Santoryn grecka piêknoœæ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Santoryn grecka piêknoœæ"

Transkrypt

1 Santoryn grecka piêknoœæ Miros³aw S³owakiewicz 1, Rie Motonaga 2, Artemios Atzemoglou 3 M. S³owakiewicz R. Motonaga A. Atzemoglou Archipelag Santorynu nale y do po³udniowoegejskiego ³uku wulkanicznego. W pod³o u Thery i s¹siaduj¹cych z ni¹ wysp Anafi, Ios i Amorgos wystêpuj¹ marmury, fyllity i niebieskie ³upki metamorficzne, które powsta³y z przeobra enia mezozoicznych ska³ wêglanowych i paleogeñskich szarog³azów (Friedrich, 2000). Metamorfizm zachodzi³ w oligocenie i miocenie na skutek kolizji p³yt podczas orogenezy alpejskiej (ryc. 3). Przed 3 mln lat w rejonie dzisiejszego Santorynu wynurzy³a siê ma³a niewulkaniczna wysepka. Ska³y pod³o a ods³aniaj¹ siê na powierzchni w Santoryn jeden z najczêœciej fotografowanych na œwiecie wulkanów tworzy na Morzu Egejskim piêæ wysp s¹ to Thera, Therasia, Aspronisi, Palea Kameni i Nea Kameni. Wyspy te s¹ najdalej na po³udnie wysuniêt¹ czêœci¹ archipelagu greckich Cyklad (ryc. 1) le ¹ one w odleg³oœci 120 km na pó³noc od Krety, pomiêdzy wysp¹ Ios i Anafi. Santoryn zajmuje powierzchniê 96 km 2 i jest zasiedlony przez nieco ponad 11 tys. mieszkañców (Moysteraki, 2002). D³ugoœæ najwiêkszej wyspy, Thery, mierzona od przyl¹dka Mavropetra na pó³nocy do przyl¹dka Exomytis na po³udniu, wynosi 18 km, a szerokoœæ od 2 do 6 km. Stolic¹ Thery jest Fira (ryc. 2), a najwiêkszym portem Athinios. Ludzie zamieszkuj¹cy Santoryn nadawali mu ró ne nazwy, np. Strongyle (Okr¹g³y), Kalliste (Piêkny), Philotera i w koñcu Santoryn (gr. Santorini œw. Irena). Wed³ug mitologii, Santoryn zosta³ stworzony z grudki ziemi pochodz¹cej z dalekiej Libii, a francuski geolog Ferdinand Fouque nazwa³ wyspê Pompejami Morza Egejskiego (http://www.santorini.com). W XX w. wielu uczonych wi¹za³o historiê tej wyspy z tragicznym koñcem legendarnej Atlantydy (Luce, 1973). Morze Joñskie p o Morze Œródziemne o³ dni u woegejski ³uk ATENY wulkaniczny Ryc. 1. Lokalizacja Santorynu Morze Egejskie C y k l a d y Christiané Ios Anafi Morze Kreteñskie Kreta Amorgos 100km Ryc. 2. Stolica Santorynu Fira. Fot. R. Motonaga 1 Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, 2 Higashiyamata , Tsuzuki-ku, Jokohama, Japonia, 3 Institute of Geology and Mineral Exploration, 1 Fragon St., Thessaloniki, Grecja; 228

2 kompresja SW p³yta Afryki ruch p³aszcza ekstensja lawy HM p³yta egejska upwelling astenosfery astenosfera NE p³yta Anatolii strefa topienia klin p³aszcza Ryc. 3. Schematyczny przekrój geologiczny przez p³ytê egejsk¹ w rejonie Santorynu; HM lawy o wysokiej zawartoœci magnezu (Doglioni i in., 2002; Agostini i in., 2005) po³udniowo-wschodniej czêœci Thery, w okolicy góry Profitis Ilias, grzbietu Gavrilos i Pirgos oraz po wewnêtrznej stronie kaldery, miêdzy przyl¹dkami Plaka i Athinios. W rejonie Athinios znaleziono intruzjê granitow¹, datowan¹ na oko³o 9,5 mln lat, która stanowi czêœæ granitowej prowincji Cyklad. Jest ona Ÿród³em kruszców i minera³ów, m.in. chalkopirytu, chryzokoli i magnetytu. W póÿnym pliocenie (ok. 2 mln lat temu) w rejonie dzisiejszego pó³wyspu Akrotiri nast¹pi³y pierwsze podmorskie erupcje law dacytowych (Friedrich, 2000). W ci¹gu ostatnich kilkuset tys. lat najbardziej charakterystycznym typem aktywnoœci wulkanicznej by³y cykliczne efuzje wulkanów tarczowych, przeplatane du ymi wydarzeniami eksplozyjnymi, których najm³odszym przyk³adem jest erupcja minojska. Ewolucjê wulkaniczn¹ Santorynu mo na podzieliæ na kilka etapów (Druitt i in., 1989; Friedrich, 2000; Lopes, 2005). Wczesne centra erupcji wulkany i sto ki popio³owe Akrotiri (ok. 2 mln 580 tys. lat) Najstarsze ska³y wulkaniczne znaleziono na Therze na pó³wyspie Akrotiri (ryc. 4) oraz na wyspie Christiané (ryc. 1 i 5). S¹ to lawy dacytowe o du ej zawartoœci krzemionki i osady piroklastyczne. Zosta³y one silnie zmienione wskutek póÿniejszej dzia³alnoœci hydrotermalnej. Mo na je dzisiaj obserwowaæ na pó³wyspie na wzgórzach Lumaravi i Archangelos. Na podstawie badañ skamienia³oœci znajduj¹cych siê w tufach pó³wyspu Akrotiri Seidenkrantz i 25 20' 25 30' 36 40' Riva OIA Mavropetra Kokkino Vouno Megalo Vouno Koloumpos Micros Profitis Ilias lawy Nea Kameni lawy Palea Kameni tuf minojski (B0) lawy Thirasia Therasia Simandiri Skaros IMEROVIGLI lawy Skaros S A N T O R Y N Palea Kameni Aspronisi Akrotiri Aspronisi Archangelos Nea Kameni Plaka AKROTIRI ATHINIOS FIRA EMPORIO PIRGOS Thera Profitis Ilias PERISSA KAMARI sto ki popio³owe NE Thery osady piroklastyczne cyklu 2 osady piroklastyczne cyklu 1 sto ki popio³owe Akrotiri wulkan Peristeria obszary wyniesione oraz wczesne centra Akrotiri 2km Gavrilos pod³o e: wêglany, marmury, fyllity, szarog³azy Exomytis 36 20' Ryc. 4. Uproszczona mapa geologiczna Santorynu (Druitt i in., 1999; Lopes, 2005) 229

3 3 miliony lat temu przedwulkaniczna wysepka lat temu wulkany Christiané i Akrotiri lat temu wulkan Peristeria lat temu koniec fazy dolnego pumeksu lat temu wulkan Skaros 3700 lat temu wyspa Strongyle Ryc. 5. Model ukazuj¹cy geologiczn¹ historiê Santorynu (wed³ug Androulakakisa & Vougioukalakisa, 1996, zmodyfikowany) Friedrich (1992) ustalili, e wiek tych ska³ wynosi oko³o 2 mln lat. Dzisiejszy pó³wysep Akrotiri 700 tys. lat temu by³ prawdopodobnie ma³¹ wulkaniczn¹ wysp¹ odizolowan¹ od wyspy niewulkanicznej (ryc. 5). Wulkan Peristeria (ok tys. lat) Oko³o tys. lat temu w pó³nocnej czêœci dzisiejszej kaldery powsta³ du y stratowulkan Peristeria. Jego pozosta³oœci mo na dzisiaj ogl¹daæ na Therze, w rejonie Megalo Vouno i Micros Profitis Ilias s¹ to lawy i ska³y piroklastyczne, g³ównie o sk³adzie andezytów. Efektem póÿniejszej dzia³alnoœci tego wulkanu s¹ sto ki popio³owe na pó³wyspie Akrotiri. Pierwszy cykl erupcyjny (ok tys.) Wed³ug Druitta i in. (1989) pierwszy z dwóch g³ównych cykli erupcyjnych Santorynu (ryc. 6) rozpocz¹³ siê 360 tys. lat temu. W centrum dzisiejszej kaldery powsta³ wówczas wulkan tarczowy Thera, który wraz z wysepk¹ niewulkaniczn¹ i Akrotiri utworzy³ jedn¹ wyspê. Lawy i osady piroklastyczne pierwszego cyklu mo na dzisiaj obserwowaæ na Therze w po³udniowej czêœci wewnêtrznej œciany kaldery (ryc. 7). Cykl rozpoczê³a faza erupcji nazwana przyl¹dek Therma 1, która pozostawi³a du ej mi¹ szoœci warstwê law dacytowych. W toku kolejnej fazy erupcji, przyl¹dek Therma 2, powsta³a warstwa bia³ego pumeksu o mi¹ - szoœci 2,5 m, bardzo dobrze widoczna w profilu po³udniowej œciany Thery. Efektem fazy przyl¹dek Therma 3 jest warstwa zawieraj¹ca scoria, rozprzestrzeniona na pó³- wyspie warstwy paleogleb oraz tefr erupcja minojska przyl¹dek Riva górne scoria 2 górne scoria 1 Vourvoulos œrodkowy pumeks przyl¹dek Thera dolny pumeks 2 dolny pumeks 1 przyl¹dek Therma 3 przyl¹dek Therma 2 przyl¹dek Therma 1 pod³o e lat p.n.e lat lat lat lat lat p.n.e. cykl 2 cykl 1 Ryc. 6. Stratygrafia osadów piroklastycznych 1 i 2 cyklu erupcyjnego Santorynu (wg Druitta i in., 1999, zmodyfikowana) 230

4 Akrotiri. Pierwszy cykl zakoñczy³y dwie fazy erupcji eksplozywnych dolnego pumeksu, datowane na oko³o 200 do 180 tys. lat. W obu fazach dolnego pumeksu nastêpowa³y erupcje typu pliniuszowskiego z kominów ulokowanych w pobli u dzisiejszych wysp Palea i Nea Kameni. Pod koniec fazy dolnego pumeksu 1, ok. 200 tys. lat temu, dosz³o do zapadniêcia siê sto ka i utworzenia kaldery. Drugi cykl erupcyjny (ok lat p.n.e.) i pó³nocne pokrywy lawowe Drugi cykl erupcyjny sk³ada³ siê z 7 faz (ryc. 6): przyl¹dek Thera; œrodkowy pumeks (ok lat temu); Vourvoulos; górne scoria 1; górne scoria 2 (ok lat temu); przyl¹dek Riva (ok lat temu); erupcja minojska (ok lat p.n.e.). Produkty pierwszych czterech faz okreœla siê czêsto jednym terminem œrodkowy tuf. W trakcie ka dej z tych faz powsta³o co najmniej kilka km 3 piroklastyków. Oprócz du ej aktywnoœci wulkanicznej w centrum dzisiejszej kaldery równoczeœnie dochodzi³o do erupcji w jej pó³nocnej czêœci, w okolicach starego wulkanu Peristeria, w wyniku których powsta³y sto ki popio³owe Megalo Vouno i Kokkino Vouno. Fazê œrodkowego tufu zakoñczy³o kolejne zapadniêcie siê kaldery. Po tym wydarzeniu drugi cykl wszed³ w spokojniejsz¹ fazê górne scoria 2 (ok. 55 tys. lat temu), podczas której wzros³a objêtoœæ pokryw lawowych tarczowego wulkanu Skaros. Ocenia siê, e ówczesny kompleks lawowy tworzy³ wyspê o wysokoœci ok. 350 m n.p.m. i œrednicy 9 km (ryc. 5). Pozosta³oœci tego kompleksu mo na dzisiaj ogl¹daæ wzd³u klifów przyl¹dka Skaros i na wyspie Therasia. Wiêksza czêœæ wyspy uleg³a zniszczeniu podczas erupcji koñcz¹cej fazê przyl¹dek Riva (ok. 21 tys. lat temu), która spowodowa³a zapadniêcie siê tarczy Skaros. By³a to erupcja eksplozywna typu pliniuszowskiego. Po niej nast¹pi³o kilkanaœcie tysi¹cleci wzglêdnego spokoju. Erupcja minojska. Na podstawie znalezisk archeologicznych na pó³wyspie Akrotiri (ryc. 8) stwierdzono, e pierwsi osadnicy przybyli na Therê oko³o 3200 lat p.n.e. W epoce br¹zu wyspa prze ywa³a rozkwit osadnictwa kultury minojskiej. W tym czasie wyspê nazywano Strongyle lub Strongili (Okr¹g³a). Sielanka wyspiarzy zosta³a przerwana przez ogromn¹ katastrofê (tzw. erupcjê minojsk¹), która wed³ug datowañ C 14 i dendrologicznych wydarzy³a siê oko³o lat p.n.e., choæ archeolodzy datuj¹ j¹ na lat p.n.e. (Lopes, 2005). Katastrofa ta czêsto jest uto samiana z zag³ad¹ mitycznej Atlantydy, opisywan¹ ok. 360 r. p.n.e. przez Platona w dialogach Timaeus oraz Critias (mimo e Platon lokowa³ Atlantydê na Oceanie Atlantyckim). Wybuch wulkanu zosta³ poprzedzony silnym trzêsieniem ziemi, które, jak wydedukowano na podstawie nasion znalezionych w ruinach minojskich domostw na Akrotiri, nast¹pi³o oko³o jednego roku przed erupcj¹ wulkanu. Po trzêsieniu ziemi wiêkszoœæ mieszkañców opuœci³a wyspê, a ci, którzy zdecydowali siê na niej pozostaæ, zamieszkali w ruinach domów. Podczas erupcji minojskiej wulkan Ryc. 7. Osady piroklastyczne cyklu 1 œciana kaldery pomiêdzy Fir¹ a przyl¹dkiem Athinios na Therze. Fot. R. Motonaga 231

5 Ryc. 8. Tuf minojski na przyl¹dku Akrotiri; na szczycie latarnia morska z 1892 r. Fot. R. Motonaga Ryc. 9. Na pierwszym planie osady piroklastyczne i lawy Daphne na Nea Kameni; w tle panorama Thery. Fot. A. Atzemoglou 232

6 Ryc. 10. Mapa geologiczna Nea Kameni i Palea Kameni (Friedrich, 2000) wyrzuca³ ogromne bomby bazaltowe, pumeks i popio³y (erupcja typu pliniuszowskiego). Kolumna erupcyjna siêga³a 36 km wysokoœci, a gor¹ce potoki piroklastyczne mia³y temperaturê C. Ca³a wyspa zosta³a pogrzebana podgrub¹ warstw¹ tufów i pumeksu (ponad 100 m mi¹ szoœci). Ocenia siê, e w trakcie erupcji minojskiej Santoryn wyrzuci³ z siebie 30 km 3 materia³ów piroklastycznych (Lopes, 2005). Sto ek wulkaniczny wraz z wiêksz¹ czêœci¹ wyspy zapad³ siê. Oko³o 83 km 2 powierzchni wyspy zniknê³y pod wod¹. Powsta³a kaldera o œrednicy 10 km i g³êbokoœci 390 m p.p.m. (Perissoratis, 1989). Wyspa zosta³a podzielona na trzy czêœci Therê, Therasiê i Aspronisi. Popió³ wulkaniczny wypali³ florê okolicznych wysp. Na Krecie warstwa pumeksu wyrzuconego przez Santoryn ma 5 mm mi¹ szoœci (Callender, 1999). W wyniku osuniêcia siê pod wodê mas skalnych powsta³a ogromna fala tsunami, osi¹gaj¹ca oko³o 210 m wysokoœci, która z impetem uderzy³a w wybrze a wysp Morza Egejskiego, m.in. oddalon¹ o 120 km Kretê, na której zniszczy³a pa³ace w Knossos (na wysokoœci 100 m n.p.m.), Malia i Zakro oraz wiele nadmorskich osad minojskich (Antonopoulos, 1992; LaMoreaux, 1995; Pareschi i in., 2006). Wed³ug prof. Marinatosa (1972), odkrywcy i badacza osady na Akrotiri, katastrofa ta przyczyni³a siê do upadku cywilizacji minojskiej, który nast¹pi³ oko³o 1500 r. p.n.e. Po erupcji minojskiej, w XIII wieku p.n.e. wyspy Santorynu zasiedlili Fenicjanie ponoæ pozostawali na nich przez piêæ pokoleñ. Nastêpnie objêli je we w³adanie greccy Dorowie, którzy od imienia swojego króla Therasa nazwali najwiêksz¹ wyspê Thera (Forsyth, 1997; Friedrich, 2000). Sto ki Kameni (197 lat p.n.e. dziœ) Palea Kameni 726 AD W wyniku erupcji w 197 r. p.n.e., co skrzêtnie zanotowa³ staro ytny historyk Strabo, powsta³a nowa wysepka; przez staro ytnych Greków zwana Hiera (Œwiêta Wyspa), a obecnie Palea Kameni. W efekcie kolejnych erupcji law dacytowych zosta³a ona nadbudowana w roku 46 i 726 n.e. (Friedrich, 2000). W dobie renesansu, w latach , pojawi³ siê kolejny kawa³ek suchego l¹du, zwany Mikra Kameni. Nastêpnie w latach nad powierzchniê wód Morza Egejskiego wynurzy³ siê kolejny, nowy sto ek wulkaniczny. Wkrótce osi¹gn¹³ on wysokoœæ 130,8 m n.p.m. i po³¹czy³ siê z Mikra Kameni, tworz¹c w centrum kaldery Santorynu wyspê nazywan¹ dzisiaj Nea Kameni (ryc i na str. 264). Santoryn nadal jest wulkanem aktywnym pomiêdzy 1500 rokiem p.n.e. a 1950 r. n.e. wybucha³ kilkanaœcie razy. Ostatnia erupcja Nea Kameni nast¹pi³a w roku 1950, pozosta³oœci¹ po niej s¹ potoki lawowe zwane Liatsikas (Friedrich, 2000). Jest to najm³odszy kawa³ek l¹du na Santorynie. 197 BC i46ad lawy Ktenas lawy Aphroessa Nea Kameni AD lawa Reck I 1940 AD lawy Fouqué lawa Reck II Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 3, 2009 kopu³a Reck Autorzy dziêkuj¹ N. Androulakakisowi za pomoc w przygotowaniu artyku³u. Literatura Nea Kameni B lawy Niki SmithA AD Georgios 130,8 m n.p.m. kopu³a Liatsikas 1950 AD lawy Georgios AD AGOSTINI S., DOGLIONI C., INNOCENTI F., MANETTI P., SAVASCIN M.Y. & TONARINI S Tertiary high-mg volcanic rocks from Western Anatolia and their geodynamic significance for the evolution of the Aegean area. [W:] Fytikaz M., Vougioukalakis G.E. (ed.), The South Aegean Active Volcanic Arc: Present knowledge and future perspectives. Developments in Volcanology, 7: ANDROULAKAKIS N. & VOUGIOUKALAKIS G The evolution of Santorini Island, Greece. Institute of Geology and Mineral Exploration (IGME), Internal Report. ANTONOPOULOS J The great Minoan eruption of Thera volcano and the ensuing tsunami in the Greek Archipelago. Natural Hazards, 5: CALLENDER G The Minoans and the Mycenaeans: Aegean Society in the Bronze Age. Oxford University Press. DOGLIONI C., AGOSTINI S.,CRESPI, M., INNOCENTI F., MANETTI P., RICUZZI F. & SAVASCIN M.Y On the extension in western Anatolia and the Aegean sea. J. Virtual Explorer, 8: DRUITT T.H., MELLORS R.A., PYLE D.M. & SPARKS R.S.J Explosive volcanism on Santorini, Greece. Geol. Mag., 126: DRUITT T.H., DAVIES M.S., EDWARDS L., SPARKS R.S.J., MELLORS R.M., PYLE D.M., LANPHERE M. & BARREIRIO B Santorini volcano. Geol. Soc. Spec. Mem., 19: FORSYTH P.Y Thera in the Bronze Age. Grove/Atlantic, New York. FRIEDRICH W.L Volcanism and the Natural History of Santorini. Cambridge Univ Press, Cambridge. LAMOREAUX P.E Worldwide environmental impacts from the eruption of Thera. Environment.Geol., 26: LOPES R The volcano adventure guide. Cambridge University Press. LUCE J.V The End of Atlantis. Book Club Associates. MOYSTERAKI R Santorini: between legend and history. Full Tourist Guide. Editions Haitalis. MARINATOS S.N Life and art in prehistoric Thera. Proceedings of the British Academy, 57. PARESCHI M.T., FAVALLI M. & BOSCHI E Impact of the Minoan tsunami of Santorini: Simulated scenarios in the eastern Mediterranean. Geophysic. Res. Let., 33: L PERISSORATIS C Marine geological research on Santorini: preliminary results. Proceedings of the Third International Congress, Santorini, Greece, , SEIDENKRANTZ M.S. & FRIEDRICH W.L Santorini, Part of The Hellenic Arc: Age Relationship of Its Earliest Volcanism. [W:] Seidenkrantz M.S. (ed.), Foraminiferal Analyses of Shelf Areas. Stratigraphy, Ecology and Taxonomy. University of Aarhus, Praca wp³ynê³a do redakcji r. Po recenzji akceptowano do druku r. Mikra Kameni AD lawy Daphne AD 1km 233

7 TOM 57 NR 3 (MARZEC) 2009 Cena 12,00 z³ (w tym 0% VAT) Indeks ISSN

8 Zdjêcie na ok³adce: Ska³y wulkaniczne Santorynu ods³aniaj¹ce siê obok schodów prowadz¹cych z portu do Firy stolicy najwiêkszej wyspy archipelagu, Thery. Fot. M. S³owakiewicz (patrz str. 228 Santoryn grecka piêknoœæ)

9 Santoryn grecka piêknoœæ (patrz str. 228) Ryc. 11. Na pierwszym planie najm³odsze dzie³o Santorynu wyspa Nea Kameni; w oddali przyl¹dek Mavropetra. Fot. R. Motonaga Ryc. 12. Sto ek wulkaniczny Georgios (130,8 m n.p.m.) na wyspie Nea Kameni. Fot. A. Atzemoglou 264

Orogeniczne y³owe z³o a z³ota i ich rozsypiska a najwiêksze œwiatowe gor¹czki z³ota w drugiej po³owie XIX wieku w Ameryce i Australii

Orogeniczne y³owe z³o a z³ota i ich rozsypiska a najwiêksze œwiatowe gor¹czki z³ota w drugiej po³owie XIX wieku w Ameryce i Australii Orogeniczne y³owe z³o a z³ota i ich rozsypiska a najwiêksze œwiatowe gor¹czki z³ota w drugiej po³owie XIX wieku w Ameryce i Australii Stanis³aw Z. Mikulski 1 Orogenic lode gold deposits and placers and

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia i opinie. Kopalne i wspó³czesne ewaporaty Sycylii: II wyprawa naukowa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego Sycylia 2007

Wydarzenia i opinie. Kopalne i wspó³czesne ewaporaty Sycylii: II wyprawa naukowa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego Sycylia 2007 GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 3/2 Wydarzenia i opinie GRZEGORZ CZAPOWSKI*, KRZYSZTOF BUKOWSKI**, HANNA TOMASSI-MORAWIEC*, KATARZYNA POBORSKA-M YNARSKA** * Pañstwowy Instytut Geologiczny,

Bardziej szczegółowo

Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000. Ministerstwo Ârodowiska

Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000. Ministerstwo Ârodowiska Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000 Stefan Cwojdziƒski Wiesław Kozdrój Sudety Przewodnik geoturystyczny wzdłu trasy drogowej Nysa Złoty Stok Kłodzko Wałbrzych Jelenia Góra Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Czy struktury koliste w Sudetach mog¹ mieæ genezê uderzeniow¹?

Czy struktury koliste w Sudetach mog¹ mieæ genezê uderzeniow¹? zmniejszania siê wykorzystania wód zwyk³ych w gospodarce komunalnej i na cele bytowo-technologiczne, zrzucane s¹ wody o mineralizacji zbli onej do jakoœci wód w odbiornikach. Do znacz¹cego zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego

Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego Piotr Krzywiec* Geodynamic and tectonic control on evolution of foreland basins,

Bardziej szczegółowo

Konkrecje hiatusowe z i³ów rudonoœnych Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej

Konkrecje hiatusowe z i³ów rudonoœnych Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej Konkrecje hiatusowe z i³ów rudonoœnych Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej Micha³ Zatoñ*, Leszek Marynowski*, Gra yna Bzowska* Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 2, 2006 M. Zatoñ L. Marynowski G. Bzowska Hiatus

Bardziej szczegółowo

METEORYT Nr 1 (49) Marzec 2004 ISSN 1642-588X

METEORYT Nr 1 (49) Marzec 2004 ISSN 1642-588X KWARTALNIK MI OŒNIKÓW METEORYTÓW METEORYT Nr 1 (49) Marzec 2004 ISSN 1642-588X Fot. J. Dr¹ kowski 200 lat figur Thomsona W numerze: krater Bo³tysz Morasko nowe spojrzenie geologiczne konsekwencje wielkiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I GENEZA Z OTONOŒNEJ MINERALIZACJI ARSENOWO-POLIMETALICZNEJ W Z O U CZARNÓW (SUDETY ZACHODNIE)

CHARAKTERYSTYKA I GENEZA Z OTONOŒNEJ MINERALIZACJI ARSENOWO-POLIMETALICZNEJ W Z O U CZARNÓW (SUDETY ZACHODNIE) BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 439: 303 320, 2010 R. CHARAKTERYSTYKA I GENEZA Z OTONOŒNEJ MINERALIZACJI ARSENOWO-POLIMETALICZNEJ W Z O U CZARNÓW (SUDETY ZACHODNIE) THE CHARACTERISTIC AND

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Dedolomityzacja w górnojurajskich ska³ach wêglanowych z okolic Krakowa

Dedolomityzacja w górnojurajskich ska³ach wêglanowych z okolic Krakowa Dedolomityzacja w górnojurajskich ska³ach wêglanowych z okolic Krakowa Aleksandra Vierek* Dedolomitization of Upper Jurassic carbonates in the Cracow area (southern Poland). Prz. Geol., 53: 156 161. Summary.TheUpper

Bardziej szczegółowo

Per³a Morza Œródziemnego Majorka

Per³a Morza Œródziemnego Majorka ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 1(15)/2010 KAROLINA NAZIMEK* Per³a Morza Œródziemnego Majorka S ³ o w a k l u c z o w e: Majorka, Katedra La Seu, Fryderyk Chopin,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSY CHAOTYCZNE W REJONIE GORLICKIM (POLSKIE KARPATY ZEWNÊTRZNE)

KOMPLEKSY CHAOTYCZNE W REJONIE GORLICKIM (POLSKIE KARPATY ZEWNÊTRZNE) BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 426: 27 52, 2007 R. KOMPLEKSY CHAOTYCZNE W REJONIE GORLICKIM (POLSKIE KARPATY ZEWNÊTRZNE) CHAOTIC COMPLEXES IN GORLICE REGION (POLISH OUTER CARPATHIANS) LESZEK

Bardziej szczegółowo

Hygeia jej symbolika i wizerunki

Hygeia jej symbolika i wizerunki www.phie.pl Probl Hig Epidemiol 2006; 87(2): 101-107 Hygeia jej symbolika i wizerunki Hygieia her symbolism and images ANITA MAGOWSKA Zak³ad Historii Nauk Medycznych, Katedra Medycyny Spo³ecznej, Akademia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

METEORYT METEORYTÓW. meteoryty pustyni, Orgueil, Renazzo, meteoryty na ebay.com. W numerze: i inne ISSN 1642-588X

METEORYT METEORYTÓW. meteoryty pustyni, Orgueil, Renazzo, meteoryty na ebay.com. W numerze: i inne ISSN 1642-588X BIULETYN MI OŒNIKÓW METEORYTÓW METEORYT Nr 1 (45) Marzec 2003 ISSN 1642-588X W numerze: meteoryty pustyni, Orgueil, Renazzo, meteoryty na ebay.com i inne Fot. Gregory M. Hupe Rozleg³e pustkowie. Tu koñczy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA MAZOWSZA. powiat żuromiński. Przewodnik subiektywny

TRADYCJA MAZOWSZA. powiat żuromiński. Przewodnik subiektywny TRADYCJA MAZOWSZA powiat żuromiński Przewodnik subiektywny Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki Agencja Wydawnicza Egros Warszawa 2012 powiat zurominski.indd 1 2012-11-23 21:08:28 Autor: Adam Dylewski

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych parametrów hydrogeologicznych zwietrzelin granitu strzegomskiego (Dolny Œl¹sk)

Ocena wybranych parametrów hydrogeologicznych zwietrzelin granitu strzegomskiego (Dolny Œl¹sk) GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 29 2013 Zeszyt 2 DOI 10.2478/gospo-2013-0016 JOANNA MARIA GORECKA*, HENRYK MARSZA EK** Ocena wybranych parametrów hydrogeologicznych zwietrzelin granitu strzegomskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych jako potencjalnych pu³apek z³o owych w utworach dolomitu g³ównego (Ca2) u podnó a platform

Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych jako potencjalnych pu³apek z³o owych w utworach dolomitu g³ównego (Ca2) u podnó a platform Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych jako potencjalnych pu³apek z³o owych w utworach dolomitu g³ównego (Ca2) u podnó a platform i mikroplatform wêglanowych w œrodkowo-zachodniej Polsce Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rafa³ Chodyñ* Przegl¹d Geologiczny, vol. 52, nr 4, 2004

Rafa³ Chodyñ* Przegl¹d Geologiczny, vol. 52, nr 4, 2004 Zastosowanie cyfrowego modelu terenu (DEM) w badaniach geologicznych na przyk³adzie obszaru miêdzy Dobczycami a Mszan¹ Doln¹ (polskie Karpaty zewnêtrzne) Rafa³ Chodyñ* Przegl¹d Geologiczny, vol., nr 4,

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych

Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 ANDRZEJ PAULO* Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych Wprowadzenie Górnictwo zmierza do osi¹gniêcia korzyœci

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie

PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie POLSKIE PRZESTRZENNA TOWARZYSTWO INWENTARYZACJA INFORMACJI WRZOSOWISK POMORZA PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 m TOM IX m ZESZYT 1(4) 6 PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY

Bardziej szczegółowo

Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu

Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu Marzena WRÓBEL Poznañ Proces pokojowy w Irlandii Pó³nocnej w latach 90-tych i perspektywy uregulowania konfliktu Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu hrabstw jednej z historycznych

Bardziej szczegółowo

Karol yczkowski Józef Wala NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE W POLSKICH TATRACH WYSOKICH

Karol yczkowski Józef Wala NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE W POLSKICH TATRACH WYSOKICH Karol yczkowski Józef Wala NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE W POLSKICH TATRACH WYSOKICH 1 Karol yczkowski Józef Wala Narciarstwo wysokogórskie w Polskich Tatrach Wysokich pamiêci Henryka Wenerskiego (1938-2002)

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA MINOJSKA PODPORA NAMIOTU NIEBIOS I ZNAK BÓSTWA

KOLUMNA MINOJSKA PODPORA NAMIOTU NIEBIOS I ZNAK BÓSTWA STUDIA I MATERIA Y KOLUMNA MINOJSKA PODPORA NAMIOTU NIEBIOS I ZNAK BÓSTWA ERNEST NIEMCZYK STRESZCZENIE Kszta towanie form architektonicznych zgodne z empati, a wi c wczuwaj ce si w ich prac i wysi ek dla

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich Lorenc M.W., Wajsen A., 2009. Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIV. 81 92. Mo liwoœci rewitalizacji

Bardziej szczegółowo