Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Złap Zająca w Centrum Handlowym Poznań City Center, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/5, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: , zwana dalej Organizatorem. 3. Zaplecze technologiczne Konkursu zapewnia SDG Sp. z o.o. w Poznaniu. 4. Konkurs prowadzony jest w punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Centrum Handlowego Poznań City Center przy ul. Matyi 2 w Poznaniu, otwartych dla klientów w czasie trwania Konkursu i sprzedających produkty i usługi. Listę punktów handlowych i usługowych biorących udział w konkursie zawiera załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu 5. Czas trwania Konkursu (rejestracja): od dnia 19 marca 2015r. do dnia 29 marca 2015 r., w następujących godzinach: a. poniedziałek niedziela: od 11:00 do 21:00 b. niedziela 29.03: od 11:00-15:30 6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie Kuponu z kodem kreskowym, zwanego dalej Kuponem konkursowym. 2. Kupony konkursowe dostępne będą na stoisku konkursowym znajdującym się na poziomie 1 (obok fontanny) lub u hostessy na pasażu Poznań City Center. 3. Warunkiem otrzymania jednego Kuponu konkursowego jest zakupienie dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej wymienionej w załączniku numer 2 znajdującej się na terenie Centrum Handlowego Poznań City Center (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, wyrobów z tytoniu, leków, transakcji dokonanych w kantorze oraz doładowań typu pre-paid) w okresie 19 marca marca 2015 r. i uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury o wartości brutto co najmniej 50,00 PLN. 4. Jeden dowód zakupu na kwotę co najmniej 50 zł brutto upoważnia Uczestnika do otrzymania jednego Kuponu. W przypadku zakupu produktów o wartości będącej wielokrotnością kwoty 50 złotych brutto na jednym dowodzie zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje proporcjonalna większa liczba Kuponów. 5. Paragony fiskalne lub faktury opiewające łącznie na kwotę niższą niż 50,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) lub nie spełniające pozostałych warunków zawartych w punkcie II. 3, nie upoważniają do odbioru Kuponu konkursowego. 1

2 6. Z udziału w konkursie wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki) dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media, transakcje związane ze skupem/wymianą/wyceną metali i kamieni szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid - dokonane w dowolnym sklepie/punkcie na terenie Centrum Handlowego Poznań City Center. 7. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu dokumenty, nie potwierdzające dokonania zakupu/-ów (w ramach Konkursu oraz w rozumieniu niniejszego Regulamin) - nie będące wydrukami z kas fiskalnych lub - wydanymi na ich podstawie - fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Konkursem znajdujący się na terenie Centrum Handlowego Poznań City Center. 8. W przypadku pojawienia się na paragonie fiskalnym lub fakturze wyrobów wyłączonych z Konkursu tj. wyrobów alkoholowych, doładowań typu prepaid, leków refundowanych, zakładów w grach hazardowych i liczbowych oraz wyrobów z tytoniu, łączna wartość paragonu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty spełnione zostaną warunki z punktu II. 3, paragon fiskalny lub faktura VAT zostanie dopuszczona do Konkursu. 9. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami są pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią następujące warunki: a. Posiadają paragony fiskalne albo faktury spełniające warunki wymienione w pkt II. 3 powyżej i wejdą w posiadanie co najmniej jednego Kuponu konkursowego, zgodnie z warunkami Regulaminu. b. W terminie od 19 do 29 marca 2015 roku zarejestrują się w Konkursie poprzez stand multimedialny i zgłoszą swój udział w Konkursie. c. Na ekranie dotykowym zaznaczą następujące pola: i. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu w Centrum Handlowym Poznań City Center. ii. Jestem pełnoletni/pełnoletnia i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. iii. Nie jestem pracownikiem CH Poznań City Center, nie jestem pracownikiem sklepu znajdującego się na terenie CH Poznań City Center, pracownikiem SDG Sp. z o.o. ani członkiem rodzin pracowników CH Poznań City Center i pracowników sklepów znajdujących się na terenie CH Poznań City Center. Nie pracuję przy obsłudze ani organizacji Konkursu ani nie jestem członkiem rodzin osób pracujących przy obsłudze lub organizacji Konkursu. iv. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez SDG Sp. z o.o. ul. Libelta 29/5, Poznań na potrzeby Konkursu Łap Zająca. 2

3 d. Zeskanują czytnikiem lub wpiszą z użyciem klawiatury numerycznej kod znajdujący się na Kuponie konkursowym i podadzą wymagane dane umożliwiające uczestnictwo w Konkursie, tj. numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko, kod pocztowy, kwoty z paragonów oraz opcjonalnie adres Rozwiążą zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt III poniżej, zwane dalej Zadaniem konkursowym. 11. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie CH Poznań City Center, pracownikami CH Poznań City Center, pracownikami firm obsługujących, związanych umowami z CH Poznań City Center (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób. 12. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 13. Zgłoszenie do Konkursu jest kompletne i poprawne, jeśli umożliwia ustalenie danych osobowych Uczestnika (w tym imienia, nazwiska, wartości z dowodu zakupu, numeru kuponu oraz kodu pocztowego) i numeru telefonu komórkowego o formacie +48 XXXXXXXXX. 14. Uczestnik Konkursu może zarejestrować się na platformie zgłoszeniowej przy użyciu jednego numeru telefonu komórkowego. 15. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu większą liczbę Kuponów konkursowych, jeżeli wejdzie w posiadanie większej liczby Kuponów zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 16. Każdy dodatkowy zarejestrowany przez Uczestnika Kupon konkursowy daje kolejną możliwość rozwiązania Zadania konkursowego oraz szansę na poprawienie wcześniej uzyskanego wyniku. 17. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do rejestracji na platformie zgłoszeniowej jest zobowiązany do opieczętowania paragonów fiskalnych lub faktur VAT, na podstawie których otrzymał Kupon konkursowy. 18. W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne, czytelne i nieuszkodzone Kupony konkursowe. Wzór Kuponu konkursowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 19. W przypadku ewentualnych trudności z zeskanowaniem kodu znajdującego się na Kuponie konkursowym, Uczestnik może dokonać wymiany Kuponu konkursowego na inny na stoisku konkursowym w Centrum Handlowym Poznań City Center. Sytuacja taka poddana zostanie weryfikacji poprawności wprowadzenia kodu i zostanie protokolarnie opisana. 20. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel Centrum Handlowego Poznań City Center. 21. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli uczciwości udziału w Konkursie. 22. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich dowodów zakupu, o których mowa w pkt II.3 na podstawie których zostały wydane Kupony konkursowe w każdym czasie w trakcie trwania Konkursu oraz do dwóch tygodni po jego zakończeniu. 23. W przypadku nie okazania wszystkich dowodów zakupu oraz Kuponów konkursowych zarejestrowanych w Konkursie przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie, jak również, w przypadku wygranej, nie przyznać nagrody. 3

4 III Zasady Konkursu 1. W Konkursie biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w punkcie II powyżej. 2. Po rejestracji uczestnika nastąpi runda testowa oraz trzy rundy konkursowe. 3. Zadanie konkursowe polega na oddaniu trzech strzałów (po jednym w każdej rundzie) do tarczy znajdującej się przed armatką Zającem. 4. Tarcza składa się z pięciu otworów opisanych wartościami od 1 do 5, za które przysługuje od 1 do 5 punktów. 5. Przed oddaniem strzału uczestnik musi upewnić się, że maszyna jest gotowa do działania co zasygnalizują dwa wskaźniki umieszczone po lewej stronie ekranu. 6. Sterowanie armatką odbywa się poprzez dotknięcie na ekranie standu multimedialnego odpowiednich przycisków (góra, dół, prawo, lewo oraz strzał). 7. Przyciski sterujące są zablokowane do momentu, w którym maszyna będzie gotowa do pracy. 8. W każdej rundzie na oddanie strzału uczestnik posiada 20 sekund, w których musi wycelować armatkę Zająca w odpowiedni punkt, a następnie oddać strzał. 9. Po każdym strzale w systemie zostaje zapisany pozostały czas w danej rundzie z dokładnością do milisekund. 10.W przypadku oddania celnego strzału (piłeczka trafiła w otwór tarczy) w systemie zostaje zapisana liczba punktów przyporządkowana do danego otworu w tarczy. 11.Uczestnik konkursu może oddać tylko jeden strzał do tego samego otworu w tarczy. 12.W każdej rundzie liczba punktów uzyskanych za oddanie celnego strzału mnożona jest przez pozostały czas z danej rundy. 13.Na całkowity wynik uzyskany przez uczestnika konkursu składa się suma punktów uzyskanych w trzech rundach. 14.Po ukończeniu gry przez Uczestnika, na ekranie standu multimedialnego wyświetli się komunikat o zakończonej grze oraz zostanie podana uzyskana przez Uczestnika liczba punktów. 15.Wynik rozwiązania zadania konkursowego przez Uczestnika jest rejestrowany przez system informatyczny i zapisywany w bazie danych. IV Nagrody Konkursowe i warunki ich odbioru 1. W konkursie przewiduje się następujące typy wygranych: NAGRODY GŁÓWNE: Laureat numer 1: Dwuosobowa wycieczka do Pragi o wartości PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 222 PLN. Nagroda pieniężna w wysokości 222 PLN zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 4

5 Laureat numer 2: Telewizor LG 40UB800V o wartości 1 980,00 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 220 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 220 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku Laureat numer 3: Rower o wartości PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 212 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 212 zł PLN zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku NAGRODY DNIA: Nagrody za dzień Laureat numer 1: Redmond MultiCooker White RMC-M4500E o wartości 541 PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 61 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 61 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagrody za dzień Laureat numer 1: Ekspres do kawy Saeco Poemia o wartości 590 PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 66 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 66 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 5

6 Nagrody za dzień Laureat numer 1: Odkurzacz Zelmer Aquawelt o wartości 700 PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 78 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 78 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku Nagrody za dzień Laureat numer 1: Kino domowe Philips o wartości 770 PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 86 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 86 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku 6

7 Nagrody za dzień Laureat numer 1: ASUS Fonepad 7 Black o wartości 920 PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 102 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 102 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku Nagrody za dzień Laureat numer 1: Laptop Lenovo o wartości PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 163 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 163 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku 7

8 Nagrody za dzień Laureat numer 1: Dron Parrot AR Drone 2.0 wraz dodatkowym akumulatorem o wartości PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 184 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 184 zł zostanie Nagrody za dzień Laureat numer 1: irobot Roomba 620 o wartości PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 189 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 189 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku Nagrody za dzień Laureat numer 1: Microsoft XBOX one o wartości PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 200 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 200 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku 8

9 Nagrody za dzień Laureat numer 1: Kamera Go Pro Hero4 o wartości PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 252 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 252 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku Nagrody za dzień Laureat numer 1: Aparat cyfrowy lustrzanka Nikon D5200 o wartości PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 300 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 300 zł zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 9

10 2. W celu odebrania nagrody, Klient musi posiadać oryginały dowodów zakupu (paragony lub faktury VAT za dokonane zakupy zgodnie z pkt. II.1). 3. Przekazanie nagrody odbędzie się w dniu r. niezwłocznie po weryfikacji Kuponu konkursowego, paragonów lub faktur VAT na zakup towaru, a w szczególności imienia, nazwiska Uczestnika (na podstawie dokumentu tożsamości) i wypełnieniu protokołu przekazania nagrody. 4. Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę. 5. Laureaci pod rygorem utraty prawa do nagrody nie mogą dokonać zwrotu towarów zakupionych na podstawie dowodów zakupu, w stosunku do których został wydany Kupon konkursowy stanowiący podstawę zarejestrowania i wygrania w/w nagród. 6. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę dnia w trakcie trwania konkursu. V Zasady typowania Laureatów Konkursu NAGRODY DNIA 1. Nagrody dnia w konkursie przeznaczone są dla uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego w tzw. rankingach dnia, które będą generowane począwszy od dnia r. do dnia r. 2. Rankingi dnia będą generowane w następujący sposób na zakończenie dnia konkursowego z bazy zgłoszeń komputer wygeneruje listę rankingową osób, które wzięły udział w konkursie w ciągu danego dnia konkursowego. Lista rankingowa tworzona jest począwszy od osoby, która uzyskała najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska identyczny wynik rozwiązania zadania konkursowego wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska uczestnik, który zarejestrował paragon na wyższą kwotę. Laureatami nagrody dnia są osoby znajdujące się na trzech pierwszych miejscach w wygenerowanym rankingu dnia. 3. O wygraniu nagrody dnia uczestnicy zostaną powiadomieni wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji w konkursie na standzie multimedialnym w następny dzień roboczy w trakcie trwania konkursu z wyłączeniem laureatów z dnia Laureaci z tego dnia otrzymają wiadomość SMS w dniu kolejnym 4. Organizator konkursu może zażądać od Laureata okazania wszystkich dowodów zakupu na podstawie których otrzymał wszystkie zarejestrowane w systemie kupony konkursowe. Brak któregokolwiek z paragonów lub kuponu konkursowego może wykluczyć Laureata z listy zwycięzców. 10

11 5. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata konkursu, nagroda przechodzi na własność Organizatora. 6. Nagrody dnia będą do odebrania u hostessy na stoisku konkursowym w dniu finału tj roku po zakończeniu finału. NAGRODY GŁÓWNE 1. W dniu o godzinie 16:00 odbędzie się finał konkursu. 2. Do ścisłego finału zostanie zaproszonych dziesięć osób, które uzyskały najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego. 3. Do finału mogą przystąpić osoby, które stawią się osobiście, posiadają ważny dokument tożsamości, paragon(y), na podstawie których został wydany kupon konkursowy oraz zarejestrowany kupon(y) konkursowy. 4. W dniu po zamknięciu możliwości rejestracji w konkursie tj. po godzinie 15:30 system na podstawie zarejestrowanych wyników, wygeneruje TOP listę osób, które uzyskały najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego. 5. W dniu o godzinie 16:00 osoba prowadząca (konferansjer) otrzyma TOP listę osób z najlepszymi wynikami z której będzie wyczytywała poszczególne osoby zaczynając od osoby, która uzyskała najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego. 6. Jeśli po trzykrotnym wyczytaniu Uczestnik Konkursu nie stawi się przed Komisją to Komisja Konkursowa uznaje nieobecność Uczestnika i jego niezdolność do zakwalifikowania się do Finału. 7. Konferansjer wyczytuje kolejne osoby z listy, aż do momentu kiedy Komisja Konkursowa skompletuje pełną dziesiątkę finałową osób spełniających warunki regulaminu. 8. Warunkiem przystąpienia do rozgrywki finałowej jest osobiste stawienie się przed Komisją Konkursową w dniu o godz , przedstawienie paragonu za dokonane zakupy, za pomocą których Uczestnik wszedł w posiadanie kuponu konkursowego zgodnie z par II pkt. 2 niniejszego regulaminu, przedstawienie kuponu konkursowego oraz wylegitymowanie się dowodem tożsamości. Brak któregokolwiek z w/w dokumentów dyskwalifikuje daną osobę z przystąpienia do finału. 9. Niespełnienie jakiegokolwiek z punktów regulaminu uniemożliwia wejście uczestnika do finału konkursu. Finał konkursu Złap Zająca rozgrywka finałowa 10.Do rozgrywki finałowej przechodzą osoby wytypowane zgodnie z założeniami pkt powyżej 11.Wszyscy Uczestnicy rozgrywki finałowej zostaną poproszeni o rozwiązanie zadania konkursowego na zasadach opisanych w punkcie III 11

12 12.Trzy osoby, które w I Etapie Finału uzyskają najlepszy wynik przechodzą do kolejnego etapu finałowego, w którym ponownie uczestnicy rozwiążą zadanie konkursowe na warunkach opisanych w punkcie III oraz III 13.Zadanie konkursowe winno być rozwiązywane samodzielnie. Komisja Konkursowa może zdyskwalifikować od dalszego udziału osobę, co do której poweźmie uzasadnione przypuszczenia, iż nie rozwiązuje zadania konkursowego samodzielnie. 14.Zwycięzcą Finału zostanie osoba, która zdobędzie najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego 15.W przypadku, gdyby w I Etapie Finału lub w Ścisłym Finale dwie lub więcej osób uzyskały taki sam wynik, wówczas między tymi osobami przeprowadzona zostanie Dogrywka o prawo do wejścia do Ścisłego Finału (w przypadku równowagi w I Etapie Finału) lub o prawo do Nagrody Głównej (w przypadku równowagi w Ścisłym Finale). 16.Dogrywka polegać będzie na rozwiązaniu zadania konkursowego na warunkach opisanych w pkt. III oraz III 17.Każdy z Laureatów Konkursu, aby móc odebrać nagrodę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich oryginałów paragonów lub oryginałów faktur na podstawie których zostały wydane Kupony Konkursowe oraz do przedłożenia wszystkich zarejestrowanych Kuponów Konkursowych. 18.Organizator konkursu może zażądać od Laureata okazania wszystkich paragonów konkursowych na podstawie których otrzymał wszystkie zarejestrowane w systemie kupony konkursowe. Brak któregokolwiek z paragonu może wykluczyć Laureata z listy zwycięzców. 19.Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność Laureata i wylegitymowanie się dowodem tożsamości ze zdjęciem. 20.Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. 21.Odbiór nagród głównych będzie możliwy dnia roku. 22.Laureat nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody lub zamiany na inną nagrodę. 23.Laureaci Nagród Głównych zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia podatkowego, na podstawie którego Organizator (jako płatnik) zapłaci podatek dochodowy od otrzymanej nagrody w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. VI Reklamacje 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do dnia roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje dostarczone do Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane. 12

13 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni (słownie: siedmiu dni) od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez składającego reklamację. VII Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu 1. Regulamin dostępny jest na stoisku konkursowym oraz na standach multimedialnych w czasie trwania Konkursu. 2. Wyciąg z Regulaminu umieszczony jest na Kuponach konkursowych. 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom. VIII Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich, niezwiązanych z organizacją Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z mogącymi powstać sporami dotyczącymi własności zarejestrowanych przez Uczestników Kuponów. 3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla siedziby Organizatora. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 13

14 Załącznik numer 1: wzór Kuponu konkursowego 14

15 Załącznik numer 2. Lista najemców biorących udział w konkursie ORANGE PLUS GSM FOTO JOKER TELAKCES.COM PARIS OPTIQUE PIOTR I PAWEŁ TOYRUS EMPIK TK MAXX ISPOT CINNABON KAKADU SUPER PHARM PLAY T-MOBILE MANI PEDI KRAKOWSKI KREDENS TUI 5 A SEC MARILYN SKŁAD KAWY YOGOMANIA KOLPOLTER JEAN LOUIS DAVID YVES ROCHER ORGANIQUE ITAKA METRIX RUCH BLOCH OPTYK MATRAS 1 MINUTE BERSHKA PULL&BEAR PROMOD STRADIVARIUS CARRY VENEZIA TERRANOVA SWAROVSKI CALZEDONIA LOREAL GATTA ORSAY 15

16 KAZAR RESERVED H&M MCDONALDS I PIĘTRO OWOCOWY RAJ PARTER SWISS VIU VIU BIJOU BRIGITTE VISION EXPRESS APART DALIA PIERRE CARDIN VAGABOND JUBITOM MOUNT BLANC WÓLCZANKA W.KRUK TRIUMPH INGLOT GINO ROSSI RYŁKO ROYAL COLLECTION ANIA KRUK OFFICE SHOES ROSSMANN SPORTS DIRECT ECCO NEO HOUR PASSION MANGO SEPHORA CAMAIEU TALLY WEIJL SIZEER 4FACES BENETTON MOHITO SINSAY VISSAVI WOJAS AGGI PRÓCHNIK GABOR FRESH! NA ZDROWIE ZIELONY ZAKĄTEK WEZYR 16

17 PANDORA BYTOM BY INSOMNIA VILLEROY&BOCH PURE CUBUS CCC HOME&YOU CROPPTOWN VANS LEE WRANGLER MARTES SPORT SMYK BOBOQ CENTRO PIZZA HUT KARI BADURA CONHPOL ONLY PASMANTERIA KRAKOWSKA CITY SPORT SATURN PRETTY ONE VISTULA LAVARD ZIAJA ATLANTIC TWOJE SOCZEWKI TIME TREND YES WILLSOOR SEVI ORIENTAL OLIMP THAI WOK SPHINX SALAD STORY GUACNOLE MCDONALDS II PIĘTRO SUBWAY APETITO NORTH FISH KFC PIZZA DOMINIUM CHINA TOWN 17

18 CIPO AND BAXX COTTON LOVERS KIKO MILANO AGGI BOUTIQUE BIELIZNY MONNARI TOUS PURE JATOMI FITNESS ŚWIAT KSIĄŻKI BLOCH LIFESTYLE BURGER KING HOUSE 4F 3P. DEICHMANN DIVERSE DIVERSE WOMAN BIG STAR WITTCHEN DOUGLAS LOCCITANE FRASCO MAC SAMSONITE VALENTINI LAVANTIL APART EXCLUSIVE SIMPLE KINDERPLANETA PETERSON GINA PACCI COZABUTY HI MOUNTAIN BACCA SCRITTORINI CUKIERNIA SOWA PETITE BELLE LIZZARAN CANTINA MARIACHI GRYCAN EXPRESS MARCHE PASTA CITY ROCK&RIBS GOLDEN ROSE WYJĄTKOWY PREZENT AMI BIJOU FONMIX KUKARTKA PAESE SINDBAD FONX 18

19 ATELKOM MOLEX TCHIBO RAINBOW TOURS Poznań, 19 marca 2015 roku. 19

I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału

I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Kupuj i Wygrywaj w Centrum Handlowym Plac Unii City Shopping, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BRYLANTOWA SILESIA

REGULAMIN KONKURSU BRYLANTOWA SILESIA Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU BRYLANTOWA SILESIA 1. Organizatorem Konkursu BRYLANTOWA SILESIA (dalej Konkurs ) jest Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Chorzowska 109a, wpisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą,,licytacja. w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą,,licytacja. w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą,,licytacja w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach 1. Postanowienia ogólne regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DRZEWO KORZYŚCI

REGULAMIN KONKURSU DRZEWO KORZYŚCI REGULAMIN KONKURSU DRZEWO KORZYŚCI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą DRZEWO KORZYŚCI (dalej jako: Konkurs).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo