Regulamin konta upaid

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konta upaid"

Transkrypt

1 Regulamin konta upaid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez upaid usług drogą elektroniczną. 2. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki uchwalonym przez Zarząd Spółki, do którego uprawnień naleŝy zmiana treści Regulaminu. 3. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest spółka upaid z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 27/179 wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS , NIP , Regon II Definicje 1. System upaid system pozwalający na powiązanie UŜytkownika z jego kontem, MSISDN oraz kartami płatniczymi pozwalający na wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną. 2. Autoryzacja - potwierdzenie przez UŜytkownika zlecenia płatności. 3. Acquirer ecard SA. Organizacja przeprowadzająca płatność w oparciu o dane wysłane z systemu upaid. 4. Serwis Manager - instytucja wspierająca Merchantów w ramach systemu płatniczego wykonywana poprzez System upaid. 5. Merchant Sklep 6. BOK - Biuro Obsługi Klienta upaid. 7. MSISDN - numer telefoniczny identyfikujący UŜytkownika w sieci Operatora. 8. Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarczający publiczną sieć telekomunikacyjną. 9. Płatność - transfer środków dokonywany za pośrednictwem Systemu upaid. 10. Rejestracja - załoŝenie rachunku ewidencyjnego oraz jego aktywacja w Systemie upaid. Rachunek ewidencyjny jest powiązany z MSISDN. 11. Umowa - umowa zawierana z chwilą Rejestracji pomiędzy upaid a UŜytkownikiem na świadczenie usług w ramach Systemu upaid. 12. UŜytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych uprawniona do korzystania z płatności lub upowaŝniona przez innego UŜytkownika na jego ryzyko i odpowiedzialność; Osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba w wieku pomiędzy 13 rokiem Ŝycia a pełnoletniością moŝe być UŜytkownikiem po wyraŝeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego. 13. PAN szesnastocyfrowy numer karty płatniczej niezbędny do dokonania płatności.

2 14. CVC- kody zabezpieczające karty płatnicze. 15. MOTO- system do obsługi Autoryzacji bez fizycznej obecności Karty. Zlecenie odbywa się poprzez podanie przez UŜytkownika danych jego Karty przez zabezpieczoną stronę www. III Rejestracja 1. Z systemu upaid mogą korzystać jedynie zarejestrowani UŜytkownicy. 2. Rejestracja odbywa się poprzez: Rejestrację bezpośrednio w systemie upaid poprzez stronę https://upaid.pl Rejestrację pośrednią poprzez jednostki oraz banki powiązane umowami partnerskimi z Systemem upaid. 3 UŜytkownik jest identyfikowany w systemie upaid poprzez indywidualny numer MSISDN (numer telefonu). 4 W procesie rejestracji uŝytkownik podaje: Imię i nazwisko Numer telefonu - MSISDN Hasło Adres (opcjonalnie) 5 Aby móc kupować usługi oferowane przez Spółkę UŜytkownik rejestruje: Numer PAN karty płatniczej Datę waŝności karty IV Wyrejestrowanie 1 UŜytkownik rejestrujący się w systemie upaid ma moŝliwość wyrejestrowania się z systemu oraz likwidacji swojego konta poprzez wysłanie prośby o anulację. Prośba o anulację rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych. 2 UŜytkownik po zalogowaniu do systemu upaid moŝe w dowolnym momencie wyłączyć dowolną z zarejestrowanych w systemie upaid kart płatniczych. 3 Konta UŜytkowników nie uŝytkujących systemu upaid przez 90 dni są blokowane. Ich odblokowanie wymaga wysłania na adres prośby o odblokowanie. Prośba o odblokowanie jest rozpatrywana w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania prośby o odblokowanie. 4 Konta UŜytkowników nie uŝytkujących systemu upaid przez kolejne 90 dni od zablokowania są trwale usuwane.

3 V Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną A Usługa Zasileń Pre-Paid 1. Spółka świadczy usługę zasileń kont GSM Pre-Paid będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej Usługą Zasileń GSM PrePaid. 2. Usługa Zasileń GSM PrePaid dotyczy: a. kont przedpłaconych w sieci Orange (w szczególności Orange Go, POP, Jedna Idea mix, jedna Idea na kartę, IdeaMIX, Abonament Limitowany) b. kont przedpłaconych w sieci Plus (w szczególności "Simplus") c. kont przedpłaconych "Sami Swoi" d. kont przedpłaconych w sieci T-Mobile ( w szczególności "Tak-Tak") e. kont przedpłaconych "Heyah" g. kont przedpłaconych "Play" 3. Usługa zasileń GSM PrePaid umoŝliwia zakup doładowań kont GSM PrePaid: a. za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem (załącznik nr 2) lub przy uŝyciu sms-kodów, których specyfikacje moŝna znaleźć pod adresem (załącznik nr 3). 4. Usługa zasileń GSM PrePaid umoŝliwia zasilenia dowolnego numeru telefonu GSM PrePaid dowolną kwotą z ograniczeniem do nominałów dostępnych na stronie oraz w załączniku nr 1. Dla doładowań sms-kodów dodatkowo Spółka ogranicza wartość doładowań do wysokości 100 zł na dzień dla jednego uŝytkownika. B. Usługa Serwis Manager dla CallPay Sp. Z o.o. 1. Spółka świadczy usługę Serwis Manager, polegającą na: rejestracji Kart płatniczych Klientów obsługi w zakresie weryfikacji danych Klienta i karty obciąŝenie karty na zlecenie Klienta CallPay sp. z o.o. 2. Usługa SM dotyczy dokonywania płatności za bilety komunikacji miejskiej i bilety kolejowe, zgodnie ze szczegółową specyfikacją zamieszczoną na stronie callpay.pl 3. Dane Klientów, zebrane w procesie rejestracji przechowywane są w bazie upaid zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PCI DSS. 4. Spółka odpowiedzialna jest za wdroŝenie i utrzymywanie bezpiecznych kanałów przekazywania informacji, a protokoły przekazywania danych stosowane przez Spółkę zapewniają bezpieczeństwo transakcji, płatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych. C. Usługa Serwis Manager dla InPost Finanse.

4 1. Spółka świadczy usługę Serwis Manager, polegającą na: rejestracji Kart płatniczych Klientów obsługi w zakresie weryfikacji danych Klienta i karty obciąŝenie karty na zlecenie Klienta 2. Usługa SM dotyczy dokonywania płatności za rachunki zgodnie ze szczegółową specyfikacją zamieszczoną na stronie inpost.pl 3. Dane Klientów, zebrane w procesie rejestracji przechowywane są w bazie upaid zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PCI DSS. 4. Spółka odpowiedzialna jest za wdroŝenie i utrzymywanie bezpiecznych kanałów przekazywania informacji, a protokoły przekazywania danych stosowane przez Spółkę zapewniają bezpieczeństwo transakcji, płatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych. VI Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną 1. Korzystanie ze świadczonych przez Spółkę Usług wymaga posiadania przez UŜytkownika konta w systemie upaid i numeru telefonu, który jest powiązany z kontem upaid. 2. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Zasilenia GSM PrePaid przy płatnościach za pośrednictwem serwisu upaid.pl zostały określone w załączniku nr 2. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. 3. Szczegółowe zasady korzystania z płatności za pomocą telefonu PrePaid powiązanego z kontem w systemie upaid zostały określone w Załączniku nr 3. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. 4. Zasilenie konta GSM PrePaid rozpoczyna kolejny okres waŝności uzaleŝniony od kwoty zasilenia. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez operatorów GSM są określone w aktualnym cenniku usług poszczególnych operatorów GSM. 5. Zasady korzystania z usług realizowanych przez Callpay zostały określone w regulaminie Callpay, który to nie stanowi integralnej części umowy z uwagi na ograniczony zakres działań wykonywanych przez Spółkę w ramach usługi Serwis Managera dla Callpay ( V pkt. 4 B) a jest dostępny na stronach informacyjnych firmy Callpay 6. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Serwis Managera dla Callpay przy płatnościach za pośrednictwem systemu upaid zostały określone w załączniku nr 4. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. 7. Zasady korzystania z usług realizowanych przez Inpost zostały określone w regulaminie Inpost, który to nie stanowi integralnej części umowy z uwagi na ograniczony zakres działań wykonywanych przez Spółkę w ramach usługi Serwis Managera dla Inpost ( V pkt. 4 C) a jest dostępny na stronach informacyjnych firmy Inpost 8. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Serwis Managera dla Inpost przy płatnościach za pośrednictwem systemu upaid zostały określone w załączniku nr 5. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu.

5 9. Aby uzyskać informacje na temat stanu realizacji usług naleŝy skorzystać z konta w systemie upaid. 10. UŜytkownik akceptując regulamin wyraŝa zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Usług realizowanych w ramach Systemu upaid 11. Dane osobowe UŜytkownika, o których mowa w ust. 1, w zakresie usług realizowanych przez Spółkę przetwarzane są w bazie danych firmy ecard S.A. 12. Dane są zgłoszone i są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926). 10. UŜytkownik moŝe - poprzez zaznaczenie stosownej opcji - wyrazić zgodę na otrzymywanie od upaid faktur drogą elektroniczną. 12. Administratorem zbioru danych osobowych UŜytkownika jest Spółka. VII Finansowanie płatności 1. Za usługi świadczone na rzecz UŜytkownika Spółka obciąŝa go z zarejestrowanej karty płatniczej na zasadach ogólnych transakcji MOTO bez fizycznego udziału karty płatniczej. 2. Transakcja uwaŝana jest za opłaconą tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji danych poprzez Acquirera PAN, data waŝności, kod bezpieczeństwa (opcjonalnie), rodzaj karty (moŝliwość obsługi transakcji MOTO). 3. Odmowa realizacji transakcji nie stanowi podstawy do złoŝenia reklamacji. W przypadku odmowy realizacji transakcji karta płatnicza UŜytkownika nie zostanie obciąŝona. VIII Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług Zasileń GSM PrePaid oraz usług Serwis Managera odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego lub za pośrednictwem Merchanta powiązanego w ramach usługi Serwis Managera z Systemem upaid 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług w ramach usług Serwis Managera odbywa się za pośrednictwem Merchanta powiązanego w ramach usługi Serwis Managera 3. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem dokonania przez UŜytkownika rejestracji w systemie danych, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu. IX Reklamacje A. Reklamacje dotyczące usługi zasileń Pre-Paid 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres Spółki: 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 3. Podstawy reklamacji nie moŝe stanowić: powoływanie się na okoliczność, iŝ zasilenie zostało dokonane na numer nie będący w posiadaniu reklamującego

6 powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada reklamacja usługi, która została wykonana po utracie wyłącznej a niezgłoszonej kontroli nad numerem MSISDN (kradzieŝ, chwilowe pozostawienie telefonu bez kontroli, oddanie telefonu). W takim przypadku UŜytkownik powinien natychmiast zgłosić zdarzenie do BOK (czynne tylko w godzinach pracy upaid spółka z o.o.), jednocześnie logując się i wyłączyć wszystkie karty płatnicze (zobacz IV Wyrejestrowanie), co skutecznie uniemoŝliwi wykonanie jakiejkolwiek transakcji w systemie upaid. 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie UŜytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeŝeń. 5. JeŜeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się pisemnie do UŜytkownika z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi. 6. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania. 7. W przypadku niemoŝności rozpatrzenia reklamacji w powyŝszym terminie Spółka informuje pisemnie o tym UŜytkownika podając przyczynę przedłuŝenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi. B. Reklamacje dotyczące usługi Serwis Manager dla CallPay Sp. Z o.o. 1. Składanie reklamacji odbywa się poprzez firmę CallPay która w uzasadnionych przypadkach reklamacji usługi Serwis Managera dla Callpay kieruje reklamację do Spółki. 2. Spółka zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi na reklamację. Termin ten liczony jest od daty zarejestrowania reklamacji w Spółce. 3. Podstawy reklamacji w szczególności nie moŝe stanowić: powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, napraw serwisowych, które Spółka musi prowadzić w celu utrzymania systemu, inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada. C. Reklamacje dotyczące usługi Serwis Manager dla Inpost Finance 1. Składanie reklamacji odbywa się poprzez firmę Inpost która w uzasadnionych przypadkach reklamacji usługi Serwis Managera dla Inpost kieruje reklamację do Spółki. 2. Spółka zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi na reklamację. Termin ten liczony jest od daty zarejestrowania reklamacji w Spółce. 3. Podstawy reklamacji w szczególności nie moŝe stanowić: powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, napraw serwisowych, które Spółka musi prowadzić w celu utrzymania systemu, inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada. X ZastrzeŜenia 1. Spółka zastrzega sobie moŝliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 2. Spółka ze względu na moŝliwość naruszenia interesów osób trzecich zastrzega sobie

7 moŝliwość odmowy przyjęcia płatności. Odmowa taka nie wymaga uzasadnienia. 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Spółka nie miała wpływu mimo zachowania naleŝytej staranności (siła wyŝsza). W przypadku wystąpienia siły wyŝszej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyŝszej. XI Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla kaŝdego UŜytkownika. 2. Regulamin moŝe zostać zmieniony przez Zarząd Spółki przy czym o zmianie regulaminu UŜytkownik zostanie poinformowany poprzez otrzymanie wiadomości na adres mailowy UŜytkownika 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w Ŝycie w terminie pięciu dni od daty ich umieszczenia na stronach internetowych.

8 Załącznik nr 1 Usługa Zasilenia GSM PrePaid dokonywana jest w ramach niniejszych nominałów: a) Dla kont przedpłaconych w sieci Orange (w szczególności Orange Go, Jedna Idea mix, jedna Idea na kartę, IdeaMIX, Abonament Limitowany) stałą kwotą: 5PLN, 10PLN, 25PLN, 40PLN, 50PLN, 100PLN, 200PLN. b) Dla kont przedpłaconych w sieci Plus (w szczególności "Simplus") dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 150 PLN. c) Dla kont przedpłaconych "Sami Swoi" dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 10 PLN a 160 PLN. d) Dla kont przedpłaconych w sieci T-Mobile ( w szczególności "Tak-Tak") dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 500 PLN. e) Dla kont przedpłaconych "Heyah" dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 500 PLN. f) Dla kont przedpłaconych "Play" dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 300 PLN.

9 Załącznik nr 2 Szczegółowe zasady korzystania z usługi Zasilenia GSM PrePaid przy płatnościach za pomocą systemu upaid (e-commerce) 1 Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Usługi Zasileń GSM PrePaid wymaga przed pierwszą transakcją przy płatnościach za pomocą systemu upaid posiadania konta w systemie. Utworzenie konta jest moŝliwe na stronie Szczegółowe informacje zostaną podane UŜytkownikowi w trakcie procesu tworzenia nowego konta. 2 Usługa Zasilenia GSM PrePaid przy płatnościach za pomocą systemu upaid będzie w kaŝdym przypadku zweryfikowana przed dokonaniem transakcji. 3 Realizacja Usługi Zasileń GSM PrePaid nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tego tytułu. 4 UŜytkownik otrzyma wiadomość zwrotną informująca o statusie realizacji zasilenia na adres , właściwy dla konta upaid. W przypadku transakcji typu sms-kod uŝytkownik otrzyma informację równieŝ na telefon (sms) 5 Koszt dokonania tej transakcji jest określony w zaleŝności od rodzaju transakcji i wynosi: 0 zł dla transakcji doładowania e-commerce.

10 Załącznik nr 3 Szczegółowe zasady korzystania z usługi Zasilenia GSM PrePaid przy płatnościach za pomocą telefonu w systemie PrePaid (sms-kod). 1. Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Usługi Zasileń GSM PrePaid wymaga przed pierwszą transakcją przy płatnościach za pomocą systemu upaid posiadania konta w systemie. Utworzenie konta jest moŝliwe na stronie Szczegółowe informacje zostaną podane UŜytkownikowi w trakcie procesu tworzenia nowego konta. 2. Aby doładować konto naleŝy: a) Na stronie upaid.pl lub w innym autoryzowanym przez Spółkę miejscu odnaleźć informacje o treści wiadomości jaką naleŝy wysłać, aby doładować konto o wskazaną kwotę, i numerze telefonu, pod jaki wiadomość powinna zostać wysłana. b) UŜytkownik winien wysłać wiadomość z kodem doładowania z numeru, który naleŝy doładować. 3. Usługa Zasilenia GSM PrePaid przy płatnościach za pomocą telefonu PrePaid będzie w kaŝdym przypadku zweryfikowana przed dokonaniem transakcji. 4. Realizacja Usługi Zasileń GSM PrePaid nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tego tytułu. 5. UŜytkownik otrzyma wiadomość zwrotną informująca o statusie realizacji zasilenia na numer telefonu, z którego dokonano zlecenia. 6. Koszt dokonania tej transakcji wynosi równowartość kosztu wysłania smsa stawka wg. Taryfy operatora uŝytkownika.

11 Załącznik nr 4 Szczegółowe zasady korzystania z usługi Serwis Managera dla Callpay przy płatnościach za pomocą systemu upaid 1 Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Serwis Managera dla Callpay wymaga przed pierwszą transakcją przy płatnościach za pomocą systemu upaid posiadania konta w systemie. Utworzenie konta jest moŝliwe na stronie lub w ramach rejestracji usługi Callpay. Szczegółowe informacje zostaną podane UŜytkownikowi w trakcie procesu tworzenia nowego konta. 2 Usługa Serwis Managera dla Callpay przy płatnościach za pomocą systemu upaid będzie w kaŝdym przypadku zweryfikowana przed dokonaniem transakcji. 3 Realizacja Usługi Serwis Managera dla Callpay nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tego tytułu. 4 Koszt dokonania tej transakcji jest określony Regulaminie Callpay.

12 Załącznik nr 5 Szczegółowe zasady korzystania z usługi Serwis Managera dla Inpost przy płatnościach za pomocą systemu upaid 1 Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Serwis Managera dla Inpost wymaga przed pierwszą transakcją przy płatnościach za pomocą systemu upaid posiadania konta w systemie. Utworzenie konta jest moŝliwe na stronie lub w ramach rejestracji usługi Inpost. Szczegółowe informacje zostaną podane UŜytkownikowi w trakcie procesu tworzenia nowego konta. 2 Usługa Serwis Managera dla Inpost przy płatnościach za pomocą systemu upaid będzie w kaŝdym przypadku zweryfikowana przed dokonaniem transakcji. 3 Realizacja Usługi Serwis Managera dla Inpost nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tego tytułu. 4 Koszt dokonania tej transakcji jest określony Regulaminie Inpost.

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór I Postanowienia wstępne Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór 1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, spółka upaid

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji Sprytny Bill

Regulamin aplikacji Sprytny Bill Regulamin upaid Regulamin aplikacji Sprytny Bill I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka upaid

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkownika Portfela MasterPass upaid

Regulamin użytkownika Portfela MasterPass upaid Regulamin użytkownika Portfela MasterPass upaid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard ) Usługi Zasileń Konta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia przez mpay usług

Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady świadczenia przez mpay usług Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia przez mpay usług płatniczych, zasady umowy ramowej korzystania z płatności

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin świadczenia usług płatniczych w ramach przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Płatność za Fakturę I - Postanowienia wstępne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A.

Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A. Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A. 1 Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175), Spółka BluePay S.A. w Sopocie tworzy regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI MOJEPŁATNOŚCI.PL

REGULAMIN USŁUGI MOJEPŁATNOŚCI.PL REGULAMIN USŁUGI MOJEPŁATNOŚCI.PL I. Część Ogólna Regulaminu 1 Jakim słowniczkiem posługujemy się w Regulaminie? 1. W Regulaminie używane są terminy pisane wielką literą. Posiadają one znaczenie nadane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY... 5 5 KONTO UŻYTKOWNIKA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

2. Konsument osoba fizyczna zawierająca umowę

2. Konsument osoba fizyczna zawierająca umowę Regulamin zawierania umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązuje od 17 grudnia 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedury stosowane przez P4 sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo