ABSTRAKTY. Sytatystyka w służbie biznesu i nauk społecznych. Ogólnopolska Konferencja. w Warszawie. Wydział Menedżerski. Produkcją i Logistyką

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABSTRAKTY. Sytatystyka w służbie biznesu i nauk społecznych. Ogólnopolska Konferencja. w Warszawie. Wydział Menedżerski. Produkcją i Logistyką"

Transkrypt

1 Informacje ogólne Rok 2013 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Statystyki ( Statistics 2013, por. www. statistics2013.org). Jest to ogólnoświatowe przedsięwzięcie mające na celu podkreślenie znaczenia i roli statystyki we współczesnym świecie, w jego wszystkich wymiarach. Globalna inicjatywa wspierana jest przez ponad 1850 organizacji na świecie. Rozwój statystyki definiowanej w wymiarze teorii jak i aplikacji modelowych (zastosowań) wyraźnie uległ przyspieszeniu i upowszechnieniu w drugiej połowie XX wieku. Proces upowszechnienia następował głównie dzięki postępowi technologii. Era techniki komputerowej sprawiła, że większość metod i modeli statystycznych została oprogramowana w różnych pakietach statystycznych, co niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu liczby zastosowań statystyki w wielu dziedzinach życia naukowego, społecznego, politycznego i biznesowego. Ostatnie 25 lat XX i XXI wieku świadczy o tym, że statystyczne modelowanie obejmuje nie tylko takie dyscypliny jak: ekonomię, socjologię, psychologię, medycynę, nauki przyrodnicze, nauki o ziemi itd., ale intensywnie wkroczyło do finansów (analiza rynków finansowych) do marketingu (analizy i badania marketingowe) do telekomunikacji można rzec do szeroko definiowanego biznesu i zarządzania. Tym znaczącym zmianom towarzyszył rozwój nie tylko aplikacji ale nowych metod estymacji, konieczności radzenia sobie zarówno z małymi jak i dużymi zbiorami danych oraz rozwój zaawansowanych metod analiz statystycznych na użytek analiz biznesowych (advanced business analytics). Zakres tematyczny przemian w zakresie użyteczności statystycznego modelowania jest bardzo pojemny i wielowątkowy, można rzec wielodyscyplinarny. Nawiązując do przemian ostatnich 25 lat w zakresie zastosowań statystyki podjeliśmy trud organizacji konferencji naukowej Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych. Organizacją konferencji Statystyka w służbie biznesu i badań społecznych wpisujemy się w ogólnoświatową inicjatywę i dołączamy jako środowisko akademickie i naukowe do społeczności międzynarodowej. Cele konferencji tematyka Zgodnie z celami Międzynarodowego Roku Statystyki, celem naszej konferencji jest zwiększenie publicznej świadomości znaczenia i wpływu statystyki na wszystkie aspekty życia społecznego i gospodarczego, a szczególnie na jej wykorzystanie i twórcze rozwinięcie w biznesie i naukach społecznych. Tematyka konferencji dotyczy następujących problemów: a. Wykorzystanie statystycznego myślenia i statystyki w: ekonomii, finansach i naukach o zarządzaniu. b. Wykorzystanie statystycznego myślenia i statystyki w biznesie (ubezpieczeniach, telekomunikacji, bankowości, marketingu, przedsiębiorczości, produkcji, inżynierii, logistyce, medycynie, doświadczalnictwie, farmacji). c. Statystyka małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. d. Statystyka w badaniach i naukach społecznych (rynku pracy, poziomie życia, procesów ludnościowych, polityce społecznej, psychologii, socjologii), e. Przemiany statystycznego myślenia w: nauce, procesie dydaktycznym, zarządzaniu, zastosowaniach biznesowych. f. BIG DATA DATA QUALITY wyzwaniem dla statystyki w służbie biznesu i nauk społecznych. Polskie Towarzystwo Statystyczne Patronat naukowy MIĘDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI w Warszawie Wydział Menedżerski Produkcją i Logistyką Ogólnopolska Konferencja Sytatystyka w służbie biznesu i nauk społecznych ABSTRAKTY Patronat honorowy Sponsor Konferencji

2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Menedżerski Zakład Zarządzania Jakością, Produkcją i Logistyką Ogólnopolska Konferencja Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych ABSTRAKTY Redakcja naukowa: Jan Kordos Ewa Frątczak Alfreda Kamińska

3 WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE ul. Kawęczyńska 36, Warszawa ISBN Copyright by Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Redakcja techniczna: Jarosław Juszczak Opracowanie graficzne i projekt okładki: Jarosław Juszczak

4 Komitet Naukowy Konferencji: Prof. dr hab. Czesław Domański, UŁ Prof. UE w Poznaniu dr hab. Grażyna Dehnel Prof. UE w Katowicach dr hab. Zofia Mielecka-Kubień Prof. dr hab. Andrzej Ochocki, UKSW Prof. UE we Wrocławiu Dr hab. Zofia Rusnak Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., ISM Slovakia, Presov Prof. dr hab. Teresa Słaby, SGH Prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz, WSISiZ PAN Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, UE w Katowicach Dr Józef Bielecki, GFKM Prof. SGH i WSM dr hab. Ewa Frątczak Prof. zw. dr hab. Jan Kordos, WSM w Warszawie Prof. dr hab. Janusz Mika, WSM w Warszawie Prof. zw. dr hab. Marian Daniluk, WSM w Warszawie Prof. WSM dr hab. Krystyna Poznańska, WSM w Warszawie Prof. dr hab. Alicja Sajkiewicz, WSM w Warszawie Komitet Organizacyjny Konferencji: Dr inż. Alfreda Kamińska, WSM w Warszawie Dr inż. Marek Lewandowski, WSM w Warszawie l Dr Bartosz Witkowski, WSM w Warszawie Mgr Maciej Pałygiewicz, WSM w Warszawie

5

6 SESJA I prof. zw. dr hab. Janina Józwiak Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dyrektor Instytutu European Doctoral School of Demography innowacyjny program doktorski EDSD to unikalne europejskie przedsięwzięcie. Szkoła została utworzona w 2005 roku z inicjatywy i pod auspicjami European Association for Population Studies przez konsorcjum wiodących europejskich instytucji badawczych z obszaru demografii. Aktualnie w konsorcjum znajduje się 18 partnerskich instytucji. Podstawową ideą, która legła u podstaw stworzenia EDSD, było zbudowanie rocznego, zaawansowanego programu z obszaru demografii na poziomie studiów doktoranckich, oferowanego wyselekcjonowanym doktorantom z różnych europejskich uniwersytetów. Wykładowcami w tym programie są znani, a czasem wybitni naukowcy z partnerskich instytucji (i nie tylko). Chodzi z jednej strony o konsolidację rozproszonego kształcenia na III. poziomie w zakresie demografii, z drugiej zaś o staranne przygotowanie do kariery naukowej młodej generacji badaczy. Ważne jest również to, że w międzynarodowej grupie doktorantów powstają (już powstały) trwałe sieci międzynarodowej współpracy. EDSD nie wyczerpuje całości studiów doktoranckich. Jest zbudowana jako roczny (dokładnie jedenastomiesięczny) program, realizowany od początku września do końca lipca kolejnego roku. Macierzyste studia doktoranckie, z których wywodzą się studenci EDSD, akceptują program EDSD jako realizację części tych studiów.

7 6 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych W prezentacji przedstawiony zostanie program EDSD, jej organizacja i sposób realizacji założonego celu Szkoły, która w latach 2013/14 oraz 2014/15 będzie prowadzona przez SGH. prof. nzw. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Ekonometrii Zastosowanie metod statystycznych w badaniu nadumieralności mężczyzn w Polsce W badaniach umieralności oraz nadumieralności powszechnie stosowane są specyficzne metody demografii i statystyki. W referacie przedstawiono możliwość wykorzystania zarówno ogólnie stosowanych, jak i zaproponowanych przez autorkę metod badania nadumieralności mężczyzn w Polsce. M.in. zaprezentowano propozycje autorki budowy mierników nadumieralności mężczyzn i kobiet; przedstawiono także możliwość wykorzystania analizy przestrzennej do badania przestrzennej autokorelacji wybranych przyczyn zgonów oraz współczynników mierzących nadumieralność mężczyzn. Zaprezentowano opracowaną przez autorkę metodę badania wpływu picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków na umieralność (tj. na skrócenie przeciętnego dalszego trwania życia osób uzależnionych i zmniejszenie ich potencjału życiowego) i na nadumieralność mężczyzn.

8 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych 7 Dr Małgorzata Podogrodzka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Statystyki i Demografii Wpływ przestrzennego poziomu agregacji danych na wyniki powiązań poziomu bezrobocia z procesem zawierania i rozpadu małżeństw w Polsce Różny przestrzenny poziom agregacji danych może prowadzić do nieco odmiennych wniosków. Celem artykułu jest ukazanie tych różnic oraz ocena, na ile mogą one determinować uzyskiwane powiązania między poziomem bezrobocia a natężeniem zakładania oraz rozpadu rodzin. Przyjętym poziomem agregacji danych jest województwo oraz powiat, a metodą wykorzystaną w rozważaniach regresja wieloraka. SESJA II Prof. zw. dr hab. Czesław Domański Katedra Metod Statystycznych UŁ Szymczak Michał BSH Analiza niezawodności produktów z wykorzystaniem rozkładu Hjortha i zmodyfikowanego rozkładu Weibulla Metody statystyczne znajdują coraz szersze zastosowanie w analizie niezawodności produktów. Zjawisko to ma związek z rosnącym zainteresowaniem zarówno producentów, jak i klientów jakością wy-

9 8 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych robów. W obecnej sytuacji kreowanie wizerunku marki odbywa się często przez podkreślenie bezawaryjności jako cechy charakteryzującej oferowane urządzenie. Aby zapewnienie to miało uzasadnienie, konieczne jest przeprowadzenie analizy opartej na zaawansowanych procedurach statystycznych. Celem pracy jest efektywne przedstawienie wybranych rozkładów w badaniu niezawodności urządzeń na przykładzie rzeczywistych danych wybranych produktów. Wyniki analizy mogą pozwolić na świadome zarządzanie kosztami gwarancyjnymi i satysfakcję konsumentów nie tylko w trakcie prawnie uregulowanego okresu gwarancji. W ostatnim czasie omawiane zagadnienie nabiera wyjątkowego znaczenia w związku z rosnącym zainteresowaniem ofertami ubezpieczeniowymi maszyn, co w konsekwencji powinno spotkać się z reakcją producentów i konstruktorów. W świetle przeprowadzonego badania prezentowane rozkłady umożliwiają dokonanie pogłębionej analizy niezawodności wybranych produktów. W szczególności omówione zostaną własności rozkładów Hjortha i zmodyfikowanego rozkładu Weibulla. Przedstawione wyniki badań empirycznych dają podstawę do rekomendacji aplikacyjnych tych rozkładów w procesie analizy niezawodności urządzeń. dr Józef Bielecki Gdańska Fundacja Kształcenie Menedżerów Metody statystyczne w usprawnianiu zarządzania procesami biznesowymi W referacie skoncentrowano się na możliwościach zastosowania wybranych metod statystycznych do usprawniania zarządzania procesem biznesowym, w szczególności w obszarze wydolności procesu. Scharakteryzowano syntetycznie koncepcję procesu biznesowego oraz zarządzania procesem biznesowym jako punktem wyjścia

10 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych 9 dalszych rozważań. Metody statystyczne w procesach biznesowych mogą być skutecznie stosowane i wykorzystywane, jeśli funkcjonuje sprawne zarządzanie procesem. W doborze metod statystycznych podstawowe znaczenie mają obszar i cel ich stosowania. Szczególnym obszarem zastosowania metod analizy rozkładu empirycznego, w szczególności statystycznej analizy percentylowej i analizy zmienności, jest wydolność (zdolność) procesu, zwłaszcza jej usprawnianie. Podstawowe znaczenie ma tu weryfikacja, jaki rozkład teoretyczny może być dopasowany do rozkładu empirycznego, aby dokładnie analizować wydolność procesu. Zwrócono uwagę, jakie mogą wystąpić problemy przy zbyt sformalizowanym podejściu do stosowanych metod. W referacie omówiono również problemy związane z systemem mierzenia, który powinien dostarczyć dobrej jakości danych statystycznych do odpowiednich analiz. Wykazano, co może wpływać na niedostateczną jakość danych. prof. zw. dr hab. Jan Kordos Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Rola myślenia statystycznego w zarządzaniu Autor omawia rozwój filozofii myślenia statystycznego, która rozwija się intensywnie w ostatnim ćwierćwieczu. Opublikowano na ten temat w literaturze anglojęzycznej wiele opracowań, artykułów oraz kilka książek. W Polsce dotychczas ukazała się pierwsza książka (Ostasiewicz, 2012) oraz kilka artykułów. Autor podaje definicję myślenia statystycznego, omawia jej podstawowe zasady, uwypuklając kluczowe elementy prowadzące do zrozumienia zmienności procesów, ich współzależności oraz minimalizacji niepewności. Dokonuje dalej porównania myślenia statystycznego i metod statystycznych w działalności gospodarczej i społecznej.

11 10 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych Koncentruje się na roli myślenia statystycznego w zarządzaniu, uwzględnia głównie aspekty jakości na różnych poziomach zarządzania. Podaje przykłady wykorzystania myślenia statystycznego przez kilku badaczy, uwypuklając rolę Deminga (1986) i Boxa (1979). W zakończeniu autor postuluje podjęcie prac naukowo-badawczych i dydaktycznych nad szerszym wykorzystaniem myślenia statystycznego w pracach naukowo-badawczych i dydaktycznych. dr Zdzisław Piasta Politechnika Świętokrzyska Katedra Matematyki Statystyczne metody doskonalenia jakości i wydajności procesów produkcyjnych W referacie zwięźle zostanie przedstawiona filozofia kompleksowego doskonalenia jakości, sformułowana w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia przez amerykańskiego statystyka W. E. Deminga. W koncepcji tej ważną rolę odgrywa posłużenie się odpowiednimi narzędziami optymalizacji jakości procesów. Od wielu lat z powodzeniem stosowana jest w tym celu metoda powierzchni odpowiedzi, zaproponowana w 1951 roku przez zmarłego w marcu bieżącego roku G. E. P. Boxa. Autor posługiwał się tą metodą w dziesiątkach projektów realizowanych wspólnie z inżynierami różnych specjalności. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną podstawowe założenia metody powierzchni odpowiedzi, kryteria doboru odpowiednich planów eksperymentu, stosowane techniki analizy statystycznej wyników przeprowadzonych doświadczeń oraz sposoby optymalizacji jednokryterialnej i wielokryterialnej badanych procesów. Rozważania zostaną zilustrowane na konkretnych przykładach procesów wytwarzania zapraw i betonów, mieszanek asfaltowych, skór do produkcji obuwia, laminatów

12 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych 11 SESJA III prof. zw. dr hab. Bogdan Stefanowicz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk O interpretacji informacji Zapewne niejeden lekarz powie, że wielu jego kolegów potrafi przeprowadzić badanie USG, ale niewielu będzie w stanie poprawnie odczytać otrzymane wyniki. Wielu też obywateli bywa oburzonych z powodu przekłamań w statystyce, polegających na podawaniu przez GUS innych danych o średnich zarobkach, niż to wynika z pieniędzy, jakie mają w swoich portfelach. Niejeden z nas doświadczył skutków niewłaściwej interpretacji naszych wypowiedzi, kiedy to musieliśmy się tłumaczyć, że przecież nie to mieliśmy na myśli. Takie tłumaczenia często słyszymy z ust polityków, że zostali niewłaściwie zrozumiani. Przykładów błędnych interpretacji informacji można przytoczyć więcej. Ale już te skłaniają do wniosku, że jednym z istotnych zagadnień w sferze komunikowania się jest interpretacja informacji, czyli próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: co opisuje otrzymana informacja? Co może z tego wynikać? A to ma czasami wpływ na całe życie człowieka. Józef Tischner, filozof i kapłan, kiedyś powiedział, że właściwa interpretacja usłyszanego słowa kocham przekłada się na całe życie i mówiącego, i tego, do którego słowo to było kierowane. Zatem teza w sprawie konieczności interpretacji informacji staje się oczywista. Celem zaś artykułu jest zwrócenie uwagi na pewne aspekty tej operacji myślowej: poziomy interpretacji (poziom danych, poziom komunikatu, poziom kontekstu) oraz czynniki mające wpływ na wyniki interpretacji (czynniki sprzyjające i czynniki niesprzyjające).

13 12 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych dr inż. Mariusz Dzieciątko SAS Institute Polska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Informatyki Gospodarczej High Performance Analytics i Big Data oraz ich wpływ na codzienność pracy analityka Znaczne obniżenie kosztów przechowywania danych oraz postęp w dziedzinie wydajności mikroprocesorów otworzyły nowe możliwości analizowania danych. Powyższej sytuacji towarzyszy niespotykany dotąd wzrost ilości tworzonych danych, związany z masowym dostępem do Internetu. Według różnych szacunków liczba urządzeń z dostępem do Internetu w 2012 roku wyniosła prawie 9 miliardów(wg CISCO) sztuk, a każdy użytkownik takiego urządzenia jest potencjalnym autorem treści znajdujących się w globalnej sieci. Wiele danych rejestrowanych poprzez różnorodne urządzenia do chwili obecnej nie było analizowanych ze względu na wysokie koszty przechowywania tych danych w tradycyjnych hurtowniach danych lub ze względu na zbyt długi czas oczekiwania na wyniki prowadzonych analiz. Rozwiązania takie jak HADO- OP wprowadzają możliwość taniego przechowywania olbrzymich ilości danych. A zbudowane na tej bazie rozwiązania przetwarzania rozproszonego z użyciem technologii in-memory znacznie skracają czas potrzebny na ich przetwarzanie. Referat wskazuje na obszary potencjalnych zastosowań rozwiązań opartych o big data oraz ich wpływ na codzienną pracę analityka oraz naukowca.

14 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych 13 dr Michał Bernardelli Szkoła Gówna Handlowa w Warszawie Instytut Ekonometrii Problem Big Data w systemach i algorytmach wykorzystywanych w e-commerce Dynamiczny rozwój rynku e-commerce spowodował wzrost zapotrzebowania na efektywne algorytmy i systemy oparte na analizach statystycznych. Najprostsze z nich wykorzystują statystyki odwiedzin stron internetowych, inne korzystają z parametrów sprzedaży. Dzięki niezwykłej prostocie użytkowania, przejrzystości i rozbudowanym funkcjom dużą popularność zyskał system statystyk Google Analytics. Żadna z metod jednak bez odpowiednich algorytmów automatyzujących działanie nie nadaje się do zastosowania w czasie rzeczywistym. Inteligentne systemy rekomendacji, takie jak mechanizm Collaborative Filtering, wyraźnie przyczyniają się do wzrostu sprzedaży, ale charakteryzują się na ogół słabą skalowalnością. W artykule opisany został problem Big Data w stosowanych w e-commerce algorytmach i systemach wykorzystujących elementy statystyki. Przeprowadzone na uzyskanych z firmy Run4Fun.pl rzeczywistych danych symulacje komputerowe związane są z aspektami nie tylko dużej ilości danych, lecz również ich zmienności oraz różnorodności.

15 14 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych SESJA IV dr Stanisław Kluza były minister finansów (2006), twórca i pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ( ) aktualnie Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Regulacyjne znaczenie stabilności finansowej jako dobra publicznego Stabilność finansowa ma wymiar dobra publicznego. Instytucje finansowe z jednej strony są podmiotami, które tworzą sektor zaufania publicznego, a jednocześnie konsekwencje ich możliwej upadłości przekładają się na stabilność państwa, procesy makro-gospodarcze oraz w ostatecznym rozrachunku przerzucają skutki ekonomiczne na podatników. Globalny kryzys finansowy zapoczątkowany wydarzeniami w 2007 r. zdeprecjonował ideę samoregulacji rynków finansowych. Trwające od kilku lat prace nad nową architekturą nadzorczą i unią bankową są przykładem działań Unii Europejskiej, mających za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo sektora finansowego. Stawiane są pytania o rolę państwa, tj. zakres jego kompetencji i odpowiedzialności. Przekłada się to na dobór narzędzi mających ograniczyć ryzyko w sektorze finansowym oraz agendy przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym. Podjęte zostały kwestie zabezpieczenia kapitałowego, zarządzania płynnością, funkcjonowania podmiotów zbyt dużych by upaść (SIFI), zwiększenia efektywności systemów gwarantowania depozytów, a także zarządzania uporządkowaną upadłością.

16 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych 15 prof. nzw. dr hab. Krzysztof Borowski Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych. Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na przykładzie ceny platyny w okresie W pracy przedstawione zostały badania dotyczące występowania wybranych efektów sezonowości w przypadku ceny platyny. Badania przeprowadzone zostały dla ceny platyny na London Metal Exchange (LME) w okresie od r. tj. na bazie 7269 dziennych obserwacji. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na występowanie wybranych efektów sezonowości w przypadku tego surowca. Niektóre z uzyskanych wyników potwierdzają wyniki innych autorów dla badań przeprowadzonych na rynkach finansowych. dr Karol Przanowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Statystyki i Demografii Rola danych symulacyjnych w badaniach Credit Scoring Obecnie modele predykcyjne, w szczególności karty skoringowe (Credit Scoring), stały się jednym z lepszych narzędzi optymalizujących procesy biznesowe w instytucjach finansowych. Pojawiła się zatem bogata literatura ich zastosowań w konkretnych przypadkach. Najczęściej prace badawcze koncentrują się na wykazaniu słuszności lub wyższości jednej z metod modeli predykcyjnych technik mode-

17 16 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych lowych nad drugą na podstawie rzeczywistych danych odzwierciedlających konkretny proces biznesowy. Niestety brak jest prac teoretycznych, które dałyby narzędzia i metody do porównywań w oderwaniu od tylko jednego przypadku danych rzeczywistych, czyli by postawiać bardziej ogólne tezy dotyczące własności technik modelowych, nieobciążone konkretnymi przypadkami danych. Pomocne mogą tu być dane symulacyjne, które z jednej strony są podobne do rzeczywistych, ale z drugiej pozwalają rozważyć więcej przypadków układów danych. Co więcej, pozwalają formułować tezy zależne od własności danych, parametrów rozkładów i współzależności pomiędzy cechami. W referacie przedstawione zostaną metody tworzenia takich danych, sposoby porównywań kilku technik budowy karty skoringowej, ich wykorzystanie w optymalizacji procesu akceptacji kredytowej portfela Consumer Finance oraz w badaniach ostatniego kryzysu finansowego. Mgr inż. Maria Fiedukowicz Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Biznes z szeroką perspektywą, czyli przestrzenne oblicze statystyki Statystyka jest niezwykle użytecznym narzędziem, pozwalającym na znajdowanie zależności istniejących między zjawiskami na podstawie analizy rzeczywistych danych. Lepsze zrozumienie świata, które uzyskiwane jest w wyniku tych analiz, w tradycyjnej formie statystyki nie uwzględnia jednak przestrzennego rozkładu zjawisk. Większość zbieranych danych jednakże ma lub może mieć odniesienie przestrzenne. W związku z tym istotne wydaje się zastosowanie takich metod analizy danych, które uwzględnią lokalizację zjawisk czy ich sąsiedztwo, wykorzystując w ten sposób pełniej informację zawartą w danych.

18 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych 17 Do takich metod zaliczyć należy metody statystyki przestrzennej, geo-statystyki czy ekonometrii przestrzennej, które pozwalają na analizy uwzględniające geograficzne odniesienia zjawisk. Taka analiza daje pełniejszą informację, która stanowi cenne wsparcie w procesie decyzyjnym. Znaleźć może zastosowanie zarówno w administracji publicznej (gdzie ok. 80% podejmowanych decyzji ma odniesienie przestrzenne), jak i w biznesie (np. pomagając w wyznaczaniu optymalnego miejsca pod inwestycję z uwzględnieniem różnych scenariuszy i istniejącego sąsiedztwa rodzajów zabudowy, dostępności drogowej itp.). Dodatkową pomoc stanowić powinny profesjonalne prezentacje kartograficzne w sposób przystępny prezentujące wyniki analiz. SESJA V prof. nzw. dr hab. Grażyna Dehnel Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Statystyki Statystyka gospodarcza w świetle procesu reorganizacji systemu statystyki publicznej Rozwój gospodarczy oraz wspieranie przedsiębiorczości wymagają dostępu do różnorodnych informacji dotyczących lokalnych uwarunkowań ekonomicznych, socjalnych czy środowiskowych. Ponadto procesy gospodarcze zachodzące na rynkach krajów Unii Europejskiej wymuszają konieczność wprowadzenia zmian, które mają umożliwić międzynarodową wymianę informacji o charakterze społeczno- -gospodarczym. W związku z tym rodzi się potrzeba zmodyfikowania systemu informacji z zakresu statystyki gospodarczej. Modyfikacja systemu stanowi element szerszego nurtu zachodzących obecnie przekształceń, którymi objęto większość badań prowadzonych przez

19 18 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych GUS. Chodzi w nich między innymi o szerokie wykorzystanie przez statystykę publiczną danych administracyjnych. Ponadto celem przekształceń ma być zwiększenie efektywności prowadzonych szacunków, rozszerzenie zakresu informacji zarówno co do liczby cech, jak i rodzajów prezentowanych przekrojów. Celem referatu jest przedstawienie głównych kierunków zmian i wskazanie rzeczywistych problemów w zakresie tworzenia statystyki gospodarczej. prof. nzw dr hab. Ilona Błaszczak-Przybycińska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Statystyki i Demografii Wycena wartości dodanej w europejskich satelitarnych rachunkach produkcji domowej W ciągu ostatnich 15 lat w Eurostacie trwały prace na rzecz utworzenia zharmonizowanych rachunków produkcji domowej. Istnieją duże oczekiwania co do regularnie prowadzonych rachunków, które będą odrębne, ale zgodne pod względem koncepcji z europejskim systemem rachunków narodowych ESA. W pełnej sekwencji takich rachunków uwzględnia się nakłady pracy, konsumpcję pośrednią oraz nakłady kapitału. Wartość dodana stanowi według wstępnych oszacowań empirycznych ponad 70% łącznej wartości produkcji domowej. Istnieje zgodność co do tego, żeby do wyceny nakładu pracy domowej przyjąć metodę stawek rynkowych. Jednak do tej pory nie opracowano ostatecznych rozwiązań metodologicznych w tym zakresie. W referacie zaprezentowano empiryczną wycenę pracy domowej w Polsce metodą stawek rynkowych, dla maja 2013 r., opartą na

20 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych 19 danych uzyskanych z badania budżetu czasu ludności oraz badania wynagrodzeń według zawodów. Wskazano na dylematy związane z szacowaniem wartości prac opiekuńczych oraz kwestie związane z przyjmowanymi na potrzeby wyceny stawkami wynagrodzeń. dr inż. Edyta Mazurek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Statystyki Statystyczna ocena redystrybucyjnej funkcji PIT-u Podatki od początku swego istnienia są przede wszystkim sposobem na gromadzenie przez państwo środków niezbędnych do prawidłowego jego funkcjonowania. Oprócz funkcji fiskalnej państwo za pomocą podatków wpływa na sprawiedliwy rozkład dochodów, realizując w ten sposób funkcję redystrybucyjną. W rzeczywistości realizacja funkcji redystrybucyjnej polega na zastosowaniu progresywnego opodatkowania dochodów, a następnie na przekazaniu części zgromadzonych środków osobom najuboższym w formie zasiłków, subwencji i zapomóg. Jedynym sposobem właściwego realizowania funkcji redystrybucyjnej państwa poprzez system podatkowy jest wczesne wykrywanie i korygowanie występujących nieprawidłowości. Celem artykułu jest prezentacja podstawowych charakterystyk systemu podatkowego PIT oraz sposobu jego pomiaru w celu oceny i porównywania systemów podatkowych, a w szczególności funkcji redystrybucyjnej PIT-u.

21 20 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych mgr Marta Tomczuk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Satelitarny rachunek produkcji domowej w kontekście pomiaru pozarynkowej działalności gospodarstw domowych W ostatnim czasie dostrzega się potrzebę wyodrębnienia bardziej szczegółowego miernika lub grupy wskaźników określających rzeczywiste warunki i poziom jakości życia ludności. W celu opracowania szczegółowych analiz z tego zakresu należy uwzględniać wielkości materialne i niematerialne wraz z obiektywnymi wskaźnikami i subiektywnymi ocenami. Eurostat biuro statystyczne Unii Europejskiej proponuje utworzenie kompleksowego systemu statystyki, obejmującego zagregowane dane w postaci systemu rachunków narodowych wraz z dopełniającymi go rachunkami satelitarnymi. Duże oczekiwania i nadzieje wnosi satelitarny rachunek produkcji domowej. Szacunek nierynkowej produkcji domowej wytworzonej na własne potrzeby przez członków gospodarstwa domowego mógłby w znaczący sposób przybliżyć realne warunki i poziom jakości życia ludności, w tym sprzyjać określeniu sytuacji społeczno-ekonomicznej poszczególnych grup. Regularne prowadzenie satelitarnych rachunków produkcji domowej, zgodnych z metodologią i wytycznymi Eurostatu, rachunków narodowych, pozwoliłoby na monitorowanie zmieniającej się sytuacji w zakresie postępu społecznego. To przyczyniłoby się do wdrożenia właściwej polityki społecznej i umożliwiłoby jej dostosowanie do dynamicznych zmian zachodzących w warunkach życia ludności, ale także pozwoliłoby na regularne monitorowanie i prognozowanie skutków decyzji, takich jak np. wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym.

22 dr Jacek Białek Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych 21 Uniwersytet Łódzki Instytut Statystyki i Demografii Zastosowanie autorskiego indeksu cen do oszacowania obciążenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI, Consumer Price Index) stosowany jest jako podstawowa miara inflacji. W praktyce do pomiaru CPI używany jest indeks cen Laspeyresa z wagami z okresu bazowego. Tak liczony indeks nie uwzględnia zmian w strukturze konsumpcji, które są spowodowane zmianami cen w badanym przedziale czasowym. Oznacza to, że indeks liczony formułą Laspeyresa może być obciążony z tytułu substytucji dóbr. W niniejszej pracy omówiona zostanie metoda pomiaru tego obciążenia przy wykorzystaniu autorskiego indeksu cen oraz znanych indeksów superlatywnych. SESJA VI dr Aneta Ptak-Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Statystyki i Demografii Analiza przeżycia małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na podstawie danych badania panelowego W artykule analizie poddano podstawowe charakterystyki sukcesu start-upów na rynku. Wsparcie przedsiębiorczości wymaga badań typu: przeżywalność przedsiębiorstw w kontekście demografii przedsiębiorstw.

23 22 Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych Ta informacja jest niezbędna do kształtowania właściwej polityki wsparcia przeżycia przedsiębiorstw. Jednocześnie dostępność takich informacji jest niewystarczająca. Aby sprostać zapotrzebowaniu na bardziej dokładne i szczegółowe dane z badania panelowego zostały wykorzystane. Badanie zawiera historię 5 lat działalności przedsiębiorstw na rynku i dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób. W artykule została wykorzystana próba 2349 przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2004 roku. Wyniki wskazują, iż mikro przedsiębiorstwa to głównie samozatrudnione osoby fizyczne. Zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika zwiększa szanse przetrwania na rynku w porównaniu do samozatrudnionych właścicieli firm. Przedsiębiorstwa działające na lokalnych i regionalnych rynkach mają mniejsze szanse na przetrwanie niż przedsiębiorstwa działające na rynkach krajowych i międzynarodowych. Najważniejsze jest osiąganie zysku w pierwszym roku działalności. Zysk w pierwszym roku oznacza niższe szanse na likwidację w porównaniu do przedsiębiorstw przynoszących straty lub nawet zawieszających działalność już w pierwszym roku. Odnośnie do cech demograficznych przedsiębiorcy wnioski wskazują, iż osoby z wyższym wykształceniem i doświadczeniem menedżerskim mają niższe ryzyko likwidacji. Inwestowanie w aktywa trwałe już w pierwszym roku również zwiększa szanse na przetrwanie. Podsumowując, pierwszy rok jest kluczowy w kwestii przetrwania przedsiębiorstw na rynku. mgr Magdalena Okupniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Statystyki Estymacja pośrednia w badaniu polskich przedsiębiorstw Już od lat 70. XX w. można zaobserwować wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Właśnie na te lata datuje się odrodzenie sektora MSP, który obecnie zapewnia zatrudnienie ponad

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STATYSTYKA W SŁUŻBIE BIZNESU I NAUK SPOŁECZNYCH

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STATYSTYKA W SŁUŻBIE BIZNESU I NAUK SPOŁECZNYCH OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STATYSTYKA W SŁUŻBIE BIZNESU I NAUK SPOŁECZNYCH zorganizowana z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki 2013 25-26 listopada 2013 r.,, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Statystyka zastosowania biznesowe. Ewy Frątczak Alfredy Kamińskiej Jana Kordosa

Statystyka zastosowania biznesowe. Ewy Frątczak Alfredy Kamińskiej Jana Kordosa Statystyka zastosowania biznesowe Ewy Frątczak Alfredy Kamińskiej Jana Kordosa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. L. Krzyżanowskiego wsm.warszawa.pl Statystyka zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Statystyka społeczna Redakcja naukowa Tomasz Panek

Statystyka społeczna Redakcja naukowa Tomasz Panek Statystyka społeczna Redakcja naukowa Podręcznik obejmuje wiedzę o badaniach zjawisk społecznych jako źródło wiedzy dla różnych instytucji publicznych. Zostały w nim przedstawione metody analizy ilościowej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI www.wmat.pwr.edu.pl MATEMATYKA Studenci kierunku Matematyka uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne oraz zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prezentowana rozprawa liczy 153 stron i zawiera 7 rozdziałów; przyjęta struktura pracy umożliwia realizację celu głównego.

Prezentowana rozprawa liczy 153 stron i zawiera 7 rozdziałów; przyjęta struktura pracy umożliwia realizację celu głównego. 1. WSTĘP Ropa naftowa we współczesnym świecie jest jednym z najbardziej powszechnych źródeł energii pierwotnej. Jest produktem strategicznym, co oznacza, że występuje związek pomiędzy poziomem jej zużycia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej dr Marta Pachocka Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (KES SGH) Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Wstęp Ogólny zamysł napisania książki wywodzi się ze stwierdzenia, iż dalszy rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce jest uzależniony od znacznego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 WIEDZA Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1.

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Definicje badań marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne i obiektywne identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Co matematyka może dać bankowi?

Co matematyka może dać bankowi? Co matematyka może dać bankowi? Biznes zakres pracy matematyków Pomiar i analiza miar detalicznych procesów kredytowych i ubezpieczeniowych, inicjowanie działań zapewniających poprawę efektywności i obniżenie

Bardziej szczegółowo