Santoryn grecka piêknoœæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Santoryn grecka piêknoœæ"

Transkrypt

1 Santoryn grecka piêknoœæ Miros³aw S³owakiewicz 1, Rie Motonaga 2, Artemios Atzemoglou 3 M. S³owakiewicz R. Motonaga A. Atzemoglou Archipelag Santorynu nale y do po³udniowoegejskiego ³uku wulkanicznego. W pod³o u Thery i s¹siaduj¹cych z ni¹ wysp Anafi, Ios i Amorgos wystêpuj¹ marmury, fyllity i niebieskie ³upki metamorficzne, które powsta³y z przeobra enia mezozoicznych ska³ wêglanowych i paleogeñskich szarog³azów (Friedrich, 2000). Metamorfizm zachodzi³ w oligocenie i miocenie na skutek kolizji p³yt podczas orogenezy alpejskiej (ryc. 3). Przed 3 mln lat w rejonie dzisiejszego Santorynu wynurzy³a siê ma³a niewulkaniczna wysepka. Ska³y pod³o a ods³aniaj¹ siê na powierzchni w Santoryn jeden z najczêœciej fotografowanych na œwiecie wulkanów tworzy na Morzu Egejskim piêæ wysp s¹ to Thera, Therasia, Aspronisi, Palea Kameni i Nea Kameni. Wyspy te s¹ najdalej na po³udnie wysuniêt¹ czêœci¹ archipelagu greckich Cyklad (ryc. 1) le ¹ one w odleg³oœci 120 km na pó³noc od Krety, pomiêdzy wysp¹ Ios i Anafi. Santoryn zajmuje powierzchniê 96 km 2 i jest zasiedlony przez nieco ponad 11 tys. mieszkañców (Moysteraki, 2002). D³ugoœæ najwiêkszej wyspy, Thery, mierzona od przyl¹dka Mavropetra na pó³nocy do przyl¹dka Exomytis na po³udniu, wynosi 18 km, a szerokoœæ od 2 do 6 km. Stolic¹ Thery jest Fira (ryc. 2), a najwiêkszym portem Athinios. Ludzie zamieszkuj¹cy Santoryn nadawali mu ró ne nazwy, np. Strongyle (Okr¹g³y), Kalliste (Piêkny), Philotera i w koñcu Santoryn (gr. Santorini œw. Irena). Wed³ug mitologii, Santoryn zosta³ stworzony z grudki ziemi pochodz¹cej z dalekiej Libii, a francuski geolog Ferdinand Fouque nazwa³ wyspê Pompejami Morza Egejskiego (http://www.santorini.com). W XX w. wielu uczonych wi¹za³o historiê tej wyspy z tragicznym koñcem legendarnej Atlantydy (Luce, 1973). Morze Joñskie p o Morze Œródziemne o³ dni u woegejski ³uk ATENY wulkaniczny Ryc. 1. Lokalizacja Santorynu Morze Egejskie C y k l a d y Christiané Ios Anafi Morze Kreteñskie Kreta Amorgos 100km Ryc. 2. Stolica Santorynu Fira. Fot. R. Motonaga 1 Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, 2 Higashiyamata , Tsuzuki-ku, Jokohama, Japonia, 3 Institute of Geology and Mineral Exploration, 1 Fragon St., Thessaloniki, Grecja; 228

2 kompresja SW p³yta Afryki ruch p³aszcza ekstensja lawy HM p³yta egejska upwelling astenosfery astenosfera NE p³yta Anatolii strefa topienia klin p³aszcza Ryc. 3. Schematyczny przekrój geologiczny przez p³ytê egejsk¹ w rejonie Santorynu; HM lawy o wysokiej zawartoœci magnezu (Doglioni i in., 2002; Agostini i in., 2005) po³udniowo-wschodniej czêœci Thery, w okolicy góry Profitis Ilias, grzbietu Gavrilos i Pirgos oraz po wewnêtrznej stronie kaldery, miêdzy przyl¹dkami Plaka i Athinios. W rejonie Athinios znaleziono intruzjê granitow¹, datowan¹ na oko³o 9,5 mln lat, która stanowi czêœæ granitowej prowincji Cyklad. Jest ona Ÿród³em kruszców i minera³ów, m.in. chalkopirytu, chryzokoli i magnetytu. W póÿnym pliocenie (ok. 2 mln lat temu) w rejonie dzisiejszego pó³wyspu Akrotiri nast¹pi³y pierwsze podmorskie erupcje law dacytowych (Friedrich, 2000). W ci¹gu ostatnich kilkuset tys. lat najbardziej charakterystycznym typem aktywnoœci wulkanicznej by³y cykliczne efuzje wulkanów tarczowych, przeplatane du ymi wydarzeniami eksplozyjnymi, których najm³odszym przyk³adem jest erupcja minojska. Ewolucjê wulkaniczn¹ Santorynu mo na podzieliæ na kilka etapów (Druitt i in., 1989; Friedrich, 2000; Lopes, 2005). Wczesne centra erupcji wulkany i sto ki popio³owe Akrotiri (ok. 2 mln 580 tys. lat) Najstarsze ska³y wulkaniczne znaleziono na Therze na pó³wyspie Akrotiri (ryc. 4) oraz na wyspie Christiané (ryc. 1 i 5). S¹ to lawy dacytowe o du ej zawartoœci krzemionki i osady piroklastyczne. Zosta³y one silnie zmienione wskutek póÿniejszej dzia³alnoœci hydrotermalnej. Mo na je dzisiaj obserwowaæ na pó³wyspie na wzgórzach Lumaravi i Archangelos. Na podstawie badañ skamienia³oœci znajduj¹cych siê w tufach pó³wyspu Akrotiri Seidenkrantz i 25 20' 25 30' 36 40' Riva OIA Mavropetra Kokkino Vouno Megalo Vouno Koloumpos Micros Profitis Ilias lawy Nea Kameni lawy Palea Kameni tuf minojski (B0) lawy Thirasia Therasia Simandiri Skaros IMEROVIGLI lawy Skaros S A N T O R Y N Palea Kameni Aspronisi Akrotiri Aspronisi Archangelos Nea Kameni Plaka AKROTIRI ATHINIOS FIRA EMPORIO PIRGOS Thera Profitis Ilias PERISSA KAMARI sto ki popio³owe NE Thery osady piroklastyczne cyklu 2 osady piroklastyczne cyklu 1 sto ki popio³owe Akrotiri wulkan Peristeria obszary wyniesione oraz wczesne centra Akrotiri 2km Gavrilos pod³o e: wêglany, marmury, fyllity, szarog³azy Exomytis 36 20' Ryc. 4. Uproszczona mapa geologiczna Santorynu (Druitt i in., 1999; Lopes, 2005) 229

3 3 miliony lat temu przedwulkaniczna wysepka lat temu wulkany Christiané i Akrotiri lat temu wulkan Peristeria lat temu koniec fazy dolnego pumeksu lat temu wulkan Skaros 3700 lat temu wyspa Strongyle Ryc. 5. Model ukazuj¹cy geologiczn¹ historiê Santorynu (wed³ug Androulakakisa & Vougioukalakisa, 1996, zmodyfikowany) Friedrich (1992) ustalili, e wiek tych ska³ wynosi oko³o 2 mln lat. Dzisiejszy pó³wysep Akrotiri 700 tys. lat temu by³ prawdopodobnie ma³¹ wulkaniczn¹ wysp¹ odizolowan¹ od wyspy niewulkanicznej (ryc. 5). Wulkan Peristeria (ok tys. lat) Oko³o tys. lat temu w pó³nocnej czêœci dzisiejszej kaldery powsta³ du y stratowulkan Peristeria. Jego pozosta³oœci mo na dzisiaj ogl¹daæ na Therze, w rejonie Megalo Vouno i Micros Profitis Ilias s¹ to lawy i ska³y piroklastyczne, g³ównie o sk³adzie andezytów. Efektem póÿniejszej dzia³alnoœci tego wulkanu s¹ sto ki popio³owe na pó³wyspie Akrotiri. Pierwszy cykl erupcyjny (ok tys.) Wed³ug Druitta i in. (1989) pierwszy z dwóch g³ównych cykli erupcyjnych Santorynu (ryc. 6) rozpocz¹³ siê 360 tys. lat temu. W centrum dzisiejszej kaldery powsta³ wówczas wulkan tarczowy Thera, który wraz z wysepk¹ niewulkaniczn¹ i Akrotiri utworzy³ jedn¹ wyspê. Lawy i osady piroklastyczne pierwszego cyklu mo na dzisiaj obserwowaæ na Therze w po³udniowej czêœci wewnêtrznej œciany kaldery (ryc. 7). Cykl rozpoczê³a faza erupcji nazwana przyl¹dek Therma 1, która pozostawi³a du ej mi¹ szoœci warstwê law dacytowych. W toku kolejnej fazy erupcji, przyl¹dek Therma 2, powsta³a warstwa bia³ego pumeksu o mi¹ - szoœci 2,5 m, bardzo dobrze widoczna w profilu po³udniowej œciany Thery. Efektem fazy przyl¹dek Therma 3 jest warstwa zawieraj¹ca scoria, rozprzestrzeniona na pó³- wyspie warstwy paleogleb oraz tefr erupcja minojska przyl¹dek Riva górne scoria 2 górne scoria 1 Vourvoulos œrodkowy pumeks przyl¹dek Thera dolny pumeks 2 dolny pumeks 1 przyl¹dek Therma 3 przyl¹dek Therma 2 przyl¹dek Therma 1 pod³o e lat p.n.e lat lat lat lat lat p.n.e. cykl 2 cykl 1 Ryc. 6. Stratygrafia osadów piroklastycznych 1 i 2 cyklu erupcyjnego Santorynu (wg Druitta i in., 1999, zmodyfikowana) 230

4 Akrotiri. Pierwszy cykl zakoñczy³y dwie fazy erupcji eksplozywnych dolnego pumeksu, datowane na oko³o 200 do 180 tys. lat. W obu fazach dolnego pumeksu nastêpowa³y erupcje typu pliniuszowskiego z kominów ulokowanych w pobli u dzisiejszych wysp Palea i Nea Kameni. Pod koniec fazy dolnego pumeksu 1, ok. 200 tys. lat temu, dosz³o do zapadniêcia siê sto ka i utworzenia kaldery. Drugi cykl erupcyjny (ok lat p.n.e.) i pó³nocne pokrywy lawowe Drugi cykl erupcyjny sk³ada³ siê z 7 faz (ryc. 6): przyl¹dek Thera; œrodkowy pumeks (ok lat temu); Vourvoulos; górne scoria 1; górne scoria 2 (ok lat temu); przyl¹dek Riva (ok lat temu); erupcja minojska (ok lat p.n.e.). Produkty pierwszych czterech faz okreœla siê czêsto jednym terminem œrodkowy tuf. W trakcie ka dej z tych faz powsta³o co najmniej kilka km 3 piroklastyków. Oprócz du ej aktywnoœci wulkanicznej w centrum dzisiejszej kaldery równoczeœnie dochodzi³o do erupcji w jej pó³nocnej czêœci, w okolicach starego wulkanu Peristeria, w wyniku których powsta³y sto ki popio³owe Megalo Vouno i Kokkino Vouno. Fazê œrodkowego tufu zakoñczy³o kolejne zapadniêcie siê kaldery. Po tym wydarzeniu drugi cykl wszed³ w spokojniejsz¹ fazê górne scoria 2 (ok. 55 tys. lat temu), podczas której wzros³a objêtoœæ pokryw lawowych tarczowego wulkanu Skaros. Ocenia siê, e ówczesny kompleks lawowy tworzy³ wyspê o wysokoœci ok. 350 m n.p.m. i œrednicy 9 km (ryc. 5). Pozosta³oœci tego kompleksu mo na dzisiaj ogl¹daæ wzd³u klifów przyl¹dka Skaros i na wyspie Therasia. Wiêksza czêœæ wyspy uleg³a zniszczeniu podczas erupcji koñcz¹cej fazê przyl¹dek Riva (ok. 21 tys. lat temu), która spowodowa³a zapadniêcie siê tarczy Skaros. By³a to erupcja eksplozywna typu pliniuszowskiego. Po niej nast¹pi³o kilkanaœcie tysi¹cleci wzglêdnego spokoju. Erupcja minojska. Na podstawie znalezisk archeologicznych na pó³wyspie Akrotiri (ryc. 8) stwierdzono, e pierwsi osadnicy przybyli na Therê oko³o 3200 lat p.n.e. W epoce br¹zu wyspa prze ywa³a rozkwit osadnictwa kultury minojskiej. W tym czasie wyspê nazywano Strongyle lub Strongili (Okr¹g³a). Sielanka wyspiarzy zosta³a przerwana przez ogromn¹ katastrofê (tzw. erupcjê minojsk¹), która wed³ug datowañ C 14 i dendrologicznych wydarzy³a siê oko³o lat p.n.e., choæ archeolodzy datuj¹ j¹ na lat p.n.e. (Lopes, 2005). Katastrofa ta czêsto jest uto samiana z zag³ad¹ mitycznej Atlantydy, opisywan¹ ok. 360 r. p.n.e. przez Platona w dialogach Timaeus oraz Critias (mimo e Platon lokowa³ Atlantydê na Oceanie Atlantyckim). Wybuch wulkanu zosta³ poprzedzony silnym trzêsieniem ziemi, które, jak wydedukowano na podstawie nasion znalezionych w ruinach minojskich domostw na Akrotiri, nast¹pi³o oko³o jednego roku przed erupcj¹ wulkanu. Po trzêsieniu ziemi wiêkszoœæ mieszkañców opuœci³a wyspê, a ci, którzy zdecydowali siê na niej pozostaæ, zamieszkali w ruinach domów. Podczas erupcji minojskiej wulkan Ryc. 7. Osady piroklastyczne cyklu 1 œciana kaldery pomiêdzy Fir¹ a przyl¹dkiem Athinios na Therze. Fot. R. Motonaga 231

5 Ryc. 8. Tuf minojski na przyl¹dku Akrotiri; na szczycie latarnia morska z 1892 r. Fot. R. Motonaga Ryc. 9. Na pierwszym planie osady piroklastyczne i lawy Daphne na Nea Kameni; w tle panorama Thery. Fot. A. Atzemoglou 232

6 Ryc. 10. Mapa geologiczna Nea Kameni i Palea Kameni (Friedrich, 2000) wyrzuca³ ogromne bomby bazaltowe, pumeks i popio³y (erupcja typu pliniuszowskiego). Kolumna erupcyjna siêga³a 36 km wysokoœci, a gor¹ce potoki piroklastyczne mia³y temperaturê C. Ca³a wyspa zosta³a pogrzebana podgrub¹ warstw¹ tufów i pumeksu (ponad 100 m mi¹ szoœci). Ocenia siê, e w trakcie erupcji minojskiej Santoryn wyrzuci³ z siebie 30 km 3 materia³ów piroklastycznych (Lopes, 2005). Sto ek wulkaniczny wraz z wiêksz¹ czêœci¹ wyspy zapad³ siê. Oko³o 83 km 2 powierzchni wyspy zniknê³y pod wod¹. Powsta³a kaldera o œrednicy 10 km i g³êbokoœci 390 m p.p.m. (Perissoratis, 1989). Wyspa zosta³a podzielona na trzy czêœci Therê, Therasiê i Aspronisi. Popió³ wulkaniczny wypali³ florê okolicznych wysp. Na Krecie warstwa pumeksu wyrzuconego przez Santoryn ma 5 mm mi¹ szoœci (Callender, 1999). W wyniku osuniêcia siê pod wodê mas skalnych powsta³a ogromna fala tsunami, osi¹gaj¹ca oko³o 210 m wysokoœci, która z impetem uderzy³a w wybrze a wysp Morza Egejskiego, m.in. oddalon¹ o 120 km Kretê, na której zniszczy³a pa³ace w Knossos (na wysokoœci 100 m n.p.m.), Malia i Zakro oraz wiele nadmorskich osad minojskich (Antonopoulos, 1992; LaMoreaux, 1995; Pareschi i in., 2006). Wed³ug prof. Marinatosa (1972), odkrywcy i badacza osady na Akrotiri, katastrofa ta przyczyni³a siê do upadku cywilizacji minojskiej, który nast¹pi³ oko³o 1500 r. p.n.e. Po erupcji minojskiej, w XIII wieku p.n.e. wyspy Santorynu zasiedlili Fenicjanie ponoæ pozostawali na nich przez piêæ pokoleñ. Nastêpnie objêli je we w³adanie greccy Dorowie, którzy od imienia swojego króla Therasa nazwali najwiêksz¹ wyspê Thera (Forsyth, 1997; Friedrich, 2000). Sto ki Kameni (197 lat p.n.e. dziœ) Palea Kameni 726 AD W wyniku erupcji w 197 r. p.n.e., co skrzêtnie zanotowa³ staro ytny historyk Strabo, powsta³a nowa wysepka; przez staro ytnych Greków zwana Hiera (Œwiêta Wyspa), a obecnie Palea Kameni. W efekcie kolejnych erupcji law dacytowych zosta³a ona nadbudowana w roku 46 i 726 n.e. (Friedrich, 2000). W dobie renesansu, w latach , pojawi³ siê kolejny kawa³ek suchego l¹du, zwany Mikra Kameni. Nastêpnie w latach nad powierzchniê wód Morza Egejskiego wynurzy³ siê kolejny, nowy sto ek wulkaniczny. Wkrótce osi¹gn¹³ on wysokoœæ 130,8 m n.p.m. i po³¹czy³ siê z Mikra Kameni, tworz¹c w centrum kaldery Santorynu wyspê nazywan¹ dzisiaj Nea Kameni (ryc i na str. 264). Santoryn nadal jest wulkanem aktywnym pomiêdzy 1500 rokiem p.n.e. a 1950 r. n.e. wybucha³ kilkanaœcie razy. Ostatnia erupcja Nea Kameni nast¹pi³a w roku 1950, pozosta³oœci¹ po niej s¹ potoki lawowe zwane Liatsikas (Friedrich, 2000). Jest to najm³odszy kawa³ek l¹du na Santorynie. 197 BC i46ad lawy Ktenas lawy Aphroessa Nea Kameni AD lawa Reck I 1940 AD lawy Fouqué lawa Reck II Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 3, 2009 kopu³a Reck Autorzy dziêkuj¹ N. Androulakakisowi za pomoc w przygotowaniu artyku³u. Literatura Nea Kameni B lawy Niki SmithA AD Georgios 130,8 m n.p.m. kopu³a Liatsikas 1950 AD lawy Georgios AD AGOSTINI S., DOGLIONI C., INNOCENTI F., MANETTI P., SAVASCIN M.Y. & TONARINI S Tertiary high-mg volcanic rocks from Western Anatolia and their geodynamic significance for the evolution of the Aegean area. [W:] Fytikaz M., Vougioukalakis G.E. (ed.), The South Aegean Active Volcanic Arc: Present knowledge and future perspectives. Developments in Volcanology, 7: ANDROULAKAKIS N. & VOUGIOUKALAKIS G The evolution of Santorini Island, Greece. Institute of Geology and Mineral Exploration (IGME), Internal Report. ANTONOPOULOS J The great Minoan eruption of Thera volcano and the ensuing tsunami in the Greek Archipelago. Natural Hazards, 5: CALLENDER G The Minoans and the Mycenaeans: Aegean Society in the Bronze Age. Oxford University Press. DOGLIONI C., AGOSTINI S.,CRESPI, M., INNOCENTI F., MANETTI P., RICUZZI F. & SAVASCIN M.Y On the extension in western Anatolia and the Aegean sea. J. Virtual Explorer, 8: DRUITT T.H., MELLORS R.A., PYLE D.M. & SPARKS R.S.J Explosive volcanism on Santorini, Greece. Geol. Mag., 126: DRUITT T.H., DAVIES M.S., EDWARDS L., SPARKS R.S.J., MELLORS R.M., PYLE D.M., LANPHERE M. & BARREIRIO B Santorini volcano. Geol. Soc. Spec. Mem., 19: FORSYTH P.Y Thera in the Bronze Age. Grove/Atlantic, New York. FRIEDRICH W.L Volcanism and the Natural History of Santorini. Cambridge Univ Press, Cambridge. LAMOREAUX P.E Worldwide environmental impacts from the eruption of Thera. Environment.Geol., 26: LOPES R The volcano adventure guide. Cambridge University Press. LUCE J.V The End of Atlantis. Book Club Associates. MOYSTERAKI R Santorini: between legend and history. Full Tourist Guide. Editions Haitalis. MARINATOS S.N Life and art in prehistoric Thera. Proceedings of the British Academy, 57. PARESCHI M.T., FAVALLI M. & BOSCHI E Impact of the Minoan tsunami of Santorini: Simulated scenarios in the eastern Mediterranean. Geophysic. Res. Let., 33: L PERISSORATIS C Marine geological research on Santorini: preliminary results. Proceedings of the Third International Congress, Santorini, Greece, , SEIDENKRANTZ M.S. & FRIEDRICH W.L Santorini, Part of The Hellenic Arc: Age Relationship of Its Earliest Volcanism. [W:] Seidenkrantz M.S. (ed.), Foraminiferal Analyses of Shelf Areas. Stratigraphy, Ecology and Taxonomy. University of Aarhus, Praca wp³ynê³a do redakcji r. Po recenzji akceptowano do druku r. Mikra Kameni AD lawy Daphne AD 1km 233

7 TOM 57 NR 3 (MARZEC) 2009 Cena 12,00 z³ (w tym 0% VAT) Indeks ISSN

8 Zdjêcie na ok³adce: Ska³y wulkaniczne Santorynu ods³aniaj¹ce siê obok schodów prowadz¹cych z portu do Firy stolicy najwiêkszej wyspy archipelagu, Thery. Fot. M. S³owakiewicz (patrz str. 228 Santoryn grecka piêknoœæ)

9 Santoryn grecka piêknoœæ (patrz str. 228) Ryc. 11. Na pierwszym planie najm³odsze dzie³o Santorynu wyspa Nea Kameni; w oddali przyl¹dek Mavropetra. Fot. R. Motonaga Ryc. 12. Sto ek wulkaniczny Georgios (130,8 m n.p.m.) na wyspie Nea Kameni. Fot. A. Atzemoglou 264

II STAROŻYTNA GRECJA

II STAROŻYTNA GRECJA II STAROŻYTNA GRECJA Temat: Najstarsze dzieje Grecji 1. Grecja i jej warunki naturalne 2. Kultura minojska Kultura minojska, kultura kreteńska jedna z najstarszych kultur epoki brązu w obszarze Morza Śródziemnego

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania -1r/1- XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania W zadaniach 1-3 należy wykorzystać mapę (s. 4) i przekrój geologiczny (s. 5). Zadanie 1. Uwaga: w miejscach pozostawionych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.56.2013.P117 HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przyłącze wodociągowe Ul. Fiołkowa 7a we Wrocławiu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

Wpływ wyników misji Planck na obraz Wszechświata

Wpływ wyników misji Planck na obraz Wszechświata Wpływ wyników misji Planck na obraz Wszechświata Sławomir Stachniewicz, IF PK 1. Skąd wiemy, jaki jest Wszechświat? Nasze informacje na temat Wszechświata pochodzą z dwóch źródeł: z obserwacji i z modeli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Geograficzne KRETA - SANTORINI 2012 Krajobrazy Krety i Santorini dzieło przyrody i cywilizacji 7 16 wrzesień 2012 (10dni) P R O G R A M

Warsztaty Geograficzne KRETA - SANTORINI 2012 Krajobrazy Krety i Santorini dzieło przyrody i cywilizacji 7 16 wrzesień 2012 (10dni) P R O G R A M Warsztaty Geograficzne KRETA - SANTORINI 2012 Krajobrazy Krety i Santorini dzieło przyrody i cywilizacji 7 16 wrzesień 2012 (10dni) P R O G R A M Kreta jest największą grecką wyspą i jednym z najdalej

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY BPSP-340-2\13 Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Nazwa Zamawiającego: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nazwa: Kancelaria Senatu Adres pocztowy: Ulica: Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Bardziej szczegółowo

Wulkany. Wojtek Jóźwiak

Wulkany. Wojtek Jóźwiak Wulkany Wojtek Jóźwiak Wulkan(z łac. Vulcanus imię rzymskiego boga ognia) miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne (solfatary, mofety, fumarole) i materiał piroklastyczny.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Podstawa magnetyczna do eksperymentów

Podstawa magnetyczna do eksperymentów IMPORTER: educarium spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz tel. (52) 320-06-40, 322-48-13 fax (52) 321-02-51 e-mail: info@educarium.pl portal edukacyjny: www.educarium.pl sklep internetowy:

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

NAUKA I SZTUKA GEOGRAFIA

NAUKA I SZTUKA GEOGRAFIA NAUKA I SZTUKA GEOGRAFIA ATLANTYDA- JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH ZAGADEK Atlantyda od lat jest przedmiotem spekulacji naukowców. Można powiedzieć, że teoria Atlantydy ma więcej przeciwników niż sojuszników. Powód

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA

ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA NAWADNIANIE TERENÓW ZIELONYCH Dlaczego warto nawadniaæ z mat¹ nawadniaj¹c¹ ECO Rain? Zagospodarowanie zieleni¹ wiêkszoœci torowisk jest stosunkowo podobne do umiejscowienia zielonego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obiekty wodociągowe w Sopocie Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obecnie system wodociągowy w Sopocie zaopatruje mieszkańców w wodę za pomocą trzech ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY MISTRZ MAPY GEOGRAFICZNEJ EDYCJA 2 DOOKOŁA EUROPY

KONKURS GEOGRAFICZNY MISTRZ MAPY GEOGRAFICZNEJ EDYCJA 2 DOOKOŁA EUROPY Strona1 KONKURS GEOGRAFICZNY MISTRZ MAPY GEOGRAFICZNEJ EDYCJA 2 DOOKOŁA EUROPY KOD UCZNIA Punkty CZĘŚĆ I POSZUKAJ I ODPOWIEDZ 1. Obok podanych opisów wpisz prawidłową odpowiedź. /po 1 punkcie za każdą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU

10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU Włodzimiez Wolczyński Miaa łukowa kąta 10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU 360 o =2π ad = = 2 s 180 o =π ad 90 o =π/2 ad = jednostka adian [1 = 1 = 1] Π ad 180 o 1 ad - x o = 180 57, 3 57 18, Ruch jednostajny

Bardziej szczegółowo

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 2 Analiz rynku Około 50% rynku kosmetycznego Uzbekistanu stanowią kosmetyki dekoracyjne i wyroby perfumeryjne. Reszta to

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. nr 1 Nr arch. 522/14 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1/38, 1/39 I 1/47, OBRĘB 6 W WEJHEROWIE WOJ. POMORSKIE Opracował: mgr inŝ. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Doświadczony praktyk majsterkowania może przyciąć szybko i precyzyjnie elastyczne płyty WARCO do wyliczonych rozmiarów. Przed przystąpieniem do działania, linia cięcia

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego.

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Załącznik 3 do poradnika dotyczącego planowania i projektowania sieci klasy NGA Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Wersja 1.0 Projekt:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie?

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Określenie ostatnich minimów zasięgu pokrywy lodowej Arktyki jako rekordowe, czy bezprecedensowe często powoduje atak ostrej czkawki u sceptyków

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. Przygotował: Robert Lenarcik Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UZIARNIENIE OPAKOWANIE PRZEZNACZENIE

UZIARNIENIE OPAKOWANIE PRZEZNACZENIE KOD RODZAJ PODŁOśA Piaski Piasek 0/0 kwarcowy jasny Piasek 7/BBD bazaltowy czarny UZIARNIENIE OPAKOWANIE PRZEZNACZENIE 0,1-0,3 mm 0,1-0,8 mm y jasne; naturalnie otoczone (rzeczne) 0 kwarcowy 1,4-2 mm Piaski

Bardziej szczegółowo

Świnoujście - miasto o wielu obliczach

Świnoujście - miasto o wielu obliczach Świnoujście - miasto o wielu obliczach Mówi się, że to miejsce, w którym zaczyna się Polska. Miasto położone na 44 wyspach, cenione uzdrowisko, popularny cel nadmorskich wycieczek, który skupia młodzież

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. nr tel. (48) 261 815-030 nr fax (48) 261 815-093 adres internetowy: www.2rblog.wp.mil.pl ZAPRASZA ZADANIE NR 1

OGŁOSZENIE. nr tel. (48) 261 815-030 nr fax (48) 261 815-093 adres internetowy: www.2rblog.wp.mil.pl ZAPRASZA ZADANIE NR 1 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 WP-9 Warszawa, 25.03.2016 r. OGŁOSZENIE ZAMAWIAJĄCY: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110, 04-470 WARSZAWA nr tel. (48) 261 815-030 nr

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Główne problemy gospodarki 1) Globalne ocieplenie światowej 2) Problem ubóstwa w krajach rozwijających się 3) Rozwarstwienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań geologicznych

Sprawozdanie z badań geologicznych Egz. Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa ul. Powstańców Śląskich 89c lok. 245 01-355 Warszawa tel. +48 601 327 466 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com Sprawozdanie z badań geologicznych Do

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013 DZ/271/148/698/2013 Kraków, 29.11.2013r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013 Dotyczy: DZ/271/148/2013 Świadczenie usług pocztowych i. Szanowni Państwo, Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 FUNDACJA PRO POMERANIA 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 na podstawie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz?

Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz? ZADANIE 1. (4pkt./12min.) Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz? 1. Wszelkie potrzebne dane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu

Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu Chmury Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu Chmury piętra wysokiego Ich nazwy zaczynają się na Cirr- 1) Cirrus 2) Cirrostratus 3) Cirrocumulus Chmury piętra wysokiego Znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo