PODSTAWY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU Z MICROSOFT WINDOWS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU Z MICROSOFT WINDOWS"

Transkrypt

1 PODSTAWY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU Z MICROSOFT WINDOWS

2

3 Komputer pod³¹czony do Internetu otwiera mnóstwo możliwoœci. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawê, że stopieñ zaawansowania komputerów i dzia³aj¹cych na nich programów a także ogromna liczba użytkowników, z którymi dzielimy sieæ, stwarza kombinacjê nie zawsze mi³¹ w skutkach. Każde urz¹dzenie w Internecie jest nieustannym celem ataków zautomatyzowanych lub wykorzystuj¹cych pomoc użytkownika (np. otwarcie nieznanego pliku, odwiedzenie podejrzanej strony). Skuteczne ataki zamieniaj¹ komputer w tzw. zombie, wykorzystywane bez wiedzy w³aœciciela do rozsy³ania spamu, kradzieży pieniêdzy z kont, atakowania innych użytkowników i wielu innych niecnych celów. Aby ustrzec siê przed takim scenariuszem trzeba zadbaæ o to, by komputer by³ odporny na ataki, a także stosowaæ siê do kilku elementarnych zasad. Niestety, informacji o tym nie znajdziemy w instrukcji obs³ugi do³¹czonej do komputera ani do systemu operacyjnego. Celem niniejszej broszurki jest wype³nienie tej luki. Instrukcja dotyczy przede wszystkim użytkowników systemu Windows XP. Jeżeli w domu używasz któregoœ ze starszych systemów Windows, wykonanie niektórych czynnoœci może wygl¹daæ nieco inaczej. Warto także wspomnieæ, że Microsoft rezygnuje stopniowo ze wspierania starszych wersji Windows, co może oznaczaæ, że w niektórych wypadkach systemu nie da siê należycie zabezpieczyæ. Tworz¹c instrukcjê staraliœmy siê zachowaæ równowagê pomiêdzy zwiêz³oœci¹ oraz szczegó³owoœci¹ porad. W zwi¹zku z tym czêsto wskazówki nie s¹ wyczerpuj¹ce. Na koñcu każdego rozdzia³u znajduj¹ siê odnoœniki do wielu cennych Ÿróde³ szczegó³owych informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa komputera domowego i systemów Windows. Znajduj¹ siê tam także odnoœniki do stron producentów oprogramowania omówionego w danym rozdziale. Zamieszczone na nich oprogramowanie jest dla użytkowników domowych bezp³atne. Istnieje także bogaty wybór rozwi¹zañ komercyjnych, które mog¹ oferowaæ wiêksz¹ funkcjonalnoœæ.

4 FUNDAMENTY BEZPIECZNA INSTALACJA FUNDAMENTY BEZPIECZNA INSTALACJA Jeżeli mamy tak¹ możliwoœæ, najlepiej jest zacz¹æ myœleæ o bezpiecznym korzystaniu z Internetu już wyjmuj¹c komputer z pude³ka. Mimo niew¹tpliwej pokusy szybkiego sprawdzenia możliwoœci naszego sprzêtu w przegl¹daniu zasobów sieci, czas poœwiêcony na pocz¹tku na jego zabezpieczenie może siê okazaæ czasem, który zaoszczêdzimy na walce z ewentualnym intruzem. Kolejnoœæ czynnoœci przy pod³¹czaniu nowego komputera do Internetu 1. W³¹cz zaporê wbudowan¹ w system lub zainstaluj firewall osobisty 2. Zainstaluj program antywirusowy 3. Pod³¹cz komputer do Internetu 4. Pobierz i zainstaluj wszystkie krytyczne poprawki ze strony Microsoft Windows Update 5. Zaktualizuj bazê danych antywirusa Opis poszczególnych czynnoœci znajdziesz w niniejszej instrukcji Przed fizycznym wpiêciem komputera do sieci Internet należy wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: l Z menu Start wybierz Panel sterowania Ô Konta użytkowników. Zwróæ uwagê na informacje pod nazw¹ konta. Znajduje siê tam rodzaj konta (Administrator komputera lub Konto z ograniczeniami) oraz ewentualna informacja o tym, że konto jest zabezpieczone has³em. Konto, z którego na co dzieñ korzystasz z komputera, powinno byæ kontem ograniczonym. Zmniejszy to możliwoœæ wyrz¹dzenia szkód przez z³oœliwe oprogramowanie, które może zostaæ przypadkowo uruchomione na koncie. Jeżeli w systemie jest tylko jedno konto i jest to konto Administratora, kliknij Utwórz konto aby za³ożyæ nowe konto z ograniczeniami. l Niektóre programy (w szczególnoœci instalatory, ale także np. niektóre gry) mog¹ wymagaæ do prawid³owego dzia³ania uruchomienia z konta Administratora. Objawem takich wymagañ jest najczêœciej zawieszenie siê programu na próbie zapisu pliku. Aby bezpiecznie i wygodnie uruchomiæ taki program, należy klikn¹æ jego ikonê prawym klawiszem i wybraæ z menu podrêcznego Uruchom jako... W odpowiednie pola wpisz nazwê konta Administratora i jego has³o. Zadbaj o to, żeby wszystkie konta (a w szczególnoœci konta administracyjne) by³y zabezpieczone has³em. Jeżeli przy koncie (w miejscu oznaczonym ramk¹) nie znajduje siê informacja Chronione has³em, kliknij ikonê konta, a nastêpnie Utwórz has³o. W menu znajduj¹ siê także opcje pozwalaj¹ce na zmianê typu konta (z administracyjnego na ograniczone i odwrotnie), usuniêcie konta oraz zmianê nazwy i przypisanego do konta obrazka (awataru). l Wy³¹cz we W³aœciwoœciach po³¹czenia sieciowego sk³adniki Klient sieci Microsoft Networks oraz Udostêpnianie plików i drukarek; w³aœciwoœci te otwiera siê klikaj¹c prawym przyciskiem myszy kolejno w Moje miejsca sieciowe oraz Po³¹czenie lokalne i wybieraj¹c W³aœciwoœci.

5 BEZPIECZNA INSTALACJA l Upewnij siê, że w systemie zainstalowany jest dodatek Service Pack 2 oraz aktywowana jest Zapora systemu Windows. Kliknij prawym klawiszem w ikonê Mój komputer i wybierz W³aœciwoœci. Znajdziesz tam informacjê o zainstalowanym Service Pack. Powinien on posiadaæ numer 2 lub wyższy. Jeżeli tak nie jest, wykonaj poniższe kroki: INSTALACJA DODATKU SERVICE PACK 2 l Pobieranie oraz instalacja dodatku Service Pack mog¹ trwaæ kilka godzin. Zarezerwuj odpowiedni¹ iloœæ czasu. Na szczêœcie jest to czynnoœæ jednorazowa. 1a. Jeżeli masz dostêp do innego komputera, który jest pod³¹czony do sieci i masz pewnoœæ, że nie jest on zawirusowany, pobierz na nim (zapisz na dysk) dodatek Service Pack 2, który znajdziesz pod adresem: ID=049c9dbe-3b8e-4f e368d3cdb5a lub Przenieœ plik na swój komputer (np. korzystaj¹c z pendrive'a lub p³yty CD), a nastêpnie uruchom go. 1b. Jeżeli nie masz możliwoœci skorzystania z innego komputera, otwórz Panel sterowania --> Po³¹czenia sieciowe. Kliknij prawym klawiszem w Po³¹czenie lokalne, a nastêpnie wybierz W³aœciwoœci. PrzejdŸ do zak³adki Zaawansowane. Zaznacz opcjê Chroñ mój komputer... Nastêpnie pod³¹cz komputer do Internetu i wykonaj aktualizacjê systemu wed³ug opisu z rozdzia³u Byæ na bież¹co. Powtarzaj aktualizacje do momentu, gdy zostanie rozpoczêta instalacja Service Pack Program rozpakuje niezbêdne pliki a nastêpnie uruchomi kreator instalacji 3. Po zakoñczeniu, odznacz pole Nie uruchamiaj ponownie teraz i kliknij Zakoñcz. Nast¹pi restart systemu. 4. Po restarcie pojawi siê okno dotycz¹ce Aktualizacji Automatycznych. Wybierz opcjê Pomóż chroniæ mój PC... Nastêpnie kliknij przycisk Dalej. 5. Po zakoñczeniu pojawi siê okno Centrum zabezpieczeñ. Konfiguracja poszczególnych opcji opisana jest w pozosta³ej czêœci tej instrukcji. Po wpiêciu komputera do sieci i skonfigurowaniu po³¹czenia, pierwsz¹ czynnoœci¹ powinno byæ zaktualizowanie systemu wed³ug instrukcji z nastêpnego rozdzia³u. Dopiero, gdy wszystkie poprawki krytyczne zostan¹ zainstalowane, możemy zrezygnowaæ z niektórych zmian wprowadzonych powyżej (o ile jest to niezbêdne dla naszej pracy).

6 BYÆ NA BIE CO BYÆ NA BIE CO Pierwsz¹ witryn¹, któr¹ odwiedzamy na nowym komputerze oraz do której regularnie (nie rzadziej niż raz w tygodniu) wracamy, powinna byæ strona Microsoft Windows Update. Tu w³aœnie ukazuj¹ siê wszelkie poprawki i uaktualnienia systemów operacyjnych Microsoft Windows i ich sk³adników. Program, który instaluje siê przy pierwszych odwiedzinach strony, sprawdzi, których poprawek brakuje w naszym systemie oraz wyœwietli ich listê, pozwalaj¹c na pobranie i instalacjê. Z punktu widzenia bezpieczeñstwa, najistotniejsze s¹ poprawki umieszczone w czêœci Aktualizacje krytyczne i pakiety Service Pack. Każda z nich powinna zostaæ zainstalowana tak szybko, jak to możliwe. 1. Z menu Start wybierz Windows Update lub otwórz w przegl¹darce Internet Explorer stronê 2. Pobierz aktualizacje o wysokim priorytecie, klikaj¹c w przycisk Ekspresowa. l Jeżeli system nie by³ aktualizowany przez d³uższy czas, prawdopodobnie zajdzie koniecznoœæ kilkakrotnego powtórzenia cyklu instalacji poprawek i ponownego uruchamiania systemu. W pe³ni zaktualizowany system z dodatkiem Service Pack 2 samodzielnie sprawdza, czy nie pojawi³y siê nowe aktualizacje krytyczne i instaluje je w razie potrzeby. Kliknij w Panel sterowania --> [Centrum zabezpieczeñ] --> Aktualizacje automatyczne. Aby wszystkie dzia³ania wykonywane by³y bez koniecznoœci pomocy użytkownika, należy zaznaczyæ pierwsz¹ opcjê (Automatycznie) oraz upewniæ siê, że o wybranej godzinie wykonywania instalacji komputer zwykle pozostaje w³¹czony. l Witryna Windows Update oraz Aktualizacje automatyczne s¹ jedynym wiarygodnym Ÿród³em poprawek dla Microsoft Windows. Wszelkie informacje o ewentualnych poprawkach do pobrania przesy³ane poczt¹ elektroniczn¹ należy zweryfikowaæ na stronach Microsoft. Jeżeli w liœcie elektronicznym informuj¹cym o poważnym b³êdzie w Windows zawarty jest za³¹cznik, najpewniej jest to wirus lub koñ trojañski. Nie należy go wiêc pod żadnym pozorem otwieraæ, a dodatkowo sprawdziæ aktualnoœæ bazy oprogramowania antywirusowego (patrz niżej). Jeżeli korzystamy z oprogramowania Microsoft Office, należy uaktualniaæ także ten pakiet, korzystaj¹c ze strony Microsoft Office Update. 3. Po pojawieniu siê listy poprawek do zainstalowania zaakceptuj j¹, a po zakoñczonej instalacji uruchom ponownie komputer. Przydatne adresy stron: Microsoft Windows Update Microsoft Office Update Polska strona Microsoft

7 PRZEGL DARKA I KLIENT POCZTY OCHRONA ANTYWIRUSOWA OCHRONA ANTYWIRUSOWA PRZEGL DARKA I KLIENT POCZTY Choæ system Microsoft Windows posiada wbudowan¹ przegl¹darkê internetow¹ Microsoft Internet Explorer oraz klienta pocztowego Microsoft Outlook Express, obu tym programom daleko do doskona³oœci pod wzglêdem zapewnienia użytkownikowi należytego bezpieczeñstwa. Warto wiedzieæ, że obecnie do wiêkszoœci zarażeñ komputera dochodzi przez odwiedzenie stron WWW zawieraj¹cych z³oœliwy kod z użyciem niezabezpieczonej przegl¹darki. Zazwyczaj jest to w³aœnie Internet Explorer. Z tego powodu warto korzystaæ z alternatywnej przegl¹darki oraz klienta poczty. Programy takie s¹ dostêpne ca³kowicie bezp³atnie, a korzystanie z nich jest intuicyjne i nie sprawia problemów. Poniżej podajemy listê rekomendowanego oprogramowania i adresy stron do pobrania: Przegl¹darka: Mozilla Firefox Klient pocztowy: Mozilla Thunderbird Przegl¹darka: Opera O koniecznoœci ochrony przed wirusami nie trzeba przekonywaæ prawie nikogo. Najprostszym rozwi¹zaniem dla wielu użytkowników jest wybór takiego dostawcy konta pocztowego, który oferuje ochronê antywirusow¹. W chwili obecnej wiele serwisów zdecydowa³o siê na do³¹czenie takiej ochrony do podstawowych, darmowych pakietów us³ug. Za użyciem dedykowanego oprogramowania antywirusowego w domu wci¹ż przemawia jednak wiele czynników. Wiêkszoœæ robaków rozsy³a siê nie tylko za poœrednictwem poczty elektronicznej, ale też np. przez sieæ P2P lub bezpoœrednio przez Ÿle skonfigurowane us³ugi. Ponadto, zazwyczaj oprogramowanie antywirusowe oferuje także pewien zakres ochrony przed trojanami. Wreszcie, jest to dodatkowy element ochrony naszego komputera, nad którym mamy kontrolê. Dla użytkowników domowych oprogramowanie antywirusowe bywa dostêpne bezp³atnie lub w cenach znacznie niższych niż wersje dla firm. Ze wspomnianych wyżej wzglêdów, aby ochrona by³a wszechstronna, wybrany program powinien oferowaæ ochronê nie tylko poczty, ale wszystkich otwieranych i zapisywanych plików. Powinien także umożliwiaæ ³atw¹, najlepiej automatyczn¹ aktualizacjê bazy wzorców wirusów. Jedynie aktualna wersja bazy umożliwia programowi rozpoznawanie nowych zagrożeñ. W zwi¹zku z tym, że obecnie robaki i wirusy najszybciej rozprzestrzeniaj¹ siê w ci¹gu pierwszych kilku dni od ich narodzin, aktualizacja bazy powinna byæ wykonywana codziennie. Jeżeli z jakichœ przyczyn nie uda siê ustrzec infekcji, zazwyczaj możemy ratowaæ siê bezp³atnymi narzêdziami dedykowanymi zwalczaniu konkretnego wirusa, które przygotowywane s¹ w okresach epidemii przez niemal wszystkich licz¹cych siê producentów oprogramowania antywirusowego. Na ich stronach dostêpne s¹ także bezp³atne skanery o ograniczonej funkcjonalnoœci, dzia³aj¹ce w trybie online. Ważn¹ kwesti¹ w profilaktyce antywirusowej jest stosowanie zasady nieznane znaczy niebezpieczne. W jej myœl należy powstrzymaæ siê od otwierania za³¹czników, o ile nie mamy pewnoœci przez kogo i w jakim celu zosta³y do nas wys³ane. Dotyczy to nie tylko listów od nieznajomych, gdyż wiêkszoœæ wirusów potrafi podszywaæ siê pod dowolnego nadawcê. Ta sama zasada ma zastosowanie przy odwiedzaniu stron internetowych oraz pobranych z Internetu programów. Nie należy uruchamiaæ żadnego oprogramowania, którego Ÿród³a nie jesteœmy w stanie zweryfikowaæ. Nie Ô

8 OCHRONA ANTYWIRUSOWA Ô należy także wierzyæ w pojawiaj¹ce siê od czasu do czasu ostrzeżenia o rzekomych niedaj¹cych siê wykryæ wirusach, których usuniêcie wymaga wykasowania pewnych plików. S¹ to g³upie żarty, rozsy³ane w formie listów-³añcuszków. Usuniêcie pliku, ponieważ ktoœ napisa³ nam, że tak należy, nie jest dobrym œwiadectwem dbania o bezpieczeñstwo. Zwracamy uwagê, że wielu producentów oprogramowania antywirusowego udostêpnia pe³n¹ bezp³atn¹ licencjê dla użytkownika domowego do zastosowañ niekomercyjnych. Poniżej podajemy kilka rekomendowanych przez nas programów wraz z adresami ich producentów. avast! Home Edition Avira AntiVir ClamWin Free Antivirus / INSTALACJA I REJESTRACJA AVAST! HOME EDITION 1. WejdŸ na stronê 2. Z listy dostêpnych wersji jêzykowych wybierz polsk¹ (Polish). Kliknij w znajduj¹cy siê przy niej przycisk Download (pobierz). Uruchom pobrany plik. 3. Pojawi siê ekran powitalny instalatora avast!. Naciskaj przycisk Dalej aby kontynuowaæ instalacjê. Na ekranie z umow¹ licencyjn¹ musisz zaznaczyæ opcjê Zgadzam siê. 4. Na ekranie Konfiguracja kliknij w ikonê Typowa a nastêpnie dwukrotnie w przycisk Dalej aby rozpocz¹æ kopiowanie plików. 5. Odpowiedz Nie na pytanie Czy chcesz w³¹czyæ skanowanie dysków lokalnych w trakcie procedury ³adowania systemu? 6. Po zakoñczeniu instalacji zaznacz opcjê Uruchom ponownie i kliknij Zakoñcz. Program zosta³ zainstalowany, ale do pe³nego korzystania z niego niezbêdne jest uzyskanie bezp³atnego klucza licencyjnego. 7. Otwórz w przegl¹darce stronê 8. Wybierz opcjê...zarejestrowaæ siê po raz pierwszy, aby otrzymaæ klucz. 9. Wype³nij pola formularza. Zwróæ uwagê, że adres musi byæ poprawny i należy wpisaæ go dwukrotnie, a pole Potwierdzam, że rejestrowany program... musi byæ zaznaczone. W polu Control letters przepisz litery widoczne na obrazku. Na koniec wciœnij Wyœlij. Jeżeli w formularzu by³y b³êdy zostanie on wyœwietlony ponownie, a problemy zostan¹ opisane kolorem czerwonym. 10. Poczekaj na z kluczem rejestracyjnym. Zostanie on wys³any na podany w formularzu adres w ci¹gu 24h. Jeżeli nie dotrze w tym czasie, wype³nij formularz ponownie. 11. Uruchom skaner avast! i kliknij w przycisk Rejestracja. 12. W oknie Rejestracja wpisz otrzymany klucz (aby unikn¹æ pomy³ek, najlepiej skorzystaæ z opcji Kopiuj i Wklej). Naciœnij OK. 13. Jeżeli wszystko przebieg³o pomyœlnie, powinieneœ zobaczyæ komunikat potwierdzaj¹cy rejestracjê. Gratulujemy! Program jest w tym momencie w pe³ni fukcjonalny.

9 OCHRONA PRZED SPAMEM OCHRONA PRYWATNOŒCI OCHRONA PRZED SPAMEM Na problem spamu, czyli masowej niezamawianej korespondencji, narażeni s¹ w szczególności posiadacze adresów udostępnianych w Internecie przede wszystkim na stronach WWW oraz w artykułach grup dyskusyjnych. Do zbierania adresów z łatwo dostępnych źródeł w celu gromadzenia ich w bazach danych służ¹ specjalne programy. Dobrym pomysłem jest więc chronienie swojego adresu przez podawanie go w formie nieczytelnej dla automatów. Nie należy także bez namysłu podawać swojego adresu przy rejestracji w rozmaitych serwisach internetowych. Dobrym pomysłem jest użycie do rejestracji w takich serwisach osobnego konta pocztowego, z którego ewentualnym zaśmieceniem w przyszłości możemy się pogodzić. Podobnie jak w przypadku ochrony antywirusowej, także ochrona poczty przed spamem może odbywać się zarówno na poziomie dostawcy konta pocztowego jak i lokalnie. Pierwsza opcja jest znacznie efektywniejsza, ponieważ spam zostaje odfiltrowany zanim dotrze do naszego komputera. Wielu dostawców kont pocztowych wł¹cza ochronę antyspamow¹ do podstawowych, darmowych pakietów. Jeżeli taka ochrona okazuje się niewystarczaj¹ca lub nie możemy z niej korzystać, możemy skorzystać z ochrony lokalnej. Niestety, programy filtruj¹ce spam przeznaczone dla komputerów domowych nie s¹ jeszcze tak szeroko rozwijane i tak dostępne jak antywirusy. Istniej¹ rozwi¹zania przeznaczone dla użytkowników domowych pozwalaj¹ce na przejrzenie poczty na serwerze przed jej pobraniem oraz usunięcie ewentualnego spamu. Kilku producentów opracowało także programy wykrywaj¹ce potencjalny spam, działaj¹ce na podobnej zasadzie jak oprogramowanie antywirusowe. W przypadku otrzymania spamu list należy skasować i w żadnym wypadku nie odpowiadać na niego ani nie odwiedzać podanych w nim adresów również w celu wypisania się z listy odbiorców. Wszelka tego typu aktywność ze strony odbiorcy listu jest rejestrowana automatycznie przez nadawcę jako dowód, że adres, na który wysłano spam, jest prawidłowy, a jego właściciel dotarł do informacji. W ten sposób adres ten ma szansę szybko znaleźć się na jeszcze większej liczbie list dystrybucyjnych. Wykrywanie spamu jest problemem znacznie bardziej złożonym niż wykrywanie wirusów. Ocena tego, co jest, a co nie jest spamem jest w znacznej mierze subiektywna. Automatyczna klasyfikacja spamu jest zawsze obarczona błędem. Filtr nie ochroni nas całkowicie przed niechcian¹ korespondencj¹, a ponadto może się zdarzyć, że poż¹dany list zostanie uznany za spam. Zgadzaj¹c się na użycie filtrów antyspamowych zawsze musimy zaakceptować możliwość okazjonalnego odrzucenia oczekiwanego listu. Spamihilator OCHRONA PRYWATNOŒCI Wiele informacji o użytkowniku komputera mog¹ też przekazywać firmom marketingowym specjalne programy, tzw. spyware, które bywaj¹ instalowane z darmowym oprogramowaniem, często w¹tpliwego pochodzenia niemal zawsze bez wiedzy użytkownika. Ich działanie potrafi być także aktywne mog¹ np. ingerować w sposób wyświetlania stron WWW oraz konfigurację przegl¹darki internetowej. Pomocne w wykrywaniu spyware s¹ specjalne programy skanuj¹ce między innymi działajace w systemie procesy oraz wpisy w rejestrze. Programy te s¹ darmowe, a ich działanie bardzo proste. Podobnie jak z oprogramowaniem antywirusowym, należy pamiętać, że do wykrycia najnowszego spyware potrzebna jest najnowsza wersja programu skanuj¹cego lub, jeżeli program dysponuje tak¹ możliwości¹, aktualizacja jego bazy wzorców. Po raz kolejny należy także uczulić na zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do prezentowanych w Internecie treści w szczególności przesyłanych poczt¹ elektroniczn¹. Pole nadawcy w korespondencji elektronicznej jest równie wiarygodne jak adres nadawcy na kopercie zwykłego listu w praktyce można tam wpisać cokolwiek. Często dochodzi do przypadków wyłudzeń przez wysyłanie i oraz tworzenie stron, które maj¹ udawać korespondencję i witryny banków, serwisów finansowych czy komercyjnych przedsiębiorstw zajmuj¹cych się handlem w Internecie (tzw. phishing). Właściciele takich serwisów s¹ zwykle świadomi ułomności poczty elektronicznej i w zwi¹zku z tym nigdy nie wysyłaj¹ t¹ drog¹ próśbê o podanie jakichkolwiek haseł czy kodów dostępu. Wszelkie listy tego typu należy więc domyślnie traktować jako podejrzane. Z kolei strony internetowe, na których dokonujemy jakichkolwiek transakcji, powinny obsługiwać Ô

10 OCHRONA PRYWATNOŒCI Ô INSTALACJA I KONFIGURACJA PROGRAMU ADAWARE 1. Pobierz program ze strony klikaj¹c przycisk Download. Uruchom go. 2. Pojawi się ekran powitalny instalatora. Klikaj Next aby kontynuować instalację. W oknie z umow¹ licencyjn¹ License agreement musisz zaznaczyć I accept the license agreement (Zgadzam się z umow¹ licencyjn¹). 3. W oknie User information należy wpisać swoje imię i nazwisko (w polu Full Name) oraz nazwę firmy (w polu Organization, jeśli dotyczy). Aby umożliwić dostęp do programu wszystkim użytkownikom komputera, zaznacz Anyone who uses this computer. 4. Klikaj Next aby kontynuować instalację programu. 5. Po pojawieniu się okna z informacj¹ o pomyślnej instalacji ( Ad-Aware SE Personal has been succesfully installed. ), kliknij Finish aby zakończyć. 6. Podczas pierwszego uruchomienia program Ad-Aware zaproponuje aktualizację bazy definicji. Kliknij OK, aby kontynuować aktualizację. 7. Kliknij przycisk Connect aby Ad-Aware poł¹czył się z serwerem aktualizacji. 8. Kliknij OK, aby pobrać i zainstalować odnalezione aktualizacje. 9. Kliknij Finish aby przejść do programu Ad-Aware. szyfrowanie i zapewniać możliwość weryfikacji, że ł¹czymy się z t¹ stron¹, z któr¹ mieliśmy zamiar. Adres zabezpieczonej strony, który widzimy w pasku przegl¹darki, powinien rozpoczynać się od ci¹gu https, w odróżnieniu od zwykłego, nieszyfrowanego protokołu http. Strona taka powinna być opatrzona certyfikatem, który jest sprawdzany przez przegl¹darkę przy nawi¹zywaniu poł¹czenia. Jeżeli przegl¹darka w jakimkolwiek momencie wyświetli komunikat o niezgodności certyfikatu, istnieje prawdopodobieństwo, że serwer, z którym się ł¹czymy, to niebezpieczna podmiana. Poniżej zamieszczamy listę rekomendowanych bezpłatnych programów pozwalaj¹cych na wykrycie i usunięcie oprogramowania typu spyware. Lavasoft AdAware SpyBot Search&Destroy

11 CO ROBIÆ W RAZIE PROBLEMÓW? BYÆ NA BIE CO CO ROBIÆ W RAZIE PROBLEMÓW? Jeśli pojawiły się problemy z komputerem i podejrzewasz, że mog¹ one być wynikiem działania wirusa, robaka czy konia trojańskiego, zacznij od przeskanowania komputera programem antywirusowym oraz programami anty-spyware. Jeżeli nie odnajd¹ one niczego podejrzanego lub znajd¹ problem, lecz nie będ¹ potrafiły go usun¹ć, skontaktuj się z serwisem komputerowym. Niestety, wiele zaawansowanych programów zarażaj¹cych system potrafi zakorzenić i/lub ukryć się w systemie tak skutecznie, że większość narzędzi jest bezradna. W ostateczności musisz liczyć się z ewentualn¹ konieczności¹ wyczyszczenia dysku i przeinstalowania na nowo całego systemu. W takim przypadku pamiętaj o tym, że każdy program i dokument, który znajdował się na dysku zarażonego komputera może być nośnikiem wirusa. Nie należy więc przenosić ich na nowo zainstalowany system. Dobrym pomysłem jest okresowe wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych (zdjęć, muzyki, dokumentów). Przechowywanie ich na płytach CD-R czy DVD-ROM uchroni je przed modyfikacj¹ przez wirusa. Przed podł¹czeniem komputera do Internetu pamiętaj o kolejności czynności wymienionej w ramce na pocz¹tku tej instrukcji. Zauważone zdarzenia naruszaj¹ce bezpieczeństwo w sieci Internet można zgłaszać w następuj¹ce miejsca: l Zespół CERT Polska zespół rejestruje takie zdarzenia oraz doradza w kwestii zapobiegania i znoszenia skutków; informacje o zespole i sposobach zgłaszania incydentów znajdziesz na stronie l Dyżurnet.pl zespół powołany do walki z nielegalnymi treściami w Internecie. Możesz tu zgłosić napotkane przypadki rasizmu, ksenofobii, pedofilii a także pornografii udostępnianej osobom małoletnim; informacje o zespole i sposobach zgłaszania incydentów znajdziesz na stronie l Policja wszelkie zdarzenia zwi¹zane z poniesieniem strat materialnych, włamania, kradzieże, wyłudzenia i próby wyłudzeń, groźby karalne; o właściwy sposób zgłoszenia zdarzenia spytaj w najbliższej jednostce policji. autorzy: Rafa³ Tar³owski, Przemys³aw Jaroszewski

12 CERT (Computer Emergency Response Team) Polska jest zespo³em powo³anym do reagowania na zdarzenia naruszaj¹ce bezpieczeñstwo w sieci Internet. CERT Polska dzia³a od 1996 roku (do koñca roku 2000 pod nazwa CERT NASK), a od roku 1997 jest cz³onkiem FIRST (Forum of Incidents Response and Security Teams). W ramach tej organizacji wspó³pracuje z podobnymi zespo³ami na ca³ym œwiecie. Zespó³ CERT Polska dzia³a w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej). Dzia³alnoœæ zespo³u jest finansowana przez NASK. Do g³ównych zadañ zespo³u nale y: rejestrowanie i obs³uga zdarzeñ naruszaj¹cych bezpieczeñstwo sieci alarmowanie u ytkowników o wyst¹pieniu bezpoœrednich dla nich zagro eñ wspó³praca z innymi zespo³ami IRT (Incidents Response Team) w ramach FIRST prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzrostu œwiadomoœci dotycz¹cej bezpieczeñstwa teleinformatycznego prowadzenie badañ i przygotowanie raportów dotycz¹cych bezpieczeñstwa polskich zasobów Internetu niezale ne testowanie produktów i rozwi¹zañ z dziedziny bezpieczeñstwa teleinformatycznego prace w dziedzinie tworzenia wzorców obs³ugi i rejestracji incydentów, a tak e klasyfikacji i tworzenia statystyk adres pocztowy: NASK CERT Polska ul. W¹wozowa Warszawa Polska Kontakt: cert.pl zg³aszanie incydentów: cert.pl strona WWW: telefon: (w dni robocze, w godz. 08:30-16:30) fax:

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security 2015

AVG Internet Security 2015 AVG Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security 2015

AVG Internet Security 2015 AVG Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.03 (10/24/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

AVG AntiVirus 2013. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2013.11 (13.2.2013.)

AVG AntiVirus 2013. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2013.11 (13.2.2013.) AVG AntiVirus 2013 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.11 (13.2.2013.) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich

Bardziej szczegółowo

AVG AntiVirus 2015. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014)

AVG AntiVirus 2015. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014) AVG AntiVirus 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Home Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4.

avast! antivirus Home Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym sjest wirus?...

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo