Nawigacja na stronach raportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nawigacja na stronach raportu"

Transkrypt

1

2 Nawigacja na stronach raportu Kliknij w nagłówek Raport Roczny 2009 aby przejść do spisu treści Kliknij w nagłówek w części finansowej aby przejść do spisu treści części finansowej Kliknij aby przejść do poprzedniej/następnej strony Nawigacja w spisach treści Kliknij w tytuł lub miniaturę aby przejść do wybranego rozdziału

3 PGE to: firma o stabilnej pozycji ekonomicznej i potencjale finansowym będącym gwarancją dynamicznego rozwoju, 21,623 mld zł skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku 7,983 mld zł skonsolidowany zysk EBITDA Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku 37% wzrost skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy Kapitałowej PGE w porównaniu z rokiem ,337 mld zł skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku 62 % wzrost skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PGE w porównaniu z rokiem ,968 mld zł wpływy brutto z pierwszej oferty publicznej akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. firma realizująca jeden z największych programów inwestycyjnych w Europie. 3,726 mld zł łączna wysokość nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej PGE w 2009 roku 1,0 mld zł to wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę Kapitałową PGE w 2009 roku na działalność dystrybucyjną 2,5 mld zł zainwestowała w 2009 roku Grupa Kapitałowa PGE na działalność wydobywczo- -wytwórczą Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna w roku 2009 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,04% Węgiel kamienny 22,86% Węgiel brunatny 72,43% Gaz ziemny 3,40% Inne 0,27%

4 PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. PGE w liczbach 5 mln tylu odbiorców energii elektrycznej obsługują spółki sprzedaży detalicznej PGE 268 tys km taką łączną długość mają linie energetyczne PGE 30,0 TWh tyle energii sprzedały spółki sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku to łączna wielkość mocy zainstalowanych w Grupie Kapitałowej PGE 12,4 GW 53,8 TWh tyle energii elektrycznej Grupa Kapitałowa PGE wyprodukowała w 2009 roku 43,1 mln ton tyle węgla brunatnego wydobyły kopalnie z Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku

5

6 2 3 Spis treści Misja/Wizja PGE 4 Obszary działalności PGE 20 Projekty strategiczne 38 Rozwijamy się w sposób zrównoważony Misja/Wizja PGE Kalendarium wydarzeń 2009 roku Podstawowe dane finansowe List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Władze PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: a) Rada Nadzorcza...16 b) Zarząd Obszary działalności PGE Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Projekty strategiczne: a) konsolidacja...40 b) inwestycje...42 c) rozwój energetyki jądrowej Ład korporacyjny Rozwijamy się w sposób zrównoważony Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE zgodne z MSSF Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej pge Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2009 roku...64

7 4 5 Misja/Wizja PGE Misja PGE Misją PGE jest budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez wypełnianie potrzeb energetycznych klientów. PGE prowadzi działalność w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, zarówno w perspektywie krajowej, jak i międzynarodowej. Aby sprostać wymaganiom konkurencji oraz zapewnić wysoki poziom obsługi klienta priorytetem firmy jest orientacja firmy na klienta i jego satysfakcję. PGE jest spółką prawa handlowego, której akcje są przedmiotem obrotu giełdowego, stąd jednym z filarów strategii PGE jest budowa wartości dla akcjonariuszy. Wizja PGE Wizją PGE jest osiągnięcie pozycji wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego w regionie Europy Środkowej.

8 6 7 Kalendarium wydarzeń 2009 roku 2 lipca 11 maja Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza PGE Elektrowni Bełchatów S.A. rolę integratora linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna w Programie Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE realizacji. 13 stycznia Decyzją polskiego rządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została wskazana do udziału w przygotowaniu programu polskiej energetyki jądrowej i pełnienia wiodącej roli przy jego 30 stycznia Komisja Europejska proponuje wsparcie finansowe dla PGE Elektrowni Bełchatów S.A., przeznaczone na budowę instalacji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza strategię do końca roku 2012 uwzględniającą plany konsolidacji i integracji grupy oraz szczegóły programu inwestycyjnego. 30 lipca Wpisem do KRS zostaje zmieniony adres i siedziba PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Siedzibą spółki staje się miasto Warszawa. 17 sierpnia PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. rozpoczyna wydobycie węgla brunatnego w Polu Szczerców jednym z trzech pól węglowych bełchatowskiego złoża. PGE Elektrownia Bełchatów S.A. największy producent energii elektrycznej w Polsce zyskuje kolejne źródło dostaw surowca.

9 Kalendarium wydarzeń 2009 roku września W ramach strategii, polegającej na skoncentrowaniu działalności na sektorze energetycznym, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podejmuje decyzję o rozpoczęciu przygotowań do sprzedaży akcji Polkomtel S.A., operatora sieci telefonii komórkowej. 4 września Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wskazuje spółki odpowiedzialne za proces łączenia podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE w ramach takich obszarów działalności jak: sprzedaż detaliczna, dystrybucja i energetyka odnawialna. 17 września PGE Elektrownia Opole S.A. ogłasza przetarg na budowę dwóch bloków energetycznych. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, rozruch, przekazanie do eksplo atacji i serwis gwarancyjny nowych bloków energetycznych nr 5 i 6 o mocy brutto z przedziału MW każdy. 12 października PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. publikuje prospekt emisyjny na podstawie którego prowadzi Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji. 6 listopada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku zakończonej sukcesem oferty publicznej PGE pozyskała na dalsze inwestycje prawie 6 mld złotych. 17 listopada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podpisuje memorandum z EDF S.A. w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej. Współpraca ma na celu zbadanie wykonalności rozwoju reaktorów w technologii EPR oraz możliwości partnerstwa przemysłowego przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 1 grudnia Rejestracja spółek PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A. 28 grudnia Rejestracja spółki PGE Energia Jądrowa S.A.

10 10 11 Podstawowe dane finansowe 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 w tys. PLN 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 w tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 Przychody ze sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) Zysk/strata netto Całkowite dochody Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 2,23 1,31 0,51 0,37 Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 2,23 1,31 0,51 0,37 Stan na dzień 31 grudnia 2009 w tys. PLN Stan na dzień 31 grudnia 2008 Stan na dzień 31 grudnia 2009 w tys. EUR Stan na dzień 31 grudnia 2008 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa grupy zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Średnioważona liczba akcji Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 18,02 15,51 4,39 3,72 Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 18,02 15,51 4,39 3,72 Grupa Kapitałowa PGE zakończyła 2009 rok wzrostem o 62% skonsolidowanego zysku netto z 2,670 mld zł w roku 2008 do 4,337 mld zł w 2009 roku. Skonso li dowane przychody wyniosły 21,623 mld zł i w porównaniu z rokiem 2008 wzrosły o 11,4%. Wzrost EBITDA wyniósł 36,5% do 7,983 mld zł. EBITDA bez uwzględniania rekompensat z tytułu kontra któw długoterminowych wzrosła o 37% rok do roku. Przedstawione dane finansowe za 2009 i 2008 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2009 roku 4,1082 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2008 roku 4,1724 PLN/EUR), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 4,3406 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 3,5321 PLN/EUR). Marża EBITDA na poziomie 36,9% PGE na trzecim miejscu wśród znaczących koncernów europejskich 60% % 37% 62% Wzrost przychodów Wzrost ebitda Wzrost zysku netto Struktura akcjonariatu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 6 listopada 2009 roku. W wyniku emisji akcji serii B oferowanych w pierwszej ofercie publicznej, akcjonariat spółki w dniu 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco: Skarb Państwa 85%, pozostali akcjonariusze 15%. Na dzień 31 grudnia 2009 roku kapitał zakładowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, w tym: akcji na okaziciela serii A, akcji na okaziciela serii B. Akcjonariat spółki w dniu 31 grudnia 2009 roku Skarb Państwa 85% pozostali akcjonariusze 15%

11 12 13 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Realizacja kompleksowej strategii rozwoju Grupy, wzrost cen energii oraz wpływy z tytułu kontraktów długoterminowych sprawiły, że pomimo spadku dynamiki popytu na energię, Grupa zakończyła 2009 rok wzrostem o 62% skonsolidowanego zysku netto. Bardzo dobre wyniki finansowe i jeden z najwyższych wskaźników marży EBITDA wśród europejskich koncernów energetycznych są odzwierciedleniem przemyślanej polityki inwestycyjnej. Szanowni Państwo, Za nami kolejny rok działalności Grupy Kapitałowej PGE. Rok 2009 PGE może uznać za bardzo udany. Pomimo recesji oraz spadku zużycia energii elektrycznej, Grupa Kapitałowa PGE udowodniła, że nawet w czasach kryzysu możliwy jest stabilny rozwój. Potwierdzeniem tych słów jest przede wszystkim ubiegłoroczny debiut giełdowy oraz świetne wyniki finansowe za 2009 rok, dzięki którym Grupa kontynuuje obecnie realizację kluczowych dla niej procesów inwestycyjnych. Ogromnym sukcesem całej Grupy Kapitałowej PGE był długo przygotowywany debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poprzedzony Pierwszą Ofertą Publiczną o wartości niemal 6 mld zł. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Grupy Kapitałowej PGE za ich zaangażowanie oraz ciężką pracę w tym właśnie projekcie. Z ogromną satysfakcją stwierdzam, że to m.in. dzięki ich wysiłkom było możliwe osiągnięcie tego sukcesu. Podziękowania za owocną współpracę składam również Zarządowi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz moim współpracownikom z Rady Nadzorczej. Wierzę, że 2010 rok będzie dla polskiej gospodarki okresem stabilnego wzrostu gospodarczego. Dla PGE będzie to czas podejmowania kolejnych wyzwań oraz starań o wypracowanie możliwie dobrych wyników finansowych. Jestem przekonany, że zarówno Rada Nadzorcza, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jak i wszyscy pracownicy Grupy dołożą starań, aby tak się stało. W minionym roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., której mam przyjemność być przewodniczącym, obserwowała i wnikliwie analizowała sytuację w PGE oraz współpracowała z Zarządem we wszystkich istotnych aspektach działalności Grupy. Rada Nadzorcza odbyła 15 posiedzeń, podczas których podejmowano decyzje mające służyć poprawie efektywności operacyjnej, realizacji planów inwestycyjnych Grupy, a także zamiarów sprzedaży aktywów pozaenergetycznych PGE. Z wyrazami szacunku, Marcin Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

12 Raport Roczny List Prezesa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pracowników. Duże zainteresowanie akcjami naszej firmy to potwierdzenie, że branża energetyczna w Polsce jest silna, perspektywiczna, a zatem atrakcyjna dla inwestorów. Cieszy nas fakt, że inwestorzy nam zaufali i docenili naszą strategię. Jednym z jej filarów jest rozpoczęty proces konsolidacji i porządkowania struktury organizacyjnej. Po jego zakończeniu struktura Grupy Kapitałowej PGE znacznie się uprości, co z pewnością wpłynie na jakość zarządzania oraz efektywność działania. Uruchomiliśmy i prowadzimy zgodnie z planem największy program inwestycyjny w polskiej energetyce. Łączna kwota inwestycji Grupy Kapitałowej PGE wyniosła w 2009 roku ponad 3,7 mld zł, a do największych zrealizowanych projektów możemy zaliczyć otwarcie Pola Wydobywczego Szczerców, z którego węgiel brunatny przez kolejne kilkadziesiąt lat będzie dostarczany PGE Elektrowni Bełchatów S.A. oraz wyraźny postęp w budowie bloku o mocy 858 MW w tej właśnie elektrowni. Wielkim wydarzeniem minionego roku było także rozpoczęcie programu budowy pierwszych polskich elektrowni jądrowych. W styczniu 2009 roku polski rząd właśnie PGE powierzył budowę dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy 3 tys. MW każda. To ogromne wyzwanie, które będzie mieć w przyszłości wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rozpoczęliśmy już intensywne działania, aby zgodnie z przyjętymi założeniami prąd z pierw- Szanowni Państwo, szej polskiej elektrowni jądrowej popłynął już w 2020 roku. Nasze sukcesy i dobre wyniki finansowe są efektem ciężkiej pracy pracowników Grupy, W imieniu Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przedstawiam Państwu którym dziękuję za zaangażowanie i ogrom wykonanej pracy. To dzięki nim jesteśmy w stanie Raport Roczny, prezentujący dokonania i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy realizować ambitną strategię PGE. Kapitałowej PGE za rok Był to rok niewątpliwie przełomowy w historii Grupy Kapitałowej PGE. Rok ciężkiej pracy, nowych wyzwań, ale także rok dużych sukcesów. Wizją PGE jest budowanie naszej pozycji jako lidera rynku energetycznego, mogącego w przyszłości skutecznie konkurować z największymi europejskimi podmiotami. Mam nadzieję, że ni- Był to dla PGE bardzo dobry rok, pomimo spowolnienia gospodarczego i spadku produkcji niejsza publikacja przybliży Państwu tę wizję oraz pogłębi wiedzę o Grupie Kapitałowej PGE. przemysłowej. Grupa Kapitałowa PGE zakończyła 2009 rok wzrostem o 62% skonsolidowanego zysku netto z 2,670 mld zł w roku 2008 do 4,337 mld zł w 2009 roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 21,623 mld zł i w porównaniu z rokiem 2008 wzrosły o 11,4%. Z wyrazami szacunku, Wyjątkowym wydarzeniem 2009 roku, nie tylko dla PGE ale także dla całego sektora elektroenergetycznego, był z pewnością listopadowy debiut giełdowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., poprzedzony największą w 2009 roku w Europie Ofertą Publiczną Tomasz Zadroga o wartości niemal 6 mld zł. Jest to sukces całej Grupy Kapitałowej PGE i jej ponad 40 tysięcy Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

13 16 17 Władze PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. we wszystkich obszarach działania. Skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Stan na dzień 14 czerwca 2010 r. Marcin Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. W latach odbył aplikację legislacyjną. Od lutego 2008 roku pełni funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III w Mini sterstwie Skarbu Państwa (główne miejsce zatrudnienia). Od maja 2009 roku wiceprzewodniczący rady nadzorczej PHZ Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie. Poprzednio także członek rady nadzorczej Stoczni Gdynia S.A. oraz Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. z siedzibą w Gniewinie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Marcin Zieliński jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Maciej Bałtowski Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Profesor zwyczajny na Wydziale Ekono - micznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współautor kilku projektów nowelizacji Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Obecnie dyrektor Instytutu Eko nomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (głów ne miejsce pracy). Poprzednio także przewodniczący kilku rad nadzorczych m.in.: Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A., Lubelskiej Fabryki Wag FAWAG S.A. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W latach był wspólnikiem Cen trum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Jacek Barylski Członek Rady Nadzorczej Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie dyrektor Departamentu Gwa rancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów (główne miejsce zatrudnienia). Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Realizacji Rządo wego Programu Wspierania Przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poprzednio zasiadał m.in. w radzie nadzorczej Polskiego Monopolu Loteryjnego Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. oraz Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Od 2003 roku członek rady nadzorczej PKP S.A. Małgorzata Dec Członek Rady Nadzorczej Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od czerwca 2009 roku pracuje na stanowisku naczelnika Wydziału Koordy nacji Procesów Prywatyzacji w Depar tamencie Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa (główne miejsce wykonywania pracy). Od września 2009 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Nafty Polskiej S.A. Poprzednio zasiadała w radzie nadzorczej War szaw skiego Rolno- Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Małgorzata Dec jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Czesław Grzesiak Członek Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku prawo, ukończył kurs dla syndyków masy upadłościowej. Jest członkiem zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz członkiem zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania: od 1995 r. członek zarządu, a następnie od 2004 r. wiceprezes zarządu TESCO /Polska/ Sp. z o.o. Ponadto zarządzał 40 spółkami z grupy TESCO, pełniąc w nich funkcję prezesa. W latach był syndykiem masy upadłościowej Państwowych Przedsiębiorstw Iglotech w Świdnicy oraz Hucie Szkła w Pieńsku. Był członkiem rad nadzorczych: PHU Podzamcze S.A., Minor S.A., Madex S.A. Głównym miejscem pracy Czesława Grze sia ka jest TESCO /Polska/ Sp. z o.o. w Kra kowie. Pełni również funkcję prezesa zarządu w spółkach: SAVIA Karpaty Sp. z o.o., Genesis Sp. z o.o., Promesa Sp. z o.o. oraz członka zarządu w Spółce Jasper Sp. z o.o. Grzegorz Krystek Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Elektrycznego Poli techniki Warszawskiej ze specjalizacją elektrownie. W 2005 roku ukończył studia podyplomowe MBA na Politechnice Warszawskiej, program prowadzony był przez uczelnie ekonomiczne London Business School, HEC School of Management z Paryża oraz Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen. Współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji, ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania: od 2004 wiceprezes Hasbrouck Sp. z o.o., Commercial Director w Vertis Environmental Finance Poland Sp. z o.o., dyrektor ds. Energetyki, dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w Elektrim S.A., członkowstwo w radach nadzorczych: ZE PAK S.A., Elektrim Megadex S.A., Elektrim-Volt S.A., EM Yachts Sp. z o.o. Głównym miejscem pracy Grzegorza Krystka jest firma Partner. Katarzyna Prus Członek Rady Nadzorczej Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Admini stracji Publicznej w Warszawie. Od 1996 roku zatrudniona w Mini sterstwie Skar bu Państwa (główne miejsce pracy), obecnie na stano wisku Naczelnika Wy dzia łu w Departamencie Zastępstwa Procesowego. Od 2001 roku członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pełniła także funkcję przewodniczącej rady nadzorczej m.in. w Zespole Elek tro ciepłowni Poznańskich S.A., w Przed siębiorstwie Spedycji Mię dzy narodowej C.Hartwig-Katowice S.A., a także członka rady nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach. Od października 2005 roku członek, a następnie przewodnicząca rady nadzorczej Fabryki Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Katarzyna Prus jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zbigniew Szmuniewski Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada Dyplom Międzynaro dowej Szkoły Handlu oraz Dyplom Maklera Giełdowego Ukrainy. Przez 13 lat dyrektor w Urzędzie Wojewódzkim. Dwa lata był prezesem zarządu Banku BDK Ukraina Ltd. na Ukrainie oraz głównym specjalistą w PKO S.A. w Warszawie. Radca Handlowy Ambasady RP w Kijowie w latach oraz W latach przewodniczący rady nadzorczej UNIMOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Główne miejsce wykonywania pracy Ministerstwo Gospodarki. Krzysztof Żuk Członek Rady Nadzorczej Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub linie. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, w tym 8 monografii. Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania: podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Lublinie, dyrektor Delegatury Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Lublinie. Był członkiem rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej spółki Polskie LNG S.A. Głównym miejscem pracy Krzysztofa Żuka jest Urząd Miasta Lublin.

14 Władze PGE Polska Grupa Energetyczna S.A Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W dniu 20 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zatwierdziła Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Zarządu Spółki. Zarząd liczy 5 członków. Podział obszarów działania i zakresów obowiązków odpowiedzialności członków Zarządu przedstawia się następująco: Tomasz Zadroga Prezes Zarządu Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 1 sierpnia 2008 roku. Koordynuje zadania realizowane przez: Departament Energetyki Jądrowej (do dnia utworzenia spółki PGE Energia Jądrowa S.A.), Biuro Audytu i Analiz Ryzyka, Biuro Fuzji i Przejęć, Rzecznika Prasowego, Stanowisko ds. BHP, Pełnomocnika Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Sekretariat Zarządu. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Ma duże doświadczenie zawodowe z zakresu restrukturyzacji firm, planowania strategii, zarządzania finansami. W swojej dotychczasowej karierze niejednokrotnie zasiadał w zarządach spółek handlowych z różnych branż np. Inter Cars, IC Development & Finance, czy Adidas Polska. Pełnił także funkcję dyrektora finansowego w Papyrus-Stora Enso Polska oraz w ABB Polska. Marek Szostek Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 3 sierpnia 2009 roku. Koordynuje zadania realizowane przez: Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Departament Zarządzania i Administracji oraz Departament Marketingu i PR. Absolwent Ekonomiki i Organizacji Transportu na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W trakcie swojej kariery zawodo wej był odpowiedzialny za za rzą dzanie kluczowymi obsza rami funkcjonowania spółek handlowych i produkcyjnych, takich jak ASICS Polska Sp. z o.o., Adidas Poland Sp. z o.o., Nike Poland Sp. z o.o., Makton Sp. z o.o., Eurosmak Sp. z o.o., Fedrus S.A. Pracował także w Izbie Skarbowej w Warszawie. W ww. spółkach pełnił funkcje zarządcze na stanowiskach wiceprezesa, dyrektora generalnego, dyrektora sprzedaży i rozwoju rynku oraz dyrektora handlowego. Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Powołany na stanowisko Wicepre zesa Zarządu 21 lipca 2008 roku. Odpo wiedzialny za koordynację działań: Biura Prawnego, Biura Bezpieczeństwa i Departamentu Zakupów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem na Rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej, radca prawny. Prowadził również własną Kancelarię Radcy Prawnego, obsługującą znaczące podmioty sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Doświadczenie zawodowe zwią zane z obsługą prawną spó łek z branży energetycznej, doradztwa prawnego oraz legislacji, zdobywał w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. oraz Polskich Sieciach Elektro energetycznych S.A. Uprzednio pełnił stanowiska kierownicze w różnych instytucjach finansowych: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Bank Współpracy Europejskiej S.A., Bank Pekao S.A. czy Polski Bank Inwestycyjny. Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i Finansów Powołany na stanowisko Wice prezesa Zarządu 1 lipca 2008 roku. Koordynuje zadania realizowane przez: Departament Skarbu, Departa ment Kontrolingu, Departament Strategii i Inwestycji oraz Departament Rachunkowości. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej oraz Ecole Superieure de Commerce w Rouen (studia MBA). Ma duże doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania finansami. Pracował m.in. jako zastępca dyrektora finansowego oraz kontroler finansowy w EADS PZL Warszawa- Okęcie S.A. oraz jako Senior w dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen Sp. z o.o. Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie corporate finance. Firmy, dla których pracował, to m.in.: MicroStrategy Poland Sp. z o.o. (jako dyrektor finansowy), GreenVenture S.A. oraz Polish Energy Partners S.A. Marek Trawiński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 28 lipca 2008 roku. Koordynuje zadania podstawowej działalności energetycznej Grupy realizowane przez Departament Handlu, Departament Dystrybucji, Departament Wydobycia i Wytwarzania oraz Departament Marketingu (do listopada 2009 roku). Absolwent z wyróżnieniem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA European University w Montreux, jak również szeregu studiów podyplomowych, w tym: tłumaczy naukowo-technicznych języka angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej w Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu, komunikowania biznesowego i PR w SGH w Warszawie. Ma duże doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Był prezesem zarządu międzynarodowych i krajowych spółek ABB Instal Sp. z o.o., Alstom T&D Protection & Control S.A., Energetyka Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o. Wielokrotnie pełnił funkcję członka rady nadzorczej, w tym kilkakrotnie przewodniczącego, w spółkach prawa handlowego, prywatnych i Skarbu Państwa.

15 20 21 Obszary działalności PGE Grupa Kapitałowa PGE jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Dzięki własnym zasobom paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i jej dystrybucji swoimi liniami, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do około 5 milionów gospodarstw domowych, firm i instytucji.

16 Raport Roczny 2009 Obszary działalności PGE Przepływy transakcyjne w ramach segmentu hurtowego w 2009 roku Zakup od spółek spoza Grupy Kapitałowej PGE Wytwórcy energii z Grupy Kapitałowej PGE 53,8 TWh 2,2 8,0 0,7 Zakup na rynkach zagranicznych Zakup na rynku bilansującym Pozostały zakup TWh TWh TWh Energetyka Konwencjonalna Grupa Kapitałowa PGE jest liderem wśród krajowych producentów energii elektrycznej posiada ponad 40% udziałów w ryn ku. W ramach obszaru Energetyki Kon wencjonalnej w Grupie Kapitałowej PGE działają spółki wydobywcze i wytwórcze, wśród których są 2 kopalnie węgla brunatnego, 4 elektrownie i 10 elektrociepłowni. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PGE Electra S.A. Bilans energii 64,7 TWh W 2009 roku kopalnie Grupy Kapitałowej PGE wydobyły łącznie 43,1 mln ton węgla brunatnego. 30,0 23,2 3,8 1,8 1,5 4,4 Sprzedaż spółek grupy do odbiorców końcowych Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym Sprzedaż na rynku bilansującym Sprzedaż na rynkach zagranicznych Sprzedaż do PSE Operator S.A. (na straty) Zużycie własne* TWh TWh TWh TWh TWh TWh * zużycie własne obejmuje między innymi zakup energii na pokrycie różnicy bilansowej, zużycie energii w kopalniach oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W 2009 roku podstawowa działalność Grupy Kapitałowej PGE zorganizowana była w pięciu segmentach: Energetyka Konwencjonalna, które obejmuje wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, Energetyka Odnawialna, która obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, Obrót Hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, Dystrybucja energii elektrycznej, Sprzedaż Detaliczna energii elektrycznej. Wpływ poszczególnych obszarów działalności na EBITDA Obrót hurtowy 465 mln PLN Inne 267 mln PLN Dystrybucja mln PLN Energetyka Konwencjonalna jest strategicznym obszarem działalności PGE, z punktu widzenia stabilności dostaw energii dla spółek dystrybucyjnych z grupy. Energetyka Konwencjonalna jest jednocześnie najbardziej dochodową działalnością Grupy Kapitałowej PGE. W 2009 roku przychody ze sprzedaży ogółem w tym segmencie wyniosły ,9 mln PLN, co oznacza wzrost o około 29% w porównaniu z 2008 rokiem. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 5 550,2 mln PLN, a wynik operacyjny (EBIT) 4 026,3 mln PLN. W analogicznym okresie roku 2008 EBITDA wyniósł 4 150,7 mln PLN, natomiast EBIT 2 650,1 mln PLN. Poprawa wyników finansowych była spowodowana głównie wzrostem cen hurtowych energii w Polsce. Razem: mln PLN Sprzedaż detaliczna 405 mln PLN Energetyka odnawialna 203 mln PLN W 2009 roku produkcja energii elektrycznej w Grupie Ka pitałowej PGE wyniosła łącznie 53,8 TWh (netto), z tego ze spółek z segmentu energetyki konwencjonalnej 52,7 TWh. Oprócz energii elektrycznej elektrociepłownie i elektrownie Grupy Kapitałowej PGE wyprodukowały we wspomnianym okresie 22,8 mln GJ ciepła. Do spółek wydobywczych i wytwórczych działających w ramach grupy należą: Energetyka konwencjonalna mln PLN Kopalnie Węgla Brunatnego Grupy Kapitałowej PGE: PGE KWB Bełchatów S.A. PGE KWB Turów S.A. Elektrownie konwencjonalne Grupy Kapitałowej PGE: PGE Elektrownia Bełchatów S.A. PGE Elektrownia Turów S.A. PGE Elektrownia Opole S.A. PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrociepłownie Grupy Kapitałowej PGE: PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A. PGE Elektrociepłownia Kielce S.A. PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. (3 elektrociepłownie) Elektrownia Szczecin (w ramach PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.) Elektrownia Pomorzany (w ramach PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.) Energetyka Boruta Sp. z o.o.

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 12 marca 2013 r. Spis treści: 1. ORGANIZACJA POLSKA ENERGIA S.A.... 5 1.1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Wybrane dane 2007 2008 Zmiana % r/r Przychody w tys. zł 1,406,976 2,091,425 +49 EBITDA 1 w tys. zł 166,056 270,756 +63 EBIT w tys. zł 139,335 225,611 +62 (Zysk) utrata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY. przychody (tys. zł) EBIT I EBITDA. EBITDA (tys. zł) EBIT (tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY I DŁUG NETTO

PRZYCHODY. przychody (tys. zł) EBIT I EBITDA. EBITDA (tys. zł) EBIT (tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY I DŁUG NETTO RAPORT ROCZNY 2010 PRZEGLĄD ROKU 2010 Grupa PBG zanotowała w 2010 roku wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto oraz delikatny spadek zysku operacyjnego. Przychody Grupy wzrosły o 7% do 2740 mln zł,

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo