JaK KieroWać KarierĄ WŁaSnĄ i podwładnych?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JaK KieroWać KarierĄ WŁaSnĄ i podwładnych?"

Transkrypt

1 252 Andrzej Augustynek Rozdział 3 Jak kierować karierą własną i podwładnych? 3.1. Etapy procesu kadrowego Jest tylko jeden szef. Klient. On może zwolnić każdego w firmie, od prezesa w dół wydając własne pieniądze gdzie indziej [podkreślenie A.A] Sam Walton (współzałożyciel dwóch amerykańskich sieci sprzedaży detalicznej Wal-Mart i Sam s Club. Był głową rodziny Waltonów i źródłem ich potęgi najbogatszej rodziny na świecie. Firmy założone przez Waltona obecnie są częścią koncernu Wal-Mart Stores, Inc., największej korporacji na świecie osiągającej roczne przychody na poziomie ponad 300 mld dolarów amerykańskich (Galiano 2010). Zagadnienie kierowania karierą można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: pracownika i jego przełożonego. Budowanie własnej kariery to problem stojący przed absolwentami nie tylko szkól wyższych. Realizują oni swoje cele, starając się jak najszybciej i najskuteczniej osiągnąć sukces życiowy. Z drugiej strony, tym razem z punktu widzenia szefa kierującego zespołem pracowników, istotne jest znalezienie najlepszych pracowników. Jak stwierdzają, bowiem Stoner i Wankel (1992: 502): najważniejszym zasobem organizacji są ludzie, którzy dostarczają jej swoją pracę, uzdolnienia, twórczość i energię. Do najistotniejszych zadań kierownika należy, zatem dobór, szkolenie i doskonalenie ludzi, którzy najwięcej pomogą organizacji w realizacji jej celów. Bez kompetentnych ludzi organizacja albo zdążać będzie do nieodpowiednich celów, albo napotka trudności w realizacji właściwych celów, jeśli nawet zostaną one ustalone. W literaturze zagadnienia najczęściej funkcjonuje pojęcie zarządzanie zasobami ludzkimi (human resorce management), które może być definiowane jako: strategiczne, spójne i wszechstronne kierowanie ludźmi w ramach struktur firmy. Przy czym każdy aspekt tego procesu stanowi istotny element zarządzania organizacją, jako całością. Odnosi się ono do decyzji i działań wpływających na stosunki między kierownictwem i pracownikami (czyli jej zasobami ludzkimi) (Armstrong 2004: 19).

2 Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? 253 Zarządzanie zasobami ludzkimi to w istocie filozofia biznesu dotycząca kierowania ludźmi, w celu jak najefektywniejszego wykorzystania ich możliwości. Bowiem aby utrzymać się na rynku, trzeba inwestować nie tylko w technologię, ale również w ludzi. Jak wyraził to Ewart Keep (1989: 82): celem polityki zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do zatrudnienia jest uzyskanie odpowiedniego materiału w postaci personelu posiadającego właściwy zestaw umiejętności i kwalifikacji oraz gotowego do dalszego szkolenia. Współcześnie, w literaturze naukowej pojęcie zarządzanie zasobami ludzkimi coraz częściej zastępowane jest przez jego synonimy: proces kadrowy, polityka personalna, zarządzanie personelem, zarządzanie ludźmi, zarządzanie kadrami. W tym rozdziale posłużę się pojęciem procesu kadrowego, rozumianego jako zbiór planowanych i systematycznych działań ukierunkowanych na zapewnienie firmie optymalnego i sprawnie zarządzanego zespołu pracowników (definicja własna autora). Cele i struktura tego procesu zastała omówiona poniżej. Sposób kierowania ludźmi wyznaczany jest przez cele, które stawia przed sobą kierownictwo firmy. Do celów tych zalicza się przede wszystkim (Golnau 2007: 33): zdobycie i utrzymanie przewagi nad konkurencją; wykorzystanie potencjału ludzkich możliwości oraz lepsze wyniki produkcji, usług czy też sprzedaży. Kierownictwo określa kierunek działań i oczekuje od wszystkich realizacji założonych celów. Równocześnie powinno opracować program zmian oraz sprawnie przeprowadzić ich realizację. Do obowiązków kierownictwa firmy należy ponadto czuwanie nad rozwojem lub przekształcaniem kultury organizacji, tak by sprzyjała ona realizacji określonej przez zarząd (radę nadzorczą) wizji przyszłości. Przedsiębiorstwo, które pragnie realizować zasady racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi, winno zatrudniać i promować ludzi, którzy dobrze się wpisują w model kulturowy organizacji i od których można oczekiwać, że swą postawą i zachowaniem będą wspierać zakład w dążeniu do wytyczonych celów. Uwypukla się tutaj rola, jaką odgrywają selekcja, szkolenie oraz procesy komunikacji służące stymulacji zaangażowania w pracę pracownika. Można bowiem stworzyć więzi zaufania między kierownictwem i pracownikami poprzez wykorzystanie metod, które wyrażają szacunek dla jednostki. Chodzi tu o otwarty, demokratyczny sposób zarządzania i zaznaczenie, że pracownicy tak samo jak udziałowcy, klienci i dostawcy są finansowo zainteresowani i odpowiedzialni za firmę (Townley 1989: ). Planowanie zasobów ludzkich polega na ustaleniu działań, które należy podjąć, by organizacja posiadała zasoby ludzkie konieczne do osiągnięcia przyjętych celów strategicznych i operacyjnych. Jest to proces ustalania

3 254 Część II. Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym potrzeb personalnych w aspekcie ilościowym, jakościowym, czasowym i przestrzennym. W skład tego procesu wchodzą między innymi: zapotrzebowania na czynności pracowników, ich wydajność, przewidywany okres pracy na poszczególnych stanowiskach (fachowcy nazywają to niezbyt sympatycznie współczynnikiem dożycia), planowanie zatrudnienia. Z uwagi na horyzont czasowy, planowanie zasobów ludzkich ma może mieć charakter (Kostera 2006: 57): taktyczny (do 1 roku); operacyjny 1 3 lat; strategiczny (4 10 lat). Podstawowymi elementami planowania zasobów ludzkich są: prognozowanie i przegląd. Te dwa elementy zapewniają kierownikom informacje potrzebne do zaplanowania pozostałych etapów procesu kadrowego, chociażby takich, jak nabór czy szkolenie. Prognozowanie polega na przewidzeniu potrzeb kadrowych niezbędnych do optymalnego funkcjonowania firmy. Kierownicy lub konsultanci starają się więc przewidzieć liczbę i kwalifikacje ludzi potrzebnych firmie; określić zakresy obowiązków; ustalić, jakie szkolenia będą potrzebne członkom organizacji. Wykorzystanie komputerowych systemów wspomagania decyzji może ułatwić prognozowanie i planowanie zasobów ludzkich oraz zwiększyć ich dokładność. Ponadto, za pomocą komputerowego systemu wspomagania decyzji łatwo można zaplanować odejścia z pracy na emerytury oraz skutki zmian w kierownictwie. Prognoza potrzeb kadrowych opiera się na szczegółowym opisie poszczególnych stanowisk pracy i pożądanych cech pracowników. Opis stanowiska pracy. Istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest określenie treści i lokalizacji (na schemacie organizacyjnym firmy) każdego stanowiska. Na szczeblu wykonawczym nosi to nazwę opisu pracy; na szczeblu kierowniczym opisu stanowiska. Każdemu elementowi na schemacie organizacyjnym odpowiada szczegółowy opis zawierający nazwę, obowiązki i zakres odpowiedzialności danego stanowiska. Na przykład, krótki opis stanowiska przedstawia się następująco: Kierownik sprzedaży: Do obowiązków należy zatrudnianie, szkolenie i nadzorowanie zespołu sprzedawców oraz kierowanie działem sprzedaży; odpowiada za efektywność działu; podlega bezpośrednio dyrektorowi zakładu. Po sporządzeniu opisu stanowiska opracowuje się jego specyfikację. Określa ona wymagane wykształcenie, doświadczenie i cechy osobowe, potrzebne do skutecznego pełnienia obowiązków związanych z danym stanowiskiem. Na przykład, specyfikacja dla kierownika sprzedaży może przedstawiać się następująco: Wymagane studia z zakresu zarządzania; pięć lat doświadczenia w sprzedaży i dwa lata na stanowisku kierowniczym; osoba energiczna, z silną

4 Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? 255 motywacją, o dużych umiejętnościach interpersonalnych (Stoner, Wankel 1992: ). Każde stanowisko pracy ma swoje indywidualne cechy: cel i funkcje stanowiska; zadania do wykonania; fizyczne właściwości (specyfika pomieszczenia, układ narzędzi pracy, oświetlenie, oprzyrządowanie); warunki pracy (wyposażenie stanowiska, charakter, złożoność i uciążliwość wykonywanych czynności, obciążenia umysłowe i fizyczne); kwalifikacje niezbędne do pracy na tym stanowisku; tempo i rytm pracy (presja czasu, monotonia, okresy przeciążeń, czasowy brak pracy do wykonania); ryzyko; odpowiedzialność za pracę własną i innych; konflikty (z przełożonymi, współpracownikami, klientami); dylematy moralne (np. wykonać przegląd samolotu czy tylko wpisać do dokumentacji jego wykonanie); konieczne na tym stanowisku wykształcenie i kwalifikacje; zakres władzy (uprawnień); proponowane wynagrodzenie; możliwości awansu. Rekrutacja pracowników. Po dokonaniu opisu stanowisk pracy określa się, jakie są pożądane cechy psychofizyczne człowieka mającego na tym stanowisku pracować. Jest to wręcz fundamentalne zagadnienie, ponieważ dla efektywnego wykonywania pracy musi zaistnieć zgodność cech stanowiska pracy z predyspozycjami pracownika. Oczywiści istnieje w pewnym stopniu możliwość modyfikowania warunków pracy do indywidualnych potrzeb (służy temu chociażby ergonomia). Jednak, przykładowo, kokpit samolotu pozostanie kokpitem niezależnie, czy użyjemy tradycyjnych, okrągłych zegarów wskazówkowych, czy też monitorów ciekłokrystalicznych. W tej sytuacji istotne jest, aby w procesie naboru odnaleźć kandydatów posiadających predyspozycje do tej konkretnej pracy. Dzięki temu może ona być efektywna, rozwijająca, interesująca i satysfakcjonująca. Różne stanowiska pracy stawiają pracownikowi odmienne wymagania. Czego innego oczekujemy od menedżera, a czego innego od handlowca czy sekretarki. Najczęściej uwzględniamy następujące cechy: fizyczne: wiek, wygląd zewnętrzny, wzrost, waga, sprawność analizatorów (wzroku, słuchu, dotyku, a niekiedy węchu lub smaku), stan zdrowia, sprawność motoryczna, koordynacja ruchów, odporność na zmęczenie, refleks, zdolność do koncentracji uwagi przez dłuższy czas.

5 256 Część II. Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym Gdy zatrudniamy kasjera to powinien mieć on dobry wzrok, słuch i dotyk. Nie powinien mieć schorzeń uniemożliwiających siedzenie przez kilka godzin. Z kolei operator urządzeń skrawających musi mieć dobrą koordynację ruchów i zdolność koncentracji uwagi w dłuższych interwałach czasowych. psychiczne: inteligencja ogólna, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych, poziom wypowiadania się, zasób wiedzy, zdolność do antycypacji efektów własnego działania, uzdolnienia twórcze, samokrytycyzm, umiejętność podejmowania uzasadnionego ryzyka, cechy przywódcze, gotowość do pracy zespołowej, podporządkowywanie się przełożonym, przedsiębiorczość, potrzeba sukcesu, dojrzałość emocjonalna, zdolność do empatii (rozumienie motywów zachowania się innych ludzi), temperament, łatwość nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi, kreatywność, poziom aspiracji, cele życiowe, wyuczalność; odporność na stres, przeciążenia, zakłócenia i monotonię. W procesie rekrutacji pracodawca stosuje szereg kryteriów wobec kandydatów. Zwykle zalicza się do nich (Grensing 1997: 50-75): kwalifikacje i doświadczenie zawodowe; oczekiwany poziom wykształcenia; niezbędne kwalifikacje; wymagane doświadczenie zawodowe (można je oceniać w kategoriach stażu pracy na stanowiskach kierowniczych, technicznych lub administracyjnych); posiadanie specyficznych umiejętności (może chodzić np. o umiejętności manualne); cechy psychofizyczne; inne, specjalne warunki, które spełniać powinien pracownik (np. dyspozycyjność czy gotowość do podróżowania). Nie należy natomiast, gdy to jest tylko możliwe w przypadku konkretnego stanowiska pracy, stosować ograniczeń przy zatrudnianiu związanych z płcią, rasą, narodowością, pochodzeniem, wyznaniem, stanem cywilnym, inwalidztwem i wiekiem (jest to w Unii Europejskiej prawnie zakazane). Potrzeby pracowników: (istotne z punktu widzenia pracodawcy) wykonywania interesującej pracy, utożsamienia się z firmą, wynagrodzenia, doskonalenia zawodowego, awansu, wypoczynku, świadczeń socjalnych, poprawnych stosunków międzyludzkich. Obowiązki pracownika: efektywność, sumienność, gospodarność, uczciwość, zdyscyplinowanie, pełne wykorzystanie czasu pracy, lojalność wobec firmy, itd. Aby zobrazować powyższe tezy, prześledźmy wymagania stawiane handlowcowi: wysoki poziom intelektualny, łatwość wypowiedzi, asertywność, zdolność przekonywania, przedsiębiorczość, umiejętność podejmowania

6 Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? 257 uzasadnionego ryzyka, silna motywacja materialna, samodyscyplina, takt, szybkość reagowania i podejmowania decyzji, zorientowanie na cel i efekt, znajomość psychologii sprzedaży, doświadczenie w prowadzeniu samochodu, umiejętność dokonywania rozliczeń finansowych. Nieco innych cech poszukujemy u menedżera. Oczekiwane kwalifikacje to: wykształcenie wyższe, co najmniej kilkuletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, bardzo dobry stan zdrowia, posiadanie dodatkowych uprawnień (budowlane, radcy prawnego, itd.), znajomość przynajmniej dwóch języków obcych (w tym angielski), prawo jazdy, odpowiedni wiek (zwykle do 35 lat), sprawność w obsłudze komputera, znajomość branży i jej specyficznych problemów ekonomicznych (handel, przemysł). Pożądane umiejętności: kierowania zespołem ludzi, łatwość podejmowania decyzji, przedsiębiorczość, innowacyjność, kalkulowania ryzyka, nawiązywania kontaktów, delegowania uprawnień, motywowania innych, planowania, organizowania, kontroli pracy, przewidywania efektów działań, oceny pracy innych, wynagradzania, premiowania, zarządzania strategicznego (poprzez rozpoznanie rynku, przewidywania zagrożeń, realizowania przedsięwzięć strategicznych), rozwiązywania konfliktów, kreowania własnego rozwoju zawodowego, adekwatnej oceny swoich możliwości, pobudzania ambicji i aspiracji podwładnych. Przegląd i ocena posiadanych pracowników. Etap ten sprowadza się do odpowiedzi na pytanie (Górska 2000: ): Czy w ramach istniejących struktur są pracownicy, którzy mogą zrealizować zadania firmy, czy też konieczne jest pozyskanie kadry z zewnętrznego rynku pracy? Po wykonaniu prognoz, zdobywamy informacje o aktualnym stanie personelu. Potrzebne są tutaj dwa rodzaje informacji: Czy członkowie organizacji mają kwalifikacje odpowiednie do ich pracy? Czy pracują efektywnie? Odpowiedzi na te pytania umożliwiają porównanie silnych i słabych stron aktualnego personelu organizacji z przyszłymi potrzebami. Powinno się położyć szczególny nacisk na wykorzystanie posiadanych ludzi, gdyż zazwyczaj korzystniej jest awansować własnych pracowników, niż prowadzić nabór, zatrudniać i szkolić ludzi z zewnątrz. Z drugiej jednak strony, nowi pracownicy mogą przeciwdziałać skostnieniu i zrutynizowaniu. Zaletami awansowania własnych pracowników są niskie koszty, obustronna znajomość pracownika i firmy, krótki okres wdrażania ich do pracy, motywacja do rozwoju. Wadą zaś jest niejednokrotnie mała możliwość wyboru, konflikty między pracownikami, inercja zachowań. Z kolei zaletami naboru pracowników z zewnątrz są: większy wybór; zwiększenie potencjału twórczego a także przeciwdziałanie zrutynizowaniu. Natomiast wady to: wyższe koszty doboru; konieczność szkoleń zawodowych;

7 258 Część II. Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym dłuższy okres adaptacji; ryzyko popełnienia błędu personalnego; osłabienie motywacji rozwojowych własnych pracowników (Jamka 2000: 52-74). W przeglądzie zasobów ludzkich ocenia się kwalifikacje i efektywność każdego człowieka w organizacji. Następnym etapem przeglądu zasobów ludzkich jest oszacowanie potencjału posiadanej kadry rezerwowej (są to ewentualni kandydaci do awansu na wyższe stanowiska) Nabór do pracy Specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi do spraw naboru zazwyczaj cechuje głęboka troska o jak najpełniejsze dostosowanie kandydatów nie tylko do wymagań organizacji, lecz także do wymagań poszczególnych stanowisk. Przykładem tego rodzaju podejścia mogą być japońskie firmy. Jak twierdzi Townley (1989: ), przedsiębiorstwa japońskie kierują się precyzyjnie określonymi zasadami polityki kadrowej o ścisłych regułach selekcji. Wykorzystywane są testy badające zdolności, kwestionariusze osobowości i ćwiczenia grupowe. Wstępne badania przeprowadza się na podstawie osobowego kwestionariusza umożliwiającego ocenę kwalifikacji, predyspozycji oraz przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej kandydatów. Osoby, które pozytywnie przeszły pierwszy etap, poddawano testom mającym ocenić ich indywidualne cechy, a także uzdolnienia i możliwości rozwojowe. Dla większości dużych przedsiębiorstw, według Michaela Armstronga (2004: ), głównym źródłem nowych talentów kierowniczych i specjalistów są szkoły wyższe. Niemal wszystkie szkoły mają biuro zatrudnienia, z którym zazwyczaj współdziała przedstawiciele wielu przedsiębiorstw. Konkurencja w poszukiwaniu utalentowanych pracowników jest często nie mniej ostra niż konkurencja o udział w rynku. Jest ona szczególnie silna tam, gdzie występuje mała podaż ludzi o najwyższym poziomie uzdolnień i kwalifikacji. Wyraźnie to widać, gdy wakat dotyczy stanowiska na wysokim szczeblu zarządzania firmą stwarza organizacji jeszcze bardziej skomplikowany problem, gdyż na rynku pracy nie ma zazwyczaj odpowiedniej osoby. Musi się jej szukać częstokroć w innej firmie, nierzadko konkurencyjnej i zachęcić ją do przejścia. Zarządy korporacji na ogół zwracają się w tym celu do firm zajmujących się poszukiwaniem kierowników. Oczekuje się, że firma taka wyszuka trzech do czterech starannie dobranych kandydatów, którzy nie tylko mają odpowiednie kwalifikacje, ale których da się nakłonić odpowiednią ofertą do przejścia z obecnie zajmowanych stanowisk.

8 Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? 259 Stosowane sposoby pozyskiwania pracowników są efektem wielu lat doświadczeń pracodawców. Mogą one przybierać różne formy ofert zatrudnienia, konkursów, zatrudnienia osób znanych kierownictwu, awansowania własnych pracowników (rezerwa kadrowa) (Augustynek 2009: 202). Rekrutacja może być prowadzona przez specjalistów d/s personalnych firmy lub zlecana wyspecjalizowanym agencjom konsultingowym. Proces rekrutacji pracowników na drodze konkursu składa się zwykle z kilku etapów (tamże: 203): określenie ilu i jakich ludzi potrzebuje firma; ogłoszenie konkursu (w prasie, na internetowych stronach WWW), względnie poszukiwanie kandydatów w bankach danych kadrowych lub wśród znajomych; przegląd ofert i dokonanie pierwszej selekcji na podstawie analizy złożonych dokumentów: a) życiorysów (ustawa o ochronie języka polskiego zaleca niestosowanie obcych nazw, w tym i curriculum vitae ); b) listów motywacyjnych; c) dyplomów; d) świadectw pracy; e) rekomendacji (opinii o pracowniku). W tym etapie dokonuje się też oceny wiarygodności informacji zawartych w złożonych dokumentach (niestety, często upiększanych ). Poszukuje się też informacji o kandydacie u osób udzielających referencji (najczęściej jest to telefon do poprzedniego przełożonego). rozmowy indywidualne (mogą one trwać nawet kilka godzin. Ich celem jest nie tylko zebranie informacji, ale i ocena kandydata); badanie testami psychologicznymi wyselekcjonowanej grupy kandydatów. Badanie testowe prowadzi się najczęściej w grupie kilku osób, a same testy psychologiczne to odpowiednio opracowane i wystandaryzowane zadania, pytania i polecenia mające na celu zbadanie uzdolnień, sprawności, umiejętności itp.; rozmowa końcowa (prowadzona najczęściej przez przyszłego przełożonego); badanie lekarskie; przedstawienie oferty zatrudnienia.

9 260 Część II. Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym 3.3. Metody stosowane podczas rekrutacji zawodowej A. Wywiad z kandydatem. Proces rekrutacji zawodowej przebiega w kilku etapach. Istotnym jej etapem jest rozmowa indywidualna. Prowadzący ją zwraca zwykle uwagę na: zewnętrzny wygląd kandydata: jego cechy fizyczne, sposób bycia, ubierania się i mówienia, kulturę osobistą, pewność siebie. Bardzo ważne, a często wręcz decydujące jest pierwsze wrażenie, jakie kandydat zrobił na prowadzącym wywiad (zasada pierwszych pięciu sekund i pierwszych pięciu słów); komunikatywność, zasób słów, używaną argumentację, zadawane pytania, wysuwane propozycje, sposób obrony własnego zdania; osiągnięcia szkolne i zawodowe (średnia ocen, uczestnictwo w olimpiadach wiedzy, konferencjach naukowych, publikacje, stypendia, nagrody, odznaczenia, certyfikaty, uprawnienia); znajomość języków obcych i obsługi komputera oraz oprogramowania komputerowego, prawo jazdy, ewentualne dodatkowe kwalifikacje; zainteresowania: jak kandydat spędza czas wolny, jakie ma hobby (bycie przewodniczącym np. koła wędkarskiego może wskazywać na zdolności przywódcze. Kolekcjoner znaczków bywa odludkiem. Uprawiający sporty lotnicze czy alpinizm jest niewątpliwie osobą zdrową, odporną na stres i zmęczenie, ale i lubiącą siedzieć przez wiele godzin nieruchomo za biurkiem); jaki rodzaj pracy interesuje ubiegającego się o zatrudnienie? predyspozycje (adekwatność starającego się o zatrudnienie do wymogów przyszłej pracy); inne okoliczności, takie jak: zdrowie, dyspozycyjność, gotowość do podróży służbowych i zmiany miejsca zamieszkania, zainteresowanie pracą, sytuacja rodzinna. Istotne są także oczekiwania wobec pracy i wynagrodzenia; wiarygodność informacji przekazywanych przez kandydata, którą weryfikuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pytając na przykład o szczegóły zainteresowań (Augustynek 2009: ). A oto kilka przykładowych pytań zadawanych zwykle podczas wywiadu: Kim jest ubiegający się o zatrudnienie? Do czego dąży, jakie ma cele życiowe, jak wyobraża sobie siebie za kilkanaście lat, co uznałby za spełnienie swoich aspiracji? Jak szybko chce uzyskać sukces zawodowy, materialny i awans w hierarchii przedsiębiorstwa? Jakie ma doświadczenie zawodowe?

10 Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? 261 Czy jest gotowy do ewentualnej zmiany miejsca zamieszkania lub częstego podróżowania? Czy chętnie podróżuje? Jakie są jego oczekiwania płacowe? Jakie cele życiowe stawia przed sobą kandydat? Plany na najbliższą przyszłość. Sposób reagowania na niepowodzenia i stres. Stosunek do alkoholu i papierosów. Największe osiągnięcia i porażki życiowe. W czasie wywiadu starający się o pracę może być poddany różnym próbom. Przykładowo: poleca mu się przeczytać artykuł, a następnie go omówić. B. Badanie testowe. Testy uważane są za obiektywną metodę oceny indywidualnych zdolności oraz cech osobowości, które sprawdza się za pomocą standardowego zestawu pytań lub zadań. Diagnostyczny i prognostyczny test musi spełniać następujące warunki (Jamka 2000: ): a) Jest wystandaryzowany, to znaczy, że jego normy zostały opracowane na podstawie analizy czynnikowej (metoda statystyczna pozwalająca na wykrywanie istotnych zależności pomiędzy badanymi zmiennymi) wyników reprezentatywnej części populacji, tak by indywidualny wynik można było odnieść do wyników danej populacji. b) Jest trafny, czyli bada cechę, której analizę założono. Przykładowo: test na inteligencję powinien faktycznie badać poziom inteligencji, nie zaś jedynie sprawność wyrażania myśli. c) Jest obiektywny (obliczony i zinterpretowany przez różne osoby daje ten sam rezultat). Są różne rodzaje testów psychologicznych (do ich stosowania uprawnieni są tylko psycholodzy). W trwającym zwykle kilka godzin badaniu kandydatów do pracy stosuje się zazwyczaj testy inteligencji, kreatywności, przedsiębiorczości, zrównoważenia emocjonalnego, łatwości kontaktu z innymi, zdolności przystosowywania się do zmian. Zestaw testów dobiera się pod kątem wymagań stawianych kandydatowi. Inne testy będą użyte w badaniu przyszłego menedżera, a inne kierowcy. Także interpretacja wyników testów dokonywana jest pod kątem wymogów przyszłej pracy badanego. Np. umiejętność podejmowania ryzyka jest pożądaną cechą u kaskadera, czasami u menedżera, rzadko u kasjera. Inaczej ocenimy wysokie samozaufanie u osoby mało inteligentnej i bez uzdolnień (jako brak samokrytycyzmu), a inaczej u wybitnie uzdolnionej (wiara we własne siły i możliwości). Armstrong (2004: 307) analizując efektywność (prognostyczność) różnych metod najczęściej stosowanych przy selekcji pracowników, stwierdził, iż korelacja między rezultatami zastosowanych metod selekcji a późniejszymi sukcesami w pracy zawodowej kształtuje się następująco (zestawienie nr 1):

11 262 Część II. Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym Zestawienie nr 1. Poziom korelacji pomiędzy metodami selekcji z późniejszymi sukcesami zawodowymi kandydatów do pracy. Metoda Poziom korelacji testy psychologiczne +0,53 analiza danych osobowych +0,37 rozmowa kwalifikacyjna +0,14 osiągnięcia naukowe +0,11 wykształcenie +0,10 wiek 0,01 Źródło: (Augustynek 2009: 205). Wynik jest jednoznaczny: testy psychologiczne najlepiej prognozują sukcesy w pracy. Również analiza danych osobowych jest cennym źródłem istotnych informacji. Coraz częściej sięga się przy naborze pracowników po metodę oceny zintegrowanej (Assessment Center). Polega ona na wieloetapowej i wieloaspektowej ocenie kandydata do pracy (Whiddett, Hollyforde 2003). Metoda ta jest zbiorem różnorodnych testów psychologicznych, symulacyjnych gier kierowniczych, rozmów kwalifikacyjnych i obserwacji kandydata podczas prób pracy na stanowisku pracy, o które się ubiega Etapy w okresie zatrudnienia Okres zatrudnienia trwa nieraz przez kilkadziesiąt lat. Wyróżnić w nim można szereg etapów, omówionych poniżej (Augustynek 2009: ). Źródło: mg/thumbnails.php?album=topn&cat=0&page=10 Rys. 3.1.

12 Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? 263 A. Wprowadzenie do pracy. Wprowadzenie do pracy nowego pracownika ma zapewnić mu niezbędne informacje do tego, by swobodnie i skutecznie działał w firmie. Nowo zatrudniony powinien więc posiadać wiedzę o: codziennych swoich obowiązkach; historii firmy; celach firmy; jakie jest znaczenie jego pracy dla funkcjonowania firmy; regulaminach obowiązujących w firmie; przysługujących mu prawach i świadczeniach; obowiązujących w firmie zasadach BHP. Wiele badań wykazuje, że nowo przyjmowani do organizacji pracownicy odczuwają niepokój. Martwią się o to, czy będą dobrze wywiązywać się ze swojej pracy; uważają się za mniej efektywnych w porównaniu z bardziej doświadczonymi pracownikami; troszczą się o to, jak będzie im się układać współpraca z kolegami. Z tych to właśnie powodów programy adaptacji do pracy nowo zatrudnionych zawierają między innymi informacje o środowisku pracy, przełożonych, współpracownikach i zwyczajach panujących w firmie. Zachęca się też nowo przyjętych do zadawania pytań pracującym już dłużej w firmie o specyfikę ich pracy (nowy pracownik powinien korzystać z doświadczeń innych, a nie tylko często na zasadzie prób i błędów poszukiwać własnych rozwiązań). Jak stwierdzają James Stoner i Charles Wankel (1992: 24), pierwsze doświadczenia w pracy odgrywają znaczącą rolę w efektywności pracownika. Z tego to właśnie powodu najwyższa rotacja obejmuje zwykle właśnie pracowników z najkrótszym stażem pracy w firmie. Osoby, którym od początku przydzielono zadania będące wyzwaniem, lepiej adoptują się do nowej pracy. Natomiast osoby otrzymujące łatwiejsze zadania wykazują mniejszą motywację do pracy. Po pięciu latach ci, którym po wejściu do organizacji przydzielano odpowiedzialne zadania, znaleźli się, jako grupa, wyżej w hierarchii organizacyjnej, niż ci, którym nie przydzielono zadań stanowiących dla nich wyzwanie. B. Przenoszenie. Przenoszenie oznacza przesunięcie pracownika do innej pracy; na inny szczebel organizacyjny lub do innego miejsca. Przeniesienia stosuje się najczęściej w celu: rozwinięcia doświadczenia zawodowego pracowników oraz pogłębienia ich kompetencji zawodowych; doskonalenia zatrudnionych; uzupełnienia wakatów; utrzymania możliwości awansowania; podtrzymania zainteresowania pracą (unikanie rutyny i stagnacji). Trzema rodzajami przeniesienia są:

13 264 Część II. Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym awans, czyli przesunięcie na wyższy szczebel w hierarchii zawodowej, zazwyczaj z większą płacą, wyższą pozycją i rozszerzonym zakresem uprawnień; skierowanie do innej pracy na tym samym szczeblu; degradacja przeniesienie na niższe stanowisko w hierarchii firmy. Decyzje, kogo należy awansować, a kogo zwolnić, należą często do najtrudniejszych i najważniejszych spośród podejmowanych przez kierownika. Awans. Możliwość awansu jest istotną zachętą do osiągania wysokiej efektywności w pracy. Jest zatem szczególnie ważne, by awans był sprawiedliwy, to znaczy oparty na zasługach, a nie na układach. Awanse są najważniejszym sposobem uznania wysokiej efektywności pracy; jednakże nie należy awansować pracownika na stanowisko, na którym nie da się wykorzystać jego silnych stron. Przykładowo kierownik regionalny, działający skutecznie na stanowisku wymagającym samodzielności i umiejętności podejmowania szybkich decyzji, może się nie sprawdzić po awansie do zarządu firmy przy działaniach strategicznych. Nawet jeśli awanse są w pełni sprawiedliwe, to mogą jednak stwarzać wiele problemów w zakresie stosunków międzyludzkich. Pracownicy pominięci przy awansach często czują się urażeni, co może wpływać na ich postawę i wydajność w pracy. W tej sytuacji jednoznaczne uzasadnienie awansu przez zarząd ułatwia podwładnym uznanie autorytetu nowo mianowanego kierownika. Polityka awansów należy do działań strategicznych. Wiele rad nadzorczych przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych stoi często przed dylematem, czy awans ma być nagrodą za wieloletnią efektywną pracą, czy też fazą w karierze zawodowej młodego, ekspansywnego i wybitnie uzdolnionego pracownika. Rady nadzorcze muszą też zdecydować czy zatrudniając menedżerów, dyrektorów i kierowników będą opierać się na własnych pracownikach (awansując i promując ich), czy też będzie poszukiwać ich na zewnątrz. Ten drugi wybór niesie z sobą duże prawdopodobieństwo strat personalnych, albowiem ambitni i utalentowani pracownicy pójdą tam, gdzie nie grozi im stagnacja i pomijanie przy awansach. Skierowanie do innej pracy (na tym samym szczeblu). Jeśli pracownik dobrze pracuje na danym stanowisku, lecz nie widzi się w nim kandydata do awansu, to może on blokować postęp osób z niższych szczebli. W dużej firmie można taką osobę przesunąć na stanowisko poza głównym nurtem awansów. Wielu młodych kierowników średniego szczebla często szybko osiąga pułap zawodowy, ponieważ brak dla nich miejsca na górze. Kierowników takich można jednak przenieść na inne stanowiska po to, by utrzymać na wysokim poziomie ich motywację i zainteresowanie pracą. Na inne stanowiska można też przesunąć pracowników o niezadowalającej efektywności, których kierownik wyższego szczebla nie chce jednak zdegradować lub zwolnić. Planowanie karier indywidualnych, czyli między innymi działania służące zatrzymaniu wartościowych pracowników w firmie. Mimo istniejącego bezrobocia, dobrzy specjaliści na ogół nie mają trudności ze znalezieniem pracy.

14 Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? 265 Wręcz przeciwnie, często firmy wzajemnie ich sobie podkupują. Dlatego też w interesie firmy leży działanie ukierunkowane na zatrzymanie u siebie tych najlepszych. Podstawą takich działań powinna być analiza przyczyn, które najczęściej zmuszają ludzi do odejścia z pracy. Cennych informacji mogą dostarczyć rozmowy przeprowadzane ze zwalniającymi się pracownikami. Wszelako nie można ich traktować jako w pełni wiarygodnego źródła informacji, gdyż ludzie często ukrywają rzeczywiste przyczyny skłaniające ich do opuszczenia lub zmiany pracy. Znacznie lepszą metodą okazują się anonimowe ankiety przeprowadzane w regularnych odstępach czasu (Armstrong 2004: 216). Plan zatrzymania wartościowych pracowników w firmie powinien obejmować działania profilaktyczne, przede wszystkim na tych płaszczyznach, na których najłatwiej o niezadowolenie personelu: wynagrodzenie: zarobki zbyt niskie lub niesprawiedliwy system wynagradzania; warunki pracy: praca zbyt ciężka lub monotonna; niepozwalająca na samodzielne podejmowanie decyzji; brak możliwości awansu, rozwoju i sukcesu; efekty: pracownicy mogą stracić motywację do pracy, gdy nie rozumieją wymagań pracodawców, lub gdy formy działania zarządu firmy są niejasne, a ich samych wysiłki są niezauważane albo oceniane niesprawiedliwie; doskonalenie zawodowe: jeśli wymaga się od ludzi rzeczy, których nie są w stanie wykonać, a nie zapewni im się odpowiedniego przeszkolenia, niezadowolenie może wzrosnąć. Nowo zatrudnieni pracownicy są szczególnie podatni na stres, jeśli pozostawi się ich samym sobie; możliwości awansu i kariery: brak możliwości awansu i kariery to główna przyczyna rezygnacji z pracy. Niekiedy odejście pracownika jest nieuniknione, może on przecież chcieć wzbogacić swoje doświadczenie pracując w coraz to innych przedsiębiorstwach. Strata dobrego pracownika jest jednak szczególnie dotkliwa, jeśli winę za jego odejście ponosi organizacja, która go nie poinformowała o istniejących możliwościach awansu lub gdy wcale nie stworzyła mu takich możliwości; zaangażowanie: brak zaangażowania i utożsamienia się z uznawanymi w firmie wartościami może się stać jedną z istotnych przyczyn niewielkiego zainteresowania pra cownika pozostaniem w niej; zarządzanie i nadzór: powszechnym powodem odejścia z pracy jest poczucie, że kierownictwo traktuje ludzi niesprawiedliwie albo też nie spełnia właściwie swojej misji przywódczej i nie udziela podwładnym właściwej pomocy, zachęty, rady i wsparcia. selekcja: wielu odchodzących pracowników, jako przyczynę swego odejścia może wskazywać wybór niewłaściwych metod selekcji i błędy popełnione przy awansowaniu;

15 266 Część II. Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym niedotrzymanie obietnic: jeśli praca lub stanowisko nie spełniają oczekiwań lub kierownictwo nie realizuje złożonych przyrzeczeń, nie ma się co dziwić, że ludzie decydują się na odejście. Rozwiązania tych problemów należy szukać w usprawnieniu pracy kierownictwa i nadzoru, systemu selekcji, szkolenia, a także w doskonaleniu metod oceny pracy i systemu wynagradzania. Inaczej mówiąc, główną winę za odchodzenie z pracy ponoszą kierownicy i przełożeni. Aby uniknąć niepotrzebnych strat, trzeba im uświadomić, jakie spoczywają na nich obowiązki, a jednym z kryteriów oceny ich pracy powinna być analiza osiągnięć w zakresie umiejętności kierowania zespołem podwładnych. Aby zatrzymać wartościowych pracowników, w dużych firmach prowadzi się politykę planowania przebiegu karier. Jest ona kreowana zwykle na podstawie trzech zasad: a) Działań krótkotrwałych: pracodawcy, którzy przyjmują tę zasadę, koncentrują się na sytuacji tu i teraz. Przyjmują do pracy i szkolą dobrych pracowników, o których wiadomo, że będą dobrze spełniać stawiane im wymagania. W zamian za dobre wyniki oferują im wysokie wynagrodzenie. Jeśli pracownicy okażą się naprawdę dobrzy, będą awansowani. Szkolenie kierowników uważane jest za stratę czasu. Przedstawiciele najwyższego kierownictwa w tego rodzaju przedsiębiorstwach powtarzają:, Jeśli teraz możemy zdobyć dobrych pracowników, to w przyszłości też tak będzie. Ludzie, którzy sprawdzą się na obecnych stanowiskach, chętnie będą się podejmowali nowych zadań. A jeśli nie będzie nikogo o odpowiednich kwalifikacjach do awansu, znajdziemy go gdzie indziej. b) Planów długoterminowych: pracodawcy, którzy wierzą w sens długoterminowego planowania kariery swych pracowników, podejmą wszechstronne działania, by zrealizować tę zasadę. Będą więc dokładnie analizowali efektywność pracy i możliwości swych podwładnych. Przesunięcia w hierarchii będą dokonywane według ściśle określonych zasad. Prócz oceny efektywności pracy, wykorzystywane będą programy służące selekcji i szkoleniu kandydatów na stanowiska kierownicze. c) Długoterminowej elastyczności: pracodawcy, którzy wyznają tę zasadę, są świadomi tego, że muszą się koncentrować na obecnej działalności i uzyskaniu dobrych wyników już teraz. Pod tym względem przypominają pracodawców kierujących się zasadą działań krótkoterminowych. Z drugiej strony, rozumieją oni jednak, że możliwości pracowników powinny być oceniane i doskonalone poprzez coraz szerszy zakres szkoleń i kursów, zaś doświadczenie zawodowe można wzbogacać kierując ludzi do różnych zadań. Takie podejście pozwala uniknąć krótkowzroczności zasady tu i teraz, a także sztywności i braku realizmu. Degradacja (przeniesienie na niższe stanowisko) jest możliwością wykorzystywaną, gdy pracownik nie spełnia oczekiwań firmy, bądź jest formą kary

16 Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? 267 za naruszenie regulaminu pracy czy też inne wykroczenia. Jest to jedna z najbardziej dotkliwych kar. Dlatego degradacja powinna być stosowana rozważnie, a jej motywacja zrozumiała dla degradowanego. Często sama jej groźba wyzwala w pracowniku chęć zmiany (poprawy). Zastosowana może prowadzić do odejścia pracownika. C. Odejście pracownika. Może ono być wynikiem rezygnacji z pracy, redukcji zatrudnienia, zwolnienia lub przejścia na emeryturę. Tam, gdzie degradacja lub inna forma przeniesienia jest niemożliwa, a pracownik nie spełnia wymogów (oczekiwań) firmy, zazwyczaj lepiej jest rozwiązać z nim umowę o pracę, niż pozostawić go na dotychczas zajmowanym stanowisku. Warto pamiętać, że mała efektywność niekoniecznie oznacza brak kompetencji. Do miernej efektywności przyczyniać się mogą: środowisko pracy; osobowość przełożonego; brak możliwości awansu; przekonanie o niesprawiedliwym potraktowaniu. W zdumiewająco licznych przypadkach człowiek zwolniony z jednej firmy osiąga duży sukces w innej. Niezależnie więc od tego, jak bolesne są decyzje o zwolnieniu, logika planowania zasobów ludzkich i doskonalenia kadr często wymaga ich podejmowania. Niekiedy zwolnienie z pracy może dobrze służyć interesom danej osoby, umożliwiając jej pełne wykorzystanie potencjału w innym środowisku. Niektóre przedsiębiorstwa, aby pomóc zwalnianym pracownikom, ułatwiają im znalezienie nowego, odpowiedniejszego zatrudnienia. D. Samozatrudnienie. Na współczesnym polskim rynku pracy zdobywa coraz większą popularność samozatrudnienie. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, kiedy osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko. Przejście z etatu na samozatrudnienie opłaca się finansowo zazwyczaj obu stronom. Pracodawca ponosi niższe koszty, mogąc tym samym zaoferować pracownikowi wyższą kwotę niż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z kolei samozatrudnieni, jako przedsiębiorcy, mogą wybrać najkorzystniejsze dla siebie: formę rozliczeń finansowych, czas i sposób wykonywania pracy. W przypadku samozatrudnienia, występują minusy i plusy tej sytuacji. Głównym minusem jest to, że musi się ponosić koszty prowadzenia firmy (składki ZUS, prowadzenie księgowości, czynsz, opłaty za media, itp.) nawet w okresie, gdy samozatrudniony nie ma przychodów. Nie ma on ponadto przywilejów osoby pracującej na podstawie umowy o pracę. Nie otrzymuje płatnego urlopu, uprawnień i dodatków socjalnych, urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. Nie ma też okresu wypowiedzenia ani odprawy, a zlecenia na wykonywanie swoich usług może stracić praktycznie z dnia na dzień.

17 268 Część II. Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym Z drugiej jednak strony, samozatrudniony jest dla siebie szefem, a w podejmowaniu decyzji ma dużą swobodę. Może świadczyć usługi dla wielu zleceniodawców. W dużej mierze od niego samego zależy jego sukces zawodowy. Według GUS w 2009 r. samozatrudnionych w Polsce, łącznie z rolnikami, było około 19% ogółu pracujących. Natomiast poza rolnictwem 9,4% pracujących wybrało (lub zostało zmuszonych do tego przez pracodawcę) tę formę zatrudnienia. Daje to liczbę około 3 milionów ludzi (http://www.rynekpracy. edu.pl/pdf/samozatrudnienie.pdf [data odczytu?]) Poszukiwanie pracy w warunkach współczesnego rynku pracy Obecnie obserwuje się, zwłaszcza wśród absolwentów szkół wyższych, że większość osób zmieniających pracę nie oczekuje wyższej pensji, lecz przede wszystkim możliwości własnego rozwoju zawodowego. Najbardziej aktywni zaś na rynku pracy są mężczyźni z wyższym wykształceniem w wieku lat. Przynajmniej tak wynika z badania agencji Data Group (Czerwińska 2000). Poszukując pracy, można postępować tradycyjnie, to znaczy pytać się o pracę wśród rodziny i znajomych. Często korzysta się z czasopism zamieszczających oferty, a wydawanych jest ich w Polsce około tygodniowo. Szczególnie popularny jest poniedziałkowy dodatek Praca w Gazecie Wyborczej. W ostatnim czasie coraz bardziej zyskują na znaczeniu poszukiwania poprzez Internet. Wiele firm ma strony WWW, na których zawarte są również oferty zatrudnienia. Bogatą propozycję przedstawia na swoich stronach internetowych Gazeta Wyborcza. Wśród tysięcy ogłoszeń z całej Polski praktycznie każdy może tam znaleźć interesującą propozycję od prezesa do mechanika. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się targi pracy i rekrutacja bezpośrednio na uczelniach. Firmy konsultingowe, agencje doradztwa personalnego i biura pośrednictwa pracy tworzą własne bazy danych osobowych osób poszukujących pracy. A. Życiorys i list motywacyjny. Przedłożone list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) powinny doprowadzić do spotkania kwalifikacyjnego. Dlatego osobę czytającą nasz życiorys musimy czymś zainteresować i przekonać do siebie. Pracodawca i pracownicy agencji konsultingowej zawsze zwracają uwagę na atrakcyjną i oryginalną szatę graficzną, schludność, czytelność, przejrzystość oraz na błędy: ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne. Pomyłki są źle widziane. Przeglądający oferty szukają w nich tzw. słów kluczowych, czyli takich jak: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, dodatkowe umiejętności,

18 Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? 269 przebyte szkolenia, staże, stypendia, nagrody, wyróżnienia, języki obce, prawo jazdy, obsługa komputera, dyspozycyjność, stan zdrowia, zainteresowania. Zadbajmy o to, aby takie wyrazy znalazły się w naszym życiorysie, i by były one wytłuszczone. Ich brak bardzo często powoduje, że nawet dobre oferty giną w tłumie innych. Do życiorysu możemy dołączyć kopie (nigdy oryginały) posiadanych świadectw i opinii. Gdy powołujemy się na osoby mogące nas rekomendować, to zawsze obok funkcji i nazwiska podajemy numer jego telefonu (ułatwia to zweryfikowanie treści zawartych w życiorysie). W naszym życiorysie powinny znaleźć się także następujące informacje podstawowe: nazwisko, imię, dokładny adres, numer telefonu, rok urodzenia (nie zawsze jest to wymagane). Informacje o naszej edukacji i pracy powinniśmy podawać w porządku chrono logicznym, zaczynając od ostatniej, a kończąc na pierwszej (podkreślając równocześnie te najważniejsze). Szata graficzna dokumentu powinna ułatwiać jego percepcję. Można używać zróżnicowanej, ale stonowanej kolorystyki czcionki, w odpowiednich miejscach stosować pogrubienia. Ostatnio coraz częściej w życiorysach pojawiają się zeskanowane kopie dokumentów i zaświadczeń oraz zdjęcia obrazujące dokonania i zainteresowania kandydata do pracy. Natomiast list motywacyjny jest rozwinięciem i uzupełnieniem życiorysu. Przed rozpoczęciem jego pisania powinniśmy dowiedzieć się, kto będzie czytał nasze pismo w firmie, w której staramy się o pracę. List skierowany do konkretnej osoby lub precyzyjnie określonego działu firmy sprawia o wiele korzystniejsze wrażenie, co tym samym zwiększa nasze szanse zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. W pierwszej części listu motywacyjnego przedstawiamy siebie oraz wyjaśniamy, w jakim celu wysyłamy ofertę. W części drugiej nawiązujemy do życiorysu zawodowego i podkreślamy nasze atuty: umiejętności, wykształcenie, dotychczasową praktykę zawodową jednym słowem piszemy przekonywująco o swoich dotychczasowych sukcesach zawodowych. Korzystne jest także wspomnienie o motywach decyzji złożenia prośby o zatrudnienie. Następnie podajemy stanowisko, którym jesteśmy zainteresowani. Możemy również wspomnieć, że jeżeli teraz nie ma wolnych miejsc, to jesteśmy skłonni zaczekać na podobną ofertę. W końcowej części listu informujemy, jak i kiedy można się z nami skontak tować. I wreszcie kończąc, dziękujemy za poświęcony nam czas i wspominamy o tym, że je steśmy zainteresowani spotkaniem, na którym przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. Zamieszczamy zwrot grzecznościowy z poważaniem i własnoręcznie podpisujemy się. Nigdy nie wysyłamy kserokopii, a wyłącznie oryginalne wydruki. B. Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zanim wybierzemy się na rozmowę kwalifikacyjną, zdobywamy jak najwięcej informacji o firmie i stanowisku pracy, o które się ubiegamy. Korzystne jest też przekonanie

19 270 Część II. Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym samego siebie o własnych zaletach i możliwościach. A gdy idziemy już na rozmowę, musimy być punktualni. Staramy się przyjść, co najmniej 15 mi przed wyznaczonym terminem. Dbamy o swój wygląd. Odpowiednio się ubieramy (w garnitur lub garsonkę o stonowanych kolorach). Zwróćmy uwagę na buty. Nie mogą być brudne, lub sportowe! Gdy na zewnątrz jest zimno, należy pozostawić w szatni nasz płaszcz czy kurtkę. Wskazane jest mieć ze sobą pióro i kalendarz. Przed wejściem bezwzględnie należy wyłączyć telefon komórkowy. Po wejściu do gabinetu staramy się zrelaksować, a przede wszystkim zaprezentować się profesjonalnie. Siadamy swobodnie i lekko pochylamy się w kierunku rozmówcy. Słuchamy uważnie, spokojnie reagujemy na słowa i gesty. Ciągle okazujemy zainteresowanie tym, co się dzieje. Mówimy rzeczowo i spokojnie. Kiedy słuchamy, możemy robić notatki. Kontrolujemy ekspresję naszych emocji. Cały czas pamiętamy o zasadach dobrego wychowania. Wchodząc, przedstawiamy się pierwsi. Wychodząc, bez względu na efekt rozmowy, uśmiechamy się i staramy nie odwracać się tyłem do osoby, która zostaje w pokoju. Podczas samej rozmowy unikajmy popełniania podstawowych błędów: udzielania wymijających odpowiedzi; nieodpowiadania na postawione pytania; chaotycznego formułowania myśli; nadmiernego gadulstwa lub, przeciwnie, cedzenia słów; bierności; braku entuzjazmu i zainteresowania rozmową; nadmiernego podporządkowania się; nierealistycznych oczekiwań (odnośnie do szkoleń, uprawnień zawodowych, warunków pracy, możliwości awansu itd.).; powstrzymajmy się też od przedwczesnych pytań o wynagrodzenie; przejmowania inicjatywy podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą lub przedstawicielem agencji konsultingowej; przerywania. formułowania negatywnych opinii (nie krytykujemy obecnego i poprzednich pracodawców), a w czasie rozmowy kwalifikacyjnej posługujemy się wyłącznie pozytywnymi treściami, nawet gdy nie do końca jest to zgodne z rzeczywistością. Stwarza to wrażenie, że jesteśmy osobą pozytywnie nastawioną do innych ludzi; nieuważnego lub selektywnego słuchania. Bądźmy natomiast osobą życzliwą i pogodną. Pokazujmy, że dialog nas interesuje. Okazujmy zrozumienie i zainteresowanie naszemu rozmówcy. Podajemy głównie pozytywne powody zmiany miejsca pracy. Jeżeli zostaliśmy z pracy zwolnieni, nie ma powodu, by o tym nie powiedzieć. Generalnie nie należy niczego ukrywać ani kłamać.

20 Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? 271 Przekonajmy pracodawcę, że poradzimy sobie z nowymi obowiązkami, ponieważ wykonywaliśmy kiedyś podobne zadania. Opiszmy je. Okazujmy zainteresowanie firmą. Nie błagajmy o pracę, ale jeżeli nam na niej zależy, mówmy, że chcemy pracować właśnie tutaj. Być może zapytają nas, dlaczego wybieramy tę firmę. To dobry moment na okazanie wiedzy o nowym miejscu naszej pracy. A dalej pozostaje już pracować i odnosić sukcesy zawodowe, niekoniecznie ciągle w tej samej firmie. Problemy do refleksji 1. Omów fazy procesu kadrowego. 2. Przedstaw metody rekrutacji do pracy stosowane obecnie przez pracodawców oraz firmy konsultingowe. 3. Jak efektywnie poszukiwać pracy na współczesnym rynku pracy? Bibliografia Armstrong Michael, 2004, Zarządzanie zasobami ludzkimi, przeł. Kraków: Oficyna Wydawnicza. Augustynek Andrzej, 2009, Wstęp do psychologii, Warszawa: Engram. Beckhard Richard, 1969, Organization Development Strategy and Models, Reading, Mass.: wyd.? Czerwińska Dorota, 2000, Kto i po co szuka?, Gazeta Wyborcza 12 VI. Galiano Amanda, 2010, Sam Walton & Wal-mart, (odczytano). Golnau Wiesław, 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu. Górska Joanna, 2000, Kształtowanie zatrudnienia, [w:] Zasoby ludzkie w firmie, Adam Sajkiewicz (red.), Warszawa: Poltex, s Grensing Lin, 1997, Jak rekrutować pracowników, przeł., Łódź: MBA. Handy Charles, 1989, Age of unreason, London: Business Books. Jamka Beata, 2000, Kierowanie kadrami, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Keep Ewart, 1989, Corporate training strategies, [w:] New perspectives on Human Resource Management, John Storey (red.), Oxford: Blackwell, s Kostera Monika, 2006, Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE. Miles Raymond, Charles Snow, 1984, Designing strategic human recourse systems, Organizational Dynamics nr. Pettigrew Andrew, Richard Whipp, 1991, Managing Chance for Competitive Success, Oxford: Blackwell. Stoner James, Charles Wankel, 1992, Kierowanie, przeł. Warszawa: PWE.

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Gorlice, lipiec 2014 Rekrutacja to jeden z najważniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie PODLASKI ABSOLWENT BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH, TURYSTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, ZESPÓŁ AUTORSKI: dr Katarzyna Dębkowska Politechnika

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia Marek Bugdol, Justyna Bugaj, Izabela Stańczyk ISBN 978-83-62182-33-6 Państwowa Medyczna Wyższa

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY SELEKCJI PRACOWNIKÓW STOSOWANE W PROCESIE REKRUTACJI

NOWOCZESNE METODY SELEKCJI PRACOWNIKÓW STOSOWANE W PROCESIE REKRUTACJI Gabriela Borowska Agnieszka Figiel SKN Inwestycji Kapitałowych Profit Akademia Ekonomiczna w Poznaniu NOWOCZESNE METODY SELEKCJI PRACOWNIKÓW STOSOWANE W PROCESIE REKRUTACJI Słowa kluczowe: rekrutacja,

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY DOROTA KRÓL Utwór na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 2.5 Polska Można ten tekst kopiować i rozpowszechniać, ale nie

Bardziej szczegółowo

Jak pisać życiorys i list motywacyjny

Jak pisać życiorys i list motywacyjny P o r a d n i k Jak pisać życiorys i list motywacyjny www.wup-krakow.pl Jak pisać życiorys i list motywacyjny Wprowadzenie WPROWADZENIE Poradnik dostarczy Ci informacji na temat sporządzania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo