 9 kom ple tów urzą - dzeń po kła do wych sys te mu ETCS po - zio mu 2 wraz z sys te mem GSM -R na lo ko mo ty wach ty pu SIE MENS ES64U4 Hu sarz. Po stę po wa nie prze - tar go we bę dzie pro wa dzo ne w try bie ne go cja cji. 8 ICNews nr 6 lipiec 2012

9 Ludzie Intercity Ta lent w rę kach Lu dzie z pa sją i nie zwy kły mi umie jęt no ścia mi ka żde go dnia dba ją w warsz ta - tach PKP In ter ci ty, aby pa sa że ro wie pod ró żo wa li bez piecz ny mi po cią ga mi. Jed nym z nich jest Krzysz tof Ko złow ski, rze mieśl nik (bo tak na zy wa ni są ko - le jo wi me cha ni cy) w Sek cji Eks plo ata cji i Prze wo zów w Ło dzi. Lu bię tchnąć ży cie w rze czy po zor nie już bez u ży tecz ne mó wi o so bie. Mo żna po wie dzieć, że rze mieśl ni kiem je - stem od uro dze nia. Ta lent wy ssa łem z mle - kiem mat ki, a do kład niej odzie dzi czy łem po oj cu. Ta ta był to ka rzem. Wy cho wy wa łem się wśród to ka rek, fre za rek, gru bo śció wek, pił ta śmo wych, czo pia rek. Po lek cjach w szko le pod sta wo wej sze dłem na warsz ta ty. Lu bi łem przy glą dać się, jak pra co wał. Oj ciec wie le mnie na uczył. Dzię ki te mu ka żdą ma szy nę po tra fię wy ko rzy stać do gra nic mo żli wo ści, w stu pro - cen tach. Mia łem 15 lat, gdy skon stru owa łem pierw szą brycz kę. Pod okiem ta ty oczy wi ście. W trak cie na uki w szko le za wo do wej, po tem w tech ni kum sta wa łem się co raz bar dziej pew - ny swo ich umie jęt no ści. Nie kie dy mo głem się rów nać z na uczy cie lem. Edu ka cję szkol ną ukoń czy łem z wy ni kiem bar dzo do brym. Mam wy so ko roz wi nię tą wi zję prze strzen ną, bar dzo do brze czy tam z ry sun ku tech nicz ne go. Dwa dzie ścia lat za ję ło mi zro zu - mie nie, że mam ta lent. Po szko le pod - ją łem pra cę przy re no wa cjach me bli ja - ko po moc nik sto la rza. Nie by łem za do - wo lo ny, bo pan sto larz chciał mnie na - uczyć, jak po da wać na ma szy nę pły tę wió ro wą. Po ty go dniu ja uczy łem sze fa jak ro bić in ne rze czy. Test no we go pra cow ni ka? Kie dyś szef zle cił sko pio wa nie kom ple tu krze seł w sty lu Lu dwi kow skim. Nikt nie chciał się te go pod jąć. Ja spoj rza łem i wie - dzia łem, że to zro bię. Naj pierw na pra wi - łem ich ma szy ny, po tem wy ko na łem dzie - ło. Za ję ło mi to sześć ty go dni. Wy da wa ło mi się, że to bar dzo dłu go, ale wy pro wa - dzo no mnie z błę du, kie dy usły sza łem, że te raz mo gę sie dzieć mie siąc i nic nie ro bić. Lu bię tchnąć ży cie w rze czy po zor nie już bez u ży tecz ne. Nie tak daw no wy ko - na łem brycz kę na za mó wie nie z resz tek szkie le tu. Mia ła być zro bio na na wzór sta - rej, sprzed 80 lat. Za ję ło mi to dwa mie - sią ce. Na wet błot ni ki gią łem spo so bem z tam te go okre su. Kil ka de sek po ła ma - łem, ale nie pod da łem się. Mo men ty zwąt pie nia ma ka żdy. Ja nie od pusz czam. Je śli coś nie wy cho dzi, pod cho dzę z in nej stro ny. Je stem cier pli wym czło wie kiem. Gdy ukoń czy łem pra ce, by łem bar dzo dum ny, brycz ka wy glą da ła tak, jak by za - trzy ma ła się w cza sie. Mam też swój wła sny mo del sań. Wy cho wy wa łem się wśród to ka rek, fre za rek, gru bo - śció wek, pił ta śmo - wych, czo pia rek. Po lek cjach w szko le pod sta wo wej sze dłem na warsz ta ty. Przed... i po. ICNews nr 6 lipiec

10 Pociągiem przez kraj Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty, sierp nia Słupsk Thin Liz zy, Urial He ep, Paul Ro gers, Per fect i Acid Drin kers to tyl ko nie któ re gwiaz dy fe sti wa lu, na któ - ry mo żna wy brać się m.in. eks pre - sem Szan ty. Festiwal Szekspirowski, Gdańsk, 27 lip ca 5 sierp nia Wpro gra mie spek ta kle te atral ne z Nie miec, Włoch, Wiel kiej Bry ta nii, Ru mu nii, Ma ce do nii, Ro sji, a ta kże trzy pol skie przed - sta wie nia ( Bu rza, Mak bet, Król Ry szard III ). TLK Norwid i Kaszub standardem dorównują ekspresom, a podróżujesz ekonomicznie. Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki Transatlantyk, Poznań, sierp nia Wpro gra mie fil my wie lo krot nie na gra dza ne na fe sti wa lach eu ro - pej skich i świa to wych, a ta kże wy kła dy, se mi na ria, kon cer ty i spo tka nia z wy bit ny mi mu zy ka mi i fil mow ca mi z Pol - ski i za gra ni cy. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca, Poznań, sierp nia Pa mięć to ha sło te go rocz nej edy cji. Pod czas sze ściu fe sti wa lo wych dni Po znań od wie dzą ar ty ści nie tyl ko z Pol ski, lecz ta kże z Czech, Ko rei Po łu dnio wej czy Izra ela. Dogodne połączenie do stolicy Wielkopolski zapewnia EIC Lech. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, Wrocław, lip ca Fe sti wal ki na nie za le żne go i ar ty - stów bez kom pro mi so wych. W pro - gra mie m.in. re tro spek ty wa le gen dy pol skiej ani - ma cji Wi tol da Gier sza, Ma nia z Po lą Ne gri, czy na gro dzo ną Zło tą Pal mą w Can nes Mi łość Mi - cha ela Ha ne ke go. EIC Pa no ra ma to po łą cze nie m.in. z War sza wy i Poznania. Fe sti wa lo we la to Gdzie w naj bli ższych dniach i ty go dniach war to się wy brać oczy wi ście po cią - giem In ter ci ty aby po słu chać do brej mu zy ki, zo ba czyć cie ka wy film lub spek takl al bo wy - słu chać fan ta stycz - nych opo wie ści? Pod po wia da my! Tauron Nowa Muzyka, Katowice sierp nia Ten Naj lep szy Ma ły Fe sti - wal w Eu ro pie we dług pre sti żo we go Eu ro pe an Fe sti wal Awards od bę dzie się już po raz siód my, w tym ro ku nad Do li ną Trzech Sta wów. Fa - nom jaz zu, mu zy ki elek tro nicz - nej i ta necz nych ryt mów po le - ca my wy pra wę np. eks pre sem Kor fan ty. Najkorzystniejszą ofertę przejazdów znajdziecie na OFF Festiwal, Katowice, 2 5 sierp nia W 2011 ro ku uzna ny Naj - lep szym Fe sti wa lem Śred - niej Wiel ko ści przez Eu ro pe - an Fe sti val Award. To już siód ma edy cja. Sta ram się skrom nie i nie - na chal nie pro mo wać wy ko naw ców ory gi nal nych mó wi Ar tur Ro jek, dy rek tor fe sti wa lu. Coke Live Music Festiwal, Kraków sierp nia Wśród gwiazd na sce nie te go rocz - ne go CLMF po ja wią się: The Kil lers, Pla ce bo, The Ro ots i Snoop Dogg. Ekspress Mo drze jew ska to tyl ko je den z po cią gów pod Wa wel. 10 ICNews nr 6 lipiec 2012

11 Pociągiem przez kraj Żywiec Męskie Granie, Gdańsk 28 lip ca, Poznań 4 sierp nia, Wrocław 11 sierp nia, Ży wiec 1 wrze śnia Do bra mu zy ka nie tyl ko dla mę żczyzn. Na sce nach w Gdań sku, Po zna niu, Wro cła wiu i Żyw cu wy stą pią m.in.: Hey, O. S.T.R. Ta ba ko, Pau la&ka rol, Raz Dwa Trzy i Spit fi re, Cze sław Śpie wa, Kamp!, Acid Drin kers, Brod ka. Wakacyjny Festiwal Filmowy Orange Kino Letnie, Sopot, Zakopane 1 lipca 31 sierp nia Po raz pią ty so poc kie mo lo i za ko piań skie Kru pów ki za - mie nią się w jed no z naj więk szych w Eu ro pie kin pod gwiaz da mi. Na pro jek cje mo żna wy brać się TLK Mon ciak -Kru pów ki, w któ rym kur su je spe cjal ny wa - gon z sa lą ki no wą. PKP In ter ci ty jest part ne rem fe sti - wa lu. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawa 25 sierp nia 2 wrze śnia Wpro gra mie po nad sto wy da rzeń kul tu ral nych wy staw, wy kła dów, warsz ta tów, spo tkań li te rac - kich, po ka zów fil mo wych. Wśród atrak cji, fran cu ski spek takl Just in ti me to pack a few things oraz przed sta wie nie gosz czą ce go po raz pierw szy w War sza wie izra el skie go Ne phesh The atre. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brze gi, Kazimierz Dolny i Janowiec, 28 lip ca 5 sierp nia Si łą Dwóch Brze gów jest bez - po śred ni kon takt wi dza z ar ty - stą i nie po wtarzal ny nadwi ślańs ki kli mat. Fe sti wal otwo rzy wy stę pu ją - cy po raz pierw szy w Pol sce mistrz fla men co Die go El Ci ga la. W pro gra mie ta kże re tro - spek ty wa fil mów z udzia łem Mar ka Kon dra ta i prze gląd twór czo ści go ścia spe cjal ne go fe - sti wa lu Mar ka Ko ter skie go. Jedź pociągiem, zabierz w podróż rower. Muzyczna Zohylina Otwarte Spotkania Artystyczne, Zakopane, sierp nia Cy klicz na im pre za w ma low ni czej Bu ko wi nie Ta trzań skiej to praw dzi wa grat ka dla mi ło śni ków pio sen ki ar ty stycz - nej i po ezji śpie wa nej. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Zakopane, sierp nia Na mi ło śni ków folk lo ru cze ka wie le atrak cji, od kon cer tów ze spo łów folk lo ry stycz nych z ca łe go świa ta, po przez warsz ta ty i kier - ma sze, aż po wy sta wę owczar ków pod ha - lań skich. Gwiaz dą bę dzie ze spół Za ko po - wer. PKP Inter ci ty jest part ne rem im pre zy. Do sto li cy Tatr po jedź... Ta tra mi lub No sa lem. ICNews nr 6 lipiec

12 Partnerzy Intercity PKP In ter ci ty part ne rem Mu zeum W cie niu mi strza Od 19 sierp - nia do 4 li sto - pa da br. w pa - ła cy ku Kró li - kar nia bę dzie mo - żna oglą dać prze - kro jo wą wy sta wę, pre zen tu ją cą twór - czość Sa ry Lip skiej ( ) ar - tyst ki nie prze cięt - nej, wy ra ża ją cej swo ją wra żli wość ar ty stycz ną w wie - lu dzie dzi nach sztuk pięk nych. Za pra sza my na ko lej ne wy da rze nie w ra - mach Ju bi le uszu 150-le cia Mu zeum Na ro do - we go w War sza wie. Od 19 sierp nia do 4 li sto pa da br. w pa ła cy - ku Kró li kar nia bę dzie mo żna oglą dać prze kro - jo wą wy sta wę, pre zen tu ją cą twór czość Sa ry Lip skiej ( ) ar tyst ki nie prze cięt nej, wy ra ża ją cej swo ją wra żli wość ar ty stycz ną w wie lu dzie dzi nach sztuk pięk nych. Zaj mo wa ła się rzeź bą, ma lar stwem, pro jek - to wa niem wnętrz, ko stiu mów i de ko ra cji te - atral nych, stro jów, a ta kże ilu stro wa niem ksią - żek. Więk szość ży cia spę dzi ła w Pa ry żu. Ob ra - ca ła się wśród pa ry skiej awan gar dy. Współ pra - co wa ła z Sier gie jem Dia gi le wem i je go Ba le ta - mi Ro syj ski mi w pa ry skiej Ope rze, He le ną Ru - bin ste in, An to ine m de Pa ris (An to nim Cier pli - kow skim) słyn nym fry zje rem pol skie go po - cho dze nia, ar chi tek tką Ad rien ne Gor ską. Jej wiel ką pa sją by ło pro jek to wa nie mo dy. Współ - Portret artystki pra co wa ła z do mem mo dy Ma ison Myr bor, ata kże z Pau lem Po iret. Sa ra Lip ska mia ła szan se na spek ta ku lar ną ka rie rę, jed nak jej ży cie i twór czość za wsze znaj do wa ły się w cie niu jej wiel kie go mi strza i wiel kiej mi ło ści Xa we re go Du ni kow skie go. Po zna li się w War szaw skiej Szko le Sztuk Pięk - nych, gdzie on, mło dy pro fe sor, pro wa dził pra - cow nię rzeź by, a ona wła śnie pod ję ła stu dia w no wo utwo rzo nej uczel ni. Z pro fe so rem łą czy ła ją szcze gól na więź. We wspo mnie niach stu den tów na zy wa na jest mu - zą Du ni kow skie go. Jej ry sy twa rzy mo żna od - na leźć w wie lu pra cach rzeź bia rza. Pod ko niec stu diów w 1908 ro ku uro dzi ła ich cór kę Ma - rię Xa we rę Du ni kow ską, z któ rą w 1912 ro ku wy je cha ła na sta łe do Pa ry ża. Ar tyst ka wy sta wia ła swo je pra ce na Sa lo nach Pa ry skich Je sien nym i Tu ile ryj skim. Uczest ni - czy ła w Mię dzy na ro do wej Wy sta wie Sztu ki De ko ra cyj nej 1925 ro ku w Pa ry żu, zdo by wa jąc zło ty me dal oraz w pa ry skiej Wy sta wie Ko lo - nial nej w Na Mię dzy na ro do wej Wy sta - wie Sztu ki i Tech ni ki w Ży ciu Współ cze snym, w 1937 ro ku w Pa ry żu, zło tym me da lem zo sta - ła wy ró żnio na rzeź ba jej au tor stwa. Twór czość Sa ry Lip skiej nie jest zna na w Pol - sce; więk szość jej prac znaj du je się w zbio rach fran cu skich mu ze ów i ko lek cji pry wat nych. Wy sta wa w Mu zeum Rzeź by im. Xa we re go Du ni kow skie go w Kró li kar ni od dzia le Mu - zeum Na ro do we go w War sza wie bę dzie pierw szą oka zją do za po zna nia się z jej oso bą oraz bo ga tym i ró żno rod nym do rob kiem ar ty - stycz nym. Więcej na 12 ICNews nr 6 lipiec 2012

13 Partnerzy Intercity Spotkanie premierów V4 w Pradze: (od lewej) R. Fico, D. Tusk, P. Neczas i V. Orban. Od 1 lip ca 2012 ro ku, przez 12 mie się cy, Pol ska po raz czwar ty spra - wu je ro ta cyj ne prze wod nic two w Gru pie Wy szeh radz kiej. PKP In ter - ci ty wspie ra Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych w pro mo cji wy da - rzeń to wa rzy szą cych pol skiej pre zy den cji. In ter ci ty iv4 ru pa Wy szeh radz ka (V4) jest nie for mal ną Gre gio nal ną for mą współ pra cy czte rech państw Środ ko wej Eu ro py Pol ski, Czech, Sło - wa cji i Wę gier, któ re łą czy nie tyl ko są siedz two ipo dob ne uwa run ko wa nia geo po li tycz ne, ale przede wszyst kim wspól na hi sto ria, tra dy cja, kul tu ra oraz war to ści. Za da tę jej po wsta nia przyj mu je się 15 lu te go 1991 r., kie dy to pre - zy den ci Pol ski Lech Wa łę sa i Cze cho sło wa cji Václav Ha vel oraz pre mier Wę gier Józ sef An - tall pod pi sa li w wę gier skim mie ście Wy szeh rad wspól ną de kla ra cję okre śla ją cą ce le i wa run ki wza jem nej współ pra cy. Cele polskiej prezydencji Ha słem pol skiej pre zy den cji jest roz wi ja nie in te gra cji i umac nia nie spój no ści za rów no w wy mia rze eu ro pej skim, jak re gio nal nym. Pol ska bę dzie za bie gać, aby czte ry kra je za ję ły wspól nie sta no wi sko pod czas to czą cych się ne - go cja cji w spra wie unij nych Wie lo let nich Ram Fi nan so wych na la ta (cho dzi przede wszyst kim o środ ki na po li ty kę spój no - ści). Part ne rzy bę dą wspie rać za koń cze nie pro - ce su ak ce sji Chor wa cji do UE i pro ces roz sze - rze nia na Bał ka nach Za chod nich. Ce lem jest ta kże da nie no we go im pul su do re ali za cji za - pla no wa nych tras ko mu ni ka cyj nych na osi pół - noc -po łu dnie. Ko lej ne prio ry te ty pol skiej pre - zy den cji to ak tyw ne roz wi ja nie Part ner stwa Wschod nie go, wspól na bu do wa bez pie czeń - stwa ener ge tycz ne go re gio nu, na wią za nie ści - ślej szej współ pra cy w za kre sie ener ge ty ki ją - dro wej. Intercity partnerem PKP In ter ci ty uzna je za klu czo we ini cja ty wy, któ rych ce lem jest roz bu do wa i mo der ni za cja in fra struk tu ry, uła twia ją cej kon tak ty po mię dzy Pol ską i kra ja mi są sied ni mi. Po cią gi In ter ci ty łą - czą pań stwa na le żą ce do Gru py Wy szeh radz - kiej i spół ka chce te po łą cze nia roz wi jać. Po nad to PKP In ter ci ty wspie ra upo wszech - nia nie kul tu ry państw Eu ro py Środ ko wej. W cza sie pol skiej pre zy den cji zo sta ną zin ten sy - fi ko wa ne dzia ła nia na rzecz za cie śnia nia kon - tak tów mię dzy Po la ka mi, Cze cha mi, Sło wa ka - mi i Wę gra mi oraz pro mo wa nia kul tu ry czte - rech na ro dów po przez pro jek ty edu ka cyj ne ina uko we. Wię cej in for ma cji na te mat pol skiej pre zy - den cji w V4 na stro nie: pa,wy szeh radz - ka,1728.html Po cią gi In ter - ci ty łą czą pań stwa na le - żą ce do Gru py Wy szeh radz kiej i spół ka chce te po łą cze nia roz wi jać. ICNews nr 6 lipiec

14 Partnerzy Intercity Ki no od mo rza do Tatr rzy po mi na my, że od 1 lip ca trwa fe sti wal Oran ge Ki no Let nie So pot -Za ko - Ppa ne Part ner skie mia sta za pra sza ją na naj więk sze hi ty fil mo we, wy - świe tla ne co dzien nie na so poc kim Mo lo i przy za ko piań skich Kru pów kach, a In ter ci ty do wa go nu fil mo we go, któ ry kur su je w week en dy w skła dzie TLK Mon ciak -Kru pów ki. Ro dzi ca mi chrzest ny mi wa go nu Oran ge Ki no Let nie są Ka ta rzy na Fi gu ra i Piotr Siw kie wicz. Du et ak tor ski z kul to we go fil mu Po ciąg do Hol ly wo od wraz z in ny mi gwiaz da mi uczest ni czył w uro czy stym otwar ciu fe sti wa lu na so - poc kim mo lo. Szcze gó ło wy re per tu ar fe sti wa lu pod ad re sem ge Ki no Let nie.wp.pl. Pod czas ju bi le uszo wej ga li Oran ge Ki no Let nie So pot -Za ko pa - ne 2012 wrę czo no na gro dę fe sti wa lo wą Dia men to wy Klaps Fil mo - wy. W tym ro ku wy ró żnio no An nę Przy byl ską za oso bo wość, któ - ra wno si do fil mu po zy tyw ne prze sła nie, do star cza ją ce wi dzom wie lu wzru szeń, emo cji i do brej ener gii. Sta tu et kę prze ka zał jej ubie gło rocz ny lau re at Bo rys Szyc. OrangeKinoLetnie 14 ICNews nr 6 lipiec 2012

15 Z koleją w tle Śla da mi Ma da me M. Kra kus, Smok Wa wel ski, Ko ściusz ko wsia da jąc do jed ne go z tych po cią gów od ra zu mo że my zgad nąć, że za wio zą nas pod Wa wel. Wśród pa tro nów kra kow skich eks pre sów jest ta kże He le na Mo drze jew ska. Nie przy pad ko wo, bo w Kra ko - wie uro dzi ła się i za czy na ła ka rie rę sce nicz ną, tam wra ca ła, a po śmier ci jej pro chy, spro wa dzo ne z Ame ry ki, zo sta ły zło - żo ne na Cmen ta rzu Ra ko wic kim. e le na Mo drze jew ska zda je się być nie usta ją co w dro dze, w pod ró - Hży. W XIX wie ku, pod ró żu jąc po wiel kiej Ame ry ce, miesz ka ła w swo im wa go nie o na zwie nie ist nie ją ce go pań stwa Po land. Dziś jej po ciąg ka żde go dnia, w trzy go dzi ny, po ko nu je tra sę po mię dzy daw - ną i obec ną sto li cą Pol ski. War to wie dzieć, że wiel ka pol ska ak tor - ka Uro dzi ła się 12 paź dzier ni ka 1840 ro ku. W 1868 wy stą pi ła w naj więk szym i naj wa żniej szym te atrze ów - cze snej Pol ski te atrze war szaw skim, z któ rym zwią za ła się na kil - ka lat. W 1876 ro ku wraz z ro dzi ną i gru pą przy ja ciół, m.in. Hen ry kiem Sien kie wi czem, prze nio sła się do Po łu dnio wej Ka li for nii. Ra zem za - miesz ka li na ran czu w Ana he im, w gó rach San ta Ana. Rok póź niej przy ję ła uprosz czo ną for mę swo je go na zwi ska Mo dje ska. W 1893 ro ku w trak cie Kon gre su Ko biet pod czas Świa to wej Wy sta wy w Chi ca - go wy gło si ła re fe rat o sy tu acji ko biet w Pol sce, co spo wo do wa ło, iż za bro nio no jej wstę pu na te re ny ro syj skie. W ma ju 1905 ro ku wy stą pi ła w po że gnal nym spek ta klu w no wo jor skiej Me tro po li tan Ope ra Ho use z udzia łem naj wy bit niej szych gwiazd sce ny ame ry kań skiej. Zmar ła 9 kwiet nia 1909 ro ku na Bay Is land w po bli żu Los An ge les. Zy ska ła opi nię naj więk szej in ter pre ta tor ki Wil lia ma Sha ke spe are a. Uzna nie przy nio - sły jej rów nież kre acje w sztu kach Hen ry ka Ib se na, Sta ni sła wa Wy spiań skie go, Fry de - ry ka Schil le ra i Alek san dra Du mas -sy na. Od wie dza ją cych Kra ków za chę ca my do po szu ki wa nia miejsc zwią za nych z He le - ną Mo drze jew ską. Nie opo dal dwor ca znaj du je się Cmen tarz Ra ko wic ki z gro bem ak tor ki i jej mę ża Ka - ro la Chła pow skie go. W cen trum mia sta znaj dzie my Te atr Sło wac kie go, do któ re go bu - do wy przy czy ni ła się i gdzie da ła swe ostat nie kra jo we wy stę py. Tuż obok jest ko ściół św. Krzy ża, gdzie od by ły się uro czy sto ści po grze bo we, upa mięt nio ne pięk ną ta bli cą. Idąc ul. Grodz ką na ro gu pla cu Do mi ni kań skie go zo ba czy my od bu do wa ny ro dzin ny dom He le - ny (po zna my go po ta bli cy z jej me da lio nem). Na ro gu ul. Sto lar skiej i Sien nej stoi dom Pio tra Skar gi, w któ rym mie ści się Sa lon He le ny Mo drze jew skiej, za ło żo ny przez Pra - cow nię Ba dań nad Ży ciem i Twór czo ścią He le ny Mo drze jew skiej i Fun da cję dla Mo drze - jew skiej. Jest w nim chy ba naj więk sza obec nie w Pol sce, eks po zy cja ma te ria łów i pa mią - tek zwią za nych z ak tor ką. Nie spo sób omi nąć ta kże Na ro do we go Sta re go Te atru im. He le ny Mo drze jew skiej przy ul. Ja giel loń skiej. Wię cej o He le nie Mo drze jew skiej na stro nach le na mo drze jew ska.uj.edu.pl dje ska fo un da tion.org ICNews nr 6 lipiec

16 Fotogaleria Jeżdżą z nami Kasia i Krzysztof z sercem od Intercity. Nagradzamy Nie zwy kłą nie spo dzian - kę wraz z In ter ci ty dla pa ry ob cho dzą cej czwartą rocz ni cę ślu bu przy - go to wa li przy ja cie le, któ - rzy wraz z ju bi la ta mi wy - bra li się w pod róż po cią - giem TLK Mon ciak -Kru- pów ki z Dział do wa do Za ko pa ne go. Ży cze nia i fir mo we upo min ki Ka si i Krzysz to fo wi w trak cie pod ró ży wrę czy ła dru ży - na kon duk tor ska. Ju bi - la ci by li me ga za sko cze - ni. Nie za po mną tej rocz ni cy re la cjo nu je Mateusz, po my sło daw - ca rocz ni cy w po cią gu. Drużyna konduktorska wręczyła jubilatom także list z życzeniami. TLK Brze chwa z EU Mał go rza tą, fot. Ka ta rzy na Sła wiń ska Ber lin -War sza wa Express z ukra iń skim Hu sa rzem, fot. Mi chał Świą tek Konkursy z czerwcowego IC News rozstrzygnięte Los tak chciał że ksią żki o Ka zi mie rzu Gór skim tra fią w rę ce: Ro ber ta Mo czul skie go, Ka ta rzy ny Wo jerz i Ar ka diu sza To ma szew - skie go. Ze sta wy wy daw nictw PKP In ter ci ty i ga dże ty w kon kur sie, w któ rym py ta li śmy o współ pra cę z MSZ zwią za ną zpol ską pre zy den cją w Gru pie Wy szeh radz kiej wy lo so wa li: To masz Ostoj ski, Elżbie ta Ro jek, Re na ta La tu szek, Do mi nik Oli wa i To masz Tom czyk. ICNews Internetowy Biuletyn Informacyjny PKP In ter ci ty Wy daw ca: PKP In ter ci ty S.A. Cen tra la Spół ki, Biu ro Ko mu ni ka cji i Pro mo cji, ul. Że la zna 59a, War sza wa, tel Przygotował zespół Wydziału Komunikacji Społecznej PKP Intercity pod kierunkiem A. Skwarek. Kontakt: Projekt: Vega design. 16 ICNews nr 6 lipiec 2012

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

NEWS. Partner w podróży od ponad 10 lat. W numerze. nr 1/2012. Jest kolej i jest Intercity. 1 Partner w podróży od ponad 10 lat

NEWS. Partner w podróży od ponad 10 lat. W numerze. nr 1/2012. Jest kolej i jest Intercity. 1 Partner w podróży od ponad 10 lat BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 1/2012 W numerze Jest kolej i jest Intercity Z a pra sza my do lek tu ry new slet te ra IC News. Chce my, aby stał on się dla Pań stwa źró dłem in for ma cji

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce na przy kła dzie fe sti wa lu w Ja ro ci nie Pro jekt edu ka cyj ny z wie dzy o spo łe czeń stwie dla uczniów szkół po nad

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 3 Autor: prof. dr hab. Jan Barcz Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Projekt logo polskiej prezydencji na okładce:

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BU DOW NIC TWO. Bezpieczne rusztowania. Piotr Kmiecik Dariusz Gnot

BU DOW NIC TWO. Bezpieczne rusztowania. Piotr Kmiecik Dariusz Gnot BU DOW NIC TWO Bezpieczne rusztowania Piotr Kmiecik Dariusz Gnot Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Wy daw ca dzię ku je fir mom BIS plet tac i Pio nart za udo stęp nie nie zdjęć i ry sun ków ilu stru ją

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo