Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia r. ... pieczątka Zarządu Powiatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 27a Pabianice, dnia r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN /10... znak sprawy... nazwa wykonawcy... adres wykonawcy... Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, Ŝe jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie bankowej obsługi budŝetu Powiatu Pabianickiego w latach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. W związku z tym, Ŝe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie. Wykonawca zwrócił się z następującymi pytaniami - wątpliwościami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zapytanie Nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza moŝliwość wprowadzenia do Umowy kredytowej na kredyt w rachunku bieŝącym dodatkowych klauzul, takich jak: a. uznanie za przypadek naruszenia Umowy niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z zawartych z innymi Bankami lub instytucjami finansowymi Umów, b. uznanie za przypadek naruszenia Umowy faktu obciąŝenia przez Kredytobiorcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku majątku, a w szczególności ustanowienia na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli, c. zobowiązania wobec (nazwa banku) Banku będą miały, co najmniej równorzędną pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli? Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości wprowadzenia do umowy wymienionych klauzul przez Wykonawcę. Zapytanie Nr 2 Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zastosowanie regulaminu świadczenia usług kredytowych banku, który zaproponuje najlepszą ofertę przetargową, w zakresie nieregulowanym przez SIWZ? 1

2 SIWZ dotyczy tylko odnawialnego kredytu w rachunku bieŝącym. JeŜeli powiat będzie musiał skorzystać z innych usług kredytowych to przeprowadzone zostanie odrębne postępowanie przetargowe. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnych dodatkowych kosztów (prowizji i opłat) poza określonymi w złoŝonej przez Bank ofercie związanymi z obsługą kredytu w rachunku bieŝącym. Wszelkie zasady i reguły świadczenia usług kredytowych powinna określać umowa a nie odrębny regulamin. Zapytanie Nr 3 Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na przedłuŝenie terminu składania ofert do , co jest jednoznaczne z wydłuŝeniem terminu składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ? Zamawiający zgadza się na przedłuŝenie terminu składania ofert do dnia 24 września 2010 roku, jednakŝe zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) przedłuŝenie terminu składania nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Art. 38. ust. 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ: 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeŝeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytanie Nr 4 Czy Zamawiający wymaga przy złoŝeniu oferty Banku w wyznaczonym terminie w SIWZ, wzoru umowy/ów? Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga aby Bank, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złoŝył parafowany projekt umowy rachunku bankowego, uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ, w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy rachunku bankowego i zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy. W związku z powyŝszym wzór umowy powinien zostać złoŝony przez Bank, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Zapytanie Nr 5 W 34 SIWZ: a. pkt 3 odwołuje się do postanowień zawartych w 34 czy nie powinno być 35? b. pkt 6 odwołuje się do akceptacji płatności o jakie płatności chodzi? 2

3 c. pkt 10 informuje o zapoznaniu się ze wzorem umowy jeŝeli wzór umowy był przewidziany to prosimy o jego załączenie na stornie internetowej Powiatu Pabianickiego? ad. a) W 34 WZÓR FORMULARZA OFERTY I FORMULARZ CENOWY w dodatku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OFERTA w pkt. 3 winno być odwołanie do postanowień zawartych w 35 SIWZ. ad. b) Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia usuwając w 34 WZÓR FORMULARZA OFERTY I FORMULARZ CENOWY w dodatku nr 4 do SIWZ OFERTA punkt 6. Zamawiający informuje, Ŝe warunki płatności zostaną określone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. ad. c) Zamawiający informuje, Ŝe w pkt. 10 druku OFERTA chodzi o zapoznanie się z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, które są zamieszczone przez Zamawiającego w 35 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytanie Nr 6 W związku z 35 do SIWZ: a. Czy Zamawiający dopuszcza, aby umowy szczegółowe były umowami ramowymi, które będą zawierały między innymi postanowienia o rachunku bankowym oraz o udostępnieniu elektronicznego systemu obsługi rachunku bankowego? b. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zapewnienie pomocy technicznej polegającej na obsłudze autorskiej Banku następowało z czasem reakcji max. 4 godziny od zgłoszenia problemu telefonicznie lub pocztą elektroniczną w godzinach pracy Banku (nazwa i adres banku), tj. od poniedziałku do piątku w godzinach ? c. Czy w przypadku systemu opartego o zdalny dostęp z poziomu przeglądarek internetowych: Internet Explorer ver.6 i wyŝszej oraz FireFox ver.2 i wyŝszej zainstalowanego na serwerze Banku Zamawiający dopuszcza moŝliwość zainstalowania na stacji roboczej uŝytkownika sterowników do urządzeń szyfrujących? d. Bank średnio co 3 miesiące przeprowadza upgrade systemu bankowości elektronicznej. Zmiany te mają między innymi na celu usprawnienie funkcjonowania systemu oraz wprowadzenie nowych moŝliwości czy o takich zmianach Bank równieŝ powinien powiadamiać z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem? e. Czy Zamawiający składa dyspozycję przelewów w formie papierowej? Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z w/w przelewów? f. Ile rachunków walutowych w EUR zamierza otworzyć Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi? g. W jaki sposób miałyby zostać oprocentowane rachunki w EUR? h. Czy w sytuacji, kiedy Zamawiający dopuszcza realizację wypłat gotówkowych na podstawie czeków elektronicznych zasadne jest wydawanie blankietów czeków gotówkowych? Czy Bank moŝe zaoferować tylko czeki elektroniczne? i. Czy Zamawiający dopuszcza Formularz Uprawnień Pełnomocników, który jest między innymi odwzorowaniem Karty Wzorów Podpisów? j. Dla jakich podmiotów Zamawiającego będzie realizowana obsługa w zakresie wypłat gotówkowych (np.: DPS, PUP, PCPR itd.)? 3

4 k. Prosimy o podanie średniodziennego salda środków pienięŝnych na rachunkach Zamawiającego i jego podmiotów w roku 2009 oraz planowane w l. Prosimy o podanie średniodziennego salda lokat terminowych OVERNIGHT na rachunkach Zamawiającego i jego podmiotów w roku 2009 oraz planowane w ł. W związku z udzieleniem odnawialnego kredytu w rachunku bieŝącym, czy Zamawiający dopuszcza, Ŝe kredyt będzie udzielony przez Bank na wniosek Zamawiającego, ale po zbadaniu zdolności kredytowej Zamawiającego? m. W związku z udzieleniem odnawialnego kredytu w rachunku bieŝącym, czy Zamawiający dopuszcza, Ŝe oprocentowanie kredytu będzie miało charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR 1M i marŝy Banku. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w dniu pierwszego uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co miesiąc, począwszy od dnia pierwszego uruchomienia kredytu? n. W związku z udzieleniem odnawialnego kredytu w rachunku bieŝącym, prosimy o podanie maksymalnego poziomu zadłuŝenia, jakie będzie zaciągane przez Zamawiającego? o. W związku z udzieleniem odnawialnego kredytu w rachunku bieŝącym, czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji? p. Czy Zamawiający dopuszcza, Ŝe dyspozycja uruchomienia środków z kredytu będzie dostarczona przez Zamawiającego na pięć dni roboczych przed przekazaniem środków na rachunek w niej wskazany w godzinach pracy Oddziału Banku (punkt 6b)? r. Czy moŝliwe jest dodanie zapisu o obowiązkowym informowaniu Wykonawcy dotyczącym zamiaru wypłaty gotówkowej oraz wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości na dwa dni robocze przed planowaną przez Zamawiającego czynnością w uzgodnionej formie np. fax, telefon, poczta elektroniczna? s. Czy Zamawiający dopuszcza, Ŝe wniosek Zamawiającego wstrzymujący otwarcie automatycznego depozytu zostanie dostarczony na pięć dni roboczych, przed zaistniała zmianą, w godzinach pracy Oddziału Banku (punkt 6b)? ad a) 35 pkt. 3 SIWZ brzmi: Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna na wykonywanie bankowej obsługi budŝetu Powiatu Pabianickiego w latach Umowa zawierać będzie wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Zawarte zostaną równieŝ umowy szczegółowe dotyczące: a) umowy rachunku bankowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, powiatowych słuŝb, inspekcji i straŝy oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, których treść nie moŝe być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy ogólnej, b) umowy udostępnienia elektronicznego systemu obsługi rachunku bankowego, których treść nie moŝe być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy ogólnej, c) umowy lokat terminowych, których treść nie moŝe być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy ogólnej, d) umowy kredytowej na kredyt w rachunku bankowym, których treść nie moŝe być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy ogólnej. Zamawiający wyraŝa zgodę aby umowy szczegółowe dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, powiatowych słuŝb, inspekcji i straŝy oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, zawierały zarówno postanowienia dotyczące obsługi rachunków bankowych jak i udostępnienie elektronicznego systemu obsługi rachunku bankowego. Nie będą to jednak umowy ramowe. 4

5 Ponadto, zgodnie z zapisami SIWZ dotyczących warunków umowy Bank wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zobowiązuje się do prowadzenia w okresie od dnia r. do r. bankowej obsługi budŝetu Powiatu Pabianickiego w zakresie wynikającym ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z warunkami określonymi w złoŝonej ofercie z dnia.... ad b) Zamawiający celowo umieścił zapis dotyczący pomocy technicznej polegającej na obsłudze autorskiej Banku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach i jednostkach organizacyjnych powiatu z czasem reakcji max. 2 godziny, aby przekazywanie środków zarówno do słuŝb inspekcji i straŝy oraz jednostek organizacyjnych powiatu odbywało się w odpowiednich terminach. ad c) Zamawiający dopuszcza moŝliwość zainstalowania na stacji roboczej uŝytkownika sterowników do urządzeń szyfrujących. ad d) Zgodnie z postanowieniami SIWZ w przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Banku, Bank musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego. Oznacza to, Ŝe Bank powiadamia o takich zmianach, które wymagają modyfikacji systemu informatycznego Zamawiającego. ad e) Zamawiający w celu zapewnienia płynności środków w SIWZ uwzględnił znikomą ilość przelewów papierowych 40 szt. dokonujących przekazania środków na rachunki bankowe znajdujące się w ramach tego samego banku oraz 35 szt. przekazujących środki do innych banków. Przelewy te zostały ujęte w celu zapewnienia przekazu środków, jeŝeli nastąpiłaby awaria systemu po stronie Zamawiającego. ad f) Do dnia dzisiejszego Powiat Pabianicki nie posiadał rachunków w innej walucie niŝ PLN. Rachunki walutowe w euro mogą pojawić się przy realizacji konkretnych zadań, na które środki przekazywane są w euro. Ilości rachunków walutowych nie moŝemy przewidzieć. ad g) Oprocentowanie rachunków w EURO odbywać się będzie na zasadach ogólnych w oparciu o stopę procentową EURIBOR. ad h) W 31 pkt.1 ppkt. g zapisane zostało: Zlecenie wypłaty gotówkowej moŝe następować w formie elektronicznej za co Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat lub na podstawie blankietu czeku gotówkowego. Z zapisu tego wynika, Ŝe dopuszczalne są obie formy w zaleŝności jaką moŝe zaoferować Bank. JeŜeli Bank zaoferuje formę elektroniczną czeku blankiety czeków gotówkowych będą miały zastosowanie jedynie w przypadku awarii systemu po stronie Zamawiającego. ad i) Zamawiający dopuszcza formę odpowiednika Karty Wzorów Podpisów. ad j) Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych wypłat gotówkowych dotyczących świadczeń w siedzibie Banku. Wszelkie wypłaty dokonywane są w siedzibie odpowiednio Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub w Powiatowym Urzędzie Pracy. Z Banku pobierana jest jedynie gotówka na wypłatę tych świadczeń. 5

6 ad k, l) Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć sald środków na rachunkach bankowych oraz sald lokat typu OVERNIGHT. Średnie w miesiącu saldo na rachunku podstawowym budŝetu Powiatu Pabianickiego od sierpnia 2009 roku kształtowało się następująco: - Sierpień 2009 roku ,55 zł - Wrzesień 2009 roku ,97 zł - Październik 2009 roku ,84 zł - Listopad 2009 roku ,84 zł - Grudzień 2009 roku ,10 zł - Styczeń 2010 roku ,02 zł - Luty 2010 roku ,19 zł - Marzec 2010 roku ,16 zł - Kwiecień 2010 roku ,74 zł - Maj 2010 roku ,89 zł - Czerwiec 2010 roku ,15 zł - Lipiec 2010 roku ,51 zł ad ł) Kredyt w rachunku bieŝącym udzielany ma być na wniosek Zamawiającego po zbadaniu jego zdolności kredytowej. ad m) Zgodnie z zapisami SIWZ: II. Koszty kredytu w rachunku bieŝącym - B2 Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieŝącym naleŝy ustalić w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M plus, minus m z. WIBOR (%) stawka WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kolejnej raty odsetkowej. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla 25 dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M. WIBOR dla celów oferty i oceny ofert przyjąć 3,60 %. m z (%) - stała marŝa złotowa dla kredytu złotowego w rachunku bieŝącym, proponowana przez bank, niezmieniona w okresie obowiązywania umowy. ad n) Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moŝe upowaŝnić zarząd do zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyŝszym limit zadłuŝenia z tytułu zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego przejściowego deficytu budŝetu określa na kaŝdy rok uchwała budŝetowa. W 2010 roku jest to Uchwała Nr LIII/369/10 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Powiatu Pabianickiego na rok

7 ad o) Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu wekslem in blanko wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. ad p) Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć przy kredycie w rachunku w jakiej kwocie będzie go potrzebował kaŝdego dnia, tym bardziej, Ŝe zgodnie z zapisami SIWZ dotyczącymi warunków umowy pkt.8 ppkt.d) wszystkie wpływy na rachunek bieŝący spłacają kredyt. Termin uruchomienia odnawialnego kredytu w rachunku bieŝącym określi umowa. ad. r) Do warunków umowy moŝliwe jest dodanie następującego zapisu: Zamawiający powiadomi Bank: a. o zamiarze wypłaty gotówki, na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą, b. o wymianie gotówki na nominały o mniejszej wartości w dniu poprzedzającym dzień wymiany. Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Warunkach umowy na wykonywanie bankowej obsługi budŝetu Powiatu Pabianickiego w latach ad. s) Szczegółowe warunki dotyczące otwierania depozytów automatycznych określi umowa. Zapytanie Nr 7 Wypełniony załącznik do niniejszego pisma na Powiat Pabianicki nie udzielał gwarancji ani poręczeń, nie emitował obligacji oraz nie posiada zobowiązań odroczonych. Nazwa Banku /Instytucji finansowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Kwota zaangaŝowania Wodnej w Łodzi , ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi , ,38 Bank Ochrony Środowiska S.A , ,00 Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim , ,00 PKO BP S.A. Wykorzystanie Warunki Zabezpieczenia , ,0 kwartalne kwartalne miesięcznie miesięcznie miesięcznie oraz przewłaszczenie pozostałych rzeczy ruchomych 7

8 PKO BP S.A. kredyt 2010 roku, który dopiero będzie ,00 wykorzystywany ZaangaŜowanie całkowite , ,38 miesięcznie Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu naleŝytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania. Pełnomocnik ds. Zamówień /-/ Marcin Somorowski 8

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości 2.400.000,00 PLN na zadanie pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na Zamawiający: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa Numer sprawy: Or. ZP 342-4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2013-01-24 Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo