UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI (Specjalna Sudecka Strefa Internetowa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI (Specjalna Sudecka Strefa Internetowa)"

Transkrypt

1 UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI numer umowy...zawarta w dniu...w..., pomiędzy: Michałem Kozakiem zam. Świdnica ul. Okrężna 68/3 prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GEOSPACE Michał Kozak z siedzibą w Świdnicy ul. Okrężna 68/3, Świdnica, NIP zwanym w dalszej treści umowy GEOSPACE, a: Imię i Nazwisko (Pełna Nazwa)/ Adres/nr dowodu osobistego / pesel (NIP / REGON w przypadku firmy) reprezentowanym przez: Imię i Nazwisko/ Adres/nr dowodu osobistego / pesel (NIP / REGON w przypadku firmy) 2 Opłaty za świadczone przez GEOSPACE na rzecz Użytkownika usługi. 1. Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia kosztów urządzeń dostępowych i ich instalacji oraz aktywacji dostępu do SSSI zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Koszty te są opłatą jednorazową i nie podlegają zwrotowi. 2. Użytkownik zobowiązuje się do opłacania abonamentu za wyszczególnione w 1 usługi, bez względu na faktyczny czas ich użytkowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 3. Opłaty będą naliczane począwszy od dnia 1 następnego miesiąca, co potwierdzone zostanie podpisaniem umowy. Kwotę, o której mowa w załączniku nr 1 Użytkownik jest zobowiązany wpłacać w terminie do 7 dnia każdego miesiąca na konto bankowe firmy GEOSPACE. 4. Za zwłokę w zapłacie począwszy od dnia następnego firma GEOSPACE naliczać będzie odsetki ustawowe. 5. W przypadku zwłoki trwającej dłużej niż 7 dni tj. do 14 dnia każdego miesiąca GEOSPACE zablokuje czasowo Użytkownikowi dostęp do usługi. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. zwanym w dalszej treści umowy Użytkownikiem, o następującej treści: 1 Na mocy niniejszej umowy firma GEOSPACE zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnych z poniższą specyfikacją: 1. Uruchomienie i utrzymanie łącza sieciowego w lokalizacji Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron. 6. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji niniejszej Umowy. Jednocześnie GEOSPACE gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami, prawo wglądu Użytkownika do jego danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.). 2. Umożliwienie Użytkownikowi podłączenia jednego komputera do sieci SSSI poprzez węzeł dostępowy będący własnością firmy GEOSPACE, po strukturze sieci lokalnej będącej własnością firmy GEOSPACE. 1 z 9 2 z 9

2 I. Zawarcie Umowy" 7. Szczegółowe Warunki Umowy. 1. Do zawierania umowy z Użytkownikiem upoważniony jest Michał Kozakwłaściciel firmy. 2. Firma GEOSPACE zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z danym Użytkownikiem, bez podania przyczyny. 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony, 3 miesiące, i po upływie tego terminu staje się umową na czas nieokreślony. 4. Umowa może zostać rozwiązana po upływie 3 miesięcy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia dla każdej ze stron. II. Korzystanie z abonamentu 1. GEOSPACE zobowiązuje się do wykonania w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedmiotu umowy opisanego w 1 umowy oraz podania parametrów konfiguracyjnych karty sieciowej, umożliwiających korzystanie z oferowanych usług, po stronie Użytkownika. W wypadku braku możliwości technicznych lub wystąpienia innych przyczyn, z powodu których GEOSPACE nie wywiąże się z terminu realizacji umowy Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, a GEOSPACE zobowiązuje się do zwrotu zaliczki dokonanej na poczet wykonania usługi w terminie do 7 dni od daty przyjęcia od Użytkownika pisemnego wypowiedzenia umowy. 2. Żadna ze stron nie ma prawa korzystać z łącza w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem. 3. W ramach świadczonej usługi GEOSPACE zastrzega sobie prawo zmiany parametrów konfiguracyjnych, oprogramowania lub ubytkowanego sprzętu, zmiany te jednak nie mogą ograniczać możliwości korzystania z usługi. O zmianach mających bezpośredni wpływ na dostęp Użytkownika do SSSI GEOSPACE będzie informował Użytkownika minimum 12h przed planowanymi utrudnieniami, drogą elektroniczną ( , gadu-gadu). 4. GEOSPACE świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci SSSI. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi tj. konserwacją, naprawami, oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego. W takich przypadka GEOSPACE bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosząc odpowiedzialności, może pogorszyć jakość świadczonych usług w celu przeprowadzenia prac technicznych. 5. GEOSPACE nie odpowiada za przerwy w dostępie do Internetu wynikłe z powodu działania osób trzecich, siły wyższej, jak też za przerwy powstałe np. w związku z brakiem energii elektrycznej lub wyładowaniami atmosferycznymi. 3 z 9 6. GEOSPACE nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, łącza, gdy wina za taki stan leży ewidentnie po stronie Użytkownika. 7. Wszelkie roszczenia reklamacyjne należy zgłaszać w formie pisemnej. Podstawą pozytywnego rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego są terminowo regulowane wszelkie zobowiązania Użytkownika wobec GEOSPACE oraz zgłaszanie awarii w trakcie jej zaistnienia. Zgłoszenie o zaistniałych awariach należy dokonywać telefonicznie lub em na adres podany w końcowej części umowy. 8. Odpowiedzialność GEOSPACE za wszelkie awarie nie może przekraczać kwoty proporcjonalnej do czasu trwania awarii oraz wysokości opłaty abonamentowej. 9. GEOSPACE zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do łącza Użytkownikowi, który zalega z płatnością z tytułu abonamentu bez rozwiązania niniejszej umowy. 10. GEOSPACE jest jedynym właścicielem lokalnej sieci komputerowej, za pośrednictwem, której, na czas trwania niniejszej umowy, świadczy usługi internetowe. Przez lokalną sieć komputerową rozumie się całość struktury kablowej i radiowej wraz z urządzeniami aktywnymi obsługującymi daną sieć komputerową, z zastrzeżeniem pkt Po upływie TRZECH (3) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy infrastruktura sieciowa znajdująca się u Użytkownika (karta radiowa i antena) staje się jego własnością za opłatą wyszczególnioną w załączniku nr 1 do umowy. 12. GEOSPACE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwami w świadczeniu usług wywołane niewłaściwym działaniem sieci Internet i urządzeń do niej przyłączonych bądź wynikłe z powodu przerwania połączenia oraz za szkody spowodowane okresową niemożliwością świadczenia usług z przyczyn, na które GEOSPACE nie ma wpływu, w szczególności związanych z dostosowaniem sieci do warunków określonych przez TP S.A. 13. GEOSPACE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działań sił wyższych, osób trzecich, przepięć w sieci energetycznej oraz innych instalacji mieszczących się w danym budynku i nie będących własnością GEOSPACE. 14. GEOSPACE nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne ingerencje osób niepowołanych w komputer Użytkownika, informując jednocześnie Użytkownika, że ingerencja taka jest możliwa i może prowadzić do zniszczenia lub skopiowania danych ze źle zabezpieczonego komputera. Użytkownik powinien zabezpieczyć swój komputer przeciwko wirusom i włamaniom. Jednocześnie GEOSPACE nie odpowiada za awarie systemu operacyjnego i oprogramowania na komputerze Użytkownika. 15. Zabrania się Użytkownikowi poddzierżawienia łącza sieciowegointernetowego, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, bez pisemnej zgody GEOSPACE - pod rygorem rozwiązania umowy ze strony GEOSPACE, w trybie natychmiastowym oraz pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 20-krotnej 4 z 9

3 opłaty abonamentowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. GEOSPACE w takim przypadku zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną - adekwatnego do poniesionych szkód. 16. Przedmiot umowy, łącze, może być przeniesione pod inny adres pod warunkiem możliwości technicznych. 17. Przedmiot umowy, łącze, nie podlega cesji, jeśli adres zakończenia przed i po cesji są różne, lub jeśli nastąpiła przerwa w opłatach abonamentowych za łącze w czasie dokonywania cesji. 18. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w wykorzystywaniu łącza sieciowego - internetowego, np. do celów niezgodnych z prawem lub zagrażających bezpieczeństwu sieci lokalnej, GEOSPACE przysługuje prawo zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci Internet, do czasu wyjaśnienia sprawy. III. Umowa wchodzi w życie i jest wiążąca z dniem jej zawarcia. IV. Rozwiązanie umowy 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem 7 ust. I pkt Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika w okresie zastrzeżonym dla danej usługi jest możliwe pod warunkiem wpłaty na rzecz GEOSPACE kwoty w wysokości wyliczonej wg wzoru: (ilość miesięcy zastrzeżonych w pakiecie - ilość opłaconych miesięcy od podpisania umowy) x wysokość abonamentu. 3. GEOSPACE ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: nie opłacenia abonamentu przez kolejne 2 okresy płatności; rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika od uiszczenia należności wraz z odsetkami za okres zwłoki. nieprzestrzegania warunków abonamentu przez Użytkownika, po wezwaniu przez GEOSPACE, do zaprzestania działań niezgodnych z umową. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności za wyrządzone szkody oraz niezapłacone usługi, jeśli nastąpi to w okresie zastrzeżonym dla danej usługi dodatkowo opłaty wyliczonej według wzoru podanego w pkt Umowa wygasa w następujących przypadkach: jeżeli realizacja zadania z l umowy, nie będzie możliwa z przyczyn technicznych śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji podmiotu gospodarczego; za datę wygaśnięcia umowy przyjmuje się datę zawiadomienia - na piśmie - GEOSPACE o śmierci/likwidacji Użytkownika. Do chwili zawiadomienia, GEOSPACE ma prawo naliczać wynagrodzenie zgodne z umową. Spadkobierca/y mogą wejść w prawa i obowiązki Użytkownika, na swój wniosek złożony w postaci aneksu do umowy. 5 z 9 V. Uiszczanie opłat i rozliczenia 1. Użytkownik zobowiązany jest uiszczać należności z tytułu abonamentu w terminie do 7 dnia każdego miesiąca na konto bankowe GEOSPACE za okres i w wysokości zgodnej z umową. Płatność odbywa się z góry za dany miesiąc użytkowania łącza. 2. Za datę uregulowania należności uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek GEOSPACE. 3. Z tytułu zwłoki w uiszczaniu należności Użytkownik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe. Ponadto GEOSPACE, przy zwłoce przekraczającej 7 dni, zablokuje Użytkownikowi dostęp do Internetu do czasu uregulowania należności. W przypadku zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci, za ponowną aktywację usługi Użytkownik zapłaci karę umowną w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Użytkownika od uregulowania zaległych należności. 4. Istniejące urządzenia techniczne w lokalu mieszkalnym nie zwalniają Użytkownika z konieczności uiszczenia opłaty aktywacyjnej przy podpisywaniu nowej umowy na korzystanie z usługi w tym lokalu. 5. GEOSPACE zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty abonamentowej. O zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie co najmniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem. VI. Postanowienia końcowe 1. W przypadku sporów wynikłych na tle umowy bądź opłat, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, Użytkownik nie ma prawa podnosić zarzutu, iż nie został zapoznany z treścią umowy lub wysokością opłat, a tym samym jego prawa zostały ograniczone. 2. Strony przewidując długofalową współpracę deklarują chęć rozwiązywania spraw spornych w duchu poszanowania interesów partnera. Jeżeli przy realizacji umowy okaże się, że jej klauzule nie obejmują problemów, które przy podpisywaniu umowy były niemożliwe lub trudne do przewidzenia, Strony zobowiązują się je rozwiązywać z wzajemną przychylnością, w drodze negocjacji i kompromisów. 3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, a nierozstrzygnięte w trybie zaproponowanym w ustępie poprzedzającym, strony oddają do Sądu właściwego dla pozwanego. 6 z 9

4 Dane kontaktowe Użytkownika: Adres:... ul.... tel.... tel. kom Serwis: Telefony Serwisowe: (+48) Dane Usługodawcy: GEOSPACE Michał Kozak ul.okrężna 68/ Świdnica NIP: Konto bankowe: BRE BANK S.A. Oddział Bankowości Elektronicznej Multibank Parametry Użytkownika: Model i adres MAC karty sieciowej:... IP :... Maska:... Brama:... DNS1:... DNS2:... Uwagi: Dla własnego bezpieczeństwa w sieci nie udostępniaj parametrów konfiguracyjnych osobom trzecim... GEOSPACE UŻYTKOWNIK l.p. punkt umowy UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy nr...z dnia... obowiązuje od dnia 1 czerwca 2005 roku TABELA 1. OPŁATY PODSTAWOWE rodzaj opłaty kwota brutto [zł] 1 2 pkt 1 Instalacja z wykorzystaniem anteny panelowej opłata jednorazowa pkt 1 Instalacja z wykorzystaniem anteny panelowej 285 opłata w trzech miesięcznych ratach (95 x 3) 3 2 pkt 1 Instalacja z wykorzystaniem innych anten opłata jednorazowa pkt 1 Instalacja z wykorzystaniem innych anten 345 opłata w trzech miesięcznych ratach (115 x 3) 5 2 pkt 1 Instalacja negocjowana - ustalana indywidualnie 6 2 pkt 2 i 3 PROMOCJA!! Abonament za pierwszy miesiąc pkt 2 i 3 Abonament miesięczny 60 7 ust.ii 8 pkt 11 Wykupienie urządzeń po 3 miesiącach 1,22 l.p. 1 2 punkt umowy 7 ust.ii pkt 15 TABELA 2. OPŁATY DODATKOWE rodzaj opłaty Kara za poddzierżawianie łącza kwota brutto [zł] 1200 (20x60) 7 ust.v pkt 3 Kara - opłata za ponowną aktywację usługi 30 Akceptuję załącznik nr 1 zaznaczy ć właściwą opcję Załącznik aktualny od dnia pieczątka i podpis GEOSPACE 7 z 9 8 z 9

5 UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI PROTOKÓŁ ODBIORU do umowy nr... z dnia... Kwituję odbiór sprzętu: 1. antena producent: rodzaj: nr seryjny/ inny numer: - 2. karta sieciowa producent: rodzaj: nr seryjny/ inny numer: MAC Oświadczam, że instalacja sprzętu i aktywacja usługi zostały wykonane poprawnie. Niniejszym wyrażam zgodę na rozpoczęcie okresu abonamentowego. 9 z 9

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz,

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, 1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, świadcząca usługi internetowe. 1.2 ABONENT Osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług internetowych NR...

Umowa o świadczenie usług internetowych NR... Nazwa użytkownika: Zgłaszanie usterek: 696-535-610 Hasło: Umowa o świadczenie usług internetowych NR... zawarta w dniu...... r. w... pomiędzy: Firmą Z.A.E. FERLAB z siedzibą w Białej Podl., przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7'

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: ISP Firma Studio 7 Magdalena Walczak, ul.jagiełły

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ BLAST.PL. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ BLAST.PL. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ BLAST.PL 1. Postanowienia ogólne 1.1. Poniższe pojęcia użyte w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają: 1.2. Abonent - Konsument albo Przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM" Usługa świadczona przez Firmę NET-COM" Tomasz Łaguna

Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM Usługa świadczona przez Firmę NET-COM Tomasz Łaguna Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM" Usługa świadczona przez Firmę NET-COM" Tomasz Łaguna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I:

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 384 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy Regulamin Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych (dalej: Regulamin) obowiązuje dla Usług świadczonych przez BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo