Regulamin e-kantoru lowspread.pl :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin e-kantoru lowspread.pl :"

Transkrypt

1 Regulamin e-kantoru lowspread.pl : 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu lowspread.pl i obowiązuje wszystkich jego Użytkowników i Klientów. 2. Za pośrednictwem Portalu lowspread.pl firma Kantor Wymiany Walut Paweł Czapla z siedzibą w Krakowie na ul.długiej 8 wpisanej do rejestru firm prowadzących działalność kantorową na podstawie zezwolenia NBP nr 75/2002 i o numerze NIP oferuje usługi w zakresie kupna, sprzedaży i wymiany walut, wskazanych na jej stronie internetowej, oraz inne usługi w zakresie operacji finansowych, w systemie on-line. 3. Portal lowspread.pl, jak i poszczególne jego składniki, objęte są ochroną prawną oraz prawami autorskimi. Kopiowanie treści tekstowych oraz graficznych w całości lub części bez pisemnej zgody właściciela jest surowo wzbronione. 4. Transakcje są zawierane wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika/Klienta niniejszego Regulaminu. 5. Przyjmuje się, że kontakt pomiędzy Klientem, a Administracją portalu następuje w formie elektronicznej za wyjątkiem przypadków w regulaminie odmiennie określonych. 6. Domniemywa się, że osoba korzystająca z portalu zapoznała się z Regulaminem, niezależnie do odznaczenia na stronie internetowej pola oznaczającego akceptacje warunków Regulaminu. 7. Przystępując do transakcji wymiany lub innej transakcji Użytkownik/Klient oświadcza: - PODANE PRZEZ NIEGO DANE OSOBOWE SĄ PRAWDZIWE, IDENTYFIKUJĄ JEGO OSOBĘ, - ROZUMIE, ŻE PODANIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH POWODUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ, PRZEWIDZIANĄ USTAWĄ "KODEKS KARNY". - WIE, ŻE DO NINIEJSZYCH TRANSAKCJI MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2000 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2010 R. NR 46, POZ. 276) 8. Użytkownik/Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa czyli m.in. na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy, na podstawie szczegółowych regulacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U nr 133 poz. 883(z późniejszymi zmianami). > 9. O zmianach niniejszego Regulaminu bądź jakiejkolwiek z jego integralnej części Kantor powiadomi swoich Użytkowników/Klientów na 14 dni przed wprowadzeniem zmian, drogą mailową lub stosowną informacją na stronie serwisu lub w Panelu Klienta. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownikowi przyusługuje prawo do rozwiązania umowy zgodnie z procedurami opisanymi w 8 pkt.2. 2 SŁOWNIK Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Regulamin oznacza Regulamin Portalu lowspread.pl. 2. Cennik -zestawienie kosztów za usługi oferowane przez kantor -integralna część Regulaminu. 3. Obsługiwane konta bankowe -zestawienie bezprowizyjnych kont bankowych, które bezpośrednio obsługuje kantor -integralna część Regulaminu. 4. Zasady przyznawania rabatów -ogólne zasady przydzielania rabatów na spread -integralna część Regulaminu. 5. Firma oznacza firmę Kantor Wymiany Walut Paweł Czapla z siedzibą w Krakowie na

2 ul.długiej 8, właściciela Portalu. 6. Portal oznacza stronę internetową, założoną i prowadzoną pod adresem przez firmę Kantor Wymiany Walut Paweł Czapla, za pośrednictwem której, Klienci dokonują zlecenia firmie Kantor Wymiany Walut Paweł Czapla, transakcji kupna i sprzedaży walut oraz innych transakcji, przez nią oferowanych. 7. Klient oznacza Użytkownika, który dokonuje z firmą Kantor Wymiany Walut Paweł Czapla, transakcji kupna i sprzedaży walut oraz innych transakcji, za pośrednictwem Portalu. 8. Użytkownik oznacza każdą, pełnoletnią osobę, zarejestrowaną w Portalu, lub pełnomocnika osoby prawnej, zarejestrowanej w Portalu. 9. Panel Użytkownika -osobisty panel do konta Użytkownika umożliwiający dokonywanie transakcji na platformie lowspread.pl. 10. Transakcja kupna i sprzedaży walut oznacza operację finansową polegającą na wymianie wartości pieniężnej w określonej walucie, na wartość pieniężną, określoną w innej, wybranej przez Klienta walucie dostępnej w ramach Portalu. Dokonaną przez Użytkownika operację finansową uważa się za Transakcję od momentu złożenia przez niego zamówienia. 11. Inna Transakcja oznacza inną niż Transakcja wymiany walut operację finansową, możliwą do przeprowadzenia za pośrednictwem Portalu. Dokonaną przez Użytkownika operację finansową uważa się za Transakcję od momentu złożenia przez niego zamówienia. 12. Zlecenie stałe oznacza operację finansową, możliwą do przeprowadzenia za pośrednictwem Portalu z opcją realizacji w dowolny roboczy dzień miesiąca. Zlecenie stałe może przybrać formę Zakupu/Sprzedaży/Wymiany dowolnej waluty obsługiwanej przez Portal. Dokonaną przez Użytkownika operację finansową uważa się za Transakcję od momentu złożenia przez niego zamówienia. > 13. Progi cenowe przedziały kursowe (podane w EURo w odniesieniu do równowartości w innych walutach) zależne od jednorazowej wartości zlecenia -dopasowywane automatycznie: * Deatal: , * Półhurt: 1'000-9'999, * Hurt: 10'000 i więcej 14. Administracja Portalu zespół zajmujący się obsługą Portalu z ramienia firmy. 15. Zamówienie oznacza procedurę określoną w 4 pkt.2 oraz pkt.3. Regulaminu. 16. Kara umowna kwota stanowiąca 5 % wartości transakcji, wymagalna w wyniku zaniechania wpłaty przez Klienta/Użytkownika kwoty pieniężnej na zakup/sprzedaż/wymianę waluty. 17. Rabat -ulga procentowa przyznawana indywidualnie Klientowi spełniającemu określone w załączniku Zasady przyznawania rabatów wymogi. 18. Wszelkie wartości odnoszące się do czasu i granice godzinowe dotyczą polskiej strefy czasowej, czyli Warszawa+1. 3 COOKIES, REJESTRACJA, LOGOWANIE I UŻYTKOWANIE PORTALU > 1. W celu korzystania z serwisu lowspread.pl Użytkownik powinien posiadać sprzęt i oprogramowanie o minimalnych wymaganiach: komputer z kartą sieciową lub modemem umożliwiającym dostęp do sieci Internet, zainstalowany jeden z systemów operacyjnych: Windows (XP, Vista, 7, 8); MacOS lub system Linux z nakładką graficzną, jedną z następujących przeglądarek internetowych wspierających połączenia SSL, obsługę języka JavaScript i plików cookies: Internet Explorer (od v.7), Firefox (od v.2.5), Chrome, Safari (od v.4), Opera (od v.8), łącze Internetowe,

3 w celu odczytywania rachunków do transakcji wymagany jest program potrafiący odczytać pliki PDF, w celu Rejestracji i otrzymywania potwierdzeń transakcji oraz statusów konieczne jest posiadanie aktywnego adresu , w celu otrzymywania kodów do walidacji ustawień za pomocą SMS konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego. 2. Serwis do poprawnego działania, w tym rejestracji, logowania i zawierania transakcji wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami tymczasowymi lub sesyjnymi, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Standardowo pliki cookies w przeglądarkach są uaktywnione aby zapewnić korzystanie z opcji dodatkowych. W celu dezaktywacji cookies należy je wyłączyć z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich zapis w urządzeniu Użytkownika. 3. Rejestracji w Portalu może dokonać każda osoba pełnoletnia, która, obok konta złotówkowego, posiada również konto walutowe prowadzone przez polski bank. 4. Aby dopełnić procedury rejestracyjnej do Portalu, należy wypełnić znajdujący się na tej stronie Formularz Osobowy Użytkownika, podając wszystkie wymagane dane i informacje zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz zaakceptować Regulamin. Następnie, po otrzymaniu wiadomości o rejestracji na podany adres mailowy, należy, w celu aktywacji konta Użytkownika, skorzystać z linku zamieszczonego w w.w. wiadomości, zalogować się i wprowadzić niezbędne dane (m.in. imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy oraz numer PESEL). 5. Zmiany w ustawieniach konta Użytkownika (dane osobowe, numery kont bankowych, zlecenia stałe) są możliwe jedynie po podaniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego SMS przesłanego na telefon komórkowy Klienta lub poprzez podanie odpowiedzi na pytanie pomocnicze podanej podczas rejestracji. Standardowo opcja weryfikacji SMS jest wyłączona i aktywowana na wyraźne życzenie Klienta po uprzednim podaniu poprawnego numeru telefonu komórkowego. 6. Administracja Portalu zastrzega sobie prawo do sprawdzenia autentyczności podanych przez Użytkownika danych, przed dokonaniem przez niego pierwszej Transakcji. 7. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z oferty Portalu podlega odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych, odpowiedzialności za usiłowanie oszustwa, nadto odpowiedzialności odszkodowawczej w wyniku powstania szkody po stronie Firmy. 8. Aby przeglądać zawartość Portalu zarezerwowaną tylko dla Użytkowników, przeglądać swój profil, historię wykonanych operacji albo dokonywać wszelkich Transakcji, należy zalogować się do Portalu, przy użyciu, nadanych w czasie rejestracji, loginu i hasła, które stanowią unikalne ciągi znaków, przypisane jednej tylko osobie w celach jej identyfikacji w Portalu lub za pomocą ogólnodostępnego konta Demo z ograniczonymi funkcjonalnościami. 9. Rejestracja i logowanie odbywają się przy użyciu szyfrowanego,bezpiecznego połączenia SSL z zastosowaniem obsługi plików cookies. 10. Rejestracja, logowanie i użytkowanie Portalu oraz odbiór kodów SMS są bezpłatne. 4 TRANSAKCJE KUPNA I SPRZEDAŻY WALUT ORAZ INNE TRANSAKCJE 1. Na platformie lowspread.pl Klient może dokonać transakcji: Kupna, Sprzedaży, Wymiany 2 różnych walut w formie zwykłej oraz Zlecenia Stałego -transakcji odroczonej czasowo. 2. Aby dokonać Transakcji kupna lub sprzedaży walut, należy zalogować się w Portalu i uzupełnić swoje dane osobowe oraz numery kont bankowych oraz wybrać zakładkę Transakcje, a następnie wybrać jedną z opcji Kupno, Sprzedaż lub Wymiana która

4 pojawi się na ekranie. Następnie należy wypełnić rubrykę Dane Transakcji odpowiednio wpisując, lub wybierając odpowiednie opcje takie jak: Waluta, Ilość, konto źródłowe, konto zwrotne, dane do rachunku. Następnie w rubryce Komentarz można wpisać uwagi dotyczące sposobu odbioru rachunku, lub trybu realizacji przez firmę transferu walutowego określonego w 7 pkt.2 i aby zaakceptować transakcję należy wybrać opcję Akceptuj. 3. Transakcja Zlecenia stałego polega na wybraniu konta źródłowego oraz zwrotnego i podaniu dnia miesiąca, w którym system automatycznie wygeneruje transakcję (dzień wykonania zlecenia stałego). Zlecenie stałe jest generowane w 3 etapach i polega na: > a/ zdefiniowaniu w swoim panelu zlecenia stałego wraz z wygenerowaniem potwierdzenia do przelewu środków z uwzględnieniem 2% naddatku na poczet ew. zmian kursowych, > b/ zdefiniowaniu w swoim banku zlecenia stałego na kwotę podaną w potwierdzeniu, z datą wykonalności przypadającą na dzień wykonania zlecenia stałego na platformie LowSpread oraz jednocześnie na 2 dni robocze przed datą spłaty raty kredytu, c/ automatycznym wygenerowaniu właściwej transakcji w dniu wykonalności zlecenia stałego wg. kursów na aktualny dzień oraz odesłaniu kwoty uwzględniającej naddatek w walucie zdefiniowanej jako zwrotna. Kwota naddatku doliczana jest jedynie podczas Kupna przez Klienta waluty za złotówki i uwzględniana w przelewie zwrotnym. W przypadku braku zdefiniowania zlecenia stałego w banku Klienta lub zdefiniowania kwoty nie wystarczającej do wykonania zlecenia, transakcja może zostać uznana za anulowaną z winy Klienta. 4. Zamówienia, określone w pkt. 2, uważa się za złożone z chwilą zaakceptowania przez Klienta i przekazania Administracji poprawnie wypełnionego formularza Zamówienia. 5. W przypadku prawidłowego złożenia Zamówienia, zostanie wygenerowany w przeglądarce internetowej oraz dodatkowo na adres mailowy Klienta zostanie przesłany komunikat o utworzeniu Zamówienia wraz z niezbędnymi do wykonania przelewu danymi kantoru. 6. W przypadku Transakcji kupna i sprzedaży walut, Klient dokonuje przelewu kwoty, w zadeklarowanej przy Zamówieniu walucie i wysokości, którą zamierza sprzedać, albo której równowartość, w jednej z oferowanych na Portalu walut, zamierza kupić, na konto bankowe firmy w ciągu 30 minut od otrzymania komunikatu określonego w 4 pkt W przypadku Innej Transakcji, Klient dokonuje przelewu odpowiedniej kwoty, w zadeklarowanej przy Zamówieniu walucie i wysokości, na konto bankowe firmy w ciągu 30 minut od otrzymania komunikatu określonego 4 pkt.5 i załącza w panelu potwierdzenie wykonania przelewu. 8. W przypadku zawarcia przez Klienta kliku transakcji za aktualną uważa się pierwszą poprawnie zawartą w danym dniu transakcję, chyba że Klient zadeklaruje chęć realizacji wszystkich zawartych zleceń. > 9. Po stwierdzeniu przez Administrację wpływu odpowiedniej kwoty na konto bankowe firmy, tj. zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Firmy zamówiona Transakcja jest realizowana bezzwłocznie, a najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia roboczego. 10. W przypadku braku dokonania przelewu w czasie określonym w pkt. 6, bądź też braku kontaktu uważa się, że Klient odstąpił od dokonania Transakcji. Z tego tytułu Klient/Użytkownik może zapłacić karę umowną, o której mowa w 6 pkt.3 Regulaminu. 11. W przypadku, gdy Klient przeleje na konto kantoru kwotę inną niż wynika to z zawartej transakcji kantor może rozliczyć transakcję proporcjonalnie do otrzymanej kwoty z zastosowaniem zatwierdzonego w transakcji kursu lub anulować transakcję zwracając przelane środki Klientowi. 12. Najmniejszą kwotą, która może być przedmiotem Transakcji kupna i sprzedaży walut jest równowartość kwoty 10,00 chyba że Kantor uzna odstępstwo od tej zasady.

5 13. Najwyższą dzienną sumą bez dodatkowej weryfikacji, która może być przedmiotem Transakcji kupna i sprzedaży walut jest równowartość kwoty nie wyższa niż wartość ,00 wg kursu średniego NBP przypadającego na dzień złożenia zlecenia. 14. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać Transakcji kupna i sprzedaży walut, której wartość przekracza ,00, kontaktuje się z Administracją Portalu drogą telefoniczną, celem weryfikacji danych, ustalenia procedur i warunków transakcji. 15. Transakcje kupna i sprzedaży walut odbywają się z uwzględnieniem aktualnych kursów międzybankowych walut obcych. Kurs zatwierdzonej transakcji jest niezmienny od momentu zlecenia transakcji do chwili zrealizowania przelewu zwrotnego. 16. W przypadku wykorzystania środków zarezerwowanych na dany dzień na danym rachunku kantoru, firma zastrzega prawo do realizacji przelewu zwrotnego po zasileniu konta w jak najszybszym możliwym terminie, o którym Klient zostanie poinformowany. 5 RACHUNKI 1. Na żądanie Klienta, Firma wystawia rachunek imienny z tytułu dokonanej przez nią Transakcji. 2. Zgłoszenie żądania wystawienia rachunku imiennego należy dokonać w momencie składania Zamówienia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Formularzu Zamówienia. 3. Rachunek jest przesyłany pocztą elektroniczną na adres Klienta zarejestrowany w systemie, lub znajduje się do pobrania w szczegółach danego zlecenia w panelu Klienta. >4. Rachunek ma formę elektroniczną możliwą do pobrania z panelu Klienta po uzyskaniu przez transakcję statusu Zakończona lub papierową -za opłatą 5 pln wysyłany pocztą tradycyjną na adres zdefiniowany w Panelu Klienta, po wcześniejszym zgłoszeniu faktu w komentarzu zlecenia. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu podania błędnych lub nieprawdziwych danych albo posłużenia się danymi innej osoby celem skorzystania z portalu. O dokonanym przestępstwie Firma zawiadamia Prokuraturę właściwą dla swojej siedziby. 2. Taką samą odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który udostępnia swój login i hasło innej osobie w celu korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, wprowadzając tym samym w błąd co do osoby zawierającej transakcje. 3. Klient, który zawarł umowę transakcji wymiany, a następnie nie wpłacił środków pieniężnych na zawartą przez siebie transakcję lub nie przedstawił potwierdzenia przelewu, może zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej transakcji. Wymagalność kary rozpoczyna się następnego dnia roboczego po dniu dokonania niezrealizowanej transakcji. Odstępstwem od wymagalności kary może być złożenie w tym samym dniu zlecenia na zakup, sprzedaż lub wymianę waluty o tej samej lub zbliżonej wartości, lub inne czynniki uznane przez kantor za wystarczające do anulowania transakcji. 4. Firma ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie zobowiązania lub niewykonanie w czasie zobowiązania wobec Klienta. Poniżej wskazana wartość odszkodowania stanowi całkowite odszkodowanie za szkodę wywołaną niewykonaniem zobowiązania. 5. Wysokość odszkodowania za niewykonanie w czasie transakcji wynosi 0,1% wartości transakcji za każde 7 dni opóźnienia. 6. Wysokość odszkodowania za niewykonanie transakcji z winy Kantoru wynosi 5 % wartości transakcji (nie dotyczy transakcji poniżej wartości minimalnej transakcji, oraz

6 następstw złamania Przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu). 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez Klienta podczas zlecenia: rodzaj transakcji, konta bankowe czy też brak tytułu przelewu w polu komentarz, jak również za szkodę w postaci utraty zysków (lucrum cesans) jaką Klient poniósł w wyniku niewykonania lub niewykonania w określonym czasie transakcji. > 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień w realizacji zlecenia powstałych z przyczyn niezależnych od Kantoru, Firma obliguje się do poinformowania Klienta o zaistniałym opóźnieniu w trybie niezwłocznym, a realizacja jego zlecenia nastąpi w najszybszym możliwym terminie. 7 KOSZTY I RABATY 1. Transakcje w ramach obsługiwanych bezpośrednio kont bankowych nie są obciążone kosztami, chyba że bank Klienta naliczy koszty dodatkowe np. za przyjęcie lub wykonanie przelewu. Pełen wykaz obsługiwanych bezpośrednio przez kantor kont bankowych znajduje się w załączniku: Obsługiwane konta bankowe. 2. W przypadku, jeżeli dokonywany jest transfer na rachunek Klienta nieobsługiwany bezpośrednio przez kantor, przelew w PLN nie jest obciążony dodatkowymi kosztami. Przelew walutowy na rzecz Klienta jest wysyłany w trybie SHA po doliczeniu każdorazowo kosztów podanych w załączniku Cennik, odpowiednich dla wybranego trybu. W przypadku transferów walutowych w Euro, w trybie SEPA dodatkowe koszty nie są pobierane. 3. Klient ma również możliwość zlecenia wpłaty środków zwrotnych bezpośrednio do krakowskiego oddziału banku (usługa "Wpłata bezpośrednia w Banku Klienta"), w którym Kantor nie posiada kont bankowych. Warunkiem realizacji usługi jest obsługa kasowa danej waluty w placówce znajdującej się w okolicy siedziby kantoru oraz zaokrąglenie kwoty transakcji do wartości nie występujących w bilonie (jedynie w przypadku wpłat walutowych). Koszt wykonania wpłaty zgodny z Cennikiem i nie jest podawany w podsumowaniu transakcji. Przelew Klienta musi opiewać na kwotę wynikającą z transakcji powiększoną o koszt wpłaty środków do placówki banku Klienta. W przypadku braku uwzględnienia kosztu wpłaty Kantor może pomniejszyć środki zwrotne o wartość kosztu wpłaty do placówki banku. 4. D+2 oznacza transfer środków walutowych w dowolnej walucie do dowolnego banku w Polsce, lub na świecie gdzie data zaksięgowania środków walutowych na rachunku klienta nastąpi nie później niż na drugi dzień roboczy następujący po dniu wpłynięcia środków na konto kantoru. Aby transfer został zlecony przez firmę w trybie D+2, środki w PLN, lub inna waluta stanowiąca zapłatę, na rachunku firmy musi być zaksięgowana nie później niż do godziny 13:00 w dniu transakcji. W przypadku zaksięgowania środków na rachunku firmy stanowiących zapłatę po godzinie 13:00, środki walutowe na rachunku klienta zostaną zaksięgowane nie później niż drugiego dnia licząc od daty wpłynięcia zapłaty. 5. D+1 oznacza transfer środków walutowych w dowolnej walucie do dowolnego banku w Polsce, lub na świecie gdzie data zaksięgowania środków walutowych na rachunku klienta nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego. Aby transfer został zlecony przez firmę w trybie D+1, środki w PLN, lub inna waluta stanowiąca zapłatę, na rachunku firmy musi być zaksięgowana nie później niż do godziny 13:00 w dniu transakcji. W przypadku zaksięgowania środków na rachunku firmy stanowiących zapłatę po godzinie 13:00, środki walutowe na rachunku klienta zostaną zaksięgowane nie później niż drugiego dnia licząc od daty wpłynięcia zapłaty. Tryb ten będzie wdrażany automatycznie, chyba że

7 Klient dokona dopłaty do wysokości kosztów przewidzianych dla trybu D+0 do godziny 17: D+0 oznacza transfer środków walutowych w dowolnej walucie do dowolnego banku w Polsce, lub na świecie gdzie data zaksięgowania środków walutowych na rachunku klienta nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego. Aby transfer został zlecony przez firmę w trybie D+0, środki w PLN, lub inna waluta stanowiąca zapłatę, na rachunku firmy musi być zaksięgowana nie później niż do godziny 13:00 w dniu transakcji. Tryb D+0 i D+2 nie odnoszą się do następujących walut: CAD, AUD, CZK, HUF, SEK, NOK, DKK i JPY. Dla tych walut dostępne są jedynie tryby: D+1 oraz Wpłata bezpośrednia w Banku Klienta. 7. Tryb SEPA dotyczy jedynie transferów walutowych wyrażonych w Euro i powinien być zaksięgowany na rachunku odbiorcy w terminie od 3 do 5 dni roboczych licząc od daty zlecenia go przez firmę. 8. O trybie przelewu walutowego na rachunek w innym banku niż ten, w którym jest prowadzony rachunek firmy, należy poinformować każdorazowo w polu komentarz za pośrednictwem portalu, lub Administratora Portalu drogą telefoniczną w trybie niezwłocznym. W przypadku braku informacji na temat konkretnego trybu transferu walutowego, dla transferów w EUR wybrany będzie tryb SEPA, a dla pozostałych walut tryb D+1, z tym że w przypadku zlecenia transferu w trybie D+1 kwota transferu zostanie odpowiednio pomniejszona o koszty transferu D Klient kantoru ma prawo do uzyskania rabatu po spełnieniu określonych warunków opisanych w załączniku Zasady Przyznawania Rabatów. 10. Po uzyskaniu Rabatu jest on widoczny w Ustawieniach w sekcji Moje Dane panelu Użytkownika. Naliczenie Rabatu następuje w momencie sprawdzenia transakcji za pomocą przycisku "Sprawdź". 8 REKLAMACJE, ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z dobrymi zasadami życia społecznego i nie dostarczać doń treści niedozwolonych. >2. Reklamacje powinny być składane przez Użytkownika drogą mailową na adres: z adresu podanego przy Rejestracji. Operator odpowie na reklamację w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania wiadomości i poinformuje o rozwiązaniu, bądź dalszym przebiegu postępowania. Brak pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nie wyklucza dochodzenia swych praw na drodze sądowej. >3. W celu rozwiązania zawartej z Firmą umowy należy wysłać na adres z adresu podanego podczas procesu Rejestracji. powinien zawierać wszystkie dane identyfikujące Użytkownika podane podczas Rejestracji oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy z Kantorem. Użytkownik może także zgłosić chęć usunięcia konta/rozwiązania umowy poprzez zalogowanie na swoim koncie i zmianą adresu mailowego na: oraz nazwiska na "USUN" oraz zapisanie danych. Rozwiązanie umowy następuje do 2 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia przez Firmę. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem obu stronom przysługuje prawo do rozwiązania sporu na drodze sądowej. 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 września 2013 roku.

8 Załączniki: Obsługiwane konta bankowe Cennik >Zasady przyznawania rabatów W celu wygodniejszego dostrzeżenia zmian, zmienione lub dodane punkty regulaminu zostały przesunięte w prawo i oznaczone znakiem: ">".

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE -KANTORIS.PL jest innowacyjną formą zawierania transakcji wymiany, kupna bądź sprzedaży walut przez Internet. Działa także jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady korzystania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klientów biznesowych

Regulamin dla Klientów biznesowych Regulamin dla Klientów biznesowych obowiązujący od dnia 01.06.2015r. Definicje 1. OPERATOR - Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre, al. Grunwaldzka 472/A, /80-309/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU 1 Informacje ogólne 1. Kantor-internetowy.eu jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez internet, przy tradycyjnym Kantorze Wymiany Walut prowadzonym przez Wiesława Biegańskiego w Nakle

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje]

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje] REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL 1 [Definicje] 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Kantoru Internetowego edolar.pl; 2. Operator przedsiębiorca będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo