Bazy danych SQL. Wstp. SQL (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych SQL. Wstp. SQL (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta"

Transkrypt

1

2 Wstp (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta Podstawowe cechy jzyka : - zapytania wyszukiwanie danych w bazie danych, - operowanie danymi wstawianie, modyfikacja, usuwanie danych z bazy danych, - definiowanie struktury danych dodawanie nowych tabel, perspektyw i indeksów, - sterowanie danymi ochrona danych, - standardowe narzdzie dostp do danych w ró&norodnych 'rodowiskach. Zak*ada si, &e informacje przechowywane s+ w relacyjnej bazie danych w postaci zbioru tabel. Ka&da tabela zawiera kolumny (atrybuty( atrybuty) ) oraz wiersze (rekordy( rekordy). 2

3 Wstp Ka&da tabela w modelu relacyjnym posiada nastpuj+ce w*asno'ci: krotki (wiersze) s+ unikalne, atrybuty (kolumny) s+ unikalne, kolejno'c krotek nie ma znaczenia, kolejno'c atrybutów nie ma znaczenia, warto'ci atrybutów s+ atomowe. Tabela mo&e reprezentowa/: zbiór encji wraz z atrybutami, zbiór powi+za pomidzy encjami wraz z ich atrybutami, zbiór encji wraz z atrybutami i ich powi+zania z innymi encjami. 3

4 Wstp Podstawowe operacje relacyjne: selekcja, projekcja, produkt, po*+czenie, unia, przecicie, ró&nica. 4

5 Sk*adnia: SELECT [predykat][funkcja[ predykat][funkcja]{ ]{ kolumna [ AS alias ] [,...] { tabela.* } * } FROM wyra(enie_tabelowe [IN...] [ WHERE...] [ GROUP BY... ] [{ UNION INTERSECT EXCEPT} [ALL] [CORRESPONDING [BY (kolumna,...)]] [ HAVING... ] [ ORDER BY...] 5

6 Predykaty: All,, DISTINCT,DISTINCTROW, TOP. Domy'lnie przyjmuje si predykat ALL.. W -92 mo&liwy jest tylko jeden predykat DISTINCT. Predykaty stosuje si w celu ograniczenia liczby zwracanych rekordów. Predykat ALL okre'la, &e wszystkie wiersze, które spe*niaj+ warunki tego rozkazu powinny zosta/ pokazane. Przyjmowany jest domy'lnie. W Ms Access po ALL wymagany jest tak&e metaznak *. Poza tym predykat ten stosuje si w podzapytaniu. Za jego pomoc+ pobiera si tylko te warto'ci g*ównego zapytania, które spe*niaj+ porównanie ze wszystkimi rekordami pobieranymi przez podzapytania. SELECT ALL FROM wyra(enie_tabelowe 6

7 Predykat DISTINCT okre'la, &e wiersze powtarzaj+ce si powinny zosta/ usunite przed zwróceniem ich na zewn+trz. Dwa wiersze traktuje si jako równe je'li wszystkie warto'ci dla ka&dej z kolumn zwracanych rozkazem SELECT s+ sobie równe. SELECT DISTINCT FROM wyra(enie_tabelowe Predykat DISTINCTROW powoduje, &e pomijane s+ dane powtarzaj+ce si na podstawie ca*ych rekordów, a nie jedynie wybranych kolumn. Predykat DISTINCTROW musi by/ stosowany w zapytaniach opartych na kilku tabelach, ale nie mog+ by/ wybierane kolumny ze wszystkich tabel. SELECT DISTINCTROW FROM wyra(enie_tabelowe Predykat TOP powoduje, &e zwracane s+ rekordy zawieraj+ce si w podanym zakresie liczbowym lub procentowym. SELECT TOP n [PERCENT] FROM wyra(enie_tabelowe [ORDER BY...] 7

8 Funkcje: MIN, MAX, SUM, COUNT, AVG. Funkcja MIN zwraca minimaln+ warto'/ wyra&enia. SELECT MIN(wyra(enie) FROM wyra(enie_tabelowe Funkcja MAX zwraca maksymalna warto'/ wyra&enia. SELECT MAX(wyra(enie) FROM wyra(enie_tabelowe Funkcja SUM zwraca sum zbioru warto'ci. SELECT SUM(wyra(enie) FROM wyra(enie_tabelowe 8

9 Funkcja COUNT zwraca liczb rekordów, w których wyra&enie nie ma warto'ci NULL.. Je&eli jednak u&yty zostanie metaznak *, to funkcja Count obliczy ca*kowit+ liczb rekordów, w tym i zawieraj+cych warto'ci puste. SELECT COUNT(Nazwisko) AS [StanZatrudnienia] FROM Pracownicy Funkcja AVG zwraca warto'/ 'redni+ wyra&enia ignoruj+c warto'ci puste. SELECT AVG(zarobki) AS [:redniap;aca] FROM pracownicy Pozosta*e funkcje agregacji: StDev, StdDev, StDevP, Var, Variance, VarP. 9

10 * - oznacza, &e wszystkie kolumny ze wszystkich wymienionych tabel powinny zosta/ pobrane. tabela.* - oznacza, &e wszystkie kolumny z podanej tabeli powinny zosta/ pokazane. p kolumna - nazwa kolumny z danymi, które maj+ by/ pobrane. wyra(enie_tabelowe - nazwa tabeli lub tabel zawieraj+cych pobierane dane. alias - nazwa, która zostanie u&yta jako nag*ówki kolumn w miejsce nazw kolumn z tabeli. 10

11 UNION INTERSECT EXCEPT [ALL] - operatory u&ywane przy *+czeniu wyników z dwóch zapyta. Operator UNION powoduje i& do wynikowej tabeli zostanie w*+czony ka&dy wiersz z ka&dego zapytania, je'li wiersze si powtarzaj+ w*+czona zostanie tylko jedna ich kopia. UNION ALL powoduje, i& tak&e powtarzaj+ce si wiersze zostan+ w*+czone do wynikowej tabeli. EXCEPT powoduje i& wszystkie wiersze z drugiego zapytania zostan+ wyeliminowane z wyniku, a duplikaty pojawi+ si tylko raz. EXCEPT ALL spowoduje, &e od ilo'ci powtarzaj+cych si wierszy z wyniku zapytania 1 zostanie odjta ilo'/ powtarzaj+cych si w zapytaniu 2 i taki wiersz pojawi si na wyj'ciu tyle razy ile wynosi ró&nica. INTERSECT powoduje i& ka&dy wiersz pojawiaj+cy si na wyj'ciu zapytania 1 i zapytania 2 jest tylko raz wynikiem. INTERSECT ALL spowoduje i& powtarzaj+ce wiersze pojawi+ si na wyj'ciu tyle razy, r co w wyniku 1 lub 2 - w zale&no'ci od tego która liczba jest mniejsza. 11

12 CORRESPONDING BY (kolumna,...) - powoduje ograniczenie *+czenia wyników z zapyta do wymienionych kolumn. U&ycie samego s*owa CORRESPONDING z pominiciem nazw kolumn oznacza wybranie wszystkich kolumn o tych samych nazwach i typach danych w istniej+cych w tabelach. FROM - okre'la Eród*owe tabele wykorzystywane w zapytaniu. Mog+ to by/ tak&e widoki. Je'li wymienimy wicej ni& jedn+ tabel to nast+pi operacja ich z*+czenia. Istnieje kilka rodzajów z*+cze. Klauzula FROM jest obowi+zkowa. SELECT lista_kolumn FROM wyra(enie_tabelowe [IN zewn<trzna_baza] lista_kolumn - nazwy pobieranych pól, którym mog+ towarzyszy/ aliasy, funkcje agregacji, predykaty wyboru (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW lub TOP). wyra(enie_tabelowe - wyra&enie okre'laj+ce tabel lub tabele, z których maj+ by/ pobrane dane. W celu pobrania danych z kilku tabel stosuje si wbudowane operatory z*+czenia, np.: CROSS JOIN - z*+czenie krzy&owe, w wyniku znajd+ si wszystkie kombinacje wierszy z obu tabel, INNER JOIN - z*+czenie wewntrzne, w wyniku znajd+ si wiersze odpowiadaj+ce sobie z obu tabel UNION JOIN - w wyniku znajd+ si wiersze nie pasuj+ce do siebie. 12

13 IN - W MS Access klauzula ta okre'la tabele w zewntrznej bazie danych. Umo&liwiana ona po*+czenie tylko z jedn+ zewntrzn+ baz+ danych. Uwaga: Sowo IN w wystpuje take jako predykat. [SELECT INSERT] INTO przeznaczenie IN { >cie(ka [">cie(ka " "typ"] } SELECT lista_kolumn FROM wyra(enie_tabelowe IN { >cie(ka [">cie(ka " "typ"] } przeznaczenie - nazwa tabeli zewntrznej, do której maj+ by/ wstawione dane. wyra(enie_tabelowe - wyra&enie okre'laj+ce tabel lub tabele, z których maj+ by/ pobrane dane. >cie(ka - pe*na 'cie&ka do katalogu lub pliku zawieraj+cego tabele. typ - nazwa typu bazy danych u&ytej do utworzenia tabeli, o ile jest to baza danych inna ni& Microsoftu (na przyk*ad dbase III, dbase IV, Paradox 3.x lub Paradox 4.x). lista_kolumn - nazwy pól z danymi, które maj+ by/ pobrane. 13

14 WHERE - okre'la te rekordy z tabel wymienionych w klauzuli FROM, które spe*niaj+ podane kryteria. W przypadku braku klauzuli WHERE zwracane s+ wszystkie wiersze tabeli. Klauzula ta nie jest obowi+zkowa, jednak je'li wystpuje, musi by/ umieszczona po klauzuli FROM. SELECT lista_kolumn FROM wyra(enie_tabelowe WHERE predykat lista_kolumn - nazwy pobieranych pól, którym mog+ towarzyszy/ aliasy, funkcje agregacji, predykaty wyboru (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW lub TOP) albo inne opcje instrukcji SELECT. wyra(enie_tabelowe - wyra&enie okre'laj+ce tabel lub tabele, z których maj+ by/ pobrane dane. predykat - predykat okre'laj+cy kryteria jakie musz+ spe*nia/ rekordy, aby zosta*y zwrócone przez zapytanie. Mo&na tu zastosowa/ operatory: IN, BETWEEN, LIKE etc. 14

15 IN - sprawdza, czy warto'/ wyra&enia jest równa dowolnej warto'ci z podanej listy. Najcz'ciej stosuje si go po klauzuli WHERE. Uwaga: Sowo IN w wystpuje take jako klauzula oraz predykat. Sk*adnia: wyra(enie [NOT] IN (warto>a1, warto>a2,...) wyra(enie - wyra&enie zawieraj+ce dane do sprawdzenia. warto>a1, warto>a2 - jedna lub kilka warto'ci, z którymi porównywane jest wyra&enie. NOT operator logiczny przeczenia. SELECT * FROM Studenci WHERE MiejsceZamieszkania IN ('Rzeszów','Kraków') 15

16 BETWEEN - sprawdza, czy warto'/ wyra&enia jest zawarta w okre'lonym przedziale warto'ci. Gdy warto'/ wyra&enia mie'ci si w tym przedziale zwrócona zostanie warto'/ TRUE, w przeciwnym razie, zwraca warto'/ FALSE. Je'li która' z porównywanej warto'ci jest NULL zwrócona zostania warto'/ UNKNOW. Mo&na te& u&y/ operatora logicznego NOT, aby sprawdza warunek przeciwny. Stosuje si go przede wszystkim po klauzuli WHERE. Sk*adnia: wyra(enie [NOT] BETWEEN warto>a1 AND warto>a2 wyra(enie - wyra&enie zawieraj+ce dane do sprawdzenia. warto>a1, warto>a2 - jedna lub kilka warto'ci, z którymi porównywane jest wyra&enie. SELECT * FROM studenci WHERE DataObrony BETWEEN # # AND # # 16

17 LIKE - sprawdza, czy wyra&enie znakowe jest identyczne z danym wzorcem. Stosuje si go przede wszystkim po klauzuli WHERE. Sk*adnia: wyra(enie LIKE wzorzec wyra(enie - wyra&enie zawieraj+ce dane do sprawdzenia wzorzec - ci+g znaków. Mo&na stosowa/ metaznaki SELECT * FROM studenci WHERE Nazwisko LIKE '[C-D]*' 17

18 GROUP BY - grupuje rekordy o tych samych warto'ciach wskazanych na li'cie kolumn przy instrukcji SELECT. Klauzula ta nie jest obowi+zkowa. Bardzo czsto *+czy si j+ z funkcjami agregacji oraz z klauzul+ HAVING, która pozwala przefiltrowa/ rekordy po ich zgrupowaniu. Sk*adnia: SELECT lista_kolumn FROM wyra(enie_tabelowe GROUP BY pola_grupowania [ HAVING...] SELECT Tytu;, Count(Tytu;) AS Ilo>A FROM Pracownicy WHERE Miejsce_Ur = Bytom GROUP BY Tytu; 18

19 HAVING - pozwala okre'li/, które ze zgrupowanych rekordów maj+ by/ wy'wietlone. Po zgrupowaniu rekordów klauzul+ GROUP BY pokazywane s+ te rekordy, które spe*niaj+ kryteria tej klauzuli. Sk*adnia: SELECT lista_pól FROM wyra(enie_tabelowe WHERE kryteria GROUP BY pola_grupowania HAVING kryteria_grupowania kryteria_grupowania - kryteria okre'laj+ce, które ze zgrupowanych rekordów maj+ zosta/ pokazane. lista_pól - nazwy pól z danymi, które maj+ by/ pobrane. pola_grupowania - nazwy pól u&ytych do zgrupowania rekordów. Kolejno'/ tych nazw okre'la ich znaczenie. SELECT Tytu;, Count(Tytu;) AS Total FROM Pracownicy WHERE Region = Bytom GROUP BY Tytu; HAVING Count(Tytu;) > 1 19

20 ORDER BY - sortuje rosn+co lub malej+co rekordy wed*ug jednej lub kilku kolumn. Klauzula ta nie jest obowi+zkowa, ale czsto u&ywana w celu wy'wietlenia danych w okre'lonym porz+dku. Sk*adnia: SELECT lista_pól FROM wyra(enie_tabelowe ORDER BY kolumna [ASC DESC] [,kolumna2] [ASC DESC] [,...] kolumna1, kolumna2 - nazwy kolumn wed;ug których b<dq sortowane rekordy ASC - oznacza &e rekordy maj+ by/ sortowane rosn+co. DESC - oznacza &e rekordy maj+ by/ sortowane malej+co. lista_pól - nazwy pól z danymi, które maj+ by/ pobrane. wyra(enie_tabelowe - nazwa tabeli lub tabel zawieraj+cych pobierane dane. SELECT nazwisko, imie FROM studenci ORDER BY nazwisko DESC 20

21 AS - stosuje si w celu u&ycia innej nazwy kolumny ni& wynika to z wyra&enia j+ generuj+cego. W efekcie powstaj+ aliasy. Klauzuli tej u&ywa si zwykle przy funkcjach agregacji, gdy powstaje element o powtarzaj+cej si nazwie. Uwaga: AS wystpuje take w jako sowo kluczowe w instrukcjach: CONNECT, CREATE DOMAIN, CREATE VIEW. Sk*adnia: SELECT kolumna1 [ AS alias1 ], kolumna2 [AS alias2] [,...]] FROM wyra(enie_tabelowe alias1, alias2 - nazwy, które zostan+ u&yte jako nag*ówki kolumn w miejsce nazw kolumn z tabeli wa tabeli lub tabel zawieraj+cych pobierane dane. SELECT Count(*) AS [Liczba zamówier] FROM Zamowienia 21

22 Selekcja: SELECT * FROM PRACOWNICY WHERE zarobki > 2000 SELECT * FROM Tabela_A WHERE Numer > 1 22

23 Projekcja: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY SELECT Numer FROM Tabela_A 23

24 Selekcja + projekcja: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY WHERE zarobki > 2000 SELECT Numer, Nazwa FROM Tabela_A WHERE NAZWA = "A" 24

25 Produkt: SELECT * FROM PRACOWNICY, URLOPY SELECT * FROM PRACOWNICY, URLOPY, HISTORIA_ZATRUDNIENIA SELECT * FROM Tabela_A, Tabela_B; 25

26 Po*+czenie: SELECT nazwisko, imie, data_pocz_urlopu FROM PRACOWNICY, URLOPY WHERE PRACOWNICY.symbol = URLOPY.symbol AND PRACOWNICY.wydzial = ADM SELECT Numer, Nazwa, Ilosc FROM Tabela_A, Tabela_B WHERE Tabela_A.Numer = Tabela_B.Index 26

27 Unia: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY UNION SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY_ARCHIWUM SELECT Numer, Nazwa FROM Tabela_A UNION SELECT Numer, Nazwa FROM Tabela_A_ARCH 27

28 Przecicie: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY INTERSECT SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY_ARCHIWUM Ró&nica: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY MINUS SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY_ARCHIWUM 28

29 Podzapytania: SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY WHERE zarobki = (SELECT min(zarobki) FROM PRACOWNICY) Bazy danych SELECT nazwisko, imie,, zarobki FROM PRACOWNICY WHERE zarobki IN (SELECT min(zarobki) FROM PRACOWNICY GROUP BY wydzial) 29

30 Podzapytania: SELECT wydzial, AVG(zarobki) FROM PRACOWNICY GROUP BY wydzial HAVING AVG(zarobki) ) > (SELECT AVG(zarobki) FROM PRACOWNICY WHERE wydzial = ADM ) Bazy danych 30

31 Podzapytania: SELECT nazwisko, imie,, zarobki, wydzial FROM PRACOWNICY P WHERE zarobki > (SELECT AVG(zarobki) FROM PRACOWNICY WHERE wydzial = P.wydzial) 31

32 Definicje danych Standardowe typy danych uywane w jzyku : INTEGER: liczba ca*kowita ze znakiem (4 bajty). SMALLINT: ma*a liczba ca*kowita ze znakiem (2 bajty). DECIMAL (p[,q]): liczba sta*oprzecinkowa ze znakiem; precyzja p okre'la liczb cyfr, z których bdzie sk*ada*a si liczba, a skala q ilo'/ cyfr po przecinku. Je'li pominito q domy'lnie przyjmowane jest 0. FLOAT: liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem (8 bajtów). CHAR(n): *acuch znakowy o sta*ej d*ugo'ci n. VARCHAR(n): *acuch znakowy o zmiennej d*ugo'ci, maksymalnie n znaków. 32

33 Definicje danych CREATE TABLE - tworzy tabele. Sk*adnia: CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_atrybutu_1 typ_atrybutu_1 [, nazwa_atrybutu_2 typ_atrybutu_2 [,...]]) nazwa_tabeli identyfikator tworzonej tabeli. nazwa_atrybutu identyfikator atrybutu. typ_atrybutu typ atrybutu. CREATE TABLE CZESCI (Numer INTEGER, Nazwa VARCHAR(20), Cena DECIMAL(4, 2)) 33

34 Definicje danych CREATE INDEX - tworzy indeks do tabeli. Indeksy przyspieszaj+ dostp do relacji. Je'li relacja R posiada indeks na atrybucie A, wtedy pobieramy wszystkie krotki t maj+ce t(a) = a w czasie zale&nym od liczby tych krotek, a nie od rozmiaru relacji R. Sk*adnia: CREATE INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli ( nazwa_atrybutu ) nazwa_indeksu identyfikator tworzonego indeksu. nazwa_tabeli identyfikator indeksowanej tabeli. nazwa_atrybutu identyfikator atrybutu. CREATE INDEX IND_NAZWA ON DOSTAWCA (NAZWA) 34

35 Definicje danych CREATE VIEW - tworzy widok. Widok jest wirtualn+ tabel+, która fizycznie nie istnieje w bazie danych, ale dla u&ytkownika jest widoczna jak zwyk*a tabela. Gdy mówi si o tabeli bazowej, chodzi o kopi ka&dego wiersza tabeli przechowywan+ w fizycznym zbiorze. Widoki nie przechowuj+ w*asnych, charakterystycznych, niepowtarzalnych danych. W rzeczywisto'ci system przechowuje definicje widoków (np. zasady dostpu do istniej+cych tabel bazowych w kolejno'ci tworzenia widoków) w zbiorach systemowych. Sk*adnia: CREATE VIEW nazwa_widoku AS wyra(enie_select nazwa_widoku nazwa tworzonego widoku. Wyra(enie_select wyra&enie definiuj+ce widok. CREATE VIEW Zam_hurt AS SELECT K.Nazwa, Z.Liczba FROM KONTRAHENT K, ZAMOWIENIA Z WHERE K.ID_KONT = Z.ID_KONT AND Z.Liczba > 10 35

36 Definicje danych DROP TABLE, DROP INDEX, DROP VIEW - usuwa odpowiednio tabel, indeks do tabeli, widok. Sk*adnia: DROP TABLE nazwa_tabeli DROP INDEX nazwa_indeksu DROP VIEW nazwa_indeksu Przyk*ady: DROP TABLE Dostawcy DROP INDEX Nazwa_Dostawcy DROP VIEW Zam_hurt 36

37 INSERT INTO dodanie krotki do tabeli. Bazy danych Manipulowanie danymi Sk*adnia: INSERT INTO nazwa_tabeli (nazwa_atrybutu_1 [, nazwa_atrybutu_2 [,...]]) VALUES (warto>a_atrybutu_1 [, warto>a_atrybutu_2 [,...]]) INSERT INTO DOSTAWCA (Numer, Nazwa, Miasto) VALUES (1, Hurtownia ABC', 'Opole') 37

38 UPDATE zmiana warto'ci w tabeli. Bazy danych Manipulowanie danymi Sk*adnia: UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_atrybutu_1 = warto>a_1 [,... [, nazwa_atrybutu_k = warto>a_k]] WHERE warunek UPDATE Czesci SET Cena = 550 WHERE Nazwa = 'Monitor 15' 38

39 Manipulowanie danymi DELETE FROM usuwa krotki z tabeli. Sk*adnia: DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE warunek DELETE FROM Dostawca WHERE Nazwa = 'Hurtownia ABC' 39

40 Manipulowanie danymi ALTER TABLE rozkaz s*u&+cy do zmieniania tabeli. Wykonuje nastpuj+ce operacje: dodaje kolumny i warunki, modyfikuje definicje kolumn jak typy i warunki, usuwa warunki, modyfikuje przysz*y sposób alokacji przestrzeni, zapisuje, &e operacja BACKUP zosta*a wykonana dla tej tabeli. Sk*adnia: ALTER TABLE nazwa_tabeli [ADD ( kolumna_1 [, {kolumna_1]...) ] [MODIFY (kolumna_1 [,kolumna_2]...)] [DROP CONSTRAINT ograniczanie]... [BACKUP] ALTER TABLE pracownicy MODIFY (placa NUMBER(9, 2)) 40

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SELECT uŝywane jest do selekcji danych z tabeli. Wynik zapisany jest w postaci tabeli (result-set).

SELECT uŝywane jest do selekcji danych z tabeli. Wynik zapisany jest w postaci tabeli (result-set). SQL Data Manipulation Language (DML) SELECT pozwala wydobyć dane z bazy danych UPDATE uaktualnia/modyfikuje dane w bazie danych DELETE usuwa dane z bazy danych INSERT INTO wstawia nowe dane do tabeli bazy

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!!

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!! SQL w praktyce Niniejsza praca objęta jest prawami autorskimi. Nielegalne jest kopiowanie żadnej częsci tej pracy w żadnej postaci. Niezgodne z prawem tym bardziej jest udostępnianie innym tej pracy odpłatnie

Bardziej szczegółowo

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych Politechnika Śląska Instytut Informatyki instrukcja laboratoryjna laboratorium Bazy Danych przygotowali: mgr inż. Paweł Kasprowski (Kasprowski@zti.iinf.polsl.gliwice.pl) mgr inż. Bożena Małysiak (bozena@ivp.iinf.polsl.gliwice.pl)

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl)

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) opracował dr Robert Fidytek SPIS TREŚCI Zadania poziom 1 (Prosty DQL i DML)...

Bardziej szczegółowo

86 Bazy danych. Język T-SQL

86 Bazy danych. Język T-SQL 86 Bazy danych Język T-SQL Bazy danych 87 Przegląd zagadnień Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Podsumowanie Laboratorium W tym wykładzie poznasz podstawy uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL)

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Bazy danych 2 Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Cechy SQL W standardzie SQL wyróŝnia się dwie części: DDL (Data Definition Language) - język definiowania danych DML (Data Manipulation Language)

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL cz.1

Podstawy języka SQL cz.1 Język SQL (ang. Structured Querty Language) jest to język zapytao, stosowany w relacyjnych bazach danych do komunikowania się z bazą. Jest również podstawowym językiem programowania baz danych. Język SQL

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych.

Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych. Wrocławska WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych. Dr inŝ. Krzysztof Pieczarka Email: krzysztof.pieczarka@up.wroc.pl Tradycyjne bazy danych

Bardziej szczegółowo