Nawigacja na stronach raportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nawigacja na stronach raportu"

Transkrypt

1

2 Nawigacja na stronach raportu Kliknij w nagłówek Raport Roczny 2009 aby przejść do spisu treści Kliknij w nagłówek w części finansowej aby przejść do spisu treści części finansowej Kliknij aby przejść do poprzedniej/następnej strony Nawigacja w spisach treści Kliknij w tytuł lub miniaturę aby przejść do wybranego rozdziału

3 PGE to: firma o stabilnej pozycji ekonomicznej i potencjale finansowym będącym gwarancją dynamicznego rozwoju, 21,623 mld zł skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku 7,983 mld zł skonsolidowany zysk EBITDA Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku 37% wzrost skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy Kapitałowej PGE w porównaniu z rokiem ,337 mld zł skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku 62 % wzrost skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PGE w porównaniu z rokiem ,968 mld zł wpływy brutto z pierwszej oferty publicznej akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. firma realizująca jeden z największych programów inwestycyjnych w Europie. 3,726 mld zł łączna wysokość nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej PGE w 2009 roku 1,0 mld zł to wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę Kapitałową PGE w 2009 roku na działalność dystrybucyjną 2,5 mld zł zainwestowała w 2009 roku Grupa Kapitałowa PGE na działalność wydobywczo- -wytwórczą Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna w roku 2009 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,04% Węgiel kamienny 22,86% Węgiel brunatny 72,43% Gaz ziemny 3,40% Inne 0,27%

4 PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. PGE w liczbach 5 mln tylu odbiorców energii elektrycznej obsługują spółki sprzedaży detalicznej PGE 268 tys km taką łączną długość mają linie energetyczne PGE 30,0 TWh tyle energii sprzedały spółki sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku to łączna wielkość mocy zainstalowanych w Grupie Kapitałowej PGE 12,4 GW 53,8 TWh tyle energii elektrycznej Grupa Kapitałowa PGE wyprodukowała w 2009 roku 43,1 mln ton tyle węgla brunatnego wydobyły kopalnie z Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku

5

6 2 3 Spis treści Misja/Wizja PGE 4 Obszary działalności PGE 20 Projekty strategiczne 38 Rozwijamy się w sposób zrównoważony Misja/Wizja PGE Kalendarium wydarzeń 2009 roku Podstawowe dane finansowe List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Władze PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: a) Rada Nadzorcza...16 b) Zarząd Obszary działalności PGE Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Projekty strategiczne: a) konsolidacja...40 b) inwestycje...42 c) rozwój energetyki jądrowej Ład korporacyjny Rozwijamy się w sposób zrównoważony Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE zgodne z MSSF Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej pge Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2009 roku...64

7 4 5 Misja/Wizja PGE Misja PGE Misją PGE jest budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez wypełnianie potrzeb energetycznych klientów. PGE prowadzi działalność w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, zarówno w perspektywie krajowej, jak i międzynarodowej. Aby sprostać wymaganiom konkurencji oraz zapewnić wysoki poziom obsługi klienta priorytetem firmy jest orientacja firmy na klienta i jego satysfakcję. PGE jest spółką prawa handlowego, której akcje są przedmiotem obrotu giełdowego, stąd jednym z filarów strategii PGE jest budowa wartości dla akcjonariuszy. Wizja PGE Wizją PGE jest osiągnięcie pozycji wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego w regionie Europy Środkowej.

8 6 7 Kalendarium wydarzeń 2009 roku 2 lipca 11 maja Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza PGE Elektrowni Bełchatów S.A. rolę integratora linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna w Programie Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE realizacji. 13 stycznia Decyzją polskiego rządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została wskazana do udziału w przygotowaniu programu polskiej energetyki jądrowej i pełnienia wiodącej roli przy jego 30 stycznia Komisja Europejska proponuje wsparcie finansowe dla PGE Elektrowni Bełchatów S.A., przeznaczone na budowę instalacji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza strategię do końca roku 2012 uwzględniającą plany konsolidacji i integracji grupy oraz szczegóły programu inwestycyjnego. 30 lipca Wpisem do KRS zostaje zmieniony adres i siedziba PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Siedzibą spółki staje się miasto Warszawa. 17 sierpnia PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. rozpoczyna wydobycie węgla brunatnego w Polu Szczerców jednym z trzech pól węglowych bełchatowskiego złoża. PGE Elektrownia Bełchatów S.A. największy producent energii elektrycznej w Polsce zyskuje kolejne źródło dostaw surowca.

9 Kalendarium wydarzeń 2009 roku września W ramach strategii, polegającej na skoncentrowaniu działalności na sektorze energetycznym, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podejmuje decyzję o rozpoczęciu przygotowań do sprzedaży akcji Polkomtel S.A., operatora sieci telefonii komórkowej. 4 września Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wskazuje spółki odpowiedzialne za proces łączenia podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE w ramach takich obszarów działalności jak: sprzedaż detaliczna, dystrybucja i energetyka odnawialna. 17 września PGE Elektrownia Opole S.A. ogłasza przetarg na budowę dwóch bloków energetycznych. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, rozruch, przekazanie do eksplo atacji i serwis gwarancyjny nowych bloków energetycznych nr 5 i 6 o mocy brutto z przedziału MW każdy. 12 października PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. publikuje prospekt emisyjny na podstawie którego prowadzi Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji. 6 listopada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku zakończonej sukcesem oferty publicznej PGE pozyskała na dalsze inwestycje prawie 6 mld złotych. 17 listopada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podpisuje memorandum z EDF S.A. w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej. Współpraca ma na celu zbadanie wykonalności rozwoju reaktorów w technologii EPR oraz możliwości partnerstwa przemysłowego przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 1 grudnia Rejestracja spółek PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A. 28 grudnia Rejestracja spółki PGE Energia Jądrowa S.A.

10 10 11 Podstawowe dane finansowe 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 w tys. PLN 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 w tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 Przychody ze sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) Zysk/strata netto Całkowite dochody Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 2,23 1,31 0,51 0,37 Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 2,23 1,31 0,51 0,37 Stan na dzień 31 grudnia 2009 w tys. PLN Stan na dzień 31 grudnia 2008 Stan na dzień 31 grudnia 2009 w tys. EUR Stan na dzień 31 grudnia 2008 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa grupy zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Średnioważona liczba akcji Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 18,02 15,51 4,39 3,72 Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 18,02 15,51 4,39 3,72 Grupa Kapitałowa PGE zakończyła 2009 rok wzrostem o 62% skonsolidowanego zysku netto z 2,670 mld zł w roku 2008 do 4,337 mld zł w 2009 roku. Skonso li dowane przychody wyniosły 21,623 mld zł i w porównaniu z rokiem 2008 wzrosły o 11,4%. Wzrost EBITDA wyniósł 36,5% do 7,983 mld zł. EBITDA bez uwzględniania rekompensat z tytułu kontra któw długoterminowych wzrosła o 37% rok do roku. Przedstawione dane finansowe za 2009 i 2008 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2009 roku 4,1082 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2008 roku 4,1724 PLN/EUR), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 4,3406 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 3,5321 PLN/EUR). Marża EBITDA na poziomie 36,9% PGE na trzecim miejscu wśród znaczących koncernów europejskich 60% % 37% 62% Wzrost przychodów Wzrost ebitda Wzrost zysku netto Struktura akcjonariatu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 6 listopada 2009 roku. W wyniku emisji akcji serii B oferowanych w pierwszej ofercie publicznej, akcjonariat spółki w dniu 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco: Skarb Państwa 85%, pozostali akcjonariusze 15%. Na dzień 31 grudnia 2009 roku kapitał zakładowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, w tym: akcji na okaziciela serii A, akcji na okaziciela serii B. Akcjonariat spółki w dniu 31 grudnia 2009 roku Skarb Państwa 85% pozostali akcjonariusze 15%

11 12 13 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Realizacja kompleksowej strategii rozwoju Grupy, wzrost cen energii oraz wpływy z tytułu kontraktów długoterminowych sprawiły, że pomimo spadku dynamiki popytu na energię, Grupa zakończyła 2009 rok wzrostem o 62% skonsolidowanego zysku netto. Bardzo dobre wyniki finansowe i jeden z najwyższych wskaźników marży EBITDA wśród europejskich koncernów energetycznych są odzwierciedleniem przemyślanej polityki inwestycyjnej. Szanowni Państwo, Za nami kolejny rok działalności Grupy Kapitałowej PGE. Rok 2009 PGE może uznać za bardzo udany. Pomimo recesji oraz spadku zużycia energii elektrycznej, Grupa Kapitałowa PGE udowodniła, że nawet w czasach kryzysu możliwy jest stabilny rozwój. Potwierdzeniem tych słów jest przede wszystkim ubiegłoroczny debiut giełdowy oraz świetne wyniki finansowe za 2009 rok, dzięki którym Grupa kontynuuje obecnie realizację kluczowych dla niej procesów inwestycyjnych. Ogromnym sukcesem całej Grupy Kapitałowej PGE był długo przygotowywany debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poprzedzony Pierwszą Ofertą Publiczną o wartości niemal 6 mld zł. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Grupy Kapitałowej PGE za ich zaangażowanie oraz ciężką pracę w tym właśnie projekcie. Z ogromną satysfakcją stwierdzam, że to m.in. dzięki ich wysiłkom było możliwe osiągnięcie tego sukcesu. Podziękowania za owocną współpracę składam również Zarządowi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz moim współpracownikom z Rady Nadzorczej. Wierzę, że 2010 rok będzie dla polskiej gospodarki okresem stabilnego wzrostu gospodarczego. Dla PGE będzie to czas podejmowania kolejnych wyzwań oraz starań o wypracowanie możliwie dobrych wyników finansowych. Jestem przekonany, że zarówno Rada Nadzorcza, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jak i wszyscy pracownicy Grupy dołożą starań, aby tak się stało. W minionym roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., której mam przyjemność być przewodniczącym, obserwowała i wnikliwie analizowała sytuację w PGE oraz współpracowała z Zarządem we wszystkich istotnych aspektach działalności Grupy. Rada Nadzorcza odbyła 15 posiedzeń, podczas których podejmowano decyzje mające służyć poprawie efektywności operacyjnej, realizacji planów inwestycyjnych Grupy, a także zamiarów sprzedaży aktywów pozaenergetycznych PGE. Z wyrazami szacunku, Marcin Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

12 Raport Roczny List Prezesa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pracowników. Duże zainteresowanie akcjami naszej firmy to potwierdzenie, że branża energetyczna w Polsce jest silna, perspektywiczna, a zatem atrakcyjna dla inwestorów. Cieszy nas fakt, że inwestorzy nam zaufali i docenili naszą strategię. Jednym z jej filarów jest rozpoczęty proces konsolidacji i porządkowania struktury organizacyjnej. Po jego zakończeniu struktura Grupy Kapitałowej PGE znacznie się uprości, co z pewnością wpłynie na jakość zarządzania oraz efektywność działania. Uruchomiliśmy i prowadzimy zgodnie z planem największy program inwestycyjny w polskiej energetyce. Łączna kwota inwestycji Grupy Kapitałowej PGE wyniosła w 2009 roku ponad 3,7 mld zł, a do największych zrealizowanych projektów możemy zaliczyć otwarcie Pola Wydobywczego Szczerców, z którego węgiel brunatny przez kolejne kilkadziesiąt lat będzie dostarczany PGE Elektrowni Bełchatów S.A. oraz wyraźny postęp w budowie bloku o mocy 858 MW w tej właśnie elektrowni. Wielkim wydarzeniem minionego roku było także rozpoczęcie programu budowy pierwszych polskich elektrowni jądrowych. W styczniu 2009 roku polski rząd właśnie PGE powierzył budowę dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy 3 tys. MW każda. To ogromne wyzwanie, które będzie mieć w przyszłości wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rozpoczęliśmy już intensywne działania, aby zgodnie z przyjętymi założeniami prąd z pierw- Szanowni Państwo, szej polskiej elektrowni jądrowej popłynął już w 2020 roku. Nasze sukcesy i dobre wyniki finansowe są efektem ciężkiej pracy pracowników Grupy, W imieniu Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przedstawiam Państwu którym dziękuję za zaangażowanie i ogrom wykonanej pracy. To dzięki nim jesteśmy w stanie Raport Roczny, prezentujący dokonania i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy realizować ambitną strategię PGE. Kapitałowej PGE za rok Był to rok niewątpliwie przełomowy w historii Grupy Kapitałowej PGE. Rok ciężkiej pracy, nowych wyzwań, ale także rok dużych sukcesów. Wizją PGE jest budowanie naszej pozycji jako lidera rynku energetycznego, mogącego w przyszłości skutecznie konkurować z największymi europejskimi podmiotami. Mam nadzieję, że ni- Był to dla PGE bardzo dobry rok, pomimo spowolnienia gospodarczego i spadku produkcji niejsza publikacja przybliży Państwu tę wizję oraz pogłębi wiedzę o Grupie Kapitałowej PGE. przemysłowej. Grupa Kapitałowa PGE zakończyła 2009 rok wzrostem o 62% skonsolidowanego zysku netto z 2,670 mld zł w roku 2008 do 4,337 mld zł w 2009 roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 21,623 mld zł i w porównaniu z rokiem 2008 wzrosły o 11,4%. Z wyrazami szacunku, Wyjątkowym wydarzeniem 2009 roku, nie tylko dla PGE ale także dla całego sektora elektroenergetycznego, był z pewnością listopadowy debiut giełdowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., poprzedzony największą w 2009 roku w Europie Ofertą Publiczną Tomasz Zadroga o wartości niemal 6 mld zł. Jest to sukces całej Grupy Kapitałowej PGE i jej ponad 40 tysięcy Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

13 16 17 Władze PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. we wszystkich obszarach działania. Skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Stan na dzień 14 czerwca 2010 r. Marcin Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. W latach odbył aplikację legislacyjną. Od lutego 2008 roku pełni funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III w Mini sterstwie Skarbu Państwa (główne miejsce zatrudnienia). Od maja 2009 roku wiceprzewodniczący rady nadzorczej PHZ Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie. Poprzednio także członek rady nadzorczej Stoczni Gdynia S.A. oraz Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. z siedzibą w Gniewinie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Marcin Zieliński jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Maciej Bałtowski Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Profesor zwyczajny na Wydziale Ekono - micznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współautor kilku projektów nowelizacji Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Obecnie dyrektor Instytutu Eko nomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (głów ne miejsce pracy). Poprzednio także przewodniczący kilku rad nadzorczych m.in.: Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A., Lubelskiej Fabryki Wag FAWAG S.A. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W latach był wspólnikiem Cen trum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Jacek Barylski Członek Rady Nadzorczej Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie dyrektor Departamentu Gwa rancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów (główne miejsce zatrudnienia). Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Realizacji Rządo wego Programu Wspierania Przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poprzednio zasiadał m.in. w radzie nadzorczej Polskiego Monopolu Loteryjnego Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. oraz Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Od 2003 roku członek rady nadzorczej PKP S.A. Małgorzata Dec Członek Rady Nadzorczej Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od czerwca 2009 roku pracuje na stanowisku naczelnika Wydziału Koordy nacji Procesów Prywatyzacji w Depar tamencie Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa (główne miejsce wykonywania pracy). Od września 2009 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Nafty Polskiej S.A. Poprzednio zasiadała w radzie nadzorczej War szaw skiego Rolno- Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Małgorzata Dec jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Czesław Grzesiak Członek Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku prawo, ukończył kurs dla syndyków masy upadłościowej. Jest członkiem zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz członkiem zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania: od 1995 r. członek zarządu, a następnie od 2004 r. wiceprezes zarządu TESCO /Polska/ Sp. z o.o. Ponadto zarządzał 40 spółkami z grupy TESCO, pełniąc w nich funkcję prezesa. W latach był syndykiem masy upadłościowej Państwowych Przedsiębiorstw Iglotech w Świdnicy oraz Hucie Szkła w Pieńsku. Był członkiem rad nadzorczych: PHU Podzamcze S.A., Minor S.A., Madex S.A. Głównym miejscem pracy Czesława Grze sia ka jest TESCO /Polska/ Sp. z o.o. w Kra kowie. Pełni również funkcję prezesa zarządu w spółkach: SAVIA Karpaty Sp. z o.o., Genesis Sp. z o.o., Promesa Sp. z o.o. oraz członka zarządu w Spółce Jasper Sp. z o.o. Grzegorz Krystek Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Elektrycznego Poli techniki Warszawskiej ze specjalizacją elektrownie. W 2005 roku ukończył studia podyplomowe MBA na Politechnice Warszawskiej, program prowadzony był przez uczelnie ekonomiczne London Business School, HEC School of Management z Paryża oraz Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen. Współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji, ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania: od 2004 wiceprezes Hasbrouck Sp. z o.o., Commercial Director w Vertis Environmental Finance Poland Sp. z o.o., dyrektor ds. Energetyki, dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w Elektrim S.A., członkowstwo w radach nadzorczych: ZE PAK S.A., Elektrim Megadex S.A., Elektrim-Volt S.A., EM Yachts Sp. z o.o. Głównym miejscem pracy Grzegorza Krystka jest firma Partner. Katarzyna Prus Członek Rady Nadzorczej Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Admini stracji Publicznej w Warszawie. Od 1996 roku zatrudniona w Mini sterstwie Skar bu Państwa (główne miejsce pracy), obecnie na stano wisku Naczelnika Wy dzia łu w Departamencie Zastępstwa Procesowego. Od 2001 roku członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pełniła także funkcję przewodniczącej rady nadzorczej m.in. w Zespole Elek tro ciepłowni Poznańskich S.A., w Przed siębiorstwie Spedycji Mię dzy narodowej C.Hartwig-Katowice S.A., a także członka rady nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach. Od października 2005 roku członek, a następnie przewodnicząca rady nadzorczej Fabryki Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Katarzyna Prus jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zbigniew Szmuniewski Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada Dyplom Międzynaro dowej Szkoły Handlu oraz Dyplom Maklera Giełdowego Ukrainy. Przez 13 lat dyrektor w Urzędzie Wojewódzkim. Dwa lata był prezesem zarządu Banku BDK Ukraina Ltd. na Ukrainie oraz głównym specjalistą w PKO S.A. w Warszawie. Radca Handlowy Ambasady RP w Kijowie w latach oraz W latach przewodniczący rady nadzorczej UNIMOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Główne miejsce wykonywania pracy Ministerstwo Gospodarki. Krzysztof Żuk Członek Rady Nadzorczej Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub linie. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, w tym 8 monografii. Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania: podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Lublinie, dyrektor Delegatury Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Lublinie. Był członkiem rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej spółki Polskie LNG S.A. Głównym miejscem pracy Krzysztofa Żuka jest Urząd Miasta Lublin.

14 Władze PGE Polska Grupa Energetyczna S.A Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W dniu 20 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zatwierdziła Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Zarządu Spółki. Zarząd liczy 5 członków. Podział obszarów działania i zakresów obowiązków odpowiedzialności członków Zarządu przedstawia się następująco: Tomasz Zadroga Prezes Zarządu Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 1 sierpnia 2008 roku. Koordynuje zadania realizowane przez: Departament Energetyki Jądrowej (do dnia utworzenia spółki PGE Energia Jądrowa S.A.), Biuro Audytu i Analiz Ryzyka, Biuro Fuzji i Przejęć, Rzecznika Prasowego, Stanowisko ds. BHP, Pełnomocnika Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Sekretariat Zarządu. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Ma duże doświadczenie zawodowe z zakresu restrukturyzacji firm, planowania strategii, zarządzania finansami. W swojej dotychczasowej karierze niejednokrotnie zasiadał w zarządach spółek handlowych z różnych branż np. Inter Cars, IC Development & Finance, czy Adidas Polska. Pełnił także funkcję dyrektora finansowego w Papyrus-Stora Enso Polska oraz w ABB Polska. Marek Szostek Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 3 sierpnia 2009 roku. Koordynuje zadania realizowane przez: Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Departament Zarządzania i Administracji oraz Departament Marketingu i PR. Absolwent Ekonomiki i Organizacji Transportu na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W trakcie swojej kariery zawodo wej był odpowiedzialny za za rzą dzanie kluczowymi obsza rami funkcjonowania spółek handlowych i produkcyjnych, takich jak ASICS Polska Sp. z o.o., Adidas Poland Sp. z o.o., Nike Poland Sp. z o.o., Makton Sp. z o.o., Eurosmak Sp. z o.o., Fedrus S.A. Pracował także w Izbie Skarbowej w Warszawie. W ww. spółkach pełnił funkcje zarządcze na stanowiskach wiceprezesa, dyrektora generalnego, dyrektora sprzedaży i rozwoju rynku oraz dyrektora handlowego. Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Powołany na stanowisko Wicepre zesa Zarządu 21 lipca 2008 roku. Odpo wiedzialny za koordynację działań: Biura Prawnego, Biura Bezpieczeństwa i Departamentu Zakupów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem na Rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej, radca prawny. Prowadził również własną Kancelarię Radcy Prawnego, obsługującą znaczące podmioty sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Doświadczenie zawodowe zwią zane z obsługą prawną spó łek z branży energetycznej, doradztwa prawnego oraz legislacji, zdobywał w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. oraz Polskich Sieciach Elektro energetycznych S.A. Uprzednio pełnił stanowiska kierownicze w różnych instytucjach finansowych: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Bank Współpracy Europejskiej S.A., Bank Pekao S.A. czy Polski Bank Inwestycyjny. Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i Finansów Powołany na stanowisko Wice prezesa Zarządu 1 lipca 2008 roku. Koordynuje zadania realizowane przez: Departament Skarbu, Departa ment Kontrolingu, Departament Strategii i Inwestycji oraz Departament Rachunkowości. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej oraz Ecole Superieure de Commerce w Rouen (studia MBA). Ma duże doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania finansami. Pracował m.in. jako zastępca dyrektora finansowego oraz kontroler finansowy w EADS PZL Warszawa- Okęcie S.A. oraz jako Senior w dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen Sp. z o.o. Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie corporate finance. Firmy, dla których pracował, to m.in.: MicroStrategy Poland Sp. z o.o. (jako dyrektor finansowy), GreenVenture S.A. oraz Polish Energy Partners S.A. Marek Trawiński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 28 lipca 2008 roku. Koordynuje zadania podstawowej działalności energetycznej Grupy realizowane przez Departament Handlu, Departament Dystrybucji, Departament Wydobycia i Wytwarzania oraz Departament Marketingu (do listopada 2009 roku). Absolwent z wyróżnieniem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA European University w Montreux, jak również szeregu studiów podyplomowych, w tym: tłumaczy naukowo-technicznych języka angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej w Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu, komunikowania biznesowego i PR w SGH w Warszawie. Ma duże doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Był prezesem zarządu międzynarodowych i krajowych spółek ABB Instal Sp. z o.o., Alstom T&D Protection & Control S.A., Energetyka Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o. Wielokrotnie pełnił funkcję członka rady nadzorczej, w tym kilkakrotnie przewodniczącego, w spółkach prawa handlowego, prywatnych i Skarbu Państwa.

15 20 21 Obszary działalności PGE Grupa Kapitałowa PGE jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Dzięki własnym zasobom paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i jej dystrybucji swoimi liniami, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do około 5 milionów gospodarstw domowych, firm i instytucji.

16 Raport Roczny 2009 Obszary działalności PGE Przepływy transakcyjne w ramach segmentu hurtowego w 2009 roku Zakup od spółek spoza Grupy Kapitałowej PGE Wytwórcy energii z Grupy Kapitałowej PGE 53,8 TWh 2,2 8,0 0,7 Zakup na rynkach zagranicznych Zakup na rynku bilansującym Pozostały zakup TWh TWh TWh Energetyka Konwencjonalna Grupa Kapitałowa PGE jest liderem wśród krajowych producentów energii elektrycznej posiada ponad 40% udziałów w ryn ku. W ramach obszaru Energetyki Kon wencjonalnej w Grupie Kapitałowej PGE działają spółki wydobywcze i wytwórcze, wśród których są 2 kopalnie węgla brunatnego, 4 elektrownie i 10 elektrociepłowni. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PGE Electra S.A. Bilans energii 64,7 TWh W 2009 roku kopalnie Grupy Kapitałowej PGE wydobyły łącznie 43,1 mln ton węgla brunatnego. 30,0 23,2 3,8 1,8 1,5 4,4 Sprzedaż spółek grupy do odbiorców końcowych Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym Sprzedaż na rynku bilansującym Sprzedaż na rynkach zagranicznych Sprzedaż do PSE Operator S.A. (na straty) Zużycie własne* TWh TWh TWh TWh TWh TWh * zużycie własne obejmuje między innymi zakup energii na pokrycie różnicy bilansowej, zużycie energii w kopalniach oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W 2009 roku podstawowa działalność Grupy Kapitałowej PGE zorganizowana była w pięciu segmentach: Energetyka Konwencjonalna, które obejmuje wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, Energetyka Odnawialna, która obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, Obrót Hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, Dystrybucja energii elektrycznej, Sprzedaż Detaliczna energii elektrycznej. Wpływ poszczególnych obszarów działalności na EBITDA Obrót hurtowy 465 mln PLN Inne 267 mln PLN Dystrybucja mln PLN Energetyka Konwencjonalna jest strategicznym obszarem działalności PGE, z punktu widzenia stabilności dostaw energii dla spółek dystrybucyjnych z grupy. Energetyka Konwencjonalna jest jednocześnie najbardziej dochodową działalnością Grupy Kapitałowej PGE. W 2009 roku przychody ze sprzedaży ogółem w tym segmencie wyniosły ,9 mln PLN, co oznacza wzrost o około 29% w porównaniu z 2008 rokiem. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 5 550,2 mln PLN, a wynik operacyjny (EBIT) 4 026,3 mln PLN. W analogicznym okresie roku 2008 EBITDA wyniósł 4 150,7 mln PLN, natomiast EBIT 2 650,1 mln PLN. Poprawa wyników finansowych była spowodowana głównie wzrostem cen hurtowych energii w Polsce. Razem: mln PLN Sprzedaż detaliczna 405 mln PLN Energetyka odnawialna 203 mln PLN W 2009 roku produkcja energii elektrycznej w Grupie Ka pitałowej PGE wyniosła łącznie 53,8 TWh (netto), z tego ze spółek z segmentu energetyki konwencjonalnej 52,7 TWh. Oprócz energii elektrycznej elektrociepłownie i elektrownie Grupy Kapitałowej PGE wyprodukowały we wspomnianym okresie 22,8 mln GJ ciepła. Do spółek wydobywczych i wytwórczych działających w ramach grupy należą: Energetyka konwencjonalna mln PLN Kopalnie Węgla Brunatnego Grupy Kapitałowej PGE: PGE KWB Bełchatów S.A. PGE KWB Turów S.A. Elektrownie konwencjonalne Grupy Kapitałowej PGE: PGE Elektrownia Bełchatów S.A. PGE Elektrownia Turów S.A. PGE Elektrownia Opole S.A. PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrociepłownie Grupy Kapitałowej PGE: PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A. PGE Elektrociepłownia Kielce S.A. PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. (3 elektrociepłownie) Elektrownia Szczecin (w ramach PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.) Elektrownia Pomorzany (w ramach PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.) Energetyka Boruta Sp. z o.o.

17 Raport Roczny 2009 Obszary działalności PGE Dystrybucja Spółki dystrybucyjne z Grupy Kapitałowej PGE dostarczają energię elektryczną liniami dystrybucyjnymi do ponad pięciu milionów odbiorców. Łączna długość linii GK PGE wynosi 268 tys. km. Podstawowym zadaniem Grupy Kapitałowej PGE w obszarze dystrybucji jest gwarantowanie wysokiej jakości dostaw milionom klientów z terenu centralnej, północno wschodniej, wschodniej oraz południowo-wschodniej Polski. Ponadto działalność spółek dystrybucyjnych ma na celu zapewniać dostęp do sieci nowym odbiorcom oraz ograniczać straty sieciowe. W 2009 roku nakłady inwestycyjne poniesione przez GK PGE w działalność dystrybucyjną wyniosły 1,0 mld zł. W 2009 roku przychody ze sprzedaży ogółem w segmencie Dystrybucji wyniosły 4 668,7 mln PLN, w porównaniu z 4 756,3 mln PLN w 2008 roku. EBITDA segmentu w 2009 roku wyniósł 1 093,2 mln PLN, a EBIT 263,2 mln PLN. W analogicznym okresie roku poprzedniego EBITDA wyniósł 1 044,1 mln PLN, natomiast EBIT 229,9 mln PLN. Wzrost zysków wynikał głównie z wyższego zwrotu z kapitału wynikającego z zatwierdzonej na 2009 rok taryfy na dystrybucję energii elektrycznej. Za dystrybucję energii elektrycznej do odbiorcy końcowego odpowiada osiem spółek GK PGE, które pełnią funkcję Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na obszarze 120 km2 wschodniej części kraju: PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z o.o. Obrót Hurtowy Grupa Kapitałowa PGE jest jedynym koncernem energetycznym w Polsce, który produkuje więcej energii niż wynika to z zapotrzebowania klientów końcowych grupy. PGE Electra S.A. sprzedaje więc energię zarówno podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, jak i innym koncernom energetycznym działającym na polskim rynku. Wybrane transakcje w segmencie krajowego obrotu hurtowego realizowane są także z udziałem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Na rynkach zagranicznych PGE Electra S.A. posiada udziały w spółce ELECTRA Deutschland GmbH. PGE jest liderem w hurtowym obrocie energią elektryczną w Polsce. W ramach Grupy Kapitałowej PGE, obszar Obrotu Hurtowego jest zarządzany i koordynowany przez PGE Electra S.A. W 2009 roku sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym wyniosła 23,2 TWh dla Grupy Kapitałowej PGE. W 2009 roku przychody ze sprzedaży ogółem w segmencie Obrotu Hurtowego wyniosły ,0 mln PLN, co oz nacza wzrost o około 18% w porównaniu z 2008 rokiem. EBITDA segmentu w 2009 roku wyniósł 465,0 mln PLN, a EBIT 439,4 mln PLN. W analogicznym okresie roku poprzedniego EBITDA wyniósł 122,6 mln PLN, natomiast EBIT 74,5 mln PLN. Wyższy w 2009 roku EBIT w segmencie Obrotu Hurtowego wynikał głównie z wyższego wyniku osiągniętego przez PGE w obrocie energią elektryczną oraz wyższego wyniku osiągniętego przez PGE Electra S.A., wynikającego między innymi ze zwiększonej w 2009 roku sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

18 Raport Roczny 2009 Obszary działalności PGE Sprzedaż Detaliczna Spółki Sprzedaży Detalicznej z Grupy Kapitałowej PGE obsługują ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej, zapewniając im najwyższą jakość usług. W 2009 roku sprzedały łącznie odbiorcom końcowym 30,0 TWh energii elektrycznej. W 2009 roku przychody ze sprzedaży ogółem w segmencie Sprzedaży Detalicznej wyniosły ,7 mln PLN, co oznacza wzrost o około 15% w porównaniu z 2008 rokiem. EBITDA segmentu w 2009 roku wyniósł 404,7 mln PLN, a EBIT 397,7 mln PLN. W analogicznym okresie roku poprzedniego EBITDA wyniósł 83,1 mln PLN, natomiast EBIT 76,7 mln PLN. Wzrost EBIT w segmencie Sprzedaży Detalicznej o około 419% w 2009 roku w porównaniu do 2008 roku wynikał głównie ze zwiększenia przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych oraz wzrostu średnich stawek za energię elektryczną. W ramach Grupy Kapitałowej PGE sprzedażą detaliczną energii elektrycznej zajmuje się osiem spółek: PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. PGE Obrót S.A. PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. PGE Zakład Energetyczny Łódź-Teren Obrót Sp. z o.o. PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. Energetyka Odnawialna W 2009 roku energia elektryczna wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii (OZE) przez Grupę Kapitałową PGE stanowiła niewiele ponad 1% ogólnej produkcji energii wytworzonej przez spółki PGE w tym okresie. Mimo to Grupa Kapitałowa PGE jest jednym z czołowych producentów zielonej energii w Polsce. W ramach Grupy Kapitałowej inwestycje w rozwój energetyki odnawialnej prowadzi PGE Energia Odnawialna S.A. Spółka odpowiada także za rozwój 29 elektrowni wod nych (z 36 funkcjonujących w grupie) oraz farmy wiatrowej w Kamieńsku. Misją spółki jest wytwarzanie i dostarczanie energii elektrycznej za pomocą technologii przyjaznych środowisku, wykorzystujących odnawialne źródła energii pierwotnej oraz biogaz. W 2009 roku przychody ze sprzedaży ogółem w segmencie Energetyki Odnawialnej wyniosły 547,2 mln PLN w porównaniu z 557,8 mln PLN w 2008 roku. EBITDA segmentu w 2009 roku wyniósł 203,0 mln PLN, a EBIT 77,6 mln PLN. W analogicznym okresie roku 2008 EBITDA wyniósł 231,9 mln PLN, a EBIT 135,7 mln PLN. Pogorszenie wyników finansowych segmentu w 2009 roku w porów na niu do 2008 roku było spowodowane głównie utwo rze niem przez PGE Energia Odnawialna S.A. odpisu aktu alizującego należności z kontrahentem w ciężar po zo stałych kosztów operacyjnych na kwotę 22,5 mln PLN oraz niższym wolumenem sprzedaży praw majątkowych (zielone certyfikaty). Z segmentem Energetyki Odnawialnej bardzo ściśle wiążą się plany inwestycyjne PGE. W samym 2009 roku nakłady in we sty cyj ne w segmencie Energetyki Odnawialnej wyniosły 91,6 mln PLN w porównaniu do 138,7 mln PLN w 2008 roku. Najwięcej kapitału w omawianych okresach inwestowano w modernizację i odtworzenie majątku.

19 28 29 Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupa Kapitałowa PGE jest liderem sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych firm energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2009 roku udział Grupy Kapitałowej PGE w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce mierzony produkcją energii elektrycznej netto wyniósł ponad 40%. Grupa zajmuje również czołowe pozycje na rynkach dystrybucji, sprzedaży detalicznej i obrotu hurtowego energią elektryczną. PGE jest ponadto jedynym koncernem energetycznym w Polsce posiadającym nadwyżkę produkcji nad sprzedażą detaliczną energii elektrycznej.

20 Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Sytuacja makroekonomiczna Grupa Kapitałowa PGE koncentruje swoją działalność głównie w Polsce, dlatego też jest uzależniona od krajowych trendów makroekonomicznych. Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, a wzrostem gospodarczym, dlatego sytuacja makroekonomiczna kraju ma bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe osiągane przez Grupę Kapitałową PGE. W 2009 roku globalna recesja i niższy popyt na produkty energochłonnych gałęzi gospodarki w Polsce spowodowały spadek popytu na energię elektryczną Spadek popytu na energię elektryczną w Polsce był mniejszy niż w innych krajach UE, a szybsze tempo wzrostu PKB będzie stanowiło wsparcie dla odbudowy popytu Wzrost PKB (w %) ,3% 2,4% 3,6% 2,1% 6,3% ,3% Wzrost popytu na energię elektryczną (indeksowany) Polska EU 27 Polska EU 27 Źródło: Global Insight 6,8% 2,9% 5,0% 0,7% w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w tym okresie o około 4,0% w porównaniu do roku Na przestrzeni dwunastu miesięcy 2009 roku PGE po raz pierwszy od 4 lat zanotowała spadek popytu. Został on jednak zrównoważony rosnącymi cenami oraz wpływami z rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych. W efekcie takiej sytuacji przychody PGE zwiększyły się rok do roku o ponad 11%. Rozwiązanie kontraktów długoterminowych KDT W związku z rozwiązaniem KDT zgodnie z Ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów dłu goterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej ( Ustawa KDT ), wytwórcy będący wcześniej stronami tychże umów uzyskali prawo do otrzymywania rekompensat na pokrycie tzw. kosztów osieroconych (wydatki wytwórcy wynikające z nakładów poniesionych przez tego wytwórcę do 1 maja 2004 roku na majątek zwią zany z wytwarzaniem energii elektrycznej niepokryte przychodami uzyskanymi ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych na rynku konkurencyjnym po przedterminowym rozwiązaniu umowy długoterminowej). Ustawa KDT ogranicza całkowitą kwotę środków, które mogą być wypłacone wszystkim wytwórcom na pokrycie kosztów osieroconych, zdyskontowanych na dzień 1 stycznia 2007 roku do kwoty 11,6 mld PLN. Ceny energii elektrycznej W 2009 roku Spółki Sprzedaży Detalicznej Grupy PGE nadal przedstawiały do zatwierdzenia taryfy stosowane wobec odbiorców z grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe). Wobec innych odbiorców Prezes URE w listopadzie 2007 roku uznał, że rynek sprzedaży detalicznej

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r. podjęło uchwały o:

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE, Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r. podjęło uchwały o: Powołanie członków Rady Nadzorczej Powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MSSF W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGE. Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości

WDROŻENIE MSSF W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGE. Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości WDROŻENIE MSSF W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGE Michał Skiba Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości Agenda 1. Przedstawienie Grupy Kapitałowej PGE. 2. Powody wdrożenia MSSF. 3. Głównie kwestie i problemy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 30-06-2017 11-09-2017 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu. RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011ROKu. 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki Auto-Spa S.A. przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 SPIS TREŚCI 1. Pismo Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2015 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

JUJUBEE S.A. Raport za rok

JUJUBEE S.A. Raport za rok JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 1 1 JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 2 SPIS TREŚCI 1. List Zarządu 3 2. Wybrane dane finansowe. 5 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 6 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku)

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Autor: Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A. 21 marca 2015 EC Będzin SA jako ostatnia ze spółek energetycznych notowanych na GPW opublikowała

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Wałbrzych, 14 czerwca 2013 Spis treści 1. List Zarządu do Akcjonariuszy. 3 2. Informacje ogólne o

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł.

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. W dniu 17 czerwca br. na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka ABC Data SA. Był to dziesiąty debiut w tym

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 27-02-2013 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo