UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową )"

Transkrypt

1 UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy, NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Jarosława Gąsiorka Prezesa Zarządu, w którego imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, (zwaną dalej Headway ), a {*}, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą, Adres:, Adres do doręczeń:, NIP:, REGON:, PESEL:, Adres , Numer telefonu komórkowego:, Prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do: - ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez - nr wpisu do ewidencji, w którego imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, {*} z siedzibą przy ul., _ -, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, Sąd Rejestrowy:, NIP:, REGON:, reprezentowaną przez -, w której imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, (zwaną dalej Kontrahentem ), zwanymi dalej także łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną. o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy

2 Headway zobowiązuje się wykonać oraz wydzierżawić na rzecz Kontrahenta platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem internetu (dalej Sklep Internetowy ) wraz z nazwą domeny, której Headway jest pełnoprawnym abonentem, znajdującą się pod adresem:, a Kontrahent zobowiązuje się przejąć od Headway Sklep Internetowy i zapłacić wynagrodzenie z tytułu jego wykonania oraz płacić na rzecz Headway umówiony czynsz dzierżawny, w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. 2. Prawa i obowiązki Stron 1. Headway wykona i przekaże Kontrahentowi w dzierżawę Sklep Internetowy. 2. W ramach przygotowania Sklepu Internetowego Headway wykona: 1) Opracowanie specyfikacji Sklepu Internetowego: a) ustalenie szczegółów projektu na podstawie ankiety do Sklepu Internetowego opublikowanej na stronie (zwanej dalej Ankietą ), b) konfigurację Sklepu Internetowego (w tym niezbędnych wtyczek), c) wprowadzenie do 10 (dziesięciu) kategorii produktów i do 10 (dziesięciu) produktów testowych, wraz z zdefiniowaniem ich atrybutów i cech, na podstawie Ankiety oraz Karty produktów przekazanych przez Kontrahenta, d) zdefiniowanie layoutu, e) napisanie i wprowadzenie tekstów stron informacyjnych (do 5 stron), w tym w szczególności stron: O firmie bądź innej podobnej, Zasady współpracy bądź innej podobnej, Kontakt bądź innej podobnej; f) zdefiniowanie kosztów przesyłek i form płatności (na podstawie Ankiety), g) konfigurację integracji z wybranymi systemami płatności, porównywarkami, Allegro, systemami sprzedaży ratalnej (na podstawie Ankiety). 2) Przygotowanie indywidualnego projektu graficznego Sklepu Internetowego, opracowanego na podstawie Ankiety: a) przygotowanie kreacji graficznych strony głównej oraz strony produktowej, b) ustalenie ostatecznego kształtu projektu strony głównej oraz strony produktowej, obejmujące 4 (cztery) godziny konsultacji i pracy grafika, realizowane po dokonaniu przez Kontrahenta akceptacji jednej z kreacji graficznych, o których mowa w lit. a); c) przygotowanie projektu podstron, o których mowa w pkt. 1 lit. e), listy produktów w dwóch wersjach, ekranu rejestracji i logowania oraz koszyka. 3) Przygotowanie oprogramowania projektu graficznego Sklepu Internetowego: a) oprogramowanie projektu strony głównej oraz podstron; b) testowanie mechanizmu zakupowego w popularnych przeglądarkach internetowych c) testowanie poprawności wyświetlania Sklepu Internetowego w popularnych przeglądarkach internetowych. 4) Wdrożenie platformy sprzedażowej: a) konfiguracje domeny klienta lub domeny Headway, b) utworzenie dostępów do platformy sprzedażowej, c) wdrożenie statystyk Google Analytics wraz z analizą e-commerce, d) konfiguracja skrzynki pocztowej w domenie Sklepu Internetowego. 5) Przygotowanie instrukcji obsługi Sklepu Internetowego.

3 3. Headway wraz z przekazaniem Sklepu Internetowego składającego się z elementów, o których mowa w ust. 2, udostępni Kontrahentowi loginy i hasła niezbędne do zarządzania, w tym prowadzenia, Sklepu Internetowego oraz instrukcję obsługi Sklepu Internetowego, co stanowić będzie przekazanie Sklepu Internetowego w rozumieniu przedmiotowej Umowy. 4. Headway prowadzić będzie w trakcie obowiązywania Umowy obsługę i utrzymywanie Sklepu Internetowego (hosting) w zakresie pakietu Start w rozumieniu pakietu miesięcznego, o którym mowa w Cenniku usług hostingowych stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (zwanego dalej Cennikiem ), z zastrzeżeniem ust. 5 zdanie drugie. Kontrahentowi przysługuje w każdym czasie możliwość zmiany pakietu na pakiet wyższy (tj. Medium lub Pro w rozumieniu Cennika), natomiast zmiana Pakietu na pakiet niższy możliwa jest jedynie za uprzednią zgodą Headway wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 5. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta któregokolwiek z limitów w ramach przysługującego mu pakietu w danym okresie rozliczeniowym, Kontrahent uprawniony będzie w ciągu 5 dni od dnia wysłania przez Headway informacji o przekroczeniu limitu, do zmiany pakietu na pakiet wyższy przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania Sklepu Internetowego. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu Headway nie gwarantuje niezakłóconego funkcjonowania Sklepu Internetowego w ramach posiadanego przez Kontrahenta pakietu. 6. Headway zobowiązuje się do wykonywania świadczeń określonych Umową z należytą starannością. 7. Kontrahent zobowiązany jest współpracować z Headway przy wykonaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez udzielanie Headway niezbędnych informacji, w tym w szczególności poprzez wypełnienie oraz doręczenie Headway Ankiety, na zasadach określonych w 6 ust. 2 Umowy. 8. Kontrahent dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Sklepu Internetowego w wysokości i na zasadach określonych w 5 ust. 1 oraz zobowiązuje się płacić Headway czynsz za dzierżawę Sklepu Internetowego na zasadach i w wysokości określonej w 5 ust W przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek z należności przysługujących Headway na mocy postanowień Umowy, przekraczającego 30 dni bądź naruszenia postanowienia, o którym mowa w 7 ust. 3 lit. b), Headway przysługuje prawo zablokowania sprzedaży w Sklepie Internetowym i zmiany danych dostępowych Kontrahenta do Sklepu Internetowego, o których mowa w ust. 3, do czasu uregulowania zaległych należności bądź zaprzestania naruszeń. Kontrahentowi nie będą przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia względem Headway. 10. Kontrahent wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Headway (zwaną dalej Osobą Kontaktową ). Osobą Kontaktową może być zarówno osoba mogąca składać oświadczenia woli w imieniu Kontrahenta, jak i osoba uprawniona do działania w imieniu Kontrahenta na podstawie umocowania określonego w przedmiotowej Umowie. Osobą kontaktową Kontrahent ustanawia, tel., Osoba Kontaktowa jest uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności: a) uczestnictwa w procesie tworzenia Sklepu Internetowego, b) akceptacji projektu Sklepu Internetowego, c) otrzymywania faktur,

4 12. Kontrahent ma prawo do zmiany Osoby Kontaktowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu Headway o tym fakcie. Zmiana Osoby Kontaktowej nie stanowi zmiany Umowy. 13. Kontrahent zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, w szczególności nad danymi dostępowymi, o których mowa w ust Kontrahent zobowiązuje się do niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Headway, do których Kontrahent nie ma uprawnień. 15. Kontrahent zobowiązuje się do niewykorzystywania Sklepu Internetowego w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub mogącej stanowić naruszenie prawa oraz do niewykorzystywania usług świadczonych przez Headway do łamania prawa bądź postępowania nieetycznego, a w szczególności do naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet. 16. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Sklepie Internetowym materiałów zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obsceniczne, drastyczne, w tym w szczególności zdjęć i treści erotycznych oraz pornograficznych, dyskryminujących, naruszających cudzą prywatność, zawierających treści rasistowskie, faszystowskie lub obrażające uczucia religijne. 17. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Sklepie Internetowym treści naruszających prawa osób trzecich lub mogących stanowić podstawę roszczeń osób trzecich z tego tytułu, w tym w szczególności treści mogących naruszać prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631). 3. Oświadczenia i odpowiedzialność Stron 1. Kontrahent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Headway pozostaje pełnoprawnym abonentem domeny określonej w 1, wyłącznie uprawnionym do Sklepu Internetowego i opracowanych przez Headway treści, zdjęć itp. zamieszczonych w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem ust Strony zgodnie oświadczają, że: a) Kontrahent z chwilą przekazania mu przez Headway Sklepu Internetowego wraz z danymi dostępowymi, o których mowa w 2 ust. 3, pozostawać będzie pełnoprawnym właścicielem opracowanych i wprowadzonych przez siebie do Sklepu Internetowego treści oraz oprogramowania i ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z prowadzenia Sklepu Internetowego, w tym w szczególności za naruszenia obowiązków, o których mowa w 2 ust b) Headway nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane Headway do zamieszczenia w Sklepie Internetowym w celu indywidualizacji Kontrahenta oraz przygotowania informacji, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 1) lit. c), jak również za jakiekolwiek treści zamieszczone przez Kontrahenta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności treści, o których mowa w 2 ust. 16 i 17, c) Headway nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowego działanie Sklepu Internetowego, poza zakresem, o którym mowa w 2 ust. 4, oraz za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez Kontrahenta w wyniku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także za zobowiązania Kontrahenta zaciągnięte w związku z prowadzeniem ww. działalności,

5 d) administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego w przypadku ich pozyskiwania i gromadzenia będzie Kontrahent, który zobowiązuje się do przestrzegania w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926). W razie wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotowa Umowa nie stanowi powierzenia Headway przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego, w rozumieniu art. 31 ww. ustawy. 3. Strony zgodnie oświadczają, że Headway nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu Sklepu Internetowego spowodowane czynnikami niezależnymi od Headway, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: a) niezawinionego przez Headway braku ciągłości świadczenia usług; b) nieprawidłowego użytkowania Sklepu Internetowego przez Kontrahenta; c) siły wyższej przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.; d) działania czynników niezależnych od Headway bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które Headway nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec; e) posłużenia się danymi dostępowymi, o których mowa w 2 ust. 3, przez podmioty trzecie wskutek niedochowania przez Kontrahenta obowiązku, o którym mowa w 2 ust. 13 bądź też innego nieautoryzowanego ich ujawnienia przez Kontrahenta. 4. Okres obowiązywania Umowy Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 5. Wynagrodzenie 1. Tytułem zaliczki za wykonanie Sklepu Internetowego Kontrahent zapłaci Headway kwotę 499 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 0/100) netto w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem 7 ust. 2 i 4 ( Wynagrodzenie Promocyjne ). 2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Headway, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze zaliczkowej. Zapłata przez Kontrahenta kwoty, o której mowa w ust. 1, stanowi warunek rozpoczęcia przez Headway prac mających na celu wykonanie Sklepu Internetowego. 3. Z tytułu dzierżawy Sklepu Internetowego Kontrahent zobowiązuje się płacić Headway czynsz w wysokości 149 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych) netto miesięcznie, lub

6 1698,50 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt osiem 50/100 złotych) netto rocznie. 4. Obowiązek zapłaty czynszu przez Kontrahenta powstaje w chwili zawarcia przedmiotowej Umowy. 5. Czynsz, o którym mowa w ust. 3 płatny jest z góry za pierwszy miesiąc w ciągu 14 dni od podpisania Umowy proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu kalendarzowym, a następnie z góry do 15. dnia każdego miesiąca obowiązywania Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Headway. lub Czynsz, o którym mowa w ust. 3 płatny jest z góry w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, a następnie z góry do 15-go dnia każdego nowego okresu rozliczeniowego (12 miesięcy) obwiązywania Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Headway. 4. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Headway. 7. Czynsz, o którym mowa w ust. 3, jest stały w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i Headway przysługuje uprawnienie do dokonywania corocznej waloryzacji czynszu wskazanego w ust. 3 w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy, podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, powiększony o 1 punkt procentowy. Headway przysługuje uprawnienie do uwzględnienia w ramach waloryzacji za dany rok kalendarzowy wskaźników waloryzacji czynszu za lata poprzednie, w których waloryzacja na zasadach opisanych w zdaniu poprzedzającym, nie została dokonana. 9. W przypadkach uzasadnionych zmianą cen usług hostingowych lub zwiększenia opłat z tytułu przedłużeń domeny internetowej, Headway ma prawo wypowiedzieć obowiązującą wysokość czynszu, o której mowa w ust. 3 i określić nową wysokość czynszu wyższą niż wynika to z postanowień ust. 7 w wysokości ekonomicznie uzasadnionej w związku ze zmianą w/w cen i opłat. Headway zobowiązany jest do uzasadnienia swej decyzji. Kontrahent ma prawo odmówić akceptacji nowej stawki czynszu, informując o tym Headway na piśmie w terminie 14 dni od chwili doręczenia przez Headway informacji o wypowiedzeniu wysokości czynszu. W przypadku odmowy akceptacji przez Kontrahenta nowej wysokości czynszu Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z 7 ust. 5, a Kontrahentowi służy prawo nabycia od Headway Sklepu Internetowego wraz z prawami do domeny znajdującej się pod adresem:, na zasadach określonych w 7 ust W przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie którejkolwiek z należności wynikającej z przedmiotowej Umowy, przekraczającego 60 dni, Headway ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami monitoringu w następujących wysokościach: a) za wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym kwota 10 zł, b) za przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym kwota 20 zł. 11. Niezależnie od postanowień ust. 10, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek należności wynikającej z przedmiotowej Umowy, Headway przysługiwać będzie, bez osobnego wezwania, kwota rekompensaty za odzyskiwanie należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403). 12. Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie od Headway wiadomości SMS na numer telefonu wskazany w części wstępnej Umowy, numer telefonu Osoby Kontaktowej bądź inny numer użytkowany przez Kontrahenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przypominających o zbliżającym się terminie płatności którejkolwiek

7 faktury VAT wystawionej przez Headway w związku z realizacją przedmiotowej Umowy lub też o jakichkolwiek zaległościach finansowych Kontrahenta związanych z przedmiotową Umową. 6. Opracowanie i zmiana treści Sklepu Internetowego 1. Headway wykona na rzecz Kontrahenta Sklep Internetowy w oparciu o wypełnioną i doręczoną przez Kontrahenta Ankietę oraz materiały graficzne i tekstowe (zwane dalej Materiałami ). Termin wykonania przez Headway Sklepu Internetowego uzależniony jest od ilości, jakości i tematyki Materiałów podlegających wykorzystaniu w Sklepie Internetowym i wynosi od 14 do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Headway od Kontrahenta kompletnie wypełnionej Ankiety oraz Materiałów, a także zapłaty przez Kontrahenta kwoty, o której mowa w 5 ust. 1, a w przypadku zwrócenia się przez Headway do Kontrahenta o udzielenie informacji uzupełniających, o jakich mowa w ust. 3, od momentu uzyskania tych informacji uzupełniających. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta ustalonych w umowie terminów do dostarczenia Ankiety wraz z Kartami produktów (do 10 szt.) oraz zdjęć produktów i innych Materiałów i informacji uzupełniających wskazanych w ust. 3, termin wykonania Sklepu Internetowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 2. Kontrahent doręczy Headway wypełnioną Ankietę i Materiały najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy (przy czym termin uważa się za zachowany, jeżeli Headway w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy mógł się zapoznać z wypełnioną przez Kontrahenta Ankietą i Materiałami). Przez Materiały Strony rozumieją wszelkie niezbędne dane, które mają zostać umieszczone przez Headway w dzierżawionym Sklepie Internetowym. Materiały powinny zostać dostarczone w formie pozwalającej na umieszczenie ich w Sklepie Internetowym za pomocą poczty elektronicznej, na nośnikach elektronicznych lub w oryginale na adres siedziby Headway lub inny ustalony przez Strony. Headway ma prawo odmówić umieszczenia dostarczonych przez Kontrahenta Materiałów w przypadku, gdy stać temu na przeszkodzie będą warunki techniczne lub w sposób oczywisty zawierać one będą treści określone w 2 ust. 16 i W terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia doręczenia przez Kontrahenta wypełnionej Ankiety Headway ma prawo zwrócić się do Kontrahenta o przedstawienie informacji uzupełniających (np. dodatkowych informacji, uściślenia lub wyjaśnienia informacji zawartych w Ankiecie) oraz o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, o ile informacje te okażą się potrzebne do wykonania Sklepu Internetowego lub do zamieszczenia w Sklepie Internetowym danych indywidualizujących Sklep Internetowy. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest udzielić Headway wymaganych informacji uzupełniających w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. Przekazanie w/w informacji może nastąpić w formach określonych w ust. 2, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. 4. Niedoręczenie przez Kontrahenta Ankiety lub Materiałów w terminie, o którym mowa w ust. 2 nie wyłącza obowiązku Kontrahenta, o którym mowa w 5 ust Rozwiązanie Umowy 1. Każda ze Stron umowy ma prawo do jej rozwiązania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, Kontrahent niezależnie od obowiązku zapłaty kwot, o których mowa w 5 ust. 1 i 3 (w tym czynszu za okres wypowiedzenia) - zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Headway pozostałej kwoty tytułem wynagrodzenia za wykonanie Sklepu Internetowego, w wysokości zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 3. Headway ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Kontrahent: a) opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za dwa okresy płatności, b) wykorzystuje Sklep Internetowy do celów sprzecznych z prawem, w tym w szczególności narusza postanowienia 2 ust W przypadku rozwiązania Umowy przez Headway na podstawie ust. 3, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Headway pozostałej kwoty tytułem wynagrodzenia za wykonanie Sklepu Internetowego, w wysokości wskazanej w ust W przypadku braku akceptacji nowej wysokości wynagrodzenia określonej przez Headway na podstawie 5 ust. 9, Umowa ulega rozwiązaniu w terminie miesiąca od dnia odmowy akceptacji nowego wynagrodzenia przez Kontrahenta, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 6. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 5, pomimo terminowego regulowania przez Kontrahenta należności określonych Umową, Kontrahentowi przysługuje prawo do nabycia od Headway Sklepu Internetowego będącego przedmiotem Umowy za kwotę zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) netto. Oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa nabycia Sklepu Internetowego oraz praw do domeny wskazanej w 1 Kontrahent powinien złożyć Headway na piśmie pod rygorem nieważności nie później niż przed dniem rozwiązania Umowy, dokonując jednocześnie na rachunek bankowy Headway wpłaty kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim. Pod warunkiem terminowego złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa do nabycia Sklepu Internetowego oraz prawa do domeny, a także pod warunkiem dokonania jednocześnie wpłaty należności z tego tytułu, Headway przeniesie na Kontrahenta posiadane prawa do Sklepu Internetowego oraz do domeny wskazanej w Wykup Sklepu Internetowego 1. Po upływie 24 (36 lub 48) miesięcy nieprzerwanego obowiązywania Umowy oraz pod warunkiem niezalegania z jakimikolwiek należnościami wynikającymi z przedmiotowej Umowy, Kontrahentowi przysługuje uprawnienie do nabycia od Headway autorskich praw majątkowych do treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym oraz uzyskania właściwej sublicencji na materiały znajdujące się w Sklepie Internetowym, z których Headway korzysta w ramach licencji uzyskanej od podmiotu trzeciego za kwoty odpowiednio: po upływie 24 miesięcy zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 0/100) netto, po upływie 36 miesięcy 800 zł (słownie: osiemset złotych 0/100) netto, po upływie 48 miesięcy 400 zł (słownie: czterysta złotych 0/100) netto. Oświadczenie Kontrahenta o zamiarze skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności (zwanej dalej Oświadczeniem o wykupie ) i może być złożone jedynie w okresie obowiązywania przedmiotowej Umowy.

9 2. W przypadku złożenia przez Kontrahenta skutecznego Oświadczenia o wykupie oraz dokonania na rzecz Headway zapłaty kwoty wskazanej w ust. 1, Oświadczenie o wykupie traktowane będzie jako oświadczenie, o którym mowa w 7 ust. 1, a Headway w okresie, o którym mowa w 7 ust. 1, przeniesie na Kontrahenta posiadane prawa do Sklepu Internetowego, a w zakresie, w jakim Headway jest jedynie uprawnionym do korzystania z materiałów znajdujących się w Sklepie Internetowym, udzieli Kontrahentowi właściwej sublicencji, co nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia Stron w tym zakresie. 3. Kontrahentowi po wykupie Sklepu Internetowego przysługuje prawo do korzystania z usługi hostingu sklepu na warunkach określonych przez Headway, co nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia Stron w tym zakresie.. 9. Postanowienia końcowe 1. Headway będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty Headway pocztą elektroniczną / SMS / faksem / telefonicznie / pisemnie*), przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy. *) niepotrzebne skreślić 2. Faktury VAT, o których mowa w 5 ust. 1 i 3, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez Headway w formie elektronicznej, w wybranym przez HEADWAY formacie elektronicznym, przy założeniu spełnienia wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przetwarzania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.), przy czym format ten powinien umożliwiać odczytanie faktury przy pomocy ogólnodostępnych programów komputerowych. Kontrahent akceptuje taki sposób przesyłania adresowanych do niego faktur (dalej Akceptacja ). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji Headway traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od powiadomienia o cofnięciu Akceptacji. Powiadomienie o cofnięciu Akceptacji powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, na następujący adres E- mail: 3. Niezależnie od postanowień 3 ust. 2 lit. d) Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Headway jego danych osobowych zawartych w Umowie oraz załącznikach dla potrzeb prowadzonych przez Headway działań marketingowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kontrahent zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Headway informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). 5. Kontrahent obowiązany jest powiadamiać Headway na piśmie o każdorazowej zmianie adresu oraz adresu podanego w części wstępnej Umowy. Zmiana adresu lub

10 adresu nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub adresu , wszelka korespondencja kierowana na adres oraz adres podany w części wstępnej Umowy uważana będzie na skutecznie doręczoną. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za przygotowanie oraz wysyłkę aneksu do Umowy, wynikającego ze zmiany po stronie Kontrahenta, Headway przysługuje prawo do naliczenia jednorazowej opłaty wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych netto. 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8. Sądem właściwym do rozpoznania sporów dotyczących Umowy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Headway. 9. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Headway Kontrahent

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 1. Hosting sklepu START - w cenie abonamentu Przestrzeń dyskowa na serwerze - 10GB Limit transferu miesięcznie - 100GB Limit aktywnych produktów Hosting sklepu MEDIUM- 99 zł/m-c Przestrzeń dyskowa na serwerze - 30GB Limit transferu miesięcznie - 300GB Limit aktywnych produktów Hosting sklepu PRO zł/m-c Przestrzeń dyskowa na serwerze - 50GB Limit transferu miesięcznie - 600GB Limit aktywnych produktów

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. o korzystanie z aplikacji Ebexo z wykorzystaniem Serwisu Internetowego (www.ebexo.pl) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS

REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS 1 Postanowienia Wstępne 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo