(obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC (obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został opracowany na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej RP ), a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do Ustawy. 2. Pojęcia niezdefiniowane inaczej w Regulaminie należy tłumaczyć zgodnie z ich definicjami przyjętymi w przepisach prawa obowiązującego w RP, w szczególności przyjętymi w Ustawie oraz przepisach wykonawczych do Ustawy. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące w RP. 4. Treść Umowy, Regulaminu, innych dokumentów obowiązujących przy świadczeniu przez Noble Securities S.A. usług na podstawie Umowy i Regulaminu, jak również jakichkolwiek ustaleń pomiędzy Klientem i Noble Securities S.A. oraz usługi świadczone przez Noble Securities S.A., na podstawie Umowy i Regulaminu, podlegają interpretacji według prawa obowiązującego w RP. 5. Transakcje zawierane przez Klienta, na podstawie Umowy i Regulaminu, mają charakter nierzeczywisty i z tego tytułu ani na Noble Securities S.A., ani na Klienta, nie może zostać nałożony obowiązek dokonania fizycznej dostawy danego instrumentu finansowego. 6. Ilekroć Noble Securities S.A. podaje odniesienia do czasu należy przez to rozumieć czas środkowoeuropejski ( Central European Time CET ). 7. Noble Securities S.A. może udostępniać i przekazywać Klientom lub potencjalnym Klientom tłumaczenie Regulaminu na język obcy, przy czym, w przypadku wątpliwości w interpretacji postanowień Regulaminu, rozstrzygające znaczenie będzie miała wersja w języku polskim. 2 Definicje W Umowie i w Regulaminie używane są i obowiązują następujące definicje: Strona 1 z 39

2 1) rynek OTC skrót od Over the Counter rozumie się przez to nieregulowany rynek międzynarodowy, na którym, poza rynkiem zorganizowanym, prowadzony jest handel różnego rodzaju instrumentami, w tym instrumentami finansowymi, lub towarami, 2) Ustawa rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), 3) Rozporządzenie rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 204, poz. 1577, z późn. zm.), 4) przepisy prawa rozumie się przez to przepisy prawa obowiązujące w RP, 5) IF rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy, 6) NS rozumie się przez to Noble Securities S.A., 7) Oddział rozumie się przez to Oddział lub Punkt Obsługi Klientów NS, 8) Agent rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wpisaną do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i wykonującą w imieniu i na rachunek NS czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez NS, 9) Oddział Agenta rozumie się przez to Oddział lub Punkt Obsługi Klientów prowadzony przez Agenta, 10) strona internetowa NS rozumie się przez to stronę o następującym adresie: lub albo o innym adresie określonym przez NS (wskazanie nowego adresu strony internetowej odbywa się poprzez przekazanie odpowiedniej informacji w tym zakresie do wiadomości Klientów na stronie lub ), 11) Polityka Wykonywania Zleceń (rynek OTC) rozumie się przez to zamieszczoną na stronie internetowej NS Politykę Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD), 12) Umowa rozumie się przez to Umowę świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC, której wzór jest zamieszczony na stronie internetowej NS, przy czym każda Umowa posiada indywidualny numer nadany przez NS, 13) Klient rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z NS odpowiednią Umowę albo z którą Umowa ma zostać zawarta w przypadku podejmowania przez NS działań mających na celu zawarcie Umowy, 14) Karta Informacyjna Klienta (KIK) rozumie się przez to przygotowany przez NS wzór formularza, dostępny na stronie internetowej NS, w którym Klient podaje podstawowe informacje o Kliencie, w szczególności dane adresowe Klienta oraz ma możliwość ustalenia dodatkowego i szczególnego hasła (haseł) służącego do identyfikacji Klienta lub osoby przez niego upoważnionej przy składaniu dyspozycji telefonicznych, 15) Formularz PEPs rozumie się przez to przygotowany przez NS wzór formularza, dostępny na stronie internetowej NS, w którym Klient, będący osobą fizyczną i mający miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa oświadczenie o zajmowaniu lub niezajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Strona 2 z 39

3 oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), 16) Formularz GIIF rozumie się przez to przygotowany przez NS wzór formularza, dostępny na stronie internetowej NS, w którym Klient wskazuje beneficjenta rzeczywistego (beneficjentów rzeczywistych) w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), 17) Ankieta MiFID rozumie się przez to przygotowany przez NS wzór formularza, dostępny na stronie internetowej NS, w którym Klient przedstawia podstawowe informacje dotyczące poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie IF oraz doświadczeniu inwestycyjnym Klienta, niezbędnych do dokonania przez NS oceny, czy IF będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, 18) NMS rozumie się przez to oprogramowanie informatyczne i system informatyczny Noble Markets System wykorzystywany przez NS do obsługi Klientów na rynku OTC, w szczególności pod pojęciem NMS należy rozumieć aplikacje: a) Noble Markets 4 (dostęp do NMS jest możliwy po zainstalowaniu oprogramowania informatycznego i systemu informatycznego Noble Markets 4 na komputerze stacjonarnym lub przenośnym, na którym jest zainstalowany system operacyjny Windows XP lub późniejsza wersja), b) NM Mobile (dostęp do NMS jest możliwy przez urządzenie elektroniczne iphone lub ipad i po zainstalowaniu oprogramowania informatycznego i systemu informatycznego NM Mobile na urządzeniu iphone lub ipad wyposażonym w system operacyjny ios 5.0 lub późniejsza wersja) lub urządzenia elektroniczne wyposażone w system operacyjny Android 2,0 lub późniejsza wersja, c) NS Forex (dostęp do NMS jest możliwy poprzez odpowiednią przeglądarkę internetową i bez konieczności instalowania oprogramowania informatycznego i systemu informatycznego Noble Markets 4 ani NM Mobile) NS Forex działa w następujących przeglądarkach internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Opera, Safari, przy czym NS zaleca najnowsze wersje tych przeglądarek, 19) Instrukcja Użytkownika rozumie się przez to Instrukcję Użytkownika NMS, przygotowaną przez NS i zamieszczoną na stronie internetowej NS, 20) Wersja Demo NMS rozumie się przez to demonstracyjną i testową wersję NMS dla Klienta, przygotowaną przez NS i zamieszczoną na stronie internetowej NS, 21) Klienta rozumie się przez to adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta w KIK, 22) Login rozumie się przez to numer identyfikacyjny Klienta nadawany przez NS i przekazywany Klientowi w sposób określony w Regulaminie, który jest niezbędny do zawierania Transakcji w NMS oraz do dokonywania wpłat do NS i wypłat z NS środków pieniężnych Klienta, 23) Hasło startowe rozumie się przez to hasło przekazane Klientowi przez NS służące do pierwszego zalogowania się do NMS, 24) Hasło rozumie się przez to Hasło startowe lub hasło, które Klient samodzielnie ustalił w NMS poprzez dokonanie zmiany Hasła startowego, 25) Transakcja rozumie się przez to nabycie lub zbycie IF za pośrednictwem NMS, 26) Zlecenie rozumie się przez to składane przez Klienta zlecenie zawarcia Transakcji na rachunek Klienta wykonywane przez NS na zasadach i warunkach określonych w Umowie i/lub Regulaminie, 27) Lot rozumie się przez to jednostkę transakcyjną danego IF określoną przez NS w Tabeli Specyfikacji IF, Strona 3 z 39

4 28) Pips rozumie się przez to wielkość określoną przez NS w Tabeli Specyfikacji IF, 29) Spread rozumie się przez to różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży danego IF, 30) Rachunek Rozliczeniowy rozumie się przez to rachunek bankowy NS wskazany na stronie internetowej NS, na który Klienci mogą wpłacać środki pieniężne w celu wykorzystania ich do składania Zleceń i zawierania Transakcji w NMS, 31) Rachunek Pieniężny rozumie się przez to rachunek otwierany i prowadzony dla Klienta w NMS przez NS zgodnie z Umową i Regulaminem, służący do ewidencjonowania środków pieniężnych Klienta i do obsługi Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego, 32) System Płatności Dotpay rozumie się przez to system płatności prowadzony przez spółkę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , który to system umożliwia dokonywanie wpłat na Rachunek Rozliczeniowy, 33) Saldo Dostępnych Środków rozumie się przez to wykazane na Rachunku Pieniężnym Klienta środki pieniężne niezablokowane, które mogą być wykorzystane przez Klienta do wypłaty lub jako Zabezpieczenie OTC dla Transakcji, 34) Waluta Rachunku rozumie się przez to walutę w jakiej jest prowadzony Rachunek Pieniężny Klienta, 35) Kurs Wymiany NS rozumie się przez aktualny kurs Waluty Bazowej do waluty, w której w chwili rejestrowania danej operacji w NMS wyrażana jest taka operacja, 36) Rejestr Operacyjny rozumie się przez to pomocniczy w stosunku do Rachunku Pieniężnego rejestr służący do zapisywania szacunkowej wyceny bieżącej należności i zobowiązań pieniężnych Klienta z tytułu zawartych Transakcji, w tym do kontrolowania bieżącej wartości Zabezpieczenia OTC, 37) Saldo Bieżące Rejestru Operacyjnego rozumie się przez to aktualny stan Rejestru Operacyjnego wykazywany w danej chwili w NMS, 38) Rejestr Ewidencyjny rozumie się przez to rejestr IF będących przedmiotem Transakcji zawartych na podstawie Zlecenia Klienta i ewidencjonowanych w NMS, 39) Rachunek Noble Markets MT4 (Rachunek MT4) rozumie się przez to łączne określenie Rachunku Pieniężnego, Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego Klienta, który podpisał Umowę i korzysta z oferty Noble Markets, przy czym nie można jednocześnie w tym samym czasie posiadać Rachunku MT4 i Rachunku NS Forex; w przypadku Klientów, którzy podpisali Umowę i posiadają Rachunek, a są zainteresowani posiadaniem Rachunku MT4 lub Rachunku NS Forex, wówczas jednym z warunków otwarcia Rachunku MT4 lub Rachunku NS Forex jest zamknięcie wszystkich otwartych Pozycji na zamykanym rodzaju Rachunku, 40) Rachunek Noble Markets NS Forex (Rachunek NS Forex) rozumie się przez to łączne określenie Rachunku Pieniężnego, Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego Klienta, który podpisał Umowę i korzysta z oferty NS Forex, przy czym nie można jednocześnie posiadać Rachunku i Rachunku NS Forex a Klient dokonuje wyboru oferty i prowadzonego w związku z tym Rachunku przed zawarciem Umowy, przy czym Klient może dokonywać zmiany oferty i Rachunku MT4 lub Rachunku NS Forex, przy czym przed zmianą oferty i rodzaju Rachunku niezbędne jest zamknięcie wszystkich otwartych Pozycji na zamykanym rodzaju Rachunku, 41) Tabela Opłat i Prowizji rozumie się przez to Tabelę opłat i prowizji Noble Securities S.A. związanych ze świadczeniem usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD), z osobnymi pozycjami dla oferty MT4, i oferty NS Forex albo z osobną tabelą dla oferty MT4 i osobną dla oferty NS Forex, której (których) aktualna (aktualne) wersja (wersje) jest (są) zamieszczana (zamieszczane) na stronie internetowej NS, Strona 4 z 39

5 42) Tabela Specyfikacji IF rozumie się przez to Tabelę Specyfikacji Instrumentów Finansowych, z osobnymi pozycjami dla oferty MT4 i oferty NS Forex, w której (których) określone są przez NS warunki dotyczące poszczególnych IF na jakich zawierane mogą być Transakcje w NMS, i której aktualna wersja (wersje) jest (są) zamieszczana (zamieszczane) na stronie internetowej NS, 43) CFD skrót od Contract for Difference rozumie się przez to IF określony w Tabeli Specyfikacji IF będący kontraktem na różnice kursowe w rozumieniu Ustawy, 44) Instrument Bazowy rozumie się przez to IF lub towar, którego cena rynkowa stanowi podstawę do ustalenia ceny IF, 45) Cena Rynkowa Instrumentu Bazowego rozumie się przez to aktualną cenę IF na rynku ustalonym przez NS i wskazanym w Specyfikacji IF, 46) Giełda Bazowa rozumie się przez to rynek ustalony przez NS i wskazany w Specyfikacji IF, na którym kwotowany jest Instrument Bazowy, 47) renomowany broker rozumie się przez to brokera o ogólnie uznanej na rynku wiarygodności, którego NS może wskazać na stronie internetowej NS, 48) renomowana instytucja finansowa rozumie się przez to instytucję finansową o ogólnie uznanej na rynku wiarygodności, którą NS może wskazać na stronie internetowej NS, 49) renomowana agencja informacyjna rozumie się przez to agencję informacyjną o ogólnie uznanej na rynku wiarygodności, którą NS może wskazać na stronie internetowej NS, 50) Otwarta Pozycja rozumie się przez to otwarcie w NMS pozycji na rynku OTC poprzez powstanie praw i/lub zobowiązań związanych z nabyciem IF, w szczególności CFD, 51) długa pozycja rozumie się przez to Otwarcie Pozycji poprzez kupno danego IF, w szczególności CFD; zajmując długą pozycję Klient oczekuje wzrostu ceny IF, w szczególności CFD, 52) krótka pozycja rozumie się przez to Otwarcie Pozycji poprzez sprzedaż danego IF, w szczególności CFD; zajmując krótką pozycję Klient oczekuje spadku ceny IF, w szczególności CFD, 53) Depozyt Zabezpieczający OTC rozumie się przez to środki pieniężne Klienta podlegające zablokowaniu na Rachunku Pieniężnym Klienta w chwili Otwierania Pozycji i stanowiące zabezpieczenie Otwartej Pozycji, 54) Tabela Depozytów Zabezpieczających OTC rozumie się przez to Tabelę Depozytów Zabezpieczających OTC, z osobnymi pozycjami dla oferty MT4 i oferty NS Forex, w której (których) wskazane są wysokości środków pieniężnych stanowiących wymagany Depozyt Zabezpieczający OTC, podlegających zablokowaniu na Rachunku Pieniężnym Klienta, w chwili Otwierania Pozycji, i której (których) aktualna (aktualne) wersja (wersje) jest (są) zamieszczana (zamieszczane) na stronie internetowej NS, przy czym NS ma prawo do ustalania indywidualnego poziomu depozytu zabezpieczającego dla pojedynczego Rachunku lub grupy Rachunków w takim przypadku NS przekaże Klientowi indywidualną informację w tym zakresie za pośrednictwem NMS lub na Klienta, 55) Transakcja Odwrotna rozumie się przez to Transakcję zawartą w odwrotnym kierunku do aktualnie posiadanej przez Klienta Otwartej Pozycji, 56) Zamknięta Pozycja rozumie się przez to Otwartą Pozycję, w stosunku do której została zawarta Transakcja Odwrotna ze wskazaniem, że jest to Transakcja zamykająca do danej Otwartej Pozycji; długa pozycja jest zamykana poprzez zajęcie pozycji krótkiej, a krótka pozycja jest zamykana poprzez zajęcie pozycji długiej, 57) Dzień Roboczy rozumie się przez to wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 58) Dzień Obrotu rozumie się przez to dni i godziny ustalone przez NS w Tabeli Specyfikacji IF, w Strona 5 z 39

6 których NS kwotuje IF w NMS, 59) Rolowanie Pozycji rozumie się przez to utrzymanie pozycji na kolejny Dzień Obrotu, 60) Punkty Swapowe rozumie się przez to wynikającą z Rolowania Pozycji wartość stanowiącą podstawę do uznania/obciążenia Rachunku Pieniężnego Klienta, 61) Kwota Punktów Swapowych rozumie się przez to środki pieniężne zaksięgowane na Rachunku Pieniężnym Klienta lub z niego wyksięgowane w związku z Rolowaniem Pozycji, 62) Tabela Punktów Swapowych rozumie się przez to Tabelę Punktów Swapowych, z osobnymi pozycjami dla oferty MT4 i oferty NS Forex zawierającą (zawierających) zestawienie stawek Punktów Swapowych naliczanych w związku z Rolowaniem Pozycji, 63) środki komunikacji elektronicznej rozumie się przez to stronę internetową NS, , telefon, 64) podawanie do wiadomości Klientów rozumie się przez to przekazanie informacji Klientowi za pośrednictwem strony internetowej NS, NMS lub na Klienta albo przekazanie informacji Klientowi osobiście, telefonicznie (pod warunkiem zarejestrowania przez NS takiej rozmowy) lub przesyłką pocztową/kurierską. 3 Podstawowe zasady świadczenia usług przez NS na rzecz Klientów na podstawie Umowy i Regulaminu 1. NS, na podstawie Umowy i Regulaminu, świadczy określone usługi maklerskie oraz wykonuje określone czynności na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki NS i Klientów w zakresie świadczenia usług i wykonywania czynności, o których mowa w Umowie i Regulaminie. 2. Klient ma możliwość skorzystania z oferty zawierania, z pomocą i za pośrednictwem NMS, Transakcji bezpośrednio z NS, przy czym w przypadku oferty MT4 oraz oferty NS Forex NS nie pobiera prowizji od Transakcji. 3. NS określa i podaje na stronie internetowej NS aktualne warunki oferty MT4 i oferty NS Forex umożliwiające Klientowi wybór w zakresie skorzystania z oferty MT4 i oferty NS Forex. 4. NS zastrzega sobie możliwość zmiany warunków dla oferty MT4 i oferty NS Forex, a także możliwość zaprzestania świadczenia lub ograniczenia w świadczeniu usług w ramach oferty MT4 lub oferty NS Forex. Informacje w tym zakresie będą zamieszczanie na stronie internetowej NS. 5. Klient, przed zawarciem Umowy, określa czy będzie korzystał z oferty: 1) MT4 albo 2) NS Forex. 6. Klient w tym samym czasie może korzystać wyłącznie z jednej z dostępnych ofert: 1) MT4 albo 2) NS Forex. 7. Klient, po zawarciu Umowy, ma możliwość, po spełnieniu określonych przez NS warunków, w szczególności po zamknięciu wszystkich pozycji jakie posiada otwarte na swoim Rachunku w ramach oferty MT4 lub oferty NS Forex i po złożeniu odpowiedniej dyspozycji telefonicznej zaakceptowanej przez NS, zmiany aktualnej oferty na inną dostępną w danym momencie w NS. Klient może złożyć dyspozycję telefoniczną o zmianie posiadanej oferty jedynie po skutecznym zidentyfikowaniu Klienta przez osobę przyjmującą dyspozycje telefoniczne w NS, a takie zidentyfikowanie odbywa się na warunkach określonych do przyjmowania Zleceń drogą telefoniczną i na podstawie szczególnych informacji zawartych w KIK. 8. Klient nie ponosi opłaty za zmianę aktualnej oferty, o której mowa w Regulaminie, chyba że taka opłata (takie opłaty) zostanie (zostaną) ustalona (ustalone) w Tabeli Opłat i Prowizji. Strona 6 z 39

7 9. NS określa terminy i miejsca świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Umowie i Regulaminie, a także numery telefonów, pod którymi przyjmowane są dyspozycje telefoniczne od Klientów, przy czym NS może wprowadzać zmiany w tych zakresach. Odpowiednie informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej NS. 10. NS za świadczone usługi ma prawo do pobierania opłat i prowizji, których wysokość oraz szczegółowe zasady ich pobierania określa Tabela Opłat i Prowizji. 11. Dyspozycje, wnioski i oświadczenia Klienta przekazywane do NS mogą być składane wyłącznie w takim trybie i w takiej formie jaką dla danej dyspozycji, wniosku lub oświadczenia przewiduje Regulamin lub odpowiednia Umowa, zawarta przez NS z Klientem. 12. NS może ustalić i wprowadzić do stosowania przez NS i Klientów wzory dokumentów i formularzy używanych przez NS przy świadczeniu przez NS na rzecz Klientów usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w przepisach prawa lub w Regulaminie. 13. NS przekazuje Klientowi, na Klienta, jak również za pośrednictwem NMS, informacje, oświadczenia lub dokumenty związane ze świadczeniem przez NS na rzecz Klienta usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie, w szczególności są to informacje dotyczące wykonania Zlecenia, z uwzględnieniem 92 Rozporządzenia. 14. NS może, oprócz lub niezależnie od przesłania do Klienta informacji, oświadczenia lub dokumentu na Klienta lub za pośrednictwem NMS, przesłać do Klienta daną przesyłkę listownie, w tym listem poleconym lub przesyłką kurierską (również za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami, przy czym koszty takiej przesyłki ponosi wówczas NS, chyba że inaczej określono w Tabeli Opłat i Prowizji. 15. NS może utrwalać dyspozycje, zlecenia i rozmowy z Klientem albo z jego pełnomocnikiem lub reprezentantem, w szczególności poprzez: 1) dokonywanie, na magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych elektronicznych nośnikach informacji, nagrań dyspozycji przekazywanych za pomocą telefonu, 2) sporządzanie wewnętrznych notatek służbowych, 3) tworzenie w NMS lub w systemie informatycznym NS odpowiednich plików archiwalnych, które są przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, w formie pisemnej albo na magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych elektronicznych nośnikach informacji. 16. Niniejszym Klient wyraża zgodę na dokonywanie przez NS zapisów, o których mowa w ust. 15, oraz na wykorzystanie takich nagrań i zapisów jako dowodu we wszelkich sporach pomiędzy Klientem i NS. 4 Dokumenty regulujące zasady współpracy pomiędzy Klientem i NS 1. NS świadczy usługi w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia IF na rachunek własny Klientów zgodnie z warunkami określonymi w: 1) Regulaminie, który Klient otrzymuje przed zawarciem Umowy, w formie elektronicznej ze strony internetowej NS lub w formie gotowego wydrukowanego egzemplarza Regulaminu, 2) Umowie, 3) Polityce Wykonywania Zleceń (rynek OTC), 4) Tabeli Specyfikacji IF z osobnymi pozycjami dla oferty MT4 i oferty NS Forex, 5) Tabeli Depozytów Zabezpieczających OTC z osobnymi pozycjami dla oferty MT4 i oferty NS Forex, Strona 7 z 39

8 6) Tabeli Punktów Swapowych z osobnymi pozycjami dla oferty MT4 i oferty NS Forex, 7) Tabeli Opłat i Prowizji z osobnymi pozycjami dla oferty MT4 i oferty NS Forex. 2. Wykonując Zlecenia w imieniu i na rzecz Klienta, NS stosuje przepisy Polityki Realizacji Zleceń (OTC) w ich aktualnym brzmieniu. Polityka Realizacji Zleceń (OTC) jest dostępna na stronie internetowej NS. NS informuje Klientów o każdej istotnej zmianie Polityki Realizacji Zleceń (OTC) poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej NS. 5 Konflikt interesów i zapobieganie przez NS konfliktom interesów 1. Pomiędzy NS a Klientem występuje konflikt interesów, który polega na tym, że NS jest zawsze drugą stroną Transakcji zawieranej przez Klienta, dlatego też NS, w celu przeciwdziałania skutkom takiego konfliktu, podjął w szczególności następujące działania: 1) wdrożona została regulacja w zakresie zarządzania konfliktami interesów w NS, która jest dostępna dla Klientów na stronie internetowej NS, 2) Biuro Obrotu Instrumentami OTC NS, który jest odpowiedzialny za dokonywanie w imieniu NS Transakcji z Klientami, oddzielony jest organizacyjnie od bezpośredniego kontaktu z Klientami i od innych jednostek organizacyjnych NS współpracujących bezpośrednio z Klientami w taki sposób, aby jednostki współpracujące bezpośrednio z Klientami miały swobodę przy oferowaniu Klientom produktów będących w ofercie NS oraz przy ocenie odpowiedniości danych produktów dla poszczególnych Klientów, 3) pracownicy Biura Obrotu Instrumentami OTC NS: a) nie znają intencji Klienta co do kierunku zawarcia Transakcji, które poznają w chwili złożenia Zlecenia Klienta w NMS, b) w każdej sytuacji, przy uwzględnieniu odpowiednich zapisów Regulaminu, są zobowiązani do podawania Klientowi jednocześnie ceny kupna i sprzedaży danego IF przy uwzględnieniu Spreadu zgodnego z Tabelą Specyfikacji IF oraz z Regulaminem, które Klient może wykorzystać według swojej własnej oceny i decyzji, c) mają zakaz wypowiadania się publicznie na tematy dotyczące sytuacji na rynkach finansowych oraz nie biorą udziału w opracowywaniu raportów, analiz lub komentarzy na temat sytuacji na rynkach finansowych przygotowywanych przez NS dla Klientów. 2. NS nie będzie rekomendował Klientowi złożenia ani anulowania konkretnego Zlecenia Klienta, ani zawarcia konkretnej Transakcji przez Klienta, a złożenie lub odwołanie Zlecenia, lub zawarcie Transakcji przez Klienta stanowi wyłącznie decyzję Klienta podjętą według jego wyboru i na jego ryzyko, a Klient akceptuje to, że nie stanowi naruszenia takich ustaleń: 1) upublicznianie przez NS komentarzy na temat sytuacji na rynkach finansowych ani 2) wypowiedzi osób zatrudnionych przez NS na temat sytuacji na rynkach finansowych. 6 Wyłączenie odpowiedzialności NS NS, poza sytuacjami wskazanymi w Umowie lub Regulaminie, nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, poniesionych wydatków, opłat, kosztów, szkód lub strat Klienta: 1) za utracone korzyści, wydatki, opłaty, szkody lub straty Klienta powstałe wskutek wykonania dyspozycji lub Zlecenia Klienta zgodnie z ich treścią, Strona 8 z 39

9 2) za brak realizacji lub częściową realizację dyspozycji lub Zlecenia Klienta, jeżeli jest to wynikiem zastosowania co najmniej jednego z zapisów Umowy lub Regulaminu, 3) powstałych wskutek nieodebrania przez Klienta informacji udostępnionej, przekazanej lub wysłanej przez NS do Klienta zgodnie z Umową lub Regulaminem, 4) gdy Klient nie przekaże do NS danych niezbędnych do sporządzenia odpowiednich deklaracji, zeznań, wykazów, informacji, w tym podatkowych, dotyczących Klienta, 5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za które NS nie ponosi odpowiedzialności lub gdy jest to następstwem okoliczności, za które NS nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowanych: a) przerwami bądź opóźnieniami w transmisji danych, b) wadliwym funkcjonowaniem łączy telekomunikacyjnych, co spowodowało brak możliwości złożenia przez Klienta Zlecenia czy przekazania innej dyspozycji, czy uzyskania informacji o stanie Rachunku, za powstanie których NS nie ponosi odpowiedzialności, 6) za niewykonanie zobowiązania, jeżeli Klient nie uregulował na czas opłat lub prowizji zależnych NS, w szczególności w przypadku określonym w 28 ust. 9 pkt 4 Regulaminu, 7) za utracone korzyści, wydatki, opłaty, szkody lub straty Klienta, jeżeli NS: a) rozwiązał Umowę w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia określonym w 38 Regulaminu w związku z naruszeniem przez Klienta Umowy zawartej z Klientem lub Regulaminu, b) odmówił przyjęcia dyspozycji lub Zlecenia Klienta w związku z naruszeniem przez Klienta Regulaminu lub Umowy zawartej z Klientem, przy czym o takiej odmowie NS informuje Klienta za pomocą a lub za pośrednictwem NMS. 7 Siła Wyższa 1. NS i Klient ustalają, że przez Siłę Wyższą rozumieją sytuację, w której ze względu na zdarzenie, pozostające poza możliwością jego kontroli przez NS i za które NS nie ponosi odpowiedzialności, nie jest możliwe funkcjonowanie NS lub NMS zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, Regulaminie i w innych dokumentach określających zasady świadczenia usług przez NS na rzecz Klienta, a w szczególności NS i Klient przez Siłę Wyższą rozumieją: 1) nieoczekiwane zdarzenie społeczno-gospodarcze, takie jak: zdarzenie związane z wystąpieniem kataklizmu, konfliktu zbrojnego, ataku terrorystycznego, zamieszek, strajku, pożaru, awarii podstawowej infrastruktury (dostawa energii elektrycznej, środki łączności, komunikacji), 2) brak połączenia internetowego w wyniku awarii dostawcy internetu lub przeciążenia łącza, za które NS nie ponosi odpowiedzialności, 3) awarię systemów informatycznych, awarię systemów telekomunikacyjnych lub awarię sprzętu komputerowego uniemożliwiającą poprawne funkcjonowanie systemów informatycznych, przy czym NS odpowiada za prawidłowe działanie tychże systemów w granicach należytej staranności. 2. NS i Klient ustalają, że sytuacja, w której na danym rynku narzucone zostały takie wymagania bądź zasady, które przekreślają możliwość dokonywania na nim transakcji zgodnie z dotychczas powszechnie przyjętymi zasadami zawierania transakcji na tym rynku nie stanowi Siły Wyższej, lecz z uwagi na fakt, iż jest to sytuacja pozostająca poza możliwością kontroli przez NS, NS i Klient będą ją traktowali jako Siła Wyższa, a odpowiedzialność NS w tym zakresie jest wyłączona. 3. NS i Klient ustalają, że NS ponosi odpowiedzialność w sytuacji, w której notowania cen Instrumentu Strona 9 z 39

10 Bazowego na danym rynku zostały zawieszone lub anulowane albo dany rynek został zamknięty, zaś NS nie zawiesił kwotowań instrumentów finansowych opartych o cenę Instrumentu Bazowego. NS nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli, przy zachowaniu należytej staranności NS nie był w stanie zawiesić kwotowań instrumentów finansowych opartych o cenę Instrumentu Bazowego tak, aby nie doszło do zawarcia z Klientem Transakcji po Cenie Błędnej lub po Cenie Wadliwej - w takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Siły Wyższej. 4. Klient akceptuje to, że NS, w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek utrudnienie, zwłokę lub brak wypełnienia obowiązków nałożonych na NS postanowieniami Umowy lub Regulaminu. ROZDZIAŁ II ZASADY W ZAKRESIE PODPISYWANIA UMOWY 8 Czynności przed zawarciem Umowy 1. Wszyscy potencjalni Klienci NS, przed zawarciem Umowy, są uznawani przez NS za Klientów Detalicznych, przy czym każdy taki Klient, poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej NS, jest informowany o zasadach traktowania przez NS Klientów Detalicznych, Klientów Profesjonalnych i Uprawnionych Kontrahentów oraz o możliwości przedstawienia, zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w NS, odpowiedniego żądania przez Klienta co do zmiany kategorii przyznanej Klientowi przez NS. Zmiana kategorii, do której jest zaliczony Klient odbywa się zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w NS. 2. Klienci są zobowiązani do niezwłocznego przekazywania do NS, w formie pisemnej na adres siedziby NS, informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta w inny sposób niż w kategorii, do której aktualnie jest zaliczony dany Klient przez NS. 3. Klient, w celu zawarcia Umowy z NS i przed jej podpisaniem, jest zobowiązany uzupełnić i podpisać przygotowane przez NS następujące formularze, których aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej NS: 1) Karta Informacyjna Klienta (KIK), 2) Formularz PEPs, który jest wypełniany wyłącznie przez Klienta będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, a także gdy Klient posiada miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) Formularz GIIF, 4) Ankieta MiFID. 4. NS, na podstawie informacji uzyskanych od Klienta, zamieszczonych w Ankiecie MiFID, dokonuje oceny czy usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest adekwatna dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę w zakresie IF oraz doświadczenie inwestycyjne, przy czym, jeżeli Klient: 1) uzupełnił wszystkie pola Ankiety MiFID, w tym udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w tym formularzu, a NS, na podstawie podanych przez Klienta informacji w Ankiecie MiFID, uzna, że usługa ta: a) jest adekwatna dla Klienta ocena taka jest zamieszczana w odpowiednim miejscu Ankiety Strona 10 z 39

11 MiFID oraz potwierdzana podpisami NS i Klienta, i Umowa może zostać zawarta, a Klient będzie mógł złożyć pierwsze Zlecenie po wpłaceniu środków pieniężnych na Rachunek Pieniężny Klienta, b) nie jest adekwatna dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne ocena taka jest zamieszczana w odpowiednim miejscu Ankiety MiFID oraz potwierdzana podpisami NS i Klienta, i Umowa może zostać zawarta, przy czym Klient, przed złożeniem pierwszego Zlecenia, jest zobowiązany do zapoznania się ze szkoleniem internetowym przygotowanym przez NS w zakresie dokonywania inwestycji na rynku OTC i zasad funkcjonowania NMS, które to szkolenie jest dostępne na stronie internetowej NS i według zasad określonych na tej stronie, a Klient będzie mógł złożyć pierwsze Zlecenie po wpłaceniu środków pieniężnych na Rachunek Pieniężny Klienta, 2) nie uzupełnił wszystkich pól Ankiety MiFID lub nie udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w tym formularzu, co uniemożliwia dokonanie przez NS oceny adekwatności dla Klienta usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy i Regulaminu, NS ostrzega Klienta, że nie jest w stanie dokonać oceny czy dana usługa lub IF są dla niego adekwatne, a takie ostrzeżenie jest zamieszczane w odpowiednim miejscu Ankiety MiFID oraz potwierdzane podpisami NS i Klienta, i Umowa może zostać zawarta, przy czym w takim przypadku w zakresie możliwości złożenia pierwszego Zlecenia przez Klienta stosuje się zapisy pkt 1 lit. b). 5. Formularze, o których mowa w ust. 3, uzupełnione i po ich podpisaniu przez Klienta stają się integralną częścią Umowy zawieranej przez NS z Klientem. 6. Klient, przed złożeniem pierwszego Zlecenia, jest zobowiązany do zapoznania się z Instrukcją Użytkownika oraz z Wersją Demo NMS, które są dostępne na stronie internetowej NS, a brak takiego zaznajomienia się przez Klienta z Instrukcją Użytkownika i z Wersją Demo NMS może skutkować poniesieniem przez Klienta strat, wydatków, opłat, szkody, lub utracone korzyści już przy realizacji pierwszego Zlecenia, za które to skutki NS nie będzie odpowiedzialny w związku z tym, że Klient rozpoczął inwestowanie na rynku OTC bez wcześniejszego zaznajomienia się z Instrukcją Użytkownika oraz z Wersją Demo NMS. 9 Zawarcie Umowy w obecności osoby upoważnionej przez NS lub korespondencyjnie 1. Umowa może zostać zawarta: 1) w obecności osoby upoważnionej przez NS lub 2) poprzez złożenie przez Klienta, w obecności notariusza lub pracownika Agenta, podpisów na dokumentach wymaganych do zawarcia Umowy oraz przekazania takich dokumentów do NS lub 3) korespondencyjnie. 2. NS, w przypadku zawierania Umowy w obecności osoby upoważnionej przez NS, przed podpisaniem Umowy, weryfikuje dokumenty przedstawiane przez Klienta i może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających autentyczność danych przedstawianych lub dotyczących Klienta. 3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zawierania Umowy drogą korespondencyjną znajdują się na stronie internetowej NS, przy czym: 1) Klient nie ponosi kosztów zawierania Umowy drogą korespondencyjną, chyba że taka opłata Strona 11 z 39

12 zostanie ustalona w Tabeli Opłat i Prowizji, 2) NS może podjąć decyzję o zawieszeniu lub zaprzestaniu zawierania Umów w trybie korespondencyjnym, a w takim przypadku odpowiednia informacja jest zamieszczana na stronie internetowej NS. 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez Klienta i NS, pod warunkiem, że NS otrzymał oryginały podpisanych przez Klienta następujących dokumentów: 1) Karta Informacyjna Klienta (KIK), 2) Formularz PEPs, który jest podpisywany wyłącznie przez Klienta będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, a także gdy Klient posiada miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) Formularz GIIF, 4) Ankieta MiFID, 5) Umowa. 5. NS, w przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, może odmówić otwarcia Rachunku oraz świadczenia usług, jeżeli wystąpią wątpliwości dotyczące w szczególności tożsamości osoby zawierającej Umowę lub autentyczności przedstawionych dokumentów. W takim przypadku NS niezwłocznie zawiadamia Klienta przesyłając odpowiednią informację na Klienta wskazany w KIK. 6. Zawarcie Umowy jest warunkiem koniecznym do otwarcia przez NS Rachunku Pieniężnego dla Klienta oraz rozpoczęcia świadczenia usług przez NS na rzecz Klienta, przy czym w przypadku podpisywania Umowy w drodze korespondencyjnej warunkiem złożenia przez Klienta pierwszego Zlecenia jest dokonanie przelewu bankowego na rachunek bankowy NS, w celu dokonania wpłaty na Rachunek Klienta, z rachunku bankowego Klienta. 10 Umowa zawierana z krajową osobą fizyczną w obecności osoby upoważnionej przez NS 1. Osoba fizyczna przy zawieraniu Umowy w obecności osoby upoważnionej przez NS jest zobowiązana okazać tej osobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty wydany w RP lub paszport) pozwalający zidentyfikować Klienta, a także jest zobowiązana podać dane dotyczące Klienta wymagane przez NS, zgodnie z odpowiednim formularzem Umowy dostępnym na stronie internetowej NS, i które są wpisywane do treści Umowy, a Klient potwierdza te dane składając swój podpis pod Umową. 2. NS, w przypadku nieokazania przez Klienta wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, może odmówić zawarcia Umowy z Klientem. 3. W imieniu Klienta będącego osobą fizyczną Umowę może podpisać pełnomocnik Klienta, przy czym takie pełnomocnictwo zostanie uwzględnione przez NS tylko i wyłącznie, gdy ma formę aktu notarialnego lub formę pisemną z podpisem Klienta poświadczonym notarialnie oraz zawiera umocowanie dla pełnomocnika, w rozumieniu art. 106 kodeksu cywilnego, do ustanowienia, przez pełnomocnika Klienta, NS pełnomocnikiem Klienta w zakresie wynikającym z zawieranej Umowy. 11 Umowa zawierana z innymi podmiotami krajowymi w obecności osoby upoważnionej przez NS Strona 12 z 39

13 1. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 4, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez NS następujące oryginały dokumentów (lub ich uwierzytelnione notarialnie kopie): 1) w przypadku spółek prawa handlowego: a) dokument (w szczególności statut lub umowa spółki) stwierdzający, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa oraz aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli spółka jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, b) podpisane, zgodnie z zasadami reprezentacji, pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie danej spółki zawierające listę udziałowców (akcjonariuszy), z których każdy posiada powyżej 25% udziałów (akcji) lub 25% głosów na zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) tej spółki, przy czym nie dotyczy to spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym w Unii Europejskiej, a także spółek świadczących usługi finansowe na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy takim udziałowcem (akcjonariuszem) jest podmiot wpisany do odpowiedniego rejestru, okazanie również osobie upoważnionej przez NS aktualnego (wydany nie wcześniej niż miesiąc przed datą zawarcia Umowy odpisu z tego rejestru albo złożenie pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia danej spółki, że spółka nie posiada takich udziałowców (akcjonariuszy) lub nie zna ich danych albo, że papiery wartościowe spółki są w obrocie zorganizowanym w Unii Europejskiej lub spółka świadczy usługi finansowe na terytorium Unii Europejskiej, 2) w przypadku innych osób prawnych aktualny wyciąg z właściwego rejestru, 3) w przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumenty potwierdzające, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku spółki nie posiadającej osobowości prawnej również aktualny tekst umowy spółki, 4) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) albo aktualne zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Miasta lub Gminy o wpisie danej osoby do ewidencji działalności gospodarczej, 5) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu, 6) zaświadczenie o posiadanym NIP, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu, 7) inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek ich okazanie lub złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania lub złożenia zażąda NS, a ponadto jest zobowiązana podać dane dotyczące Klienta wymagane przez NS, zgodnie z odpowiednim formularzem Umowy dostępnym na stronie internetowej NS, i które są wpisywane do treści Umowy, a Klient potwierdza te dane składając swój podpis pod Umową. 2. NS, w przypadku nieokazania przez Klienta odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub braku złożenia wymaganych oświadczeń lub podania wymaganych przez NS danych, może odmówić zawarcia Umowy z Klientem. 3. Klient, o którym mowa w ust. 1, przekazuje również do NS przy zawieraniu Umowy wykaz osób upoważnionych do otrzymania w imieniu Klienta Hasła i Loginu oraz do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy wraz cechami ich dokumentów tożsamości (rodzaj, numer) oraz numerem PESEL (jeśli osoby te posiadają taki numer). Strona 13 z 39

14 4. NS może odstąpić od obowiązku okazania przez podmioty, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kserokopii takich dokumentów. 12 Umowa zawierana z osobą zagraniczną w obecności osoby upoważnionej przez NS 1. Przy zawieraniu Umowy z zagraniczną osobą fizyczną stosuje się odpowiednio 10 Regulaminu, przy czym identyfikacja Klienta następuje na podstawie paszportu lub innego równoważnego z paszportem dokumentu tożsamości (w szczególności karta stałego pobytu). 2. Zagraniczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 4, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez NS następujące oryginały dokumentów (lub ich uwierzytelnione notarialnie kopie): 1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub inny dokument urzędowy stwierdzający, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa i zawierający podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz informacje o jej statusie (aktualny, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed datą zawarcia Umowy), a także pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, 2) odpowiednie zezwolenia, o ile są wymagane w zakresie funkcjonowania danej osoby zagranicznej, 3) odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienie do składania przez osoby lub podmioty reprezentujące daną osobę prawną oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z dokumentów, o których mowa w pkt 1, 4) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania zażąda NS, a ponadto jest zobowiązana podać dane dotyczące Klienta wymagane przez NS, zgodnie z odpowiednim formularzem Umowy dostępnym na stronie internetowej NS, i które są wpisywane do treści Umowy, a Klient potwierdza te dane składając swój podpis pod Umową. 3. Klient, o którym mowa w ust. 1, przekazuje również do NS przy zawieraniu Umów wykaz osób upoważnionych do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy, a w tym zakresie stosuje się odpowiednio 11 ust. 3 Regulaminu. 4. NS może określić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania NS o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust NS, z zastrzeżeniem ust. 6, może odstąpić od obowiązku okazania przez podmioty, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kserokopii takich dokumentów. 6. Dodatkowo Klient, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w celu stosowania wobec jego dochodów z obrotu IF stawki podatku wynikającej z umowy międzynarodowej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, jest zobowiązany okazać osobie upoważnionej przez NS oryginał (lub uwierzytelnioną notarialnie kopię) certyfikatu rezydencji (odpowiedni dokument wydany przez właściwe władze poza granicami RP i potwierdzający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym RP ratyfikowała umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu). 7. NS może zażądać (osobiście, telefonicznie lub na Klienta), aby oświadczenia lub dokumenty pochodzące od osób zagranicznych albo od urzędów lub organów państw obcych, zostały Strona 14 z 39

15 uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej. 8. NS może zażądać (osobiście, telefonicznie lub na Klienta), aby dokumenty pochodzące od osób zagranicznych albo od urzędów lub organów państw obcych, które są sporządzone w języku obcym, zostały przetłumaczone, na koszt Klienta, na język polski przez tłumacza przysięgłego. 13 Umowa zawierana na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych Zawarcie Umowy oraz dysponowanie Rachunkiem Pieniężnym otwartym na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych następuje na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, o ile NS, na podstawie przedstawionych dokumentów, wyrazi zgodę na zawarcie Umowy z osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych. 14 Umowa z osobami pozostającymi w związku małżeńskim 1. NS może wyrazić zgodę na zawarcie Umowy wspólnie na rzecz osób pozostających w związku małżeńskim, będącymi rezydentami polskimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, o ile złożą oświadczenie o pozostawaniu we wspólności majątkowej małżeńskiej. W takim przypadku osoby te są traktowane jako współposiadacze Rachunku Pieniężnego oraz Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego. 2. Przez zawarcie Umowy współposiadacze Rachunku Pieniężnego oraz Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego stają się wierzycielami i dłużnikami solidarnymi NS. Współposiadacze Rachunku Pieniężnego oraz Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego odpowiadają solidarnie wobec NS za wszelkie zobowiązania wynikające ze świadczonych przez NS usług, a w szczególności za zobowiązania wynikające z Umowy. 3. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa, współposiadacze wyrażają zgodę na: 1) dysponowanie przez każdego z nich bez ograniczeń IF i środkami zaewidencjonowanymi na Rachunku Pieniężnego oraz w Rejestrze Operacyjnym i Rejestrze Ewidencyjnym, 2) samodzielne składanie oświadczeń woli w imieniu współposiadaczy, wydawanie wszelkich dyspozycji związanych ze świadczeniem usług oraz z prowadzeniem Rachunku Pieniężnego oraz Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego przez NS. 4. Doręczenie przez NS wszelkich powiadomień i korespondencji jednemu współposiadaczowi Rachunku Pieniężnego oraz Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego uznaje się za skuteczne wobec drugiego współposiadacza. 5. Po zawarciu Umowy nie jest możliwa taka jej modyfikacja, która powodowałaby zmianę liczby posiadaczy Rachunku Pieniężnego oraz Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego. 15 Zmiana danych dotyczących Klienta 1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania do NS: Strona 15 z 39

16 1) oryginałów dokumentów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) albo informacji potwierdzających wszelkie zmiany danych dotyczących Klienta i Umów zawartych z Klientem, 2) informacji o zagubieniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty wydany w RP lub paszport) Klienta, pełnomocnika lub reprezentanta Klienta. 2. NS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec Klienta, jak również za szkody powstałe wskutek realizacji dyspozycji lub zleceń złożonych przed przekazaniem do NS przez Klienta dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1. ROZDZIAŁ III PODSTAWOWE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANE PRZEZ KLIENTA 16 Udzielanie pełnomocnictw przez Klienta 1. Klient może udzielić pełnomocnictwa do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy. 2. Klient nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na formularzu ustalonym przez NS, a NS może zaakceptować również pełnomocnictwo udzielone w innym dokumencie, jeżeli: 1) jego forma i zakres spełniają wymogi określone w przepisach prawa i w Regulaminie, 2) z pełnomocnictwa jasno wynika co najmniej zakres i osoba pełnomocnika, 3) NS uzna prawidłowość umocowania pełnomocnika do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy, przy czym Klient jest zobowiązany zamieścić w dokumencie pełnomocnictwa: a) imię i nazwisko pełnomocnika, adres zameldowania i zamieszkania (o ile pełnomocnik posiada takie adresy), posiadany numer PESEL (o ile pełnomocnik posiada taki numer), rodzaj, serię i numer dokumentu (dowód osobisty wydany w RP lub paszport) stwierdzającego tożsamość pełnomocnika w przypadku udzielania pełnomocnictwa osobie fizycznej, b) nazwę (firmę), siedzibę i adres, nazwę i numer rejestru, do którego została wpisana osoba prawna (jeśli wpis jest dokonany) w przypadku udzielania pełnomocnictwa osobie prawnej. 3. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem ust. 5, może być udzielone przez Klienta w formie: 1) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście w obecności osoby upoważnionej przez NS poświadczającej autentyczność podpisu Klienta, 2) pisemnego oświadczenia z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu Klienta udzielającego pełnomocnictwa, przy czym NS, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać: a) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej, b) przetłumaczenia, na koszt Klienta lub pełnomocnika, dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego, 3) pełnomocnictwa notarialnego, przy czym NS, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać: a) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej, Strona 16 z 39

17 b) przetłumaczenia, na koszt Klienta lub pełnomocnika, dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4. Pełnomocnictwo może być udzielone bez obecności pełnomocnika, przy czym pełnomocnik będzie mógł korzystać z takiego pełnomocnictwa po przekazaniu do NS, na warunkach określonych przez NS: 1) pisemnego oświadczenia pełnomocnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez NS danych osobowych pełnomocnika w zakresie niezbędnym do wykonywania udzielonego pełnomocnictwa, 2) wzoru podpisu pełnomocnika złożonego (w jednym lub większej liczbie dokumentów) w formie: a) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście w obecności osoby upoważnionej przez NS poświadczającej autentyczność podpisu pełnomocnika, b) potwierdzonej notarialnie, przy odpowiednim uwzględnieniu ust. 3 pkt 2 i NS może wprowadzić inny, niż określony w ust. 3, sposób udzielania pełnomocnictwa. 6. NS, po otrzymaniu dokumentu pełnomocnictwa, ocenia czy przekazane dokumenty są wystarczające, a w przypadku stwierdzenia wątpliwości co do treści lub zakresu pełnomocnictwa albo braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może, wskazując stwierdzone wątpliwości lub braki, wezwać Klienta lub pełnomocnika (osobiście, telefonicznie lub elektronicznie na Klienta lub za pośrednictwem NMS) do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, a do czasu ich wyjaśnienia lub uzupełnienia może nie zaakceptować udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa w całości lub w części. 17 Zakresy pełnomocnictw udzielanych przez Klienta 1. NS ustala dopuszczalne zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Klienta w zakresie Umowy. Klient może ustanowić pełnomocnictwo do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy jako: 1) pełnomocnictwo pełne (bez ograniczeń), na którego podstawie pełnomocnik jest umocowany do wykonywania wszelkich czynności w zakresie Umowy w takim samym zakresie jak Klient, 2) pełnomocnictwo ograniczone, w którym Klient określa zakres pełnomocnictwa i umocowuje pełnomocnika tylko do wskazanych w pełnomocnictwie czynności w zakresie Umowy i Rachunku Klienta. 2. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1, mogą być: 1) stałe lub 2) jednorazowe, lub 3) udzielone na określony czas. 3. Dyspozycje, wnioski i oświadczenia pełnomocnika Klienta składane do NS powinny zawierać dane wymagane dla dyspozycji, wniosków i oświadczeń Klienta, a ponadto co najmniej imię i nazwisko (nazwę) pełnomocnika. NS, po otrzymaniu dyspozycji, wniosku lub oświadczenia pełnomocnika Klienta, może zażądać od pełnomocnika (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) uzupełnienia dyspozycji, wniosku lub oświadczenia o dodatkowe informacje dotyczące pełnomocnika (w szczególności numer PESEL lub inne dane identyfikujące pełnomocnika) albo okazania przez pełnomocnika osobie upoważnionej przez NS dokumentu tożsamości (dowód osobisty wydany w RP lub paszport) potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, do którego jest wpisany pełnomocnik. Strona 17 z 39

18 4. Pełnomocnik Klienta może ustanawiać dalszych pełnomocników tylko wówczas, kiedy możliwość taka wynika wyraźnie z treści pełnomocnictwa. 18 Odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictw udzielanych przez Klienta 1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w Regulaminu, może być w każdej chwili zmienione lub odwołane, a do sposobu, trybu, warunków oraz formy zmiany lub odwołania tego pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio 16 Regulaminu, z tym że Klient może odwołać lub ograniczyć zakres pełnomocnictwa na podstawie dyspozycji złożonej osobiście w obecności osoby upoważnionej przez NS, chyba że NS ustali również inny tryb przekazywania takich oświadczeń przez Klienta. 2. Pełnomocnik Klienta, przy odpowiednim zastosowaniu 16 ust. 4 Regulaminu, może przekazać do NS oświadczenie o rezygnacji z działania jako pełnomocnik Klienta, a wówczas NS przekazuje odpowiednią informację na Klienta. 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w Regulaminu, wygasa: 1) wskutek odwołania lub upływu terminu na jaki zostało udzielone, 2) z chwilą rozwiązania Klienta lub pełnomocnika będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 4. NS, do czasu otrzymania pisemnej informacji potwierdzonej przez odpowiedni sąd lub urząd o śmierci Klienta lub o rozwiązaniu Klienta, nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji lub zleceń złożonych przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygasło z chwilą śmierci lub rozwiązania Klienta. ROZDZIAŁ IV RACHUNKI, ZLECENIA I TRANSAKCJE 19 Hasło i Login Klienta 1. NS, w celu umożliwienia Klientowi składania Zleceń i zawierania Transakcji, nada Klientowi unikalny Login oraz Hasło startowe do NMS, które są przekazywane Klientowi drogą telefoniczną przy wykorzystaniu numeru telefonicznego podanego przez Klienta w KIK oraz po uprzedniej identyfikacji Klienta przeprowadzonej zgodnie z danymi zawartymi w KIK, jak również po wpłacie przez Klienta na Rachunek Rozliczeniowy środków pieniężnych w kwocie nie niższej niż kwota minimalna ustalona przez NS, przy uwzględnieniu zapisów Umowy i Regulaminu. 2. Klient ma prawo, a w swoim interesie powinien, zmienić Hasło startowe i ustalić nowe Hasło do NMS przy pierwszym logowaniu do NMS, przy czym Klient może dokonać zmiany Hasła tylko za pomocą aplikacji Noble Markets 4, do której każdy Klient ma dostęp. 3. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy przechowywaniu i udostępnianiu Loginu, Hasła oraz danych zamieszczonych w KIK. 4. Klient oświadcza, ze jest w pełni świadomy faktu, iż ujawnienie Loginu lub Hasła osobom trzecim stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa środków zgromadzonych na jego Rachunku Pieniężnym. Dlatego też w przypadku podejrzenia, że Login lub Hasło albo jakiekolwiek dane Klienta Strona 18 z 39

19 zamieszczone przez Klienta w KIK w jakikolwiek sposób są znane nieuprawnionym osobom trzecim, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym NS. 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Zlecenia złożone za pośrednictwem NMS oraz za składane dyspozycje wypłaty środków pieniężnych zrealizowane przez NS przy przestrzeganiu postanowień Regulaminu, które zostały opatrzone Loginem i Hasłem Klienta. 6. Klient zobowiązuje się do naprawienia szkód, jakie może ponieść NS w wyniku realizacji błędnych Zleceń Klienta w NMS, jeżeli są one opatrzone jego Loginem niezależnie od tego, kto faktycznie takie Zlecenia złożył. 20 Rachunek Pieniężny 1. NS otwiera dla Klienta Rachunek Pieniężny prowadzony w Walucie Rachunku i służący do ewidencjowania rozliczeń Transakcji. Rachunek Klienta o określonym numerze może być prowadzony tylko i wyłącznie w jednej Walucie Rachunku. 2. Wpłaty Klientów na Rachunek Pieniężny dokonywane są na Rachunek Rozliczeniowy wskazany przez NS w Umowie. O każdej zmianie Rachunku Rozliczeniowego NS będzie informował Klientów, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem przyjmowania wpłat na nowy numer Rachunku Rozliczeniowego, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej NS oraz przekazując odpowiednią informację Klientowi za pośrednictwem NMS. 3. Klient dokonując wpłaty na aktualny Rachunek Rozliczeniowy zobowiązany jest podać następujące informacje: 1) imię i nazwisko (nazwę) Klienta, 2) tytuł wpłaty, 3) Login Klienta, przy czym przy pierwszej wpłacie dokonywanej przez Klienta na rachunek bankowy NS nie jest konieczne wskazywanie w opisie przelewu Loginu Klienta, o ile Klient będący osobą fizyczną wskazał w opisie przelewu swój PESEL. 4. NS, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych po zaksięgowaniu przez bank wpłaty Klienta na Rachunek Rozliczeniowy środków pieniężnych, a przy pierwszej wpłacie w kwocie nie niższej niż kwota minimalna ustalona przez NS, przy uwzględnieniu zapisów Umowy i Regulaminu, zapisuje wpłacone środki na Rachunku Pieniężnym Klienta. Jeżeli zapisanie przez NS na Rachunku Pieniężnym Klienta nastąpi w 4-tym (czwartym) Dniu Roboczym lub w terminie późniejszym niż wpłata Klienta zaksięgowana przez bank na Rachunku Rozliczeniowym, wówczas NS zapłaci Klientowi karę umowną w wysokości równej kwocie oprocentowania WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate ze stopą trzymiesięczną) naliczonego od kwoty wpłaty Klienta, liczonej od 4 (czwartego) Dnia Roboczego po wpłacie Klienta zaksięgowanej przez bank na Rachunku Rozliczeniowym do wcześniejszego z terminów spośród dnia zaksięgowania takiej wpłaty na Rachunku Pieniężnym Klienta lub dnia zwrotu środków pieniężnych przez NS, jeżeli NS odmówi przyjęcia wpłaty od Klienta z uwagi na nieakceptowany przez NS poziom ryzyka, przy czym odpowiedzialność NS z tytułu opóźnionego zaksięgowania wpłaty Klienta na jego Rachunku Pieniężnym lub z tytułu opóźnionego zwrotu środków pieniężnych przez NS jest ograniczona do wysokości takiej kary umownej. 5. NS, przyjmuje wpłaty na Rachunek Rozliczeniowy również za pośrednictwem Systemu Płatności Dotpay, przy czym NS może ograniczyć wysokość wpłat możliwych do dokonywania za Strona 19 z 39

20 pośrednictwem Systemu Płatności Dotpay w takim przypadku NS przekaże Klientowi informację poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji w Tabeli Opłat i Prowizji. NS w żaden sposób nie gwarantuje poprawności działania Systemu Płatności Dotpay i Klient używa tego systemu na własne ryzyko i odpowiedzialność, w szczególności z uwagi na to, że System Płatności Dotpay jest systemem płatności niezależnym od NS i będącym własnością podmiotu zewnętrznego i niezależnego w stosunku do NS. Wpłaty na Rachunek Rozliczeniowy za pomocą Systemu Płatności Dotpay mogą być obciążone prowizją, zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji. 6. Środki pieniężne na Rachunku Pieniężnym mogą być oprocentowane według zasad i stawek określonych przez NS. Stawki te i ich zmiany są podawane w formie odpowiednich komunikatów na stronie internetowej NS, a nowe stawki obowiązują w terminach podawanych w tych komunikatach. 7. Na Rachunku Pieniężnym rejestrowane są następujące operacje: 1) wpłaty i wypłaty środków pieniężnych, 2) zyski i straty wynikające z zamkniętych Transakcji na IF, 3) obciążenia z tytułu rozliczonych Kwot Punktów Swapowych, 4) obciążenia z tytułu opłat i prowizji należnych NS zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, 5) uznania i obciążenia z tytułu anulowania albo zmiany warunków Transakcji w sposób określony w Regulaminie, 6) inne obciążenia wynikające z Umowy lub Regulaminu. 8. Środki wpłacane na Rachunek Pieniężny, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, będą wykorzystywane w następującej kolejności: 1) pokrycie opłat i prowizji należnych NS, 2) pokrycie należności Klienta z tytułu anulowania albo zmiany warunków Transakcji w sposób określony w Regulaminie, 3) na pokrycie ujemnego salda na Rachunku Pieniężnym, 4) rozliczenie strat na Zamkniętych Transakcjach, 5) do wykorzystania na Depozyt Zabezpieczający OTC. 9. NS, niezależnie od postanowień Regulaminu, przysługuje prawo do potrącenia ze środków wpłacanych przez Klienta wszelkich kwot należnych NS w wyniku zawarcia, rozwiązania, wygaśnięcia bądź rozliczenia Transakcji oraz wszelkich innych kwot należnych na podstawie Regulaminu oraz Umowy. 10. NS, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, wykonuje dyspozycje Klienta dotyczące środków pieniężnych zgromadzonych na jego Rachunku Pieniężnym wyłącznie w celu: 1) rozliczenia wyników Transakcji, 2) pokrywania opłat i prowizji należnych NS, 3) przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta wskazany w KIK, 4) przeksięgowania środków pieniężnych na inny Rachunek Pieniężny Klienta lub na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych prowadzony przez NS. 11. Dyspozycja przelewu środków pieniężnych na rachunek Klienta, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 4, może być złożona osobiście przez Klienta w miejscach określonych przez NS i wskazanych na stronie internetowej NS lub w formie dyspozycji telefonicznej po uprzedniej identyfikacji Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie oraz na podstawie danych Klienta wskazanych w KIK. 12. NS, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych po otrzymaniu od Klienta dyspozycji wypłaty lub przeksięgowania środków pieniężnych Klienta, zrealizuje taką dyspozycję, pod warunkiem, że dyspozycja ta dotyczy kwoty w wysokości nieprzekraczającej Salda Dostępnych Środków według Rejestru Operacyjnego, przy czym dyspozycja wypłaty nie będzie przez NS Strona 20 z 39

(obowiązuje od dnia 23 lipca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne

(obowiązuje od dnia 23 lipca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB R REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Prenumerata Forbes za darmo. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Prenumerata Forbes za darmo. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na platformie Noble Markets MT5 polegających na wykonywaniu zleceń na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 15 września 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru:

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko / Nazwa: Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: Nazwa organu wydającego dokument tożsamości / paszport / organu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowa 81 lokal 101 (85-009 Bydgoszcz), wpisana do

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja dla Absolwentów UMK (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Promocja dla Absolwentów UMK (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 roku) REGULAMIN PROMOCJI Promocja dla Absolwentów UMK (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Promocja dla Absolwentów UMK (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocyjna Prowizja MT4 STP (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Promocyjna Prowizja MT4 STP (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Promocyjna Prowizja MT4 STP (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Promocyjna Prowizja MT4 STP (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 1. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Ja niżej podpisany / -a działając jako Akcjonariusz Spółki Premium Food Restaurants S.A. Adres e-mail:... uprawniony/-a do udziału w zwołanym na

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Black Pearl Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 listopada 2015 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 09.01.2015 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. Wersja obowiązująca od dnia 10 sierpnia 2010 r. 1 DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad: OGŁOSZENIE z dnia 23 maja 2013 r. ZARZĄDU ALIOR BANKU S.A. o zwołaniu ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Alior Banku Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 1 w zw. z art. 402 1 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA. ZAGRANICZNY RYNEK KASOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA. ZAGRANICZNY RYNEK KASOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA. ZAGRANICZNY RYNEK KASOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka: IPOPEMA Securities S.A. Raport bieżący nr: 4/2015 Data: 3 czerwca 2015 r. Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1)

Porządek obrad: Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1) Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1) 1 i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), zwołuje na dzień 22 grudnia 2011 roku na godzinę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RB 4/2014 Zwołanie NWZ BOŚ S.A. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 lutego 2014 r. Zgodnie z 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne

(obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Optizen Labs Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Więcej handlujesz, więcej zyskujesz. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 września 2012 roku) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Więcej handlujesz, więcej zyskujesz. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 września 2012 roku) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Więcej handlujesz, więcej zyskujesz (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 września 2012 roku) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Więcej handlujesz, więcej

Bardziej szczegółowo

dokumentem tożsamości.. seria i nr dokumentu.. oraz numerem PESEL.., uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

dokumentem tożsamości.. seria i nr dokumentu.. oraz numerem PESEL.., uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 12.04.2013 r. I. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

tożsamości.. seria i nr dokumentu.. oraz numerem PESEL.., uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

tożsamości.. seria i nr dokumentu.. oraz numerem PESEL.., uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 14 kwietnia 2014 r. I. identyfikacja Akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 31 października 2014 r. ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. o zwołaniu NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE z dnia 31 października 2014 r. ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. o zwołaniu NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE z dnia 31 października 2014 r. ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. o zwołaniu NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Alior Banku Spółka Akcyjna ( Bank ), działając na podstawie art. 399 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Czapińskiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej ( Spółka ) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Wrocław, dnia 02 maja 2014 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Prosta 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku na godzinę 18:00

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku na godzinę 18:00 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku na godzinę 18:00 Zarząd KCI S.A. (dalej Spółka ) z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej

Bardziej szczegółowo

V GROUP S.A ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DLA AKCJONARIUSZA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

V GROUP S.A ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DLA AKCJONARIUSZA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ V GROUP S.A ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DLA AKCJONARIUSZA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ Działając w imieniu (nazwa Akcjonariusza), z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo