UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową )"

Transkrypt

1 UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy, NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Jarosława Gąsiorka Prezesa Zarządu, w którego imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, (zwaną dalej Headway ), a {*}, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą, Adres:, Adres do doręczeń:, NIP:, REGON:, PESEL:, Adres , Numer telefonu komórkowego:, Prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do: - ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez - nr wpisu do ewidencji, w którego imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, {*} z siedzibą przy ul., _ -, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, Sąd Rejestrowy:, NIP:, REGON:, reprezentowaną przez -, w której imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, (zwaną dalej Kontrahentem ), zwanymi dalej także łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną. o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy

2 Headway zobowiązuje się wykonać oraz wydzierżawić na rzecz Kontrahenta platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem internetu (dalej Sklep Internetowy ) wraz z nazwą domeny, której Headway jest pełnoprawnym abonentem, znajdującą się pod adresem:, a Kontrahent zobowiązuje się przejąć od Headway Sklep Internetowy i zapłacić wynagrodzenie z tytułu jego wykonania oraz płacić na rzecz Headway umówiony czynsz dzierżawny, w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. 2. Prawa i obowiązki Stron 1. Headway wykona i przekaże Kontrahentowi w dzierżawę Sklep Internetowy. 2. W ramach przygotowania Sklepu Internetowego Headway wykona: 1) Opracowanie specyfikacji Sklepu Internetowego: a) ustalenie szczegółów projektu na podstawie ankiety do Sklepu Internetowego opublikowanej na stronie (zwanej dalej Ankietą ), b) konfigurację Sklepu Internetowego (w tym niezbędnych wtyczek), c) wprowadzenie do 10 (dziesięciu) kategorii produktów i do 10 (dziesięciu) produktów testowych, wraz z zdefiniowaniem ich atrybutów i cech, na podstawie Ankiety oraz Karty produktów przekazanych przez Kontrahenta, d) zdefiniowanie layoutu, e) napisanie i wprowadzenie tekstów stron informacyjnych (do 5 stron), w tym w szczególności stron: O firmie bądź innej podobnej, Zasady współpracy bądź innej podobnej, Kontakt bądź innej podobnej; f) zdefiniowanie kosztów przesyłek i form płatności (na podstawie Ankiety), g) konfigurację integracji z wybranymi systemami płatności, porównywarkami, Allegro, systemami sprzedaży ratalnej (na podstawie Ankiety). 2) Przygotowanie indywidualnego projektu graficznego Sklepu Internetowego, opracowanego na podstawie Ankiety: a) przygotowanie kreacji graficznych strony głównej oraz strony produktowej, b) ustalenie ostatecznego kształtu projektu strony głównej oraz strony produktowej, obejmujące 4 (cztery) godziny konsultacji i pracy grafika, realizowane po dokonaniu przez Kontrahenta akceptacji jednej z kreacji graficznych, o których mowa w lit. a); c) przygotowanie projektu podstron, o których mowa w pkt. 1 lit. e), listy produktów w dwóch wersjach, ekranu rejestracji i logowania oraz koszyka. 3) Przygotowanie oprogramowania projektu graficznego Sklepu Internetowego: a) oprogramowanie projektu strony głównej oraz podstron; b) testowanie mechanizmu zakupowego w popularnych przeglądarkach internetowych c) testowanie poprawności wyświetlania Sklepu Internetowego w popularnych przeglądarkach internetowych. 4) Wdrożenie platformy sprzedażowej: a) konfiguracje domeny klienta lub domeny Headway, b) utworzenie dostępów do platformy sprzedażowej, c) wdrożenie statystyk Google Analytics wraz z analizą e-commerce, d) konfiguracja skrzynki pocztowej w domenie Sklepu Internetowego. 5) Przygotowanie instrukcji obsługi Sklepu Internetowego.

3 3. Headway wraz z przekazaniem Sklepu Internetowego składającego się z elementów, o których mowa w ust. 2, udostępni Kontrahentowi loginy i hasła niezbędne do zarządzania, w tym prowadzenia, Sklepu Internetowego oraz instrukcję obsługi Sklepu Internetowego, co stanowić będzie przekazanie Sklepu Internetowego w rozumieniu przedmiotowej Umowy. 4. Headway prowadzić będzie w trakcie obowiązywania Umowy obsługę i utrzymywanie Sklepu Internetowego (hosting) w zakresie pakietu Start w rozumieniu pakietu miesięcznego, o którym mowa w Cenniku usług hostingowych stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (zwanego dalej Cennikiem ), z zastrzeżeniem ust. 5 zdanie drugie. Kontrahentowi przysługuje w każdym czasie możliwość zmiany pakietu na pakiet wyższy (tj. Medium lub Pro w rozumieniu Cennika), natomiast zmiana Pakietu na pakiet niższy możliwa jest jedynie za uprzednią zgodą Headway wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 5. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta któregokolwiek z limitów w ramach przysługującego mu pakietu w danym okresie rozliczeniowym, Kontrahent uprawniony będzie w ciągu 5 dni od dnia wysłania przez Headway informacji o przekroczeniu limitu, do zmiany pakietu na pakiet wyższy przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania Sklepu Internetowego. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu Headway nie gwarantuje niezakłóconego funkcjonowania Sklepu Internetowego w ramach posiadanego przez Kontrahenta pakietu. 6. Headway zobowiązuje się do wykonywania świadczeń określonych Umową z należytą starannością. 7. Kontrahent zobowiązany jest współpracować z Headway przy wykonaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez udzielanie Headway niezbędnych informacji, w tym w szczególności poprzez wypełnienie oraz doręczenie Headway Ankiety, na zasadach określonych w 6 ust. 2 Umowy. 8. Kontrahent dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Sklepu Internetowego w wysokości i na zasadach określonych w 5 ust. 1 oraz zobowiązuje się płacić Headway czynsz za dzierżawę Sklepu Internetowego na zasadach i w wysokości określonej w 5 ust W przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek z należności przysługujących Headway na mocy postanowień Umowy, przekraczającego 30 dni bądź naruszenia postanowienia, o którym mowa w 7 ust. 3 lit. b), Headway przysługuje prawo zablokowania sprzedaży w Sklepie Internetowym i zmiany danych dostępowych Kontrahenta do Sklepu Internetowego, o których mowa w ust. 3, do czasu uregulowania zaległych należności bądź zaprzestania naruszeń. Kontrahentowi nie będą przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia względem Headway. 10. Kontrahent wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Headway (zwaną dalej Osobą Kontaktową ). Osobą Kontaktową może być zarówno osoba mogąca składać oświadczenia woli w imieniu Kontrahenta, jak i osoba uprawniona do działania w imieniu Kontrahenta na podstawie umocowania określonego w przedmiotowej Umowie. Osobą kontaktową Kontrahent ustanawia, tel., Osoba Kontaktowa jest uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności: a) uczestnictwa w procesie tworzenia Sklepu Internetowego, b) akceptacji projektu Sklepu Internetowego, c) otrzymywania faktur,

4 12. Kontrahent ma prawo do zmiany Osoby Kontaktowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu Headway o tym fakcie. Zmiana Osoby Kontaktowej nie stanowi zmiany Umowy. 13. Kontrahent zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, w szczególności nad danymi dostępowymi, o których mowa w ust Kontrahent zobowiązuje się do niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Headway, do których Kontrahent nie ma uprawnień. 15. Kontrahent zobowiązuje się do niewykorzystywania Sklepu Internetowego w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub mogącej stanowić naruszenie prawa oraz do niewykorzystywania usług świadczonych przez Headway do łamania prawa bądź postępowania nieetycznego, a w szczególności do naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet. 16. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Sklepie Internetowym materiałów zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obsceniczne, drastyczne, w tym w szczególności zdjęć i treści erotycznych oraz pornograficznych, dyskryminujących, naruszających cudzą prywatność, zawierających treści rasistowskie, faszystowskie lub obrażające uczucia religijne. 17. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Sklepie Internetowym treści naruszających prawa osób trzecich lub mogących stanowić podstawę roszczeń osób trzecich z tego tytułu, w tym w szczególności treści mogących naruszać prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631). 3. Oświadczenia i odpowiedzialność Stron 1. Kontrahent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Headway pozostaje pełnoprawnym abonentem domeny określonej w 1, wyłącznie uprawnionym do Sklepu Internetowego i opracowanych przez Headway treści, zdjęć itp. zamieszczonych w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem ust Strony zgodnie oświadczają, że: a) Kontrahent z chwilą przekazania mu przez Headway Sklepu Internetowego wraz z danymi dostępowymi, o których mowa w 2 ust. 3, pozostawać będzie pełnoprawnym właścicielem opracowanych i wprowadzonych przez siebie do Sklepu Internetowego treści oraz oprogramowania i ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z prowadzenia Sklepu Internetowego, w tym w szczególności za naruszenia obowiązków, o których mowa w 2 ust b) Headway nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane Headway do zamieszczenia w Sklepie Internetowym w celu indywidualizacji Kontrahenta oraz przygotowania informacji, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 1) lit. c), jak również za jakiekolwiek treści zamieszczone przez Kontrahenta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności treści, o których mowa w 2 ust. 16 i 17, c) Headway nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowego działanie Sklepu Internetowego, poza zakresem, o którym mowa w 2 ust. 4, oraz za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez Kontrahenta w wyniku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także za zobowiązania Kontrahenta zaciągnięte w związku z prowadzeniem ww. działalności,

5 d) administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego w przypadku ich pozyskiwania i gromadzenia będzie Kontrahent, który zobowiązuje się do przestrzegania w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926). W razie wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotowa Umowa nie stanowi powierzenia Headway przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego, w rozumieniu art. 31 ww. ustawy. 3. Strony zgodnie oświadczają, że Headway nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu Sklepu Internetowego spowodowane czynnikami niezależnymi od Headway, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: a) niezawinionego przez Headway braku ciągłości świadczenia usług; b) nieprawidłowego użytkowania Sklepu Internetowego przez Kontrahenta; c) siły wyższej przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.; d) działania czynników niezależnych od Headway bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które Headway nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec; e) posłużenia się danymi dostępowymi, o których mowa w 2 ust. 3, przez podmioty trzecie wskutek niedochowania przez Kontrahenta obowiązku, o którym mowa w 2 ust. 13 bądź też innego nieautoryzowanego ich ujawnienia przez Kontrahenta. 4. Okres obowiązywania Umowy Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 5. Wynagrodzenie 1. Tytułem zaliczki za wykonanie Sklepu Internetowego Kontrahent zapłaci Headway kwotę 499 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 0/100) netto w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem 7 ust. 2 i 4 ( Wynagrodzenie Promocyjne ). 2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Headway, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze zaliczkowej. Zapłata przez Kontrahenta kwoty, o której mowa w ust. 1, stanowi warunek rozpoczęcia przez Headway prac mających na celu wykonanie Sklepu Internetowego. 3. Z tytułu dzierżawy Sklepu Internetowego Kontrahent zobowiązuje się płacić Headway czynsz w wysokości 149 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych) netto miesięcznie, lub

6 1698,50 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt osiem 50/100 złotych) netto rocznie. 4. Obowiązek zapłaty czynszu przez Kontrahenta powstaje w chwili zawarcia przedmiotowej Umowy. 5. Czynsz, o którym mowa w ust. 3 płatny jest z góry za pierwszy miesiąc w ciągu 14 dni od podpisania Umowy proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu kalendarzowym, a następnie z góry do 15. dnia każdego miesiąca obowiązywania Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Headway. lub Czynsz, o którym mowa w ust. 3 płatny jest z góry w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, a następnie z góry do 15-go dnia każdego nowego okresu rozliczeniowego (12 miesięcy) obwiązywania Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Headway. 4. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Headway. 7. Czynsz, o którym mowa w ust. 3, jest stały w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i Headway przysługuje uprawnienie do dokonywania corocznej waloryzacji czynszu wskazanego w ust. 3 w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy, podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, powiększony o 1 punkt procentowy. Headway przysługuje uprawnienie do uwzględnienia w ramach waloryzacji za dany rok kalendarzowy wskaźników waloryzacji czynszu za lata poprzednie, w których waloryzacja na zasadach opisanych w zdaniu poprzedzającym, nie została dokonana. 9. W przypadkach uzasadnionych zmianą cen usług hostingowych lub zwiększenia opłat z tytułu przedłużeń domeny internetowej, Headway ma prawo wypowiedzieć obowiązującą wysokość czynszu, o której mowa w ust. 3 i określić nową wysokość czynszu wyższą niż wynika to z postanowień ust. 7 w wysokości ekonomicznie uzasadnionej w związku ze zmianą w/w cen i opłat. Headway zobowiązany jest do uzasadnienia swej decyzji. Kontrahent ma prawo odmówić akceptacji nowej stawki czynszu, informując o tym Headway na piśmie w terminie 14 dni od chwili doręczenia przez Headway informacji o wypowiedzeniu wysokości czynszu. W przypadku odmowy akceptacji przez Kontrahenta nowej wysokości czynszu Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z 7 ust. 5, a Kontrahentowi służy prawo nabycia od Headway Sklepu Internetowego wraz z prawami do domeny znajdującej się pod adresem:, na zasadach określonych w 7 ust W przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie którejkolwiek z należności wynikającej z przedmiotowej Umowy, przekraczającego 60 dni, Headway ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami monitoringu w następujących wysokościach: a) za wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym kwota 10 zł, b) za przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym kwota 20 zł. 11. Niezależnie od postanowień ust. 10, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek należności wynikającej z przedmiotowej Umowy, Headway przysługiwać będzie, bez osobnego wezwania, kwota rekompensaty za odzyskiwanie należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403). 12. Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie od Headway wiadomości SMS na numer telefonu wskazany w części wstępnej Umowy, numer telefonu Osoby Kontaktowej bądź inny numer użytkowany przez Kontrahenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przypominających o zbliżającym się terminie płatności którejkolwiek

7 faktury VAT wystawionej przez Headway w związku z realizacją przedmiotowej Umowy lub też o jakichkolwiek zaległościach finansowych Kontrahenta związanych z przedmiotową Umową. 6. Opracowanie i zmiana treści Sklepu Internetowego 1. Headway wykona na rzecz Kontrahenta Sklep Internetowy w oparciu o wypełnioną i doręczoną przez Kontrahenta Ankietę oraz materiały graficzne i tekstowe (zwane dalej Materiałami ). Termin wykonania przez Headway Sklepu Internetowego uzależniony jest od ilości, jakości i tematyki Materiałów podlegających wykorzystaniu w Sklepie Internetowym i wynosi od 14 do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Headway od Kontrahenta kompletnie wypełnionej Ankiety oraz Materiałów, a także zapłaty przez Kontrahenta kwoty, o której mowa w 5 ust. 1, a w przypadku zwrócenia się przez Headway do Kontrahenta o udzielenie informacji uzupełniających, o jakich mowa w ust. 3, od momentu uzyskania tych informacji uzupełniających. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta ustalonych w umowie terminów do dostarczenia Ankiety wraz z Kartami produktów (do 10 szt.) oraz zdjęć produktów i innych Materiałów i informacji uzupełniających wskazanych w ust. 3, termin wykonania Sklepu Internetowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 2. Kontrahent doręczy Headway wypełnioną Ankietę i Materiały najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy (przy czym termin uważa się za zachowany, jeżeli Headway w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy mógł się zapoznać z wypełnioną przez Kontrahenta Ankietą i Materiałami). Przez Materiały Strony rozumieją wszelkie niezbędne dane, które mają zostać umieszczone przez Headway w dzierżawionym Sklepie Internetowym. Materiały powinny zostać dostarczone w formie pozwalającej na umieszczenie ich w Sklepie Internetowym za pomocą poczty elektronicznej, na nośnikach elektronicznych lub w oryginale na adres siedziby Headway lub inny ustalony przez Strony. Headway ma prawo odmówić umieszczenia dostarczonych przez Kontrahenta Materiałów w przypadku, gdy stać temu na przeszkodzie będą warunki techniczne lub w sposób oczywisty zawierać one będą treści określone w 2 ust. 16 i W terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia doręczenia przez Kontrahenta wypełnionej Ankiety Headway ma prawo zwrócić się do Kontrahenta o przedstawienie informacji uzupełniających (np. dodatkowych informacji, uściślenia lub wyjaśnienia informacji zawartych w Ankiecie) oraz o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, o ile informacje te okażą się potrzebne do wykonania Sklepu Internetowego lub do zamieszczenia w Sklepie Internetowym danych indywidualizujących Sklep Internetowy. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest udzielić Headway wymaganych informacji uzupełniających w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. Przekazanie w/w informacji może nastąpić w formach określonych w ust. 2, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. 4. Niedoręczenie przez Kontrahenta Ankiety lub Materiałów w terminie, o którym mowa w ust. 2 nie wyłącza obowiązku Kontrahenta, o którym mowa w 5 ust Rozwiązanie Umowy 1. Każda ze Stron umowy ma prawo do jej rozwiązania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, Kontrahent niezależnie od obowiązku zapłaty kwot, o których mowa w 5 ust. 1 i 3 (w tym czynszu za okres wypowiedzenia) - zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Headway pozostałej kwoty tytułem wynagrodzenia za wykonanie Sklepu Internetowego, w wysokości zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 3. Headway ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Kontrahent: a) opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za dwa okresy płatności, b) wykorzystuje Sklep Internetowy do celów sprzecznych z prawem, w tym w szczególności narusza postanowienia 2 ust W przypadku rozwiązania Umowy przez Headway na podstawie ust. 3, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Headway pozostałej kwoty tytułem wynagrodzenia za wykonanie Sklepu Internetowego, w wysokości wskazanej w ust W przypadku braku akceptacji nowej wysokości wynagrodzenia określonej przez Headway na podstawie 5 ust. 9, Umowa ulega rozwiązaniu w terminie miesiąca od dnia odmowy akceptacji nowego wynagrodzenia przez Kontrahenta, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 6. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 5, pomimo terminowego regulowania przez Kontrahenta należności określonych Umową, Kontrahentowi przysługuje prawo do nabycia od Headway Sklepu Internetowego będącego przedmiotem Umowy za kwotę zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) netto. Oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa nabycia Sklepu Internetowego oraz praw do domeny wskazanej w 1 Kontrahent powinien złożyć Headway na piśmie pod rygorem nieważności nie później niż przed dniem rozwiązania Umowy, dokonując jednocześnie na rachunek bankowy Headway wpłaty kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim. Pod warunkiem terminowego złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa do nabycia Sklepu Internetowego oraz prawa do domeny, a także pod warunkiem dokonania jednocześnie wpłaty należności z tego tytułu, Headway przeniesie na Kontrahenta posiadane prawa do Sklepu Internetowego oraz do domeny wskazanej w Wykup Sklepu Internetowego 1. Po upływie 24 (36 lub 48) miesięcy nieprzerwanego obowiązywania Umowy oraz pod warunkiem niezalegania z jakimikolwiek należnościami wynikającymi z przedmiotowej Umowy, Kontrahentowi przysługuje uprawnienie do nabycia od Headway autorskich praw majątkowych do treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym oraz uzyskania właściwej sublicencji na materiały znajdujące się w Sklepie Internetowym, z których Headway korzysta w ramach licencji uzyskanej od podmiotu trzeciego za kwoty odpowiednio: po upływie 24 miesięcy zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 0/100) netto, po upływie 36 miesięcy 800 zł (słownie: osiemset złotych 0/100) netto, po upływie 48 miesięcy 400 zł (słownie: czterysta złotych 0/100) netto. Oświadczenie Kontrahenta o zamiarze skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności (zwanej dalej Oświadczeniem o wykupie ) i może być złożone jedynie w okresie obowiązywania przedmiotowej Umowy.

9 2. W przypadku złożenia przez Kontrahenta skutecznego Oświadczenia o wykupie oraz dokonania na rzecz Headway zapłaty kwoty wskazanej w ust. 1, Oświadczenie o wykupie traktowane będzie jako oświadczenie, o którym mowa w 7 ust. 1, a Headway w okresie, o którym mowa w 7 ust. 1, przeniesie na Kontrahenta posiadane prawa do Sklepu Internetowego, a w zakresie, w jakim Headway jest jedynie uprawnionym do korzystania z materiałów znajdujących się w Sklepie Internetowym, udzieli Kontrahentowi właściwej sublicencji, co nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia Stron w tym zakresie. 3. Kontrahentowi po wykupie Sklepu Internetowego przysługuje prawo do korzystania z usługi hostingu sklepu na warunkach określonych przez Headway, co nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia Stron w tym zakresie.. 9. Postanowienia końcowe 1. Headway będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty Headway pocztą elektroniczną / SMS / faksem / telefonicznie / pisemnie*), przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy. *) niepotrzebne skreślić 2. Faktury VAT, o których mowa w 5 ust. 1 i 3, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez Headway w formie elektronicznej, w wybranym przez HEADWAY formacie elektronicznym, przy założeniu spełnienia wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przetwarzania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.), przy czym format ten powinien umożliwiać odczytanie faktury przy pomocy ogólnodostępnych programów komputerowych. Kontrahent akceptuje taki sposób przesyłania adresowanych do niego faktur (dalej Akceptacja ). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji Headway traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od powiadomienia o cofnięciu Akceptacji. Powiadomienie o cofnięciu Akceptacji powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, na następujący adres E- mail: 3. Niezależnie od postanowień 3 ust. 2 lit. d) Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Headway jego danych osobowych zawartych w Umowie oraz załącznikach dla potrzeb prowadzonych przez Headway działań marketingowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kontrahent zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Headway informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). 5. Kontrahent obowiązany jest powiadamiać Headway na piśmie o każdorazowej zmianie adresu oraz adresu podanego w części wstępnej Umowy. Zmiana adresu lub

10 adresu nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub adresu , wszelka korespondencja kierowana na adres oraz adres podany w części wstępnej Umowy uważana będzie na skutecznie doręczoną. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za przygotowanie oraz wysyłkę aneksu do Umowy, wynikającego ze zmiany po stronie Kontrahenta, Headway przysługuje prawo do naliczenia jednorazowej opłaty wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych netto. 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8. Sądem właściwym do rozpoznania sporów dotyczących Umowy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Headway. 9. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Headway Kontrahent

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 1. Hosting sklepu START - w cenie abonamentu Przestrzeń dyskowa na serwerze - 10GB Limit transferu miesięcznie - 100GB Limit aktywnych produktów Hosting sklepu MEDIUM- 99 zł/m-c Przestrzeń dyskowa na serwerze - 30GB Limit transferu miesięcznie - 300GB Limit aktywnych produktów Hosting sklepu PRO zł/m-c Przestrzeń dyskowa na serwerze - 50GB Limit transferu miesięcznie - 600GB Limit aktywnych produktów

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36,, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36,, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY SERWISU WWW. (zwana dalej Umową )

UMOWA DZIERŻAWY SERWISU WWW. (zwana dalej Umową ) UMOWA DZIERŻAWY SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36,, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa)

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa) UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH (dalej: Umowa) Zawarta dnia [ ] we Wrocławiu, pomiędzy: 1. JetMail Ltd z siedzibą w Londynie, Anglia przy ul. Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO. zawarta w dniu... r. w Kobylnicy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO. zawarta w dniu... r. w Kobylnicy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO zawarta w dniu... r. w Kobylnicy pomiędzy: AB-Com Arkadiusz Bednarczyk z siedzibą Kobylnicy, 76-251, przy ul. Wodnej 19A, wpisaną do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA /../2017 O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z

Bardziej szczegółowo

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy:

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Umowa najmu ID: [ID KLIENTA] Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR o numerze ID.. (wpisuje Operator) (zwana dalej Umową ) zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy (wpisuje Operator) Fundacją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w., dnia.. pomiędzy:.. z siedzibą w, ul.., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.... pod nr., o numerze NIP:., reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

legitymujący się dokumentami: Dowód Osobisty SERIA I NR :.; PESEL: Numer telefonu :..

legitymujący się dokumentami: Dowód Osobisty SERIA I NR :.; PESEL: Numer telefonu :.. UMOWA NAJMU NR. Zawarta dnia.. r. w miejscowości Żary pomiędzy firmą: SZALUNKI-STEMPLE SP. ZO.O. z siedzibą: 30-350 Kraków ul. ZACHODNIA 4/64 ODDZIAŁ Żary ul. Kilińskiego 41 68-200 Żary,Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. dzierżawy powierzchni witryny internetowej

Regulamin. dzierżawy powierzchni witryny internetowej Regulamin dzierżawy powierzchni witryny internetowej zawarty pomiędzy: 1. os. fizyczna / spółka cywilna: prowadzącym działalność gospodarczą [adres], wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod

Bardziej szczegółowo

www.wroclawski-adres.pl

www.wroclawski-adres.pl Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Gdyni 81-386

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Raciążu pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej

Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej Zawarta w dniu. w Gdańsku pomiędzy; Stowarzyszeniem Przyjaciół Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Małomiejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I COACHINGU WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I COACHINGU WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I COACHINGU WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia Uczelnia) zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYTKOWANIA STRONY DYSTRYBUTORA I KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ Pakiet Premium zawarta we Wrocławiu w dniu... r.

UMOWA UŻYTKOWANIA STRONY DYSTRYBUTORA I KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ Pakiet Premium zawarta we Wrocławiu w dniu... r. UMOWA UŻYTKOWANIA STRONY DYSTRYBUTORA I KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ Pakiet Premium zawarta we Wrocławiu w dniu... r. pomiędzy: FM GROUP Polska Trawiński Artur z zakładem głównym we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......

Bardziej szczegółowo