(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US99/21960 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US99/21960 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US99/21960 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO00/17343 PCT Gazette nr 13/00 (51) Int.Cl. C12N 5/10 ( ) C12N 15/55 ( ) C12N 15/90 ( ) C12N 9/22 ( ) (54) Sposób wytwarzania mutacji insercyjnych, sposób wytwarzania kompleksu synaptycznego i sposób wytwarzania biblioteki komórek (30) Pierwszeństwo: ,US,09/159,363 (73) Uprawniony z patentu: WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION,Madison,US (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 05/02 (72) Twórca(y) wynalazku: William S. Reznikoff,Maple Bluff,US Igor Y. Goryshin,Madison,US (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 03/08 (74) Pełnomocnik: Urszula Bartnik, POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. PL B1 (57) 1. Sposób wytwarzania mutacji insercyjnych w losowych lub pseudolosowych miejscach w komórkowym kwasie nukleinowym w komórkach docelowych, znamienny tym, że obejmuje etap wprowadzenia do komórek docelowych kompleksu synaptycznego złożonego z: (a) białka transpozazy Tn5 oraz (b) polinukleotydu, złożonego z pary sekwencji nukleotydowych, mogących funkcjonalnie oddziaływać z transpozazą Tn5, tworząc kompleks synaptyczny i zdolną do transpozycji sekwencję nukleotydową pomiędzy nimi, w warunkach umożliwiających transpozycję do komórkowego DNA.

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mutacji insercyjnych, sposób wytwarzania kompleksu synaptycznego i sposób wytwarzania biblioteki komórek. Wydajne wstawianie egzogennych kwasów nukleinowych w chromosomalne i pozachromosomalne kwasy nukleinowe komórek jest potrzebne w badaniach biologii molekularnej do identyfikowania obszarów chromosomowych uczestniczących w ekspresji lub regulacji ekspresji peptydów i białek. Podobna technologia jest również używana w badaniach nad nowymi środkami terapeutycznymi i farmakologicznymi. Zwykły sposób opiera się na mutagenezie Tn5 in vivo, zakładając wstawianie odpowiednich polinukleotydów w komórkowe DNA, oraz na tworzeniu bibliotek komórek, które w losowych lub pseudolosowych miejscach zawierają wstawione polinukleotydy. Istniejąca metoda mutagenezy Tn5 in vivo zakłada, że komórki docelowe kodują transpozazę, w sposób naturalny lub na wstawionym konstrukcie ekspresyjnym. Zatem, dla każdego typu komórek docelowych może okazać się konieczne tworzenie odpowiedniego systemu ekspresyjnego. Taka procedura jest zwykle czasochłonna i wymaga dokładnej wiedzy na temat potrzeb każdego typu komórek docelowych. W wielu przypadkach, gen kodujący transpozazę mieści się na aktywnym transpozonie, który po pierwszym etapie mutagenezy kontynuuje transpozycję w komórkach docelowych. Tego rodzaju dodatkowa transpozycja jest niepożądana z uwagi na fakt, że znacznie komplikuje analizę bibliotek mutantów insercyjnych. Dodatkowo, wiele technik mutagenezy Tn5 in vivo opiera się na złożonych mechanizmach biologicznych, które uczestniczą we wprowadzaniu egzogennego DNA do komórek docelowych. Do mechanizmów tych należą transdukcja bakteriofagiem lambda lub koniugacja plazmidowa. Uniknięcie tak złożonych systemów biologicznych jest bardzo pożądane. Shoji-Tanaka A. i wsp., B.B.R.C. 203: (1994) opisali sposób wykorzystania oczyszczonej integrazy retrowirusowej we wprowadzaniu genów do komórek mysich. W Kuspa A. i Loomis W. F., P.N.A.S USA. 89: (1992) i inni opisywano specyficzną integrację zlinearyzowanego restryktazą plazmidu w miejsce rozpoznawane przez enzym restrykcyjny w genomie poprzez elektroporację przeciętego plazmidu wraz z przecinającym enzymem restrykcyjnym do komórek docelowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mutacji insercyjnych w losowych lub pseudolosowych miejscach w komórkowym kwasie nukleinowym w komórkach docelowych, polegający na tym, że wprowadza się do komórek docelowych kompleks synaptyczny złożony z: (a) białka transpozazy Tn5 oraz (b) polinukleotydu, złożonego z pary sekwencji nukleotydowych, mogących funkcjonalnie oddziaływać z transpozazą Tn5, tworząc kompleks synaptyczny i zdolną do transpozycji sekwencję nukleotydową pomiędzy nimi, w warunkach umożliwiających transpozycję do komórkowego DNA. W korzystnym wykonaniu, sposób dodatkowo obejmuje: łączenie białka transpozazy Tn5 i polinukleotydu in vitro w warunkach utrudniających transfer nici polinukleotydowej, aby możliwe było utworzenie kompleksu synaptycznego. Bardziej korzystnie, białko transpozazy Tn5 i polinukleotyd są łączone in vitro w mieszaninie reakcyjnej zawierającej jony magnezowe w ilości nie wystarczającej do przeprowadzenia transferu nici polinukleotydowej. W jeszcze bardziej korzystnym wykonaniu sposobu według wynalazku, mieszanina reakcyjna pozbawiona jest jonów magnezu. W sposobie według wynalazku transpozaza Tn5 jest formą zmutowaną względem typu dzikiego. Zmutowana forma zawiera: mutację w pozycji 54 i mutację w pozycji 372, zmutowana forma transpozazy ma większe powinowactwo do zewnętrznej końcowej sekwencji powtórzonej docelowego DNA Tn5 oraz mniejszą zdolność do tworzenia multimerów w porównaniu z typem dzikim transpozazy Tn5. W bardziej korzystnym wykonaniu mutacja w pozycji 54 jest podstawieniem. W takim przypadku w pozycji tej występuje lizyna. Natomiast w innej, korzystnej odmianie sposobu, gdy mutacja również jest podstawieniem w pozycji 372, korzystnie podstawieniem jest prolina. W sposobie według wynalazku transpozaza Tn5 zawiera ponadto podstawienie w pozycji 56, przy czym mutant transpozazy nie posiada aktywności inhibitorowej. Korzystnie w tej pozycji występuje alanina. Sposób według wynalazku korzystnie charakteryzuje się tym, że sekwencją nukleotydową mogącą funkcjonalnie oddziaływać z transpozazą Tn5 jest polinukleotydowa sekwencja o długości 18 lub 19 par zasad, zawierająca nukleotyd A w pozycji 10, nukleotyd T w pozycji 11 i nukleotyd A w pozycji 12.

3 PL B1 3 Bardziej korzystnie tą sekwencją nukleotydową jest sekwencja 5'-CTGTCTCTTATACACATCT-3', lub także korzystnie jest sekwencja 5'-CTGTCTCTTATACAGATCT-3'. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania kompleksu synaptycznego pomiędzy (a) białkiem transpozazy Tn5 oraz (b) polinukleotydem, złożonym z pary sekwencji nukleotydowych, mogących funkcjonalnie oddziaływać z transpozazą Tn5, tworząc kompleks synaptyczny i zdolną do transpozycji sekwencją nukleotydową pomiędzy nimi, polegający na tym, że wymienione w punkcie (a) białko i wymieniony w punkcie (b) polinukleotyd łączy się in vitro w warunkach utrudniających transfer nici polinukleotydowej tak, aby możliwe było utworzenie kompleksu synaptycznego. Korzystnie, białko transpozazy Tn5 i polinukleotyd łączy się in vitro w mieszaninie reakcyjnej zawierającej jony magnezowe w ilości niewystarczającej do przeprowadzenia transferu nici polinukleotydowej. W bardziej korzystnym wykonaniu, mieszanina reakcyjna może być pozbawiona jonów magnezu. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania bibliotek komórek, zawierających mutacje insercyjne w losowych lub pseudolosowych miejscach w komórkowym DNA w wielu komórkach docelowych, polegający na tym, że wprowadza się do komórek docelowych kompleks synaptyczny złożony z białka transpozazy Tn5 oraz polinukleotydu składającego się z pary sekwencji nukleotydowych, mogących funkcjonalnie oddziaływać z transpozazą Tn5, tworząc kompleks synaptyczny i zdolną do transpozycji sekwencję nukleotydową pomiędzy nimi, zawierającą marker selekcyjny, w warunkach umożliwiających transpozycję do komórkowego DNA i wyszukuje się komórki zawierające ten marker selekcyjny. Opisany sposób wytwarzania mutacji insercyjnych jest sposobem pozwalającym na wydajne wstawianie zdolnych do transpozycji polinukleotydów w losowych lub pseudolosowych miejscach na chromosomalnych lub pozachromosomalnych kwasach nukleinowych w komórkach docelowych. W opisywanym sposobie, kompleks synaptyczny jest tworzony in vitro w warunkach utrudniających lub uniemożliwiających mu wydajną transpozycję. Częstość produktywnej transpozycji, zdolnej do transpozycji sekwencji nukleotydowej w docelowy kwas nukleinowy może być podwyższona, zarówno przez użycie metody, wykorzystującej bardzo aktywną transpozazę, jak i zdolnego do transpozycji polinukleotydu, zawierającego sekwencje szczególnie dobrze zaadoptowanych do wydajnej transpozycji w obecności transpozazy Tn5 lub obu z wymienionych. Zgodnie z innym aspektem wynalazku, dzięki sposobowi wytwarzania biblioteki komórek, powstają biblioteki komórek, zawierające mutacje insercyjne. Taka populacja komórek, zawierających w genomach losowe i niezależne wstawki, może być przeszukiwana w celu selekcji komórek, zawierających mutacje insercyjne powodujące zmianę genotypową lub fenotypową względem komórek, których nie poddawano mutagenezie insercyjnej. Zaletą opisywanego wynalazku jest fakt, że zdolne do transpozycji polinukleotydy, używane do tworzenia kompleksów synaptycznych, mogą zawierać DNA transpozonu, pozbawione jakichkolwiek sekwencji otaczających. Dzięki temu, zmniejsza się prawdopodobieństwo transpozycji wewnątrzcząsteczkowej, przy jednoczesnym zwiększeniu prawdopodobieństwa transpozycji w genom docelowy. Dodatkowo, wyeliminowanie podstawowych sekwencji donorowych z polinukleotydów, upraszcza przygotowanie sekwencji transpozonowych, używanych w opisywanej metodzie. Inną zaletą opisywanego wynalazku jest fakt, że kompleks synaptyczny jest tworzony w warunkach utrudniających lub uniemożliwiających mu nieproduktywną transpozycję wewnątrzcząsteczkową. Dzięki temu, w zasadzie wszystkie kompleksy synaptyczne mogą przeprowadzać transpozycję po połączeniu z DNA komórkowym. Bardzo mało, jeżeli w ogóle, kwasów nukleinowych występujących w kompleksach synaptycznych jest nieaktywnych. Cechą opisywanego wynalazku jest fakt, że warunki powodujące transpozycję są stworzone dopiero w momencie, gdy kompleks synaptyczny jest w obecności kwasów nukleinowych komórki docelowej. Wynalazek został zilustrowany następującymi figurami. Figura 1 przedstawia wprowadzenie kompleksu synaptycznego do komórki docelowej, po którym następuje selekcja mutantów insercyjnych. Figura 2 przedstawia preferowany do wykorzystania w metodzie enzym transpozazy. Figura 3 przedstawia transpozonowe sekwencje końcowe, które w opisywanym wynalazku mogą być wykorzystane w zdolnych do transpozycji sekwencjach polinukleotydowych. Figura 4 przedstawia transpozon lub zdolną do transpozycji sekwencję polinukleotydową, zawierającą mozaikowe końce oraz zdolne do transpozycji kwasy nukleinowe pomiędzy nimi.

4 4 PL B1 System do transpozycji in vitro, wykorzystujący transpozazę Tn5 opisany w międzynarodowym zgłoszeniu patentowym nr. PCT/US97/15941 (publikacja międzynarodowa No. WO 98/10077) w całości włączony tutaj jako odnośnik, przedstawia wydajny sposób transpozycji polinukleotydów in vitro, przy użyciu zmodyfikowanej transpozazy Tn5 oraz zmodyfikowanych sekwencji polinukleotydu Tn5 otaczających zdolne do transpozycji sekwencje nukleotydowe. Niniejszy wynalazek różni się od zacytowanego powyżej, ponieważ w niniejszym sposobie kompleksy synaptyczne są tworzone in vitro, chociaż transpozycja in vitro nie jest możliwa. Dopiero po wprowadzeniu kompleksów synaptycznych do komórki docelowej następuje transpozycja in vivo. Fig. 1 przestawia schematyczny obraz jednego z aspektów prezentowanego sposobu, opartego na Tn5, do wytwarzania mutacji insercyjnych w losowych lub pseudolosowych miejscach w chromosomalnych lub pozachromosomalnych kwasach nukleinowych w komórkach docelowych. W sposobie tym, komórkowy kwas nukleinowy w komórce docelowej jest łączony z kompleksem synaptycznym, złożonym z: (a) białka transpozazy Tn5 (pokazany na fig. 1 jako dwa połączone kółka) oraz (b) polinukleotydu, złożonym z pary odwrotnych sekwencji nukleotydowych (pokazane na fig. 1 jako strzałki), mogących funkcjonalnie oddziaływać z transpozazą Tn5 i zdolną do transpozycji sekwencją nukleotydową pomiędzy, w warunkach umożliwiających transpozycję do komórkowego DNA. Kompleks synaptyczny jest strukturą pośredniczącą w transpozycji zdolnego do transpozycji polinukleotydu do komórkowego kwasu nukleinowego. Jednocześnie pokazano możliwość oddzielenia procesu tworzenia kompleksu synaptycznego od procesu transpozycji poprzez wpływ na zdolność kompleksu synaptyczego do udziału w reakcji transferu nici polinukleotydowej. W opisywanej metodzie, kompleks synaptyczny jest tworzony in vitro w warunkach utrudniających lub uniemożliwiających mu wydajną transpozycję. Wynalazek może rozpowszechnić użycie mutagenezy Tn5 do np. bakterii nie spokrewnionych z E. coli, dla których nie wiele wiadomo o strukturach i działaniu promotorów i innych sekwencji regulatorowych. W takich komórkach transpozaza może być eksyprymowana w niewystarczających ilościach lub może być niestabilna. Opisywana metoda pozwala uniknąć konieczności produkcji cząsteczek endogennej transpozazy. Ponieważ wprowadzana transpozaza występuje w kompleksie z polinukleotydem transpozonowym, zachowuje funkcjonalność w obecności dowolnego DNA docelowego, będąc wystarczająco stabilna do przeprowadzenia transpozycji polinukleotydu, z którym jest w kompleksie. Jedna z metod odkrytych twórców wynalazku, mająca na celu uniemożliwienie kompleksom synaptycznym przeprowadzenie transferu nici polinukleotydowej, polega na zmniejszeniu ilości lub wyeliminowaniu jonów magnezowych (Mg ++ ) w mieszaninie reakcyjnej. Zatem, w korzystnym wykonaniu sposobu według wynalazku odpowiednia transpozaza i odpowiedni zdolny do transpozycji element DNA są łączone w reakcji in vitro, gdzie mieszanina reakcyjna zawiera magnez w ilości niewystarczającej do przeprowadzenia transferu nici polinukleotydowej lub bardziej korzystnie jest pozbawiona jonów magnezu. Buforem do reakcji, pozwalającym na tworzenie kompleksów synaptycznych, może być bufor opisany na stronie 19 włączonego międzynarodowego zgłoszenia patentowego, pozbawiony octanu magnezu. Ze wspomnianego buforu do reakcji można również usunąć BSA i spermidynę. Jeżeli nie ma nukleaz w reakcji, z buforu można usunąć trna. Możliwe jest dalsze uproszczenie składu buforu do reakcji. Typową reakcję przedstawiono na poniższym przykładzie. Kompleksy synaptyczne przygotowywano w celu późniejszego wykorzystania do wydajnej transpozycji i trzymano w chłodzie aż do użycia. Kompleksy synaptyczne wprowadzano do odpowiednich komórek docelowych zdolnych do zapewnienia właściwych warunków do transpozycji. Wprowadzenie kompleksów synaptycznych do wielu odpowiednich komórek docelowych i selekcja komórek zawierających mutacje insercyjne, pozwoliło na stworzenie biblioteki komórek, które zawierały losowe i pseudolosowe mutacje. Aby przygotować bibliotekę mutantów insercyjnych, kwas nukleinowy ulegający transpozycji zawierał odpowiedni marker selekcyjny (gen warunkujący oporność na antybiotyk), co pozwalało na odróżnienie komórek, w których zaszła transpozycja od komórek nie zawierających mutacji insercyjnych w komórkowym DNA. Biblioteki stworzone wg metody przeszukiwano pod względem zmian genotypowych i fenotypowych. Do identyfikacji zmian genetycznych na poziomie molekularnym stosowano standardowe metody genetyki molekularnej, w tym: hybrydyzację, mapowanie restrykcyjne, sekwencjonowanie oraz ich kombinacje. Na poziomie fenotypowym, biblioteki mutantów insercyjnych można tworzyć na podstawie zmian w tempie wzrostu lub innych fenotypów. W celu umożliwienia szybkiego przygotowania bibliotek, zawierających mutanty insercyjne, kompleksy synaptyczne, zawierające zdolne do transpozycji polinukleotydy o pożądanych celach (jak

5 PL B1 5 opisano poniżej) mogą być dostępne w komercyjnych zestawach, w których zawarte sekwencje zaprojektowane będą dla określonych zastosowań (jak opisano poniżej). Same kompleksy synaptyczne opisywanego wynalazku nie zawierają cząsteczek polinukleotydowych mogących ulegać transpozycji. Ponieważ kompleksy synaptyczne przygotowywano w reakcji in vitro mogą być dostarczane jako czysty preparat bez innych białek, kwasów nukleinowych i podobnych. Transpozaza Tn5 w kompleksach synaptycznych może być enzymem transpozazy, który wydajnie tworzy kompleksy in vitro (np. ok. 25% lub więcej DNA transpozonowego przekształca się w kompleks synaptyczny, zawierający transpozazę). Transpozaza ta może być superaktywną transpozazą Tn5, jak opisano w międzynarodowym zgłoszeniu patentowym PTC/US97/ Korzystnym mutantem transpozazy względem typu dzikiego Tn5, który zawiera mutacje w pozycji 54 i w pozycji 372. Zmutowana transpozaza Tn5 ma większe powinowactwo do zewnętrznej końcowej sekwencji powtórzonej docelowego DNA Tn5 oraz mniejszą zdolność do tworzenia multimerów w porównaniu z typem dzikim transpozazy Tn5. Mutacja w pozycji 54, która nadaje większe powinowactwo do zewnętrznej końcowej sekwencji powtórzonej Tn5 docelowego DNA, polega na podstawieniu kwasu glutaminowego lizyną. Mutacja w pozycji 372, która nadaje mniejszą zdolność do tworzenia multimerów polega na podstawieniu w typie dzikim lizyny proliną. Jest również korzystne, żeby transpozaza była wolna od tak zwanych białek inhibitorowych - - białek kodowanych przez sekwencje częściowo nakładające się na sekwencje transpozazy, które mogą wpływać na jej aktywność. W opisywanym sposobie, używa się transpozazę w oczyszczonej lub częściowo oczyszczonej postaci i, jeżeli jest ona otrzymywana z komórek (przy użyciu odpowiednich metod), musi istnieć możliwość oddzielenia aktywnej formy transpozazy od inhibitorów przed zastosowaniem. Jednakże, możliwe jest również usunięcie inhibitora na drodze modyfikacji genetycznej, przez usunięcie jego kodonu start z genu kodującego transpozazę. Kodon AUG w typie dzikim genu transpozazy Tn5, który koduje metioninę w pozycji 56 jest pierwszym kodonem białka inhibitorowego. Jednakże, jak udowodniono wcześniej, zamiana metioniny w pozycji 56 nie ma większego wpływu na aktywność transpozazy, ale jednocześnie uniemożliwia translację inhibitora, co podnosi wydajność transpozycji (Wygand, T. W. i W. S. Rezhikoff, Characterization of Two Hypertransposing Tn5 Mutants J. Bact. 174: (1992), włączone tutaj jako odnośnik). Zwłaszcza w korzystnym wykonaniu niniejszego wynalazku zamieniono metioninę na alaninę (zamieniono kodon metioninowy AUG na kodon alaninowy w GCC). Dlatego korzystnie postać transpozazy wykorzystywana w wynalazku zawierała inny niż metionina aminokwas w pozycji 56, jednakże taka zmiana jest korzystna (ponieważ zapewnia brak białka inhibitorowego w układzie in vitro) i jest zasadnicza dla wynalazku (ponieważ inne środki mogą być użyte w celu wyeliminowania białka inhibitorowego z systemu in vitro). Korzystna forma transpozazy przedstawiona schematycznie na fig. 2 zawiera mutację w pozycji 54, 56 i 372 względem typu dzikiego transpozazy Tn5. Zdolny do transpozycji polinukleotyd występujący w kompleksie synaptycznym można scharakteryzować jako sekwencję nukleotydową otoczoną parą odwróconych sekwencji nukleotydowych o długości 18 lub 19 par zasad, zdolnych do funkcjonowania w systemie transpozycji Tn5 in vitro. Polinukleotyd (lub polinukleotydy) mogą być syntetyzowane przy użyciu dobrze znanych fachowcom metod lub przygotowane przy użyciu metod inżynierii genetycznej, stosowanych dla kwasów nukleinowych. Odnosząc się do fig. 3, znana sekwencja kwasu nukleinowego zewnętrznej sekwencji końcowej (OE) dzikiego typu transpozonu Tn5 (5'-CTGACTCTTATACACAAGT-3') może być użyta jako sekwencja otaczająca polinukleotydy, podobnie jak wewnętrzna sekwencja końcowa (IE) dzikiego typu transpozonu Tn5 (5'-CTGTCTCTTGATCAGATCT-3'). Pomimo, że dziki typ sekwencji końcowej OE może być używany, twórcy pokazali, że osiągana częstość transpozycji może być przynajmniej taka sama lub znacznie wyższa niż w przypadku typu dzikiego w przypadku, gdy końcowe sekwencje są mozaikową kombinacją pomiędzy sekwencjami OE i IE. Korzystne mozaikowe końce mogą się składać z: nukleotydów ATA odpowiednio w pozycjach 10, 11 i 12 oraz nukleotydów wspólnych dla pomiędzy dzikimi typami OE i IE (np. w pozycjach 1-3, 5-9, 13, 14, 16 i ewentualnie 19). Nukleotydy w pozycjach: 4, 15, 17 i 18 odpowiadają nukleotydom występującym na tych samych pozycjach zarówno w dzikich sekwencjach OE, jak i IE. Zauważono, że częstość transpozycji wzrasta względem obserwowanej dla dzikiego typu sekwencji OE, w momencie, gdy w pozycji 4 występuje nukleotyd T, w kombinacji z opisanymi powyżej nukleotydami. Korzystne sekwencje mozaikowe zawierają: CTGTCTCTTATACACATCT-3' i CTGTCTCTTATACAGATCT-3'. Można stosować również kombinacje różnych sekwencji końcowych.

6 6 PL B1 Jako korzystny zdolny do transpozycji polinukleotyd stosowano cząsteczkę liniową, zawierającą końce o charakterze niezbędnych do transpozycji, odwróconych sekwencji. Możliwe jest również (lecz mniej korzystne) zastosowanie liniowych zdolnych do transpozycji nukleotydów, zawierających inne niż wymienione odwrócone sekwencje polinukleotydowe. Opisywane dodatkowe sekwencje mogą być umieszczone po obu stronach zdolnego do transpozycji polinukleotydu, jednakże takie ułożenie jest mniej korzystne, ponieważ komplikuje sposób przygotowania DNA transpozonowego. Mniej wydajna transpozycja może zajść, gdy zdolny do transpozycji polinukleotyd jest w postaci kolistej, superskręconej cząsteczki DNA, jednakże częstość transpozycji nie jest tak wysoka jak w przypadku cząsteczek liniowych. Zdolny do transpozycji kwas nukleinowy, pomiędzy niezbędnymi sekwencjami końcowymi może zawierać dowolną sekwencję, która jest wstawiana do genomu docelowego. Fig. 4 przedstawia schemat transpozonu mającego tak zwane końce mozaikowe i zdolną do transpozycji sekwencję nukleotydową pomiędzy nimi. Fachowiec w danej dziedzinie może z łatwością przygotować wymaganą, zdolną do transpozycji sekwencję kwasu nukleinowego, aby osiągnąć zamierzony cel. Wynalazek nie jest ograniczony do żadnej szczególnej sekwencji nukleotydowej pomiędzy odwróconymi sekwencjami końcowymi. Sekwencje pomiędzy odwróconymi końcami mogą być dowolnymi łatwo wykrywalnymi sekwencjami lub sekwencjami kodującymi produkt, łatwo wykrywalny przez metody znane biegłym w danej dziedzinie. W jednym z przykładów zdolna do transpozycji sekwencja kwasu nukleinowego może dostarczać komórce docelowej marker selekcyjny w postaci peptydu lub białka kodowanego przez sekwencję transpozonu. Sekwencja ta może kodować białko odpowiedzialne przez wykształcenie oporności na antybiotyk. W innym przykładzie, zdolny do transpozycji polinukleotyd może zawierać sekwencję łatwo wykrywalną w komórce docelowej. Taka sekwencja może zawierać miejsce rozpoznawane przez rzadki enzym restrykcyjny lub dowolną sekwencję, dla której dostępna jest sonda. Zdolny do transpozycji polinukleotyd może również zawierać sekwencję mającą wpływ na regulację ekspresji (transkrypcję lub translację) sąsiednich sekwencji. We wspomnianej regulacji ekspresji może uczestniczyć peptyd lub białko kodowane przez zdolny do transpozycji polinukleotyd. W innym przykładzie, zdolny do transpozycji polinukleotyd może zawierać sekwencje regulatorowe bez sekwencji kodujących lub sekwencje kodujące bez sekwencji regulatorowych. W pierwszym przypadku, transpozycja powyżej genomowej sekwencji kodującej może zapewnić elementy regulatorowe niezbędne do regulacji transkrypcji i/lub translacji endogennej sekwencji. W drugim przypadku, transpozycja może ujawnić dotychczas nieznane sekwencje regulatorowe w genomie, poprzez wprowadzenie genu reporterowego, którego produkt powstaje w momencie, gdy gen ten jest wstawiony w pobliżu sekwencji regulatorowej komórkowego DNA. Kompleks synaptyczny utworzony in vitro z wcześniej opisanych elementów, może być wprowadzony do komórki docelowej przy użyciu metod znanych fachowcom w danej dziedzinie. Kompleks synaptyczny może być również przechowywany do późniejszego wykorzystania, np. w temperaturze -40 C. Korzystnym sposobem wprowadzania kompleksu synaptycznego do komórki może być elektroporacja, np. wg metody opisanej w Dauer, W. J. i wsp., Nucleic Acids Research, 16: 6127 (1988), włączonej w całości jako odnośnik. Po wprowadzeniu kompleksu do komórki transpozycja do komórkowego DNA następuje bez dodatkowych interwencji. Jeżeli kompleks synaptyczny znajduje się w objętości większej niż kilka mikrolitrów, korzystna może być dializa w buforze o niskiej zawartości soli, np. 6 mm Tris, ph 7,5 z 7-10% glicerolem, aby przed elektroporacją zmniejszyć ilość soli do poziomu nie wywołującego efektu łukowego pomiędzy elektrodami. Innymi odpowiednimi metodami wprowadzania kompleksów synaptycznych do komórek docelowych mogą być transformacja, transfekcja lub metody wykorzystujące liposomy. Opisywany system dostarcza sposobu, który umożliwia wydajne i szybkie wprowadzanie mutacji do komórek. Ze względu na wykorzystanie zdolnego do transpozycji polinukleotydu, system nie jest ograniczony do jednego typu komórki docelowej. Wynalazek może być szczególnie użyteczny w przypadku komórek, które nie kodują transpozazy (w szczególności komórek bakteryjnych), ponieważ wymagana cząsteczka transpozazy jest dostarczana bezpośrednio jako część kompleksu synaptycznego. Sposób jest przedstawiony na przykładzie pozbawionych jąder komórek docelowych takich jak komórki bakteryjne. Zwłaszcza kompleksy synaptyczne wprowadzano do komórek E. coli (szczep MG1655), obserwując produktywną transpozycję. Nie są znane żadne ograniczenia, które uniemożliwiłyby zastosowanie tego sposobu w komórkach mających jądra, takich jak komórki archebakterii, komórki roślinne i zwierzęce, w szczególności: nicieni, płazów, ssaków (włączając komórki gryzoni i komórki ludzkie). W metodach wprowadzania kompleksów synaptycznych do komórek jądrzastych,

7 PL B1 7 może być korzystne dodanie sygnału lokalizacji jądrowej do kompleksu synaptycznego, w postaci genetycznie zmodyfikowanego białka transpozazy. P r z y k ł a d W 1 μl reakcji zmieszano 0,05 μg oczyszczonej bardzo aktywnej transpozazy (EK54/MA- -56/LP372), o sekwencji aminokwasów zgodnej z podaną w dołączonym międzynarodowym zgłoszeniu patentowym nr PCT/US97/15941, z 0,1 μg zdolnego do transpozycji polinukleotydu, zawierającego kasetę ekspresyjną kodującą białko, warunkujące oporność docelowych komórek na kanamycynę. Użyta kaseta ekspresyjna była otoczona mozaikowymi końcami, opisanymi w tym samym dołączonym zgłoszeniu patentowym i przedstawionymi na fig. 3. Polinukleotyd dostarczono w oddzielnych reakcjach jako: plazmid superskręcony, plazmid liniowy lub fragment, zawierający na końcach odwrócone sekwencje niezbędne do transpozycji z udziałem transpozazy Tn5. Próbkę inkubowano przez godzinę w obecności lub przy braku jonów magnezowych (Mg ++ ) w mieszaninie reakcyjnej, tak jak opisano powyżej. Przy braku jonów magnezowych, kompleks synaptyczny był tworzony, ale nie dochodziło do transpozycji in vitro. Po inkubacji, mieszaninę reakcyjną mieszano z 40 μl zawiesiny komórek E. coli (szczep MG1655) i elektroporowano zgodnie z włączoną metodą Dauer i wsp. Komórki (1,4 x 10 9 ) wysiewano na szalki z pożywka LB-Kan, następnie liczono kolonie komórek opornych na kanamycynę. W przypadku, gdy objętość mieszaniny reakcyjnej wynosiła 10 μl, dializowano ją w odpowiednim buforze, w celu uniknięcia efektu łukowego. T a b e l a 1 Kompleks synaptyczny Tn5 - elektroporacja/transpozycja DNA Tnp MG ** Objętość Kan 4 CFU Superskręcone* μl Brak Superskręcone* μl 1,6 x 10 3 Liniowe* μl 6,9 x 10 3 Element wolny (przecięty PvuII) μl 3,9 x 10 3 Element wolny μl 5,3 x 10 4 Element wolny μl zdializowany 4,0 x 10 4 Element wolny μl zdializowany 5,5 x 10 5 Z powyższej tabeli wynika, że transpozycja zdolnego do transpozycji polinukleotydu, obserwowana w postaci komórek opornych na kanamycynę jest wysoka w przypadku, gdy mieszanina reakcyjna jest inkubowana bez jonów magnezu. Najwyższą częstość obserwowano, gdy polinukleotyd złożony był wyłącznie z części zdolnej do transpozycji bez jakichkolwiek sekwencji otaczających ( element wolny ). Ponad 10-krotnie obniżono liczbę opornych na kanamycynę CFU, obserwowano w momencie, gdy magnez był dodawany do mieszaniny reakcyjnej. Efekt ten był wynikiem nieproduktywnej, wewnątrzcząsteczkowej transpozycji, zachodzącej w obecności jonów magnezowych. W celu osiągnięcia 99% prawdopodobieństwa pokrycia (tj. jedna wstawka przypada na każdą ramkę odczytu), przy tworzeniu biblioteki, musi zajść około transpozycji. Ta kalkulacja jest oparta na założeniach, że transpozycja jest losowa w przypadku każdej otwartej ramki docelowej i że każda otwarta ramka odczytu jest tej samej wielkości. Chociaż transpozony Tn5 znajdowano we wszystkich przeszukiwanych genach, wiadomo, że transpozycja Tn5 odchyla się w kierunku określonych sekwencji docelowych, co może wpływać na losowość dystrybucji. Transpozycja Tn5 może się również odchylać na skutek upakowania i/lub organizacji kwasów nukleinowych w komórce. Dodatkowo, nie wszystkie ramki odczytu są jednakowej wielkości (w przypadku E. coli długość ramek odczytu waha się od poniżej 100 do 2383 kodonów). Z drugiej strony, opisane powyżej wyniki elektroporacji/transformacji kompleksu synaptycznego dotyczą transpozycji w geny, nie będące krytycznymi dla życia komórki, ponieważ jako CFU obserwowane są tylko przeżywające osobniki. Jest oczywistym, że taki system nie pozwala na otrzymanie całego spektrum insercji transpozonowych. Zgodnie z powyższym, w celu utworzenia reprezentatywnej biblioteki, pula od do przypadków transpozycji powinno być przeszukiwana. Opisywany wynalazek jest wystarczającą wydajny do osiągnięcia tak dużej biblioteki.

8 8 PL B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania mutacji insercyjnych w losowych lub pseudolosowych miejscach w komórkowym kwasie nukleinowym w komórkach docelowych, znamienny tym, że obejmuje etap wprowadzenia do komórek docelowych kompleksu synaptycznego złożonego z: (a) białka transpozazy Tn5 oraz (b) polinukleotydu, złożonego z pary sekwencji nukleotydowych, mogących funkcjonalnie oddziaływać z transpozazą Tn5, tworząc kompleks synaptyczny i zdolną do transpozycji sekwencję nukleotydową pomiędzy nimi, w warunkach umożliwiających transpozycję do komórkowego DNA. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowo obejmuje łączenie białka transpozazy Tn5 i polinukleotydu in vitro w warunkach utrudniających transfer nici polinukleotydowej, aby możliwe było utworzenie kompleksu synaptycznego. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że białko transpozazy Tn5 i polinukleotyd są łączone in vitro w mieszaninie reakcyjnej zawierającej jony magnezowe w ilości nie wystarczającej do przeprowadzenia transferu nici polinukleotydowej. 4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że mieszanina reakcyjna pozbawiona jest jonów magnezu. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że transpozaza Tn5 jest formą zmutowaną względem typu dzikiego; zmutowana forma zawiera mutację w pozycji 54 i mutację w pozycji 372; zmutowana forma transpozazy ma większe powinowactwo do zewnętrznej końcowej sekwencji powtórzonej docelowego DNA Tn5 oraz mniejszą zdolność do tworzenia multimerów w porównaniu z typem dzikim transpozazy Tn5. 6. Sposób według zastrz. 5, znamienny tym, że mutacja w pozycji 54 jest podstawieniem. 7. Sposób według zastrz. 6, znamienny tym, że w pozycji 54 występuje lizyna. 8. Sposób według zastrz. 5, znamienny tym, że mutacja w pozycji 372 jest podstawieniem. 9. Sposób według zastrz. 8, znamienny tym, że w pozycji 372 jest prolina. 10. Sposób według zastrz. 5, znamienny tym, że transpozaza Tn5 zawiera ponadto podstawienie w pozycji 56, przy czym mutant transpozazy nie posiada aktywności inhibitorowej. 11. Sposób według zastrz. 10, znamienny tym, że w pozycji 56 jest alanina. 12. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że sekwencją nukleotydową mogącą funkcjonalnie oddziaływać z transpozazą Tn5 jest polinukleotydowa sekwencja o długości 18 lub 19 par zasad, zawierająca nukleotyd A w pozycji 10, nukleotyd T w pozycji 11 i nukleotyd A w pozycji Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że sekwencją nukleotydową jest sekwencja 5'-CTGTCTCTTATACACATCT-3'. 14. Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że sekwencją nukleotydową jest sekwencja 5'-CTGTCTCTTATACAGATCT-3'. 15. Sposób wytwarzania kompleksu synaptycznego pomiędzy (a) białkiem transpozazy Tn5 oraz (b) polinukleotydem, złożonym z pary sekwencji nukleotydowych, mogących funkcjonalnie oddziaływać z transpozazą Tn5, tworząc kompleks synaptyczny i zdolną do transpozycji sekwencję nukleotydową pomiędzy nimi, znamienny tym, że łączy się (a) i (b) in vitro w warunkach utrudniających transfer nici polinukleotydowej, aby możliwe było utworzenie kompleksu synaptycznego. 16. Sposób według zastrz. 15, znamienny tym, że białko transpozazy Tn5 i polinukleotyd są łączone in vitro w mieszaninie reakcyjnej zawierającej jony magnezowe w ilości nie wystarczającej do przeprowadzenia transferu nici polinukleotydowej. 17. Sposób według zastrz. 16, znamienny tym, że mieszanina reakcyjna pozbawiona jest jonów magnezu. 18. Sposób wytwarzania bibliotek komórek, zawierających mutacje insercyjne w losowych lub pseudolosowych miejscach w komórkowym DNA w wielu komórkach docelowych, znamienny tym, że wprowadza się do komórek docelowych kompleks synaptyczny złożony z: (a) białka transpozazy Tn5 oraz (b) polinukleotydu, złożonego z pary sekwencji nukleotydowych, mogących funkcjonalnie oddziaływać z transpozazą Tn5, tworząc kompleks synaptyczny i zdolną do transpozycji sekwencję nukleotydową pomiędzy nimi, zawierającą marker selekcyjny, w warunkach umożliwiających transpozycję do komórkowego DNA i wyszukuje się komórki zawierające marker selekcyjny.

9 PL B1 9 Rysunki

10 10 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Klonowanie molekularne Kurs doskonalący Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Etapy klonowania molekularnego 1. Wybór wektora i organizmu gospodarza Po co klonuję (do namnożenia DNA [czy ma być metylowane

Bardziej szczegółowo

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE. Ewa Waszkowska ekspert UPRP

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE. Ewa Waszkowska ekspert UPRP WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE Ewa Waszkowska ekspert UPRP Źródła informacji w biotechnologii projekt SLING Warszawa, 9-10.12.2010 PLAN WYSTĄPIENIA Umocowania prawne Wynalazki biotechnologiczne Statystyka

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy ekspresji genów

Nowoczesne systemy ekspresji genów Nowoczesne systemy ekspresji genów Ekspresja genów w organizmach żywych GEN - pojęcia podstawowe promotor sekwencja kodująca RNA terminator gen Gen - odcinek DNA zawierający zakodowaną informację wystarczającą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna:

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Katedra Biologii Molekularnej Przedmiot: Biologia Molekularna z Biotechnologią Biologia II rok ===============================================================================================

Bardziej szczegółowo

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany 1 2 3 Drożdże są najprostszymi Eukariontami 4 Eucaryota Procaryota 5 6 Informacja genetyczna dla każdej komórki drożdży jest identyczna A zatem każda komórka koduje w DNA wszystkie swoje substancje 7 Przy

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich (lub prawie wszystkich) białek komórkowych Zalety analizy proteomu w porównaniu z analizą trankryptomu:

Bardziej szczegółowo

października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II

października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II 10 października 2013: Elementarz biologii molekularnej www.bioalgorithms.info Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II Komórka: strukturalna i funkcjonalne jednostka organizmu żywego Jądro komórkowe: chroniona

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 318582 (22) Data zgłoszenia: 20.02.1997 (19) PL (11)182506 (13)B1 (51) IntCl7 F28F 1/32 B60H

Bardziej szczegółowo

Definicje. Białka rekombinowane (ang. recombinant proteins, r-proteins) Ukierunkowana mutageneza (ang. site-directed/site-specific mutagenesis)

Definicje. Białka rekombinowane (ang. recombinant proteins, r-proteins) Ukierunkowana mutageneza (ang. site-directed/site-specific mutagenesis) Definicje Białka rekombinowane (ang. recombinant proteins, r-proteins) Białka, które powstały w żywych organizmach (lub liniach komórkowych) w wyniku ekspresji rekombinowanego DNA. Rekombinowany DNA jest

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187065 (2 1) Numer zgłoszenia: 319023 (22) Data zgłoszenia: 18.03.1997 (13)B1 (51) IntCl7 A63F 9/08 (54) Układanka

Bardziej szczegółowo

KLONOWANIE DNA REKOMBINACJA DNA WEKTORY

KLONOWANIE DNA REKOMBINACJA DNA WEKTORY KLONOWANIE DNA Klonowanie DNA jest techniką powielania fragmentów DNA DNA można powielać w komórkach (replikacja in vivo) W probówce (PCR) Do przeniesienia fragmentu DNA do komórek gospodarza potrzebny

Bardziej szczegółowo

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (21) Numer zgłoszenia: 338426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.07.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2764103 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.12.2013 13824232.6 (13) (51) T3 Int.Cl. C12N 15/63 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów:

Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów: Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów: dobór warunków samej reakcji PCR (temperatury, czas trwania cykli, ilości cykli itp.) dobór odpowiednich starterów do reakcji amplifikacji

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hydrometer Electronic GmbH,Nürnberg,DE ,DE,

PL B1. Hydrometer Electronic GmbH,Nürnberg,DE ,DE, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197033 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 341970 (51) Int.Cl. G01K 17/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 11.08.2000

Bardziej szczegółowo

Geny i działania na nich

Geny i działania na nich Metody bioinformatyki Geny i działania na nich prof. dr hab. Jan Mulawka Trzy królestwa w biologii Prokaryota organizmy, których komórki nie zawierają jądra, np. bakterie Eukaryota - organizmy, których

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205575 (21) Numer zgłoszenia: 366842 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów:

Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów: Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów: 1. Otrzymanie pożądanego odcinka DNA z materiału genetycznego dawcy 2. Wprowadzenie obcego DNA do wektora 3. Wprowadzenie wektora, niosącego w sobie

Bardziej szczegółowo

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe Promotory genu Promotor bliski leży w odległości do 40 pz od miejsca startu transkrypcji, zawiera kasetę TATA. Kaseta TATA to silnie konserwowana sekwencja TATAAAA, występująca w większości promotorów

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych Zalety w porównaniu z analizą trankryptomu: analiza transkryptomu komórki identyfikacja mrna nie musi jeszcze oznaczać

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Seminarium 1 część 1 Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Genom człowieka Genomem nazywamy całkowitą ilość DNA jaka

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177794 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310866 (22) Data zgłoszenia: 07.10.1995 (51) IntCl6 E03F 3/04 E03B

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 14 Biosynteza białek

Wykład 14 Biosynteza białek BIOCHEMIA Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka semestr III Wykład 14 Biosynteza białek WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10 PL 215666 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215666 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386085 (51) Int.Cl. H02M 7/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A...

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A... 1. Zadanie (0 2 p. ) Porównaj mitozę i mejozę, wpisując do tabeli podane określenia oraz cyfry. ta sama co w komórce macierzystej, o połowę mniejsza niż w komórce macierzystej, gamety, komórki budujące

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/KR96/00238

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/KR96/00238 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327971 (22) Data zgłoszenia: 11.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 11.12.1996,

Bardziej szczegółowo

Agenda: Wynalazek jako własnośd intelektualna. Co może byd wynalazkiem. Wynalazek biotechnologiczny. Ochrona patentowa

Agenda: Wynalazek jako własnośd intelektualna. Co może byd wynalazkiem. Wynalazek biotechnologiczny. Ochrona patentowa dr Bartosz Walter Agenda: Wynalazek jako własnośd intelektualna Co może byd wynalazkiem Wynalazek biotechnologiczny Ochrona patentowa Procedura zgłoszenia patentowego Gdzie, kiedy i jak warto patentowad

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206115 (21) Numer zgłoszenia: 372199 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa IZOLACJA DNA Z HODOWLI KOMÓRKOWEJ.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 303477 (22) Data zgłoszenia: 16.05.1994 (51) IntCl6 E04B 1/38 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 321888 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.12.1996,

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA - I etap ekspresji genów

TRANSKRYPCJA - I etap ekspresji genów Eksparesja genów TRANSKRYPCJA - I etap ekspresji genów Przepisywanie informacji genetycznej z makrocząsteczki DNA na mniejsze i bardziej funkcjonalne cząsteczki pre-mrna Polimeraza RNA ETAP I Inicjacja

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ Wykład 4 Jak działają geny?

Bardziej szczegółowo

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6 RT31-020, RT31-100 RT31-020, RT31-100 Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cdna na matrycy mrna lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy

Bardziej szczegółowo

FIG. 1 (19)PL (11)182863 (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL 182863 B1 A21C9/02

FIG. 1 (19)PL (11)182863 (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL 182863 B1 A21C9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 318368 (22) Data zgłoszenia: 07.02.1997 (19)PL (11)182863 (13)B1 (51) IntCl7 A21C9/02 (54) Pręt

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ Replikacja organizacja widełek replikacyjnych Transkrypcja i biosynteza białek Operon regulacja ekspresji genów Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jarosław Burczyk REPLIKACJA

Bardziej szczegółowo

PL B1. AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów w Mikołowie, Świebodzice,PL BUP 12/ WUP 10/09

PL B1. AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów w Mikołowie, Świebodzice,PL BUP 12/ WUP 10/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344295 (51) Int.Cl. H02M 7/04 (2007.01) H02M 7/06 (2007.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I FUNKCJA GENOMU LUDZKIEGO

BUDOWA I FUNKCJA GENOMU LUDZKIEGO BUDOWA I FUNKCJA GENOMU LUDZKIEGO Magdalena Mayer Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM w Poznaniu 1. Projekt poznania genomu człowieka: Cele programu: - skonstruowanie szczegółowych map fizycznych i

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna z genetyką

Biologia molekularna z genetyką Biologia molekularna z genetyką P. Golik i M. Koper Konwersatorium 3: Analiza genetyczna eukariontów Saccharomyces cerevisiae Makrokierunek: Bioinformatyka i Biologia Systemów; 2016 Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/00022 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/00022 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203160 (21) Numer zgłoszenia: 356724 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL

PL B1. DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL PL 225078 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225078 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 410761 (51) Int.Cl. B41M 3/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU- 7 ECTS PRZEDMIOT PROGOWY!!!

IZOLACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU- 7 ECTS PRZEDMIOT PROGOWY!!! WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU- 7 ECTS PRZEDMIOT PROGOWY!!! W1-4p W2-4p W3-4p W4-4p W5-4p W6-4p W7-4p W8-4p W9-4p W10-4p min 21p wyjściówka I 40p wyjściówka II 40p egzamin I egzamin II min 21p 60p 60p min

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ Budowa rybosomu Translacja

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ 1. Gen to odcinek DNA odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323484 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (51) IntCl7 H02M 7/42 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAMKNIĘTE UŻYCIE GMO

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAMKNIĘTE UŻYCIE GMO WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAMKNIĘTE UŻYCIE GMO 1. Informacje o użytkowniku GMO i osobach odpowiedzialnych za realizację planowanego zamkniętego użycia GMO 1.1 (*) Nazwa i siedziba użytkownika lub imię,

Bardziej szczegółowo

Analizy DNA in silico - czyli czego można szukać i co można znaleźć w sekwencjach nukleotydowych???

Analizy DNA in silico - czyli czego można szukać i co można znaleźć w sekwencjach nukleotydowych??? Analizy DNA in silico - czyli czego można szukać i co można znaleźć w sekwencjach nukleotydowych??? Alfabet kwasów nukleinowych jest stosunkowo ubogi!!! Dla sekwencji DNA (RNA) stosuje się zasadniczo*

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie. Prowadzący: mgr Anna Pawlik i mgr Maciej Dylewski. Część teoretyczna:

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie. Prowadzący: mgr Anna Pawlik i mgr Maciej Dylewski. Część teoretyczna: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Biologia i Biologia Medyczna II rok Katedra Biologii Molekularnej Przedmiot: Biologia Molekularna z Biotechnologią ===============================================================================================

Bardziej szczegółowo

A61B 5/0492 ( ) A61B

A61B 5/0492 ( ) A61B PL 213307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213307 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383187 (22) Data zgłoszenia: 23.08.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166714 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290469 (22) Data zgłoszenia: 29.05.1991 (51) IntCl6: B60R 11/02 H01Q

Bardziej szczegółowo

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369112 (51) Int.Cl. A61C 5/02 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Inżynieria genetyczna- 6 ECTS Część I Badanie ekspresji genów Podstawy klonowania i różnicowania transformantów Kolokwium (14pkt) Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Kolokwium (26pkt) EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

Hybrydyzacja kwasów nukleinowych Hybrydyzacja kwasów nukleinowych Jaka jest lokalizacja tego genu na chromosomie? Jakie jest jego sąsiedztwo? Hybrydyzacja - powstawanie stabilnych struktur dwuniciowych z cząsteczek jednoniciowych o komplementarnych

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0.

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174701 (21) Numer zgłoszenia: 314130 (22) Data zgłoszenia: 02.09.1994 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185043 (21) Numer zgłoszenia: 328197 (22) Data zgłoszenia: 14.01.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207100 (21) Numer zgłoszenia: 377694 (22) Data zgłoszenia: 24.03.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 26/11

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 26/11 PL 214501 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214501 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391458 (51) Int.Cl. C12Q 1/68 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B63B 43/12

(13) B1 PL B1. fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B63B 43/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167022 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 285260 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.05.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B63B 43/12 (54)

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Transkrypcja RNA

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Transkrypcja RNA SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Transkrypcja RNA SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy. 1. Karta

Bardziej szczegółowo

DNA musi współdziałać z białkami!

DNA musi współdziałać z białkami! DNA musi współdziałać z białkami! Specyficzność oddziaływań między DNA a białkami wiążącymi DNA zależy od: zmian konformacyjnych wzdłuż cząsteczki DNA zróżnicowania struktury DNA wynikającego z sekwencji

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21 ) Numer zgłoszenia: BUP 06/ WUP 07/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21 ) Numer zgłoszenia: BUP 06/ WUP 07/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 335590 (22) Data zgłoszenia: 22.09.1999 (19) PL (11) 187478 (13) B1 (51) IntCl7 A01K 69/00 (54)

Bardziej szczegółowo

Podstawy biologii. Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja.

Podstawy biologii. Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja. Podstawy biologii Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja. Historia } Selekcja w hodowli zwierząt, co najmniej 10 000 lat temu } Sztuczne zapłodnienie (np. drzewa daktylowe) 1000 lat temu } Podobne

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03.

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360458 (51) Int.Cl. E04G 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003

Bardziej szczegółowo

Ekspresja genów heterogenicznych w drożdżach Pichia pastoris

Ekspresja genów heterogenicznych w drożdżach Pichia pastoris Ekspresja genów heterogenicznych w drożdżach Pichia pastoris Ekspresja genów heterogenicznych w drożdżach Pichia pastoris Drożdże Pichia pastoris należą do drożdży metanolotroficznych tj. zdolnych do wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320220 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji przyrody/biologii (2 jednostki lekcyjne)

Scenariusz lekcji przyrody/biologii (2 jednostki lekcyjne) Joanna Wieczorek Scenariusz lekcji przyrody/biologii (2 jednostki lekcyjne) Strona 1 Temat: Budowa i funkcje kwasów nukleinowych Cel ogólny lekcji: Poznanie budowy i funkcji: DNA i RNA Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

Klonowanie i transgeneza. dr n.med. Katarzyna Wicher

Klonowanie i transgeneza. dr n.med. Katarzyna Wicher Klonowanie i transgeneza dr n.med. Katarzyna Wicher Klonowanie proces tworzenia idealnej kopii z oryginału oznacza powstawanie lub otrzymywanie genetycznie identycznych: cząsteczek DNA komórek organizmów

Bardziej szczegółowo

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Pegaz

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Pegaz WYMAGANIA EGZAMINACYJNE ROK SZKOLNY 2015/2016 Semestr jesienny TYP SZKOŁY: liceum ogólnokształcące PRZEDMIOT: biologia SEMESTR: II LICZBA GODZIN W SEMESTRZE: 15 PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania biologii

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y , SK, PUV KALANIN JURAJ, Bratislava, SK BUP 23/13. JURAJ KALANIN, Bratislava, SK

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y , SK, PUV KALANIN JURAJ, Bratislava, SK BUP 23/13. JURAJ KALANIN, Bratislava, SK PL 67898 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121994 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2013 (19) PL (11) 67898 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL 217144 B1. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora 2-adrenergicznego

PL 217144 B1. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora 2-adrenergicznego PL 217144 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217144 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391926 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) R Z E C Z P O S P O L IT A P O LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178501 (21) Numer zgłoszenia: 319402 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00389

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne Techniki molekularne w mikrobiologii A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. WYCHOWANIEC ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WYCHAMET, Wrzosowa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. WYCHOWANIEC ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WYCHAMET, Wrzosowa, PL PL 67612 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120872 (22) Data zgłoszenia: 20.03.2012 (19) PL (11) 67612 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL PL 224252 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224252 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403166 (51) Int.Cl. B66C 13/08 (2006.01) H02K 7/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna z Biotechnologią ===============================================================================================

Biologia Molekularna z Biotechnologią =============================================================================================== Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Biologia i Biologia Medyczna II rok Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii Katedra Biologii i Genetyki Medycznej Przedmiot: Katedra Biologii Molekularnej Biologia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186469 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 327637 (22) Data zgłoszenia: 24.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A63F 9/08 ( ) A63F 3/00 ( ) Kowalczyk Wojciech, Siepraw, PL Omyła Michał, Pabianice, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A63F 9/08 ( ) A63F 3/00 ( ) Kowalczyk Wojciech, Siepraw, PL Omyła Michał, Pabianice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116621 (22) Data zgłoszenia: 07.02.2007 (19) PL (11) 64417 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Sposób definiowania znaków graficznych

(57) 1. Sposób definiowania znaków graficznych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (1)178077 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310234 (22) Data zgłoszenia: 31.08.1995 (51) IntCl6: G06F 3/023 H03M

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja wektora plazmidowego DNA do klonowania genów i/lub wektora plazmidowego do sekrecji w bakteriach mlekowych

Konstrukcja wektora plazmidowego DNA do klonowania genów i/lub wektora plazmidowego do sekrecji w bakteriach mlekowych Konstrukcja wektora plazmidowego DNA do klonowania genów i/lub wektora plazmidowego do sekrecji w bakteriach mlekowych Łukasz Tranda Promotor: doc. dr hab. Jacek Bardowski, IBB Promotor: dr hab. Edward

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199313 (21) Numer zgłoszenia: 358202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 325504 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (19) PL (11)187508 (13)B1 (5 1) IntCl7 G09F 13/16 B60Q

Bardziej szczegółowo