MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu Backup) o wartości zamówienia poniŝej kwoty EURO SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 1 z 22

2 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Zamawiającym jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa NIP: , REGON: Postępowanie prowadzi: Departament Ekonomiczny, tel.: , fax.: , pon. pt. 8:15-16: Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 4. Tryb udzielania zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a) Biuletyn Zamówień Publicznych, b) strona internetowa MEN (zakładka BIP), c) tablica ogłoszeń w budynku MEN. Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, podłączenie i konfiguracja systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu Backup). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania), (Serwery), (System obrazowania i archiwizowania). 3. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Rozdział 3 Informacje dodatkowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający nie ogranicza moŝliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnej części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 2 z 22

3 Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: do dnia r. Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonuje naleŝycie co najmniej 2 dostawy (umowy), odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (Backup) i/lub dostawa serwerów i/lub dostawa systemów obrazowania i archiwizowania, wraz z ich podłączeniem i konfiguracją, o wartości nie mniejszej niŝ ,00 zł brutto kaŝda; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do Ŝadnego z Wykonawców nie moŝe być podstaw do wykluczenia. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłoŝone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Rozdział 6 Wykaz dokumentów i oświadczeń, wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 3 z 22

4 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych dostaw potwierdzający, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca naleŝycie wykonał lub wykonuje: co najmniej 2 dostawy (umowy), odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (Backup) i/lub dostawa serwerów i/lub dostawa systemów obrazowania i archiwizowania, wraz z ich podłączeniem i konfiguracją, o wartości nie mniejszej niŝ ,00 zł brutto kaŝda. Wykaz musi zawierać m.in.: a) wartość dostaw (brutto), b) opis przedmiotu dostawy (nazwę i krótki opis dostawy), c) daty wykonania dostawy (w układzie: dd-mm-rrrr), d) odbiorców (co najmniej nazwy odbiorców wykonanych dostaw), e) rodzaj doświadczenia (własne, innego podmiotu). Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały zrealizowane naleŝycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument i oświadczenie składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy winni przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie - składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 4 z 22

5 podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Uwaga: oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 naleŝy złoŝyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Rozdział 7 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 1) pisemnie na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa lub, 2) faksem na numer lub, 3) drogą elektroniczną na adres JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający przekaŝe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 5. Postępowanie oznaczone jest znakiem DE-WZP-TP /12. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upowaŝnione są osoby: w sprawach formalnych Tomasz Piątek, tel , w sprawach merytorycznych Michalina RóŜycka, tel Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium 1. Składając ofertę kaŝdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Wysokość wadium wynosi 6000,00 zł. 3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. 4. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium naleŝy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 5 z 22

6 6. Poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275) winny zostać złoŝone w oryginale. 7. Wadium w formie pienięŝnej naleŝy wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj.: Narodowy Bank Polski O/Okręgowy w Warszawie z podaniem tytułu WADIUM: Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 8. Wadium w formie pienięŝnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). 9. Kserokopię potwierdzenia złoŝenia wadium w formie pienięŝnej naleŝy dołączyć do oferty. 10. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niŝ pieniądzu, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złoŝony w kasie Ministerstwa w godz do lub w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt). Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie Wykonawca powinien dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia złoŝenia dokumentu w kasie. 11. Niewniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Rozdział 9 Termin związania ofertą Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Rozdział 10 Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę więcej niŝ jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upowaŝnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 8. JeŜeli upowaŝnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 6 z 22

7 Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 9. Zapis ustępu 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 10. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upowaŝnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 11. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak teŝ ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 13. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uwaŝane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. 15. JeŜeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania. 16. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 19. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 5 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 5 nie spowoduje odrzucenia oferty. JednakŜe Zamawiający wymaga, Ŝeby w złoŝonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze formularza ofertowego. 20. Oferta musi ponadto zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy z uwzględnieniem zapisów ust. 19 niniejszego rozdziału, 2) oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ oraz dokumenty SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 7 z 22

8 wskazane w ust. 8 niniejszego rozdziału (jeŝeli dotyczy), 3) informację o podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 10 SIWZ, 4) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 22. Ofertę naleŝy złoŝyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353). 23. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniŝszy sposób: a) opis zawartości koperty: Oferta na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu Backup) nr DE-WZP-TP /12, b) adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 24. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert naleŝy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 25. Zmiany do oferty naleŝy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 26. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce składania ofert Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353). 2. Termin składania ofert do r. do godz Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w sali nr Termin otwarcia ofert r. o godz Rozdział 12 Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto zamówienia 2. Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, musi zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający podczas realizacji dostawy z uwzględnieniem między innymi kosztów transportu, kosztów podłączenia i konfiguracji, a takŝe podatku od towarów i usług (VAT) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić naleŝy w dół, SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 8 z 22

9 b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić naleŝy w górę. Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium cena waga 100%. 2. Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: Kryterium ceny zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania całości zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Cmin C = x 100, Cbad gdzie: Cmin oznacza najniŝszą zaproponowaną cenę, Cbad oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, C liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów. Rozdział 14 Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Rozdział 16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmian korzystnych dla Zamawiającego. 3. Zmiany wskazane w ust. 2 są dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego. 4. Zmiany wskazane w ust. 2 wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaŝności. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 9 z 22

10 Rozdział 17 Informacje dot. protokołu postępowania 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej. Rozdział 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Załącznik nr 4 Wzór wykazu dostaw Załącznik nr 5 Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 10 z 22

11 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem umowy jest dostawa, podłączenie i konfiguracja systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu Backup) na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. 2. System wykonywania i składowania kopii zapasowych (system Backup) musi składać się z następujących elementów: L.p. Nazwa produktu (ID) Liczba Opis sztuk 1. AVM1NSTG7FG4 1 Urządzenie o pojemności 7,8 TB Oprogramowanie i licencja na system wykonywania i składowania kopii zapasowych Oprogramowanie do centralnego backupu plików, bez danych, środowisk vmware, zawierające medium backupowe w dostarczonym urządzeniu Oprogramowanie i licencja na system wykonywania i składowania kopii zapasowych serwer replikacyjny Oprogramowanie do replikacji centralnego systemu do backupu umoŝliwiające pełną replikację centralnego backupu. 3. Urządzenie AVM1NSTG7FG4 musi być fabrycznie nowe. 4. Urządzenie AVM1NSTG7FG4 musi być wyprodukowane w 2012 r. 5. Urządzenie AVM1NSTG7FG4 zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego (al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie) w nieuszkodzonym opakowaniu producenta urządzenia. 6. System musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do wykonywania i składowania kopii zapasowych EMC Avamar Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony system do 27 czerwca 2015 r. Gwarancja obejmuje urządzenie oraz przeprowadzone podłączenie i konfigurację. 8. W ramach gwarancji Wykonawca będzie świadczył wsparcie techniczne w trybie 8x5xNBD na oprogramowanie do 27 czerwca 2015 r. oraz udostępniał aktualizacje oprogramowania. 9. W przypadku konieczności zabrania urządzenia do serwisu naleŝy dostarczyć urządzenie o nie gorszych parametrach na czas naprawy (dyski twarde pozostają u Zamawiającego). 10. Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. 11. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przeszkoli czterech administratorów z następujących zagadnień: a) Weryfikacja poprawności działania oraz omówienie procesów serwera i klientów EMC Avamar b) Obsługa interfejsu linii poleceń CLI Avamar c) Wykonywanie kopi zapasowych i odtwarzania danych z linii poleceń d) Omówienie i wykonanie codziennych zadań monitorujących środowiska kopiowania danych EMC Avamar SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 11 z 22

12 e) Obsługa programu dpnctl f) Omówienie i konfiguracja codziennych zadań utrzymania serwera kopiowania danych EMC Avamar g) Omówienie i analiza plików logów serwera EMC Avamar h) Generowanie standardowych raportów systemu i) Konfiguracja automatycznych powiadomień systemu j) Konfiguracja wykluczeń dla DataSetu, konfiguracja zdalnego wywoływania skryptów pre- i post-backup, wykorzystanie pliku avtar.cmd k) Wykonywanie pełnej kopi systemu operacyjnego klienta Windows 2008, odtworzenie Disaster Recovery klienta Windows 2008 l) Odtworzenie danych za pomocą polecenia avtar client side, odtworzenie danych za pomocą polecenia mccli server side m) Konfiguracja wutomatycznej replikacji serwera EMC Avamar, odtworzenie danych klienta z repliki serwera EMC Avamar n) Przygotowanie środowiska MS Exchange do współpracy z oprogramowaniem EMC Avamar, o) Instalacja i wstępna konfiguracja klienta EMC Avamar do backupu MS Exchange, konfiguracja automatycznego backupu zasobów MS Exchange w trybie online w oparciu o mechanizm VSS wykonywanie kopii zasobów MS Exchange w trybie online w oparciu o mechanizm VSS i EMC Avamar p) Odtwarzanie wybranych zasobów serwera MS Exchange, odtwarzanie serwera MS Exchange w środowisku EMC Avamar q) Przygotowanie środowiska MS SQL do współpracy z oprogramowaniem EMC Avamar r) Instalacja i wstępna konfiguracja klienta EMC Avamar do backupu MS SQL, konfiguracja automatycznego backupu baz danych MS SQL w trybie online w oparciu o mechanizm VSS wykonywanie kopii baz danych MS SQL w trybie online w oparciu o mechanizm VSS i EMC Avamar s) Odtwarzanie wybranych baz danych MS SQL, odtwarzanie serwera baz danych MS SQL w środowisku EMC Avamar t) Kopia zapasowa i procedura odtwarzania usług katalogowych Active Directory przy wykorzystaniu środowiska EMC Avamar. Szkolenie kaŝdego z administratorów potrwa minimum 16 godzin i odbędzie się w dniach roboczych* w godz w terminach uprzednio ustalonych z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić infrastrukturę szkoleniową niezbędna do jego prawidłowego przeprowadzenia. UWAGA, *) przez dni robocze naleŝy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 12 z 22

13 Załącznik nr 2 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu Backup), nr postępowania DE-WZP-TP /12 w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) Oświadczam(y), Ŝe na dzień składania ofert spełniam(y) warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 13 z 22

14 Załącznik nr 3 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu Backup), nr postępowania DE-WZP-TP /12 w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) Oświadczam(y), Ŝe na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 14 z 22

15 (Pieczęć Wykonawcy) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J.Ch. Szucha 25 WZÓR wykazu dostaw Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu Backup), nr postępowania DE-WZP-TP /12 Lp. Odbiorca dostawy (nazwa i adres siedziby) Data wykonania dostawy (dd-mm-rrrr) Opis przedmiotu dostawy Wartość dostawy brutto w PLN Rodzaj doświadczenia (własne, innego podmiotu). (imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) Uwaga: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał, czy doświadczenie, na które się powołuje jest jego własnym doświadczeniem, czy doświadczeniem innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 15 z 22

16 Załącznik nr 5 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO O F E R T A.... TELEFON. FAX.... ADRES ... NIP REGON.. Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-TP /12 na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu Backup), oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę: CENA BRUTTO:...złotych (słownie:.....zł) Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om obejmuje (jeŝeli dotyczy):... Oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. UwaŜamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, Ŝe dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ w Rozdziale Oświadczamy, Ŝe dostarczony system jest objęty gwarancją do dnia 27 czerwca 2015 r. 6. Oświadczamy, Ŝe w ramach gwarancji Wykonawca będzie świadczył wsparcie techniczne w trybie 8x5xNBD na oprogramowanie do 27 czerwca 2015 r. oraz będzie udostępniał aktualizacje do oprogramowania. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 16 z 22

17 7. Oświadczamy, Ŝe w ramach przedmiotu umowy przeszkolimy czterech administratorów z godnie z wytycznymi określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Niniejszą ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. Do niniejszej oferty załączam/y następujące załączniki: (data, imię i nazwisko oraz podpis UpowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 17 z 22

18 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 6 do SIWZ w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-TP /12 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawarto umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa, podłączenie i konfiguracja systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu Backup) na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwanego dalej systemem zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Podłączenie i konfiguracja muszą zostać dokonane zgodnie z wiedzą techniczną i zaleceniami producenta, przez osoby wykwalifikowane Urządzenie AVM1NSTG7FG4, zwane dalej urządzeniem będące częścią systemu musi być fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2012 r. Przez stwierdzenie fabrycznie nowe naleŝy rozumieć urządzenie opakowane oryginalnie, opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta. 2. System musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną naleŝy rozumieć równieŝ jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca dostarczy system własnym transportem, na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 25 w godz Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego systemu. 5. UpowaŜniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem ilościowym, i jakościowym w miejscu dostawy. 6. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu bez zastrzeŝeń. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 7. W przypadku niezgodności dostawy, pod względem ilości lub jakości, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niŝ w terminie 1 dnia roboczego*, dostarczyć na własny koszt system wolny od wad i zgodny z przedmiotem zamówienia. 8. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po dokonaniu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, na własny koszt w terminie do 1 dnia roboczego* od daty zgłoszenia wad. 9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony system do r. 10. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez uŝytkownika) serwis gwarancyjny, świadczony w siedzibie Zamawiającego. 11. Warunki serwisu gwarancyjnego: a) gotowość serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o awarii) w dni robocze* w godzinach , SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 18 z 22

19 b) upowaŝnieni pracownicy Zamawiającego będą zgłaszać awarie w dni robocze* w godzinach , telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, c) Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania awarii w ciągu 1 godziny licząc od zgłoszenia awarii, o ile awaria została zgłoszona do godziny lub w przypadku gdy awaria została zgłoszona po godzinie do godziny 9.00 następnego dnia, d) standardowy czas naprawy wynosi 1 dzień roboczy* od dnia zgłoszenia awarii, e) w przypadku konieczności wymiany podzespołów trudno dostępnych, po poinformowaniu Zamawiającego, naprawa moŝe trwać do 3 dni roboczych* (licząc od dnia zgłoszenia awarii), f) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany systemu na nowy w terminie 15 dni roboczych* od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego Ŝądania w formie pisemnej w przypadkach wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki systemu po wcześniejszym wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, g) w przypadku wymiany systemu na nowy, Zamawiający wymaga, aby nowy system posiadał parametry co najmniej takie same jak wymagane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy; dyski twarde wymienianego systemu pozostają własnością Zamawiającego. h) w przypadku uszkodzenia dysków twardych pozostają one własnością Zamawiającego. 12. Oświadczamy, Ŝe w ramach przedmiotu umowy przeszkolimy czterech administratorów zgodnie z wytycznymi określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy). 13. Wykonawca oświadcza, Ŝe w ramach gwarancji Wykonawca będzie świadczył wsparcie techniczne w trybie 8x5xNBD na oprogramowanie do 27 czerwca 2015 r. oraz udostępniał aktualizacje oprogramowania. UWAGA, *) przez dni robocze naleŝy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3 Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do r Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto.zł (słownie.. złotych./100). 2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy dostarczony i odebrany przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń NaleŜność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na Zamawiającego. 2. Za datę dokonania płatności uwaŝa się datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej. 3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 19 z 22

20 6 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. Kara umowna płatna jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej zapłaty, b) w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 4 ust. 1, za kaŝdy dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w 3, c) w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 4 ust. 1, za kaŝdy dzień kalendarzowy zwłoki w wymianie systemu w terminach, o których mowa w 2 ust. 7 i 8, d) w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 4 ust. 1, za kaŝdy dzień kalendarzowy zwłoki w wykonaniu czynności gwarancyjnych, o których mowa w 2 ust. 11 lit. c, d, e i f. 2. JeŜeli na skutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyŝszająca zastrzeŝoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niŝ te, dla których zastrzeŝono kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeŝeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych z winy Wykonawcy. 3. Zapłata kar umownych, o których mowa w 6 ust. 1 lit. b, c i d nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 4. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o wartość naliczonych kar. 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach: 1) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do r. 2) innego rodzaju nienaleŝytego wykonania lub niewykonania umowy Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem niewaŝności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie korzystnych dla Zamawiającego zmian. 3. Zmiany wskazane w ust. 2 są dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego. 4. śadna ze stron nie moŝe przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 9 (Niniejszy przepis zostanie skreślony z umowy, gdy Wykonawca nie będzie przewidywał w ofercie zlecenia części zamówienia Podwykonawcom) 1. Warunki współpracy między Wykonawcą a podwykonawcami: 1) w przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy(om) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, podając nazwę(y) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-TP /12 Strona 20 z 22

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich

Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo