Utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz"

Transkrypt

1 Znak sprawy IM /08 DRUK WZP-05 Załącznik nr 22.1.a do specyfikacji Urząd Miasta Zgierza Wydział Infrastruktury Miejskiej istotnych warunków zamówienia Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 tel , fax (pieczęć wydziału zamawiającego O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A 1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz 2. KOD ZAMÓWIENIA 1) : GŁÓWNY PRZEDMIOT DODATKOWE PRZEDMIOTY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) : Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1 - Koszenie zieleni w pasach drogowych ulic oraz w parkach i zieleńcach o łącznej powierzchni około 25 ha wraz z pielęgnacją nasadzeń 2 Rekultywację trawników na terenach Gminy Miasto Zgierz o powierzchni około 7000 m² 3 - Wycinkę oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew i krzewów 4- Pielęgnację i utrzymanie materiału roślinnego w pojemnikach, kwietnikach sezonowych oraz w donicach kwiatowych wiszących na lampach 5 - Oczyszczanie ulic, dróg gminnych, powiatowych oraz wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz o łącznej powierzchni ok m2 6 - Oczyszczanie chodników oraz placów znajdujących się na terenie Gminy Miasto Zgierz o powierzchni ok m2 7 - Opróżnianie koszy ulicznych - maksymalnie 200 szt. 8 - Oczyszczanie słupów ogłoszeniowych maksymalnie 47 szt 9 - Utrzymanie porządku wokół wysepek ekologicznych maksymalnie 19 szt 10 - Zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń 11- Opryskiwanie preparatami chwastobójczymi 12-Czynności interwencyjne w godzinach rano oraz w dni wolne od pracy 13- Uprzątnięcie padłych zwierząt

2 Koszenie zieleni w pasach drogowych ulic oraz w parkach i zieleńcach na powierzchni około 25 ha wraz z pielęgnacją nasadzeń. Zakres prac obejmuje: 1.1.Koszenie zieleni w pasach drogowych, skarpach i pochyleniach do 5 ha- według wskazania Zamawiającego dla 3 koszeń w sezonie : I koszenie lipiec, II koszenie sierpień, III koszenie wrzesień 1.2.Koszenie parków i zieleńców o powierzchni około 15 ha dla 4 koszeń w sezonie: I koszenie lipiec, II koszenie lipiec/ sierpień, III koszenie sierpień, IV koszenie wrzesień. 1.3 Koszenie rowów o powierzchni do 3 ha, dla 2 koszeń w sezonie: I koszenie lipiec/sierpień, II koszenie wrzesień; w razie zaistnienia konieczności: po zgłoszeniu zamawiającego ponowne koszenie. UWAGA:W ramach zadania Koszenie rowów na zlecenie Zamawiającego Wykonawca wykona pogłębienie rowów odwadniających i melioracyjnych Koszenie innych terenów nieurządzonych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Zgierz do powierzchni około 2 ha- według wskazania Zamawiającego dla 1 koszenia w sezonie. Na każde koszenie składa się: - grabienie i zwózka traw usuniętych z terenu drogi, bezpośrednio po skoszeniu; ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i ustawy o odpadach; Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli miejsca składowania trawy, - usuwanie chwastów wokół lamp i znaków drogowych, - usuwanie samosiewów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym według wskazania Zamawiającego, - grabienie kretowisk w razie zaistnienia konieczności, UWAGA: Jedno koszenie trawników nie może trwać dłużej niż 14 dni. Koszenie na terenach płaskich należy wykonywać kosiarką, a miejsca trudno dostępne wykaszarką Jesienne wygrabienie trawników z pasów drogowych oraz parków i zieleńców o powierzchni około 15 ha. Zbieranie i wywóz liści musi nastąpić na całej powierzchni terenu zielonego pasa drogowego ulic oraz terenu parków i zieleńców według wskazania Zamawiającego. Ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i po akceptacji miejsca przez Zamawiającego. UWAGA: Jesienne grabienie trawników nie może trwać dłużej niż 14 dni.

3 Pielęgnacja skupin drzew, krzewów i rabat bylinowych o powierzchni około 1500m² ( od lipca do września ) Czynności związane z pielęgnacją skupin obejmują; - usuwanie suszu i uszkodzonych pędów 1 raz w miesiącu, - usuwanie samosiewów do Ø 5 cm 1 raz w miesiącu, - odchwaszczenie skupin -1 raz w miesiącu, - odcinanie brzegów skupin ( 2 razy w miesiącu) - cięcia formujące 1 raz w sezonie wg wskazań Zamawiającego, - wywóz zanieczyszczeń i obciętych pędów, - podlewanie w miarę potrzeb, - zgłaszanie do Zamawiającego ilości drzew i krzewów uschniętych lub chorych Kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików. Według wskazania Zamawiającego Wykonawca wykona usługę palikowania i przywiązania drzew do palików. Wykonawca zakupi paliki do drzewek 2,5 m długości, średnica 6 cm, impregnowane z poprzeczkami i wiązadłami Przykrycie róż i bylin na zimę o powierzchni około 800 m². - uformowanie kopczyków z ziemi o wysokości 20cm wokół każdego krzewu - dowóz i przykrycie rabat bylinowych korą i liśćmi Nawożenie skupin drzew, krzewów i rabat bylinowych W ramach powyższego zadania Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zasilał będzie skupiny drzew, krzewów i rabat bylinowych nawozami mineralnymi ( np. azofoska lub polifoska) w dawce 5 kg/ar na powierzchni około 1500m² Rozścielenie kory na rabatach z roślin wieloletnich. W ramach powyższego zadania Wykonawca na zlecenie Zamawiającego będzie rozścielał korę warstwą grubości 5 cm na powierzchni około 1200 m². 2. Rekultywacja trawników na terenach Gminy Miasto Zgierz o powierzchni około 7000 m² Zakres prac rekultywacyjnych obejmuje: - zdjęcie wierzchniej warstwy gleby / 3-5 cm/ lub darni, wywóz ziemi w miejsce zaakceptowane przez Zamawiającego, następnie teren należy dokładnie oczyścić z odpadów i śmieci ( gruzu, papieru, szkła, złomu, plastiku i inne) - przekopanie gleby, - wysiew nawozów mineralnych, - dowiezienie warstwy ziemi urodzajnej, - wyrównanie powierzchni, - wysiew nasion, - wałowanie,

4 Założenie trawnika na terenach parków i zieleńców - teren dokładnie oczyścić z odpadów i śmieci ( gruzu, papieru, szkła, złomu, plastiku i inne) oraz wyrównać, - odchwaszczenie /mechaniczne 2 krotnie przekopując teren glebogryzarką w odstępach tygodniowych/, - wysiew nawozów mineralnych : 5 kg/100m2, - nawiezienie ziemią urodzajną, - wyrównanie powierzchni, - wysiew nasion / norma wysiewu: 3 kg/100m ², głębokość siewu: 0,5 1 cm, - wałowanie. UWAGA: Realizacja prac polegających na założeniu trawnika na terenach będących w zarządzie GMZ musi nastąpić do 14 dni od zgłoszenia konieczności ich wykonania przez Zamawiającego Pielęgnacja trawników: - w zakres pielęgnacji wchodzić będzie usuwanie chwastów, dosiewanie trawy w razie zaistnienia konieczności Podlewanie W ramach powyższego zadania Wykonawca na osobne zlecenie Zamawiającego podlewał będzie trawniki, nasadzenia drzew i krzewów. Jednostką miary przy rozliczeniu w/w zadania będzie 100 litrów wylanej wody ( przy dawce 5 l na m² ). Koszt 100 litrów zużytej wody winien obejmować: koszt wody,motogodziny pracy sprzętu, roboczogodziny pracy ludzi Odtworzenie trawników zniszczonych przez zajeżdżenie: - nawiezienie ziemi urodzajnej na teren zajeżdżony ( koleiny po kołach samochodowych ), - wyrównanie oraz zagęszczenie nawiezionej ziemi do poziomu trawnika, siew nasion traw gazonowych wolno rosnących oraz przemieszanie warstwy gleby na głębokość 3 cm celem przykrycia nasion. 3. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew i krzewów. Zakres prac obejmuje: 3.1. Wycinka drzew miękkich wraz z usunięciem karpiny 20 cm poniżej poziomu terenu, wywóz gałęzi o średnicy poniżej 10 cm oraz korzeni na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Dół po usunięciu karpiny należy uzupełnić ziemią urodzajną, rozplantować oraz obsiać trawą. Wyróbka asortymentów drewna ( pocięcie ściętego drzewa na odcinki dogodne do załadunku). Załadunek i transport drewna na bazę Wykonawcy wraz

5 - 5 - z rozładunkiem, ułożeniem w stosy oraz składowaniem powyższego drewna do czasu sprzedaży bądź przekazania pozyskanego drewna przez Zamawiającego. UWAGA Szybkość reakcji wycinka 5 szt drzew wraz z pozostałymi wymienionymi wyżej czynnościami musi nastąpić do 3 dni od zgłoszenia Zamawiającego Wycinka drzew twardych wraz z usunięciem karpiny 20 cm poniżej poziomu terenu, wywóz gałęzi o średnicy poniżej 10 cm oraz korzeni na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dół po usunięciu karpiny należy uzupełnić ziemią urodzajną, rozplantować oraz obsiać trawą. Wyróbka asortymentów drewna( pocięcie ściętego drzewa na odcinki dogodne do załadunku). Załadunek i transport drewna na bazę Wykonawcy wraz z rozładunkiem, ułożeniem w stosy oraz składowaniem powyższego drewna do czasu sprzedaży bądź przekazania pozyskanego drewna przez Zamawiającego. UWAGA: Szybkość reakcji wycinka 5 szt drzew wraz z pozostałymi wymienionymi wyżej czynnościami musi nastąpić do 3 dni od zgłoszenia Zamawiającego Wycinka krzewów i żywopłotów wraz z usunięciem systemu korzeniowego 20 cm poniżej poziomu terenu, wywozem gałęzi i korzeni na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Dół po usunięciu systemu korzeniowego należy uzupełnić ziemią urodzajną, rozplantować oraz obsiać trawą. UWAGA: Szybkość reakcji wycinka 100 m2 krzewów, żywopłotów, drzew wraz z pozostałymi wymienionymi wyżej czynnościami musi nastąpić do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego Odmładzanie starszych drzew, wraz z zasmarowaniem ran preparatem grzybobójczym i wywozem gałęzi na odległość do 5 km. UWAGA: Szybkość reakcji odmłodzenie 10 szt drzew wraz z pozostałymi wymienionymi wyżej czynnościami musi nastąpić do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego Pielęgnacja żywopłotów w okresie wegetacyjnym ( powierzchnia około m2) - cięcie formujące: lipiec, wrzesień - odchwaszczenie i usuwanie samosiewów - odcinanie brzegów w miarę potrzeb - wywóz zanieczyszczeń i obciętych pędów UWAGA:Szybkość reakcji cięcie i pielęgnacja żywopłotów musi nastąpić do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego Karczowanie drzew twardych i miękkich. Usunięty korzeń należy wywieźć

6 - 6 - w miejsce zaakceptowane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Teren wysprzątać natomiast dół po karczowaniu należy uzupełnić ziemią urodzajną, zagęścić, rozplantować oraz obsiać trawą. UWAGA:Szybkość reakcji karczowanie 2 szt drzew wraz z pozostałymi wymienionymi wyżej czynnościami musi nastąpić do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wielkość zakresu prac wykonywanych w ramach zadania Wycinka oraz cięcia odmładzające drzew i krzewów ( pkt.3.1 do 3.7). uzależniona będzie od ilości uzyskanych decyzji na wycinkę oraz zaistniałych w ciągu roku konieczności dokonania cięć i karczowania. 4. Pielęgnacja i utrzymanie materiału roślinnego w pojemnikach, kwietnikach sezonowych oraz w donicach kwiatowych wiszących na lampach Pielęgnacja i utrzymanie materiału roślinnego(od lipca do października ) obejmuje: - podlewanie roślin w donicach umocowanych na lampach, donicach i misach betonowych, konstrukcjach kwietnikowych oraz kwietnikach gruntowych w miarę potrzeb - nawożenie kwiatów ( 2 razy w miesiącu) - odchwaszczenie ( 2 razy w miesiącu) - usuwanie przekwitłych kwiatostanów - dosadzenie kwiatów w sezonie ( przy założeniu 10% zniszczeń i kradzieży) - likwidacja po sezonie 5. Oczyszczanie ulic, dróg gminnych, powiatowych oraz wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz o łącznej powierzchni około m2 Zakres robót obejmuje oczyszczenie jedni ze szczególnym uwzględnieniem pasa przy krawężnikowego ( szer do 1 m) oraz płytki bezpiecznikowej ( opaski- 50 cm)przy użyciu specjalistycznego sprzętu zamiatarki ulicznej ze zraszaczem wraz z obsługą operatorską. Przy oczyszczaniu mechanicznym należy uwzględnić doczyszczanie ręczne odcinków, gdzie oczyszczanie mechaniczne nie było możliwe oraz usunięcie zanieczyszczeń typu: gałęzie, gruz, elementy zagubione przez pojazdy itp. Podczas oczyszczania jezdni należy również oczyścić zatoki przystankowe i parkingowe usytuowane w poziomie jezdni i powierzchnie jezdni wyłączone z ruchu. Powierzchnia jezdni do oczyszczania wynosi około m2.

7 - 7 - Poszczególne jezdnie do oczyszczenia będą zlecane przez Zamawiającego. Na osobne zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie ręcznie oczyszczał tereny będące w Zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza, które nie będą się znajdować w trasach oczyszczania mechanicznego jezdni i chodników. UWAGA: Sprzątanie i oczyszczanie wszystkich jezdni i chodników odbywać się będzie w terminie od ( sprzątanie letnio jesienne ) 6. Oczyszczanie chodników oraz placów znajdujących się na terenie Gminy Miasto Zgierz o powierzchni 42300m2 Pod pojęciem oczyszczania chodników należy rozumieć prace polegające na oczyszczaniu chodników z zalegających zanieczyszczeń tj. śmieci, chwastów, traw i innych zanieczyszczeń ( dotyczy chodników, których utrzymanie stanowi zadanie własne Zarządcy drogi) przy użyciu specjalistycznego sprzętu zamiatarek o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 4500 kg ze zraszaczem wraz z obsługą operatorską. Przy oczyszczaniu mechanicznym należy uwzględnić doczyszczanie ręczne placów, alejek parkowych, zatok parkingowych, schodów i innych miejsc gdzie mechaniczne oczyszczanie nie było możliwe. Poszczególne chodniki i place do oczyszczenia będą każdorazowo zlecane przez Zamawiającego. 7. Opróżnianie koszy ulicznych 200 szt maksymalnie Zamawiający wymaga opróżnienia koszy ulicznych o pojemności 30 l dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałek i piątek w maksymalnej liczbie 200 sztuk. Kosze po ich opróżnieniu należy wyłożyć workiem plastikowym. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia należy posprzątać teren w promieniu 3m od kosza Zmiany usytuowania koszy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego: - ustawienia koszy dodatkowych zakupionych przez Zamawiającego, - ustawienia koszy przewróconych bądź przestawionych, - interwencyjne opróżnianie koszy ulicznych poza harmonogramem w ciągu 1 godziny od zgłoszenia - zgłaszanie Zamawiającemu o skradzionych i zniszczonych koszach Realizacja prac wyszczególnionych powyżej winna być wykonywana bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

8 Oczyszczanie słupów ogłoszeniowych 47 szt maksymalnie Wykonawca na zlecenie Zamawiającego oczyści słup ogłoszeniowy z naklejonych plakatów, ogłoszeń oraz uporządkuje teren wokół słupa tj. wygrabi lub zamiecie drobne śmieci ( 1 raz w miesiącu). Na terenie miasta znajduje się 45 sztuk słupów ogłoszeniowych. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby słupów ogłoszeniowych o 2 sztuki. 9. Utrzymanie porządku wokół wysepek ekologicznych 19 szt maksymalnie Na terenie Gminy Miasto Zgierz znajduje się 16 miejsc tzw. wysepek ekologicznych składających się z zestawu pojemników na makulaturę, szkło i plastik. Czynności Wykonawcy będą polegały na opróżnianiu wypełnionych pojemników oraz utrzymaniu w należytym stanie porządkowym terenu wokół miejsca ich usytuowania przy częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby wysepek ekologicznych o 2 sztuki. 10. Zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń W ramach powyższego zadania Wykonawca będzie oczyszczał tereny pasów zieleni z odpadów i śmieci ( papieru, gruzu, szkła, złomu, plastiku i innych zanieczyszczeń ) wraz z ich wywozem bezpośrednio po każdorazowym skoszeniu terenu. Pozostałe krotności oczyszczania w ciągu miesiąca według wskazań Zamawiającego. W ramach powyższego zadania na osobne zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie zbierał zanieczyszczenia z terenów będących w Zarządzie Gminy Miasto Zgierz, oraz likwidował dzikie wysypiska. Wykonawca na żądanie Zamawiającego okaże dokumenty potwierdzające składowanie odpadów. Przy pozyskiwaniu zanieczyszczeń przy realizacji zadania pod nazwą Zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń w niektórych przypadkach ( np. likwidacji dzikich wysypisk, rozbiórkach lub usunięciu gruzu, płyt betonowych ) niezbędne będzie użycie koparko ładowarki wraz z operatorem. Zależnie od rodzaju i ilości zanieczyszczeń pozyskanych w ramach realizacji tego zadania koniecznym będzie dokonanie ich wywozu ciągnikiem wraz z przyczepą i obsługą operatorską 10.2.Utrzymanie czystości i porządku w rejonach stałych W ramach tego zadania Wykonawca będzie zbierał zaśmiecenia i wszelkie nieczystości, opróżniał kosze, zamiatał całą nawierzchnię alejek i krawężników oraz terenów zewnętrznych przyległych do obiektów.

9 pl. Kilińskiego + Skwer M.C. Skłodowska + skwer Długa 29 codziennie 2500 m² - plac Jana Pawła z przyległościami ( tj. chodnik oraz teren przyległy do Parkingu ulicy P. Skargi, teren przy ul. Sieradzka a ul. Głowackiego, teren ul. Sieradzka Barona, trójkąt ul. Aleksandrowska Sieradzka, teren wokół Biblioteki Miejskiej, teren znajdujący się między ul. Długą a pawilonem Społem przy al. 35-lecia oraz parking przy ul. 3 Maja ( obok MC Donalda)- codziennie 2100 m² - plac 100 Straconych - jeden raz w tygodniu 1200 m² - park przy ZOZ -ie, park nad Stawem, park Kopernika, park nad Bzurą codziennie około 5000 m² ( od lipca do września )w tym oczyszczanie alejek z darni i chwastów oraz pielęgnacji rabat (1 raz w miesiącu) w miesiącach październik grudzień sprzątanie parków jeden raz w tygodniu - pozostałe tereny tj.- skwer Łódzka Popiełuszki, ul. Łąkowa, teren przy ul. Wschodniej- Orlej, skwer Łęczycka - Gałczyńskiego, ul. Szczawińska Fijałkowskiego, ul. Szczawińska Rembielińskiego, zieleniec przy ul. Kościuszki, zaplecze przedszkola nr 12, teren Dubois Cezaka/tył szkoły nr 11/, zieleniec przy Okrzei,chodnik Murarska- Malarska, teren przyległy do cmentarza Żołnierzy Radzieckich, rondo i skwer Konstantynowska- Śniechowskiego, chodnik ul. Łódzka wzdłuż ogródków działkowych - dwa razy w tygodniu ( poniedziałek, piątek) Mycie ławek i siedzisk parkowych 15 szt ( 2 razy w sezonie ) - park przy ZOZ -ie, park nad Stawem, park Kopernika, park nad Bzurą Remont ławek - odkręcenie uszkodzonej listwy, wywiercenie otworów, dopasowanie listwy oraz jej przykręcenie Demontaż uszkodzonej ławki: - zakres prac obejmuje demontaż uszkodzonej ławki, załadunek i transport do bazy Wykonawcy. 11. Opryskiwanie preparatami chwastobójczymi Na osobne zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie realizował prace związane z opryskiwaniem placów, chodników i krawężników ulicznych preparatami chwastobójczymi przy użyciu ciągnika z beczką wraz z obsługą operatorską. Powierzchnia do opryskania wynosi około m2.

10 Uwaga: Czynności interwencyjne w godzinach rano oraz w dni wolne od pracy Czynności Wykonawcy będą polegały na wykonaniu poleceń Straży Miejskiej, Policji i Miejskiego Centrum Reagowania dotyczących między innymi zabezpieczenia dziur, uprzątnięcia połamanych gałęzi drzew po wichurze lub innych niebezpieczeństw znajdujących się w pasie drogowym oraz usuwanie nieczystości stałych ( śmieci ). 13. Uprzątnięcie padłych zwierząt W ramach tego zadania Wykonawca na telefoniczne zgłoszenie przez Wydział Infrastruktury Miejskiej, Straży Miejskiej i Miejskiego Centrum Reagowania ma obowiązek usunięcia padliny zwierzęcej z pasa drogowego ulicy lub innego terenu w ciągu 3 godzin od zgłoszenia. Wywóz zebranej padliny do zakładu utylizującego. Prace przewidziane do realizacji w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem pkt. 4,7,9 i 10.2 będą przekazywane przez Zamawiającego w formie zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego w formie pisemnej. Wykonawca winien posiadać aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania odpadów komunalnych i aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu odpadów komunalnych wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251), lub aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych wydane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: Załącznik NR 1 Wykaz ulic Załącznik NR 2 Wykaz wysepek ekologicznych Załącznik NR 3 Wykaz słupów ogłoszeniowych 1) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie) SPORZĄDZIŁ: NACZELNIK WYDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO: INSPEKTOR ds. Zieleni i Oczyszczania NACZELNIK WYDZIAŁU Zgierz, 3 czerwca 2008 r. Mirosława Sobolewska Andrzej Juszczyk (podpis, pieczątka) (podpis, pieczątka)

Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew i krzewów

Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew i krzewów Załącznik nr I Na przedmiot zamówienia składa się: KOSZENIE 1. Prace związane z koszeniem zieleni na terenach nieurządzonych płaskich (z grabieniem i wywózką traw), część terenów w razie zaistnienia konieczności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr II. Koszenie zieleni do powierzchni 50 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE

Załącznik Nr II. Koszenie zieleni do powierzchni 50 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE Załącznik Nr I Koszenie zieleni do powierzchni 50 ha w ciągu miesiąca Na przedmiot zamówienia składa się: KOSZENIE 1. Prace związane z koszeniem zieleni na: a) terenach nieurządzonych płaskich część terenów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr I. Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE

Załącznik Nr I. Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE Załącznik Nr I Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca Na przedmiot zamówienia składa się: KOSZENIE 1. Prace związane z koszeniem zieleni na: a) terenach nieurządzonych płaskich część terenów

Bardziej szczegółowo

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni.

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI I LASÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE KROTOSZYNA W 009 R. Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. 1. Zbieranie papierów i nieczystości rob/godz. 500. Opróżnianie koszy wraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: Załącznik Nr 2 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

MZD Skoczów, dnia

MZD Skoczów, dnia MZD.341.100.2016 Skoczów, dnia 2016-03-24 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów wartość całości zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zakres prac

Harmonogram i zakres prac Załącznik nr 4 do SIWZ Harmonogram i zakres prac Utrzymanie skwery i zieleńce 1. Wiosenne grabienie trawników: usunięcie kretowin i dołów, wygrabienie pozostałych po zimie liści i do 30.III martwych roślin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) l.p. Rodzaj i zakres prac Jednostka Cena jednos tkowa netto Zakładana ilość Powierzchnia (m2) lub objętość

Bardziej szczegółowo

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Lp zadanie zakres Krotność Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto (zł) 1 1. koszenie trawników 2 64000 1 m 2 Utrzymanie terenów zieleni

Bardziej szczegółowo

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania zał nr 10c cena jednostka jednostkowa LP. Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania miary obmiar krotność

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR *3=238662, *3=45390, = *0,7=66 278,80 ( )*0.

KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR *3=238662, *3=45390, = *0,7=66 278,80 ( )*0. KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 PARK IM. ADAMA MICKIEWICZA Lp. Opis Jedn. obm. Ilość Cena jedn. Stawka brutto 1.1. 2.1 1 TRAWNIKI w terenie płaskim z wywozem na wysypisko- 3 zabiegi w sezonie na skarpach

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków Wykonawcy

Zakres obowiązków Wykonawcy Zakres obowiązków Wykonawcy I. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu obowiązków: 1. Pielęgnowania drzew na skwerach i terenach zarządzanych przez ZNM. 2. Pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową Zakres rzeczowy prac ogrodniczych, porządkowych i innych na Bulwarach im. Z. Kościałkowskiego (część działki gminnej nr 1742/2, obręb 11 o pow. 54 155 m 2 ) Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha Siwz część II Załącznik do umowy../ku/zp/10 KOSZTORYS OFERTOWY NA UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH OD KWIETNIA 2010R. DO KWIETNIA 2013 R. REJON I - PÓŁNOCNY Opis i netto 1 Ręczna zbieranie nieczystości z trawników

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Załącznik 1 Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci i prace interwencyjne w zakresie sprzątania na terenie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( )

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. RYBACKIEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ W CELU WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z WYNIESIENIAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa.

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa. Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa Numer ogłoszenia: 152420-2012; data zamieszczenia: 14.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13 Załącznik nr 2 do SIWZ.. pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców TABELA KOSZTOWA przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI...

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI... Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą" Grudzień 2016 1 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1 I CZĘŚĆ ZADANIA STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PODSTAWOWY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I PIELĘGNACJĄ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ 1. PIELĘGNACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia Park Zdrojowy w Świnoujściu SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia całkowita powierzchnia ok. I sektor ok. II, III sektor ok. IV, V, VI, sektor ok. 60 ha 11,03 ha 20 ha 28,97 ha Dane inwentaryzacyjne

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Warszawa, 06.05.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prace pielęgnacyjne i porządkowe w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Zakres zmian jest następujący:

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Zakres zmian jest następujący: BU RM ISTRZ M ' ~ s t a G h 11 &r. c w a ZP.271.36.4.2014 Komisja Przetargowa Chrzanów, 14 listopad 2014 r. ZMIANA TREŚCI SIWZ Burmistrz Miasta Chrzanowa Aleja Henryka 20, 32-500 C h r z a n ó w działając

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA TRAWNIKI CPV

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA TRAWNIKI CPV SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA TRAWNIKI CPV 45112710-5 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego w Nysie w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

WYCENA OFERTOWA. Obmiar przypadający na 1 miesiąc rozliczeniowy. Częstotliwość

WYCENA OFERTOWA. Obmiar przypadający na 1 miesiąc rozliczeniowy. Częstotliwość Lp. WYCENA OFERTOWA Załącznik nr 8a usług na które ustanowiono ryczałt w zamówieniu na utrzymanie fontann i przepompowni w sytuacji trwającego remontu Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim - 6 ust. pkt. ppkt..2

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 52798-2015 z dnia 2015-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 31306-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 1.Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Wstępne ogłoszenie informacyjne. Usługi

Wstępne ogłoszenie informacyjne. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179966-2015:text:pl:html Polska-Oświęcim: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona będzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-03-08 08:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/2016zielen/ Wisła: RGŚ.GK.271.6.2016.JP: Utrzymanie terenów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 54 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 55 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od r. do r.

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od r. do r. ZP/PN/67/2015/DZM KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od 1.07.2016r. do 30.06.2017r. Załącznik nr 10b do SIWZ/ Załącznik nr 4b do umowy Rejon STARE MIASTO I parki, zieleńce,

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: 56068-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto Część III siwz kosztorys ofertowy (zadanie 1) KOSZTORYS OFERTOWY Obszar I północno - wschodni Bieżące utrzymanie terenów komunalnych 2015/2016 Lp. Podstawa wyceny Opis zadania Jednostka miary Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-13 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-13 ZIELEŃ Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45112710 Roboty w zakresie terenów

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.7031.02.2016.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 19 lutego 2016r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Dolnoņląski:

Wojewoda Dolnoņląski: ANEKS NR 7 z dnia 12 marca 2010 r. do porozumienia nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Wrocław, zawartego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZATA ROŚLINNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZATA ROŚLINNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 04.01.01 SZATA ROŚLINNA 2 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Gminy Mosina

Budżet Obywatelski Gminy Mosina Budżet Obywatelski Gminy Mosina PRZYKŁADY - PROPOZYCJE Mosina czerwiec 2016 Ławka Wymiary: Wysokośd: 77cm Szerokośd: 58cm Długośd: 180cm Materiały: Podstawy żeliwne, lakierowane Drewno impregnowane, lakierobejca.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR I/358/2005. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 13 lipca 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR I/358/2005. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 13 lipca 2005 roku ZARZĄDZENIE NR I/358/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utrzymanie i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2012-12-13 14:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl Łask: Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, Łask, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, Łask, woj. łódzkie, tel , faks 1 z 6 2013-12-20 14:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl Łask: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: magdaczader85 NO_DOC_EXT: 2017-033070 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: m.czader@um.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym ZP/PN/14/2013/DZM Załącznik nr 10 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym Zadanie 1 - Rejon STARE MIASTO I parki, zieleńce, Ogrody Katedralne, Dziedziniec zewnętrzny przy Ossolineum

Bardziej szczegółowo

Wycena ofertowa Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VII ŚRÓDMIEŚCIE

Wycena ofertowa Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VII ŚRÓDMIEŚCIE LP. Podstawa wyceny Wycena ofertowa Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VII ŚRÓDMIEŚCIE Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka miary cena jednost. w zł netto

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa brutto: Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa brutto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi publicznej gminnej ulicy Bogusławskiego w Warszawie ADRES INWESTYCJI: Warszawa, dzielnica Bielany INWESTOR: m.st. Warszawa dzielnica Bielany ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Założenie rabaty różanej o powierzchni 90 m 2 w Parku im. Adama Mickiewicza

Założenie rabaty różanej o powierzchni 90 m 2 w Parku im. Adama Mickiewicza ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ Przedmiar prac do wykonania w ramach : Założenie różanej o powierzchni 90 m w Parku im. Adama Mickiewicza, odnowa rabat różanych przy ulicy Paderewskiego, rewitalizacja bylinowej o

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 1. Pielęgnacja trawników na skwerach miejskich o łącznej powierzchni ok. 9 500m 2. 1.1 wiosenne przygotowanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1 Formularz cenowy Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w Rejonie Nr 2 Lp Rodzaj i zakres prac Jednostka miary Cena jednostkowa netto Ilość Łączna Wartość netto (kol. 4 x kol.5)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/ Częstochowa

PRZEDMIAR. Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/ Częstochowa Studio V3 Al. Armii Krajowej 53/4 4-5 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 4533000-9

Bardziej szczegółowo

BIEśĄCE UTRZYMANIE (PRZEZ OKRES 3 LAT)

BIEśĄCE UTRZYMANIE (PRZEZ OKRES 3 LAT) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ 4 BIEśĄCE UTRZYMANIE (PRZEZ OKRES 3 LAT) NAWIERZCHNI, ZIELENI PARKOWEJ ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W SEKTORACH 2 i 3 PARKU ZDROJOWEGO W ŚWINOUJŚCIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 9 2013-04-17 12:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdm-chelm.pl Chełm: Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP.271.158.2013 Zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i zakres prac ( m-ce )/ Podstawa wyceny

Rodzaj i zakres prac ( m-ce )/ Podstawa wyceny Załącznik Nr 1 do umowy Nr...08/GK z... r. PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES RZECZOWY PRAC DO WYKONANIA W RAMACH UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI W REJONIE NR 1 W OKRESIE OD DNIA PODPISANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu MZD/78/TP2/2006 data: VI 2006 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112730-1 Roboty w zakresie kałtowania zieleni ulicznej Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA CPV 45236000-0 Opracował: mgr inż. Artur Ampulski wrzesień, 2016 r. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA CPV 45236000-0

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.7031.02.2015.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 05 marca 2015r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r.

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2 z dnia 20 lipca 2012 r. do porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r. Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od 01.02.2008 r. do 31.12.2008 r. A. Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta połoŝonej na zachód

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty drogowe

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty drogowe Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Budowa: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przez wieś Borkowice Obiekt: II etap - chodnik lewostronny od km 0+439,21 do km 0+744,23

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 roku.

Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 13 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 roku. 1. Wiosenne grabienie trawników i skupin Wiosenne grabienie obejmuje jednokrotne grabienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , faks Krotoszyn: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Krotoszyna w 2012 r. Numer ogłoszenia: 332099-2011; data zamieszczenia: 15.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 %

CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 % CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 % l.p Nazwa prac Krotność w okresie umownym Ilość j.m. Ryczałtowa cena jednostkowa netto WARTO ŚĆ NETTO VAT WARTOŚ Ć BRUTTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 opis zł 1 2 3 4 Remont ławek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie 9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU Strona tytułowa BranŜa: Budowlana Wspólny Słownik Zamówień: PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

Bardziej szczegółowo

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, co najmniej trzy dni przed wykonaniem czynności.

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, co najmniej trzy dni przed wykonaniem czynności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie nasadzeń kwiatowych z pielęgnacją i konserwacją terenów zielonych na terenie miasta Janów Lubelski w 2017 roku. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zieleń obszar III Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska w Pakości jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk Pakość

PRZEDMIAR ROBÓT. Zieleń obszar III Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska w Pakości jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk Pakość PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska w Pakości jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk Pakość GMINA PAKOŚĆ 88-170 Pakość ul. Rynek 4 Bydgoszcz Lipec

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP.271.26.2017 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres I Wycinka drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Kobyłka. 1. Zamówienie obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust 1 pkt. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 ZIELEŃ 46 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 48 1.1. Przedmiot SST... 48 1.2. Zakres stosowania... 48 1.3. Określenia podstawowe... 48 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Kopernika w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r. Poz. 372 ANEKS NR 6. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r. Poz. 372 ANEKS NR 6. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r. Poz. 372 ANEKS NR 6 z dnia 28 grudnia 2016 r. do porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271-4/2011 Konin, dnia 03.03.2011 roku Wyjaśnienie Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-3 ZIELEŃ 26 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...28 1.1. Przedmiot SST...28 1.2. Zakres stosowania...28 1.3. Określenia podstawowe...28 1.4. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA 167 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 168 169 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TOM XII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-11 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTAŁE -ZIELEŃ (45450000-6)

TOM XII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-11 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTAŁE -ZIELEŃ (45450000-6) 1 TOM XII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-11 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTAŁE -ZIELEŃ (45450000-6) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta. 1. Zakres usług obejmuje: 1) Usługi objęte wynagrodzeniem ryczałtowym: a) odśnieżanie,

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Beata Fortuna-Antoszkiewicz Edyta Gadomska Krzysztof Gadomski Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni CZĘŚĆ III Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid.

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. INWESTYCJA INWESTOR LOKALIZACJA Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona 10 08-304 Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. 321 LUTY 2012 I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Inwestorski Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz Kosztorys Inwestorski Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 77314100-5 Usługi w zakresie trawników 77312000-0 Usługi usuwania chwastów

Bardziej szczegółowo

LANDAME [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ PLAC ZABAW PRZY SP NR 38 W POZNANIU] CPV : 45112000-5 4512710-5.

LANDAME [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ PLAC ZABAW PRZY SP NR 38 W POZNANIU] CPV : 45112000-5 4512710-5. 2012 Aneta Mikołajczyk INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Brandtaettera 6 61 659 Poznań PROJEKTANT: mgr inż. arch. kraj. Aneta Mikołajczyk CPV : 45112000-5 4512710-5 [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 124 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 125 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni Lp. Zakres prac Miejsce / Materiał Termin wykonania prac 1 koszenie trawników na terenach objętych umową, obejmuje to również zebranie kretowisk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Sprzątanie dróg i ulic gminnych. Strona 1 z 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Sprzątanie dróg i ulic gminnych. Strona 1 z 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Sprzątanie dróg i ulic gminnych Strona 1 z 6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 stycznia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 stycznia 2007 roku ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na utrzymaniu i konserwacji terenów zieleni pasów drogowych

Bardziej szczegółowo