Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A."

Transkrypt

1 Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Oferta Sprzedaży ); oraz wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do Nowych Akcji Serii B, do Praw do Nowych Akcji Serii B, Nowych Akcji Serii A. W publicznej ofercie akcji ( Oferta ) oferowane są Nowe Akcje Serii B i Akcje Sprzedawane (łącznie zwane Akcjami Oferowanymi). Jednostkowa wartość nominalna akcji wynosi 0,20 zł. Oferta realizowana będzie wyłącznie w Polsce. Akcje Oferowane zaoferowane zostaną Inwestorom Uprawnionym, Inwestorom Kwalifikowanym i Inwestorom Indywidualnym. Emitent i Sprzedający podejmą decyzje o liczbie Akcji Oferowanych przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Kierowanej. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o zaoferowaniu innej liczby Nowych Akcji Serii B niż określona w uchwale Zarządu Spółki z dnia 22 marca 2007 roku. W takim przypadku Zarząd Spółki podejmie uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 22 marca 2007 roku. Jednocześnie Sprzedający podejmie decyzję o liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty. Emitent i Sprzedający mają prawo dokonywać przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy transzami do dnia przydziału Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, iż przesunięte do innej transzy mogą być tylko Akcje Oferowane, które nie zostały objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Emitent i Sprzedający, najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Kierowanej, podadzą do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych, informację o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty wraz ze wskazaniem liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Transzy Kierowanej. Po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Kierowanej Emitent i Sprzedający, najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych, podadzą do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych, informację o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych zostanie przekazana do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych, najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych. Najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Kierowanej Emitent i Sprzedający podadzą do publicznej wiadomości, w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych, informację o przedziale cenowym. Górne ograniczenie przedziału cenowego będzie stanowiło cenę maksymalną w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych. W trakcie Oferty zostanie przeprowadzona budowa Księgi Popytu na Akcje Oferowane. Budowa Księgi Popytu będzie przeprowadzona wyłącznie wśród Inwestorów Kwalifikowanych, którzy otrzymają zaproszenie od Głównego Koordynatora. Na podstawie wyników budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży, które będą równe i jednakowe dla każdej z transz. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Kierowanej przyjmowane będą w okresie od 17 maja 2007 r. do 21 maja 2007 r. do godz , w Transzy Inwestorów Indywidualnych w okresie od 22 maja 2007 r. do 24 maja 2007 r. do godz. 18:00., w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych w okresie od 25 maja 2007 r. do 29 maja 2007 r.emitent planuje rozpoczęcie notowań Akcji Oferowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na przełomie maja i czerwca 2007 r. Szczegółowe terminy Oferty zostały przedstawione m. in. w rozdziale II Podsumowanie. Z Ofertą związane są ryzyka, które zostały opisane w rozdziale III Czynniki ryzyka. Informacje zamieszone w Prospekcie zostały zaktualizowane na dzień zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Głównym Koordynatorem Oferty oraz Oferującym jest Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 maja 2007 r.

2 OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI AKCJE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY 2003/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PROSPEKTACH EMISYJNYCH ORAZ FORMY, WŁĄCZENIA PRZEZ ODNIESIENIE I PUBLIKACJI TAKICH PROSPEKTÓW EMISYJNYCH ORAZ ROZPOWSZECHNIANIA REKLAM LUB STANOWYMI ALBO FEDERALNYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OFEROWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ. AKCJE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI NIEKTÓRE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM PROSPEKCIE EMISYJNYM NIE STANOWIĄ FAKTÓW HISTORYCZNYCH, LECZ ODNOSZĄ SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI. STWIERDZENIA TE MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZYĆ STRATEGII, ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI, PROGNOZ RYNKOWYCH, PLANOWANYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH LUB PRZYSZŁYCH PRZYCHODÓW. STWIERDZENIA TAKIE MOGĄ BYĆ IDENTYFIKOWANE POPRZEZ UŻYCIE WYRAŻEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI, TAKICH JAK NP. UWAŻAĆ, SĄDZIĆ, SPODZIEWAĆ SIĘ, MOŻE, BĘDZIE, POWINNO, PRZEWIDUJE SIĘ, ZAKŁADA, ICH ZAPRZECZEŃ, ICH ODMIAN LUB ZBLIŻONYCH TERMINÓW. ZAWARTE W PROSPEKCIE STWIERDZENIA, DOTYCZĄCE SPRAW NIEBĘDĄCYCH FAKTAMI HISTORYCZNYMI, NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO PRZEWIDYWANIA WIĄŻĄCE SIĘ Z RYZYKIEM I NIEPEWNOŚCIĄ. NIE MOŻNA ZAPEWNIĆ, ŻE PRZEWIDYWANIA TE ZOSTANĄ SPEŁNIONE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W NINIEJSZYM PROSPEKCIE EMISYJNYM. 2

3 Spis treści I. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SKRÓTÓW...10 II. PODSUMOWANIE Nasza Oferta i jej terminy Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży Oferujący oraz miejsca składania zapisów Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW Nowych Akcji Serii A, Nowych Akcji Serii B oraz Praw do Nowych Akcji Serii B Nasza działalność Nasze wyniki finansowe Osoby kluczowe dla działalności Emitenta Rozwodnienie Przesłanki Oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Czynniki ryzyka Znaczni akcjonariusze Struktura Organizacyjna...24 III. CZYNNIKI RYZYKA Czynniki specyficzne dla Spółki i jej branży Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i obrotem akcjami...38 IV. OSOBY ODPOWIEDZIALNE Osoby reprezentujące Emitenta, odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie i ich oświadczenie o odpowiedzialności Osoby reprezentujące SEZAM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie i ich oświadczenie o odpowiedzialności...45 V. BIEGLI REWIDENCI DOKONUJĄCY BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI...46 VI. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE...47 VII. INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta...49 VIII. INWESTYCJE Opis inwestycji Emitenta w środki trwałe w ciągu okresu objętego informacjami finansowymi Opis bieżących inwestycji Emitenta w środki trwałe...56 IX. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Fakty dotyczące spółki J.W. Construction Holding i jej historia...58 Prospekt Emisyjny 3

4 2. Produkty i usługi J.W. Construction Holding Proces realizacji projektów deweloperskich...60 X. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA J.W. CONSTRUCTION HOLDING Obszary działalności operacyjnej Grupy Działalność deweloperska Działalność budowlano-montażowa Działalność hotelarska Pozostała działalność gospodarcza...79 XI. STRATEGIA BIZNESOWA I MARKETINGOWA Cele biznesowe Emitenta Strategia w obszarze działalności deweloperskiej Strategia w obszarze działalności budowlano-montażowej Strategia w obszarze działalności hotelarskiej Strategia w zakresie pozostałej działalności gospodarczej...87 XII. OTOCZENIE RYNKOWE Warunki makroekonomiczne Rynki na których działa Spółka Konkurencja Wpływ czynników nadzwyczajnych Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia dla wszelkich stwierdzeń, oświadczeń i komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej XIII. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis Grupy Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Pozycja Emitenta w Grupie Opis spółek wskazanych w strukturze organizacyjnej Grupy Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta XIV. ŚRODKI TRWAŁE Informacje dotyczące istniejących lub planowanych istotnych rzeczowych środków trwałych, w tym dzierżawionych nieruchomości, oraz istotnych obciążeń na nich ustanowionych Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta istotnych rzeczowych aktywów trwałych XV. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Najważniejsze czynniki wpływające na działalność i wyniki finansowe Grupy Sytuacja finansowa Grupy, jej zmiany i wynik na działalności operacyjnej oraz opis przyczyn istotnych zmian w zakresie koniecznym do zrozumienia i oceny działalności Emitenta jako całości

5 3. Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta XVI. ZASOBY KAPITAŁOWE Źródła oraz kwoty kapitału Emitenta, a także przepływy środków pieniężnych, informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta Sytuacja kapitałowa Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w części dotyczącej informacji o Emitencie oraz części dotyczącej środków trwałych XVII. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty i licencje Pozostałe prawa własności intelektualnej XVIII. INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty dokumentu rejestracyjnego Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego XIX. PROGNOZY I DANE SZACUNKOWE DOTYCZĄCE ZYSKÓW XX. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Przesłanki Oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych XXI. INFORMACJE O AKCJACH OFEROWANYCH ORAZ AKCJACH DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Typ i rodzaj Akcji Oferowanych i dopuszczanych do obrotu Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone Akcje Oferowane oraz Akcje dopuszczane do obrotu Rodzaj i forma papierów wartościowych Waluta emitowanych papierów wartościowych Prawa, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami tych praw, związane z papierami wartościowymi, oraz procedury wykonywania tych praw Prawo do dywidendy Prawo głosu Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy Prawo do udziału w zyskach Emitenta Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji Postanowienia w sprawie umorzenia Prospekt Emisyjny 5

6 12. Postanowienia w sprawie zamiany Uchwały, zezwolenia, zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe Przewidywana data nowych emisji Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Oferty przejęcia lub procedury przymusowego wykupu drobnych akcjonariuszy przez akcjonariuszy większościowych (squeeze-out) i procedury umożliwiające akcjonariuszom mniejszościowym sprzedaż ich akcji po przejęciu po uczciwej cenie (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych Opodatkowanie XXII. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, parametry i przewidywane terminy Oferty oraz wymagane czynności związane ze składaniem zapisów Opis procedury składania zapisów Wycofanie lub zawieszenie Oferty Redukcja zapisów oraz zwrot nadpłaconych kwot inwestorom Minimalna i maksymalna wielkości zapisu Wnoszenie wpłat na Akcje Oferowane oraz dostarczenie papierów wartościowych Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości Wykonanie praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji papierów wartościowych oraz postępowanie z prawami do subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały wykonane Zasady dystrybucji i przydziału Warunki zamknięcia Oferty, najwcześniejszy możliwy termin jej zamknięcia Dopuszczalność składania wielokrotnych zapisów Zawiadomienie o liczbie przydzielonych akcji oraz rozpoczęcie obrotu papierami wartościowymi Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu green shoe Cena Prawo poboru i uzasadnienie jego wyłączenia Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego Plasowanie i gwarantowanie Oferty XXIII. DOPUSZCZENIE NOWYCH AKCJI SERII A, NOWYCH AKCJI SERII B I PRAW DO NOWYCH AKCJI SERII B DO OBROTU NA GPW Dopuszczenie Nowych Akcji Serii A, Nowych Akcji Serii B i Praw do Nowych Akcji Serii B do obrotu na GPW Rynki, na których dopuszczone są do obrotu akcje tej samej klasy, co Akcje Oferowane Podmioty posiadające wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym Działania stabilizujące cenę w związku z Ofertą XXIV. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI AKCJI OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub podmiotu oferującego papiery wartościowe do sprzedaży, charakter stanowiska lub innych istotnych powiązań, jakie osoby sprzedające miały w ciągu ostatnich trzech lat z Emitentem lub jego poprzednikami albo osobami powiązanymi Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez sprzedającego właścicieli papierów wartościowych

7 3. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, strony, których to dotyczy, treść umowy i wyjątki od niej, Wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży XXV. KOSZT OFERTY XXVI. ROZWODNIENIE XXVII. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Członkowie organu zarządzającego Emitenta Członkowie organu nadzorczego Emitenta Osoby zarządzające wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na podstawie których członkowie organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby zarządzające wyższego szczebla zostały powołane na swoje stanowiska Ograniczenia uzgodnione przez członków organów zarządzających i nadzorczych oraz osoby zarządzające wyższego szczebla w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta XXVIII. WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA Członkowie Zarządu Członkowie Rady Nadzorczej Osoby zarządzające wyższego szczebla Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia XXIX. PRAKTYKI ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Data zakończenia kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotem zależnym określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń Emitenta Zasady ładu korporacyjnego XXX. PRACOWNICY Zatrudnienie ogólne w przedsiębiorstwie Emitenta Zatrudnienie wg form świadczenia pracy w przedsiębiorstwie Emitenta Zatrudnienie wg pełnionych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta (średnia liczba osób) Akcje posiadane przez członków organów zarządzających i nadzorujących Emitenta Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta XXXI. ZNACZNI AKCJONARIUSZE W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które, w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób, a w przypadku braku takich osób odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt Prospekt Emisyjny 7

8 2. W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, należy podać, czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu lub osoby, lub jest przez taki podmiot lub osobę kontrolowany, oraz wskazać taki podmiot lub osobę, a także opisać charakter tej kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej nadużywaniu Opis wszelkich ustaleń, o których wie Emitent, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta XXXII. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Wstęp Umowy dotyczące realizacji inwestycji Umowy o prace projektowe Umowy o zastępstwo inwestycyjne Umowy o obsługę handlowo-marketingową Pożyczki udzielone przez Emitenta Podmiotom Powiązanym Pożyczki udzielone Emitentowi przez Podmioty Powiązane Poręczenia udzielone przez Emitenta spółkom z Grupy Umowy z Zakładem Produkcji Metalowej Metalcon sp. z o.o Umowy sprzedaży udziałów zawierane przez Emitenta z podmiotami powiązanymi Umowy dotyczące nieruchomości Inne umowy z podmiotami powiązanymi XXXIII. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT XXXIV. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PROFORMA XXXV. INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy na dzień zatwierdzenia Prospektu Statut XXXVI. ISTOTNE UMOWY Umowy Kredytowe Emitenta Umowy leasingu Emitenta Umowy kredytowe TBS Marki sp. z o.o. zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Kredyt inwestycyjny Project 55 sp. z o.o Kredyt inwestycyjny Lokum sp. z o.o Kredyt inwestycyjny Interlokum sp. z o.o Umowa kredytowa z dnia 24 października 2006 r. zawarta przez Deweloper sp. z o.o. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A Program emisji obligacji Emitenta Umowy w systemie generalnego wykonawstwa Umowy dotyczące nabycia praw własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Umowy dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania Inne umowy i porozumienia

9 13. Umowy nabycia maszyn oraz wykonania dzieła istotne z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta XXXVII. POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE Doradca w realizacji Oferty i zakres jego usług Inne informacje, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Informacje pochodzące od osób trzecich, oświadczenia biegłych i oświadczenie dotyczące akcji XXXVIII. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU XXXIX. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH LX. ZAŁĄCZNIKI Prospekt Emisyjny 9

10 Rozdział I Definicje i objaśnienia niektórych skrótów I. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SKRÓTÓW Akcje Oferowane Nowe Akcje Serii B Nowe Akcje Serii A Akcje, Akcje Spółki Akcje Sprzedawane CDM, CDM Pekao S.A. Cena Emisyjna Cena Sprzedaży Członek Zarządu Czynniki Ryzyka Dzień Prawa Udziału Emitent, JWCH, J.W. Construction Holding, Spółka Energopol Południe S.A. EUR GPW, Giełda Główny Koordynator Grupa GUS IBnGR Indywidualny Limit Akcji Oferowanych Nowe Akcje Serii B i Akcje Sprzedawane do akcji serii B Emitenta, na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 22 marca 2007 r akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł powstałych w wyniku połączenia dotychczasowych akcji serii A, B i C na mocy uchwały NWZ Emitenta z dnia 16 lutego 2007 roku. Wszystkie istniejące akcje Spółki Nowe Akcje Serii A, oferowane przez Sprzedającego w ramach Oferty Sprzedaży, których ostateczna liczba zostanie podana do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych, najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Kierowanej Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Cena emisyjna Nowych Akcji Serii B Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych Członek Zarządu Ryzyka opisane w rozdziale III Czynniki ryzyka, z którymi powinien dokładnie zapoznać się inwestor przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane Dzień prawa udziału jest dniem ustalenia Inwestorów Uprawnionych, uprawnionych do zapisywania się i objęcia Akcji Oferowanych w Transzy Kierowanej, przypadającym w 3 dniu roboczym po dniu publikacji Prospektu. Energopol Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu Jednostka walutowa obowiązująca w krajach Europejskiej Unii Walutowej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie Emitent wraz z jego spółkami zależnymi Główny Urząd Statystyczny Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Indywidualny limit Akcji Oferowanych jest określony jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w ramach Transzy Kierowanej, i udziału Inwestora Uprawnionego w 10

11 Rozdział I Definicje i objaśnienia niektórych skrótów Inwestorzy Indywidualni Inwestorzy Kwalifikowani Inwestorzy Uprawnieni KDPW kapitale zakładowym spółki Energopol Południe S.A., ustalonego na Dzień Prawa Udziału, z zastrzeżeniem, iż wynik iloczynu, o którym mowa powyżej nie może przekroczyć 10% wszystkich Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty. W przypadku, gdy Indywidualny Limit Akcji Oferowanych nie jest liczbą całkowitą musi zostać zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej. Udział Inwestora Uprawnionego w kapitale zakładowym spółki Energopol Południe S.A. jest obliczany jako iloraz liczby posiadanych przez niego akcji spółki Energopol Południe S.A. i liczby akcji składających się na kapitał zakładowy spółki Energopol Południe S.A. w Dniu Prawa Udziału (przez akcje spółki Energopol Południe S.A. rozumie się akcje wyemitowane i zarejestrowane w KDPW S.A.) Inwestorzy, będący osobami fizycznymi, uprawnieni do składania zapisów na Akcje Oferowane, w Transzy Inwestorów Indywidualnych, na zasadach określonych w Prospekcie Inwestorzy uprawnieni do składania zapisów na Akcje Oferowane, w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych, którzy otrzymali zaproszenie do składania zapisów na Akcje Oferowane od Głównego Koordynatora. Inwestorami Uprawnionymi są wyłącznie osoby, które zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 22 marca 2007 roku będą akcjonariuszami Energopol Południe S.A. w Dniu Prawa Udziału. Potwierdzeniem tego faktu będzie zaświadczenie, wydane przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Inwestora Uprawnionego lub przez podmiot prowadzący rejestr sponsora emisji dla akcji Energopol Południe S.A. (przez akcjonariusza spółki Energopol Południe S.A. rozumie się osobę posiadającą wyemitowane akcje spółki Energopol Południe S.A. i zarejestrowane w KDPW S.A.) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) Kodeks Postępowania Cywilnego Kodeks Handlowy Kodeks Spółek Handlowych, KSH KNF, Komisja Księga Popytu MSR MSSF Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Komisja Nadzoru Finansowego Proces badania popytu na Akcje Oferowane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej/International Financial Reporting Standards Prospekt Emisyjny 11

12 Rozdział I Definicje i objaśnienia niektórych skrótów my-sap system informatyczy klasy ERP do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NBP Oferta Oferta Sprzedaży Oferta Subskrypcji Oferujący Ordynacja Podatkowa PAP PKB Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. Narodowy Bank Polski Publiczna oferta Nowych Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych na podstawie niniejszego Prospektu Publiczna oferta sprzedaży Akcji Sprzedawanych na podstawie niniejszego Prospektu Publiczna oferta subskrypcji Nowych Akcji Serii B na podstawie niniejszego Prospektu Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Polska Agencja Prasowa Produkt Krajowy Brutto PLN, zł, złoty Prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadzony do obrotu pieniężnego od 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.) POK, Punkt Obsługi Klienta Prawa do Nowych Akcji Serii B, PDA Program Motywacyjny Prospekt PSR Rachunek Sponsora Emisji Rada Nadzorcza Rada Polityki Pieniężnej Punkt Obsługi Klienta biura maklerskiego, które przyjmuje zapisy na Akcje Oferowane Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania Nowych Akcji Serii B powstające z chwilą dokonania przydziału Nowych Akcji Serii B i wygasające z chwilą zarejestrowania tych akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Program motywacyjny dla członków kadry kierowniczej Spółki i jej grupy kapitałowej, wdrożony w Spółce na podstawie i wykonaniu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2007 r. Niniejszy prospekt dotyczący Oferty Polskie Standardy Rachunkowości Rachunek papierów wartościowych Akcji oznaczonych kodem ISIN prowadzony przez dom maklerski na rzecz osób, które nie złożyły dyspozycji deponowania Akcji na własnym rachunku papierów wartościowych Rada Nadzorcza Rada Polityki Pieniężnej, organ Narodowego Banku Polskiego 12

13 Rozdział I Definicje i objaśnienia niektórych skrótów Raport Bieżący Raport Reas, Raport Reas Konsulting Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych, Regulamin GPW Reas, Reas Konsulting Rozporządzenie 809 Rozporządzenie o Rynku Sprzedający Statut TBM Batory sp. z o.o., TBM Batory TBS, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Transza Inwestorów Indywidualnych Transza Inwestorów Kwalifikowanych Transza Kierowana USD Ustawa o Niektórych Formach Popierania Budownictwa Mieszkaniowego, Ustawa o TBS Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Ustawa o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych Przekazywane przez Emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie i zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), ujawniające dane zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Warszawski Rynek Mieszkaniowy 2006/ raport opublikowany przez REAS Konsulting Regulamin GPW, uchwalony Uchwałą Rady GPW Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. REAS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 206, poz. 1712) SEZAM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut obowiązujący w dniu zatwierdzenia Prospektu Towarzystwo Budowlano Mieszkaniowe Batory Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w rozumieniu przepisów Ustawy o Niektórych Formach Popierania Budownictwa Mieszkaniowego Część Oferty przeznaczona dla Inwestorów Indywidualnych Część Oferty przeznaczona dla Inwestorów Kwalifikowanych Część Oferty przeznaczona dla Inwestorów Uprawnionych Dolar amerykański, jednostka walutowa obowiązująca w Stanach Zjednoczonych Ameryki ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 200 Nr 98 poz.1070, z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz z późn. zm.) Prospekt Emisyjny 13

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie PROSPEKT EMISYJNY Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie www.dekpol.pl Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu: PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izostal.com.pl - oferowanych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ofertą publiczną Akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

P R O S P E K T E M I S Y J N Y

P R O S P E K T E M I S Y J N Y P R O S P E K T E M I S Y J N Y Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, www.ppgsa.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kwidzynie (82-500), ul. Piastowska 39 http://www.kompap.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 www.sfinks.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się dotychczasowym Akcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo