Regulamin e-kantoru lowspread.pl :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin e-kantoru lowspread.pl :"

Transkrypt

1 Regulamin e-kantoru lowspread.pl : 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu lowspread.pl i obowiązuje wszystkich jego Użytkowników i Klientów. 2. Za pośrednictwem Portalu lowspread.pl firma Kantor Wymiany Walut Paweł Czapla z siedzibą w Krakowie na ul.długiej 8 wpisanej do rejestru firm prowadzących działalność kantorową na podstawie zezwolenia NBP nr 75/2002 i o numerze NIP oferuje usługi w zakresie kupna, sprzedaży i wymiany walut, wskazanych na jej stronie internetowej, oraz inne usługi w zakresie operacji finansowych, w systemie on-line. 3. Portal lowspread.pl, jak i poszczególne jego składniki, objęte są ochroną prawną oraz prawami autorskimi. Kopiowanie treści tekstowych oraz graficznych w całości lub części bez pisemnej zgody właściciela jest surowo wzbronione. 4. Transakcje są zawierane wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika/Klienta niniejszego Regulaminu. 5. Przyjmuje się, że kontakt pomiędzy Klientem, a Administracją portalu następuje w formie elektronicznej za wyjątkiem przypadków w regulaminie odmiennie określonych. 6. Domniemywa się, że osoba korzystająca z portalu zapoznała się z Regulaminem, niezależnie do odznaczenia na stronie internetowej pola oznaczającego akceptacje warunków Regulaminu. 7. Przystępując do transakcji wymiany lub innej transakcji Użytkownik/Klient oświadcza: - PODANE PRZEZ NIEGO DANE OSOBOWE SĄ PRAWDZIWE, IDENTYFIKUJĄ JEGO OSOBĘ, - ROZUMIE, ŻE PODANIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH POWODUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ, PRZEWIDZIANĄ USTAWĄ "KODEKS KARNY". - WIE, ŻE DO NINIEJSZYCH TRANSAKCJI MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2000 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2010 R. NR 46, POZ. 276) 8. Użytkownik/Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa czyli m.in. na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy, na podstawie szczegółowych regulacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U nr 133 poz. 883(z późniejszymi zmianami). > 9. O zmianach niniejszego Regulaminu bądź jakiejkolwiek z jego integralnej części Kantor powiadomi swoich Użytkowników/Klientów na 14 dni przed wprowadzeniem zmian, drogą mailową lub stosowną informacją na stronie serwisu lub w Panelu Klienta. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownikowi przyusługuje prawo do rozwiązania umowy zgodnie z procedurami opisanymi w 8 pkt.2. 2 SŁOWNIK Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Regulamin oznacza Regulamin Portalu lowspread.pl. 2. Cennik -zestawienie kosztów za usługi oferowane przez kantor -integralna część Regulaminu. 3. Obsługiwane konta bankowe -zestawienie bezprowizyjnych kont bankowych, które bezpośrednio obsługuje kantor -integralna część Regulaminu. 4. Zasady przyznawania rabatów -ogólne zasady przydzielania rabatów na spread -integralna część Regulaminu. 5. Firma oznacza firmę Kantor Wymiany Walut Paweł Czapla z siedzibą w Krakowie na

2 ul.długiej 8, właściciela Portalu. 6. Portal oznacza stronę internetową, założoną i prowadzoną pod adresem przez firmę Kantor Wymiany Walut Paweł Czapla, za pośrednictwem której, Klienci dokonują zlecenia firmie Kantor Wymiany Walut Paweł Czapla, transakcji kupna i sprzedaży walut oraz innych transakcji, przez nią oferowanych. 7. Klient oznacza Użytkownika, który dokonuje z firmą Kantor Wymiany Walut Paweł Czapla, transakcji kupna i sprzedaży walut oraz innych transakcji, za pośrednictwem Portalu. 8. Użytkownik oznacza każdą, pełnoletnią osobę, zarejestrowaną w Portalu, lub pełnomocnika osoby prawnej, zarejestrowanej w Portalu. 9. Panel Użytkownika -osobisty panel do konta Użytkownika umożliwiający dokonywanie transakcji na platformie lowspread.pl. 10. Transakcja kupna i sprzedaży walut oznacza operację finansową polegającą na wymianie wartości pieniężnej w określonej walucie, na wartość pieniężną, określoną w innej, wybranej przez Klienta walucie dostępnej w ramach Portalu. Dokonaną przez Użytkownika operację finansową uważa się za Transakcję od momentu złożenia przez niego zamówienia. 11. Inna Transakcja oznacza inną niż Transakcja wymiany walut operację finansową, możliwą do przeprowadzenia za pośrednictwem Portalu. Dokonaną przez Użytkownika operację finansową uważa się za Transakcję od momentu złożenia przez niego zamówienia. 12. Zlecenie stałe oznacza operację finansową, możliwą do przeprowadzenia za pośrednictwem Portalu z opcją realizacji w dowolny roboczy dzień miesiąca. Zlecenie stałe może przybrać formę Zakupu/Sprzedaży/Wymiany dowolnej waluty obsługiwanej przez Portal. Dokonaną przez Użytkownika operację finansową uważa się za Transakcję od momentu złożenia przez niego zamówienia. > 13. Progi cenowe przedziały kursowe (podane w EURo w odniesieniu do równowartości w innych walutach) zależne od jednorazowej wartości zlecenia -dopasowywane automatycznie: * Deatal: , * Półhurt: 1'000-9'999, * Hurt: 10'000 i więcej 14. Administracja Portalu zespół zajmujący się obsługą Portalu z ramienia firmy. 15. Zamówienie oznacza procedurę określoną w 4 pkt.2 oraz pkt.3. Regulaminu. 16. Kara umowna kwota stanowiąca 5 % wartości transakcji, wymagalna w wyniku zaniechania wpłaty przez Klienta/Użytkownika kwoty pieniężnej na zakup/sprzedaż/wymianę waluty. 17. Rabat -ulga procentowa przyznawana indywidualnie Klientowi spełniającemu określone w załączniku Zasady przyznawania rabatów wymogi. 18. Wszelkie wartości odnoszące się do czasu i granice godzinowe dotyczą polskiej strefy czasowej, czyli Warszawa+1. 3 COOKIES, REJESTRACJA, LOGOWANIE I UŻYTKOWANIE PORTALU > 1. W celu korzystania z serwisu lowspread.pl Użytkownik powinien posiadać sprzęt i oprogramowanie o minimalnych wymaganiach: komputer z kartą sieciową lub modemem umożliwiającym dostęp do sieci Internet, zainstalowany jeden z systemów operacyjnych: Windows (XP, Vista, 7, 8); MacOS lub system Linux z nakładką graficzną, jedną z następujących przeglądarek internetowych wspierających połączenia SSL, obsługę języka JavaScript i plików cookies: Internet Explorer (od v.7), Firefox (od v.2.5), Chrome, Safari (od v.4), Opera (od v.8), łącze Internetowe,

3 w celu odczytywania rachunków do transakcji wymagany jest program potrafiący odczytać pliki PDF, w celu Rejestracji i otrzymywania potwierdzeń transakcji oraz statusów konieczne jest posiadanie aktywnego adresu , w celu otrzymywania kodów do walidacji ustawień za pomocą SMS konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego. 2. Serwis do poprawnego działania, w tym rejestracji, logowania i zawierania transakcji wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami tymczasowymi lub sesyjnymi, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Standardowo pliki cookies w przeglądarkach są uaktywnione aby zapewnić korzystanie z opcji dodatkowych. W celu dezaktywacji cookies należy je wyłączyć z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich zapis w urządzeniu Użytkownika. 3. Rejestracji w Portalu może dokonać każda osoba pełnoletnia, która, obok konta złotówkowego, posiada również konto walutowe prowadzone przez polski bank. 4. Aby dopełnić procedury rejestracyjnej do Portalu, należy wypełnić znajdujący się na tej stronie Formularz Osobowy Użytkownika, podając wszystkie wymagane dane i informacje zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz zaakceptować Regulamin. Następnie, po otrzymaniu wiadomości o rejestracji na podany adres mailowy, należy, w celu aktywacji konta Użytkownika, skorzystać z linku zamieszczonego w w.w. wiadomości, zalogować się i wprowadzić niezbędne dane (m.in. imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy oraz numer PESEL). 5. Zmiany w ustawieniach konta Użytkownika (dane osobowe, numery kont bankowych, zlecenia stałe) są możliwe jedynie po podaniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego SMS przesłanego na telefon komórkowy Klienta lub poprzez podanie odpowiedzi na pytanie pomocnicze podanej podczas rejestracji. Standardowo opcja weryfikacji SMS jest wyłączona i aktywowana na wyraźne życzenie Klienta po uprzednim podaniu poprawnego numeru telefonu komórkowego. 6. Administracja Portalu zastrzega sobie prawo do sprawdzenia autentyczności podanych przez Użytkownika danych, przed dokonaniem przez niego pierwszej Transakcji. 7. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z oferty Portalu podlega odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych, odpowiedzialności za usiłowanie oszustwa, nadto odpowiedzialności odszkodowawczej w wyniku powstania szkody po stronie Firmy. 8. Aby przeglądać zawartość Portalu zarezerwowaną tylko dla Użytkowników, przeglądać swój profil, historię wykonanych operacji albo dokonywać wszelkich Transakcji, należy zalogować się do Portalu, przy użyciu, nadanych w czasie rejestracji, loginu i hasła, które stanowią unikalne ciągi znaków, przypisane jednej tylko osobie w celach jej identyfikacji w Portalu lub za pomocą ogólnodostępnego konta Demo z ograniczonymi funkcjonalnościami. 9. Rejestracja i logowanie odbywają się przy użyciu szyfrowanego,bezpiecznego połączenia SSL z zastosowaniem obsługi plików cookies. 10. Rejestracja, logowanie i użytkowanie Portalu oraz odbiór kodów SMS są bezpłatne. 4 TRANSAKCJE KUPNA I SPRZEDAŻY WALUT ORAZ INNE TRANSAKCJE 1. Na platformie lowspread.pl Klient może dokonać transakcji: Kupna, Sprzedaży, Wymiany 2 różnych walut w formie zwykłej oraz Zlecenia Stałego -transakcji odroczonej czasowo. 2. Aby dokonać Transakcji kupna lub sprzedaży walut, należy zalogować się w Portalu i uzupełnić swoje dane osobowe oraz numery kont bankowych oraz wybrać zakładkę Transakcje, a następnie wybrać jedną z opcji Kupno, Sprzedaż lub Wymiana która

4 pojawi się na ekranie. Następnie należy wypełnić rubrykę Dane Transakcji odpowiednio wpisując, lub wybierając odpowiednie opcje takie jak: Waluta, Ilość, konto źródłowe, konto zwrotne, dane do rachunku. Następnie w rubryce Komentarz można wpisać uwagi dotyczące sposobu odbioru rachunku, lub trybu realizacji przez firmę transferu walutowego określonego w 7 pkt.2 i aby zaakceptować transakcję należy wybrać opcję Akceptuj. 3. Transakcja Zlecenia stałego polega na wybraniu konta źródłowego oraz zwrotnego i podaniu dnia miesiąca, w którym system automatycznie wygeneruje transakcję (dzień wykonania zlecenia stałego). Zlecenie stałe jest generowane w 3 etapach i polega na: > a/ zdefiniowaniu w swoim panelu zlecenia stałego wraz z wygenerowaniem potwierdzenia do przelewu środków z uwzględnieniem 2% naddatku na poczet ew. zmian kursowych, > b/ zdefiniowaniu w swoim banku zlecenia stałego na kwotę podaną w potwierdzeniu, z datą wykonalności przypadającą na dzień wykonania zlecenia stałego na platformie LowSpread oraz jednocześnie na 2 dni robocze przed datą spłaty raty kredytu, c/ automatycznym wygenerowaniu właściwej transakcji w dniu wykonalności zlecenia stałego wg. kursów na aktualny dzień oraz odesłaniu kwoty uwzględniającej naddatek w walucie zdefiniowanej jako zwrotna. Kwota naddatku doliczana jest jedynie podczas Kupna przez Klienta waluty za złotówki i uwzględniana w przelewie zwrotnym. W przypadku braku zdefiniowania zlecenia stałego w banku Klienta lub zdefiniowania kwoty nie wystarczającej do wykonania zlecenia, transakcja może zostać uznana za anulowaną z winy Klienta. 4. Zamówienia, określone w pkt. 2, uważa się za złożone z chwilą zaakceptowania przez Klienta i przekazania Administracji poprawnie wypełnionego formularza Zamówienia. 5. W przypadku prawidłowego złożenia Zamówienia, zostanie wygenerowany w przeglądarce internetowej oraz dodatkowo na adres mailowy Klienta zostanie przesłany komunikat o utworzeniu Zamówienia wraz z niezbędnymi do wykonania przelewu danymi kantoru. 6. W przypadku Transakcji kupna i sprzedaży walut, Klient dokonuje przelewu kwoty, w zadeklarowanej przy Zamówieniu walucie i wysokości, którą zamierza sprzedać, albo której równowartość, w jednej z oferowanych na Portalu walut, zamierza kupić, na konto bankowe firmy w ciągu 30 minut od otrzymania komunikatu określonego w 4 pkt W przypadku Innej Transakcji, Klient dokonuje przelewu odpowiedniej kwoty, w zadeklarowanej przy Zamówieniu walucie i wysokości, na konto bankowe firmy w ciągu 30 minut od otrzymania komunikatu określonego 4 pkt.5 i załącza w panelu potwierdzenie wykonania przelewu. 8. W przypadku zawarcia przez Klienta kliku transakcji za aktualną uważa się pierwszą poprawnie zawartą w danym dniu transakcję, chyba że Klient zadeklaruje chęć realizacji wszystkich zawartych zleceń. > 9. Po stwierdzeniu przez Administrację wpływu odpowiedniej kwoty na konto bankowe firmy, tj. zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Firmy zamówiona Transakcja jest realizowana bezzwłocznie, a najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia roboczego. 10. W przypadku braku dokonania przelewu w czasie określonym w pkt. 6, bądź też braku kontaktu uważa się, że Klient odstąpił od dokonania Transakcji. Z tego tytułu Klient/Użytkownik może zapłacić karę umowną, o której mowa w 6 pkt.3 Regulaminu. 11. W przypadku, gdy Klient przeleje na konto kantoru kwotę inną niż wynika to z zawartej transakcji kantor może rozliczyć transakcję proporcjonalnie do otrzymanej kwoty z zastosowaniem zatwierdzonego w transakcji kursu lub anulować transakcję zwracając przelane środki Klientowi. 12. Najmniejszą kwotą, która może być przedmiotem Transakcji kupna i sprzedaży walut jest równowartość kwoty 10,00 chyba że Kantor uzna odstępstwo od tej zasady.

5 13. Najwyższą dzienną sumą bez dodatkowej weryfikacji, która może być przedmiotem Transakcji kupna i sprzedaży walut jest równowartość kwoty nie wyższa niż wartość ,00 wg kursu średniego NBP przypadającego na dzień złożenia zlecenia. 14. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać Transakcji kupna i sprzedaży walut, której wartość przekracza ,00, kontaktuje się z Administracją Portalu drogą telefoniczną, celem weryfikacji danych, ustalenia procedur i warunków transakcji. 15. Transakcje kupna i sprzedaży walut odbywają się z uwzględnieniem aktualnych kursów międzybankowych walut obcych. Kurs zatwierdzonej transakcji jest niezmienny od momentu zlecenia transakcji do chwili zrealizowania przelewu zwrotnego. 16. W przypadku wykorzystania środków zarezerwowanych na dany dzień na danym rachunku kantoru, firma zastrzega prawo do realizacji przelewu zwrotnego po zasileniu konta w jak najszybszym możliwym terminie, o którym Klient zostanie poinformowany. 5 RACHUNKI 1. Na żądanie Klienta, Firma wystawia rachunek imienny z tytułu dokonanej przez nią Transakcji. 2. Zgłoszenie żądania wystawienia rachunku imiennego należy dokonać w momencie składania Zamówienia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Formularzu Zamówienia. 3. Rachunek jest przesyłany pocztą elektroniczną na adres Klienta zarejestrowany w systemie, lub znajduje się do pobrania w szczegółach danego zlecenia w panelu Klienta. >4. Rachunek ma formę elektroniczną możliwą do pobrania z panelu Klienta po uzyskaniu przez transakcję statusu Zakończona lub papierową -za opłatą 5 pln wysyłany pocztą tradycyjną na adres zdefiniowany w Panelu Klienta, po wcześniejszym zgłoszeniu faktu w komentarzu zlecenia. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu podania błędnych lub nieprawdziwych danych albo posłużenia się danymi innej osoby celem skorzystania z portalu. O dokonanym przestępstwie Firma zawiadamia Prokuraturę właściwą dla swojej siedziby. 2. Taką samą odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który udostępnia swój login i hasło innej osobie w celu korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, wprowadzając tym samym w błąd co do osoby zawierającej transakcje. 3. Klient, który zawarł umowę transakcji wymiany, a następnie nie wpłacił środków pieniężnych na zawartą przez siebie transakcję lub nie przedstawił potwierdzenia przelewu, może zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej transakcji. Wymagalność kary rozpoczyna się następnego dnia roboczego po dniu dokonania niezrealizowanej transakcji. Odstępstwem od wymagalności kary może być złożenie w tym samym dniu zlecenia na zakup, sprzedaż lub wymianę waluty o tej samej lub zbliżonej wartości, lub inne czynniki uznane przez kantor za wystarczające do anulowania transakcji. 4. Firma ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie zobowiązania lub niewykonanie w czasie zobowiązania wobec Klienta. Poniżej wskazana wartość odszkodowania stanowi całkowite odszkodowanie za szkodę wywołaną niewykonaniem zobowiązania. 5. Wysokość odszkodowania za niewykonanie w czasie transakcji wynosi 0,1% wartości transakcji za każde 7 dni opóźnienia. 6. Wysokość odszkodowania za niewykonanie transakcji z winy Kantoru wynosi 5 % wartości transakcji (nie dotyczy transakcji poniżej wartości minimalnej transakcji, oraz

6 następstw złamania Przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu). 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez Klienta podczas zlecenia: rodzaj transakcji, konta bankowe czy też brak tytułu przelewu w polu komentarz, jak również za szkodę w postaci utraty zysków (lucrum cesans) jaką Klient poniósł w wyniku niewykonania lub niewykonania w określonym czasie transakcji. > 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień w realizacji zlecenia powstałych z przyczyn niezależnych od Kantoru, Firma obliguje się do poinformowania Klienta o zaistniałym opóźnieniu w trybie niezwłocznym, a realizacja jego zlecenia nastąpi w najszybszym możliwym terminie. 7 KOSZTY I RABATY 1. Transakcje w ramach obsługiwanych bezpośrednio kont bankowych nie są obciążone kosztami, chyba że bank Klienta naliczy koszty dodatkowe np. za przyjęcie lub wykonanie przelewu. Pełen wykaz obsługiwanych bezpośrednio przez kantor kont bankowych znajduje się w załączniku: Obsługiwane konta bankowe. 2. W przypadku, jeżeli dokonywany jest transfer na rachunek Klienta nieobsługiwany bezpośrednio przez kantor, przelew w PLN nie jest obciążony dodatkowymi kosztami. Przelew walutowy na rzecz Klienta jest wysyłany w trybie SHA po doliczeniu każdorazowo kosztów podanych w załączniku Cennik, odpowiednich dla wybranego trybu. W przypadku transferów walutowych w Euro, w trybie SEPA dodatkowe koszty nie są pobierane. 3. Klient ma również możliwość zlecenia wpłaty środków zwrotnych bezpośrednio do krakowskiego oddziału banku (usługa "Wpłata bezpośrednia w Banku Klienta"), w którym Kantor nie posiada kont bankowych. Warunkiem realizacji usługi jest obsługa kasowa danej waluty w placówce znajdującej się w okolicy siedziby kantoru oraz zaokrąglenie kwoty transakcji do wartości nie występujących w bilonie (jedynie w przypadku wpłat walutowych). Koszt wykonania wpłaty zgodny z Cennikiem i nie jest podawany w podsumowaniu transakcji. Przelew Klienta musi opiewać na kwotę wynikającą z transakcji powiększoną o koszt wpłaty środków do placówki banku Klienta. W przypadku braku uwzględnienia kosztu wpłaty Kantor może pomniejszyć środki zwrotne o wartość kosztu wpłaty do placówki banku. 4. D+2 oznacza transfer środków walutowych w dowolnej walucie do dowolnego banku w Polsce, lub na świecie gdzie data zaksięgowania środków walutowych na rachunku klienta nastąpi nie później niż na drugi dzień roboczy następujący po dniu wpłynięcia środków na konto kantoru. Aby transfer został zlecony przez firmę w trybie D+2, środki w PLN, lub inna waluta stanowiąca zapłatę, na rachunku firmy musi być zaksięgowana nie później niż do godziny 13:00 w dniu transakcji. W przypadku zaksięgowania środków na rachunku firmy stanowiących zapłatę po godzinie 13:00, środki walutowe na rachunku klienta zostaną zaksięgowane nie później niż drugiego dnia licząc od daty wpłynięcia zapłaty. 5. D+1 oznacza transfer środków walutowych w dowolnej walucie do dowolnego banku w Polsce, lub na świecie gdzie data zaksięgowania środków walutowych na rachunku klienta nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego. Aby transfer został zlecony przez firmę w trybie D+1, środki w PLN, lub inna waluta stanowiąca zapłatę, na rachunku firmy musi być zaksięgowana nie później niż do godziny 13:00 w dniu transakcji. W przypadku zaksięgowania środków na rachunku firmy stanowiących zapłatę po godzinie 13:00, środki walutowe na rachunku klienta zostaną zaksięgowane nie później niż drugiego dnia licząc od daty wpłynięcia zapłaty. Tryb ten będzie wdrażany automatycznie, chyba że

7 Klient dokona dopłaty do wysokości kosztów przewidzianych dla trybu D+0 do godziny 17: D+0 oznacza transfer środków walutowych w dowolnej walucie do dowolnego banku w Polsce, lub na świecie gdzie data zaksięgowania środków walutowych na rachunku klienta nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego. Aby transfer został zlecony przez firmę w trybie D+0, środki w PLN, lub inna waluta stanowiąca zapłatę, na rachunku firmy musi być zaksięgowana nie później niż do godziny 13:00 w dniu transakcji. Tryb D+0 i D+2 nie odnoszą się do następujących walut: CAD, AUD, CZK, HUF, SEK, NOK, DKK i JPY. Dla tych walut dostępne są jedynie tryby: D+1 oraz Wpłata bezpośrednia w Banku Klienta. 7. Tryb SEPA dotyczy jedynie transferów walutowych wyrażonych w Euro i powinien być zaksięgowany na rachunku odbiorcy w terminie od 3 do 5 dni roboczych licząc od daty zlecenia go przez firmę. 8. O trybie przelewu walutowego na rachunek w innym banku niż ten, w którym jest prowadzony rachunek firmy, należy poinformować każdorazowo w polu komentarz za pośrednictwem portalu, lub Administratora Portalu drogą telefoniczną w trybie niezwłocznym. W przypadku braku informacji na temat konkretnego trybu transferu walutowego, dla transferów w EUR wybrany będzie tryb SEPA, a dla pozostałych walut tryb D+1, z tym że w przypadku zlecenia transferu w trybie D+1 kwota transferu zostanie odpowiednio pomniejszona o koszty transferu D Klient kantoru ma prawo do uzyskania rabatu po spełnieniu określonych warunków opisanych w załączniku Zasady Przyznawania Rabatów. 10. Po uzyskaniu Rabatu jest on widoczny w Ustawieniach w sekcji Moje Dane panelu Użytkownika. Naliczenie Rabatu następuje w momencie sprawdzenia transakcji za pomocą przycisku "Sprawdź". 8 REKLAMACJE, ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z dobrymi zasadami życia społecznego i nie dostarczać doń treści niedozwolonych. >2. Reklamacje powinny być składane przez Użytkownika drogą mailową na adres: z adresu podanego przy Rejestracji. Operator odpowie na reklamację w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania wiadomości i poinformuje o rozwiązaniu, bądź dalszym przebiegu postępowania. Brak pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nie wyklucza dochodzenia swych praw na drodze sądowej. >3. W celu rozwiązania zawartej z Firmą umowy należy wysłać na adres z adresu podanego podczas procesu Rejestracji. powinien zawierać wszystkie dane identyfikujące Użytkownika podane podczas Rejestracji oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy z Kantorem. Użytkownik może także zgłosić chęć usunięcia konta/rozwiązania umowy poprzez zalogowanie na swoim koncie i zmianą adresu mailowego na: oraz nazwiska na "USUN" oraz zapisanie danych. Rozwiązanie umowy następuje do 2 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia przez Firmę. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem obu stronom przysługuje prawo do rozwiązania sporu na drodze sądowej. 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 września 2013 roku.

8 Załączniki: Obsługiwane konta bankowe Cennik >Zasady przyznawania rabatów W celu wygodniejszego dostrzeżenia zmian, zmienione lub dodane punkty regulaminu zostały przesunięte w prawo i oznaczone znakiem: ">".

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com Definicje 1. Kantoria.com - właścicielem serwisu jest Kantoria.com Edward Dixon Małgorzata Dixon s.c. z siedzibą w Poznaniu, NIP 783-168-13-02, REGON 301920928. 2. Serwis Kantoria.com internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU 1 Informacje ogólne 1. Kantor-internetowy.eu jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez internet, przy tradycyjnym Kantorze Wymiany Walut prowadzonym przez Wiesława Biegańskiego w Nakle

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje Regulamin programu lojalnościowego Twoje Punkty I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Twoje Punkty, zwanym dalej Programem, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 DEFINICJE 1. OPERATOR Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. A-22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z usługi INTERNETOWEJ WYMIANY WALUT w KANTORZE WYMIANY WALUT Insygnia s.c., Jacek Fedycki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wpłata środków na Konto Użytkownika

PRZEWODNIK. Wpłata środków na Konto Użytkownika PRZEWODNIK Wpłata środków na Konto Użytkownika Aby przeprowadzić transakcję kupna lub sprzedaży walut w Serwisie topfx.pl, należy zapewnić odpowiednią ilość środków na Koncie Użytkownika. W tym celu należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kantor-net.pl INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Kantor-net.pl INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Kantor-net.pl &1 INFORMACJE OGÓLNE 1 Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z usługi INTERNETOWEJ WYMIANY WALUT w firmie Insygnia s.c.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1 Niniejszy dokument zawiera: Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed 01.08.2016 strona 1 Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych od 01.08.2016

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU CSGOCOINS.PL

REGULAMIN SERWISU CSGOCOINS.PL REGULAMIN SERWISU CSGOCOINS.PL 1. Postanowienia Ogólne: a. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis CSGOcoins.pl, dostępny pod adresem internetowym: http://csgocoins.pl b. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne" 2. Rejestracja w Serwisie"

1. Przepisy ogólne 2. Rejestracja w Serwisie Regulamin! Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Sweet and Wild M.Rataja 112, 61-695 Poznań NIP 7822201567 REGON 301462851 Telefon: 692 211 490, e-mail: contact@sweetandwildclothing.com 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dostępu i korzystania z Serwisu internetowego przez obecnych członków Nordea Otwartego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu wygrywa.pl

Regulamin Serwisu wygrywa.pl Regulamin Serwisu wygrywa.pl 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin"), dostępny pod adresem http://wygrywa.pl/ regulamin.pdf określa zasady korzystania z Serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy regulamin zgodny jest z wymogami stawianymi przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy regulamin zgodny jest z wymogami stawianymi przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO walutomix.pl I. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania przez użytkowników z kantoru internetowego Walutomix.pl 2. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BISTROKAMPUS.PL I. Słowniczek pojęć: Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 14.08.2013 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: I. Definicje Definicje

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego ARCHE

Regulamin programu lojalnościowego ARCHE Regulamin programu lojalnościowego ARCHE I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie Programu, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portal - stronę główną http://www.lojalniarche.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu redme.pl

Regulamin Serwisu redme.pl Regulamin Serwisu redme.pl 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin"), dostępny pod adresem http://redme.pl/regulamin.pdf określa zasady korzystania z Serwisu internetowego www.redme.pl

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-edu.pl i platformy e-learningowej. Definicje

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-edu.pl i platformy e-learningowej. Definicje Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-edu.pl i platformy e-learningowej Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Usługodawca właścicielem i administratorem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo