Regulamin konta upaid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konta upaid"

Transkrypt

1 Regulamin konta upaid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez upaid usług drogą elektroniczną. 2. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki uchwalonym przez Zarząd Spółki, do którego uprawnień naleŝy zmiana treści Regulaminu. 3. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest spółka upaid z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 27/179 wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS , NIP , Regon II Definicje 1. System upaid system pozwalający na powiązanie UŜytkownika z jego kontem, MSISDN oraz kartami płatniczymi pozwalający na wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną. 2. Autoryzacja - potwierdzenie przez UŜytkownika zlecenia płatności. 3. Acquirer ecard SA. Organizacja przeprowadzająca płatność w oparciu o dane wysłane z systemu upaid. 4. Serwis Manager - instytucja wspierająca Merchantów w ramach systemu płatniczego wykonywana poprzez System upaid. 5. Merchant Sklep 6. BOK - Biuro Obsługi Klienta upaid. 7. MSISDN - numer telefoniczny identyfikujący UŜytkownika w sieci Operatora. 8. Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarczający publiczną sieć telekomunikacyjną. 9. Płatność - transfer środków dokonywany za pośrednictwem Systemu upaid. 10. Rejestracja - załoŝenie rachunku ewidencyjnego oraz jego aktywacja w Systemie upaid. Rachunek ewidencyjny jest powiązany z MSISDN. 11. Umowa - umowa zawierana z chwilą Rejestracji pomiędzy upaid a UŜytkownikiem na świadczenie usług w ramach Systemu upaid. 12. UŜytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych uprawniona do korzystania z płatności lub upowaŝniona przez innego UŜytkownika na jego ryzyko i odpowiedzialność; Osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba w wieku pomiędzy 13 rokiem Ŝycia a pełnoletniością moŝe być UŜytkownikiem po wyraŝeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego. 13. PAN szesnastocyfrowy numer karty płatniczej niezbędny do dokonania płatności.

2 14. CVC- kody zabezpieczające karty płatnicze. 15. MOTO- system do obsługi Autoryzacji bez fizycznej obecności Karty. Zlecenie odbywa się poprzez podanie przez UŜytkownika danych jego Karty przez zabezpieczoną stronę www. III Rejestracja 1. Z systemu upaid mogą korzystać jedynie zarejestrowani UŜytkownicy. 2. Rejestracja odbywa się poprzez: Rejestrację bezpośrednio w systemie upaid poprzez stronę https://upaid.pl Rejestrację pośrednią poprzez jednostki oraz banki powiązane umowami partnerskimi z Systemem upaid. 3 UŜytkownik jest identyfikowany w systemie upaid poprzez indywidualny numer MSISDN (numer telefonu). 4 W procesie rejestracji uŝytkownik podaje: Imię i nazwisko Numer telefonu - MSISDN Hasło Adres (opcjonalnie) 5 Aby móc kupować usługi oferowane przez Spółkę UŜytkownik rejestruje: Numer PAN karty płatniczej Datę waŝności karty IV Wyrejestrowanie 1 UŜytkownik rejestrujący się w systemie upaid ma moŝliwość wyrejestrowania się z systemu oraz likwidacji swojego konta poprzez wysłanie prośby o anulację. Prośba o anulację rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych. 2 UŜytkownik po zalogowaniu do systemu upaid moŝe w dowolnym momencie wyłączyć dowolną z zarejestrowanych w systemie upaid kart płatniczych. 3 Konta UŜytkowników nie uŝytkujących systemu upaid przez 90 dni są blokowane. Ich odblokowanie wymaga wysłania na adres prośby o odblokowanie. Prośba o odblokowanie jest rozpatrywana w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania prośby o odblokowanie. 4 Konta UŜytkowników nie uŝytkujących systemu upaid przez kolejne 90 dni od zablokowania są trwale usuwane.

3 V Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną A Usługa Zasileń Pre-Paid 1. Spółka świadczy usługę zasileń kont GSM Pre-Paid będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej Usługą Zasileń GSM PrePaid. 2. Usługa Zasileń GSM PrePaid dotyczy: a. kont przedpłaconych w sieci Orange (w szczególności Orange Go, POP, Jedna Idea mix, jedna Idea na kartę, IdeaMIX, Abonament Limitowany) b. kont przedpłaconych w sieci Plus (w szczególności "Simplus") c. kont przedpłaconych "Sami Swoi" d. kont przedpłaconych w sieci T-Mobile ( w szczególności "Tak-Tak") e. kont przedpłaconych "Heyah" g. kont przedpłaconych "Play" 3. Usługa zasileń GSM PrePaid umoŝliwia zakup doładowań kont GSM PrePaid: a. za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem (załącznik nr 2) lub przy uŝyciu sms-kodów, których specyfikacje moŝna znaleźć pod adresem (załącznik nr 3). 4. Usługa zasileń GSM PrePaid umoŝliwia zasilenia dowolnego numeru telefonu GSM PrePaid dowolną kwotą z ograniczeniem do nominałów dostępnych na stronie oraz w załączniku nr 1. Dla doładowań sms-kodów dodatkowo Spółka ogranicza wartość doładowań do wysokości 100 zł na dzień dla jednego uŝytkownika. B. Usługa Serwis Manager dla CallPay Sp. Z o.o. 1. Spółka świadczy usługę Serwis Manager, polegającą na: rejestracji Kart płatniczych Klientów obsługi w zakresie weryfikacji danych Klienta i karty obciąŝenie karty na zlecenie Klienta CallPay sp. z o.o. 2. Usługa SM dotyczy dokonywania płatności za bilety komunikacji miejskiej i bilety kolejowe, zgodnie ze szczegółową specyfikacją zamieszczoną na stronie callpay.pl 3. Dane Klientów, zebrane w procesie rejestracji przechowywane są w bazie upaid zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PCI DSS. 4. Spółka odpowiedzialna jest za wdroŝenie i utrzymywanie bezpiecznych kanałów przekazywania informacji, a protokoły przekazywania danych stosowane przez Spółkę zapewniają bezpieczeństwo transakcji, płatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych. C. Usługa Serwis Manager dla InPost Finanse.

4 1. Spółka świadczy usługę Serwis Manager, polegającą na: rejestracji Kart płatniczych Klientów obsługi w zakresie weryfikacji danych Klienta i karty obciąŝenie karty na zlecenie Klienta 2. Usługa SM dotyczy dokonywania płatności za rachunki zgodnie ze szczegółową specyfikacją zamieszczoną na stronie inpost.pl 3. Dane Klientów, zebrane w procesie rejestracji przechowywane są w bazie upaid zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PCI DSS. 4. Spółka odpowiedzialna jest za wdroŝenie i utrzymywanie bezpiecznych kanałów przekazywania informacji, a protokoły przekazywania danych stosowane przez Spółkę zapewniają bezpieczeństwo transakcji, płatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych. VI Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną 1. Korzystanie ze świadczonych przez Spółkę Usług wymaga posiadania przez UŜytkownika konta w systemie upaid i numeru telefonu, który jest powiązany z kontem upaid. 2. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Zasilenia GSM PrePaid przy płatnościach za pośrednictwem serwisu upaid.pl zostały określone w załączniku nr 2. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. 3. Szczegółowe zasady korzystania z płatności za pomocą telefonu PrePaid powiązanego z kontem w systemie upaid zostały określone w Załączniku nr 3. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. 4. Zasilenie konta GSM PrePaid rozpoczyna kolejny okres waŝności uzaleŝniony od kwoty zasilenia. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez operatorów GSM są określone w aktualnym cenniku usług poszczególnych operatorów GSM. 5. Zasady korzystania z usług realizowanych przez Callpay zostały określone w regulaminie Callpay, który to nie stanowi integralnej części umowy z uwagi na ograniczony zakres działań wykonywanych przez Spółkę w ramach usługi Serwis Managera dla Callpay ( V pkt. 4 B) a jest dostępny na stronach informacyjnych firmy Callpay 6. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Serwis Managera dla Callpay przy płatnościach za pośrednictwem systemu upaid zostały określone w załączniku nr 4. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. 7. Zasady korzystania z usług realizowanych przez Inpost zostały określone w regulaminie Inpost, który to nie stanowi integralnej części umowy z uwagi na ograniczony zakres działań wykonywanych przez Spółkę w ramach usługi Serwis Managera dla Inpost ( V pkt. 4 C) a jest dostępny na stronach informacyjnych firmy Inpost 8. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Serwis Managera dla Inpost przy płatnościach za pośrednictwem systemu upaid zostały określone w załączniku nr 5. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu.

5 9. Aby uzyskać informacje na temat stanu realizacji usług naleŝy skorzystać z konta w systemie upaid. 10. UŜytkownik akceptując regulamin wyraŝa zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Usług realizowanych w ramach Systemu upaid 11. Dane osobowe UŜytkownika, o których mowa w ust. 1, w zakresie usług realizowanych przez Spółkę przetwarzane są w bazie danych firmy ecard S.A. 12. Dane są zgłoszone i są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926). 10. UŜytkownik moŝe - poprzez zaznaczenie stosownej opcji - wyrazić zgodę na otrzymywanie od upaid faktur drogą elektroniczną. 12. Administratorem zbioru danych osobowych UŜytkownika jest Spółka. VII Finansowanie płatności 1. Za usługi świadczone na rzecz UŜytkownika Spółka obciąŝa go z zarejestrowanej karty płatniczej na zasadach ogólnych transakcji MOTO bez fizycznego udziału karty płatniczej. 2. Transakcja uwaŝana jest za opłaconą tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji danych poprzez Acquirera PAN, data waŝności, kod bezpieczeństwa (opcjonalnie), rodzaj karty (moŝliwość obsługi transakcji MOTO). 3. Odmowa realizacji transakcji nie stanowi podstawy do złoŝenia reklamacji. W przypadku odmowy realizacji transakcji karta płatnicza UŜytkownika nie zostanie obciąŝona. VIII Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług Zasileń GSM PrePaid oraz usług Serwis Managera odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego lub za pośrednictwem Merchanta powiązanego w ramach usługi Serwis Managera z Systemem upaid 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług w ramach usług Serwis Managera odbywa się za pośrednictwem Merchanta powiązanego w ramach usługi Serwis Managera 3. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem dokonania przez UŜytkownika rejestracji w systemie danych, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu. IX Reklamacje A. Reklamacje dotyczące usługi zasileń Pre-Paid 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres Spółki: 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 3. Podstawy reklamacji nie moŝe stanowić: powoływanie się na okoliczność, iŝ zasilenie zostało dokonane na numer nie będący w posiadaniu reklamującego

6 powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada reklamacja usługi, która została wykonana po utracie wyłącznej a niezgłoszonej kontroli nad numerem MSISDN (kradzieŝ, chwilowe pozostawienie telefonu bez kontroli, oddanie telefonu). W takim przypadku UŜytkownik powinien natychmiast zgłosić zdarzenie do BOK (czynne tylko w godzinach pracy upaid spółka z o.o.), jednocześnie logując się i wyłączyć wszystkie karty płatnicze (zobacz IV Wyrejestrowanie), co skutecznie uniemoŝliwi wykonanie jakiejkolwiek transakcji w systemie upaid. 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie UŜytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeŝeń. 5. JeŜeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się pisemnie do UŜytkownika z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi. 6. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania. 7. W przypadku niemoŝności rozpatrzenia reklamacji w powyŝszym terminie Spółka informuje pisemnie o tym UŜytkownika podając przyczynę przedłuŝenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi. B. Reklamacje dotyczące usługi Serwis Manager dla CallPay Sp. Z o.o. 1. Składanie reklamacji odbywa się poprzez firmę CallPay która w uzasadnionych przypadkach reklamacji usługi Serwis Managera dla Callpay kieruje reklamację do Spółki. 2. Spółka zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi na reklamację. Termin ten liczony jest od daty zarejestrowania reklamacji w Spółce. 3. Podstawy reklamacji w szczególności nie moŝe stanowić: powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, napraw serwisowych, które Spółka musi prowadzić w celu utrzymania systemu, inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada. C. Reklamacje dotyczące usługi Serwis Manager dla Inpost Finance 1. Składanie reklamacji odbywa się poprzez firmę Inpost która w uzasadnionych przypadkach reklamacji usługi Serwis Managera dla Inpost kieruje reklamację do Spółki. 2. Spółka zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi na reklamację. Termin ten liczony jest od daty zarejestrowania reklamacji w Spółce. 3. Podstawy reklamacji w szczególności nie moŝe stanowić: powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, napraw serwisowych, które Spółka musi prowadzić w celu utrzymania systemu, inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada. X ZastrzeŜenia 1. Spółka zastrzega sobie moŝliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 2. Spółka ze względu na moŝliwość naruszenia interesów osób trzecich zastrzega sobie

7 moŝliwość odmowy przyjęcia płatności. Odmowa taka nie wymaga uzasadnienia. 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Spółka nie miała wpływu mimo zachowania naleŝytej staranności (siła wyŝsza). W przypadku wystąpienia siły wyŝszej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyŝszej. XI Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla kaŝdego UŜytkownika. 2. Regulamin moŝe zostać zmieniony przez Zarząd Spółki przy czym o zmianie regulaminu UŜytkownik zostanie poinformowany poprzez otrzymanie wiadomości na adres mailowy UŜytkownika 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w Ŝycie w terminie pięciu dni od daty ich umieszczenia na stronach internetowych.

8 Załącznik nr 1 Usługa Zasilenia GSM PrePaid dokonywana jest w ramach niniejszych nominałów: a) Dla kont przedpłaconych w sieci Orange (w szczególności Orange Go, Jedna Idea mix, jedna Idea na kartę, IdeaMIX, Abonament Limitowany) stałą kwotą: 5PLN, 10PLN, 25PLN, 40PLN, 50PLN, 100PLN, 200PLN. b) Dla kont przedpłaconych w sieci Plus (w szczególności "Simplus") dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 150 PLN. c) Dla kont przedpłaconych "Sami Swoi" dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 10 PLN a 160 PLN. d) Dla kont przedpłaconych w sieci T-Mobile ( w szczególności "Tak-Tak") dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 500 PLN. e) Dla kont przedpłaconych "Heyah" dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 500 PLN. f) Dla kont przedpłaconych "Play" dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 300 PLN.

9 Załącznik nr 2 Szczegółowe zasady korzystania z usługi Zasilenia GSM PrePaid przy płatnościach za pomocą systemu upaid (e-commerce) 1 Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Usługi Zasileń GSM PrePaid wymaga przed pierwszą transakcją przy płatnościach za pomocą systemu upaid posiadania konta w systemie. Utworzenie konta jest moŝliwe na stronie Szczegółowe informacje zostaną podane UŜytkownikowi w trakcie procesu tworzenia nowego konta. 2 Usługa Zasilenia GSM PrePaid przy płatnościach za pomocą systemu upaid będzie w kaŝdym przypadku zweryfikowana przed dokonaniem transakcji. 3 Realizacja Usługi Zasileń GSM PrePaid nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tego tytułu. 4 UŜytkownik otrzyma wiadomość zwrotną informująca o statusie realizacji zasilenia na adres , właściwy dla konta upaid. W przypadku transakcji typu sms-kod uŝytkownik otrzyma informację równieŝ na telefon (sms) 5 Koszt dokonania tej transakcji jest określony w zaleŝności od rodzaju transakcji i wynosi: 0 zł dla transakcji doładowania e-commerce.

10 Załącznik nr 3 Szczegółowe zasady korzystania z usługi Zasilenia GSM PrePaid przy płatnościach za pomocą telefonu w systemie PrePaid (sms-kod). 1. Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Usługi Zasileń GSM PrePaid wymaga przed pierwszą transakcją przy płatnościach za pomocą systemu upaid posiadania konta w systemie. Utworzenie konta jest moŝliwe na stronie Szczegółowe informacje zostaną podane UŜytkownikowi w trakcie procesu tworzenia nowego konta. 2. Aby doładować konto naleŝy: a) Na stronie upaid.pl lub w innym autoryzowanym przez Spółkę miejscu odnaleźć informacje o treści wiadomości jaką naleŝy wysłać, aby doładować konto o wskazaną kwotę, i numerze telefonu, pod jaki wiadomość powinna zostać wysłana. b) UŜytkownik winien wysłać wiadomość z kodem doładowania z numeru, który naleŝy doładować. 3. Usługa Zasilenia GSM PrePaid przy płatnościach za pomocą telefonu PrePaid będzie w kaŝdym przypadku zweryfikowana przed dokonaniem transakcji. 4. Realizacja Usługi Zasileń GSM PrePaid nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tego tytułu. 5. UŜytkownik otrzyma wiadomość zwrotną informująca o statusie realizacji zasilenia na numer telefonu, z którego dokonano zlecenia. 6. Koszt dokonania tej transakcji wynosi równowartość kosztu wysłania smsa stawka wg. Taryfy operatora uŝytkownika.

11 Załącznik nr 4 Szczegółowe zasady korzystania z usługi Serwis Managera dla Callpay przy płatnościach za pomocą systemu upaid 1 Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Serwis Managera dla Callpay wymaga przed pierwszą transakcją przy płatnościach za pomocą systemu upaid posiadania konta w systemie. Utworzenie konta jest moŝliwe na stronie lub w ramach rejestracji usługi Callpay. Szczegółowe informacje zostaną podane UŜytkownikowi w trakcie procesu tworzenia nowego konta. 2 Usługa Serwis Managera dla Callpay przy płatnościach za pomocą systemu upaid będzie w kaŝdym przypadku zweryfikowana przed dokonaniem transakcji. 3 Realizacja Usługi Serwis Managera dla Callpay nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tego tytułu. 4 Koszt dokonania tej transakcji jest określony Regulaminie Callpay.

12 Załącznik nr 5 Szczegółowe zasady korzystania z usługi Serwis Managera dla Inpost przy płatnościach za pomocą systemu upaid 1 Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Serwis Managera dla Inpost wymaga przed pierwszą transakcją przy płatnościach za pomocą systemu upaid posiadania konta w systemie. Utworzenie konta jest moŝliwe na stronie lub w ramach rejestracji usługi Inpost. Szczegółowe informacje zostaną podane UŜytkownikowi w trakcie procesu tworzenia nowego konta. 2 Usługa Serwis Managera dla Inpost przy płatnościach za pomocą systemu upaid będzie w kaŝdym przypadku zweryfikowana przed dokonaniem transakcji. 3 Realizacja Usługi Serwis Managera dla Inpost nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tego tytułu. 4 Koszt dokonania tej transakcji jest określony Regulaminie Inpost.

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór I Postanowienia wstępne Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór 1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, spółka upaid

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji Sprytny Bill

Regulamin aplikacji Sprytny Bill Regulamin upaid Regulamin aplikacji Sprytny Bill I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka upaid

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str.

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. 2 Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników heyah

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard ) Usługi Zasileń Konta

Bardziej szczegółowo

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str.

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. 2 Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników heyah

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Regulamin świadczenia usługi Doładowanie za pośrednictwem T-Mobile 2. Regulamin świadczenia usługi Doładowanie za

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Regulamin świadczenia usługi Doładowanie za pośrednictwem T-Mobile 2. Regulamin świadczenia usługi Doładowanie za Niniejszy dokument obejmuje: 1. Regulamin świadczenia usługi Doładowanie za pośrednictwem T-Mobile 2. Regulamin świadczenia usługi Doładowanie za pośrednictwem Blue Media REGULAMIN świadczenia USłUGI DOłADOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA UŻYTKOWNIKóW T-MOBILE NA KARTĘ...

SPIS TREŚCI WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA UŻYTKOWNIKóW T-MOBILE NA KARTĘ... SPIS TREŚCI WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA UŻYTKOWNIKóW T-MOBILE NA KARTĘ...2 WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pugilares

Regulamin Usługi Pugilares Regulamin Usługi Pugilares 1 Definicje 1. Usługa Pugilares oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną, oferowaną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Serwisu Internetowego umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay Aplikacja 1 DEFINICJE 1. GoPay Sp z o.o. (dalej: GoPay) Spółka z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin Usługi "Dostęp do Windows Store w Plusie" wersja z dnia 26.06.2015r. 1 Postanowienia Ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia będą miały poniżej nadane znaczenie: a) Abonent podmiot będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: ZKM - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, ul. Browarna 90.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA PODSTAWOWA DLA ABONENTÓW PLAY DLA FIRM

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA PODSTAWOWA DLA ABONENTÓW PLAY DLA FIRM REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA PODSTAWOWA DLA ABONENTÓW PLAY DLA FIRM ważny od 31 stycznia 2017 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie użyliśmy pojęć, których definicje i znaczenie znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ebok PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu Obowiązuje od r.

Regulamin usługi ebok PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu Obowiązuje od r. Regulamin usługi ebok PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu Obowiązuje od 02.02.2016r. 1. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. ebok - Elektroniczne, b. rejestracja konta Klienta - przyznanie Klientowi unikalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELEKTRONICZNEJ KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELEKTRONICZNEJ KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 2/2013 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach z dnia 18.02.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Doładowania Elektronicznej Kieleckiej Karty Miejskiej Przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług w ramach Serwisu IS

Regulamin korzystania z Usług w ramach Serwisu IS Regulamin korzystania z Usług w ramach Serwisu IS 1 Definicje 1. BluePay S.A. zwana dalej BP dostawca Usług, administrator Serwisu IS oraz Kanałów Sprzedaży z nim związanych. 2. Operatorzy operatorzy telefonii

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie Regulamin migracji do oferty obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1 a/ ORGANIZATOR : Call Back Out Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Racibórz, lipiec 2014 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

- Login ciąg znaków podawany przez Klienta w czasie procesu rejestracji w serwisie ebok, identyfikujący Użytkownika podczas procesu logowania,

- Login ciąg znaków podawany przez Klienta w czasie procesu rejestracji w serwisie ebok, identyfikujący Użytkownika podczas procesu logowania, REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA ebok Data aktualizacji: 01.07.2016 Zapisy niniejszego Regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta ebok, (zwanego dalej Regulaminem ), stanowią zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 I. Postanowienia ogólne 1 W ramach Play24, P4 umoŝliwia uzyskanie informacji o stanie Konta Klienta w zakresie posiadanych przez niego Numerów MSISDN oraz składanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Abonent lub Użytkownik sieci Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE

Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE Następujące wyraŝenia i zwroty uŝyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. "Organizator - Telestar S.A. z siedzibą przy ul. śurawiej 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania Regulamin Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania 1. Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna dla

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE

REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE I. Postanowienia ogólne 1 W niniejszy regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: a. Wykonawca - Bild Presse Polska spółka z

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Testuj usługi z Play obowiązuje od 20.04.2010 r. 1

Regulamin akcji Testuj usługi z Play obowiązuje od 20.04.2010 r. 1 Regulamin akcji Testuj usługi z Play obowiązuje od 20.04.2010 r. 1 Ogólne warunki udziału w Akcji Testuj usługi z Play 1) Akcja Testuj usługi z Play" (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Akcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 24 września 2012 r. do odwołania Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi moje konto na portalu

Regulamin usługi moje konto na portalu Regulamin usługi moje konto na portalu www.njumobile.pl obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi moje konto, zwanej dalej Usługą przez Spółkę pod firmą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług organizacji płatności systemu CallPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin świadczenia usług organizacji płatności systemu CallPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług organizacji płatności systemu CallPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich P4 Sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz klienta, będącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści I. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o.

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o. Regulamin Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.12.2014r. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo