UDA-POKL /10-00 Kadry menadżerskie w globalnej gospodarce. Studia podyplomowe Executive MBA i Zarządzanie w firmie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDA-POKL.02.01.01-00-141/10-00 Kadry menadżerskie w globalnej gospodarce. Studia podyplomowe Executive MBA i Zarządzanie w firmie."

Transkrypt

1 Zasady rekrutacji w ramach projektu na studia podyplomowe Zarządzanie w firmie : - IV edycja z lokalizacją w Poznaniu - III edycja z lokalizacją w Chorzowie - II edycja z lokalizacją w Łodzi 1 Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Do udziału w projekcie uprawnieni są: Pracownicy przedsiębiorstw (będących przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173, poz z poźn. zm.), których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Za pracowników uznawane są: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę 2. Kandydat musi posiadać wyższe wykształcenie, co najmniej I stopnia. 3. Projekt skierowany jest do nowopowołanej 1 kadry menadżerskiej średniego i niższego szczebla oraz osób mających objąć stanowisko kierownicze. 4. Każda osoba może uczestniczyć w projekcie tylko jeden raz. 2 Kierunki studiów podyplomowych objęte projektem 1. Przedmiotem projektu jest m.in. realizacja w latach studiów podyplomowych Zarządzanie w firmie w następujących jednostkach: 1. W Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (5 edycji). 2. W Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (3 edycje). 3. W Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (3 edycje). 2. W ciągu całego okresu realizacji projektu uczestnik może być tylko raz uczestnikiem studiów podyplomowych w ramach projektu. 3. Planowany termin pierwszych zajęć w ramach IV edycji studiów podyplomowych w Poznaniu, III edycji studiów podyplomowych w Chorzowie i II edycji studiów podyplomowych w Łodzi, I to listopad 2012r. 3 Procedura rekrutacji 1. Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie w firmie organizowane w Łodzi rozpocznie się: - 8 października 2012r. godz. 9:00 1 Na potrzeby projektu przyjęto definicje osoby nowopowołanej jako osoby zatrudnionej na stanowisku kierowniczym do 3 lat czasu.

2 Rekrutacja odbywa się do wyczerpania wolnych miejsc (25 w każdej grupie w każdej z lokalizacji) z zastrzeżeniem, iż 75% miejsc (19 w każdej grupie) w pierwszej kolejności przeznaczone jest dla kobiet i 25% miejsc (6 w każdej grupie) w pierwszej kolejności przeznaczone jest dla mężczyzn. Informacja o otwarciu, procesie naboru i jego zamknięciu znajdzie się na stronie : Kandydaci będą za jej pośrednictwem informowani o rozpoczęciu rekrutacji, procesie naboru i jej zamknięciu. Informacje zamieszczane na podstronie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, są traktowane jako informacje uzupełniające niniejszy regulamin i stanowiące jego integralną część. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność przesłania kwestionariusza osobowego oraz dostarczenie kompletu dokumentów wymienionych w 4 w określonym terminie, jak również wniesienie opłaty, o której mowa w punkcie Kandydat na studia wypełnia aktualny kwestionariusz osobowy dla studiów podyplomowych Zarządzanie w firmie dla wybranej lokalizacji studiów (Poznań, Chorzów, Łódź). Kwestionariusze wypełnione na nieaktualnym lub niewłaściwym (dotyczącym innej lokalizacji) wzorze nie będą brały udziału w procesie rekrutacji. 4. Kwestionariusze zostaną udostępnione na stronie w ww. dniu i godzinie rozpoczęcia rekrutacji i zamknięte w momencie, gdy rekrutacja wybrany kierunek danej edycji studiów podyplomowych w wybranej lokalizacji (Poznań, Chorzów lub Łódź) zostanie zakończona. 5. Kandydat po wypełnieniu wszystkich pól kwestionariusza wysyła go niezwłocznie na adres mailowy dotyczący rekrutacji w na studia podyplomowe w wybranej lokalizacji. Adres, na który należy przesyłać kwestionariusze: Lokalizacja studiów w Poznaniu: Lokalizacja studiów w Chorzowie: Lokalizacja studiów w Łodzi: W tytule maila należy wpisać kierunek studiów podyplomowych (Zarządzanie w Firmie). 6. Niekompletne kwestionariusze, niezgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie niewłaściwe dla wybranej lokalizacji studiów lub przesłane na inne adresy mailowe niż odpowiednie dla danej rekrutacji podane w punkcie 5 nie będą rozpatrywane. 7. Poprawnie wypełnionym kwestionariuszom nadawany jest numer porządkowy wynikający z kolejności wpływu. Po otrzymaniu 35 (dodatkowo 10 miejsc na liście rezerwowej) poprawnie wypełnionych kwestionariuszy dla każdej z lokalizacji rekrutacja na stronie internetowej zostanie zamknięta (możliwość pobierania kwestionariuszy). W przypadku wpłynięcia poprawnie wypełnionych kwestionariuszy pobranych przed zamknięciem rekrutacji na stronie internetowej będą im nadawane kolejne numery zgodne z kolejnością wpłynięcia. 8. Pracownik WSB danego wydziału potwierdza pocztą elektroniczną przyjęcie kwestionariusza w ciągu 3 dni wraz z przekazaniem numeru wpływu poprawnego kwestionariusza i adnotacją dla osób powyżej 25 numeru, że znajdują się na liście rezerwowej. Osoby, które przesłały niekompletny, nieaktualny lub niezgodny z założeniami projektowymi kwestionariusz (np. nieprawidłowa grupa docelowa), otrzymują informację o uchybieniu, co za tym idzie o braku kwalifikacji do projektu. Jeżeli nadal trwa rekrutacja osoba może ponownie przesłać poprawnie wypełniony (jeśli jest to możliwe) kwestionariusz, niemniej jednak zostanie jej nadany numer dopiero po przesłaniu poprawnie wypełnionego kwestionariusza. 9. Na podstawie danych z kwestionariusza do 5 dni roboczych zostaną przygotowane i przesłane em przez pracownika WSB, dokumenty wymienione w 4 25 osobom, które pierwsze przesłały poprawnie wypełnione kwestionariusze. W treści maila pojawi się również nieprzekraczalny termin dostarczenia kompletnych dokumentów (wynikający z pkt 11 i 13). 10. Otrzymane dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać oraz przygotować resztę dokumentów wymienionych w Opłatę za studia (750 zł) należy wpłacić na numer konta wskazany w umowie szkoleniowej w ciągu 7 dni roboczych, od momentu wysłania dokumentów od pracownika WSB. Wpłatę należy wykonać z rachunku bankowego, którego dane nadawcy odpowiadać będą danym wskazanym jako dane uczestnika. Kserokopię dowodu wpłaty/ przelewu należy dołączyć do dokumentacji. W tytule przelewu wpisać należy nazwę kierunku Zarządzanie w firmie oraz lokalizację studiów (Poznań, Chorzów lub Łódź).

3 Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Poznaniu Al. Niepodległości nr 2, Poznań, ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Chorzowie, ul. Wolności 41a, Chorzów W przypadku wątpliwości w Biurze Rekrutacji czy firma/organizacja, w której zatrudniony jest kandydat, ma charakter przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173, poz z poźn. zm.), kandydat zostanie poproszony o dostarczenie kopii pierwszej strony odpisu z KRS lub wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzających status organizacji. 13. Wydrukowane i podpisane dokumenty (umowa szkoleniowe w dwóch egzemplarzach) należy dostarczyć do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni roboczych, od momentu wysłania dokumentów od pracownika WSB. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą decydowała będzie data wpływu dokumentów do WSB, a nie data stempla pocztowego. Niedotrzymanie ww terminu spowoduje usunięcie kandydata z listy uczestników. 14. Dokumenty można także przesłać pocztą tradycyjną pod wskazany adres korespondencyjny. Z zachowaniem 7 dni roboczych od ich otrzymania drogą mailową. 15. Dokumenty niekompletne, w tym niekompletnie wypełnione, wypełnione niezgodnie z treścią lub wytycznymi zawartymi w tych dokumentach a także niezgodnie z prawdą (w porównaniu z innymi dostarczonymi dokumentami) lub niepodpisane nie będą rozpatrywane. 16. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie warunki i zostaną wpisani na listę uczestników, otrzymają potwierdzenie em w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia kompletu dokumentów do Wyższej Szkoły Bankowej. 17. Kandydatom, którzy nie znajdą się na liście uczestników, zostanie zwrócona pełna wniesiona opłata. W tym celu należy wypełnić podanie o zwrot wniesionej opłaty, które zostanie przesłane do kandydatów drogą mailową. Kandydat musi je wydrukować, podpisać i wysłać na adres korespondencyjny. 18. WSB nie odsyła przesłanych dokumentów. 19. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów lub niedokonania wpłaty w terminie lub przekazania informacji o braku zainteresowania uczestnictwem w studiach podyplomowych lub przekazania informacji o niemożności przedłożenia kompletu dokumentów kandydat zostanie usunięty z listy potencjalnych uczestników, a do procesu rekrutacji zostanie dopuszczona osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń 20. W przypadku skrajnym niemożności zrekrutowania pełnej 25 osobowej grupy (przy wykorzystaniu listy rezerwowej) menadżer projektu może podjąć decyzje o ponownym otwarciu rekrutacji na stronie internetowej w celu uzupełnienia brakujących miejsc. W celu jak największego zniwelowania opóźnień w projekcie przez przeciągającą się rekrutację nie będą miały zastosowania punkty 11 i 13, kryterium decydującym będzie data wpływu wszystkich poprawnych dokumentów rekrutacyjnych i dokonania wpłaty. 21. W przypadku rezygnacji słuchacza z uczestnictwa w projekcie, kolejna osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy uczestników, pod warunkiem możliwości uzyskania przez nią minimum 80% frekwencji w studiach podyplomowych. 22. Na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego WSB ma prawo wykluczyć kandydata z tego postępowania w przypadku stwierdzenia: 1. naruszenia lub niespełnienia przez kandydata zasad określonych w niniejszym regulaminie, 2. uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez kandydata w procesie rekrutacyjnym bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, europejskiego lub międzynarodowego, a także powszechnie przyjętych norm etycznych, moralnych lub społecznych, w tym w szczególności w przypadku gdyby kandydat usiłował wpłynąć lub wpłynął na wynik postępowania rekrutacyjnego przy wykorzystaniu techniki komputerowej lub podobnej. 4 Dokumentacja rekrutacyjna dotyczy pracowników przedsiębiorstw

4 Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje: 1. Dwa podpisane egzemplarze umowy szkoleniowej 2. Kwestionariusz osobowy (podpis uczestnika) 3. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (podpis uczestnika) 4. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpis uczestnika) 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie (podpis pracodawcy) 6. Zaświadczenie o pełnieniu funkcji kierowniczej (z podaniem czasu jej pełnienia) lub oświadczenie pracodawcy o planowaniu zatrudnieniu kandydata na stanowisko kierownicze w firmie, a jakiej jest zatrudniony (podpis pracodawcy) 7. Kserokopia dowodu wpłaty/ przelewu za studia. 8. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem). 9. Zdjęcie legitymacyjne. 10. Kopii pierwszej strony odpisu z KRS lub wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzających status organizacji, na prośbę Biura Rekrutacji WSB. 5 Kontakt 1. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie 2. Za organizację procesu rekrutacji odpowiedzialne są: a) Studia Podyplomowe w Poznaniu Biuro Rekrutacji, ul. Ratajczaka 5/7, p. 103 (parter) Poznań tel. (61) , (w tytule a wpisać nazwę kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie w Firmie Poznań ) al. Niepodległości 2, Poznań z dopiskiem Biuro Rekrutacji - Zarządzanie w firmie - Poznań b) Studia Podyplomowe w Chorzowie Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Biuro Rekrutacji, Punkt Obsługi Kandydata ul. Sportowa Chorzów tel. (32) , fax (w tytule a wpisać nazwę kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie w Firmie Chorzów )

5 Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ul. Wandy Chorzów z dopiskiem Biuro Rekrutacji - Zarządzanie w firmie - Chorzów c) Studia Podyplomowe w Łodzi Studia Podyplomowe w Łodzi Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/ Łódź tel./fax (42) (w tytule a wpisać nazwę kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie w Firmie Łódź ) Studia Podyplomowe w Łodzi Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/ Łódź z dopiskiem Biuro Rekrutacji - Zarządzanie w firmie - Łódź

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Podmiot

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA 1 Postanowienia ogólne 1) Projekt Podyplomowa Akademia MBA realizowany jest przez Wnioskodawcę/ Organizatora, czyli WyŜszą Szkołę Zarządzania inaczej zwaną WyŜszą Szkołą Zarządzania / Polish Open University

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo