REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje. Definicje. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje. Definicje. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie:"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje 1 Definicje UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: AKTYWACJA KARTY ZłoŜenie przez Posiadacza Karty dyspozycji aktywowania Karty. Dyspozycja moŝe zostać złoŝona w trakcie rejestrowanej rozmowy telefonicznej pod numerem (pn. pt , sob , opłata za połączenie według stawek operatora) lub przy pomocy serwisu bankowości elektronicznej Sygma Online dostępnym na stronie BANK/ORGANIZATOR Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. KARTA/KARTA KREDYTOWA Karta Kredytowa Euro MasterCard, Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Chicco MasterCard, Karta Kredytowa HiMountain MasterCard, Karta Kredytowa Galia MasterCard, Karta Kredytowa Zielone Raty Galia MasterCard, Karta Kredytowa PSB MasterCard, Karta Kredytowa PSB Bat MasterCard, Karta Kredytowa Jysk MasterCard, Karta Kredytowa Husqvarna MasterCard, Karta Kredytowa Praktiker MasterCard, Karta Kredytowa Bricomarche MasterCard, Karta Kredytowa Aura MasterCard, Karta Kredytowa Aura MasterCard International, Karta Kredytowa Hyper C MasterCard, Karta Kredytowa Hyper C MasterCard FO, Karta Kredytowa Nomi MasterCard, Karta Kredytowa Nomi MasterCard FO, Karta Kredytowa Aura MasterCard Tesco, Karta Kredytowa Carrefour MasterCard, Karta Kredytowa Nomi Biznes, Karta Kredytowa Selgros, Karta Kredytowa Praktiker Pro Biznes, Karta Kredytowa Bricomarche, Karta Kredytowa Praktiker, Karta Kredytowa Stobud, Karta Kredytowa PSB, Karta Kredytowa PSB BAT, Karta Kredytowa Galia, Karta Kredytowa Chicco, Karta Kredytowa EMKA, Karta Kredytowa Nomi, wydana przez Bank. KARTA PODARUNKOWA Nieodnawialna, przedpłacona karta płatnicza wydana przez Bank lub przez inny podmiot, będąca kartą bezimienną bez numeru PIN, która zostanie jednorazowo zasilona jedną z kwot nagród pienięŝnych, które zostały określone w pkt. 37 Regulaminu. 1

2 KONKURS Opisany w niniejszym regulaminie konkurs Nagrody za transakcje. POSIADACZ KARTY Za posiadacza (w rozumieniu niniejszego Regulaminu) Karty Kredytowej Organizator uznaje (w rozumieniu terminologii Umowy o Kartę Kredytową) kredytobiorcę i współkredytobiorcę Banku oraz uŝytkownika karty dodatkowej Banku, dla których wydana została imienna Karta Kredytowa Banku. REGULAMIN Niniejszy dokument opisujący przyjęte przez Organizatora zasady organizacji Konkursu. TRANSAKCJA KARTĄ Transakcja bezgotówkowa polegająca na dokonaniu płatności za pomocą Karty Kredytowej za towary lub usługi we wszystkich punktach handlowo usługowych, które akceptują taką płatność. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za Transakcję Kartą będą uznawane transakcje o wartości (kaŝdorazowej) nie mniejszej niŝ 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) brutto. UCZESTNIK Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Posiadaczem Karty (jednej z Kart Kredytowych wskazanych w niniejszym 1) oraz spełniająca warunki określone w 4 Regulaminu. UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Treść umowy o Kartę Kredytową, której stronami pozostają Bank oraz Posiadacz Karty, który (w rozumieniu definicji Umowy o Kartę Kredytową) nie jest jednakŝe uŝytkownikiem karty dodatkowej Banku. 2 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Nagrody za transakcje jest Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75 009), 18, rue de Londres, wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B , o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro w całości opłaconym, prowadząca działalność w Polsce poprzez Oddział z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS , NIP Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jednakŝe wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotowa zmiana będzie uzasadniona celem Konkursu oraz nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany nie mogą naruszać nabytych praw uczestników Konkursu. W przypadku dokonania zmian, 2

3 zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie (nie później, niŝ na 3 dni przed terminem wejścia w Ŝycie przedmiotowych zmian). 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny prawnie wiąŝący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu, w tym informacyjne, reklamowe lub marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złoŝenia reklamacji lub składania roszczeń przez Uczestników Konkursu. 4. Konkurs skierowany jest do Posiadaczy Karty uprawnionych do dokonywania Transakcji przy wykorzystaniu wydanych przez Bank Kart Kredytowych, które zostały wskazane w 1 niniejszego Regulaminu i spełniających określone kryteria wskazane w Regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem 4. Celem Konkursu jest zachęcenie Posiadaczy Karty do korzystania z Kart Kredytowych Banku (dokonywania Transakcji). 5. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 6. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powołał komisję ( Komisję Konkursową ). Do zadań Komisji Konkursowej naleŝy w szczególności: a) zapewnienie przestrzegania zasad uczestnictwa w Konkursie; b) wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz zabezpieczenie zgodności ich wyboru z postanowieniami Regulaminu; c) udział w czynnościach wydawania nagród; d) weryfikacja uprawnień Uczestników; e) rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 3 Okres trwania Konkursu 7. Konkurs trwa od 5 grudnia 2011 roku do 30 grudnia 2011 roku. 8. Konkurs obejmuje następujące etapy: Trzy Etapy Tygodniowe: Pierwszy Etap Tygodniowy obejmie okres od 5 do 11 grudnia 2011 r., Drugi Etap Tygodniowy obejmie okres od 12 do 18 grudnia 2011 r., Trzeci Etap Tygodniowy obejmie okres od 19 do 25 grudnia 2011 r. Etap Finałowy (określany dalej takŝe jako Wielki Finał ), będzie obejmować Posiadaczy Karty dokonujących Transakcje w okresie od 5 do 25 grudnia 2011 r. Zwycięzcy Wielkiego Finału zostaną wyłonieni w dniu 30 grudnia 2011 r. 4 Zasady uczestnictwa w Konkursie 9. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. Umowa o Kartę Kredytową (w wykonaniu, której Karta Kredytowa została wydana Posiadaczowi Karty) nie uległa rozwiązaniu. 3

4 b. Transakcja będzie dokonywana do wysokości dostępnego limitu kredytowego oraz zgodnie z postanowieniami Umowy o Kartę Kredytową. c. Udział w Konkursie nie jest związany z prowadzoną przez Uczestnika działalnością gospodarczą. d. Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Bank i nie wycofał tej zgody lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. e. W systemie Banku widnieje informacja o aktualnym adresie zamieszkania Uczestnika (ewentualna zmiana/aktualizacja danych adresowych została przez Uczestnika zgłoszona do Banku). f. Uczestnik nie zgłosił bezprawnego posługiwania się przez osoby trzecie swymi danymi lub Kartą Kredytową. g. Karta Kredytowa została aktywowana oraz nie została zablokowana przez Bank. h. W okresie od 5 grudnia 2011 roku do 25 grudnia 2011 roku Uczestnik dokona Transakcji Kartą o wartości nie mniejszej niŝ 30 zł brutto. i. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 10. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora lub osoby świadczące na rzecz Organizatora pracę na innej podstawie niŝ stosunek pracy, członkowie władz Organizatora jak równieŝ wszelkie osoby nie wymienione wyŝej, lecz bezpośrednio zaangaŝowane w przygotowanie Konkursu. W Konkursie nie mogą wziąć udziału równieŝ wstępni, zstępni, rodzeństwo, małŝonkowie, osoby pozostające w faktycznym poŝyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami wyłączonymi z udziału w Konkursie na podstawie zdania poprzedzającego. Etapy Tygodniowe: 11. W celu wzięcia udziału w jednym z Etapów Tygodniowych (w okresie od dnia 5 grudnia 2011 roku do dnia 25 grudnia 2011 roku), Uczestnik powinien dokonać, przy uŝyciu Karty Kredytowej, przynajmniej jednej Transakcji Kartą. 12. W kaŝdym Etapie Tygodniowym zostanie wyłonionych 111 Uczestników, którzy w okresie trwania danego Etapu Tygodniowego dokonali największej ilości Transakcji Kartą, (określanych dalej jako Zwycięzcy Etapu Tygodniowego lub Zwycięzcy ). 13. Do wyłonienia Zwycięzców brane będą pod uwagę jedynie Transakcje Kartą, które będą zaksięgowane w systemie operacyjnym Organizatora najpóźniej do: 14 grudnia 2011 r. w przypadku Transakcji dokonanych w pierwszym Etapie Tygodniowym - od 5 do 11 grudnia 2011 r. 21 grudnia 2011 r. w przypadku Transakcji dokonanych w drugim Etapie Tygodniowym od 12 do 18 grudnia 2011 r. 28 grudnia 2011 r. w przypadku Transakcji dokonanych w trzecim Etapie Tygodniowym od 19 do 25 grudnia 2011 r. 4

5 14. Zwycięzca Etapu Tygodniowego, który zajmie pierwsze miejsce na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będzie uprawniony do otrzymania nagrody I stopnia. 15. Zwycięzcy Etapu Tygodniowego, którzy zajmą miejsca od 2 do 11 na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będą uprawnieni do otrzymania nagrody II stopnia. 16. Zwycięzcy Etapu Tygodniowego, którzy zajmą miejsca od 12 do 26 na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będą uprawnieni do otrzymania nagrody III stopnia. 17. Zwycięzcy Etapu Tygodniowego, którzy zajmą miejsca od 27 do 46 na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będą uprawnieni do otrzymania nagrody IV stopnia. 18. Zwycięzcy Etapu Tygodniowego, którzy zajmą miejsca od 47 do 71 na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będą uprawnieni do otrzymania nagrody V stopnia. 19. Zwycięzcy Etapu Tygodniowego, którzy zajmą miejsca od 72 do 111 na liście finałowej w danym Etapie Tygodniowym będą uprawnieni do otrzymania nagrody VI stopnia. 20. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej poprzez wysłanie wiadomości typu sms najpóźniej w tydzień po zakończeniu Etapu Tygodniowego, w którym Zwycięzca uzyska uprawnienie do nagrody. W przypadku, gdy w systemie informatycznym Organizatora nie widnieje numer telefonu komórkowego Zwycięzcy, Organizator podejmie starania, aby informacja o wygranej została udostępniona Zwycięzcy poprzez kontakt telefoniczny skierowany na stacjonarny numer telefonu, który Organizator posiada w systemie informatycznym. 21. Nagrody będą wydawane Zwycięzcom w postaci Kart Podarunkowych, które zostaną wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem kuriera lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres korespondencyjny widniejący w systemie Organizatora. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 15 lutego 2012 r. 22. W przypadku braku wystarczającej ilości Zwycięzców (mniej niŝ 111 Zwycięzców, o których mowa w pkt. 12 Regulaminu) w danym Etapie Tygodniowym Konkursu, nagrody pozostają własnością Organizatora. 23. W przypadku, gdy Uczestnicy wykonają taką samą ilość Transakcji, o miejscu na liście laureatów/wyborze Zwycięzcy zadecyduje łączna kwota, na jaką w kaŝdym Etapie Tygodniowym, Transakcje Kartą zostały wykonane (przewaŝy wyŝsza kwota). W przypadku dokonania takiej samej ilości Transakcji, opiewających łącznie na taką samą wartość, o zwycięstwie zadecyduje data/godzina ostatniej transakcji (przewaŝa wcześniejsza data/godzina). 24. Transakcje Kartą dokonane jednego dnia w tym samym punkcie handlowo-usługowym liczone będą, jako jedna Transakcja Kartą. Wielki Finał: W celu wzięcia udziału w Wielkim Finale Uczestnik, w okresie od dnia 5 grudnia do dnia 25 grudnia 2011 r., powinien dokonać przynajmniej jedną Transakcję Kartą. 26. Organizator obliczy ilość dokonanych przez Uczestnika Transakcji dokonanych w okresie od dnia 5 grudnia do dnia 25 grudnia 2011 r. Wyniki obliczeń będą stanowić podstawę wyłonienia zwycięzców Wielkiego Finału (określanych jako Zwycięzców Wielkiego Finału lub Zwycięzców ).

6 27. Zwycięzca Wielkiego Finału Konkursu, który dokona największej ilości Transakcji Kartą uzyska uprawnienie do nagrody I stopnia. 28. Zwycięzcy Wielkiego Finału Konkursu, którzy zajmą miejsca od 2 do 11 na liście finałowej uzyskają uprawnienie do nagrody II stopnia. 29. Zwycięzcy Wielkiego Finału Konkursu, którzy zajmą miejsca od 12 do 31 na liście finałowej uzyskają uprawnienie do nagrody III stopnia. 30. Zwycięzcy Wielkiego Finału Konkursu, którzy zajmą miejsca od 32 do 66 na liście finałowej uzyskają uprawnienie do nagrody IV stopnia. 31. Zwycięzcy Wielkiego Finału Konkursu, którzy zajmą miejsca od 67 do 111 na liście finałowej uzyskają uprawnienie do nagrody V stopnia. 32. W przypadku, gdy Uczestnicy wykonają taką samą ilość Transakcji, o miejscu na liście laureatów/wyborze Zwycięzcy, zadecyduje łączna kwota, na jaką wszystkie Transakcje Kartą zostaną wykonane w okresie zakreślonym w pkt. 25 Regulaminu (przewaŝy wyŝsza kwota). W przypadku dokonania takiej samej ilości Transakcji, opiewających łącznie na taką samą wartość, o zwycięstwie zadecyduje data/godzina ostatniej transakcji (przewaŝa wcześniejsza data/godzina). Transakcje Kartą dokonane jednego dnia w tym samym punkcie handlowo-usługowym będą liczone, jako jedna Transakcja Kartą. 33. Ze Zwycięzcą nagrody I Wielkiego Finału Konkursu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Wielkiego Finału Konkursu, zostaną podjęte próby nawiązania połączenia telefonicznego. Połączenie telefoniczne będzie dokonywane na numer telefonu (telefon komórkowy lub stacjonarny) Zwycięzcy, który Organizator posiada w swym systemie informatycznym. 34. Zwycięzca nagrody I stopnia Wielkiego Finału, w celu umoŝliwienia Organizatorowi wydania nagrody, zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Połączenie telefoniczne będzie nagrywane. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą nagrody I stopnia podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za kaŝdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować nie mniej niŝ 6 sygnałów. W przypadku sygnału oznaczającego "numer zajęty", zgłoszenia skrzynki pocztowej lub braku połączenia, podejmowana będzie ponownie próba połączenia. Próby weryfikacji telefonicznej zostaną przeprowadzone o róŝnych porach dnia w ciągu 3 dni roboczych. JeŜeli pomimo podjęcia wyŝej opisanych prób nie uda się uzyskać połączenia, wówczas nagroda I stopnia zostanie przyznana następnemu na liście finałowej Zwycięzcy Wielkiego Finału (przy zastosowaniu postanowień pkt Regulaminu). W przypadku nie wyraŝenia przez Zwycięzcę zgody na nagrywanie przedmiotowych rozmów, Organizator będzie uprawniony do pozbawienia Uczestnika praw do nagrody I stopnia. 35. W przypadku braku wystarczającej ilości Zwycięzców Wielkiego Finału, nagrody pozostaną własnością Organizatora. Organizator poinformuje Zwycięzców Nagród II, III, IV i V stopnia Wielkiego Finału o wygranej poprzez wysłanie wiadomości typu sms, najpóźniej w okresie siedmiu dni roboczych po zakończeniu Etapu Finałowego. W przypadku, gdy w systemie informatycznym Organizatora nie widnieje numer komórkowy Zwycięzcy, Organizator podejmie starania, aby 6

7 informacja o wygranej została udostępniona Zwycięzcy poprzez kontakt telefoniczny skierowany na stacjonarny numer telefonu, który Organizator posiada w swym systemie informatycznym. 36. Nagrody Wielkiego Finału zostaną wydane Zwycięzcom za pośrednictwem kuriera lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres korespondencyjny widniejący w systemie Organizatora. Nagrody zostanie wysłana najpóźniej do 15 lutego 2012 r. 5 Nagrody w Konkursie 37. W skład puli nagród, o łącznej wartości złotych brutto (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), wchodzą: W kaŝdym Etapie Tygodniowym Konkursu: a) 3 nagrody I stopnia w postaci Karty Podarunkowej o wartości 2000 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych brutto) z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w pkt 40. b) 30 nagród II stopnia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 1000 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w pkt 40. c) 45 nagród III stopnia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 500 złotych brutto (słownie: pięćset złotych brutto). d) 60 nagród IV stopnia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 200 złotych brutto (słownie: dwieście złotych brutto). e) 75 nagród V stopnia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 100 złotych brutto (słownie: sto złotych brutto). f) 120 nagród VI stopnia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 50 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto). W Etapie Finałowym Konkursu (Wielki Finał): a) 1 nagroda I stopnia pienięŝna w wysokości złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w wysokości 5000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w pkt 40. Łączna wartość nagrody I stopnia to zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto. b) 10 nagród II stopnia w postaci Notebooków Samsung Seria 9 - o wartości 3000 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto) z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w pkt 40. Łączna wartość nagród II stopnia to zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) brutto. 7

8 c) 20 nagród III stopnia w postaci tabletów Galaxy Tab Samsung SII o wartości 1600 złotych brutto (słownie: tysiąc sześćset złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w wysokości 160 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt złotych brutto) z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w pkt 40. Łączna wartość nagród III stopnia to złotych brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych brutto). d) 35 nagród IV stopnia w postaci kamery wodoodpornej Samsung W200 - o wartości 390 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych) brutto. Łączna wartość nagród IV stopnia to zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) brutto. e) 45 nagród V stopnia w postaci zestawu kina domowego Samsung HT-D350 - o wartości 360 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) brutto. Łączna wartość nagród V stopnia to zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych) brutto. 38. Nagroda I stopnia zostanie przekazana Zwycięzcy Wielkiego Finału do dnia 15 lutego 2012 roku na konto osobiste Zwycięzcy wskazane w rozmowie telefonicznej opisanej w pkt Regulaminu. Nagrody II, III, IV i V stopnia będą wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową (przesyłki polecone za potwierdzeniem odbioru), na adres Uczestników widniejący w systemie Banku w terminie do dnia 15 lutego 2012 roku. 39. Koszt przesyłki kurierskiej oraz opłaty pocztowej związanej z wysyłką Nagród pokrywa Organizator. 40. W dniu organizowania niniejszego Konkursu przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na zdobywcę nagrody obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości nagrody, z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadku ogłoszenia Konkursu przez środki masowego przekazu, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyŝej ustawy, wolna od podatku jest wartość jednorazowej wygranej w Konkursie do wysokości 760 zł. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Bankowi przez Uczestnika upowaŝnienia do dokonania płatności przedmiotowego podatku oraz potrącenia wartości dodatkowej nagrody pienięŝnej (z przeznaczeniem na zapłatę podatku). Bank zobowiązuje się do zapłaty naleŝności podatkowych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. 6 Zasady postępowania reklamacyjnego 41. Ewentualne reklamacje powinny być zgłoszone do dnia 29 lutego 2012 roku. Reklamacje po upływie wskazanego powyŝej terminu, nie będą rozpatrywane. Za dzień zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Banku. 42. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładnie opisany powód reklamacji. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na adres Organizatora tj. Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce, ul. Suwak 3, Warszawa, z dopiskiem Nagrody za transakcje - reklamacja. 43. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania reklamacji Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w drodze postępowania sądowego. 8

9 7 Ochrona danych osobowych Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody Zwycięzcy i (w przypadku wyraŝenie przez Uczestnika/Zwycięzcę pisemnej zgody) ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Konkursu - nie dłuŝej niŝ przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 45. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupowaŝnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 46. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników innym podmiotom (nie dotyczy firm kurierskich oraz Poczty Polskiej S.A.). 47. Organizator Konkursu moŝe zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyraŝenie zgody na przetwarzanie danych osobowych/dodatkowych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. Uczestnik Konkursu będzie poinformowany o fakcie rejestracji rozmowy/zgody. 48. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych Organizatora. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych naleŝy kierować do Organizatora na adres: Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce, ul. Suwak 3, Warszawa, z dopiskiem Nagrody za transakcje - reklamacja 49. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. JednakŜe nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Zwycięzcy Konkursu moŝe prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 50. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników Konkursu dotyczące kwestii odbioru nagrody, podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie mogą być kierowane na dedykowany w tym celu przez Organizatora, następujący adres mailowy:

10 8 Postanowienia końcowe 51. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją w całości przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu i zobowiązaniem Uczestnika Konkursu do przestrzegania określonych w nim zasad, jak równieŝ potwierdzeniem, iŝ Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 52. Uczestnik Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, takŝe w następujących przypadkach: nie odebrania nagrody z przyczyn niezaleŝnych od Organizatora; nie zaktualizowanie danych adresowych przez Zwycięzców w systemie Organizatora; 53. Zwycięzca nagrody I stopnia w Wielkim Finale tj. imię, nazwisko i adres (miejscowość) moŝe zostać opublikowana na stronie internetowej Zwycięzca nagrody I stopnia zostanie poproszony o pisemne wyraŝenie zgody na opublikowanie danych osobowych na oficjalnej stronie internetowej Banku. WyraŜenie zgody jest dobrowolne. WyraŜenie zgody na opublikowanie danych Zwycięzcy nagrody I stopnia stanowi Załącznik 1, który zostanie wysłany Zwycięzcy za pomocą listu po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej, o której mowa w pkt Regulaminu. 54. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pienięŝny. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagrody. 55. Nagrody przekazywane Zwycięzcom mogą się róŝnić od nagród wskazanych w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Fotografie/wizualizacje nagród zamieszczone w tych materiałach mogą się róŝnić od nagród rzeczywiście przyznanych - fortografie oraz wizulizacje nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń zwycięzców. 56. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród. 57. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z Konkursem. 58. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody. 59. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub nieprawdziwość podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub faktyczną zmianę danych (bez jednoczesnego poinformawania Banku o zaistniałej zmianie stosowie do postanowień Umowy o Kartę Kredytową) uniemoŝliwiającą przesłanie/doręczenie Uczestnikowi nagrody, jak równieŝ za niemoŝność odbioru lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika, z przyczyn od Organizatora niezaleŝnych. 60. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu moŝliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu na stronach internetowych oraz w siedzibie Organizatora. 10

11 61. Uczestnik, po zakończeniu Konkursu, uzyska prawo do otrzymania informacji w przedmiocie ilości dokonanych przez siebie Transakcji Kartą oraz zajętego przez siebie miejsca w Etapach Tygodniowych i w Wielkim Finale w tym celu Uczestnik winien zadzwonić na infolinię Organizatora: lub (koszt połączenia według stawek operatora). Organizator nie przewiduje ujawniania Uczestnikom Konkursu ilości Uczestników oraz ilości dokonanych Transakcji Kartą innych Uczestników w trakcie obowiązywania oraz po zakończeniu Konkursu. 62. Regulamin Konkursu wchodzi w Ŝycie 5 grudnia 2011 r. 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU: Nagrody za transakcje Ja, niŝej podpisany/a... (imię i nazwisko), zamieszkały/a w.... (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość), biorący udział w Konkursie Nagrody za transakcje wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (określany dalej jako Organizator ) dla celów realizacji Konkursu. Zostałem/zostałam poinformowany/a przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie , ul. Suwak 3, jako administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych przez Organizatora Konkursu oraz dobrowolności ich podania. Oświadczam, Ŝe jestem osobą pełnoletnią. Czytelnie imię i nazwisko, podpis miejscowość, data WyraŜam zgodę na umieszczenie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej wraz z informacją wskazującą mnie, jako głównego zwycięzcę Konkursu Nagrody za transakcji. Czytelnie imię i nazwisko, podpis miejscowość, data Oświadczam ponadto, Ŝe ani ja ani członkowie mojej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małŝonkowie, rodzice), osoby pozostające w faktycznym poŝyciu oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia nie są: a) pracownikami Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce; b) osobami świadczącymi na rzecz przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce stałą pracę na innej podstawie niŝ stosunek pracy; c) osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce; Czytelnie imię i nazwisko, podpis miejscowość, data *zgoda nieobligatoryjna. W przypadku niewyraŝenia tej zgody, dane Laureata (imię, nazwisko, miejscowość) nie zostaną opublikowane. 12

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Karta Przedpłacona dla nowych Klientów (dalej zwany Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Kredyt 20x0% - OBI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacje z kartą 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej- Wakacje z kartą (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE Regulamin konkursu SMS Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo