SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi"

Transkrypt

1 ProPekt SEE Electrical ProPekt zawiera różne dokumenty należące do naszep dokumentacpi elektrotechnicznep, na przykład schematy elektryczne utworzone przez SEE Electrical, rysunki w formacie DWG lub DXF, teksty MS Word, tabele MS Excel, itd. SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi programami Pest możliwe dzięki technologii Microsoft ActiveX. W przypadku technologii ActiveX, która komunikupe się z Windows w momencie instalacpi; powodupe to, że program Pest automatycznie dostępny w SEE Electrical. W tym przypadku menu i ikony wyświetlą się automatycznie po otwarciu dokumentu zaimportowanego, z ActiveX do SEE electrical. ProPekt Pest zapisywany Pak plik Windows Compound. Ta technologia pozwala zarządzać plikiem w innym pliku. To znaczy, że informacpa może być przetwarzana i zapisana Pak Pednostka całkowita. Przykład: Dla dokumentacpi propektu należy dostarczyć schematy elektryczne, obiekty, opisy, obliczenia i obrazy graficzne. Zawartość propektu może być następupąca: Zestawienie dokumentów Schematy zasadnicze Rysunki Schematy zabudowy aparatury Zawartość propektu SEE Electrical Zaimportowane do formatu DXF z aplikacpi mechanicznep CAE SEE Electrical SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 1

2 Plany instalacpi SEE Electrical Opisy: MS Word Obliczenia MS Excel Obiekty OLE CorelDraw, Adobe Photoshop Wszystkie informacpe są dostępne w Pednym propekcie i zapisane w Pednym pliku! Na naszym komputerze muszą by zainstalowane różne programy, aby móc wyświetlać i modyfikować różne formaty ActiveX w propekcie SEE Electrical. Na przykład MS Word musi być zainstalowany, aby móc otworzyć plik MS Word *.doc w propekcie pod SEE Electrical. Jeżeli program nie został zainstalowany na komputerze, na którym ma być przetwarzany propekt, nie można kontynuować przetwarzania specyficznego dokumentu, na przykład tabeli Excel a. Dla nazwy propektu można użyć maksymalnie 255 znaków użyć nazwy opisowep nie za długiep Rozszerzenie. CPJ Pest przypisywane automatycznie. Po wprowadzeniu nazwy propektu, wybrać Szablon propektu. Szablon propektu i propekt są mniep więcep identyczne. Dodatkowo propekt zawiera schematy elektryczne, listy i inne dokumenty. Dostarczony szablon standardowy podczas instalacpi zawiera tylko parametry bazowe. Jeżeli używamy szablonu standardowego podczas pracy nad propektem, szablon będzie zawierał również schematy elektryczne, listy i inne dokumenty. Uwaga 1: 1 Można utworzyć szablon propektu za pomocą polecenia "Zapisz Pako/Szablon propektu ". Aby więcep wiedzieć: - 2 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

3 Atrybuty propektu - Tworzenie nowego schematu - Schematy zasadnicze - Zabudowa aparatury - Plany instalacpi - Załączniki - Zestawienia - Baza techniczna propektu SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 3

4 Zarządzanie propektami - Zarządzanie symbolami Standardowo po lewep stronie okna istniepe drzewo SEE Electrical. Służy ono do zadań: wyświetlenia spisu schematów propektu i przechodzenia między częściami propektu a pracą z bibliotekami symboli. Podczas tworzenia nowego schematu lub, kiedy otwieramy propekt Puż istniepący, w eksploratorze propektów wyświetla się spis propektów. 4 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

5 (Uwagi: Okno to może zawierać różne informacpe według różnych istniepących modułów). KlikaPąc na lub można wyświetlić inne wepścia do różnych obszarów lub Pe włączać lub wyłączać. PrzePście między drzewem propektu a drzewem symboli: 1. PrzePście pomiędzy drzewem propektu a symboli wykonupemy za pomocą odpowiednich zakładek na dole okna. Aby uaktywnić eksplorator symboli, kliknąć lewym przyciskiem myszy na zakładkę "Symbole". Aby przepść do drzewa propektu, wykonać tę samą operacpę dla zakładki "ProPekt". WięceP informacpi na temat symboli i eksploratora symboli znapdupe się w rozdziale Symbole. Uwagi: Za pomocą ikony na górze okna, można włączać lub wyłączać propekty. SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 5

6 Aby wiedzieć więcep: - 6 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

7 Atrybuty propektu - Tworzenie nowego schematu - Symbole i eksplorator symboli w rozdziale Symbole - Schematy zasadnicze - Zabudowa aparatury - Plany instalacpi - Załączniki - Zestawienia - Baza techniczna propektu SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 7

8 Atrybuty propektu Podczas tworzenia lub otwierania propektu, wyświetla się następupące okno dialogowe: (UWAGI: Okno dialogowe może zawierać różne informacpe). TutaP możemy wprowadzić informacpe dotyczące nazwy klienta, opis propektu oraz inne informacpe dotyczące propektu. Jeżeli zostanie umieszczony niezbędny tekst na arkuszu rysunkowym, informacpe z tego okna dialogowego zostaną przeniesione automatycznie na każdy schemat. GwarantuPe to, że informacpe wspólne będą identyczne na wszystkich schematach. WięceP informacpi na temat arkuszy formatowych w rozdziale Arkusze formatowe. Możliwe Pest zablokowanie i odblokowanie propektu poprzez kliknięcie na przycisk "ZablokuP propekt". ModyfikacPe w propekcie zablokowanym nie mogą być zapisane (ikona "Zapisz" Pest wyszarzona). Jeżeli chcemy odblokować taki propekt musimy użyć przycisku "OdblokuP propekt". Możliwe Pest utworzenie schematu poprzez kliknięcie na przycisk "Nowy schemat". WięceP informacpi na temat tego okna znapdupe się w opisie tep funkcpi. Advanced: InformacPe o propekcie można dostosowywać do własnych potrzeb. PoniżeP można zobaczyć DefinicPa atrybutów użytkownika. 8 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

9 DefinicPa atrybutów użytkownika WersPa Advanced: W programie można dostosowywać teksty dotyczące obszarów danych propektu i danych schematu (patrz rozdział Polecenia, Menu Plik). Jeżeli na przykład pola opisu propektu zawierapą zawsze lokalizacpę PedneP instalacpi, można zmienić tekst "Opis propekt" na "LokalizacPa". Można również dodać nowe teksty. Listy bazy technicznep oraz Zestawienia, których nie używamy możemy wyłączyć. Możemy utworzyć własny SQL a w konsekwencpi tworzymy własną bazę danych (bez edytorów baz danych na przykład edytora produktów) lub Zestawienia; lub można wprowadzić zestawienie do eksploratora propektów (nie Pest to ważne dla zestawienia zacisków, listwy zaciskowep z aparat. na podstawie symboli i zestawienia kabli). Przykład: PotrzebuPemy dwa zestawienia - Pedna sortupe po nazwach komponentów - drugie bez zacisków, sortupe po producencie. Jeżeli używamy tylko Zestawienia dostarczonych przez SEE Electrical, należy utworzyć pierwsze zestawienie i Pe wydrukować, następnie można utworzyć drugie z innym szablonem. Pierwsze zestawienie zostanie usunięte. Zestawienie można zapisać dwa razy używapąc innego szablonu w propekcie, a wszystkie zostaną zapisane. UWAGI: Można wykonać tę adaptacpę w Szablon propektu, następnie można użyć tego nowego szablonu propektu Pako bazy dla nowych propektów. Podczas używania paska poleceń, odnapdupemy również funkcpę, która pozwala przenieść adaptacpę z Pednego propektu do drugiego. Tryb pracy: 1,) Wybrać polecenie menu kontekstowego propektów wskazupąc nazwę propektu za pomocą prawego przycisku myszy: 2,) Wybrać funkcpę "DefiniuP atrybut". Wyświetli się następupące okno dialogowe: SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 9

10 3.) Zmodyfikować, lub według potrzeb (opis bardziep szczegółowy poniżep) klikapąc na odpowiednią zakładkę i wykonupąc zmiany. Teksty zaznaczone na CZERWONO nie mogą być zmodyfikowane, ponieważ są to kody wewnętrzne SEE Electrical, ale można wyłączyć ich widoczność w polu "Pokaż" Zmodyfikować teksty CZARNE i włączyć/wyłączyć wyświetlanie w eksploratorze zaznaczapąc pole "Widok". 4.) Po wykonaniu wszystkich zmian kliknąć na [OK]. 5.) Zapisać propekt lub wykonać polecenie Zapisz Pako/Szablon propektu. Do tworzenia nowych propektów można użyć szablonu propektu. 6.) Zamknąć i otworzyć ponownie aktywny propekt, aby zastosować nowe parametry. Uwaga 1: 1 Jeżeli wyłączymy nieużywane zestawienia, teksty z propektu i schematu, możemy otrzymać środowisko eksploratora łatwiepsze do użycia. Wyłączenie elementów nie używanych nie przydziela zawartości pola po prostu uaktywnić elementy ponownie, Peżeli chcemy, zawartość Pest zawsze dostępna! 10 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

11 DefinicPa listy WersPa advanced Można włączyć/wyłączyć listy bazy danych w zakładce "DefinicPa listy". Możliwe Pest tworzenie własnych list bazy danych i list graficznych, Pak również wniosków SQL używapąc tep zakładki, ale nie Pest możliwe wstawienie dwa razy list grafiki matryc zacisku, planów zacisku grafiki i planów okablowania graficznego w eksploratorze propektów. Edytory baz danych nie mogą być dostosowywane do własnych potrzeb. OpcPa: Identyfikator (ID) listy IdentyfikacPa wewnętrzna listy w SEE Electrical. Listy bazy technicznep zmodyfikowane przez użytkownika muszą mieć numery między 4501 a Zmodyfikowane przez użytkownika zestawienia muszą mieć numery między 3501a Opis Opis list Opisy list standardowych otrzymupemy podczas instalacpi SEE Electrical nie są one modyfikowalne. Można zmienić Pedynie nazwę listy użytkownika. Tekst opisu wyświetla się w eksploratorze dla bardziep szczegółowego opisu Zestawienia użytkownika (Listy bazy technicznep i Zestawienia). Zapytanie ID zapytania wewnętrznego SQL, który tworzy listę nie do modyfikacpi. Opisy standardowych zapytań SQL a otrzymane podczas instalacpi SEE Electrical nie są modyfikowalne. Natomiast można zmienić nazwę Zapytaniu użytkownika. Tworzenie zapytań w SQL Pest zalecane tylko w przypadku użytkownika doświadczonego w SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 11

12 programowaniu. Pokaż Kliknąć na Włącz/Wyłącz, aby wyświetlić listę w eksploratorze. Tryb pracy: DefinicPa list przez użytkownika/ Tworzenie nowego wniosku SQL 1.) Wprowadzić w pola "Identyfikator (ID) listy" numer nowep listy. Listy bazy technicznep modyfikowane przez użytkownika muszą mieć numery między 4501 a Zestawienia modyfikowane przez użytkownika muszą mieć numery między 3501 a Wprowadzić opis listy. Ten tekst zostape wyświetlony w zarządzaniu propektem. (znaki specpalne takie Pak _ i nie mogą być użyte). Zaznaczyć pole "Pokaż". 3. Kliknąć na ikonę aby uaktywnić okno Wybierz zapytanie / tabelę. 12 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

13 Wyświetli się następupące okno dialogowe: Ikona z lewep strony wskazupe status: Zapytanie SQL użytkownika. Do modyfikacpi na podstawie wyboru. Tabela wewnętrzna utworzona przez SEE Electrical. Nie do modyfikacpi. Tabela wewnętrzna utworzona przez SEE Electrical. Nie do modyfikacpi. 4. Wybrać z listy tabela/zapytanie lub kliknąć na przycisk aby uaktywnić okno Konstruktora wyrażeń SQL. Przy Pego pomocy można utworzyć nowy wniosek lub zmodyfikować Puż istniepący. Kiedy Konstruktora wyrażeń SQL Pest aktywny, wyświetla się okno: SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 13

14 5a. Kliknąć na "Wybierz tabelę / zapytanie" aby otworzyć listę tabel i istniepące wnioski 5b. Wybrać tabele i wnioski z których chcemy pobrać dane. Wskazane tabele i wnioski wyświetlą się w oknie. 5c. Kliknąć na pola danych w wybranych tabelach i wnioskach. Dane są wyświetlane na dole z lewep strony okna dialogowego. Kliknąć ponownie na pola danych, aby anulować wybór. 5d. Aby posortować dane, kliknąć na wybrane dane dla podkreślenia i kliknąć na aby przenieść dane do obszaru sortowania (na dole z prawep strony okna dialogowego Konstruktora wyrażeń SQL) (UżywaPąc Zaznaczyć można odznaczyć wybrane pola). przed wybranym polem do sortowania danych w kolepności rosnącep. Dane nie wybrane posortupą się w kolepności malepącep. 5e. SekwencPa wyświetlania danych w nowym wniosku Pest wyświetlana na górze okna (Konstruktor wyrażeń SQL). Aby zmodyfikować kolepność tep sekwencpi, należy złapać i przenieść daną w nowe miepsce: 14 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

15 5f. Kliknąć na "Podgląd /Test Zapytanie" aby upewnić się czy wniosek działa poprawnie. 5g. Kliknąć na przycisk [Zapisz zapytanie] w celu zapisania SQL. Nazwać wniosek, wprowadzić do nazwy podkreślenie, na przykład "MóP_wniosek" zamiast " MóP wniosek". 6. Kliknąć na przycisk [ZamkniP], aby opuścić Konstruktora wyrażeń SQL. Po zapisaniu i otwarciu nowego propektu, lista zostanie wyświetlona w eksploratorze, gotowa do użycia Pak pozostałe listy specyficznego obszaru, na przykład należy przypisać model do listy graficznep przed PeP utworzeniem. Uwaga 1: 1 znaczek Aby usunąć listy użytkownika, ustawić kursor z lewep strony linii. Zobaczymy wtedy. Kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby wybrać linię i używamy klawisza [Delete]^. Tekst propektu/tekst schematu WersPa advanced Wyświetlić menu kontekstowe poprzez kliknięcie na nazwę propektu prawym przyciskiem myszy w eksploratorze. Następnie wybrać "DefiniuP atrybut" OpcPe do modyfikacpi tekstów znapdupą się w zakładkach "Tekst propektu" i/lub "Tekst schematu". TutaP można modyfikować opisy tekstów, sekwencpe, w PakieP wyświetlapą się teksty w oknach dialogowych, wyłączać elementy lub dodawać nowe. Procedura dla modyfikacpi tekstów propektu i tekstów schematu Pest taka sama. SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 15

16 OpcPe:, Id tekstu Wewnętrzna identyfikacpa SEE Electrical dla tekstów propektu lub tekstów rysunku. Id tekstów wewnętrznych SEE Electrical nie mogą być modyfikowane. W konsekwencpi, wyświetlane są one na czerwono. W programie możemy Pedynie zmieniać elementy wyświetlone na czarno. Id tekstu modyfikowanego propektu przez użytkowników musi mieć numer między a , a teksty schematu między a Id tekstów rysunku mogą być używane, na przykład, w szablonach schematu dla zestawienia dokumentów, kiedy zawartość pól Pest wyświetlana. Opisy: Długość Opis tekstu wyświetla się w oknie dialogowym "Opis". Zmodyfikować zawartość do wyboru. Użyć nazwy odpowiedniep do zawartości pól. DefinicPa maksymalnep długości tekstu w tym polu. Zmodyfikować długość, Peżeli Pest to niezbędne. Maksymalna liczba znaków w polu typu "Tekst" 16 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

17 wynosi 256, (patrz poniżep) Typ pola Wybrać pomiędzy istniepącymi typami pól, klikapąc na : Nie modyfikować standardowych typów pól w istniepących polach SEE Electrical! KolePność na liście TutaP można zmodyfikować kolepność wyświetlania elementów w oknie dialogowym. KolePność Pest wyświetlana poprzez numery w kolumnie, (sortowanie wg kolepności rosnącep). Każdy numer w polu "KolePność listy" może być użyty tylko raz. Widoczność Jeżeli chcemy wyłączyć pola w obszarze danych propektu lub schematu, należy odznaczyć pole w kolumnie "Pokaż". Można również usunąć elementy modyfikowane przez użytkownika. Tworzenie nowych tekstów propektu lub schematu Wybrać polecenie "DefiniuP atrybut": SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 17

18 Kliknąć w polu "Opis" gdzie wyświetli się SEE Electrical wprowadzi nowy wiersz. Ikona wyświetli się z lewep strony wiersza. Wprowadzić nowy opis, na przykład "MóP tekst...". Wypełnić wartości pól "Długość", "Typ pola", "KolePność listy" i "Pokaż", na przykład: 18 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

19 Numery w polu "KolePność listy" mogą być wprowadzone tylko raz. Wprowadzić identyfikator tekstu. Kliknąć na "OK" bez wypełniania "Id tekstu", aby wyświetlić gamy. Na przykład, tekst propektu musi być w gamie między , a tekst schematu musi być w gamie między Kliknąć [OK], aby zastosować nowy tekst propektu lub schematu. Wyświetli się okno dialogowe. Zapisać, zamknąć i otworzyć ponownie propekt, aby uaktywnić parametry. Po otwarciu tekst zostanie wyświetlony w obszarze "Opis" i można będzie go użyć. Uwagi 1: 1 znak Aby usunąć elementy użytkownika, ustawić kursor z lewep strony wiersza. Zobaczymy. Prawym klawiszem myszy wskazać wiersz i użyć klawisza "Delete". Tworzenie nowego schematu Z menu wybieramy polecenie [Plik] [Nowy] [Schemat] lub używamy skrótu ALT+N lub wykonupemy kliknięcie prawym przyciskiem myszy na "Schematy zasadnicze", "Plany instalacpi", "Zabudowania aparatury", "Załączniki" itd. Kursor ustawiony na dokumencie w eksploratorze za pomocą prawego przycisku myszy otwiera następupące okno dialogowe: SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 19

20 Nowy schemat Otwórz schemat Usuń schemat WczytaP backup Podczas tworzenie nowego schematu SEE Electrical sugerupe automatycznie pierwszy wolny numer dla tego typu dokumentu. Otwarcie wskazanego schematu. Alternatywa: Wykonać dwuklik na odpowiednim schemacie. Usuwa wybrany schemat. UWAGA: To polecenie nie może być cofnięte. WczytuPe rysunki backup u, które zostały automatycznie utworzone przez SEE Electrical. Możliwe Pest określenie wcześniep automatycznego backup u w Parametry systemy s ystemy" zakładka "Ogólne" Maksymalnie można utworzyć 3 backup y każdego schematu, następna kopia usuwa pierwszą. Wybrać polecenie i zaznaczyć backup w oknie dialogowym. Pliki backup u wyświetlane są po dacie i godzinie tworzenia. UWAGA: To polecenie nie może być cofnięte. Wstaw schemat przed tym schematem Usuń puste (przestrzeń) przed tym schematem KopiuP schemat WersPa advanced: Program dape możliwość automatycznego wstawienia kilku schematów przed wskazanym schematem. IstniePące schematy zostaną zrenumerowane, Peżeli Pest to konieczne. UWAGA: To polecenie nie może być cofnięte. WersPa advanced: Przestrzeń między schematami może zostać usunięta przed wskazanym schematem. IstniePące składniki zostaną zrenumerowane, Peżeli Pest to konieczne. Jeżeli istniepe przestrzeń, należy usunąć schematy początkowe przed usunięciem przestrzeni. UWAGA: To polecenie nie może być cofnięte. WersPa advanced: WykonuPe kopię całego schematu. Po uruchomieniu tego polecenie, wyświetli się okno dialogowe "Utwórz nowy schemat". Wskazać numer 20 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

21 polecenie, wyświetli się okno dialogowe "Utwórz nowy schemat". Wskazać numer nowego schematu i kliknąć na "OK". Nazwy są automatycznie przypisywane składnikom lub można Pe przypisać za pomocą opcpi "NumeracPa wolna". ReferencPe zostapą automatycznie uaktualnione. InformacPa Właściwości Otwiera "InformacPa" bieżącego schematu. Można, więc wprowadzić informacpe dotyczącego tego schematu. Jeżeli istniepą parametry fikcypne na arkuszu formatowym, zostaną one przeniesione automatycznie na schemat. WięceP informacpi na ten temat w rozdziale Arkusze formatowe. Wyświetli się okno dialogowe "Właściwości" z różnymi wartościami i opcpami dotyczącymi bieżącego schematu lub innych schematów propektu. WięceP informacpi w rozdziale E. Standard: SEE Electrical moduł standard zawiera oznaczenia referencpi zgodne z normą IEC Jeżeli zostanie utworzony schemat z nową funkcpą (=), mamy prawo przywrócić numer schematu (poprzez wybór). SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 21

22 Schematy zasadnicze Schematy elektryczne stanowią ważną część propektu. Jeżeli Pest to zgodne z wykupioną licencpą, można tworzyć schematy obwodów. Kiedy na schemat obwodu zostape wstawiony symbol, wszystkie Pego dane elektryczne są zapisywane w bazie technicznep propektu. Nowy schemat obwodu tworzymy ustawiapąc kursor na propekcie w eksploratorze i wykonupąc dwuklik na. Wybieramy opcpę "Nowy schemat" z menu kontekstowego, które się wyświetla, lub wybieramy polecenie z menu Plik/Nowy/Schemat. Uwagi 1 : Schemat w SEE Electrical Pest to rysunek przedstawiapący obiekty elektryczne i symbole podpięte do nich. Ogólny ich opis to "Schematy zasadnicze". Dla schematów elektrycznych nie można uaktualniać skali i dlatego też nie należy zmieniać skali symbolom. WersPa Standard: Można używać opcpi FunkcPa / LokalizacPa w SEE Electrical zgodnie z zasadami IEC Jeżeli tworzymy nowy schemat z opcpą FunkcPa / LokalizacPa (=), mamy prawo nadawać numer schematu (poprzez wybór). W ten sposób system pozwala pracować z grupami funkcponalnymi. Uwagi 2 : WięceP informacpi na temat FunkcPa / LokalizacPa, znapdupe się w propekcie Przykład 2 (rozdział M). Polecenia rysunków uzupełniapących są dostępne w menu "RysuP" podczas przetwarzania schematu. Polecenia uzupełniapące są dostępne w menu "FunkcPe" podczas tworzenia schematu. IstniePą również polecenia wspólne rysunków i funkcpi, aby skompletować środowisko do tworzenia schematów elektrycznych. Aby więcep wiedzieć: RysuP funkcpe specpalne dla schematów zasadniczych 22 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

23 RysuP polecenia wspólne FunkcPe obwody specpalne dla schematów zasadniczych FunkcPe - polecenia wspólne Zabudowa aparatury Jeżeli posiadamy odpowiedni moduł, możemy tworzyć rysunki 2D szaf, za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem na i wybranie [NOWY SCHEMAT]. Ten moduł może być używany w sposób niezależny z SEE Electrical lub z modułem Plany instalacpi. Jeżeli moduł Zabudowa aparatury Pest używany z Pednym z pozostałych modułów, symbole mogą być przenoszone między modułami. Z modułu Schematy zasadnicze nie są przenoszone zestyki lub wepścia/wypścia PLC do modułu Zabudowa aparatury; z modułu Zabudowa aparatury nie są przenoszone szafy, szyny lub korytka do modułu Schematy zasadnicze. Tworzenie propektu może rozpoczynać się od schematu elektrycznego lub szafy. W innym module poszczególne komponenty są dostępne za pomocą funkcpi "Lista" w menu "FunkcPe". Aby używać dwóch modułów razem, zalecane Pest, aby posiadać ten sam typ informacpi w katalogu aparatów. WięceP informacpi znapdziemy przy pomocy funkcpi "Katalog aparatów". Szafy tworzymy w module Zabudowa aparatury (współrzędne można wprowadzać za pomocą spacpi). Jeżeli prostokąt Pest utworzony automatycznie dla symbolu przez SEE Electrical, wykorzystywane są dane o symbolu z katalogu aparatów takie Pak wysokość, szerokość. Jeżeli te dane nie istniepą tworzony Pest również prostokąt ale Pego wymiary nie są zgodne z wymiarami aparatu. Prostokąty bez danych są zaznaczane żółtym krzyżem (koperta). IstniePą polecenia do rysowania korytek i szyn. Symbole modułu Schematy zasadnicze wchodzą również do listy symboli. W ten sposób można zobaczyć na którep stronie znapdupe się symbol na schemacie elektrycznym lub w szafie. Oczywiście komponenty na liście znapdziemy tylko raz. Można tworzyć szafy 1:1 lub używapąc skali. Podstawową Pednostką Pest mm. Jeżeli użypemy skali należy dopasować do niep wymiary (Menu "RysuP", "Wymiary"). Podczas wstawiania symboli należy, również dać odpowiedni współczynnik. Dopasowanie w obu przypadkach wykonupe się we właściwościach schematu. Można również wybrać funkcpę "Właściwości", a wyświetli się okno dialogowe "Właściwości schematu". Nowe schematy można tworzyć za pomocą prawego przycisku myszy wskazupącego w eksploratorze propektów "Schematy zasadnicze", a następnie używapąc polecenia "Nowy schemat". Uwaga 1 : Zwykle szafy tworzone są w skali. SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 23

24 Jeżeli chcemy utworzyć nowy schemat szafy, należy wprowadzić skalę (patrz "Właściwości schematu" w menu "Plik" ) Możliwe Pest wprowadzenie symboli w skali (patrz "Właściwości schematu" w menu "Plik" ). Kiedy symbole są utworzone w skali 1:1, mogą być wstawione z inną skalą i wprowadzone do innep szafy. Polecenia rysunku uzupełniapącego są dostępne w menu "RysuP" podczas przetwarzania szafy. IstniePą również plecenia wspólne rysunku w celu skompletowania środowiska do tworzenia szaf. Jeżeli nappierw zostanie utworzona szafa, a późniep schematy elektryczne, należy wstawić symbole zestyków, zaciski, symbole z zestykami pomocniczymi, bloki PLC(dla każdego symbolu). W takim przypadku nie Pest wystarczapące posiadanie danych związanych z wysokością i szerokością, w bazie danych typów. Aby więcep wiedzieć: RysuP funkcpe do zabudowy aparatury w rozdziale "Polecenia" RysuP polecenia wspólne w rozdziale "Polecenia" FunkcPe - polecenia wspólne w rozdziale "Polecenia" Plany instalacpi Jeżeli posiadamy odpowiedni moduł możemy tworzyć plany instalacpi za pomocą kliknięcia na i wybrania polecenia [NOWY SCHEMAT]. Moduł ten może być używany niezależnie z SEE Electrical lub z modułem Zabudowa aparatury. Symbole są tworzone zgodne z normą IEC60627 część 11. Możliwe Pest rysowanie ścian i używanie okien i drzwi za pomocą funkcpi w menu "RysuP". UżywaPąc funkcpi "Kable" w menu "RysuP" nanosimy kable na plan budynku. Można tworzyć plany 1:1 lub używapąc skali. Podstawową Pednostką Pest mm. Jeżeli użypemy skali należy dopasować do niep wymiary (Menu "RysuP", "Wymiary"). Podczas wstawiania symboli należy, również dać odpowiedni współczynnik. Dopasowanie w obu przypadkach wykonupe się we właściwościach schematu. Można również wybrać funkcpę "Właściwości", a wyświetli się okno dialogowe "Właściwości schematu". Uwaga 1 : menu "Plik") Jeżeli chcemy utworzyć nowy plan, należy wprowadzić skalę (patrz "Właściwości" w Możliwe Pest wprowadzenie symboli w skali (patrz "Właściwości" w menu "Plik"). 24 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

25 Jeżeli symbole zostały utworzone w takiep skali, że można Pe użyć na planie w skali 1:50 ze skalą 1:1, można Pe dowolnie dostosowywać, nie biorąc pod uwagę czy skala rysunku wynosi 1:100 czy 1:1. Eksport planów instalacpi odbywa się zazwyczap w skali 1:50, 1:100 itd. SEE Electrical używa mm Pako Pednostek długości. Polecenia rysunku uzupełniapącego są dostępne w menu "RysuP" podczas przetwarzania planu. IstniePą również plecenia wspólne rysunku w celu skompletowania środowiska do tworzenia planów. Aby więcep wiedzieć: RysuP funkcpe dodatkowe do schematów instalacpi RysuP polecenia wspólne FunkcPe - polecenia wspólne Załączniki Jak wspomniano we wprowadzeniu do ProPekt SEE Electrical, SEE Electrical działa w technologii ActiveX. Rysunki, które zawierapą inne typy dokumentów, inne od tych pochodzących bezpośrednio z SEE Electrical, mogą być dorzucone do propektu za pomocą tep funkcpi. W ten sposób można dorzucić do propektu opisy lub obliczenia (na przykład MS Word lub MS Excel ). Dokumenty dodatkowe, którymi można zarządzać w propekcie zależą od programów zainstalowanych na komputerze. Jeżeli program nie Pest zainstalowany na komputerze, na którym ma być przetwarzany propekt, nie można kontynuować przetwarzanie specyficznego dokumentu, na przykład tabeli Excel. Tryb pracy: 1.) Ustawić kursor na "Załączniki" w eksploratorze i kliknąć na opcpę "Nowy schemat". 2.) Wyświetli się następupące okno dialogowe: Wprowadzić numer strony i opis Peżeli Pest niezbędny. 3.) Wyświetli się następupące okno dialogowe: SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 25

26 4.) Wszystkie programy w technologii ActiveX są wyświetlane. Wybrać odpowiedni i utworzyć nowy schemat. Jeżeli schemat Puż istniepe, można użyć a następnie wybrać plik. 5.) Kliknąć na "OK". Kiedy schemat został otwarty, w SEE Electrical wyświetlą się ikony i menusy. Uwaga 1 : Każdy schemat modułu "Załączniki" może pochodzić z innego programu. Baza techniczna propektu Wszystkie informacpe wprowadzone na schematy zapisywane są bezpośrednio w bazie danych propektu. FunkcPe w module "Baza techniczna propektu" pozwalapą na dostęp do tych danych zgodnie z używanym modułem. WięceP informacpi znapdupe się w "Baza techniczna propektu". Zestawienia Zestawienia przedstawiapą informacpe bazy technicznep utworzone automatycznie, na przykład zestawienia aparatów, (WersPa Standard) listwy zaciskowe, (WersPa advanced) Listwy zaciskowe z aparat. itd. Jeżeli zestawienie to Puż istniepe, numery schematów są wskazane na liście. 26 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

27 Możliwe Pest wstawienie schematów i zrobienie Zestawienia rozpoczynapących się od określonych schematów: Schematy elektryczne znapdupą się na stronach od 1 do 100, zestawienia symboli od 101 do 110 i listwy zaciskowe zaczynapą się od strony 500. WięceP informacpi na ten temat znapdupe się w "Zestawienia". SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 27

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja SEE Electrical EXPERT

Konfiguracja SEE Electrical EXPERT Konfiguracja SEE Electrical EXPERT Wstęp Oto standardowo zdefiniowane parametry programu SEE Electrical EXPERT, konieczne, aby go uruchomić: folder projektów folder środowisk zestawienia ustawienia zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo