Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji"

Transkrypt

1 Edukacja w zakresie komercjalizacji technologii dla sektora MSP Umiejętność szybkiego komercjalizowania innowacji produktowych, organizacyjnych i nowych technologii jest niezwykle ważna z punktu widzenia budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw i organizacji zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. Niestety tylko 2% genialnych pomysłów pracowników firm i indywidualnych pomysłodawców udaje się doprowadzić do fazy wdrożenia rynkowego. W polsko amerykańskim programie uczymy jak szybko i skutecznie przekształcać innowacyjne pomysły w nowe produkty lub nowe usługi, jak efektywnie wdrażać usprawnienia organizacyjne oraz jak mając innowacyjny pomysł lub technologię stworzyć i rozwijać nowe przedsięwzięcia i firmy. W odróżnieniu od programów, które uczą jak administrować firmą my uczymy jak kreować i dodawać wartość poprzez transfer innowacyjnych pomysłów i nowych technologii. Roczny program studiów jest idealny dla: Przedstawicieli banków i instytucji finansowych zajmujących się oceną ryzyka związanego z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii; Pracowników firm, które wdrażają innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne, którzy są nastawieni na rozwój swojej kariery zawodowej i awans; Pracowników działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw; Osób, które mają własne innowacyjne pomysły lub technologie i na ich bazie planują założenie własnej firmy. Absolwent programu posiada umiejętności: Oceny potencjału rynkowego innowacji lub technologii unikalnymi metodami opracowanymi przez NASA i Uniwersytetu Teksańskiego w Austin; Przeprowadzania analizy strategicznej i tworzenia optymalnych strategii wdrażania innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii; Przygotowania planu finansowania wdrażania innowacji lub technologii; Przygotowania planu operacyjnego wdrażania innowacyjnego przedsięwzięcia; Prezentowania opracowanych koncepcji przed przełożonymi, inwestorami, itp. Ponadto: Rozumie problemy ochrony własności intelektualnej; Łatwiej, wyposażony w odpowiednią wiedzę, podejmuje decyzje i wprowadza innowacyjne zmiany w firmie, w której pracuje.

2 Program studiów Zakres tematyczny studiów Program studiów realizowany jest w ciągu jednego roku kalendarzowego. W trakcie trzech kolejnych trymestrów proponujemy następujące kursy: Trymestr I: Ocena innowacji/technologii z punktu widzenia ich przydatności ekonomicznej Studenci uczą się oszacowywania potencjału rynkowego innowacji/technologii. Tworzone są zespoły komercjalizacyjne, z których każdy ocenia kilka realnych innowacji lub technologii korzystając z metody Quicklook - zmodyfikowaną wersją procesu o tej samej nazwie opracowanego i wykorzystywanego przez NASA Mid-Continent Technology Transfer Center. Studenci przeznaczają godzin na realizację tego procesu. Efektem prac jest kilkustronicowy raport zawierający ocenę potencjału rynkowego wybranych innowacji i technologii zawierający rekomendacje dotyczące dalszych działań. W oparciu o przygotowane raporty, każdy zespół dokonuje następnie wyboru jednej innowacji lub technologii, którą ocenia metodą In-Depth, opracowaną przez Instytut IC 2, na Uniwersytecie Teksańskim w Austin, zabezpieczoną prawami autorskimi. Przedmioty w ramach tego trymestru: Zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji/technologii; Marketing innowacji organizacyjnych/produktowych/technologicznych; Zarządzanie innowacją/technologią i transferem innowacji/technologii teoria i praktyka; Finansowanie nowych przedsięwzięć. Trymestr II: Strategia komercjalizacji i planowanie przedsięwzięć Studenci pracują nad przygotowaniem strategii i planu biznesowego komercjalizacji wybranej i ocenionej innowacji lub nowej technologii. Poznają metody analizy strategicznej innowacyjnych przedsięwzięć. Analizują problemy prawne związane z wdrażaniem nowych technologii i innowacyjnych pomysłów. Pogłębiają umiejętności tworzenia projektów i zarządzania projektami oraz analizują i planują przepływ procesów związanych z wdrażaniem innowacji lub technologii. Analizują metody wypracowania wartości dodanej przedsięwzięcia/innowacji/technologii dla przedsiębiorców i inwestorów. Przedmioty w ramach tego trymestru: Strategia komercjalizacji; Problemy prawne procesu komercjalizacji; Zarządzanie procesami i produktem; Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo. Trymestr III: Tworzenie biznes-planów dla nowych przedsięwzięć Studenci pracują nad przygotowaniem strategii i planu wdrożenia wybranej i ocenionej innowacji/technologii. Analizują ryzyko związane z wprowadzaniem zmian lub nowych produktów/technologii. Tworzą plan zarządzania ryzykiem. Ustalają główne zadania do wykonania na etapie rozruchu i wstępnej fazy wzrostu przedsięwzięcia.

3 Przedmioty w ramach tego trymestru: Zarządzanie kreatywne i innowacyjne; Umiędzynarodowienie innowacji/technologii; Projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego; Zarządzanie ryzykiem. W każdym trymestrze dodatkowo odbywać będą się: Wykłady nt. Kierunki rozwoju nowoczesnych technologii ; Wykłady gościnne - W ramach wykładów zapraszani są goście zagraniczni, praktycy gospodarczy komercjalizujący nowe przedsięwzięcia oraz przedstawiciele innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw działających w sektorach nowych technologii. W czasie przewidzianym na wykłady gościnne odbywają się również wideokonferencje. Metoda nauczania Praca na realnych innowacjach i technologiach Program studiów jest prowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych innowacji i technologii przekazywanych słuchaczom do celów dydaktycznych przez ich autorów w postaci krótkich opisów zrozumiałych dla laika. Słuchacze mają możliwość konsultacji z autorami pomysłów i wspólnego z nimi wypracowania najlepszej strategii wdrożenia rynkowego, przygotowania planu przedsięwzięć biznesowych wykorzystujących te innowacje/technologie. Słuchacze mogą również wnosić do programu własne pomysły/innowacje/technologie, oceniać je i opracowywać dla nich plany wdrożenia Metody nauczania W trakcie zajęć wykorzystywany jest szeroki wachlarz nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, m.in.: analiza przypadków, prace w zespołach zadaniowych, dyskusje panelowe i plenarne w systemie stacjonarnym i on-line podejmowanie symulowanych decyzji menedżerskich, przygotowanie biznes planu na potrzeby komercjalizacji realnych innowacji i nowych technologii. W programie zajęcia są prowadzone głównie w małych grupach projektowych z wykorzystaniem aktywnych metod kształcenia. W ramach tych grup studenci opracowują projekty dotyczące wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji rzeczywistych technologii oraz prezentują biznes plan. Daje to możliwość szybkiego sprawdzenia omawianych metod w praktyce. Program ma charakter praktyczny toteż do rzadkości należy przeprowadzanie tradycyjnych sprawdzianów końcowych z zawartości kursu. Zaliczenia przedmiotów maja formę prezentacji i omówienia wykorzystywanych w trakcie kursu metod analitycznych na przykładzie wybranej przez grupę innowacji lub technologii. Na zajęcia zapraszani są także guest speakers reprezentujący specjalistyczna wiedzę w wąskich dziedzinach biznesowych, praktycy, którzy przeszli drogę od pomysłu do innowacyjnej firmy, menedżerowie zarządzający innowacyjnymi firmami.

4 Sposób organizacji studiów Jedna edycja programu obejmuje 524 godziny zajęć dydaktycznych. Przed rozpoczęciem pierwszego trymestru przewidziana jest 8 godzinna sesja orientacyjna, podczas której studenci zostaną podzieleni na zespoły projektowe oraz zapoznani z zasadami pracy w grupach i zasadami korzystania ze środków multimedialnych (blackboard, listy dyskusyjne, wideokonferencje). Pierwszy trymestr Ocena technologii z punktu widzenia ich przydatności ekonomicznej obejmuje 168 godzin. Drugi trymestr Strategia komercjalizacji i planowanie przedsięwzięć 168 godzin. Trzeci trymestr Tworzenie biznes-planów dla nowych przedsięwzięć -168 godzin. Istotną częścią programu są prezentacje biznes planów 12 godz. Biznes plany oceniane są przez praktyków biznesu, przedstawicieli instytucji finansowych i wykładowców. Program realizowany jest w dwóch wersjach: stacjonarnej (in-class) i internetowej (on-line). Zajęcia dla studentów stacjonarnych odbywają się w trybie zjazdowym co dwa tygodnie, będą prowadzone w 4-godzinnych blokach obejmujących od 2 do 5 godzin lekcyjnych, w piątki (godz ) i w soboty (godz. 9-18). Istnieje możliwość organizowania zajęć w piątki, soboty i w niedziele, jeśli grupa wyrazi taką potrzebę. Warunki zaliczenia Warunkiem uzyskania zaliczenia całego programu jest uzyskanie pozytywnej oceny planu biznesowego wdrażania innowacji lub komercjalizacji technologii, zaprezentowanego przez studentów komisji złożonej z przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji finansowych, m.in. venture capital i wykładowców. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz w wyniku uzyskania pozytywnej oceny biznes planu prezentowanego przed komisją oceniającą końcowe projekty studenci uzyskują Certyfikat ukończenia studiów MSSTC wydany przez Instytut IC 2 Uniwersytetu Teksańskiego w Austin oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Opcja on-line Studenci korzystający z metody nauczania na odległość (on-line) uczestniczą w zajęciach zgodnie z harmonogramem przygotowanym dla słuchaczy stacjonarnych, co umożliwia synchronizację ewentualnych wspólnych działań realizowanych przez obie grupy uczestników programu. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach w trakcie ich trwania słuchacze stacjonarni mają możliwość obejrzenia i wysłuchania zajęć on-line, gdyż zajęcia nagrywane są w technice cyfrowej i można je odtworzyć w terminie późniejszym. Wszystkie materiały dydaktyczne są dostępne na platformie blackboard - aplikacji komputerowej do zarządzania kursami umożliwiającej wykładowcom i studentom komunikowanie się i współpracę poprzez wykorzystanie konsultacji funkcjonujących w trybie rzeczywistym, wielowątkowe dyskusje, pocztę elektroniczną, wymianę plików w trybie rzeczywistym.

5 Wykładowcy W programie studiów zajęcia prowadzą: Wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego certyfikowani przez Instytut IC 2 Uniwersytetu Teksańskiego; Praktycy wdrażający innowacje organizacyjne, produktowe i nowe technologie w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach; Praktycy, którzy jako innowatorzy przebyli drogę od pomysłu do innowacyjnej firmy ; Specjaliści z zakresu nowych technologii biotechnologii, technologii informatycznych, elektroniki, robotyki, automatyki, i innych. W ramach warsztatów, w wykładach gościnnych oraz za pośrednictwem wideokonferencji: praktycy amerykańscy; wykładowcy Uniwersytetu Teksańskiego i innych uczelni amerykańskich; wykładowcy renomowanych uczelni europejskich. Wykładowcy i praktycy amerykańscy w II edycji studiów: Barbara Fossum wykładowca Uniwersytetu Teksańskiego David Gibson wykładowca Uniwersytetu Teksańskiego Timothy Ruefi wykładowca Uniwersytetu Teksańskiego Meg Wilson wykładowca Uniwersytetu Teksańskiego Kevin Hudson absolwent programu MSSTC, doradca w zakresie komercjalizacji technologii, Instytut IC 2 Uniwersytetu Teksańskiego Brett Cornwell wykładowca Instytutu IC 2 Uniwersytetu Teksańskiego. Prowadził wiele międzynarodowych projektów i szkoleń w zakresie komercjalizacji technologii (CONACYT w Meksyku, Proton w Europie). Przez 10 lat koordynator NASA Mid-Continent Technology Transfer Center (MCTTC). Keith Moe wykładowca Uniwersytetu Teksańskiego, wieloletni pracownik firmy 3M ( ), doradca w zakresie komercjalizacji nowych przedsięwzięć i technologii dla firm: Critical Connection, Proactive Medical Technologies, Innovaligth, InventLinc, Starter Solutions i innych. August Petersen- wykładowca w dziedzinie finansów w Uniwersytecie Texańskim, przez ponad 25 lat pełnił funkcje współwłaściciela, członka rad nadzorczych, inwestora, konsultanta wielu przedsięwzięć biznesowych w Terasie. Broker nieruchomości (licencja CPA) wieloletnie doświadczenie w projektach rozwojowych i inwestycyjnych. Michael Sekora- wykładowca Uniwersytetu Teksańskiego, uznawany za ojca strategii technologii, Office of Technical Services CIA, Naval Intelligence Suport Center In Washington DC menedżer programu, Defence Inteligence Agency (DIA) - dyrektor programu Sokrates (projekty rządowe Stealth/counter-Stealth, Star Wars/couner-Star Wars), prezes TSP, Inc. Kate Mackie wykładowca Uniwersytetu Teksańskiego, wieloletnie doświadczenie w zakresie marketingu i zarządzania jakością, wykładowca w renomowanych programach edukacyjnych Uniwersytetu Teksańskiego, takich jak MBA czy MSSTC. Norman Kaderlan wykładowca Uniwersytetu Teksańskiego. Ponad 20-letnie doświadczenie w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorczymi firmami. Był dyrektorem Austin Technology Inkubator, uczestniczył w tworzeniu i rozwijaniu North Enterprise Center for Medical Technology inkubator i akcelerator.

6 Warunki uczestnictwa Ukończenie studiów wyższych (na poziomie magisterskim), bez względu na typ uczelni i kierunek studiów, W wyjątkowych przypadkach przyjmowani będą absolwenci studiów zawodowych z kilkuletnim stażem pracy i znaczącymi osiągnięciami w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii. Co najmniej 2-letnia praktyka zawodowa, Udokumentowana lub potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość języka angielskiego, Wniesienie opłaty za studia. Kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń, po akceptacji uzyskanej w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane dokumenty Formularz zgłoszeniowy, CV, List intencyjny, Odpis dyplomu studiów wyższych, 3 fotografie, Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego jeśli kandydat taki posiada, Dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Opłaty Opłata za postępowanie kwalifikacyjne Opłata za studia przy dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi około PLN - płatna jednorazowo Opłata pokrywa koszty: czesnego, sesji orientacyjnej, materiałów wykorzystywanych w trakcie studiów, infrastruktury technicznej programu (m.in. użytkowanie platformy nauczania na odległość, bazy technologii i innowacji), wizyty praktyków i wykładowców Uniwersytetu Teksańskiego, wideokonferencji.

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo