Regulamin Promocji UCL/Adidas A. Regulamin Konkursu MasterCard Bezcenne Niespodzianki UEFA ( Konkurs ).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji UCL/Adidas 2015. A. Regulamin Konkursu MasterCard Bezcenne Niespodzianki UEFA ( Konkurs )."

Transkrypt

1 Regulamin Promocji UCL/Adidas 2015 A. Regulamin Konkursu MasterCard Bezcenne Niespodzianki UEFA ( Konkurs ). 1. Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na poniższe warunki. 2. Konkurs zorganizowany jest przez MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia ("MasterCard") na terytorium Polski. 3. Konkurs trwać będzie od 6 marca do 14 maja 2015 r. ("Czas Trwania Konkursu") i dostępny będzie pod adresem: priceless.com/surprises/ucl ("Witryna"). 4. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik musi: (i) być posiadaczem karty płatniczej MasterCard wydanej w Polsce, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Bank Pekao ); oraz (ii) mieć miejsce zamieszkania na terenie Polski (iii) musi być osobą pełnoletnią. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MasterCard oraz Banku Pekao, członkowie ich rodzin czy krewni do drugiego stopnia, czy osoby, z którymi pozostają w związku osobistym, ani osoby, spółki i usługodawcy współpracujący z MasterCard oraz Bankiem Pekao, ani ich pracownicy członkowie ich rodzin, krewni do drugiego stopnia czy osoby, z którymi pozostają w związku osobistym. 5. Poniżej podano zasady przystąpienia do Konkursu w Czasie Trwania Konkursu: a. Aby przystąpić do Konkursu, uczestnik musi zarejestrować się na Witrynie. W tym celu należy podać następujące dane osobowe: - Imię - Nazwisko - Wybrane hasło - Adres - Uczestnik będzie zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytanie motywacyjne Wpisz czemu to właśnie Ty powinieneś wygrać?, w rozmiarze nieprzekraczającym 300 znaków, w języku polskim. Do Konkursu można również przystąpić używając konta Google+ lub Facebook. Jednakże, należy pamiętać, że uczestnik może zarejestrować się tylko raz, korzystając wybranej metody. W przypadku próby wielokrotnej rejestracji, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook lub Google+, ani też nie jest z nim związany. Serwis Facebook oraz Google+ nie ponoszą odpowiedzialności za

2 organizację i przeprowadzenie Konkursu wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi MasterCard. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że odpowiedź na pytanie w Konkursie stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości, oraz przysługują mu wszelkie prawa do udzielonej odpowiedzi i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone b. Konkurs składać się będzie z pięciu (5) etapów ("Etap"), zgodnie z poniższym harmonogramem: Etap 1: 6-19 marca 2015 r. Etap 2: 20 marca 2 kwietnia 2015 r. Etap 3: 3 16 kwietnia 2015 r. Etap 4: kwietnia 2015 r. Etap 5: 1-14 maja 2015 r. c. Do Konkursu można przystąpić na dowolnym Etapie. 6. Nagrody przyznawane będą po zakończeniu każdego Etapu ( Nagroda Etapu ) oraz na koniec Okresu Promocji ("Nagroda Główna"). 7. Nagrody Etapu będą przyznawane w następujący sposób: a. Uczestnicy muszą zarejestrować się na stronie internetowej Witrynie i podać swoje imię i nazwisko, hasło, adres oraz udzielić odpowiedzi na pytanie motywacyjne. b. Zarejestrowani uczestnicy mogą brać udział w quizach z wiedzy ogólnej ( Mecz ) po zalogowaniu się na Witrynie. c. Podczas każdego Meczu, uczestnicy będą odpowiadać na pięć losowo wybranych pytań wielokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź uznana będzie za gol. Uczestnicy, którzy odpowiedzą poprawnie na przynajmniej trzy (3) pytania, wygrywają Mecz i otrzymują punkt, do maksymalnie pięciu (5) punktów na każdy Etap. d. Na każdym Etapie można zagrać maksymalnie w pięciu (5) Meczach. e. Mecze można rozgrywać na raz w ramach jednego Etapu, lub w wybranym czasie, w trakcie trwania danego Etapu.

3 f. Zwycięzcy danego Etapu wyłaniani będą na podstawie liczby punktów uzyskanych w danym Etapie (maksymalnie do 5 punktów). g. Jeżeli zwycięzcy nie można ustalić na podstawie ilości zebranych punktów (np. w przypadku remisu), w takim przypadku zwycięzca zostanie wyłoniony spośród wszystkich uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów na podstawie liczby poprawnych odpowiedzi udzielonych na pytania (maksymalnie do 25). h. Jeżeli na podstawie takiego rankingu nie będzie można wyłonić zwycięzcy (np. w przypadku remisu), zwycięzca wyłoniony zostanie wyłącznie na podstawie odpowiedzi na pytanie motywacyjne. Odpowiedzi oceniać będzie komisja powołana przez MasterCard. Autor najbardziej kreatywnej, interesującej i zabawnej odpowiedzi wybrany przez komisję wygra Nagrodę Etapu. i.zwycięzcy Etapu nie biorą udziału w rywalizacji o Nagrodę Etapu w kolejnych Etapach, a ich wyniki nie są brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców kolejnych Etapów (jednak wyniki te liczą się w rywalizacji o Nagrodę Główną). 8. Nagroda Główna przyznana będzie w następujący sposób: a. O Nagrodę Główną ubiegać się będą mogli wyłącznie uczestnicy, którzy wzięli udział w co najmniej jednym Etapie zgodnie z powyższymi zasadami. b. Należy pamiętać, że można nadrobić brakujące mecze w danym Etapie (np. jeżeli uczestnik przystąpił do gry w Etapie 4, może nadal rozegrać 15 meczy tzw. meczy bonusowych w celu uzyskania punktów bonusowych, które zaliczane będą na poczet rankingu do Nagrody Głównej przy czym takie punkty bonusowe nie będą zaliczane na poczet punktów w ramach danego Etapu). c. Dla celów punktu 8(f) ranking ustalany będzie na podstawie liczby punktów uzyskanych we wszystkich Etapach łącznie (maksymalnie 25 ). d. Dla celów punktu 8(f) ranking uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów, ustalany będzie na podstawie liczby poprawnych odpowiedzi udzielonych we wszystkich Etapach łącznie (maksymalnie 125 ). e. Aby uniknąć wątpliwości, użytkownik, który uzyskał 10 punktów i udzielił poprawnych odpowiedzi na 50 pytań uzyska wyższy wynik, aniżeli użytkownik, który uzyskał 9 punktów i udzielił poprawnych odpowiedzi na 51 pytań. Taki

4 sam system obliczania wyników zastosowany będzie w przypadku Nagród Etapu. f. O Nagrodę Główną ubiegać się będzie mogło wyłącznie 20 użytkowników, którzy uzyskali najlepsze wyniki zgodnie z Rankingiem. W przypadku remisu na miejscu 20, wszyscy uczestnicy, którzy zajęli od 20 miejsca wzwyż będą mogli ubiegać się o Nagrodę Główną. Zwycięzca Nagrody Głównej zostanie wyłoniony spośród 20 uczestników (lub większej ich liczby, w przypadku remisu na miejscu 20) na podstawie odpowiedzi na pytanie motywacyjne. Odpowiedzi oceniać będzie komisja powołana przez MasterCard. Autor najbardziej kreatywnej, interesującej i zabawnej odpowiedzi wybrany przez komisję wygra Nagrodę Główną. 9. Promocja kończy się 14 maja 2015 r. o godz. 23:59:59. CET. 10. W Konkursie nie mogą brać udziału agenci (np. przedstawiciele UEFA) ani kluby piłki nożnej (w tym ich pracownicy). 11. Nagrody Etapu wymienione zostały na końcu niniejszego Regulaminu. 12. Nagroda Główna stanowi dwa bilety na mecz finałowy Ligi Mistrzów UEFA 2015 w Berlinie i obejmuje bilety lotnicze oraz nocleg w hotelu o wartości od EUR. Więcej informacji na temat nagród można znaleźć na Witrynie. Zwycięzca Nagrody Głównej ogłoszony zostanie 22 maja 2015 r. 13. a. Wyniki Konkursu i zwycięzcy poszczególnych Etapów ogłoszeni zostaną na Witrynie 20. dnia po zakończeniu poszczególnych Etapów, a zwycięzca Nagrody Głównej w dniu 22 maja 2015 r.. Zwycięzcy zostaną również powiadomieni pocztą elektroniczną o wygranej oraz poproszeni o przesłanie danych adresowych celem przekazania Nagrody. MasterCard ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników w Witrynie podejmie co najmniej trzy próby kontaktu ze zwycięzcą poprzez przesłanie mu pocztą elektroniczną informacji o zwycięstwie oraz prośbą o wskazanie danych do przekazania Nagrody. Do momentu przekazania nagrody MasterCard ma prawo weryfikacji czy zwycięzca jest posiadaczem karty MasterCard wydanej przez Bank Pekao. Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem, w szczególności w przypadku niemożliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w tym w przypadku niepodania prawidłowych danych

5 niezbędnych do przekazania nagrody, braku potwierdzenia przez zwycięzcę faktu posiadania karty MasterCard wydanej przez Bank Pekao, podania danych nieprawidłowych lub w przypadku niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcą zgodnie z powyższym lub brakiem odpowiedzi zwycięzcy na przesłaną pocztą elektroniczną prośbę o wskazanie danych w terminie 7 dni od ogłoszenia Wyników w Witrynie, MasterCard może zdecydować o utracie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody, a Nagroda pozostaje własnością MasterCard. Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody na inną. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego. b. Nagrody zostaną wydane w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania od zwycięzcy przez MasterCard danych niezbędnych do wydania nagrody, z uwzględnieniem pkt C. 2 Polityki Prywatności Promocji. Nagrody zostaną przesłane kurierem na wskazany przez zwycięzcę adres. 14. Nagrody w postaci wycieczek realizowane będą bezpośrednio u wybranego agenta MasterCard. Termin każdej z wycieczek jest ustalony z góry, np. Mecz Finałowy Ligi Mistrzów UEFA. Terminów wycieczek nie można przekładać. Wycieczek nie można zamienić na pieniądze. 15. Każdy zwycięzca udziela zezwolenia na opublikowanie jego/jej imienia i nazwiska na Witrynie, w zawiadomieniu o wygranej przesyłanym pocztą elektroniczną oraz w różnych mediach społecznościowych z informacją na temat Konkursu 16. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z listą nagród i że uprawniony jest do otrzymania i wykorzystania nagród. W szczególności, w przypadku Nagrody Głównej, uczestnik musi być w stanie odbyć podróż lotniczą oraz być uprawniony do wjazdu na terytorium Niemiec w celu uczestniczenia w meczu finałowym Ligi Mistrzów UEFA MasterCard nie będzie ponosić odpowiedzialności ani uczestniczyć w załatwianiu podróży, posiłków, noclegów czy wizy oprócz tych wymienionych w punkcie 12 powyżej, ani ponosić związanych z tym kosztów. Zwycięzcy mają prawo odmówić przyjęcia nagrody.

6 17. Uczestnicy mogą wycofać zgodę na uczestnictwo w Konkursie w dowolnym czasie, pisząc na adres: W takim przypadku uczestnictwo w Konkursie zostanie automatycznie zakończone. 18. W przypadku wycofania zgody, MasterCard powiadomi wszystkich swoich wykonawców, którzy zaangażowani są w organizację Konkursu. 19. Zasady Ochrony Prywatności obowiązujące w związku z Konkursem MasterCard Bezcenne Niespodzianki UEFA obowiązywać będą również wobec przetwarzania danych osobowych przekazanych przez uczestników do MasterCard w związku z Konkursem. 20. MasterCard zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie odpowiedzi na pytanie motywacyjne, o ktorym mowa w pkt 5, niespełniające kryteriów określonych w Regulaminie, uniemożliwiające dokonanie jego oceny przez komisję powołaną przez MasterCard, zawierające treści niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralne lub naruszające obowiązujące przepisy prawa. 21. Wszelkie reklamacje w sprawie Konkursem MasterCard Bezcenne Niespodzianki UEFA należy kierować na następujący adres Reklamacje rozpatrywane będą przez MasterCard w ciągu 21 dni od ich otrzymania przez MasterCard. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Decyzja MasterCard dotycząca reklamacji nie pozbawia uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 22. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza odpowiedzialności z tytułu oszustwa, umyślnego wprowadzenia w błąd, śmierci lub obrażeń ciała czy innego rodzaju odpowiedzialności, której nie można wyłączyć czy ograniczyć zgodnie z prawem. 23. Niniejszy Konkurs podlega wyłącznie prawu polskiemu, a wszelkie spory jego dotyczące będą przedmiotem niewyłącznej jurysdykcji polskich sądów. 24. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się nieważne, nie będzie mieć to wpływu na pozostałe postanowienia. 25. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w Witrynie pod adresem priceless.com/surprises/ucl. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. MasterCard jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem iż takie zmiany nie będą

7 naruszały praw słusznie nabytych przez uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed dokonaniem takiej zmiany. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani przez opublikowanie nowego Regulaminu 26. Poniżej przedstawiono listę Nagród Etapu: Etap 1 - Zestaw x 1: Portable WiFi & Bluetooth Speaker + 16GB TABLET. Łączna wartość: 2877,09 PLN - Przedpłacona karta MasterCard Prepaid o wartości 150 x 2. Łączna wartość:1230 PLN - Sony PlayStation Vita x 1. Łączna wartość: 439,93 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 418,98 PLN x 1. Łączna wartość: 418,98 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 209,49 PLN x 2. Łączna wartość: 418,98 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 104,75 PLN x 10. Łączna wartość: 1047,45 PLN Etap 2 - ZESTAW x1: HTC ONE M8 + Portable WiFi & Bluetooth Speaker. Łączna wartość: 3547,45 PLN - Przedpłacona karta MasterCard Prepaid o wartości 150 x 1. Łączna wartość: 615 PLN - Sony PlayStation Vita x 1. Łączna wartość: 439,93 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 418,98 PLN x 1. Łączna wartość: 418,98 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 209,49 PLN x 2. Łączna wartość: 418,98 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 104,75 PLN x 10. Łączna wartość: 1047,5 PLN Etap 3 - HTC ONE M8 x 1. Łączna wartość: 2719,17 PLN - Przedpłacona karta MasterCard Prepaid o wartości 150 x 1. Łączna wartość: 615 PLN - Sony PlayStation Vita x 1. Łączna wartość: 439,93 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 418,98 PLN x 1. Łączna wartość: 418,98 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 209,49 PLN x 2. Łączna wartość: 418,98 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 104,75 PLN x 30. Łączna wartość: 3142,5 PLN Etap 4

8 - Bluetooth Speaker x 1 Łączna wartość: 828,28 PLN - Przedpłacona karta MasterCard Prepaid o wartości 150 x 1 Łączna wartość: 615 PLN - Sony PlayStation Vita x 2 Łączna wartość: 879,86 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 418,98 PLN x 1 Łączna wartość: 418,98 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 209,49 PLN x 6 Łączna wartość: 1256,94 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 104,75 PLN x 10 Łączna wartość: 1047,45 PLN Etap 5 - SMART TV x 1 Łączna wartość: 2767,36 PLN - Sony PlayStation 4 x 5 Łączna wartość: 5225 PLN - Przedpłacona karta MasterCard Prepaid o wartości 150 x 1 Łączna wartość: 615 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 418,98 PLN x 3 Łączna wartość: 1256,94 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 209,49 PLN x 2 Łączna wartość: 418,98 PLN - Kupon adidas e-store w wysokości 104,75 PLN x 10 Łączna wartość: 104,45 PLN ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH POZYCJI = 37052,07 PLN W związku z faktem, iż w Konkursie przyznawane są między innymi takie Nagrody (przekraczające wartość 760 zł), co do których istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, ustala się dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest MasterCard. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Zgoda dotycząca korespondencji marketingowej Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od MasterCard informacji przypominających o Etapach oraz możliwości zagrania w Meczach opisanych w niniejszym Regulaminie, od czasu do czasu, w trakcie trwania Okresu Promocji. Niezależnie od powyższego Uczestnicy mogą nie wyrazić zgody na otrzymywanie

9 korespondencji marketingowej pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: Nie będzie mieć to wpływu na ich prawo do uczestnictwa czy wygrywania nagród.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. [Postanowienia ogólne] 1 1. Organizatorem konkursu Pokaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Fair Play Bank 2

Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Poznań, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uczestnicy Konkursu... 2 Rozdział 3 Warunki i zasady Konkursu... 4 Rozdział 4 Nagrody...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu ( Organizator ) Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU.

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. Regulamin Konkursu xsocial - wygrywaj kopiując innych! 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole

Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole 1. DEFINICJE Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Dane Osobowe dane osobowe wprowadzone do Serwisu, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo