REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje. Definicje. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje. Definicje. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie:"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje 1 Definicje UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: AKTYWACJA KARTY ZłoŜenie przez Posiadacza Karty dyspozycji aktywowania Karty. Dyspozycja moŝe zostać złoŝona w trakcie rejestrowanej rozmowy telefonicznej pod numerem (pn. pt , sob , opłata za połączenie według stawek operatora) lub przy pomocy serwisu bankowości elektronicznej Sygma Online dostępnym na stronie BANK/ORGANIZATOR Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. KARTA/KARTA KREDYTOWA Karta Kredytowa Euro MasterCard, Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Chicco MasterCard, Karta Kredytowa HiMountain MasterCard, Karta Kredytowa Galia MasterCard, Karta Kredytowa Zielone Raty Galia MasterCard, Karta Kredytowa PSB MasterCard, Karta Kredytowa PSB Bat MasterCard, Karta Kredytowa Jysk MasterCard, Karta Kredytowa Husqvarna MasterCard, Karta Kredytowa Praktiker MasterCard, Karta Kredytowa Bricomarche MasterCard, Karta Kredytowa Aura MasterCard, Karta Kredytowa Aura MasterCard International, Karta Kredytowa Hyper C MasterCard, Karta Kredytowa Hyper C MasterCard FO, Karta Kredytowa Nomi MasterCard, Karta Kredytowa Nomi MasterCard FO, Karta Kredytowa Aura MasterCard Tesco, Karta Kredytowa Carrefour MasterCard, Karta Kredytowa Nomi Biznes, Karta Kredytowa Selgros, Karta Kredytowa Praktiker Pro Biznes, Karta Kredytowa Bricomarche, Karta Kredytowa Praktiker, Karta Kredytowa Stobud, Karta Kredytowa PSB, Karta Kredytowa PSB BAT, Karta Kredytowa Galia, Karta Kredytowa Chicco, Karta Kredytowa EMKA, Karta Kredytowa Nomi, wydana przez Bank. KARTA PODARUNKOWA Nieodnawialna, przedpłacona karta płatnicza wydana przez Bank lub przez inny podmiot, będąca kartą bezimienną bez numeru PIN, która zostanie jednorazowo zasilona jedną z kwot nagród pienięŝnych, które zostały określone w pkt. 37 Regulaminu. 1

2 KONKURS Opisany w niniejszym regulaminie konkurs Nagrody za transakcje. POSIADACZ KARTY Za posiadacza (w rozumieniu niniejszego Regulaminu) Karty Kredytowej Organizator uznaje (w rozumieniu terminologii Umowy o Kartę Kredytową) kredytobiorcę i współkredytobiorcę Banku oraz uŝytkownika karty dodatkowej Banku, dla których wydana została imienna Karta Kredytowa Banku. REGULAMIN Niniejszy dokument opisujący przyjęte przez Organizatora zasady organizacji Konkursu. TRANSAKCJA KARTĄ Transakcja bezgotówkowa polegająca na dokonaniu płatności za pomocą Karty Kredytowej za towary lub usługi we wszystkich punktach handlowo usługowych, które akceptują taką płatność. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za Transakcję Kartą będą uznawane transakcje o wartości (kaŝdorazowej) nie mniejszej niŝ 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) brutto. UCZESTNIK Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Posiadaczem Karty (jednej z Kart Kredytowych wskazanych w niniejszym 1) oraz spełniająca warunki określone w 4 Regulaminu. UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Treść umowy o Kartę Kredytową, której stronami pozostają Bank oraz Posiadacz Karty, który (w rozumieniu definicji Umowy o Kartę Kredytową) nie jest jednakŝe uŝytkownikiem karty dodatkowej Banku. 2 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Nagrody za transakcje jest Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75 009), 18, rue de Londres, wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B , o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro w całości opłaconym, prowadząca działalność w Polsce poprzez Oddział z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS , NIP Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jednakŝe wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotowa zmiana będzie uzasadniona celem Konkursu oraz nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany nie mogą naruszać nabytych praw uczestników Konkursu. W przypadku dokonania zmian, 2

3 zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie (nie później, niŝ na 3 dni przed terminem wejścia w Ŝycie przedmiotowych zmian). 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny prawnie wiąŝący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu, w tym informacyjne, reklamowe lub marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złoŝenia reklamacji lub składania roszczeń przez Uczestników Konkursu. 4. Konkurs skierowany jest do Posiadaczy Karty uprawnionych do dokonywania Transakcji przy wykorzystaniu wydanych przez Bank Kart Kredytowych, które zostały wskazane w 1 niniejszego Regulaminu i spełniających określone kryteria wskazane w Regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem 4. Celem Konkursu jest zachęcenie Posiadaczy Karty do korzystania z Kart Kredytowych Banku (dokonywania Transakcji). 5. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 6. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powołał komisję ( Komisję Konkursową ). Do zadań Komisji Konkursowej naleŝy w szczególności: a) zapewnienie przestrzegania zasad uczestnictwa w Konkursie; b) wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz zabezpieczenie zgodności ich wyboru z postanowieniami Regulaminu; c) udział w czynnościach wydawania nagród; d) weryfikacja uprawnień Uczestników; e) rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 3 Okres trwania Konkursu 7. Konkurs trwa od 5 grudnia 2011 roku do 30 grudnia 2011 roku. 8. Konkurs obejmuje następujące etapy: Trzy Etapy Tygodniowe: Pierwszy Etap Tygodniowy obejmie okres od 5 do 11 grudnia 2011 r., Drugi Etap Tygodniowy obejmie okres od 12 do 18 grudnia 2011 r., Trzeci Etap Tygodniowy obejmie okres od 19 do 25 grudnia 2011 r. Etap Finałowy (określany dalej takŝe jako Wielki Finał ), będzie obejmować Posiadaczy Karty dokonujących Transakcje w okresie od 5 do 25 grudnia 2011 r. Zwycięzcy Wielkiego Finału zostaną wyłonieni w dniu 30 grudnia 2011 r. 4 Zasady uczestnictwa w Konkursie 9. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. Umowa o Kartę Kredytową (w wykonaniu, której Karta Kredytowa została wydana Posiadaczowi Karty) nie uległa rozwiązaniu. 3

4 b. Transakcja będzie dokonywana do wysokości dostępnego limitu kredytowego oraz zgodnie z postanowieniami Umowy o Kartę Kredytową. c. Udział w Konkursie nie jest związany z prowadzoną przez Uczestnika działalnością gospodarczą. d. Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Bank i nie wycofał tej zgody lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. e. W systemie Banku widnieje informacja o aktualnym adresie zamieszkania Uczestnika (ewentualna zmiana/aktualizacja danych adresowych została przez Uczestnika zgłoszona do Banku). f. Uczestnik nie zgłosił bezprawnego posługiwania się przez osoby trzecie swymi danymi lub Kartą Kredytową. g. Karta Kredytowa została aktywowana oraz nie została zablokowana przez Bank. h. W okresie od 5 grudnia 2011 roku do 25 grudnia 2011 roku Uczestnik dokona Transakcji Kartą o wartości nie mniejszej niŝ 30 zł brutto. i. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 10. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora lub osoby świadczące na rzecz Organizatora pracę na innej podstawie niŝ stosunek pracy, członkowie władz Organizatora jak równieŝ wszelkie osoby nie wymienione wyŝej, lecz bezpośrednio zaangaŝowane w przygotowanie Konkursu. W Konkursie nie mogą wziąć udziału równieŝ wstępni, zstępni, rodzeństwo, małŝonkowie, osoby pozostające w faktycznym poŝyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami wyłączonymi z udziału w Konkursie na podstawie zdania poprzedzającego. Etapy Tygodniowe: 11. W celu wzięcia udziału w jednym z Etapów Tygodniowych (w okresie od dnia 5 grudnia 2011 roku do dnia 25 grudnia 2011 roku), Uczestnik powinien dokonać, przy uŝyciu Karty Kredytowej, przynajmniej jednej Transakcji Kartą. 12. W kaŝdym Etapie Tygodniowym zostanie wyłonionych 111 Uczestników, którzy w okresie trwania danego Etapu Tygodniowego dokonali największej ilości Transakcji Kartą, (określanych dalej jako Zwycięzcy Etapu Tygodniowego lub Zwycięzcy ). 13. Do wyłonienia Zwycięzców brane będą pod uwagę jedynie Transakcje Kartą, które będą zaksięgowane w systemie operacyjnym Organizatora najpóźniej do: 14 grudnia 2011 r. w przypadku Transakcji dokonanych w pierwszym Etapie Tygodniowym - od 5 do 11 grudnia 2011 r. 21 grudnia 2011 r. w przypadku Transakcji dokonanych w drugim Etapie Tygodniowym od 12 do 18 grudnia 2011 r. 28 grudnia 2011 r. w przypadku Transakcji dokonanych w trzecim Etapie Tygodniowym od 19 do 25 grudnia 2011 r. 4

5 14. Zwycięzca Etapu Tygodniowego, który zajmie pierwsze miejsce na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będzie uprawniony do otrzymania nagrody I stopnia. 15. Zwycięzcy Etapu Tygodniowego, którzy zajmą miejsca od 2 do 11 na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będą uprawnieni do otrzymania nagrody II stopnia. 16. Zwycięzcy Etapu Tygodniowego, którzy zajmą miejsca od 12 do 26 na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będą uprawnieni do otrzymania nagrody III stopnia. 17. Zwycięzcy Etapu Tygodniowego, którzy zajmą miejsca od 27 do 46 na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będą uprawnieni do otrzymania nagrody IV stopnia. 18. Zwycięzcy Etapu Tygodniowego, którzy zajmą miejsca od 47 do 71 na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będą uprawnieni do otrzymania nagrody V stopnia. 19. Zwycięzcy Etapu Tygodniowego, którzy zajmą miejsca od 72 do 111 na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będą uprawnieni do otrzymania nagrody VI stopnia. 20. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej poprzez wysłanie wiadomości typu sms najpóźniej w tydzień po zakończeniu Etapu Tygodniowego, w którym Zwycięzca uzyska uprawnienie do nagrody. W przypadku, gdy w systemie informatycznym Organizatora nie widnieje numer telefonu komórkowego Zwycięzcy, Organizator podejmie starania, aby informacja o wygranej została udostępniona Zwycięzcy poprzez kontakt telefoniczny skierowany na stacjonarny numer telefonu, który Organizator posiada w systemie informatycznym. 21. Nagrody będą wydawane Zwycięzcom w postaci Kart Podarunkowych, które zostaną wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem kuriera lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres korespondencyjny widniejący w systemie Organizatora. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 15 lutego 2012 r. 22. W przypadku braku wystarczającej ilości Zwycięzców (mniej niŝ 111 Zwycięzców, o których mowa w pkt. 12 Regulaminu) w danym Etapie Tygodniowym Konkursu, nagrody pozostają własnością Organizatora. 23. W przypadku, gdy Uczestnicy wykonają taką samą ilość Transakcji, o miejscu na liście laureatów/wyborze Zwycięzcy zadecyduje łączna kwota, na jaką w kaŝdym Etapie Tygodniowym, Transakcje Kartą zostały wykonane (przewaŝy wyŝsza kwota). W przypadku dokonania takiej samej ilości Transakcji, opiewających łącznie na taką samą wartość, o zwycięstwie zadecyduje data/godzina ostatniej transakcji (przewaŝa wcześniejsza data/godzina). 24. Transakcje Kartą dokonane jednego dnia w tym samym punkcie handlowo-usługowym liczone będą, jako jedna Transakcja Kartą. Wielki Finał: W celu wzięcia udziału w Wielkim Finale Uczestnik, w okresie od dnia 5 grudnia do dnia 25 grudnia 2011 r., powinien dokonać przynajmniej jedną Transakcję Kartą. 26. Organizator obliczy ilość dokonanych przez Uczestnika Transakcji dokonanych w okresie od dnia 5 grudnia do dnia 25 grudnia 2011 r. Wyniki obliczeń będą stanowić podstawę wyłonienia zwycięzców Wielkiego Finału (określanych jako Zwycięzców Wielkiego Finału lub Zwycięzców ).

6 27. Zwycięzca Wielkiego Finału Konkursu, który dokona największej ilości Transakcji Kartą uzyska uprawnienie do nagrody I stopnia. 28. Zwycięzcy Wielkiego Finału Konkursu, którzy zajmą miejsca od 2 do 11 na liście finałowej uzyskają uprawnienie do nagrody II stopnia. 29. Zwycięzcy Wielkiego Finału Konkursu, którzy zajmą miejsca od 12 do 31 na liście finałowej uzyskają uprawnienie do nagrody III stopnia. 30. Zwycięzcy Wielkiego Finału Konkursu, którzy zajmą miejsca od 32 do 66 na liście finałowej uzyskają uprawnienie do nagrody IV stopnia. 31. Zwycięzcy Wielkiego Finału Konkursu, którzy zajmą miejsca od 67 do 111 na liście finałowej uzyskają uprawnienie do nagrody V stopnia. 32. W przypadku, gdy Uczestnicy wykonają taką samą ilość Transakcji, o miejscu na liście laureatów/wyborze Zwycięzcy, zadecyduje łączna kwota, na jaką wszystkie Transakcje Kartą zostaną wykonane w okresie zakreślonym w pkt. 25 Regulaminu (przewaŝy wyŝsza kwota). W przypadku dokonania takiej samej ilości Transakcji, opiewających łącznie na taką samą wartość, o zwycięstwie zadecyduje data/godzina ostatniej transakcji (przewaŝa wcześniejsza data/godzina). Transakcje Kartą dokonane jednego dnia w tym samym punkcie handlowo-usługowym będą liczone, jako jedna Transakcja Kartą. 33. Ze Zwycięzcą nagrody I Wielkiego Finału Konkursu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Wielkiego Finału Konkursu, zostaną podjęte próby nawiązania połączenia telefonicznego. Połączenie telefoniczne będzie dokonywane na numer telefonu (telefon komórkowy lub stacjonarny) Zwycięzcy, który Organizator posiada w swym systemie informatycznym. 34. Zwycięzca nagrody I stopnia Wielkiego Finału, w celu umoŝliwienia Organizatorowi wydania nagrody, zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Połączenie telefoniczne będzie nagrywane. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą nagrody I stopnia podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za kaŝdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować nie mniej niŝ 6 sygnałów. W przypadku sygnału oznaczającego "numer zajęty", zgłoszenia skrzynki pocztowej lub braku połączenia, podejmowana będzie ponownie próba połączenia. Próby weryfikacji telefonicznej zostaną przeprowadzone o róŝnych porach dnia w ciągu 3 dni roboczych. JeŜeli pomimo podjęcia wyŝej opisanych prób nie uda się uzyskać połączenia, wówczas nagroda I stopnia zostanie przyznana następnemu na liście finałowej Zwycięzcy Wielkiego Finału (przy zastosowaniu postanowień pkt Regulaminu). W przypadku nie wyraŝenia przez Zwycięzcę zgody na nagrywanie przedmiotowych rozmów, Organizator będzie uprawniony do pozbawienia Uczestnika praw do nagrody I stopnia. 35. W przypadku braku wystarczającej ilości Zwycięzców Wielkiego Finału, nagrody pozostaną własnością Organizatora. Organizator poinformuje Zwycięzców Nagród II, III, IV i V stopnia Wielkiego Finału o wygranej poprzez wysłanie wiadomości typu sms, najpóźniej w okresie siedmiu dni roboczych po zakończeniu Etapu Finałowego. W przypadku, gdy w systemie informatycznym Organizatora nie widnieje numer komórkowy Zwycięzcy, Organizator podejmie starania, aby 6

7 informacja o wygranej została udostępniona Zwycięzcy poprzez kontakt telefoniczny skierowany na stacjonarny numer telefonu, który Organizator posiada w swym systemie informatycznym. 36. Nagrody Wielkiego Finału zostaną wydane Zwycięzcom za pośrednictwem kuriera lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres korespondencyjny widniejący w systemie Organizatora. Nagrody zostanie wysłana najpóźniej do 15 lutego 2012 r. 5 Nagrody w Konkursie 37. W skład puli nagród, o łącznej wartości złotych brutto (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), wchodzą: W kaŝdym Etapie Tygodniowym Konkursu: a) 3 nagrody I stopnia w postaci Karty Podarunkowej o wartości 2000 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych brutto) z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w pkt 40. b) 30 nagród II stopnia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 1000 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w pkt 40. c) 45 nagród III stopnia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 500 złotych brutto (słownie: pięćset złotych brutto). d) 60 nagród IV stopnia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 200 złotych brutto (słownie: dwieście złotych brutto). e) 75 nagród V stopnia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 100 złotych brutto (słownie: sto złotych brutto). f) 120 nagród VI stopnia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 50 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto). W Etapie Finałowym Konkursu (Wielki Finał): a) 1 nagroda I stopnia pienięŝna w wysokości złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w wysokości 5000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w pkt 40. Łączna wartość nagrody I stopnia to zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto. b) 10 nagród II stopnia w postaci Notebooków Samsung Seria 9 - o wartości 3000 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto) z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w pkt 40. Łączna wartość nagród II stopnia to zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) brutto. 7

8 c) 20 nagród III stopnia w postaci tabletów Galaxy Tab Samsung SII o wartości 1600 złotych brutto (słownie: tysiąc sześćset złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w wysokości 160 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt złotych brutto) z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w pkt 40. Łączna wartość nagród III stopnia to złotych brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych brutto). d) 35 nagród IV stopnia w postaci kamery wodoodpornej Samsung W200 - o wartości 390 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych) brutto. Łączna wartość nagród IV stopnia to zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) brutto. e) 45 nagród V stopnia w postaci zestawu kina domowego Samsung HT-D350 - o wartości 360 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) brutto. Łączna wartość nagród V stopnia to zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych) brutto. 38. Nagroda I stopnia zostanie przekazana Zwycięzcy Wielkiego Finału do dnia 15 lutego 2012 roku na konto osobiste Zwycięzcy wskazane w rozmowie telefonicznej opisanej w pkt Regulaminu. Nagrody II, III, IV i V stopnia będą wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową (przesyłki polecone za potwierdzeniem odbioru), na adres Uczestników widniejący w systemie Banku w terminie do dnia 15 lutego 2012 roku. 39. Koszt przesyłki kurierskiej oraz opłaty pocztowej związanej z wysyłką Nagród pokrywa Organizator. 40. W dniu organizowania niniejszego Konkursu przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na zdobywcę nagrody obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości nagrody, z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadku ogłoszenia Konkursu przez środki masowego przekazu, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyŝej ustawy, wolna od podatku jest wartość jednorazowej wygranej w Konkursie do wysokości 760 zł. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Bankowi przez Uczestnika upowaŝnienia do dokonania płatności przedmiotowego podatku oraz potrącenia wartości dodatkowej nagrody pienięŝnej (z przeznaczeniem na zapłatę podatku). Bank zobowiązuje się do zapłaty naleŝności podatkowych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. 6 Zasady postępowania reklamacyjnego 41. Ewentualne reklamacje powinny być zgłoszone do dnia 29 lutego 2012 roku. Reklamacje po upływie wskazanego powyŝej terminu, nie będą rozpatrywane. Za dzień zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Banku. 42. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładnie opisany powód reklamacji. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na adres Organizatora tj. Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce, ul. Suwak 3, Warszawa, z dopiskiem Nagrody za transakcje - reklamacja. 43. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania reklamacji Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w drodze postępowania sądowego. 8

9 7 Ochrona danych osobowych Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody Zwycięzcy i (w przypadku wyraŝenie przez Uczestnika/Zwycięzcę pisemnej zgody) ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Konkursu - nie dłuŝej niŝ przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 45. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupowaŝnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 46. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników innym podmiotom (nie dotyczy firm kurierskich oraz Poczty Polskiej S.A.). 47. Organizator Konkursu moŝe zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyraŝenie zgody na przetwarzanie danych osobowych/dodatkowych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. Uczestnik Konkursu będzie poinformowany o fakcie rejestracji rozmowy/zgody. 48. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych Organizatora. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych naleŝy kierować do Organizatora na adres: Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce, ul. Suwak 3, Warszawa, z dopiskiem Nagrody za transakcje - reklamacja 49. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. JednakŜe nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Zwycięzcy Konkursu moŝe prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 50. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników Konkursu dotyczące kwestii odbioru nagrody, podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie mogą być kierowane na dedykowany w tym celu przez Organizatora, następujący adres mailowy:

10 8 Postanowienia końcowe 51. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją w całości przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu i zobowiązaniem Uczestnika Konkursu do przestrzegania określonych w nim zasad, jak równieŝ potwierdzeniem, iŝ Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 52. Uczestnik Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, takŝe w następujących przypadkach: nie odebrania nagrody z przyczyn niezaleŝnych od Organizatora; nie zaktualizowanie danych adresowych przez Zwycięzców w systemie Organizatora; 53. Zwycięzca nagrody I stopnia w Wielkim Finale tj. imię, nazwisko i adres (miejscowość) moŝe zostać opublikowana na stronie internetowej Zwycięzca nagrody I stopnia zostanie poproszony o pisemne wyraŝenie zgody na opublikowanie danych osobowych na oficjalnej stronie internetowej Banku. WyraŜenie zgody jest dobrowolne. WyraŜenie zgody na opublikowanie danych Zwycięzcy nagrody I stopnia stanowi Załącznik 1, który zostanie wysłany Zwycięzcy za pomocą listu po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej, o której mowa w pkt Regulaminu. 54. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pienięŝny. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagrody. 55. Nagrody przekazywane Zwycięzcom mogą się róŝnić od nagród wskazanych w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Fotografie/wizualizacje nagród zamieszczone w tych materiałach mogą się róŝnić od nagród rzeczywiście przyznanych - fortografie oraz wizulizacje nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń zwycięzców. 56. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród. 57. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z Konkursem. 58. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody. 59. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub nieprawdziwość podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub faktyczną zmianę danych (bez jednoczesnego poinformawania Banku o zaistniałej zmianie stosowie do postanowień Umowy o Kartę Kredytową) uniemoŝliwiającą przesłanie/doręczenie Uczestnikowi nagrody, jak równieŝ za niemoŝność odbioru lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika, z przyczyn od Organizatora niezaleŝnych. 60. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu moŝliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu na stronach internetowych oraz w siedzibie Organizatora. 10

11 61. Uczestnik, po zakończeniu Konkursu, uzyska prawo do otrzymania informacji w przedmiocie ilości dokonanych przez siebie Transakcji Kartą oraz zajętego przez siebie miejsca w Etapach Tygodniowych i w Wielkim Finale w tym celu Uczestnik winien zadzwonić na infolinię Organizatora: lub (koszt połączenia według stawek operatora). Organizator nie przewiduje ujawniania Uczestnikom Konkursu ilości Uczestników oraz ilości dokonanych Transakcji Kartą innych Uczestników w trakcie obowiązywania oraz po zakończeniu Konkursu. 62. Regulamin Konkursu wchodzi w Ŝycie 5 grudnia 2011 r. 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU: Nagrody za transakcje Ja, niŝej podpisany/a... (imię i nazwisko), zamieszkały/a w.... (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość), biorący udział w Konkursie Nagrody za transakcje wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (określany dalej jako Organizator ) dla celów realizacji Konkursu. Zostałem/zostałam poinformowany/a przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie , ul. Suwak 3, jako administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych przez Organizatora Konkursu oraz dobrowolności ich podania. Oświadczam, Ŝe jestem osobą pełnoletnią. Czytelnie imię i nazwisko, podpis miejscowość, data WyraŜam zgodę na umieszczenie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej wraz z informacją wskazującą mnie, jako głównego zwycięzcę Konkursu Nagrody za transakcji. Czytelnie imię i nazwisko, podpis miejscowość, data Oświadczam ponadto, Ŝe ani ja ani członkowie mojej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małŝonkowie, rodzice), osoby pozostające w faktycznym poŝyciu oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia nie są: a) pracownikami Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce; b) osobami świadczącymi na rzecz przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce stałą pracę na innej podstawie niŝ stosunek pracy; c) osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce; Czytelnie imię i nazwisko, podpis miejscowość, data *zgoda nieobligatoryjna. W przypadku niewyraŝenia tej zgody, dane Laureata (imię, nazwisko, miejscowość) nie zostaną opublikowane. 12

REGULAMIN KONKURSU ZIMOWE IGRZYSKA Z KARTĄ SYGMA BANK WYŚCIG PO ILOŚĆ. Definicje

REGULAMIN KONKURSU ZIMOWE IGRZYSKA Z KARTĄ SYGMA BANK WYŚCIG PO ILOŚĆ. Definicje REGULAMIN KONKURSU ZIMOWE IGRZYSKA Z KARTĄ SYGMA BANK WYŚCIG PO ILOŚĆ 1 Definicje UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: AKTYWACJA KARTY BANK KARTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki

Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie SprzedaŜy Premiowej pod nazwą Polowanie na Sygmiaki (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

R E GU L AM I N K ONKURS U " Pł ać kartą EURO M ast er C ard i w yg r yw a j"

R E GU L AM I N K ONKURS U  Pł ać kartą EURO M ast er C ard i w yg r yw a j R E GU L AM I N K ONKURS U " Pł ać kartą EURO M ast er C ard i w yg r yw a j" 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu, pod nazwą "Płać kartą EURO MasterCard i wygrywaj" zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START

REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora KOD MCC (Merchant Category Code) kod, przypisany do punktu handlowo usługowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Kosz słodyczy na święta (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

R E GU L AM I N K ONKURS U "W yścig po 4 kółka"

R E GU L AM I N K ONKURS U W yścig po 4 kółka R E GU L AM I N K ONKURS U "W yścig po 4 kółka" 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu, pod nazwą "Wyścig po 4 kółka" zwanego dalej "Konkursem" jest Sygma Banque Société Anonyme

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD 1. Definicje 1.1. Organizator- Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75009), 18, rue de Londres,Paris 75009, Francja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH REZYGNACJĘ Z KARTY KREDYTOWEJ Anulacja opłaty rocznej za uŝytkowanie karty

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH REZYGNACJĘ Z KARTY KREDYTOWEJ Anulacja opłaty rocznej za uŝytkowanie karty REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH REZYGNACJĘ Z KARTY KREDYTOWEJ Anulacja opłaty rocznej za uŝytkowanie karty 1 1. Niniejszy Regulamin Anulacja opłaty rocznej za uŝytkowanie karty (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa Programu Sprzedaży Premiowej Upominek za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji kredyt odroczony. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji kredyt odroczony. 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji kredyt odroczony 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji kredyt odroczony (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bon 100 zł za 3 transakcje za 300 zł

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bon 100 zł za 3 transakcje za 300 zł Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bon 100 zł za 3 transakcje za 300 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bon 100 zł za 3 transakcje za 300 zł (dalej zwany Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony (dalej zwany

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Zadzwoń po gotówkę bez prowizji 01.07-31.08.2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Zadzwoń po gotówkę bez prowizji 01.07-31.08.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na prezent dla nowych Klientów - Praktiker

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na prezent dla nowych Klientów - Praktiker Regulamin Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na prezent dla nowych Klientów - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW Regulamin Raty łatwo liczone - BRW 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Raty łatwo liczone - BRW (dalej zwanego Promocją ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta przedpłacona lub bon dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta przedpłacona lub bon dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta przedpłacona lub bon dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Karta przedpłacona lub bon dla nowych Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r.

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r. Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r. (dalej

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 10x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 10x0% - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker» (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bony na zakupy dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bony na zakupy dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bony na zakupy dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bony na zakupy dla nowych Klientów (dalej zwany Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów za przystąpienia do ubezpieczenia Bezpieczne wnętrze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów za przystąpienia do ubezpieczenia Bezpieczne wnętrze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów za przystąpienia do ubezpieczenia Bezpieczne wnętrze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 500 punktów

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kupon 100 zł za wydane 200 zł dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kupon 100 zł za wydane 200 zł dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kupon 100 zł za wydane 200 zł dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Kupon 100 zł za wydane 200 zł dla nowych Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI Regulamin Kredyt 10x0% - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Kredyt 20x0% - OBI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bon 50 zł za transakcję za 200 zł OBI

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bon 50 zł za transakcję za 200 zł OBI Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bon 50 zł za transakcję za 200 zł OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bon 50 zł za transakcję za 200 zł OBI (dalej zwany

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD 01.10-31.12.2015. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD 01.10-31.12.2015. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD 01.10-31.12.2015 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD 01.10-31.12.2015 (dalej zwany Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kosz słodyczy dla nowych Klientów r.

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kosz słodyczy dla nowych Klientów r. Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kosz słodyczy dla nowych Klientów 15.03-31.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Kosz słodyczy dla nowych Klientów 15.03-31.03.2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA

Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Kredyt odroczony 10x0% ABRA (dalej zwanego Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 36x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 36x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 36x0% - Praktiker I. Definicje. Organizator: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% na dobry początek

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% na dobry początek Regulamin Promocji Kredyt 5x0% na dobry początek 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 5x% - Selgros

Regulamin promocji 5x% - Selgros Regulamin promocji 5x% - Selgros Organizator: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i spółek w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI I. Definicje Regulamin Kredyt 3x0% - OBI Organizator: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 5x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Prezent dla nowych Klientów (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

płatności bezgotówkowych w punktach akceptujących kartę, bez prawa dokonywania transakcji bankomatowych.

płatności bezgotówkowych w punktach akceptujących kartę, bez prawa dokonywania transakcji bankomatowych. Regulamin Konkursu Ty sprzedajesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę i odbieraj bony

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę i odbieraj bony Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę i odbieraj bony 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,Polecaj Kartę i odbieraj bony (dalej zwany Regulaminem ) określa

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w programie

1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w programie REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2500 pkt. za 4 lub 5 gwiazdek z BIK PASS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent

Regulamin Sprzedaży Premiowej Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent Regulamin Sprzedaży Premiowej Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Karta Przedpłacona dla nowych Klientów (dalej zwany Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ Wakacje z kartą Sygma Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaŝy premiowej Wakacje z kartą Sygma Bank zwanej dalej SprzedaŜą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI Załącznik Nr 1do Uchwały Zarządu Banku Nr 9/02/2011 z dnia 21.02.2011 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAESTRO W BANKU MILLENNIUM (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU MAESTRO W BANKU MILLENNIUM (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MAESTRO W BANKU MILLENNIUM (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Maestro w Banku Millennium (dalej Konkurs ), jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo