Bazy danych SQL. Wstp. SQL (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych SQL. Wstp. SQL (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta"

Transkrypt

1

2 Wstp (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta Podstawowe cechy jzyka : - zapytania wyszukiwanie danych w bazie danych, - operowanie danymi wstawianie, modyfikacja, usuwanie danych z bazy danych, - definiowanie struktury danych dodawanie nowych tabel, perspektyw i indeksów, - sterowanie danymi ochrona danych, - standardowe narzdzie dostp do danych w ró&norodnych 'rodowiskach. Zak*ada si, &e informacje przechowywane s+ w relacyjnej bazie danych w postaci zbioru tabel. Ka&da tabela zawiera kolumny (atrybuty( atrybuty) ) oraz wiersze (rekordy( rekordy). 2

3 Wstp Ka&da tabela w modelu relacyjnym posiada nastpuj+ce w*asno'ci: krotki (wiersze) s+ unikalne, atrybuty (kolumny) s+ unikalne, kolejno'c krotek nie ma znaczenia, kolejno'c atrybutów nie ma znaczenia, warto'ci atrybutów s+ atomowe. Tabela mo&e reprezentowa/: zbiór encji wraz z atrybutami, zbiór powi+za pomidzy encjami wraz z ich atrybutami, zbiór encji wraz z atrybutami i ich powi+zania z innymi encjami. 3

4 Wstp Podstawowe operacje relacyjne: selekcja, projekcja, produkt, po*+czenie, unia, przecicie, ró&nica. 4

5 Sk*adnia: SELECT [predykat][funkcja[ predykat][funkcja]{ ]{ kolumna [ AS alias ] [,...] { tabela.* } * } FROM wyra(enie_tabelowe [IN...] [ WHERE...] [ GROUP BY... ] [{ UNION INTERSECT EXCEPT} [ALL] [CORRESPONDING [BY (kolumna,...)]] [ HAVING... ] [ ORDER BY...] 5

6 Predykaty: All,, DISTINCT,DISTINCTROW, TOP. Domy'lnie przyjmuje si predykat ALL.. W -92 mo&liwy jest tylko jeden predykat DISTINCT. Predykaty stosuje si w celu ograniczenia liczby zwracanych rekordów. Predykat ALL okre'la, &e wszystkie wiersze, które spe*niaj+ warunki tego rozkazu powinny zosta/ pokazane. Przyjmowany jest domy'lnie. W Ms Access po ALL wymagany jest tak&e metaznak *. Poza tym predykat ten stosuje si w podzapytaniu. Za jego pomoc+ pobiera si tylko te warto'ci g*ównego zapytania, które spe*niaj+ porównanie ze wszystkimi rekordami pobieranymi przez podzapytania. SELECT ALL FROM wyra(enie_tabelowe 6

7 Predykat DISTINCT okre'la, &e wiersze powtarzaj+ce si powinny zosta/ usunite przed zwróceniem ich na zewn+trz. Dwa wiersze traktuje si jako równe je'li wszystkie warto'ci dla ka&dej z kolumn zwracanych rozkazem SELECT s+ sobie równe. SELECT DISTINCT FROM wyra(enie_tabelowe Predykat DISTINCTROW powoduje, &e pomijane s+ dane powtarzaj+ce si na podstawie ca*ych rekordów, a nie jedynie wybranych kolumn. Predykat DISTINCTROW musi by/ stosowany w zapytaniach opartych na kilku tabelach, ale nie mog+ by/ wybierane kolumny ze wszystkich tabel. SELECT DISTINCTROW FROM wyra(enie_tabelowe Predykat TOP powoduje, &e zwracane s+ rekordy zawieraj+ce si w podanym zakresie liczbowym lub procentowym. SELECT TOP n [PERCENT] FROM wyra(enie_tabelowe [ORDER BY...] 7

8 Funkcje: MIN, MAX, SUM, COUNT, AVG. Funkcja MIN zwraca minimaln+ warto'/ wyra&enia. SELECT MIN(wyra(enie) FROM wyra(enie_tabelowe Funkcja MAX zwraca maksymalna warto'/ wyra&enia. SELECT MAX(wyra(enie) FROM wyra(enie_tabelowe Funkcja SUM zwraca sum zbioru warto'ci. SELECT SUM(wyra(enie) FROM wyra(enie_tabelowe 8

9 Funkcja COUNT zwraca liczb rekordów, w których wyra&enie nie ma warto'ci NULL.. Je&eli jednak u&yty zostanie metaznak *, to funkcja Count obliczy ca*kowit+ liczb rekordów, w tym i zawieraj+cych warto'ci puste. SELECT COUNT(Nazwisko) AS [StanZatrudnienia] FROM Pracownicy Funkcja AVG zwraca warto'/ 'redni+ wyra&enia ignoruj+c warto'ci puste. SELECT AVG(zarobki) AS [:redniap;aca] FROM pracownicy Pozosta*e funkcje agregacji: StDev, StdDev, StDevP, Var, Variance, VarP. 9

10 * - oznacza, &e wszystkie kolumny ze wszystkich wymienionych tabel powinny zosta/ pobrane. tabela.* - oznacza, &e wszystkie kolumny z podanej tabeli powinny zosta/ pokazane. p kolumna - nazwa kolumny z danymi, które maj+ by/ pobrane. wyra(enie_tabelowe - nazwa tabeli lub tabel zawieraj+cych pobierane dane. alias - nazwa, która zostanie u&yta jako nag*ówki kolumn w miejsce nazw kolumn z tabeli. 10

11 UNION INTERSECT EXCEPT [ALL] - operatory u&ywane przy *+czeniu wyników z dwóch zapyta. Operator UNION powoduje i& do wynikowej tabeli zostanie w*+czony ka&dy wiersz z ka&dego zapytania, je'li wiersze si powtarzaj+ w*+czona zostanie tylko jedna ich kopia. UNION ALL powoduje, i& tak&e powtarzaj+ce si wiersze zostan+ w*+czone do wynikowej tabeli. EXCEPT powoduje i& wszystkie wiersze z drugiego zapytania zostan+ wyeliminowane z wyniku, a duplikaty pojawi+ si tylko raz. EXCEPT ALL spowoduje, &e od ilo'ci powtarzaj+cych si wierszy z wyniku zapytania 1 zostanie odjta ilo'/ powtarzaj+cych si w zapytaniu 2 i taki wiersz pojawi si na wyj'ciu tyle razy ile wynosi ró&nica. INTERSECT powoduje i& ka&dy wiersz pojawiaj+cy si na wyj'ciu zapytania 1 i zapytania 2 jest tylko raz wynikiem. INTERSECT ALL spowoduje i& powtarzaj+ce wiersze pojawi+ si na wyj'ciu tyle razy, r co w wyniku 1 lub 2 - w zale&no'ci od tego która liczba jest mniejsza. 11

12 CORRESPONDING BY (kolumna,...) - powoduje ograniczenie *+czenia wyników z zapyta do wymienionych kolumn. U&ycie samego s*owa CORRESPONDING z pominiciem nazw kolumn oznacza wybranie wszystkich kolumn o tych samych nazwach i typach danych w istniej+cych w tabelach. FROM - okre'la Eród*owe tabele wykorzystywane w zapytaniu. Mog+ to by/ tak&e widoki. Je'li wymienimy wicej ni& jedn+ tabel to nast+pi operacja ich z*+czenia. Istnieje kilka rodzajów z*+cze. Klauzula FROM jest obowi+zkowa. SELECT lista_kolumn FROM wyra(enie_tabelowe [IN zewn<trzna_baza] lista_kolumn - nazwy pobieranych pól, którym mog+ towarzyszy/ aliasy, funkcje agregacji, predykaty wyboru (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW lub TOP). wyra(enie_tabelowe - wyra&enie okre'laj+ce tabel lub tabele, z których maj+ by/ pobrane dane. W celu pobrania danych z kilku tabel stosuje si wbudowane operatory z*+czenia, np.: CROSS JOIN - z*+czenie krzy&owe, w wyniku znajd+ si wszystkie kombinacje wierszy z obu tabel, INNER JOIN - z*+czenie wewntrzne, w wyniku znajd+ si wiersze odpowiadaj+ce sobie z obu tabel UNION JOIN - w wyniku znajd+ si wiersze nie pasuj+ce do siebie. 12

13 IN - W MS Access klauzula ta okre'la tabele w zewntrznej bazie danych. Umo&liwiana ona po*+czenie tylko z jedn+ zewntrzn+ baz+ danych. Uwaga: Sowo IN w wystpuje take jako predykat. [SELECT INSERT] INTO przeznaczenie IN { >cie(ka [">cie(ka " "typ"] } SELECT lista_kolumn FROM wyra(enie_tabelowe IN { >cie(ka [">cie(ka " "typ"] } przeznaczenie - nazwa tabeli zewntrznej, do której maj+ by/ wstawione dane. wyra(enie_tabelowe - wyra&enie okre'laj+ce tabel lub tabele, z których maj+ by/ pobrane dane. >cie(ka - pe*na 'cie&ka do katalogu lub pliku zawieraj+cego tabele. typ - nazwa typu bazy danych u&ytej do utworzenia tabeli, o ile jest to baza danych inna ni& Microsoftu (na przyk*ad dbase III, dbase IV, Paradox 3.x lub Paradox 4.x). lista_kolumn - nazwy pól z danymi, które maj+ by/ pobrane. 13

14 WHERE - okre'la te rekordy z tabel wymienionych w klauzuli FROM, które spe*niaj+ podane kryteria. W przypadku braku klauzuli WHERE zwracane s+ wszystkie wiersze tabeli. Klauzula ta nie jest obowi+zkowa, jednak je'li wystpuje, musi by/ umieszczona po klauzuli FROM. SELECT lista_kolumn FROM wyra(enie_tabelowe WHERE predykat lista_kolumn - nazwy pobieranych pól, którym mog+ towarzyszy/ aliasy, funkcje agregacji, predykaty wyboru (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW lub TOP) albo inne opcje instrukcji SELECT. wyra(enie_tabelowe - wyra&enie okre'laj+ce tabel lub tabele, z których maj+ by/ pobrane dane. predykat - predykat okre'laj+cy kryteria jakie musz+ spe*nia/ rekordy, aby zosta*y zwrócone przez zapytanie. Mo&na tu zastosowa/ operatory: IN, BETWEEN, LIKE etc. 14

15 IN - sprawdza, czy warto'/ wyra&enia jest równa dowolnej warto'ci z podanej listy. Najcz'ciej stosuje si go po klauzuli WHERE. Uwaga: Sowo IN w wystpuje take jako klauzula oraz predykat. Sk*adnia: wyra(enie [NOT] IN (warto>a1, warto>a2,...) wyra(enie - wyra&enie zawieraj+ce dane do sprawdzenia. warto>a1, warto>a2 - jedna lub kilka warto'ci, z którymi porównywane jest wyra&enie. NOT operator logiczny przeczenia. SELECT * FROM Studenci WHERE MiejsceZamieszkania IN ('Rzeszów','Kraków') 15

16 BETWEEN - sprawdza, czy warto'/ wyra&enia jest zawarta w okre'lonym przedziale warto'ci. Gdy warto'/ wyra&enia mie'ci si w tym przedziale zwrócona zostanie warto'/ TRUE, w przeciwnym razie, zwraca warto'/ FALSE. Je'li która' z porównywanej warto'ci jest NULL zwrócona zostania warto'/ UNKNOW. Mo&na te& u&y/ operatora logicznego NOT, aby sprawdza warunek przeciwny. Stosuje si go przede wszystkim po klauzuli WHERE. Sk*adnia: wyra(enie [NOT] BETWEEN warto>a1 AND warto>a2 wyra(enie - wyra&enie zawieraj+ce dane do sprawdzenia. warto>a1, warto>a2 - jedna lub kilka warto'ci, z którymi porównywane jest wyra&enie. SELECT * FROM studenci WHERE DataObrony BETWEEN # # AND # # 16

17 LIKE - sprawdza, czy wyra&enie znakowe jest identyczne z danym wzorcem. Stosuje si go przede wszystkim po klauzuli WHERE. Sk*adnia: wyra(enie LIKE wzorzec wyra(enie - wyra&enie zawieraj+ce dane do sprawdzenia wzorzec - ci+g znaków. Mo&na stosowa/ metaznaki SELECT * FROM studenci WHERE Nazwisko LIKE '[C-D]*' 17

18 GROUP BY - grupuje rekordy o tych samych warto'ciach wskazanych na li'cie kolumn przy instrukcji SELECT. Klauzula ta nie jest obowi+zkowa. Bardzo czsto *+czy si j+ z funkcjami agregacji oraz z klauzul+ HAVING, która pozwala przefiltrowa/ rekordy po ich zgrupowaniu. Sk*adnia: SELECT lista_kolumn FROM wyra(enie_tabelowe GROUP BY pola_grupowania [ HAVING...] SELECT Tytu;, Count(Tytu;) AS Ilo>A FROM Pracownicy WHERE Miejsce_Ur = Bytom GROUP BY Tytu; 18

19 HAVING - pozwala okre'li/, które ze zgrupowanych rekordów maj+ by/ wy'wietlone. Po zgrupowaniu rekordów klauzul+ GROUP BY pokazywane s+ te rekordy, które spe*niaj+ kryteria tej klauzuli. Sk*adnia: SELECT lista_pól FROM wyra(enie_tabelowe WHERE kryteria GROUP BY pola_grupowania HAVING kryteria_grupowania kryteria_grupowania - kryteria okre'laj+ce, które ze zgrupowanych rekordów maj+ zosta/ pokazane. lista_pól - nazwy pól z danymi, które maj+ by/ pobrane. pola_grupowania - nazwy pól u&ytych do zgrupowania rekordów. Kolejno'/ tych nazw okre'la ich znaczenie. SELECT Tytu;, Count(Tytu;) AS Total FROM Pracownicy WHERE Region = Bytom GROUP BY Tytu; HAVING Count(Tytu;) > 1 19

20 ORDER BY - sortuje rosn+co lub malej+co rekordy wed*ug jednej lub kilku kolumn. Klauzula ta nie jest obowi+zkowa, ale czsto u&ywana w celu wy'wietlenia danych w okre'lonym porz+dku. Sk*adnia: SELECT lista_pól FROM wyra(enie_tabelowe ORDER BY kolumna [ASC DESC] [,kolumna2] [ASC DESC] [,...] kolumna1, kolumna2 - nazwy kolumn wed;ug których b<dq sortowane rekordy ASC - oznacza &e rekordy maj+ by/ sortowane rosn+co. DESC - oznacza &e rekordy maj+ by/ sortowane malej+co. lista_pól - nazwy pól z danymi, które maj+ by/ pobrane. wyra(enie_tabelowe - nazwa tabeli lub tabel zawieraj+cych pobierane dane. SELECT nazwisko, imie FROM studenci ORDER BY nazwisko DESC 20

21 AS - stosuje si w celu u&ycia innej nazwy kolumny ni& wynika to z wyra&enia j+ generuj+cego. W efekcie powstaj+ aliasy. Klauzuli tej u&ywa si zwykle przy funkcjach agregacji, gdy powstaje element o powtarzaj+cej si nazwie. Uwaga: AS wystpuje take w jako sowo kluczowe w instrukcjach: CONNECT, CREATE DOMAIN, CREATE VIEW. Sk*adnia: SELECT kolumna1 [ AS alias1 ], kolumna2 [AS alias2] [,...]] FROM wyra(enie_tabelowe alias1, alias2 - nazwy, które zostan+ u&yte jako nag*ówki kolumn w miejsce nazw kolumn z tabeli wa tabeli lub tabel zawieraj+cych pobierane dane. SELECT Count(*) AS [Liczba zamówier] FROM Zamowienia 21

22 Selekcja: SELECT * FROM PRACOWNICY WHERE zarobki > 2000 SELECT * FROM Tabela_A WHERE Numer > 1 22

23 Projekcja: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY SELECT Numer FROM Tabela_A 23

24 Selekcja + projekcja: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY WHERE zarobki > 2000 SELECT Numer, Nazwa FROM Tabela_A WHERE NAZWA = "A" 24

25 Produkt: SELECT * FROM PRACOWNICY, URLOPY SELECT * FROM PRACOWNICY, URLOPY, HISTORIA_ZATRUDNIENIA SELECT * FROM Tabela_A, Tabela_B; 25

26 Po*+czenie: SELECT nazwisko, imie, data_pocz_urlopu FROM PRACOWNICY, URLOPY WHERE PRACOWNICY.symbol = URLOPY.symbol AND PRACOWNICY.wydzial = ADM SELECT Numer, Nazwa, Ilosc FROM Tabela_A, Tabela_B WHERE Tabela_A.Numer = Tabela_B.Index 26

27 Unia: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY UNION SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY_ARCHIWUM SELECT Numer, Nazwa FROM Tabela_A UNION SELECT Numer, Nazwa FROM Tabela_A_ARCH 27

28 Przecicie: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY INTERSECT SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY_ARCHIWUM Ró&nica: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY MINUS SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY_ARCHIWUM 28

29 Podzapytania: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY WHERE zarobki = (SELECT min(zarobki) FROM PRACOWNICY) Bazy danych SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY WHERE zarobki IN (SELECT min(zarobki) FROM PRACOWNICY GROUP BY wydzial) 29

30 Podzapytania: SELECT wydzial, AVG(zarobki) FROM PRACOWNICY GROUP BY wydzial HAVING AVG(zarobki) ) > (SELECT AVG(zarobki) FROM PRACOWNICY WHERE wydzial = ADM ) Bazy danych 30

31 Podzapytania: SELECT nazwisko, imie,, zarobki, wydzial FROM PRACOWNICY P WHERE zarobki > (SELECT AVG(zarobki) FROM PRACOWNICY WHERE wydzial = P.wydzial) 31

32 Definicje danych Standardowe typy danych uywane w jzyku : INTEGER: liczba ca*kowita ze znakiem (4 bajty). SMALLINT: ma*a liczba ca*kowita ze znakiem (2 bajty). DECIMAL (p[,q]): liczba sta*oprzecinkowa ze znakiem; precyzja p okre'la liczb cyfr, z których bdzie sk*ada*a si liczba, a skala q ilo'/ cyfr po przecinku. Je'li pominito q domy'lnie przyjmowane jest 0. FLOAT: liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem (8 bajtów). CHAR(n): *acuch znakowy o sta*ej d*ugo'ci n. VARCHAR(n): *acuch znakowy o zmiennej d*ugo'ci, maksymalnie n znaków. 32

33 Definicje danych CREATE TABLE - tworzy tabele. Sk*adnia: CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_atrybutu_1 typ_atrybutu_1 [, nazwa_atrybutu_2 typ_atrybutu_2 [,...]]) nazwa_tabeli identyfikator tworzonej tabeli. nazwa_atrybutu identyfikator atrybutu. typ_atrybutu typ atrybutu. CREATE TABLE CZESCI (Numer INTEGER, Nazwa VARCHAR(20), Cena DECIMAL(4, 2)) 33

34 Definicje danych CREATE INDEX - tworzy indeks do tabeli. Indeksy przyspieszaj+ dostp do relacji. Je'li relacja R posiada indeks na atrybucie A, wtedy pobieramy wszystkie krotki t maj+ce t(a) = a w czasie zale&nym od liczby tych krotek, a nie od rozmiaru relacji R. Sk*adnia: CREATE INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli ( nazwa_atrybutu ) nazwa_indeksu identyfikator tworzonego indeksu. nazwa_tabeli identyfikator indeksowanej tabeli. nazwa_atrybutu identyfikator atrybutu. CREATE INDEX IND_NAZWA ON DOSTAWCA (NAZWA) 34

35 Definicje danych CREATE VIEW - tworzy widok. Widok jest wirtualn+ tabel+, która fizycznie nie istnieje w bazie danych, ale dla u&ytkownika jest widoczna jak zwyk*a tabela. Gdy mówi si o tabeli bazowej, chodzi o kopi ka&dego wiersza tabeli przechowywan+ w fizycznym zbiorze. Widoki nie przechowuj+ w*asnych, charakterystycznych, niepowtarzalnych danych. W rzeczywisto'ci system przechowuje definicje widoków (np. zasady dostpu do istniej+cych tabel bazowych w kolejno'ci tworzenia widoków) w zbiorach systemowych. Sk*adnia: CREATE VIEW nazwa_widoku AS wyra(enie_select nazwa_widoku nazwa tworzonego widoku. Wyra(enie_select wyra&enie definiuj+ce widok. CREATE VIEW Zam_hurt AS SELECT K.Nazwa, Z.Liczba FROM KONTRAHENT K, ZAMOWIENIA Z WHERE K.ID_KONT = Z.ID_KONT AND Z.Liczba > 10 35

36 Definicje danych DROP TABLE, DROP INDEX, DROP VIEW - usuwa odpowiednio tabel, indeks do tabeli, widok. Sk*adnia: DROP TABLE nazwa_tabeli DROP INDEX nazwa_indeksu DROP VIEW nazwa_indeksu Przyk*ady: DROP TABLE Dostawcy DROP INDEX Nazwa_Dostawcy DROP VIEW Zam_hurt 36

37 INSERT INTO dodanie krotki do tabeli. Bazy danych Manipulowanie danymi Sk*adnia: INSERT INTO nazwa_tabeli (nazwa_atrybutu_1 [, nazwa_atrybutu_2 [,...]]) VALUES (warto>a_atrybutu_1 [, warto>a_atrybutu_2 [,...]]) INSERT INTO DOSTAWCA (Numer, Nazwa, Miasto) VALUES (1, Hurtownia ABC', 'Opole') 37

38 UPDATE zmiana warto'ci w tabeli. Bazy danych Manipulowanie danymi Sk*adnia: UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_atrybutu_1 = warto>a_1 [,... [, nazwa_atrybutu_k = warto>a_k]] WHERE warunek UPDATE Czesci SET Cena = 550 WHERE Nazwa = 'Monitor 15' 38

39 Manipulowanie danymi DELETE FROM usuwa krotki z tabeli. Sk*adnia: DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE warunek DELETE FROM Dostawca WHERE Nazwa = 'Hurtownia ABC' 39

40 Manipulowanie danymi ALTER TABLE rozkaz s*u&+cy do zmieniania tabeli. Wykonuje nastpuj+ce operacje: dodaje kolumny i warunki, modyfikuje definicje kolumn jak typy i warunki, usuwa warunki, modyfikuje przysz*y sposób alokacji przestrzeni, zapisuje, &e operacja BACKUP zosta*a wykonana dla tej tabeli. Sk*adnia: ALTER TABLE nazwa_tabeli [ADD ( kolumna_1 [, {kolumna_1]...) ] [MODIFY (kolumna_1 [,kolumna_2]...)] [DROP CONSTRAINT ograniczanie]... [BACKUP] ALTER TABLE pracownicy MODIFY (placa NUMBER(9, 2)) 40

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT dodawanie

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Pierwsza posta normalna. Druga posta normalna. Wykład 7: Sprowadzanie do postaci normalnych. DDL, DML

Bazy danych. Plan wykładu. Pierwsza posta normalna. Druga posta normalna. Wykład 7: Sprowadzanie do postaci normalnych. DDL, DML Plan wykładu azy danych Wykład 7: Sprowadzanie do postaci normalnych. DDL, DML Przykład sprowadzenia nieznormalizowanej relacji do 3NF SQL instrukcja EXISTS DDL DML (insert) Małgorzata Krtowska Katedra

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, Spis treści

Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, Spis treści Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, 2016 Spis treści Wprowadzenie Podziękowania xiii xvii 1 Podstawy zapytań i programowania T-SQL 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Podstawy modeli relacyjnych. Diagramy ER. Wykład 3: Relacyjny model danych. SQL

Bazy danych. Plan wykładu. Podstawy modeli relacyjnych. Diagramy ER. Wykład 3: Relacyjny model danych. SQL Plan wykładu Bazy danych Wykład 3: Relacyjny model danych. SQL Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - podstawy Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Bazy danych SQL Języki baz danych Interfejs DBMS składa się

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Bazy danych podstawowe pojęcia Baza danych jest to zbiór danych zorganizowany zgodnie ze ściśle określonym modelem danych. Model danych to zbiór ścisłych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych Politechnika Śląska Instytut Informatyki instrukcja laboratoryjna laboratorium Bazy Danych przygotowali: mgr inż. Paweł Kasprowski (Kasprowski@zti.iinf.polsl.gliwice.pl) mgr inż. Bożena Małysiak (bozena@ivp.iinf.polsl.gliwice.pl)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 7. SQL podstawy

Bazy danych 7. SQL podstawy Bazy danych 7. SQL podstawy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Structured Query Language Używane standardy: SQL92 SQL99 SQL:2003 Żaden dostawca nie jest w pełni zgodny

Bardziej szczegółowo

SELECT * FROM tabela WHERE warunek wybiera dane spełniające podany warunek

SELECT * FROM tabela WHERE warunek wybiera dane spełniające podany warunek SELECT SELECT kolumna1, kolumna2,, kolumnan FROM tabela wybrane kolumny SELECT * FROM tabela wszystkie kolumny select * from Orders select CustomerID, CompanyName, Country from Customers WHERE SELECT *

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Język SQL podstawy zapytań

Język SQL podstawy zapytań Język SQL podstawy zapytań 1 Plan prezentacji 1. Krótka historia języka SQL 2. Cechy języka SQL 3. Przykładowa baza danych 4. Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym 5. Polecenie SELECT zapytania

Bardziej szczegółowo

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!!

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!! SQL w praktyce Niniejsza praca objęta jest prawami autorskimi. Nielegalne jest kopiowanie żadnej częsci tej pracy w żadnej postaci. Niezgodne z prawem tym bardziej jest udostępnianie innym tej pracy odpłatnie

Bardziej szczegółowo

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji 6. Język SQL Język SQL (Structured Query Language): - język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji - stworzony w IBM w latach 70-tych DML (Data Manipulation

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli)

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Struktura polecenia SELECT SELECT opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje FROM nazwy tabel lub widoków WHERE warunek (wybieranie wierszy) GROUP

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Grupowanie i funkcje agregujące

Grupowanie i funkcje agregujące Grupowanie i funkcje agregujące Zadanie 1. Stwórz odpowiednią tabelę Test_agr i wprowadź odpowiednie rekordy tak, aby wynik zapytania SELECT AVG(kol) avg_all, AVG(DISTINCT kol) avg_dist, COUNT(*) count_gw,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł!

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Szkolenie Oracle SQL podstawy Terminy 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Opis szkolenia Baza danych Oracle od dawna cieszy się zasłużona sławą wśród informatyków. Jej wydajność, szybkość działania

Bardziej szczegółowo

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska SQL TECHNOLOGIE BAZ DANYCH Wykład 5: Język DDL i DML. SQL (ang. StructuredQueryLanguage) strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych oraz do umieszczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Zadania z SQLa (MS SQL Server)

Zadania z SQLa (MS SQL Server) Zadania z SQLa (MS SQL Server) Struktura testowej bazy danych (diagram ERD): opracował dr Robert Fidytek SPIS TYPÓW ZADAŃ 1 Projekcja wyników zapytań (SELECT FROM )... 3 2 Sortowanie wyników zapytań (ORDER

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL)

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Bazy danych 2 Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Cechy SQL W standardzie SQL wyróŝnia się dwie części: DDL (Data Definition Language) - język definiowania danych DML (Data Manipulation Language)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne.

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne. Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie aktualizować

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane.

Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane. Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane. 1 Perspektywa Perspektywa (ang. view) jest strukturą logiczną

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH JĘZYK ZAPYTAŃ BAZ DANYCH SQL. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH JĘZYK ZAPYTAŃ BAZ DANYCH SQL. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access JĘZYK ZAPYTAŃ BAZ DANYCH SQL Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matematyki 15 marca 2015 SQL Język wysokiego poziomu do komunikacji z bazami danych (ściślej: z systemami zarzadzania bazami danych) Podajemy co ma być

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka SQL

Wprowadzenie do języka SQL Wprowadzenie do języka SQL język dostępu do bazy danych grupy poleceń języka: DQL (ang( ang.. Data Query Language) DML (ang( ang.. Data Manipulation Language) DDL (ang( ang.. Data Definition Language)

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL cz. 2

Podstawy języka SQL cz. 2 Podstawy języka SQL cz. 2 1. Operatory zbiorowe a. UNION suma zbiorów z eliminacją powtórzeń, b. EXCEPT różnica zbiorów z eliminacją powtórzeń, c. INTERSECT część wspólna zbiorów z eliminacją powtórzeń.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL Dane są relacje o schematach: Pracownik ( (nr integer, nazwisko text(12), etat text(10), szef integer, pracuje_od date, placa_pod Currency, placa_dod Currency,

Bardziej szczegółowo

SQL - Structured Query Language. strukturalny język zapytań

SQL - Structured Query Language. strukturalny język zapytań SQL - Structured Query Language strukturalny język zapytań SQL - Structured Query Language - strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania i sterowania danymi w

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy

Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 Przykład kolejowy Tworzymy bazę danych zawierajac a (uproszczony) rozkład jazdy pociagów

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

8.9. Język SQL Kwerenda wybierająca w języku SQL

8.9. Język SQL Kwerenda wybierająca w języku SQL Rozdział 8 t Bazy danych program Access Program Access włączy wyłączoną zawartość, a baza danych zostanie ponownie otwarta jako w pełni funkcjonalna. W przeciwnym razie wyłączone składniki nie będą działać.

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language Terminy, określenia: Relacja tabela Krotka wiersz ( rekord ) Atrybut kolumna (pole ) Stopień relacji liczba atrybutów Klucz główny relacji jednoznaczny identyfikator krotki Dziedzina zbiór dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables MYSQL 1 1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables 2 2. Wstępna konfiguracja Po zainstalowaniu aplikacji należy przed uruchomieniem wykonać

Bardziej szczegółowo

Typy Oracle atrybutów relacji Typ NUMBER (1)

Typy Oracle atrybutów relacji Typ NUMBER (1) Tworzenie relacji polecenie CREATE TABLE Rozdział 6 Język definiowania danych DDL CREATE TABLE nazwa_relacji (nazwa_atrybutu typ (rozmiar) [DEFAULT wartość_domyślna] [ [CONSTRAINT nazwa_ogr] ograniczenie_atr],

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyrae uywanych w kwerendach i filtrach

Przykłady wyrae uywanych w kwerendach i filtrach Przykłady wyrae uywanych w kwerendach i filtrach Przykłady kryteriów stosowanych przy pobieraniu rekordów Zakresy wartoci (>, =, 234 Dla pola Ilo; wywietla liczby wiksze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Informacje podstawowe

Bazy danych. Informacje podstawowe Bazy danych Zagadnienia Podstawy relacyjnych baz danych SQL Języki manipulowania w relacjach Aspekty aktywne baz danych Aspekty systemowe baz danych Projektowanie baz danych Zależności funkcyjne i postacie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL

Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL 1. Uruchom link w przeglądarce: http://127.0.0.1/phppgadmin 2. Kliknij w zaznaczony na czerwono link PostgreSQL: 3. Zaloguj się wpisując hasło i login student.

Bardziej szczegółowo

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli SPOOL moj_plik SPOOL OFF @ moj_ plik edit CREATE TABLE DESCRIBE ALTER TABLE RENAME DROP TABLE CONNECT CONNECT USER_NAME DISCONNECT EXIT zapisuje wszystkie wydane polecenia oraz ich wyniki do pliku moj_plik,

Bardziej szczegółowo

Baza danych Uczniowie.mdb

Baza danych Uczniowie.mdb Baza danych Uczniowie.mdb Zadania: 1. Tabele: Założyć bazę danych uczniowie.mdb o strukturze danych: Uczniowie-dane - zip Uczniowie1_dane - zip uczzsbd1.mdb 1) UCZNIOWIE (NRU, nazwisko, imie) a) Wpisać

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I 1. MySQL 2. Powtórzenie SQL WYKŁAD 2: MySQL: podstawowe obiekty Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL

Bazy danych 2. Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL Bazy danych 2 Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL Dziedzina (DOMAIN) Dziedzina to zdefiniowany przez uŝytkownika zbiór dopuszczalnych wartości definiowany niezaleŝnie od definicji tabel Składnia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 5 Strukturalny język zapytań (SQL - Structured Query Language) Algebraiczny rodowód podstawowe działania w przykładach Bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Agregacja i Grupowanie Danych. Funkcje Agregacji. Opcje GROUP BY oraz HAVING

Agregacja i Grupowanie Danych. Funkcje Agregacji. Opcje GROUP BY oraz HAVING Agregacja w SQL 1 Bazy Danych Wykład p.t. Agregacja i Grupowanie Danych Funkcje Agregacji. Opcje GROUP BY oraz HAVING Antoni Ligęza ligeza@agh.edu.pl http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~ligeza Wykorzystano materiały:

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 4 mysql MySQL - wstęp SZBD: komercyjne: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2... darmowe: MySQL, PostgreSQL, Firebird... MySQL darmowy (użytek niekomercyjny) Wady: niska wydajność

Bardziej szczegółowo

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych SQL - DDL DDL (ang. data definition language) jest częścią języka zapytań SQL obejmująca tworzenie i zarządzanie (modyfikację, usuwanie i przydzielanie uprawnień) obiektami w bazie danych (tabelami, perspektywami,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Wiktor Warmus (wiktorwarmus@gmail.com) Kamil Witecki (kamil@witecki.net.pl) 5 maja 2010 Motywacje Teoria relacyjnych baz danych Do czego

Bardziej szczegółowo

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA 1. Opis problemu W ramach zajęć zostanie przedstawiony przykład prezentujący prosty system biblioteczny. System zawiera informację o czytelnikach oraz książkach dostępnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Hurtownie danych w informatycznych systemach logistycznych (MS SQL Server 2012) PROWADZĄCY: Marcin Pieleszek Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII dr inż. Olga Siedlecka-Lamch Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 23 kwietnia 2011 roku Polecenie COMMIT i ROLLBACK Polecenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Bazy danych SQL 3 1

Laboratorium Bazy danych SQL 3 1 Laboratorium Bazy danych SQL 3 1 F U N K C J E operujące na grupach wierszy: avg([distinct all]kol) oblicza średnią arytmetyczną wartości kolumny kol wszystkich wierszy grupy. count([distinct all]wyr)

Bardziej szczegółowo

Model relacyjny. Wykład II

Model relacyjny. Wykład II Model relacyjny został zaproponowany do strukturyzacji danych przez brytyjskiego matematyka Edgarda Franka Codda w 1970 r. Baza danych według definicji Codda to zbiór zmieniających się w czasie relacji

Bardziej szczegółowo