Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw"

Transkrypt

1 Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Nr Przepis Podmiot zgłaszający uwagę Uwaga Ustalenie 1. Uwaga ogólna 2. Uwaga ogólna RCL ZBP Wyjaśnienia w uzasadnieniu projektu wymaga, czy przeniesione z ustawy o EIP regulacje materialne dotyczące elektronicznych instrumentów płatniczych zyskują w ustawie o usługach płatniczych szerszy zakres zastosowania (a w takim przypadku zasadne byłoby wskazanie zakresu takiego rozszerzenia i ewentualnych skutków zmiany oraz analiza pod kątem ewentualnych regulacji przejściowych). Przeniesienie na grunt ustawy określeń (i ich definicji) odnoszących się do instrumentów płatniczych występujących w ustawie o EIP wiąŝe się bowiem z rezygnacją ze stosowania określenia elektroniczny instrument płatniczy (art. 2 pkt 4 ustawy o EIP). Nie jest to jednak jak się wydaje wyłącznie zmiana terminologiczna, gdyŝ w najbliŝszej temu określeniu definicji instrumentu płatniczego nie występuje juŝ element elektroniczny (dokonywania operacji/transakcji przy uŝyciu informatycznych nośników danych, elektronicznej identyfikacji posiadacza ). Na uznanie zasługuje cel jakim jest włączenie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych do ustawy o usługach płatniczych tak aby docelowo jeden akt prawny stanowił kompleksową regulację rynku usług płatniczych. Zaproponowany projekt ma na celu takŝe implementacje do prawa polskiego dyrektywy 2009/11 O/WE (dalej EMD2). Właściwe wdroŝenie 1

2 przepisów tej dyrektywy stanowi duŝe wyzwanie regulacyjne, w szczególności biorąc pod uwagę niepowodzenie pierwszej dyrektywy o pieniądzu elektronicznym i jej implementacji w większości państw członkowskich. Dlatego teŝ w pierwszej kolejności naleŝy wskazać, iŝ zgodnie zarówno z dyrektywą PSD jak i dyrektywą EMD2, pieniądz elektroniczny nie jest ani wyizolowaną usługą płatniczą ani kolejnym instrumentem płatniczym. Pieniądz elektroniczny jest jedną z form/postaci środków pienięŝnych (pieniądza). Wskazuje na to definicja środków pienięŝnych (ang: funds) zawarta w dyrektywie PSD. Definicja ta jednoznacznie stanowi, iŝ środkami pienięŝnymi są banknoty i monety, zapis księgowy i pieniądz elektroniczny. Dlatego teŝ konstruując przepisy odnoszące się do pieniądza elektronicznego naleŝy mieć na względzie powyŝszą konstrukcję. W konsekwencji wydawanie" pieniądza elektronicznego naleŝy uznać za pewnego rodzaju fikcję prawną polegającą na zamianie pieniądza gotówkowego lub rachunkowego (bankowego) na pieniądz o charakterze rachunkowym (stanowiącym wyłącznie zapis księgowy na rachunku) lecz o charakterze przedpłaconym lub zapisanym wyłącznie na nośniku elektronicznym. Jednocześnie naleŝy zachować duŝą ostroŝność w zakresie terminów wejścia w Ŝycie ustawy. NaleŜy pamiętać o uczestnikach rynku, którzy juŝ będą funkcjonować w tym dniu i o nowych, którzy rozpoczną działalność w późniejszym terminie. Istotny jest fakt, iŝ ustawa o usługach płatniczych zawiera okresy przejściowe, które nie powinny być zakłócane zmianami, które wejdą w Ŝycie w trakcie ich trwania. Dlatego teŝ wejście w Ŝycie przedmiotowej ustawy powinno nastąpić nie wcześniej niŝ 1 stycznia 2013 roku a jednocześnie powinien być zastosowany przynajmniej 6 miesięczny okres przejściowy, który pozwoli bankom i instytucjom pieniądza elektronicznego na harmonijne dostosowanie się do nowych przepisów. 2

3 3. Uwaga ogólna przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) Przedmiotowa nowelizacja ustawy połączona z przeniesieniem do jej treści przepisów ustawy o EIP (która w efekcie zostanie uchylona) powinna stanowić okazję do refleksji na temat pewnych uregulowań, których nowe regulacje wspólnotowe (PSD, EMD2) nie przewidują, a obecnie stanowią relikt wcześniejszych regulacji wspólnotowych (np. pojęcie instrumentu pieniądza elektronicznego) lub są/były efektem braku kompleksowej regulacji rynku usług płatniczych (instytucja agenta rozliczeniowego oraz systemu autoryzacji i rozliczeń stosowanych wobec acquirerów i wydawców pieniądza elektronicznego). Nowelizacja ustawy jest równieŝ szansą na udoskonalenie w tekście ustawy przepisów, które z uwagi na szybkie tempo prac legislacyjnych w drugiej połowie 2011 roku, nie są zgodne z dyrektywą PSD lub ich interpretacja moŝe budzić wątpliwości. W przedmiotowym stanowisku Związek Banków Polski ustosunkowuje się głównie do przepisów zawartych w projekcie ustawy lecz zastrzega sobie prawo moŝliwości zgłoszenia kolejnych propozycji zmian na dalszym etapie prac legislacyjnych. Przy rewizji ustawy o usługach płatniczych i wprowadzaniu do niej unormowań drugiej dyrektywy o pieniądzu elektronicznym oraz wysłaniu rządowego komentarza do Zielonej Księgi KE naleŝy mieć na względzie, Ŝe najistotniejsza jest zmiana i stanowienie takich przepisów, które w maksymalnym stopniu: ułatwią powstanie konkurencji i rozwijanie nowych, innowacyjnych rozwiązań płatniczych, zwiększą przejrzystość opłat na rynku detalicznym, tak by konsumenci i inni płatnicy byli świadomi rzeczywistych kosztów róŝnych instrumentów płatniczych i na tej podstawie mogli podejmować decyzje o wyborze metody płatności, pozwolą stworzyć warunki dla interoperacyjności, dzięki czemu systemy płatności będą się mogły bez przeszkód rozwijać nie tylko w jednym, lecz w wielu krajach. W kontekście ostatniego punktu naleŝy zwracać uwagę, by 3

4 4. Uwaga ogólna Bankier wdraŝanie standardów (technicznych i innych) nie ograniczyło nadmiernie innowacyjności. 1. NaleŜy pozytywnie ocenić liberalne podejście polskiego ustawodawcy do opcji narodowych EMD II. Tam, gdzie to tylko moŝliwe, trzeba zmniejszać bariery wejścia i wymogi stawiane przed instytucjami i wydawcami pieniądza elektronicznego, pamiętając jednak by podmioty te dawały rękojmię bezpiecznego działania. 2. Warto rozwaŝyć wprowadzenie do prawa polskiego ustawowej moŝliwości nakładania opłat dodatkowych (surcharging) na transakcje gotówkowe w bankomatach i ewentualnie na transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych. 3. Warto rozwaŝyć ustawowe ograniczenie opłat interchange i innych opłat akceptanta, które obecnie w Polsce istotnie podraŝają obrót kartowy i hamują rozwój sieci akceptacji kart płatniczych. 4. Warto rozwaŝyć ustawową regulację ujednolicania opłat od wszystkich kart płatniczych (blending) i nakazu honorowania wszystkich kart płatniczych przez akceptantów (honour-all-cards rule), niezaleŝnie od wysokości opłat z nimi związanych. 5. Warto rozwaŝyć ujęcie w prawie przepisów w jeszcze większym stopniu niŝ obecnie premiujących tworzenie innowacyjnych rozwiązań płatniczych, które mogłyby wzmacniać konkurencję na rynku płatności detalicznych. Zupełnie niezrozumiałym dla nas jest fakt braku regulacji prawnych dla SKOKów w świetle obowiązków nakładanych na Biura Usług Płatniczych i Krajowe Instytucje Płatnicze. SKOKi to w tej chwili największa konkurencja na rynku masowych płatności dla małych podmiotów gospodarczych a nawet dla duŝych korporacji finansowych takich jak banki. Wprowadzenie regulacji prawnych w UUP spowoduje podwyŝszenie opłat za płatności tylko u mniejszych operatorów, które nie będą w stanie konkurować ze SKOKami, a co za tym idzie zamykanie tych firm. Ochrona środków pienięŝnych 4

5 5. Uwaga ogólna 6. Uwaga dotycząca przepisów przejściowyc h Bankier MilaMedia sp. z o.o. powinna dotyczyć wszelkich podmiotów działających na rynku płatności w tym równieŝ SKOKi. Nieprawym wydaje się być fakt bezzasadnych przywilejów dla wybranych instytucji finansowych a takimi przecieŝ są SKOKi. Proponujemy objąć regulacją wszystkie podmioty działające na rynku. Kwota progowa dla Biura Usług Płatniczych EUR jest dalece za niska! Niezbitym dowodem tej opinii jest przykład naszej firmy. W tej chwili realizujemy usługę przekazu pienięŝnego na kwotę średnio ok zł miesięcznie przy liczbie ok szt. Jesteśmy zatem na pograniczu progu. Dodam, Ŝe firma zatrudnia 2 osoby do obsługi płatności w jednym punkcie opłat i prowadzi działalność od w miasteczku Mogilno, którego ludność wynosi ok mieszkańców. Nie ma zasadności przekształcania firmy chociaŝby w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyŝ jak widać przedsięwzięcie gospodarcze jest niewielkie a ryzyko niskie z uwagi na niewielkie rozmiary firmy. Lata przeszłe pokazują, Ŝe zazwyczaj (w przewaŝającej liczbie przypadków) środki defraudowane były przez duŝe instytucje finansowe (posiadające osobność prawną!!!), a nie małe podmioty gospodarcze. Przykładem moŝe być tu Agencja Finansowa Grosik sp. z o.o. czy Okienko- Kasowe S.A. Proponujemy zwiększyć całkowitą maksymalną kwotę transakcji płatniczych dla biur usług płatniczych do kwoty 1,5 mln EURO miesięcznie. Sugerujemy wydłuŝenie okresu przejściowego o okres jaki upłynął od czasu wejścia w Ŝycie UUP do czasu nowelizacji do niej. Czas ten pozwoli na zgromadzenie wymaganych środków na fundusze własne. Zasadnym byłoby wydłuŝenie do pełnego roku od daty wejścia w Ŝycie ustawy. Czas ten pozwoli na ocenę ryzyka przez towarzystwa ubezpieczeniowe i utworzenie OC dostosowanego do warunków rynku BUP. 5

6 7. Uwaga dotycząca przepisów zmieniającyc h RCL Niezbędne jest rozszerzenie zakresu przepisów zmieniających analizy pod kątem potrzeby wprowadzenia i rodzaju zmian wymagają m.in. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych, czy ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie 8. Uwaga do KPRM NaleŜy uzupełnić uzasadnienie do projektu w zakresie uzasadnienia proponowanych kosztów nadzoru określonych w projektowanym art. 142h UUP. 9. Uwaga do uzasadnienia KPRM NaleŜy wskazać w uzasadnieniu przepisy wykraczające poza implementację dyrektywy i szczegółowo uzasadnić potrzebę ich wprowadzenia, np. propozycja zmiany art. 125 UUP 10. Uwaga do uzasadnienia KPRM Uzupełnienie projektu o szersze merytoryczne uzasadnienie podjętych decyzji w zakresie implementacji opcji narodowych 11. Uwaga do uzasadnienia RCL Niezbędnie jest dostosowanie treści uzasadnienia do rozwiązań zawartych w przekazanym projekcie (przykładowo na str. 33 w pkt 7 wskazano, Ŝe ustawa uznaje prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń za jedną z usług płatniczych wbrew treści art. 3 ust. 1 i art. 74 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 27), w tym korekta odesłań do jego przepisów. RównieŜ nadmierna skrótowość prowadzi niekiedy do powyŝszego niedostosowania (np. w wyliczeniu definicji przeniesionych z ustawy EIP na str. 30 w akapicie czwartym wskazano teŝ definicję posiadacza pieniądza elektronicznego, podczas gdy ustawa ta definiuje tylko określenie posiadacz, jakkolwiek jako podmiot odpowiadający nowej definicji posiadacza pieniądza elektronicznego z UUP). Wyjaśnienia wymaga informacja przedstawiona na str. 42 uzasadnienia, iŝ projekt podlega notyfikacji w trybie określonym w przepisach dotyczących krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. W takim przypadku tytuł projektowanej ustawy naleŝy opatrzyć odnośnikiem, wskazującym na przeprowadzenie procesu tej notyfikacji. 12. Uwaga do RCL Wyjaśnienia albo korekty wymaga występująca w definicji agenta 6

7 uzasadnienia 13. Propozycja uchylenia art Prawa Bankowego Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego rozliczeniowego rozbieŝność polegająca na wskazaniu w tym przepisie zagranicznej instytucji a nie jej oddziału, który jest podmiotem uzyskującym zezwolenie. Za niekonsekwencję naleŝy uznać utrzymanie nadal w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe przepisów dotyczących rozliczeń pienięŝnych (chodzi zwłaszcza o art ). Za uchyleniem tych przepisów przemawia kilka argumentów: po pierwsze, banki utraciły monopol na świadczenie usług płatniczych, regulacja świadczenia usług płatniczych powinna więc mieć charakter uniwersalny (taki mają zaś przepisy ustawy o usługach płatniczych); po drugie, ujednolicenie rozwiązań prawnych (np. dotyczących odpowiedzialności za przeprowadzenie rozliczenia pienięŝnego, por. art. 64 ust. 1 PrBank i art UUP) przyczyniłoby się do uproszczenia systemu prawnego - utrzymanie róŝnych rozwiązań prawnych jest trudne do zrozumienia dla klientów banków, tym bardziej Ŝe kryterium rozgraniczenia jest waluta, w której transakcja płatnicza jest przeprowadzana (por. art. 5 ust. 3 UUP, rozróŝnienie to nie odgrywa jednak roli w przypadku elektronicznych instrumentów płatniczych, por. art. 5 ust. 4 UUP); po trzecie, wiele przepisów prawa bankowego dotyczących rozliczeń pienięŝnych albo ma niewielką wartość normatywną (np. art. 63 ust. 3, art. 63c, art. 63f PrBank), albo reguluje kwestie, które uregulowane w zasadzie zostały w innych przepisach (dotyczy to zwłaszcza przepisów art. 63b i art. 63e PrBank odnoszących się do czeków rozrachunkowych; regulacja czeków znajduje się w ustawie z 28 kwietnia 1936 r.). W związku z utrzymaniem w mocy wspomnianych przepisów prawa bankowego, a jednocześnie dokonaniem zmian w ustawie o świadczeniu usług płatniczych (zob. zwłaszcza art. 5 ust.3a i 4a UUP) ustalenie reŝimu prawnego niektórych transakcji płatniczych moŝe być w praktyce trudne. Dlatego proponowałbym, aby w prawie bankowym wskazać jedynie w art. 5 ust. 2, Ŝe banki mogą świadczyć usługi płatnicze, uchylić 7

8 natomiast przepisy art regulujące przeprowadzanie rozliczeń pienięŝnych (przenosząc do ustawy o ustawy o usługach płatniczych art. 63a i art. 63d PrBank po pewnych modyfikacjach). 14. art. 1 pkt 1 UKNF Art. 1 UUP Wydawanie pieniądza elektronicznego nie jest świadczeniem usługi płatniczej, potwierdza to brzmienie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2009/110/WE ( oprócz emisji pieniądza elektronicznego, instytucje pieniądza elektronicznego uprawnione są do świadczenia usług płatniczych ) Dlatego teŝ naleŝałoby zastanowić się nad uzupełnieniem tytułu ustawy o usługi wydawania pieniądza elektronicznego. Konsekwentnie art. 1 UUP powinien zostać zmodyfikowany w celu uwzględnienia odrębności świadczenia usług płatniczych od wydawania pieniądza elektronicznego. Ponadto warunki wydawania instrumentów płatniczych określone są w warunkach świadczenia usług. NaleŜy teŝ uwzględnić dystrybucję pieniądza elektronicznego jako element świadczenia usług w zakresie pieniądza elektronicznego. Proponuje się nast. brzmienie art. 1 ust. 1 UUP: Art.1. Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania pieniądza elektronicznego, w tym: 1) warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności dotyczące przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługach płatniczych; 2) prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a takŝe zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych; 3) warunki wydawania, dystrybucji, rozliczania i wykupu pieniądza elektronicznego; 4) zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego, zagraniczne instytucje pieniądza elektronicznego, w tym za pośrednictwem 8

9 agentów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. 15. art. 1 pkt 1 RCL Art. 1 UUP Jak wynika z uzasadnienia projektu (pkt 3 str. 24 i 25), nie tylko wydawanie instrumentów płatniczych ale takŝe wydawanie i rozliczanie pieniądza elektronicznego mieści się w zakresie usług płatniczych, natomiast innymi usługami (powiązanymi) są dystrybucja i wykup pieniądza elektronicznego. Klasyfikacja ta wymaga uwzględnienia w projekcie juŝ w proponowanym brzmieniu art. 1, który przez wyróŝnienie tych usług w odrębnym pkt 3 sugeruje odmienną klasyfikację. WyróŜnienie tych usług moŝe nastąpić w ramach pkt 1 ( warunki świadczenia usług płatniczych, w tym wydawania ). 16. art. 1 pkt 1 ZBP Art. 1 pkt 3 UUP Nie ma potrzeby wskazywania w art. 1 pkt 3 UUP, iŝ ustawa określa warunki wydawania instrumentów płatniczych a takŝe rozliczania pieniądza elektronicznego. Pkt 1 wskazujący, Ŝe ustawa określa warunki świadczenia usług płatniczych jest wystarczający, bowiem zawiera w sobie wydawanie instrumentu płatniczego, w którym wykorzystywany jako źródło pieniądza jest pieniądz elektroniczny. NaleŜy teŝ wskazać, iŝ pojęcie rozliczanie nie zostało zdefiniowane w ustawie ani teŝ w dyrektywie i zasadniczo nie jest stosowane w tych aktach prawnych. Dlatego teŝ proponujemy następujące brzmienie pkt 3): warunki wydawania oraz wykupu pieniądza elektronicznego. 17. art. 1 pkt 2 ZBP Istotnym zabiegiem będzie wprowadzenie do tekstu ustawy definicji środków (funds) z Dyrektywy PSD, która dotychczas nie została zaimplementowana. Świadczenie większości usług płatniczych moŝe odbywać się na bazie pieniądza elektronicznego (będącego jednym z rodzajów środków pienięŝnych) a brak definicji środków pienięŝnych moŝe być podstawą do wykładni wyłączającej stosowanie UUP do transakcji z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego. Proponowana definicja środków pienięŝnych: 9

10 18. art. 1 pkt 2 lit. a 19. art. 1 pkt 2 lit. a UKNF ZBP środki - banknoty i monety, zapis księgowy i pieniądz elektroniczny określone w art. 2 ust. 1 pkt 21 a" Art. 2 pkt 1a UUP Proponuje się doprecyzowanie definicji agenta poprzez wskazanie agencyjnego charakteru umowy: 1) agent przedsiębiorcę wykonującego działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z instytucją płatniczą albo biurem usług płatniczych albo instytucją pieniądza elektronicznego albo oddziałem zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w zakresie świadczenia usług płatniczych, a w odniesieniu do pieniądza elektronicznego w zakresie jego dystrybucji, rozliczania i wykupu, działająca w imieniu i na rzecz podmiotu, z którym zawarła taką umowę Konsekwencją przyjęcia takiej definicji będzie wykreślenie art. 84 ust. 2 UUP Art. 2 pkt 1a UUP Projekt ustawy rozszerza definicję pojęcia agent. Pojęcie to jest uŝywane w ustawie - Kodeks cywilny, w odniesieniu do umowy agencyjnej. Przepis art KC stanowi, iŝ przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Przepisy KC nie definiują pojęcia agent. Pojęcie agent stosowane w KC i w projekcie ustawy zmieniającej UUP nie jest pojęciem toŝsamym. Pojęcie z KC ma zakres szerszy niŝ wynikający z projektu ustawy zmieniającej. Z tego względu wątpliwości budzić moŝe wprowadzenie definicji agenta, który w obrocie występuje bardzo często, nie tylko w zakresie działalności usług płatniczych. Mając na uwadze powyŝsze proponujemy dookreślić wyraz agent stosowany na potrzeby UUP. 10

11 20. art. 1 pkt 2 lit. a i b 21. art. 1 pkt 2 lit. b 22. art. 1 pkt 2 lit. b Komisja Kodyfik. Prawa Cywilnego RCL BGK Art. 2 pkt 1 i 1a UUP Niejasne jest rozróŝnienie między agentem i agentem rozliczeniowym. Czy agent rozliczeniowy to takŝe agent w rozumieniu art. 2 pkt 1 UUP? Czy przepisy ustawy o agencie stosuje się do agenta rozliczeniowego? Art. 2 pkt 1a UUP Wyjaśnienia w uzasadnieniu projektu (albo korekty) wymaga występująca w definicji agenta rozliczeniowego (dodawany art. 2 pkt 1a ustawy) rozbieŝność polegająca na wskazaniu w tym przepisie zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego a nie jej oddziału, który jest podmiotem uzyskującym zezwolenie na wydawanie pieniądza elektronicznego. Art. 2 pkt 1a UUP Zgodnie z definicją określenie agent rozliczeniowy oznacza bank, instytucję kredytową, instytucję płatniczą, instytucję pieniądza elektronicznego albo zagraniczną instytucję pieniądza elektronicznego, prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, jeŝeli uzyskały zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Stosownie do wyjaśnień zawartych w Uzasadnieniu (cz. II. Uzasadnienie szczegółowe) do projektowanej ustawy, definicja agenta rozliczeniowego została przeniesiona z ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. nr 169, poz. 1385, z późn. zm.), w związku z planowanym uchyleniem tej ustawy (art. 8 projektu ustawy), oraz dostosowana do nomenklatury UUP. W ocenie BGK treść definicji agenta rozliczeniowego, w wersji proponowanej w projekcie ustawy, prowadzi do wniosku, iŝ wszystkie objęte tą definicją podmioty, a więc takŝe banki, w celu prowadzenia działalności wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 5 UUP (zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu instrumentów płatniczych) powinny legitymować się 11

12 23. art. 1 pkt 2 lit. b ZBP zezwoleniem na prowadzenie takiej działalności. Takiego wymogu, w odniesieniu do banków, nie przewiduje ustawa o EIP, która w art. 2 pkt 1 definiuje agenta rozliczeniowego jako bank lub instytucję kredytową prowadzące działalność określoną w art. 3 ust. 1 pkt 5 UUP, albo instytucję płatniczą w rozumieniu UUP, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. W świetle powyŝszego naleŝy skonstatować, iŝ definicja agenta rozliczeniowego, zamieszczona w projekcie, nie stanowi zwykłego przeniesienia tej definicji z ustawy o EIP, lecz zupełnie nową jakościowo definicję, prowadzącą do istotnego ograniczenia dotychczasowych uprawnień banków w zakresie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 UUP. Zwrócić naleŝy uwagę równieŝ i na to, Ŝe projekt ustawy nie zawiera jednocześnie przepisów przejściowych, które konieczne byłyby w sytuacji nałoŝeni a na banki nowego wymogu w zakresie konieczności uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności agenta rozliczeniowego. Art. 2 pkt 1a UUP Wydaje się, Ŝe mechaniczne przeniesienie definicji agenta rozliczeniowego z ustawy o EIP do UUP nie jest zabiegiem mającym na celu budowanie przejrzystej regulacji. Przede wszystkim naleŝy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe dyrektywa o usługach płatniczych nie posługuje się takim pojęciem jak agent rozliczeniowy. Ponadto aktualna definicja agenta rozliczeniowego w powiązaniu z niejasną definicją systemu autoryzacji i rozliczeń wprowadza niezrozumiały wymóg podwójnej licencji dla podmiotów świadczących usługę opisaną w dyrektywie PSD jako acquiring a niepoprawnie zaimplementowaną w UUP jako zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu instrumentów płatniczych. Agenci rozliczeniowi (tacy jak acquirerzy kartowi) w praktyce nie prowadzą systemu płatności. System taki prowadzony jest przez 12

13 organizacje płatnicze. Agent rozliczeniowy nie prowadzi systemu autoryzacji i rozliczeń, lecz jest jedynie jego częścią. Być moŝe z punktu widzenia usługobiorcy/akceptanta, który korzysta z usług agenta rozliczeniowego, to właśnie agent rozliczeniowy za wszystko odpowiada, lecz w istocie, agent rozliczeniowy jedynie pośredniczy w przekazaniu informacji do i od wydawcy instrumentu płatniczego. Prowadzącymi system autoryzacji i rozliczeń jest grupa instytucji, które zostały pominięte w ustawie - w przypadku kart płatniczych są to systemy Visa, MasterCard, Diners, American Express itd. w przypadku przelewów krajowych jest to np. KIR. To one faktycznie ustalają zasady funkcjonowania systemów autoryzacji i rozliczeń, to one wydają licencje na bycie agentem rozliczeniowym lub wydawcą instrumentów płatniczych i to one właśnie zarządzają sieciami teleinformatycznymi, dzięki którym moŝliwa jest transmisja komunikacji autoryzacyjnej i rozliczeniowej. Agent rozliczeniowy jest jedynie abonentem w takiej sieci, przyłączanym do niej według zasad i przyzwolenia tych instytucji niezdefiniowanych w ustawach. Obecna konstrukcja stawia polskich dostawców usług płatniczych świadczących usługę szeroko rozumianego acquiringu w pozycji mniej konkurencyjnej, bowiem analogiczny dostawca z siedzibą w innym państwie członkowskim prowadzący działalność w Polsce na podstawie tzw. jednolitego paszportu w sposób transgraniczny nie musi posiadać licencji na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń. W związku z powyŝszym wnosimy o usunięcie z projektu ustawy przepisów dyskryminujących dostawców usług płatniczych świadczących usługę acquiringu poprzez zmianę art. 3 ust.1 pkt 5 tak aby jego sens odpowiadał pojęciu acquiring". Propozycja: Wykonywanie transakcji płatniczych w związku z akceptacją instrumentów płatniczych (acquiring). 13

14 24. art. 1 pkt 2 lit. b 25. art. 1 pkt 2 lit. b 26. art. 1 pkt 2 lit. b KIR, UKNF, NBP, ZBP ZBP Komisja Kodyfik. Prawa Cywilnego Ponadto, wnosi się o usunięcie pojęcia agent rozliczeniowy a takŝe zmianę definicji systemu autoryzacji i rozliczeń tak aby w sposób jasny wskazywała, iŝ dotyczy ona systemu płatności a nie dostawcy usług płatniczych. Art. 2 pkt 1c UUP Brak numeru ustępu w powołaniu na art. 3 ust. 1 pkt 6 w definicji biura usług płatniczych. Art. 2 pkt 1b Proponuje się usunięcie definicji akceptanta z projektu ustawy. Pojęcie to nie występuje zarówno w Dyrektywie PSD jak i Dyrektywie EMD2. Ponadto pojęcie to mieści się w definicji uŝytkownika usług płatniczych. Punkt akceptujący karty płatnicze jest zgodnie z UUP uŝytkownikiem usług płatniczych. Definicja przeniesiona z ustawy o EIP sugeruje, iŝ umowę o przyjmowanie zapłaty instrumentami płatniczymi moŝe zawrzeć z przedsiębiorcą wyłącznie agent rozliczeniowy, nie zaś dostawca usług płatniczych. Zaproponowana konstrukcja byłaby niezgodna z dyrektywą. NaleŜy usunąć pojęcie akceptant nie tylko ze słowniczka ale takŝe z innych przepisów ustawy. Art. 2 pkt 1b W UUP uŝywane jest określenie odbiorca dla oznaczenia osoby, która ma otrzymać środki pienięŝne stanowiące przedmiot transakcji płatniczej. Odbiorcą jest więc takŝe przedsiębiorca, na którego rzecz ma nastąpić transfer środków pienięŝnych w związku z zapłatą dokonaną przy uŝyciu elektronicznego instrumentu płatniczego (np. karty płatniczej). Wprowadzanie nowego określenia ( akceptant ) prowadzić będzie do trudności interpretacyjnych, gdyŝ do transakcji płatniczych dokonywanych przy uŝyciu elektronicznych instrumentów płatniczych (np. kart płatniczych) mają zastosowanie inne przepisy ustawy o usługach płatniczych, oprócz proponowanych w projekcie art. 59a i n. (np. art. 50, art. 51 ust. 2, 14

15 art. 52 UUP). 27. art. 1 pkt 2 NBP Proponuje się zachować definicję termin bankomat, które to pojęcie pojawia się kilkakrotnie w UUP. Brak wątpliwości w zakresie tłumaczenia terminu bankomat wynikał z czytelnej definicji zastosowanej w ustawie o EIP. 28. art. 1 pkt 2 lit. b 29. art. 1 pkt 2 lit. b 30. art. 1 pkt 2 lit. c UKNF NBP UKNF Art. 2 pkt 1c NaleŜałoby się zastanowić, czy w definicji biura usług płatniczych nie byłoby właściwiej wskazać przedsiębiorcę w miejsce wyraŝenia osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną Art. 2 pkt 1c W art. 1 pkt 2 lit. b projektu proponowana definicja biura usług płatniczych wprowadza wymóg wpisu do rejestru, jako warunek rozpoczęcia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych. Jest to powtórzenie normy zawartej w art. 119 obecnie obowiązującej ustawy o UUP. Istotą działalności instytucji pieniądza elektronicznego jest jego wydawanie a nie wykup. Wykup pieniądza elektronicznego naleŝałoby ewentualnie sklasyfikować w kategorii świadczenia usług operacyjnych i ściśle powiązanych usług dodatkowych w odniesieniu do wydawania (emitowania) pieniądza elektronicznego, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c Dyrektywy EMD2, chociaŝ przedmiotowa dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek, aby na wniosek posiadacza pieniądza elektronicznego emitenci pieniądza elektronicznego umoŝliwiali w kaŝdym czasie i według wartości nominalnej, wykup wartości pienięŝnej posiadanego pieniądza elektronicznego. W związku z powyŝszym, proponuje się następujące brzmienie pkt 8a w art. 2 UUP: 8a) hybrydowa instytucja pieniądza elektronicznego krajową instytucję pieniądza elektronicznego wykonującą oprócz usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego inną działalność 15

16 31. art. 1 pkt 2 lit. c 32. art. 1 pkt 2 lit. c 33. art. 1 pkt 2 lit. d 34. Art. 1 pkt 2 lit. d ZBP RCL KIR ZBP gospodarczą, Art. 2 pkt 8a W związku z faktem, Ŝe wykup pieniądza elektronicznego jest elementem usługi płatniczej proponuje się brzmienie: hybrydowa instytucja pieniądza elektronicznego - krajową instytucję pieniądza elektronicznego wykonującą oprócz usług płatniczych inną działalność gospodarczą;, Art. 2 pkt 8a Niezbędne jest dodatkowo wyjaśnienie ograniczenia zakresu tej definicji tylko do instytucji pieniądza elektronicznego krajowych, gdyŝ analogiczna definicja hybrydowej instytucji płatniczej obejmuje takŝe instytucje unijne, oraz analiza zasadności ewentualnej modyfikacji definicji hybrydowych instytucji płatniczych (art. 2 pkt 9 ustawy), z uwagi na upowaŝnienie instytucji płatniczych (choć w ograniczonym zakresie) równieŝ do wydawania pieniądza elektronicznego (dodawany art. 73a ustawy). Art. 2 pkt 9a UUP wprowadza definicję instrumentu pieniądza elektronicznego. Zgodnie z nią jest to szczególny rodzaj instrumentu płatniczego, przy pomocy którego jest przechowywany pieniądz elektroniczny. Zachodzi wątpliwość, czy instrument pieniądza elektronicznego wypełnia cechy instrumentu płatniczego, tzn. w szczególności czy słuŝy do składania zleceń płatniczych (czy np. w przypadku karty elektronicznej oświadczenie płatnika zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej kierowane jest do jego dostawcy) Art. 2 pkt 9a Proponuje się usunięcie definicji instrumentu pieniądza elektronicznego ze słowniczka. Nie posługuje się nią ani dyrektywa PSD ani EMD2. Ponadto, definicja instrumentu płatniczego uwzględnia/konsumuje przeniesione z ustawy o EIP pojęcie instrumentu pieniądza elektronicznego. 16

17 35. art. 1 pkt 2 lit. d i e 36. art. 1 pkt 2 lit. e 37. art. 1 pkt 2 lit. g UKNF Art. 2 pkt 9a i 10 Definicja instrumentu płatniczego zawarta zarówno w PSD jak i UUP wskazuje, Ŝe jest to urządzenie (np. karta płatnicza) lub zbiór procedur (np. dostępu do bankowości elektronicznej) słuŝące do uwierzytelniania (autoryzacji) transakcji płatniczej. Nie są na nim przechowywane środki w rozumieniu PSD. W odróŝnieniu od instrumentu płatniczego, instrument pieniądza elektronicznego, jest urządzeniem, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności karta elektroniczna zasilana do określonej wartości. Dlatego, instrument pieniądza elektronicznego nie moŝe być automatycznie uznawany za instrument płatniczy (nie jest nim proponowany nośnik serwerowy). Zatem definicja instrumentu pieniądza elektronicznego winna się koncentrować na aspekcie przechowywania pieniądza elektronicznego. Niemniej moŝna instrument p. elektro. wyposaŝyć w funkcję moŝliwości dokonywania zlecenia płatniczego, tj. ma to miejsce w przypadku instrumentów płatniczych. W związku z powyŝszym proponuje się pozostawienie dotychczasowego brzmienia art. 2 pkt 10 UUP oraz nadanie następującego brzmienia pkt 9a w ww. artykule 9a) instrument pieniądza elektronicznego urządzenie wyposaŝone w informatyczny nośnik danych, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności kartę elektroniczną lub nośnik serwerowy (które moŝe być wykorzystywane przez uŝytkownika do złoŝenia zlecenia płatniczego) ZBP Art. 1 ust. 2 lit. 10 Proponuje się niedokonywanie modyfikacji w dotychczasowej definicji instrumentu płatniczego, która jest zgodna z definicją z dyrektywy PSD. KIR W art. 2 pkt 15a UUP wprowadzono nieco inną definicję transakcji płatniczej dla potrzeb zdefiniowania karty płatniczej. Proponowany zapis budzi wątpliwości interpretacyjne gdyŝ definicja z art. 2 pkt 29 17

18 38. art. 1 pkt 2 lit. g NBP nie obejmuje, wypłaty gotówki czy,,dokonywania zapłaty tym bardziej z wykorzystaniem kredytu Czy wobec powyŝszego uŝywane w UUP pojęcie,,transakcji płatniczej w kaŝdym wypadku obejmować będzie takŝe ww. czynności? Art. 2 pkt 15a Proponujemy modyfikację definicji karty płatniczej, która w brzmieniu zaproponowanym w projekcie, moŝe okazać się zbyt wąska i moŝe powodować wątpliwości interpretacyjne w zakresie jej obowiązywania w odniesieniu do alternatywnych postaci fizycznych kart płatniczych. Uznając jednak argument projektodawcy o potrzebie utrzymania, dla zwiększenia czytelności, słowa karta, proponujemy następującą modyfikację omawianej definicji:,,15a) karta płatnicza - instrument płatniczy, w szczególności w postaci karty, identyfikujący wydawcę i upowaŝnionego posiadacza, uprawniający do wykonywania transakcji płatniczych, w szczególności do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upowaŝnioną do udzielania kredytu takŝe do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu;". Pragniemy równieŝ zwrócić uwagę, Ŝe w naszej opinii, przepis projektowanego ustępu 5b w art. 5 ustawy, stanowiący o odpowiednim stosowaniu przepisów ustawy dotyczących kart płatniczych do instrumentów płatniczych o podobnym charakterze odnosi inny skutek niŝ proponowana przez nas definicja karty płatniczej. Zestawienie bowiem definicji karty płatniczej i projektowanego art. 5 ust. 5b, z faktem występowania na rynku np. zbliŝeniowych kart płatniczych w postaci róŝnych urządzeń, np. breloczków, zegarków itp. lub tzw. wirtualnych kart płatniczych", pozbawia te alternatywne formy kart płatniczych przymiotu bycia kartą płatniczą, a jedynie umoŝliwia stosowanie do nich przepisów o kartach płatniczych. Zdaniem NBP jest to niewłaściwe 18

19 39. art. 1 pkt 2 lit. g 40. art. 1 pkt 2 lit. g ZBP Komisja Kodyfik. Prawa Cywilnego rozwiązanie regulacyjne, poniewaŝ karty te posiadają wszystkie cechy karty płatniczej - numer, datę waŝności, przypisanie do jednego uŝytkownika i są ujmowane przez wydawców w statystykach wydanych kart płatniczych. Chcielibyśmy wskazać, Ŝe przyjęcie powyŝszej propozycji wymaga przeprowadzenia analizy przepisów dotyczących instrumentów płatniczych, które mogłyby zostać objęte rozszerzoną definicją karty, w celu wyeliminowania ewentualnych niepoŝądanych skutków takiej zmiany. Art. 2 pkt 15a Proponuje się usunięcie definicji karty płatniczej ze słowniczka. Pojęcie to stanowi wyłącznie rodzaj instrumentu płatniczego zdefiniowanego w ustawie. Dyrektywa PSD nie wprowadza definicji karty płatniczej, bowiem karta jest rodzajem instrumentu płatniczego. Art. 2 pkt 15a Definicja karty płatniczej nie została dostosowana do terminologii stosowanej w ustawie. W szczególności mowa jest o dokonywaniu zapłaty i wypłacie gotówki, jako rodzaju transakcji płatniczej. Nie wydaje się to potrzebne, skoro art. 2 pkt 29 UUP stanowi, Ŝe transakcją płatniczą jest transfer lub wypłata środków pienięŝnych. Rodzić to moŝe problem, czym jest owa zapłata (w istocie przy dokonywaniu zapłaty kartą płatniczą chodzi o zlecenie dokonania transferu środków pienięŝnych przez wydawcę karty na rachunek płatniczy akceptanta, a więc odbiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 18 UUP). Ponadto w projektowanym przepisie mowa jest o upowaŝnionym posiadaczu karty, tymczasem chodzi o płatnika w rozumieniu art. 2 pkt 22 UUP (zob. przykładowo art. 41 UUP, który ma zastosowanie takŝe do umowy o kartę płatniczą). W definicji tej pominięto zresztą uŝytkownika karty płatniczej, którego dane identyfikujące figurują na karcie płatniczej. W związku z tym naleŝy 19

20 zwrócić uwagę, Ŝe samo określenie uŝytkownik karty płatniczej w art. 2 pkt 34a UUP rodzi takŝe wątpliwości, poniewaŝ w ustawie mowa jest juŝ o uŝytkowniku (por. art. 2 pkt 34 UUP). Prowadzić to moŝe do nieporozumień, gdyŝ uŝytkownik karty płatniczej nie jest uŝytkownikiem w rozumieniu art. 2 pkt 34 UUP (jest nim posiadacz karty, który jest płatnikiem). Definicja uŝytkownika karty płatniczej wskazuje, Ŝe działa on jako pełnomocnik posiadacza karty (jest upowaŝniony przez posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rachunek transakcji płatniczych, co odpowiada definicji pełnomocnika). Problem polega jednak na tym, Ŝe zasadą działania pełnomocnika jest jawność (powinien wskazać osobę, w imieniu której dokonuje czynności prawnej). Tymczasem dokonując zapłaty kartą płatniczą uŝytkownik nie wskazuje posiadacza karty płatniczej, w imieniu którego zleca dokonanie transakcji płatniczej. W istocie zleca on dostawcy usług płatniczych (wydawcy karty płatniczej) dokonanie transakcji płatniczej we własnym imieniu, jednakŝe na rachunek (na rzecz) posiadacza karty, gdyŝ najczęściej to rachunek rozliczeniowy posiadacza karty obciąŝany jest kwotą tej transakcji. W projekcie błędnie utoŝsamia się zlecenie dokonania transakcji płatniczej (transferu środków na rachunek rozliczeniowy akceptanta, a ściślej odbiorcy) przez uŝytkownika karty płatniczej z dysponowaniem środkami pienięŝnymi na rachunku rozliczeniowym posiadacza karty płatniczej (umowa o elektroniczny instrument płatniczy, w tym umowa o kartę płatniczą, nie wymaga posiadania rachunku rozliczeniowego u wydawcy tego instrumentu; jest to odrębna umowa od umowy rachunku bankowego, będącego rachunkiem rozliczeniowym). Inna niejasność, która pojawia się w końcowej części definicji uŝytkownika karty płatniczej, dotyczy zwrotu którą zawarł z dostawcą. Z treści przepisu nie wynika, czy umowę z dostawcą zawiera uŝytkownik, czy posiadacz karty (zapewne projektodawcom 20

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777)

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 2012 r. Projekt z dnia 23 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 1), 2) Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych Warszawa, dnia 18-19

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. Projekt z dnia 29.07.2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31 października 2012 r. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców Al. Jerozolimskie 92 Warszawa

Warszawa, 31 października 2012 r. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców Al. Jerozolimskie 92 Warszawa Warszawa, 31 października 2012 r. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców Al. Jerozolimskie 92 Warszawa zarejestrowany pod numerem KRS 384136 przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej Warszawa, 31.10.2012 Do Komisji Ustawodawczej First Data Polska, właściciel marki POLCARD i największy polski agent rozliczeniowy, w załączeniu przekazuje swoje uwagi do projektu Ustawy w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437) Warszawa, 10 września 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 437) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa dodaje do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 Czy odsetki, którymi obciąŝany jest rachunek klienta z tytułów róŝnych produktów kredytowych (Dt rk klienta Ct rk wewnętrzny banku) lub odsetki,

Bardziej szczegółowo

Sektor Usług Finansowych Rynki Kapitałowe

Sektor Usług Finansowych Rynki Kapitałowe Sektor Usług Finansowych Agata Jurga Radca prawny Sektor Usług Finansowych Rynki Kapitałowe +48 883 323 456 a.jurga@kochanski.pl Szymon Gałkowski Adwokat, Partner Sektor Usług Finansowych Rynki Kapitałowe

Bardziej szczegółowo

KNF: Bankowe karty prepaid niezgodne z obowiązującymi przepisami

KNF: Bankowe karty prepaid niezgodne z obowiązującymi przepisami KNF: Bankowe karty prepaid niezgodne z obowiązującymi przepisami Paweł Tański Radca prawny Doktorant w INP PAN Takie stanowisko wynika wyraźnie z pism Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lipca br. oraz

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

Bardziej szczegółowo

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej; ogół czynności związanych z wykonywaniem zapłat; jego przedmiotem jest dokonywanie płatności, zwanych

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia Paweł Widawski Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski Mobilne płatności? Dostawcy źródła pieniądza Dostawcy systemu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne. Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04.

Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne. Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04. Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04.2012 Agenda Ewolucja pojęcia pieniądz elektroniczny Czy pieniądz

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku niepublicznym

Transakcje na rynku niepublicznym Transakcje na rynku niepublicznym 1) ZłoŜenie instrumentów finansowych do depozytu rynku niepublicznego jako transakcja podlega rejestracji. Ustawa jednak nie określa sposobu wyliczenia jej wartości, w

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Agnieszka Wachnicka Ministerstwo Finansów Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Forum

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Usługi płatnicze w dyrektywie 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

Usługi płatnicze w dyrektywie 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego Usługi płatnicze w dyrektywie 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego Wstęp 13 listopada 2007 r. została uchwalona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/64/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza

Uzasadnienie. września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza Uzasadnienie Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 199 poz tj. Dz.U poz. 1572

Dz.U Nr 199 poz tj. Dz.U poz. 1572 Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 tj. Dz.U. 2016 poz. 1572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA

znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 znak sprawy: PN-06-2013 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA Dotyczy: dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN Pytanie 1 Zapisy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW Słowniczek Wydawca/Akceptant Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy św. Teresy 109; Sklep - połoŝony na terytorium Polski sklep Wydawcy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/122 Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 873, 1916, z 2015 r. poz. 1764, 1830. o usługach płatniczych 1)

Bardziej szczegółowo

Opłaty w ustawie o usługach płatniczych oraz projekcie drugiej dyrektywy o usługach płatniczych - wybrane aspekty

Opłaty w ustawie o usługach płatniczych oraz projekcie drugiej dyrektywy o usługach płatniczych - wybrane aspekty Opłaty w ustawie o usługach płatniczych oraz projekcie drugiej dyrektywy o usługach płatniczych - wybrane aspekty dr Michał Grabowski radca prawny www.mgrabowski.pl 1 Rodzaje opłat Opłaty z tytułu wykonywania

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany ustawy o odpadach. NaleŜy rozwaŝyć dokonanie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu Załącznik do Uchwały Nr 24/02/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w śaganiu z dnia 28 września 2012 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Patrycja Słoma Naczelnik Wydziału Systemów i Usług Płatniczych Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Koncepcja transpozycji dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) Warszawa, dnia 6 września 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) I. Cel i przedmiot ustawy Celem nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Wprowadzone zmiany mieszczą się w granicach delegacji ustawowej do wydania ww. rozporządzenia.

Uzasadnienie. Wprowadzone zmiany mieszczą się w granicach delegacji ustawowej do wydania ww. rozporządzenia. Uzasadnienie Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności wynika ze zmiany przepisów ustawy Kodeks postepowania cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy rynku kapitałowego

Uczestnicy rynku kapitałowego Uczestnicy rynku kapitałowego Klasyfikacja uczestników rynku kapitałowego Firmy inwestycyjne Agenci firm inwestycyjnych Banki powiernicze Kluby inwestorów Maklerzy i doradcy inwestycyjni Inwestorzy Emitenci

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

3.1 Organizowanie rozliczeń pieniężnych jest jednym z obowiązków nałożonych na NBP 4. Prezes NBP

3.1 Organizowanie rozliczeń pieniężnych jest jednym z obowiązków nałożonych na NBP 4. Prezes NBP wzajemnych zobowiązań i należności lub (iv) instytucji kredytowej lub banku zagranicznego. W odniesieniu do rozliczeń przeprowadzanych przez inny bank lub w drodze bezpośredniej wymiany zlecań płatniczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Nadzór nad dostawcami usług płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Wstęp Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych - implementacja Dyrektywy 2007/64/WE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 96/16. Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 96/16. Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 96/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 stycznia 2017 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze jako podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. 19 listopada 2008 r.

Banki Spółdzielcze jako podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. 19 listopada 2008 r. Banki Spółdzielcze jako podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 19 listopada 2008 r. Podstawy prawne prowadzenia przez banki spółdzielcze działalności pośredniczenia w zbywaniu

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 24 września 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.13/2015 Dot.:FN7.700.14-5.2015 Pani Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W związku

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2006 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 1 ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych.

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2005 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Informacje ogólne pieniądz elektroniczny wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych1) 2)

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych1) 2) Dziennik Ustaw Nr 199 11270 Poz. 1175 1175 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych, w tym: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 1),2)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn.

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora?

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Paweł Bułgaryn Ministerstwo Finansów IV Forum Usług Płatniczych Warszawa, 29 października 2015 Skąd pomysł

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r.

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r. Teksty Fim@ngo Opracowanie dotyczące przykładowego rozliczenia róŝnic kursowych. PoniŜej przykłady transakcji proszę określić czy właściwy kurs został zastosowany i jak rozliczyć róŝnice kursowe 1. R-ek

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY C 193/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2014 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy : 1. Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 873

Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 873 Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 873 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Projekt z dnia 16 lutego 2010 r. Ustawa z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2484/12 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r. Luiza Łamejko po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Gdańsk, 28.04.2011 r. Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Beneficjent, podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych

Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych Bardzo często w skład gospodarstwa rolnego wchodzą równieŝ grunty, które nie stanowią własności rolnika lecz są przez niego dzierŝawione lub teŝ

Bardziej szczegółowo