Report of Polish Chamber of Exhibition Industry. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego TARGI W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Report of Polish Chamber of Exhibition Industry. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego TARGI W POLSCE"

Transkrypt

1 Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego TARGI W POLSCE w 2012 roku 2LAT0 Report of Polish Chamber of Exhibition Industry LAT0 Jubileusz 20-lecia samorządu targowego Statystyki targowe za 2012 rok Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce w 2012 roku Działalność promocyjna PIPT EXHIBITIONS IN POLAND IN th Anniversary of the Exhibition Self-Government Exhibition Statistics for 2012 Exhibition and Conference Venues in Poland in 2012 Promotional Activities of PCEI

2

3 2LAT0 Report of Polish Chamber of Exhibition Industry Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego TARGI W POLSCE w 2012 roku Jubileusz 20-lecia samorządu targowego Statystyki targowe za 2012 rok Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce w 2012 roku Działalność promocyjna PIPT EXHIBITIONS IN POLAND IN th Anniversary of the Exhibition Self-Government Exhibition Statistics for 2012 Exhibition and Conference Venues in Poland in 2012 Promotional Activities of PCEI Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego Targi w Polsce w 2012 Wydawca / Editor: Polska Izba Przemysłu Targowego ul. Głogowska 26, Poznań tel , fax Redakcja oraz wydawca nie odpowiadają za treść reklam i ogłoszeń. Redaktor naczelna / Editor-in-Chief: Marzenna Ewa Łukaszewicz Zespół redakcyjny / Editorial Team: Halina Trawa, Jan Studencki, Sławomir Erkiert Fot.: Elżbieta Orhon Lerczak; Marcin Melanowicz; Bogna Gudowska (Ministerstwo Gospodarki); Targi Kielce; archiwum członków PIPT; Piotr VaGla Waglowski; UM Poznań; UM Kielce; Adam Zdanecki DTP: Studio Wizualizacji GRAPHit Poznań Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań 2013

4 TARGI W POLSCE W 2012 ROKU / EXHIBITIONS IN POLAND IN 2012 Spis treści / Table of Contents Wstęp / Foreword LAT0 Jubileusz 20-lecia samorządu targowego Dwudziestolecie polskiego samorządu targowego. Jak samorząd zmienił rynek targowy w Polsce Prezesi PKT i PIPT w latach letnia historia samorządu targowego w Polsce Władze Polskiej Izby Przemysłu Targowego Raport PIPT: Targi w Polsce w 2012 roku / Exhibitions in Poland in Report Targi w Polsce w latach Exhibitions in Poland in Powierzchnia stoisk targowych w m.kw. w 2012 roku Exhibitions stands in sq. m. in Organizacja wystąpień polskich wystawców na targach za granicą w 2012 roku Participation of Polish companies in exhibitions abroad in Definicje statystyczne Statistical definitions Targi w Polsce w 2012 roku według miast Exhibitions in Poland in 2012 Cities Targi w Polsce w 2012 roku według branż Exhibitions in Poland in 2012 by Industry Sectors Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Exhibiton and Conference Venues in Poland Promocja i marketing Promotion and Marketing Stoisko Roku The Stand of the Year Lider Usług Targowych Lider of Trade Fair Services Honorowy Tytuł Ambasador Targów The Exhibition Ambassador Honorary Title Rekomendacja Polskiej Izby Przemysłu Targowego Recommendations by Polish Chamber of Exhibition Industry Edukacja targowa Programy edukacyjne w zakresie marketingu targowego na uczelniach wyższych w Polsce Trade Fair Marketing Curricula at Tertiary Institutions in Poland Rola Polskiej Izby Przemysłu Targowego w rozwoju edukacji targowej The Role of Polish Chamber of Exhibiti on Industry in the Development of Trade Fair Education Zrównoważony rozwój na targach Sustainable Development at Exhibitions Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego Members of Polish Chamber of Exhibiti on Industry Członkowie Honorowi Polskiej Izby Przemysłu Targowego Honorary Members of Polish Chamber of Exhibiti on Industry

5 WSTĘP / FOREWORD Szanowni Państwo, Dears, 2LAT0 z dużą satysfakcją i przyjemnością przekazuję Państwu dwudzieste wydanie Raportu Targi w Polsce, opracowania Polskiej Izby Przemysłu Targowego wydawanego cyklicznie co roku, przedstawiającego stan polskiego rynku targowego objętego naszymi badaniami. Tegoroczna edycja Raportu jest wyjątkowa, gdyż ukazuje się w roku obchodów jubileuszu 20-lecia polskiego samorządu zawodowego przedsiębiorców branży targowej i naszej Izby - jedynej ogólnopolskiej organizacji (izby gospodarczej) zrzeszającej polskie firmy działające na rynku targowym: organizatorów targów i wystaw, operatorów obiektów targowo-konferencyjnych w Polsce, organizatorów wystąpień polskich wystawców w targach za granicą i przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, firmy świadczące usługi projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, firmy spedycji targowej i inne przedsiębiorstwa usług komplementarnych dla targów. Raport PIPT Targi w Polsce w 2012 roku nie tylko prezentuje wyniki polskich targów zorganizowanych przez członków PIPT, potwierdzone audytem CENTREX Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych i najważniejsze działania promocyjne PIPT oraz przedstawia wiodące firmy w minionym roku. Jubileusz 20-lecia samorządu targowego jest okazją do podsumowania, w specjalnym dodatku do Raportu, jego dorobku i roli w kształtowaniu rynku targowego w Polsce, a także do wymieniania najważniejszych wydarzeń w dwudziestoletniej historii tego samorządu. Polski rynek targowy ewoluuje w warunkach, jakie stwarzają mu rynek i gospodarka, od kilku lat poważnie doświadczone globalnym kryzysem gospodarczym, który przyniósł spadki obrotów i ograniczenie budżetów marketingowych wielu przedsiębiorstw, ale zarazem zmierza w kierunku wyznaczonym przez zmieniające się wobec tych realiów, rosnące wymagania i potrzeby wiernych targom klientów wystawców i zwiedzających na targach. Gromadzone przez lata doświadczenie zawodowe i umiejętności kadry polskich przedsiębiorstw targowych zrzeszonych w PIPT oraz stale podnoszone standardy świadczonych usług gwarantują profesjonalną, na wysokim poziomie obsługę klientów. Liderów usług projektowania i budowy ekspozycji targowych Polska Izba Przemysłu Targowego w minionym roku po raz kolejny nagrodziła w konkursach promocyjnych Lider Usług Targowych i Stoisko Roku oraz przyznała znak Rekomendacja PIPT. Na wystawców i zwiedzających na targach w Polsce czekają też nowoczesne, atrakcyjne i w pełni wyposażone obiekty targowo-konferencyjne. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich trzech lat wiele z nich mocno rozbudowano i poddano modernizacji, a na mapie targowej Polski pojawiły się też nowe obiekty. Tylko w 2012 roku przyrost dostępnej powierzchni ekspozycyjnej dotyczył czterech ośrodków targowych zarządzanych przez członków PIPT i wyniósł mkw. Rozwojowi bazy targowej w Polsce sprzyja też zmieniająca się formuła targów w świecie, która ulega rozszerzeniu o liczne imprezy towarzyszące specjalistyczne konferencje i seminaria, z udziałem ekspertów z różnych branż oraz imprezy rozrywkowe. Największe centrum kongresowe otworzyły w końcu 2012 roku Międzynarodowe Targi Poznańskie, lider polskiego rynku targowego. Nie bez znaczenia dla rozwoju targów w Polsce są też inwestycje w infrastrukturę transportową, która ogromnie poprawia się dzięki funduszom z budżetu Unii Europejskiej. To wszystko sprawia, że polski rynek targowy jest w centrum zainteresowania nie tylko polskich wystawców, ale staje się coraz ważniejszym miejscem handlu międzynarodowego i miejscem zbytu produktów i usług dla zagranicznych przedsiębiorstw. Co prawda w minionym 2012 roku rynek targowy monitorowany przez PIPT, w wyniku pogorszenia koniunktury i wyhamowania inwestycji w niektórych branżach gospodarki (np. w budownictwie), odnotował niewielki spadek liczby wystawców (w stosunku do roku poprzedniego o 3%), jednak powierzchnia targowa wynajęta i liczba zwiedzających wzrosły (odpowiednio o 10% i 3%). To dowód, że nawet w kryzysie rośnie wiedza i świadomość wystawców i zwiedzających na temat znaczenia targów jako platformy komunikacji biznesowej i instrumentu marketingu w długofalowej strategii rozwoju, a zarazem fakt, który pozytywnie nastraja i motywuje do działania polskie firmy targowe, spodziewające się ponownego rychłego wzrostu obrotów. Wierzę, że lektura Raportu PIPT Targi w Polsce w 2012 roku pozwoli Państwu ocenić potencjał tkwiący w całym polskim przemyśle targowym, a przede wszystkim zrozumieć znaczenie targów jako skutecznego instrumentu komunikacji biznesowej praz rolę targów jako czynnika rozwoju gospodarczego miast, regionów i kraju. dr Andrzej Byrt Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego It is my great pleasure and satisfaction to present to you the twentieth edition of the Report Exhibitions in Poland, an annual publication by Polish Chamber of Exhibition Industry, which presents the condition of the Polish exhibition market covered by our research. This year's edition of the Report is special because it is published in the year of the twentieth anniversary of the Polish self-government of the entrepreneurs of the exhibition industry and of our Chamber - the only national organization (economic chamber) which associates companies operating on the exhibition market: organizers of trade fairs and exhibitions, operators of exhibition and conference venues, organizers of participation of Polish companies in exhibitions abroad, the representatives of foreign exhibition organizers in Poland, companies which render services of designing, construction and equipping exhibition stands, exhibition forwarding companies, and other exhibition-related companies. "The Report of PCEI Exhibitions in Poland in 2012" presents the results achieved by Polish exhibitions organized by PCEI members, audited by CENTREX, an International Exhibition Statistics Union, and the most important promotional activities conducted by PCEI. It also introduces the leading exhibiting companies of the previous year. The 20th anniversary of the exhibition self-government is an opportunity to summarize, in a form of a special supplement to the Report, its achievements and its role in shaping the exhibition market in Poland and to outline the milestones of the 20-year-long history of the self-government. The Polish exhibition industry is evolving in the conditions created by the market and the economy, which for several years now have been seriously afflicted by the global economic slowdown and the consequent decreased turnover and limited marketing budgets of many companies. However, the exhibition market it is also following the growing expectations and needs of our loyal customers, the exhibitors and visitors, which are being transformed by this harsh reality. The professional experience and skills of the employees of Polish exhibition companies associated in PCEI, which have been accumulated over many years, and the constantly growing standards of rendered services, guarantee professional customer service of the highest level. Last year Polish Chamber of Exhibition Industry again recognized the leaders in designing and construction of exhibition stands in promotional competitions the Leader of Trade Fair Services and the Stand of the Year, as well as presented the quality marking "Recommendation by PCEI". The exhibitors and visitors at exhibitions in Poland are able to make use of the modern, attractive and fully equipped exhibition and conference venues. Let us remember that in the last three years, many of them have been expanded and modernized, and the exhibition map of Poland has some new additions. Only in 2012, the growth of the available exhibition space regarded four trade fair centers managed by PCEI members and it amounted to 43,200 sq. m. The development of exhibition infrastructure is also encouraged by the changing formula of exhibitions around the world, which is being enriched with many accompanying events, such as specialist conferences and seminars attended by experts from many areas or entertainment events. The largest congress center was opened in 2012 by Poznań International Fair, the leader of the Polish exhibition market. Also important for the development of exhibitions in Poland are investments in the transport infrastructure which is significantly improving thanks to the funds from the European Union budget. All of that causes that the Polish exhibition market is in the center of attention of not only exhibitors from Poland, but it is also becoming a more important location of international trade, as well as the market for products and services offered by foreign companies. It must be admitted that in 2012, the exhibition market monitored by PCEI, as a result the recession and decreased investments in some sectors of the economy (e.g. in the construction industry), noted a slight drop in the number of exhibitors (ca. 3%, comparing it to previous year), however, the rented exhibition space and the number of visitors grew by (10% and 3% respectively). It is a proof that even during the recession we can observe the growing knowledge and awareness of exhibitors and visitors of the importance of exhibitions as a platform of business communication and as a marketing instrument in the long-term strategy of development, which encourages and motivates Polish exhibiting companies to make more efforts expecting the increase of turnover in the near future. I believe that the reading of 'The Report of PCEI Exhibitions in Poland in 2012' will help you evaluate the potential of the whole Polish exhibition industry, and especially to understand the role of exhibitions as an effective tool of communication in business, as well as the role of exhibitions in the economic development of cities, regions and the country. Andrzej Byrt PhD President of the Board Polish Chamber of Exhibition Industry

6 TARGI W POLSCE W 2012 ROKU / EXHIBITIONS IN POLAND IN LAT0 Dwudziestolecie polskiego samorządu targowego Jak samorząd zmienił rynek targowy w Polsce Alojzy Kuca Marzenna Łukaszewicz Powołanie Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych było wydarzeniem historycznym dla polskich targów, pionierskim i bardzo ambitnym. Pionierskim dlatego, że ruch samorządowy w Polsce zaczynał się dopiero tworzyć na mocy ustawy z 30 maja1989 roku o izbach gospodarczych. Po 40 latach niebytu, w maju 1990 roku, Polacy po raz pierwszy wybrali władze samorządowe. Równocześnie zaczęły powstawać w kraju pierwsze organizacje samorządu gospodarczego. Polska Korporacja została oficjalnie zarejestrowana we wrześniu 1993 roku i była jedną z pierwszych organizacji samorządu branżowego w powojennej Polsce. Brakowało doświadczenia organizacyjnego i wypracowanych wzorów do naśladowania, choć polski samorząd targowy ma najdłuższą historię w Europie, ponieważ jego zalążki pojawiły się w połowie XIX wieku, w okresie zaborów, kiedy Polski nie było na mapie Europy, a polskie społeczeństwo samodzielnie organizowało własne wystawy. Powstanie PKOTiWG zainicjowały Międzynarodowe Targi Poznańskie po długim okresie konsultacji i debat czy samorząd targowy w Polsce jest w ogóle potrzebny. Zwłaszcza w tym momencie historycznym, kiedy przekształcano całą gospodarkę. Decydujące w tej sprawie okazały się skuteczne działania Andrzeja Byrta, ówczesnego wiceministra w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, wcześniej w latach zawodowo związanego z Targami Poznańskimi, które opuszczał jako dyrektor naczelny tych targów. Warto w tym miejscu wspomnieć, dla porządku historycznego, że MTP w 1933 roku, czyli dokładnie osiemdziesiąt lat temu, zainspirowały powstanie tzw. Rady Interesantów, czyli organizacji zrzeszającej wystawców targowych. Do Rady weszło 159 działających wówczas w Polsce organizacji gospodarczych, w tym wszystkie Izby Przemysłowo Handlowe, Rzemieślnicze i Rolnicze, Centralny Związek Przemysłu Polskiego Lewiatan, Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego oraz Centralne Towarzystwo Popierania Wytwórczości Krajowej. Rada Interesantów stała się tym samym największym zrzeszeniem gospodarczym o charakterze samorządowym w II Rzeczypospolitej. Polski samorząd targowy, reprezentowany dziś przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, zamyka swoje pierwsze dwudziestolecie ogromnym dorobkiem, wysoko ocenianym przez międzynarodowe organizacje targowe, na czele z UFI Światowym Stowarzyszeniem Przemysłu Targowego, którego Izba jest aktywnym członkiem od 1996 roku. Przede wszystkim rozpoczął się dialog między uczestnikami rynku targowego, który zintegrował środowisko targowe, zbudował tożsamość polskich targów, obronił przed inwazją zachodniego kapitału targowego, wykreował własną markę targową, doprowadził do wprowadzenia europejskich standardów w polskim przemyśle targowym, zrealizował wiele inicjatyw promocyjnych, marketingowych i edukacyjnych na europejską miarę. Prestiż i międzynarodowa ranga Polskiej Izby Przemysłu Targowego, to wspólne dzieło wszystkich jej członków, którzy solidarnie nadali samorządowi targowemu ogromną wartość społeczną i gospodarczą. Rodowód samorządu targowego Kiedy 17 czerwca 1993 roku w Poznaniu, podczas 62. Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbywało się zebranie założycielskie Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych na spotkanie przyjechało prawie 150 przedstawicieli firm działających w branży. Korporację zawiązali, składając podpisy pod aktem założycielskim i Statutem, przedsiębiorcy reprezentujący 118 firm. Byli to organizatorzy targów, firmy świadczące usługi targowe, wystawcy i dziennikarze. Nie znaliśmy się. W kraju odbywało się wtedy ponad 500 targów rocznie, a jedyne, powszechnie znane, były tylko Międzynarodowe Targi Poznańskie. Ideą pierwszego w historii Polski samorządu targowego było przede wszystkim spotkać się osobiście, poznać i policzyć. Przecież nikt wówczas nie wiedział ilu nas jest, jakie są targi i gdzie są organizowane. Pierwszym prezesem samorządowej Korporacji Targowej został Stanisław Laskowski, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, który w 1994 roku, w pierwszym Raporcie Targowym, w artykule O potrzebie dialogu, napisał: Cele Korporacji wskazują, że jej działalność obliczona jest na długi okres. Wynika to z uwarunkowań, które określają dzisiaj sposób zachowania się na rynku członków Korporacji, a także będą kształtowały ich decyzje w przyszłości. Chodzi 6

7 20 LAT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO tu głównie o przemiany gospodarcze stanowiące podstawowe tło aktywności w zakresie targów i wystaw, tempo rozwoju gospodarczego, ewolucje systemu prawnego, a także zdolności dostosowawcze organizatorów targów i wystaw gospodarczych, zarówno z punktu widzenia infrastruktury materialnej (obiektów wystawienniczych), jak i programów (zakresów towarowych imprez handlowo-wystawienniczych) do wymagań rynku oraz oczekiwań wystawców, kupców i zwiedzających. Pierwszymi wiceprezesami zarządu Korporacji zostali: Tadeusz Burzec, prezes Międzynarodowych Targów Katowickich, Wojciech Hellwing reprezentujący środowisko przedsiębiorstw usług targowych, Alojzy Kuca pomysłodawca samorządu targowego i wydawca Gazety Targowej oraz Sławomir Majman, prezes Biura Reklamy SA. Stanisław Laskowski, prezes Korporacji, na stanowisko dyrektora Biura powołał Mirona Maciejewskiego, długoletniego pracownika MTP, byłego dyrektora finansowego tych targów. Sformułowany wówczas program działania okazał się aktualny do dziś. W pierwszej kolejności celem było przede wszystkim nawiązanie kontaktów i budowanie dobrych relacji między uczestnikami rynku targowego, integracja polskiego środowiska targowego, promocja targów oraz edukacja targowa. Kilka lat później, kiedy samorząd okrzepł organizacyjnie, pojawiły się inicjatywy i działania marketingowe, promocyjne i edukacyjne na europejską miarę. Czego oczekiwano od Korporacji? Przede wszystkim reprezentowania wobec władz polskiego rynku targowego, opisania tego rynku, uporządkowania go oraz stabilizacji. I rozwiązywania problemów, które pojawiły się w nowej rzeczywistości ustrojowej i gospodarczej po 1989 roku. Gospodarka wolnorynkowa odrodziła przedsiębiorczość Polaków, którzy w targach dostrzegli natychmiast szansę na wzmocnienie swojego biznesu. Był to czas spontanicznego i żywiołowego rozkwitu targów jako efektu transformacji, czyli demokracji i uwolnienia rynku. Pojawiły się okoliczności niezwykle sprzyjające rozwojowi targów, które ze swej natury są klasyczną instytucją wolnego rynku, czyli wolnego przedsiębiorcy i swobodnego wyboru. Rynek zaczął domagać się informacji o targach, zaś organizatorzy targów liczyli na aktywną promocję swoich imprez. Tak zrodziła się idea wydawania corocznych raportów o targach w Polsce. Pierwszymi czytelnikami raportów byli wystawcy, zdezorientowani ogromną liczbą imprez targowych. Wcześniej, przed prywatyzacją gospodarki, historia była prosta, ponieważ w czasach PRL, czyli gospodarki centralnie sterowanej, o uczestnictwie w targach, czyli jedynych Międzynarodowych Targach Poznańskich, decydowały branżowe zjednoczenia przemysłowe, których było wówczas prawie 160. W 1981 roku zjednoczenia zamieniono na zrzeszenia jako namiastkę demokracji w zarządzaniu przemysłem. Ostatecznie w 1990 roku, rozpoczął się proces prywatyzacji zrzeszeń i podległych im przedsiębiorstw. Odtąd właściciele przedsiębiorstw i zarządy firm samodzielnie decydowały o uczestnictwie w targach. Ta historia organizacji polskiego przemysłu miała decydujący wpływ na kształt polskich targów, bo kiedy skończył się czas obligatoryjnego, czyli obowiązkowego udziału w targach organizatorzy targów sami musieli zdobywać wystawców. Tymczasem zwiedzający nadal traktowali targi jako okno na świat i oglądanie tego świata bez paszportów. Historia pierwszego dwudziestolecia samorządu targowego ma wyraźne trzy etapy. Pierwszy to lata 1993 do 1996, czyli stabilizacja organizacyjna samorządu i pierwsze publikacje Raportu Targi w Polsce oraz Terminarza Targów. Drugi okres, lata 1997 do 2006, to czas niezwykle aktywny w publicznej działalności samorządu i czas wielu oryginalnych inicjatyw promocyjnych oraz projektów marketingowych i edukacyjnych. I kolejny etap, po 2006 roku do dziś, to powołanie przez utrwalone, silne środowisko polskich przedsiębiorców branży targowej, izby gospodarczej pod nazwą Polska Izba Przemysłu Targowego, a także otwarcie na zewnętrzny świat biznesu i polityki gospodarczej oraz wzmocnienie współpracy zagranicznej i szeroka promocja polskiej gospodarki i polskiego rynku targowego na świecie, a zwłaszcza w całej Europie. Bilans otwarcia. Początki targowej statystyki Pierwsze Walne Zgromadzenia Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych w latach (nazwa dość niefortunna jak się później okazało) były najdłuższymi w historii samorządu i najbardziej rozdyskutowanym spotkaniami. Ale te zgromadzenia formułowały pierwsze zbiory zadań i oczekiwań członków Korporacji od ówczesnego zarządu i organów statutowych. Tamtejsze Walne Zgromadzenia wyłoniły też pierwsze środowiska i opcje wewnątrz samorządu, ponieważ w istocie to nie był jednobranżowy samorząd. Już w samej nazwie nacisk położono na organizatorów targów. Organizatorzy nie byli najliczniejszą grupą samorządowców, ale najważniejszą, ponieważ od ich kondycji zależał byt pozostałych, przed wszystkim zaś licznych przedsiębiorstw usług targowych czyli firm projektujących, budujących i wyposażających stoiska targowe. W sposób naturalny pojawiła się zatem swoista opozycja, trwająca zresztą do dziś, między interesami organizatorów targów a przedsiębiorstwami usług targowych. Druga kwestia to wyrażane oczekiwania: część członków traktowała Korporację jako reprezentację środowiska targowego wobec rządu i jego ustaw, reszta koncentrowała się na sprawach praktycznych, jak: konieczność rozstrzygania sporów między członkami, bieżące interwencje wobec władz lokalnych oraz reklama i promocja na rzecz targów i firm wystawienniczych. Jednym z pierwszych rozwiązań promocyjnych było publikowanie rankingów targów i organizatorów targów, później, również rankingów przedsiębiorstw usług targowych, aby wystawca i zwiedzający nie mieli wątpliwości, w jakich targach uczestniczyć i komu zlecać budowę stoisk. Raporty targowe Pierwszy Raport Targi w Polsce ukazał się w czerwcu 1994 roku i opisywał rynek targowy w 1993 roku. Wydała go Gazeta Targowa w oparciu o własne Centrum Informacji Targowej. Wszystkie następne są już dziełem Polskiej Korporacji Targowej, a od 2007 roku - Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jako spadkobiercy Korporacji. Wyniki pierwszego Raportu o targach okazały się zaskakujące. Mieliśmy wówczas w kraju 49 miast targowych, ponad 90 organizatorów targów i ponad 500 imprez targowych, z czego klasyfikacją objęto 239 targów. Ówczesne Raporty obejmowały swoją statystyką targi organizowane przez członków Korporacji oraz organizatorów niezrzeszonych. Na 1994 rok zaplanowano już 535 imprez targowych najwięcej w Europie. W Warszawie, na przykład, 33 instytucje targowe zorganizowały 112 imprez, w Bydgoszczy otwierano targi 51 razy, w Białymstoku 41, w Łodzi, Poznaniu i Krakowie ponad 30 razy. W 1993 roku sprzedano ogółem m 2 powierzchni wystawienniczej, z czego na pierwszą dziesiątkę organizatorów przypadło 91 proc. W targach uczestniczyło wystawców, w tym wystawców zagranicznych. Co najciekawsze, połowa ówczesnej pierwszej dziesiątki organizatorów targów nadal należy do targowych liderów. Targów Kielce jeszcze wtedy nie było. Zainteresowanie targami było ogromne, bo zwiedziło je ok. dwa miliony trzysta tysięcy osób, z których, jak deklarowali organizatorzy, półtora miliona wykupiło bilety wstępu. Publikując te dane autorzy 7

8 TARGI W POLSCE W 2012 ROKU / EXHIBITIONS IN POLAND IN 2012 pierwszego Raportu zastrzegali się, że jest to zaledwie przybliżony obraz polskich targów z powodu mankamentów statystycznych. Nie wszystkich organizatorów objęto badaniem i nie wszyscy badani odpowiedzieli na ankiety. Dane statystyczne nie były weryfikowane i opierały się na deklaracjach ankietowanych. Mimo tej imponującej statystyki polski przedsiębiorca, kupiec i zwiedzający mieli największe w Europie problemy z wyborem właściwych targów. Żaden kraj na świecie nie miał tak obszernego kalendarza targowego jak my. Zjawiskiem powszechnym była dezorientacja, co do wyboru właściwych targów i swego rodzaju chaos organizacyjny na rynku targowym, widoczny zwłaszcza w porównaniu z uporządkowanym i przejrzystym rynkiem targowym w Europie Zachodniej. Od przybliżonego obrazu polskiego rynku targowego do obrazu rzeczywistego było jeszcze daleko. Dlatego decyzją członków Korporacji w 1996 roku powołano samorządową Komisję Weryfikacji Danych Statystycznych Targów i Wystaw, w której działało 15 członków Korporacji. Komisja weryfikacji danych statystycznych na miejscu, w siedzibach firm sprawdzała dokumenty będące podstawą targowej statystyki. Nie wszyscy poddali się dobrowolnej weryfikacji danych. Ale deklaracja przystąpienia w 1996 roku do UFI Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, była jednocześnie deklaracją zgody na spełnienie szeregu warunków związanych z tą przynależnością. Jednym z najważniejszych było właśnie wprowadzenie dobrowolnej weryfikacji danych statystycznych imprez targowych organizowanych przez członków Korporacji. Stąd dane statystyczne w Raporcie Targowym za 1997 rok dają uwiarygodniony obraz naszego rynku targowego. Kolejny krok wiązał się z potrzebą zaistnienia w międzynarodowych statystykach targowych. Warunkiem niezbędnym takiej promocji było posiadanie wiarygodnych, transparentnych i porównywalnych w skali międzynarodowej danych statystycznych. Gwarantował je niezależny (zewnętrzny) audyt, wykonany przez profesjonalną firmę audytorską,która miała certyfikat UFI. Decyzję o poddaniu polskich statystyk targowych monitorowanych przez niezależny audyt - środowisko podjęło na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 28 marca 2000 roku. Audyt za 2000 rok zlecono polskiemu oddziałowi portugalskiej firmy audytorskiej BDO. Zastosowano wówczas po raz pierwszy w historii międzynarodową terminologię i metodologię. Standardy i definicje parametrów statystycznych opisujących targi przyjęte wówczas przez polskich organizatorów targów stosowane są do dziś. Wzorowano je na definicjach i standardach CENTREX Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych oraz UFI. Pierwszy audytowany Raport ukazał się w 2001 roku i opisywał targi za 2000 rok. Współpraca z BDO Polska trwała do 2007 roku. Od 2008 roku audytorem danych statystycznych polskich targów monitorowanych przez Polska Izbę Przemysłu Targowego jest organizacja CENTREX, z siedzibą w Budapeszcie, zrzeszająca największych organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej. Współpraca z CENTREX trwa do dziś. Publikowanie w Raporcie Targi w Polsce rzetelnej i wiarygodnej statystyki targowej rynku polskiego objętego badaniami PIPT i CENTREX, zaowocowało publicznym i międzynarodowym zaufaniem do tych badań statystycznych. Tym samym nasze dane statystyczne znalazły się w światowych statystykach targowych: Raporcie CENTREX Statystyki targowe Europy Środkowowschodniej oraz w Raporcie UFI Euro Fair Statistics. Publikacja profesjonalnych statystyk targowych, ale także podjęte przez Izbę badania warunków technicznych obiektów targowych, w celu opracowania informacji dla firm projektujących i budujących stoiska targowe, przyczyniła się także do poprawy standardów organizacyjnych w Polsce. Stopniowo dokonała się samolikwidacja targów organizowanych w salach gimnastycznych, salkach katechetycznych i namiotach. Wielu przypadkowych organizatorów targów po skonsumowaniu tzw. efektu nowości, bo targi były nowym i atrakcyjnym zjawiskiem w naszej gospodarce porzuciło ten biznes. Powstawać zaczęły też profesjonalne obiekty targowo-konferencyjne, spełniające wciąż rosnące wymagania klientów targowych wystawców i zwiedzających. Co prawda Warszawa, długo jeszcze nie miała ośrodka targowego z prawdziwego zdarzenia, a jedynym trwałym miejscem wystawowym był Pałac Kultury. Lata Najowocniejsze lata samorządu W grudniu 1996 roku zmarł nagle Stanisław Laskowski, prezes założyciel Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych. W wyborach uzupełniających w marcu 1997 roku prezesem wybrano Bogusława Zalewskiego, nowego prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wybór Bogusława Zalewskiego to nie była tylko zmiana pokoleniowa. W tym momencie nastąpiła zmiana misji samorządu na dynamiczny marketing, innowację i pracę. Kolejne lata były okresem nadzwyczajnej aktywności Biura Zarządu Haliny Tra- Manfred Busche, prezydent UFI gościem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKT, 28 marca 2000 r. wy (dyrektora Biura Izby w latach ) oraz Marzenny Łukaszewicz (aktualnego dyrektora Biura PIPT, od 2008 roku), które, pamiętam ten czas, pracowały bez wytchnienia. Dla mnie, spisującego te dzieje, to najbardziej kreatywny okres w dziejach naszego samorządu targowego. Ale wracając do porządku historycznego: W 1998 roku skrócono nazwę samorządu na Polską Korporację Targową. Znacznie wydłużyła się lista nowych zadań, inicjatyw i tematów, W pierwszej kolejności zarząd Korporacji sformułował założenia programu promocyjnego 8

9 20 LAT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO dla przedsiębiorstw usług targowych i organizatorów targów. Pierwszym beneficjentem nowego programu działania stały się przedsiębiorstwa usług targowych, dla których ustanowiono dwa bardzo prestiżowe konkursy o charakterze promocyjnym. Najpierw, w 1997 roku, konkurs Lidera Usług Targowych dla najlepszego przedsiębiorstwa wystawienniczego. Pierwszym laureatem została firma A-Z Zdzisława Filipiaka. Następnym, w 1988 roku, był Inter-Service - Andrzeja Kokotka i Olgierda Ignatowicza, kolejnym Inexpo Poznańska Agencja Targowa, kierowana przez Piotra Wojewodzica i Jana Lisiaka, a w 2000 roku firma Andrzeja Melińskiego, Meliński Minuth. Rywalizacja o pozycję Lidera trwa do dziś, a laureaci konkursu wyznaczają styl i trendy w nowoczesnym wystawiennictwie. W 1998 roku wdrożono nowy konkurs pod nazwą Stoisko Roku - za najlepszą architektonicznie i marketingowo koncepcję stoiska. W pierwszej edycji konkursu na Stoisko Roku zwyciężyła realizacja firmy Inter-Service. W kolejnych trzech latach pierwsze miejsca zdobywała firma Meliński Minuth, jeden z absolutnych liderów w budowie najciekawszych stoisk w Polsce i za granicą. Dzięki tym konkursom, członkowie Korporacji w codziennej, praktycznej rywalizacji w budowie stoisk targowych stali się nie tylko kontynuatorami polskiej szkoły wystawienniczej, ale stworzyli awangardę polskiego wystawiennictwa, która szybko zaowocowała ich udziałem i wyróżnieniami w targach zagranicznych. Sztuce tworzenia architektury targowej, z inicjatywy środowiska firm wystawienniczych, poświęcono też w 2005 roku specjalistyczne wydawnictwo kwartalnik Wystawiennictwo. Czasopismo miało jednak bardzo krótki żywot, bo po drugim wydaniu, na kolejne edycje tytułu zabrakło zarówno pieniędzy, jak i determinacji jego pomysłodawców. Edukacja targowa czyli po co komu targi W końcu lat dziewięćdziesiątych środowisko targowe zrzeszone w Korporacji podjęło nową inicjatywę samorządową, jedną z najważniejszych w swojej historii i dorobku. Za niezbędne uznano nakierowanie uwagi społeczeństwa i środowiska biznesu, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, na poszerzanie wiedzy o targach jako skutecznego instrumentu marketingu i komunikacji w biznesie. Powstała idea edukacji targowej, której celem było upowszechnienie wiedzy o targach. Zadanie było wyjątkowo trudne, bowiem rzeczywistość społeczna i gospodarcza zmieniały się w szybkim tempie, zaś przewodnimi ideami nowych czasów stały się globalizacja, Internet i nowoczesny, agresywny marketing jako alternatywa targów. Najpierw, w 1999 roku, z inicjatywy Polskiej Korporacji Targowej, wydana została publikacja Targi nie mają alternatywy, jako odpowiedź na internetowe sugestie, że targi są instytucją archaiczną i rychło zostaną zastąpione targami wirtualnymi. Publikacja, mojego autorstwa, była pionierskim opracowaniem na europejskim rynku targowym i z inicjatywy Bryana Montgomery ego, ówczesnego prezydenta UFI, została przetłumaczona na język angielski i przesłana 134 członkom UFI. Jest cytowana do dziś w europejskiej literaturze targowej. Ponieważ na przełomie wieków okazało się też, że rynek targowy zmienia się szybciej niż nasza wiedza o nim, w 2000 roku, decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Korporacji Targowej, zlecono Pentorowi - Instytutowi Badania Opinii i Rynku, pierwsze badania wśród polskich uczestników rynku targowego. Wyniki badań, szeroko publikowane przez polskie media, wskazywały, że targi w Polsce należą do najbardziej skutecznych narzędzi marketingowych w biznesie, aczkolwiek nie wszyscy ankietowani potrafili precyzyjnie zdefiniować swoje cele targowe. Wykorzystując wyniki badań, w sierpniu 2002 roku w Poznaniu Polska Korporacja Targowa i Międzynarodowe Targi Poznańskie w porozumieniu z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Statystyki Targowej CENTREX zorganizowały bardzo ważną dla targów konferencję pod nazwą Teraźniejszość i przyszłość przemysłu targowego. Po kilku latach, w 2005 roku, właśnie w interesie przyszłości targów, Korporacja zleciła Pentorowi powtórzenie badań wśród polskich wystawców. Nowe wyniki badania ujawniły ogromne przeobrażenia, jakie dokonały się wówczas na polskim rynku targowym. Przede wszystkim dały podstawy do twierdzenia, że w Polsce mamy już przemysł targowy. Uczestnictwo w targach, aczkolwiek mniej liczne, było bardziej profesjonalne, a większość wystawców potrafiła już określić swoje cele targowe, choć znaczna ich część nadal traktowała targi jako miejsce sprzedaży. Potwierdziło się, że targi są platformą komunikacji rynkowej i spełniają wiele funkcji marketingowych, a wiedza o tym Kampania promocyjna Sześć Zmysłów, Gala 20 listopada 2003 r., Warszawa wymaga upowszechniania, zwłaszcza na poziomie szkół wyższych. Inicjatywę tę realizowano zresztą już od kilku lat, a odbiorcą działań edukacyjnych byli studenci szkół wyższych w Polsce, przyszli przedsiębiorcy i specjaliści marketingu. Doskonałym przykładem, a zarazem wzorem do naśladowania, było utworzone w 2001 roku Podyplomowe Studium Komunikacji i Promocji w Biznesie, zorganizowane w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Był to pierwszy w Polsce fakultet targowy, w którym uwzględniono targi jako instrument komunikowania się z rynkiem. Fakultet miał znakomitą opiekę naukową w osobie prof. zw. dr. hab. Henryka Mruka, autorytetu w dziedzinie marketingu targowego. Rychło okazało się też, że potrzebne są dalsze inicjatywy samorządowe na rzecz pożytecznej i skutecznej promocji targów i ich funkcji. W maju 2003 roku, na dziesięciolecie samorządu, zarząd PKT podjął uchwałę o przeprowadzeniu pierwszej w Polsce, kampanii edukacyjno-promocyjnej pod nazwą Sześć zmysłów. W listopadzie 2003 roku zorganizowano w Warszawie wyjątkową w swojej koncepcji i rozmiarze wielką galę promującą polskie targi, pod tą samą nazwą, w której uczestniczyło po- 9

10 TARGI W POLSCE W 2012 ROKU / EXHIBITIONS IN POLAND IN 2012 nad 400 osób, a uczestnikom wręczono znakomicie opracowaną publikację Targi Twoja Nowa Limuzyna. Unikatowy charakter kampanii spowodował, ze zainteresowały się nią także zagraniczne media branżowe. Obszerny artykuł na ten temat ukazał się w międzynarodowym magazynie Exhibition World, wydawanym pod auspicjami UFI. Trzy lata później miała też miejsce prezentacja kampanii na konferencji Dni Marketingu w Wyższej Szkole Biznesu w Budapeszcie. W tym samym roku ustanowiono także wyróżnienia Targi z rekomendacją Polskiej Korporacji Targowej i Stoisko z rekomendacją Polskiej Korporacji Targowej prestiżowe znaki kwalifikacyjne, rodzaj certyfikatu jakości dla organizatorów targów i firm wystawienniczych za wzorowy standard usług targowych. Wówczas wyróżnienia te przyznano aż 47 imprezom targowym i 17 przedsiębiorstwom usług targowych. MAMY CORAZ NOWOCZEŚNIEJSZE TARGI, ALE WCIĄŻ TRAKTOWANE ARCHAICZNIE MÓWI BOGUSŁAW ZALEWSKI STR. 3 WYGODNE, PRZESTRONNE I NIEPOWTARZALNE TAKI MOŻE BYĆ IDEAŁ STOISKA TARGOWEGO STR. 8 9 DODATEK SPONSOROWANY 15 grudnia 2003 TARGOWA Nowe oblicze targów Gala Sześć zmysłów odsłona szósta Dziesięciolecie Polskiej Korporacji Targowej W interesie polskiego biznesu Powstanie korporacji, zarejestrowanej oficjalnie trzy miesiące później jako Polska Korporacja Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych, było swoistym znakiem czasu. Przede wszystkim Targi Poznańskie, skądinąd wielce zasłużone, nie były już jedynymi targami w Polsce. Nadto był to już czwarty rok zadeklarowanej wolności gospodarczej i wolnego rynku, gdy spontanicznie i żywiołowo powstawały nowe przedsiębiorstwa, firmy i instytucje, często poza dotychczasowymi metropoliami, co skutkowało organizowaniem kolejnych, nowych targów jako odpowiedzi na odradzanie się przedsiębiorczości Polaków. W tradycji polskiego gospodarowania, zwłaszcza od Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r., uczestnictwo w targach zawsze było nobilitacją. I dobrym interesem. Okazało się, że w wielu domowych archiwach pieczołowicie przechowywano dyplomy, certyfikaty i wyróżnienia przyznawane na przedwojennych targach. W kalendarzach fabrykantów i kupców terminy targów zawsze były ważne. Po wielu latach w nowych, młodych środowiskach przedsiębiorców wróciła moda na targi. W połowie lat 90., zwanych dziś złotymi latami targów, organizowano w kraju ponad 500 targów i wystaw w 30 miastach i miasteczkach. W tych okolicznościach pierwszym zadaniem Polskiej Korporacji Targowej było zatem ogarnąć, policzyć i poukładać polski rynek targowy, żeby poinformować polskich i zagranicznych przedsiębiorców i całą naszą gospodarkę gdzie wystawiać i kupować, co pokazywać i komu oferować swoje produkty. I tak pojawiły się pierwsze w Polsce oraz w tej części Europy coroczne wydawnictwa korporacyjne: terminarz Targi w Polsce, rejestrujący wszystkie terminy targów i wystaw organizowanych przez członków korporacji, oraz unikatowy raport pod tym samym tytułem. DOKOŃCZENIE STR. 2 Wkrótce, tj. w grudniu 2004 roku, Polska Korporacja Targowa, widząc sens poszerzenia zakresu edukacji targowej i kręgu jej odbiorców, ustanowiła wyjątkowe forum - Forum Myśli Targowej, które stało się płaszczyzną spotkań środowiska targowego z polskim środowiskiem akademickim. Pierwsze spotkanie odbyło się wówczas w Warszawie. Celem Forum było zainspirowanie nauczycieli akademickich do pogłębiania wiedzy o targach i włączenia tej wiedzy w programy dydaktyczne. Był to początek bardzo owocnej współpracy ze środowiskiem polskiej nauki, która trwa do dziś i realizowana jest poprzez konferencje naukowe, seminaria i publikacje. W wyniku intensywnej współpracy specjalistów targowych i akademików, w 2006 roku, prof. Henryk Mruk i Alojzy Kuca opracowali WOJCIECH SZARLIŃSKI Stara to prawda, że nie ma nic silniejszego od idei, do której dojrzał czas. I właśnie taki jest rodowód Polskiej Korporacji Targowej: powstała w czerwcu 1993 r. w Poznaniu podczas 65. Międzynarodowych Targów Poznańskich z woli ponad 118 ówczesnych krajowych przedsiębiorstw targowych, czyli organizatorów targów, firm wystawienniczych i związanych z targami. najnowszą w Europie publikację Marketing Targowy. Vademecum wystawcy, którą wydała Polska Korporacja Targowa. Książkę, przetłumaczoną na język angielski, bardziej doceniono w Europie niż w Polsce, o czym mówiono na 3. międzynarodowej konferencji naukowej o edukacji targowej w Gdańsku, w 2012 roku. Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Równolegle do działań promujących targi jako najskuteczniejszego narzędzia marketingu i komunikacji w biznesie, pojawił się problem roli i wartości polskiego przemysłu targowego w naszej gospodarce. Do zakresu swojej działalności samorząd targowy wprowadził zatem promocję korzyści, jakie wnoszą targi dla środowiska i gospodarki. W listopadzie 2000 roku, podczas Targów Inwestycyjnych Miast Polskich INVESTCITY, Polska Korporacja Targowa zorganizowała I ogólnopolskie Spotkanie Prezydentów Miast Targowych. Konferencja ujawniła wpływ targów na rozwój miast i stała się inspiracją do przeprowadzenia kilka lat później bardzo ważnych, unikatowych badań nad znaczeniem targów dla rozwoju gospodarczego kraju. Już jako Polska Izba Przemysłu Targowego nasza organizacja zrealizowała te badania w latach , we współpracy z Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Spotkań z prezydentami miast targowych odbyło się jeszcze kilka. Ukoronowaniem działań Izby były zwłaszcza te konferencje, które zorganizowano po przeprowadzeniu w latach unikatowych w skali międzynarodowej badań wpływu targów na gospodarkę, a wśród nich - znakomita, międzynarodowa konferencja naukowa na temat znaczenia targów w rozwoju gospodarczym, zorganizowana 30 marca 2011 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Inspiratorem były Międzynarodowe Targi Poznańskie i Polska Izba Przemysłu Targowego, ale, co trzeba podkreślić, bezpośrednimi organizatorami byli naukowcy z SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Konferencja otrzymała patronat Waldemara Pawlaka, ówczesnego Ministra Gospodarki, wiceprezesa Rady Ministrów. Gościem specjalnym konferencji był Manfred Busche były, a obecnie Honorowy Prezydent UFI, założyciel i wieloletni prezes Targów Berlińskich, wybitna postać światowej branży targowej i Członek Honorowy Polskiej Izby Przemysłu Targowego, który jest także wykładowcą wielu uczelni europejskich. Kilka miesięcy później PIPT wydała drukiem obszerne opracowanie z tej konferencji Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju, pod redakcją prof. dr. hab. Henryk Mruka. Przy okazji warto dodać, że w wyniku badań nad znaczeniem targów dla gospodarki, staraniem PIPT Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w swojej syntezie z maja 2013 roku potwierdziło, że polskie targi generują w naszej gospodarce wpływy finansowe o wartości 1,8 do 2,0 miliarda złotych. Nie ulega wątpliwości, że wartość targów jest daleko ważniejsza niż tylko rezultaty finansowe. Organizatorzy targów i przedsiębiorstwa usług targowych to przedsiębiorstwa o ogromnej misji cywilizacyjnej, kulturowej i społecznej. Prawdą jest, że samorząd targowy ma ograniczony, bezpośredni wpływ na tempo wzrostu gospodarczego, ale działając we współpracy z przemysłem i politykami zdołał zmienić postrzeganie Polski i jej wizerunek w świecie, a przede wszystkim ma ogromny wpływ na nasz eksport. Nie sposób wymienić w takim ograniczonym z natury artykule wszystkie inicjatywy, akcje, kampanie, konferencje i spotkania organizowane przez Polską Korporację Targową i Polską Izbę Przemysłu Targowego w minionych dwudziestu latach. To był bardzo pracowity i owocny czas w pracy targowych samorządowców. Wszystkim działaniom przyświecało hasło, że w marketingu i budowaniu wizerunku gospodarczego Polski w świecie - targi dają najwięcej. Polska Izba Przemysłu Targowego nowe uprawnienia, wielkie otwarcie na świat O idei utworzenia izby gospodarczej przedsiębiorców targowych w miejsce dotychczasowej Polskiej Korporacji Targowej mówiło się w środowisku samorządu targowego już od 2004 roku. W marcu 2005 roku podczas Walnego Zgromadzenia PKT, prezes Bogusław Zalewski przedstawił członkom informacje o celowości i możliwości utworzenia izby gospodarczej. Przede wszystkim izbom gospodarczym jako organizacjom samorządu gospodarczego, reprezentującym interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, ustawodawca w 1989 roku nadał wyjątkowe uprawnienia, jak: wyrażanie wobec organów państwowych opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. Izba gospodarcza może dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada też szereg szczególnych uprawnień, które mogą ułatwiać prowadzenie działań lobbingowych na 10

11 20 LAT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO rzecz branży targowej, rozwój kształcenia zawodowego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków, wreszcie - może wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego. W dyskusji w gronie Członków Polskiej Korporacji Targowej zwracano uwagę na fakt, że Korporacja wyczerpała organizacyjne i prawne możliwości wpływania na procesy legislacyjne w Polsce. Za przekształceniem Korporacji w izbę gospodarczą przemawiało w tej sytuacji wiele argumentów. Nie tylko z mocy prawa stajemy się partnerem organów państwowych, ale jako nowa i dynamiczna organizacja, uzyskujemy możliwość otwarcia się na zewnątrz. Tak powstała grupa inicjatywna do opracowania statutu, przyszłego budżetu, zasad przyjmowania nowych członków i podjęcia działań organizacyjnych. W lipcu 2006 roku odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Podpis pod Statutem Izby złożyło ponownie 118 założycieli, co było jednoznaczne z likwidacją dotychczasowego samorządu w formie Polskiej Korporacji Targowej. Po wielu proceduralnych i formalnych perturbacjach Polska Izba Przemysłu Targowego została sądownie zarejestrowana w lutym 2007 roku. W marcu tego roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Polskiej Korporacji Targowej z dniem 1 kwietnia i podjęciu skomplikowanych czynności likwidacyjnych. Tak rozpoczął się nowy etap dla samorządu targowego. Rada Izby wybrana na kadencję (w składzie: Prezes Rady - Bogusław Zalewski Międzynarodowe Targi Poznańskie, wiceprezesi Rady: Grażyna Grabowska Targi w Krakowie, Urszula Potęga Międzynarodowe Targi Polska, członkowie Rady: Paweł Babij - Interesrvis, Małgorzata Legiędź Gałuszka, Andrzej Meliński Meliński Minuth, Andrzej Mochoń Targi Kielce, Jacek Serkuczewski Pracownia Sztuk Plastycznych, Maciej Witkowiak Inter Gala wręczenia Pierwszego Honorowego Tytułu Ambasador Targów, 10 maja 2012 r., Warszawa Mark Group) miała do spełnienia wiele trudnych zadań. Rada powołała Komisję Rozjemczą PIPT, opracowała Kodeks Etyczny, pracowała nad zmianami Statutu, powołała sekcje branżowe członków (sekcję organizatorów wystąpień zagranicznych i sekcję firm budujących stoiska targowe), dostosowała do nowych światowych wzorów standardy i definicje statystyczne dla celów audytu statystyk targowych - we współpracy z nowym audytorem CENTREX Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych. Polska Izba Przemysłu Targowego zintensyfikowała działania w zakresie szeroko pojętej promocji targów, w tym edukacji targowej oraz współpracy zagranicznej, która dynamicznie rozwijała się, przede wszystkim w związku kontynuacją członkostwa PIPT, już jako izby gospodarczej, w UFI. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że już za czasów PKT, jej prezes Bogusław Zalewski przez dwie kadencje (lata , ), a także później jako szef PIPT (w latach ) przewodniczył Komitetowi Stowarzyszeń UFI. Kiedy w kwietniu 2011 roku Walne Zgromadzenie PIPT dokonało wyboru nowych władz samorządowych na kadencję , prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego został dr Andrzej Byrt, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, były wiceminister Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, wiceminister Spraw Zagranicznych oraz ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Niemczech. Osoba nowego prezesa Izby wniosła do samorządu nową jakość. Jest nie tylko erudytą, poliglotą i człowiekiem wysokiej kultury. Na targach w Europie, a zwłaszcza w Niemczech, zna się znakomicie, a jako dyplomata ma przyjacielskie kontakty z czołowymi politykami i działaczami gospodarczymi dzisiejszego świata. Bywa w świecie i doskonale zna reguły polityczne i gospodarcze, które w nim obowiązują. Andrzej Byrt ożywił ponownie kontakty z UFI i innymi czołowymi organizacjami targowymi za granicą. Zmienił postrzeganie i wizerunek Polskiej Izby Przemysłu Targowego na światowych spotkaniach, konferencjach i seminariach targowych. Włączył polski samorząd targowy w realizację międzynarodowych inicjatyw i badań, które realizuje UFI. Wielokrotnie uczestniczył, wraz z dyrektorem Biura, Marzenną Łukaszewicz (od lat czuwającą w Izbie nad intensywną współpracą zagraniczną) w międzynarodowych konferencjach zorganizowanych zarówno przez UFI (m.in. w Gandawie, Walencji,Hamburgu, Abu Dhabi, Malmö), jak i przez partnerskie organizacje targowe z Niemiec (AUMA), Włoch (AEFI), czy z państw Europy Środkowowschodniej (CENTREX w Budapeszcie, Gdańsku, Brnie). Dzięki temu zaangażowaniu Polska Izba Przemysłu Targowego stała się w ostatnich latach, obok CENTREX, najważniejszym reprezentantem regionu Europy Środkowowschodniej w Komitecie Stowarzyszeń UFI. W latach Rada PIPT podjęła także szereg prestiżowych inicjatyw promocyjnych. Warto wymienić spośród nich dwie, których pomysłodawcą był wiceprezes Adam Gabrysiak (prezes firmy Abisal w Poznaniu). Celem wyróżnienia wybitnych postaci życia publicznego, szczególnie zaangażowanych w rozwój polskich targów, Rada ustanowiła Honorowy Tytuł PIPT Ambasador Targów. Pierwszym Honorowym Ambasadorem Targów został Waldemar Pawlak. Kolejnymi Ambasadorami Targów zostali Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania i Wojciech Lubawski Prezydent Kielc. PIPT podjęła także na arenie międzynarodowej starania o ustanowienie Światowego Dnia Targów, który decyzją Rady powinien być obchodzony 15 kwietnia w dzień powstania UFI w 1925 roku. Pierwsze dwudziestolecie polskiego samorządu targowego kończy się, jak widać, ogromnym dorobkiem, trudnym nawet do opisania. To dobra perspektywa na przyszłość. 11

12 TARGI W POLSCE W 2012 ROKU / EXHIBITIONS IN POLAND IN Prezesi PKT i PIPT w latach 2LAT Presidents of the Board from 1993 to Stanisław Laskowski Prezes Zarządu PKOTiWG Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Studia ukończył w 1955 roku. W latach I zastępca dyrektora naczelnego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od 1980 do 1985 roku przedstawiciel Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu. Po powrocie z Francji, w latach dyrektor naczelny Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od 1991 roku do 1996 roku prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Założyciel w 1993 roku Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych z siedzibą w Poznaniu. Pełnił funkcję prezesa zarządu Korporacji w latach Zmarł w grudniu 1996 roku. dr Andrzej Mochoń Prezes Rady PIPT , członek Rady PIPT Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskał stopień doktora geologii na Uniwersytecie Warszawskim. Menadżer oraz wykładowca akademicki. Związany z Kielcami od 1980 roku. Założyciel Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu w 1993 r., w latach późniejszych jej wiceprezes i prezes. Prezes zarządu Centrum Targowego Kielce w 1996 r., ponownie prezes zarządu Targów Kielce od stycznia 2006 do dziś. Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej Business Center Club, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). Zdobywca tytułu Wizjoner 2012 za rozbudowę kieleckiego ośrodka targowego. Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w latach Bogusław Zalewski Prezes Zarządu PKT , Prezes Rady PIPT Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu w Nottingam i Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu. W 1972 roku rozpoczął pracę na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich od 1991 roku, w latach prezes zarządu MTP. W roku 1997 wybrany na funkcję prezesa Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych, którą pełnił do 2006 roku. Współzałożyciel Polskiej Izby Przemysłu Targowego w 2006 roku. i prezes Rady PIPT w latach Współtwórca niezależnego, profesjonalnego audytu danych statystycznych targów według międzynarodowych standardów. Współzałożyciel w 1997 r. CENTREX Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, z siedzibą w Budapeszcie, zrzeszającego największych organizatorów targów z Europy Środkowo Wschodniej. W latach i przewodniczący tej organizacji. W tym samym okresie przewodniczący Komitetu Stowarzyszeń UFI Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego oraz członek Dyrektoriatu UFI. Od 2010 r. związany zawodowo z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). dr Andrzej Byrt Prezes Rady PIPT , członek Rady PIPT Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych. Dyplomata, negocjator międzynarodowy, publicysta. Z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi związany od 1978 r. W 1981 r. dyrektor handlowy, od 1982 r. dyrektor naczelny MTP. Od attaché handlowy, a następnie roku radca handlowy i kierownik Biura Radcy Handlowego w Ambasadzie RP w Brukseli. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i główny międzynarodowy negocjator Polski Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w RFN w latach Wiceminister spraw zagranicznych Ponownie ambasador Polski w Niemczech Po zakończeniu tych misji ponownie związany z MTP. Od 2009 roku do chwili obecnej prezes ich zarządu. Wykładowca wyższych uczelni. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Członek Rady PIPT od 2010 r. W kwietniu 2011 r. wybrany na funkcję prezesa Rady. Od listopada 2011 r. członek Dyrektoriatu UFI. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), a także Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i Orderem Białej Gwiazdy Estonii.

13 20 LAT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO 20-letnia historia samorządu targowego w Polsce W 2013 roku mija dwadzieścia lat od powołania do życia polskiego samorządu targowego - organizacji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie organizacji targów, zarządzania obiektami targowo-konferencyjnymi, usług komplementarnych (tj. projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, transportu i spedycji targowej, mediów targowych) oraz organizujących wystąpienia polskich wystawców w targach za granicą. Polska Korporacja Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych (późniejsza nazwa Polska Korporacja Targowa) i jej sukcesorka Polska Izba Przemysłu Targowego zaznaczyły swoją obecność zarówno w przestrzeni gospodarczej Polski jak i na arenie międzynarodowej. W okresie 20 lat swoim członkostwem zaszczyciło nas ponad 200 przedsiębiorców, spośród których przynajmniej kilkudziesięciu nie tylko znakomicie odnalazło się w pasji działania na rzecz poprawy warunków organizacji targów w Polsce i rozwoju polskiej branży targowej oraz integracji środowiska branżowego, ale i spowodowało, że działalność Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest wysoko oceniana przez instytucje państwowe, w tym Ministerstwo Gospodarki, z którym prowadzi wieloletnią współpracę w wielu dziedzinach, Krajową Izbę Gospodarczą, której jest członkiem oraz licznych innych partnerów i interesariuszy - m.in. ministerstwa, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i ich stowarzyszenia, izby gospodarcze, uczelnie wyższe. 9 marca 1993 List Alojzego Kucy do Stanisława Laskowskiego, prezesa zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich w sprawie powołania polskiego samorządu targowego Alojzy Kuca ówczesny prezes Wydawnictwa Dialog i Polskiego Instytutu Targowego, wiceprezes zarządu PKOTiWG i PKT ( ) W liście zatytułowanym Projekt powołania organizacji samorządowej zrzeszającej organizatorów targów i wystaw w Polsce przedstawiłem ideę, cele i koncepcję działań organizacyjnych niezbędnych do utworzenia naszej organizacji. W oparciu o założenia tego listu trzy miesiące później odbyło się Spotkanie Założycielskie. (źródło: Alojzy Kuca, wypowiedź dla PIPT) 17 czerwca 1993 Powołanie Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych na podstawie ustawy o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych z 30 maja 1989 roku Podczas Założycielskiego Walnego Zgromadzenia w Poznaniu 118 Członków Założycieli złożyło podpisy pod uchwałą powołującą PKOTiWG oraz dokonało wyboru władz na 2-letnią kadencję - w osobach: Stanisława Laskowskiego prezesa zarządu oraz Tadeusza Burzca, Wojciecha Hellwinga, Alojzego Kucy i Sławomira Majmana wiceprezesów zarządu. Stanisław Laskowski prezes zarządu PKOTiWG ( ), ówczesny prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Potrzeby i cele Korporacji wynikają z głębokich gospodarczych i politycznych przemian w Polsce i w Europie. ( ) Żywiołowy sposób w jaki kształtuje się specyficzny rynek polskiego wystawiennictwa gospodarczego narzucił konieczność dialogu między jego podmiotami. Rynek ten zaczął domagać się coraz szerzej informacji o jego instytucjach, strukturze, możliwościach. Konieczna stała się szersza i bardziej aktywna promocja poszczególnych imprez targowych i ich organizatorów. Stąd właśnie wynikła koncepcja powołania specjalistycznej organizacji, zrzeszającej działające na obszarze aktywności targów i związane z nią przedsiębiorstwa. (źródło: Stanisław Laskowski, Raport Targi w Polsce, 1996) 14 września listopada 1993 Rejestracja Korporacji, jej Statutu i władz w Sądzie Stanowisko dyrektora Biura PKOTiWG obejmuje Miron Maciejewski Miron Maciejewski, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Następnie wieloletni pracownik Międzynarodowych Targów Poznańskich ( ), a w latach wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od początku istnienia Korporacji zaangażowany w badania i analizy danych statystycznych polskiego rynku targowego oraz ich publikację w Raportach Targi w Polsce, gdzie prezentowane były wraz z jego obszernymi fachowymi komentarzami. Funkcję dyrektora Biura Korporacji pełnił do 2000 roku. Zmarł w sierpniu 2002 roku Pierwsza publikacja kalendarza Targi w Polsce 95 oraz pierwsze wydanie Raportu Targi w Polsce przez Gazetę Targową i Korporację Pierwszy Raport ukazał się w 1994 roku staraniem Gazety Targowej. Była to wówczas niezwykle ryzykowna próba opisania rynku targowego w Polsce według europejskich standardów. Okazało się, że jest to przedsięwzięcie równie poważne, co oczekiwane, zwłaszcza 13

14 TARGI W POLSCE W 2012 ROKU / EXHIBITIONS IN POLAND IN 2012 w okresie transformacji gospodarczej, która wywołała dynamiczny i żywiołowy rozwój naszego rynku targowego. ( ) Raporty targowe oczekiwane są z ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród zagranicznych środowisk gospodarczych. Jest to jak dotąd najlepsza i najskuteczniejsza promocja polskiego rynku targowego w kraju i na świecie. Raport jest nie tylko najrzetelniejszym opisem tego rynku, ale również wskazuje na kondycję naszej gospodarki. Mamy bowiem tylu organizatorów targów i tyle imprez targowych ile nasze życie gospodarcze i ekonomia uczestników akceptują. (źródło: Alojzy Kuca, Wstęp, Raport Targi w Polsce 1997) 21 marca 1996 Powołanie uchwałą Walnego Zgromadzenia PKOTiWG społecznej Komisji Weryfikacji Danych Statystycznych Targów i Wystaw Kazimierz Marcinkowski przewodniczący KWDSTiW ( ), ówczesny redaktor naczelny Gazety Targowej Przystąpienie Polskiej Korporacji do UFI Światowego Związku Targów, a wraz z nim zderzenie z koniecznością statystycznej kontroli nastąpiło w momencie, gdy potrzeby uwiarygodnienia liczb dostarczanych przez organizatorów targów w sprawozdaniach i wykorzystywanych przy opracowywaniu Raportów nikt już nie śmiał negować. ( ) Do Komisji wybrano piętnaście osób reprezentujących różne ośrodki targowe. Komisja ta wykonała na wstępie sporą pracę, by dojść do zdefiniowania podstawowych terminów związanych z przedmiotem kontroli, takich jak: powierzchnia targowa, wystawca i zwiedzający. Dokumentacja opracowana przez Komisję stała się załącznikiem do deklaracji o dobrowolnym przystąpieniu do systemu weryfikacji. (źródło: Liczby coraz bardziej wiarygodne, K. Marcinkowski, Raport Targi w Polsce 1998) marca 1997 Przyjęcie Korporacji do UFI Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego Związek Targów Międzynarodowych (UFI) jest związkiem gospodarki targowej o światowym zasięgu. Główną grupę członkowską stanowią targi spełniające wyznaczone kryteria i noszące miano międzynarodowych. UFI to jednak obecnie nie tylko same targi zorientowane międzynarodowo. Wzrost znaczenia sektora targowego w gospodarce wielu krajów, ze względu na jego szczególną funkcję komunikacyjną, doprowadził do konieczności tworzenia narodowych lub wielonarodowych branżowych związków podmiotów uczestniczących w działaniach na tym rynku. Podmioty te mają dziś możliwość wejścia do kręgu członków stowarzyszonych UFI i współpracy z partnerami z innych krajów. Taką szansę wykorzystała też Polska Korporacja Targowa. (źródło: Manfred Busche, wypowiedź na forum Walnego Zgromadzenia PKT w 2000 roku) Wybór Bogusława Zalewskiego na funkcję prezesa zarządu Korporacji Bogusław Zalewski prezes zarządu PKOTiWG i PKT ( ) i prezes Rady PIPT ( ) Chcąc właściwie zaplanować działania, których realizacji powinniśmy podjąć się w nadchodzącym okresie, musimy przewidzieć i uwzględnić procesy, jakie będą zachodzić w świecie. Procesy globalizacyjne winniśmy postrzegać jako element stymulujący do działania. Należy podjąć szeroko zakrojone działania edukacyjne, przekonujące do targów, zintensyfikować działania public relations oraz lobbing polityczny i gospodarczy na rzecz targów, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także wykorzystać na rzecz promocji targów nowe, alternatywne narzędzia, na czele z Internetem. (źródło: Bogusław Zalewski, wypowiedź na forum Walnego Zgromadzenia PKO- TiWG) 23 marca 1997 marzec 1997 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji o zmianie nazwy organizacji na Polska Korporacja Targowa Ustanowienie z inicjatywy Alojzego Kucy konkursu Lider Usług Targowych dla firm projektujących i budujących stoiska targowe Członków Korporacji. Laureatem pierwszej edycji konkursu została firma AZ Zdzisław Filipiak z Poznania Konkurs ustanowiono w trosce o wysoką jakość usług targowych i celem promocji wyróżniających się firm projektujących, budujących i wyposażających stoiska targowe - stosujących nowoczesne materiały, technologie i rozwiązania aranżacyjne. Konkurs kontynuowany jest przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, a w skład Jury konkursu wchodzą wybitni polscy projektanci, twórcy współczesnej polskiej szkoły wystawienniczej, posiadający w swym dorobku kilkaset projektów architektury targowej. 14

15 20 LAT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO wrzesień 1997 Uruchomienie witryny internetowej Wydanie unikatowej na skalę międzynarodową publikacji o charakterze promocyjnym i edukacyjnym Czy targi mają alternatywę? autorstwa Alojzego Kucy Zamiast Wstępu. ( ) Bez targów rozwój gospodarczy, a nawet społeczny i kulturowy nie jest możliwy. Przykładem jest Republika Federalna Niemiec, której dostatek i bogactwo rozpoczęły się od żywiołowego rozwoju targów w latach pięćdziesiątych. Dziś Niemcy są największym placem targowym w Europie. ( ) Targi nie mają alternatywy, choć w ocenie targów popełnia się równocześnie błąd przeceniania, jak i niedoceniania. (źródło: Alojzy Kuca, Czy targi mają alternatywę?, 2000) 1999 Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu Stoisko Roku ustanowionego z inicjatywy Alojzego Kucy w 1998 roku. Laureatem została firma Inter-Service z Poznania Andrzeja Kokotka i Olgierda Ignatowicza Ideą konkursu jest propagowanie nowatorskich rozwiązań architektonicznych w wystawiennictwie, stosowanie nowych technologii i materiałów oraz ciekawej, nowoczesnej myśli wystawienniczej. Projekt stoiska targowego i jego techniczne wykonanie powinny reprezentować wysoki poziom i wspierać realizację koncepcji wystąpienia targowego, będącą wynikiem rozważań architektonicznych i technicznych, z uwzględnieniem aspektów marketingowych. (źródło: dokumentacja archiwalna PKT) 28 marca 2000 Prezydent UFI Manfred Busche gościem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Korporacji Targowej w dniu 28 marca 2000 roku. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji o poddaniu statystyk targowych zewnętrznemu audytowi przez BDO Polska Dla celów audytu Walne Zgromadzenie przyjęło definicje i standardy obliczeniowe oparte na standardach CENTREX, spójne z definicjami standardami UFI. Audytem objęto parametry: powierzchnia targowa, liczba wystawców i liczba zwiedzających. Idea zastąpienia dobrowolnej kontroli danych statystycznych w wykonaniu komisji korporacyjnej audytem dokonywanym przez profesjonalny, niezależny organ ma na celu uwiarygodnienie i wzmocnienie znaczenia polskiego rynku targowego na świecie, a tym samym podniesienie prestiżu Polskiej Korporacji Targowej na forum międzynarodowym. (źródło: Bogusław Zalewski, wypowiedź na forum Walnego Zgromadzenia w 2000 roku) 1 października 2000 Stanowisko dyrektora Biura obejmuje Halina Trawa Halina Trawa dyrektor Biura PKT i PIPT ( ), pracownik Biura od 1993 roku Halina Trawa, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu. Zaangażowana w realizację wielu ważnych projektów dla rozwoju polskiego rynku targowego. Nadzorowała proces ustanowienia i wdrożenia w latach 90-tych definicji i standardów statystycznych dla targów w Polsce w celu uczynienia dynamicznie rozwijającego się rynku targowego wiarygodnym miejscem międzynarodowego biznesu. W 2000 roku (i powtórnie w 2005 roku) wspierała wdrożenie i nadzorowała realizację przez Pentor Poznań Instytut Badania Opinii i Rynku, pierwszych w Polsce, unikatowych badań opinii polskich wystawców, pod kątem znaczenia udziału w targach, jako instrumentu marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Inną istotną płaszczyzną jej działania jest współpraca z szkołami wyższymi w Polsce w zakresie propagowania wiedzy o targach wśród studentów, przyszłych menadżerów firm i potencjalnych wystawców i zwiedzających. 21 listopada 2000 Organizacja Ogólnopolskiego Spotkania Prezydentów Miast Targowych z udziałem 9 prezydentów, w tym Piotra Uszoka, ówczesnego prezydenta miasta Katowice i prezesa Związku Miast Polskich, przedstawicieli świata nauki oraz środowiska targowego Targi są motorem rozwoju gospodarczego regionu, przyczyniają się do zwiększenia wpływów ekonomicznych, umacniają wizerunek regionu. Omawiano różne aspekty: samorząd a struktura własności targów, lokalizacja terenów targowych, elementy infrastruktury miejskiej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania targów, wpływ targów na rozwój miasta. (źródło: dokumentacja archiwalna PKT) 15

16 TARGI W POLSCE W 2012 ROKU / EXHIBITIONS IN POLAND IN 2012 listopad 2000 Badania planów uczestnictwa w targach polskich wystawców przez Pentor Poznań, Instytut Badania Opinii i Rynku Badania przeprowadzono metodą osobistego wywiadu kwestionariuszowego na reprezentatywnej próbie 500 wystawców biorących udział w targach na terenie całej Polski w latach1999 i 2000.Wyniki badań potwierdziły istotną rolę targów jako instrumentu marketingu. Respondenci wskazywali targi jako najbardziej efektywne narzędzie tworzenia kierunków sprzedaży, zdobywania zamówień i nowych rynków, a także promowania wizerunku firmy. (źródło: dokumentacja archiwalna PKT) Przeprowadzone w 2000 roku, na zlecenie Polskiej Korporacji Targowej, pierwsze w Polsce badania targów jako narzędzia marketingu, zakończyły się konkluzją, że Targi to bardzo skuteczne narzędzie, trzeba tylko wiedzieć do czego i jak je wykorzystać. Każde targi to wyzwanie marketingowe wymagające kreatywnego podejścia opartego na gruntownej wiedzy z dziedziny marketingu wystawienniczego, reklamy i promocji. Targi to święto w trakcie, którego należy intensywnie i planowo realizować postawione przed nimi cele (źródło: Rafał Janowicz, prezes zarządu Pentor-Poznań, wypowiedź dla PKT) lipiec 2001 Podjęcie próby oszacowania wpływu targów na gospodarkę i uzyskania informacji dla celów lobbingu z inicjatywy Pawła Babija Paweł Babij członek Rady PIPT ( ), przewodniczący Komisji Rewizyjnej PKT ( ), prezes zarządu Interservis, Łódź Targi są motorem rozwoju gospodarczego regionu i przyczyniają się do wzrostu efektów ekonomicznych. Oszacowanie potencjału jaki niosą targi, w formie raportu przedstawiającego branżę targową poprzez wielkość obrotów, wielkość odprowadzanych podatków, ilość miejsc pracy, udział w rynku reklamy, czy zyski z targów jakie generuje do tzw. biznesu okołotargowego, pozwoli uczynić go efektywną siłą lobbingową ułatwiającą dalszy rozwój branży i poprawę sytuacji gospodarczej działających w niej firm. (źródło: Referat P. Babija na konferencji Targi ofensywa, czy stagnacja dla aglomeracji miejskiej, XI 2001 r. oraz podczas 2. Spotkania Prezydentów Miast Targowych, XI 2001 r.) październik 2001 Początek współpracy ze szkołami wyższymi w Polsce w zakresie edukacji targowej. Uruchomienie Podyplomowego Studium Komunikacji i Promocji w Biznesie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (80 godzin fakultetu targowego ) Henryk Mruk prof. zw. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Targi się zmieniają. Taka jest logika biznesu rynek i rzeczywistość gospodarcza wymuszają nieustanne zmiany. Stąd konieczność ustawicznego kształcenia się i doskonalenia swoich umiejętności. Dziś jest już oczywiste, że jednym z najważniejszych czynników, od których zależy pozycja, rozwój i sukces firmy, jest komunikacja, czyli umiejętność profesjonalnego kontaktowania się z rynkiem i zrozumienie rynku. (źródło: Henryk Mruk, Edukacja targowa to konieczność, Rzeczpospolita, 15 grudnia 2003 r.) grudzień 2001 Forum Polskiej Korporacji Targowej w Olsztynie. Pierwszy Zjazd z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Ten jeden z pierwszych, pożyteczny, a zarazem niesamowity i niezapomniany - z uwagi na integrację w zimowej scenerii mazurskich lasów, z kuligiem, jeźdźcami konnymi i biesiadą w leśniczówce, dał początek tradycji organizowanych do dziś, raz w roku, Zimowych Zjazdów PIPT. czerwiec 2002 Organizacja konferencji nt. Targi stymulatorem przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miast" w Poznaniu przy współpracy ze Stowarzyszeniem im. E. Kwiatkowskiego i z udziałem Manfreda Busche oraz posła Adama S. Szejnfelda W konferencji udział wzięło 70 osób, w tym parlamentarzyści (członkowie Sejmowej Komisji Gospodarki, z jej przewodniczącym Adamem S. Szejnfeldem), przedstawiciele władz samorządowych (m.in. Eugeniusz Grzeszczak, ówczesny wicemarszałek woj. wielkopolskiego, obecny wicemarszałek Sejmu), przedsiębiorcy z Wielkopolski, dziennikarze i członkowie PKT. (źródło: dokumentacja archiwalna PKT) 16

17 20 LAT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO marzec 2003 Obchody jubileuszu 10-lecia samorządu targowego. Ustanowienie certyfikatów jakości dla Członków PKT: Targi z rekomendacją PKT i Stoiska z rekomendacją PKT Nowe certyfikaty jakości, związane z 10-leciem Korporacji, realizują statutową ideę podnoszenia standardu usług targowych. Warunkiem podstawowym uzyskania certyfikatu jest spełnienie kryteriów regulaminowych, do których zalicza się audyt statystyk targowych według międzynarodowych standardów, odpowiednie doświadczenie na rynku targowym, jakość i kultura świadczonych usług oraz działalność zgodna ze Statutem i Kodeksem Etycznym. Projekt graficzny znaku opracowała artysta plastyk Mariola Pieprzyk. W czerwcu 2003 r. Biuro Korporacji zgłosiło wniosek do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego obu znakom. (źródło: dokumentacja archiwalna PKT) listopad-grudzień 2003 Realizacja kampanii promocyjnej 6 zmysłów celem popularyzacji targów wśród przedsiębiorców jako instrumentu marketingu,we współpracy z Agencją Marketingu Eskadra i pod patronatem medialnym Rzeczpospolitej oraz Telewizji Polsat Adresatami kampanii były elity polskiego biznesu pracownicy firm i korporacji uznanych, na podstawie monitoringu wydatków reklamowych, za największych reklamodawców, a także środowiska opiniotwórcze i klienci branży targowej wg wskazań organizatorów targów. Momentem kulminacyjnym była Gala Sześć zmysłów z udziałem 400 gości, uświetniona występem artystów Polskiego Teatru Tańca. Adresaci kampanii otrzymali katalog Targi Twoja nowa limuzyna, płytę CD z dynamiczną prezentacją multimedialną Targi Twoja nowa limuzyna, wykazem targów na 2004 rok i poradnikiem Jak zostać gwiazdą na targach autorstwa A. Kucy. 15 grudnia pojawił się dodatek prasowy w Rzeczpospolitej, na którego łamach wypowiedzieli się eksperci targowi i przedstawicieli wystawców. Kampania była tematem obszernego artykułu w magazynie Exhibition World. Trzy lata później, w 2006 roku odbyła się specjalna prezentacja kampanii przed dziennikarzami ekonomicznymi i agencjami reklamy w Wyższej Szkole Biznesu w Budapeszcie. (źródło: Halina Trawa, wypowiedź dla PKT) Docelowym odbiorcą Gali był młody polski menadżer, który doskonale zna Internet, kino, MTV a targi są mu nieznane i traktuje je jako anachroniczne narzędzie komunikacji marketingowej. Dlaczego? Bo ich po prostu nie zna! Nie rozumie ich, nie umie czytać treści zawartych w halach targowych! Nie wie jak wykorzystać siłę zawartą w targach! Ta grupa reaguje już tylko na silne bodźce, wręcz wstrząsy i Gala takim wstrząsem była! Został wysłany bardzo mocny sygnał, że targi mówią językiem naszego menadżera i potrafią go zaskoczyć (instalacje, balet, scenografia). Targi, jak każde narzędzie marketingowe, można pominąć, ale od 20 listopada 2003 r. nie można ich nie zauważyć! Myślę, że młody polski menadżer jest nastawiony na sukces, na postęp. Czy właśnie w takim duchu nasz menadżer odebrał Galę i rolę targów jako narzędzia marketingowego? Nie wiem, ale mogę mówić za siebie: Targi są cool! (źródło: Jacek Kisiała, Extend Vision, Kraków, W interesie polskiego biznesu, Rzeczpospolita) lutego 2004 Udział Korporacji w Międzynarodowym Forum Edukacja Targowa organizowanym przez CENTREX w Brnie. Z prezentacjami wystąpili Bogusław Zalewski, prezes zarządu PKT i dr Marek Zieliński z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Deklarując wsparcie dla projektu, Korporacja zaprosiła do udziału w forum polskie sławy w dziedzinie marketingu: prof. dr. hab. Henryka Mruka (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), prof. dr. hab. Tomasza Domańskiego (Uniwersytet Łódzki), prof. dr. hab. Lechosława Garbarskiego (Szkoła Główna Handlowa i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie) i prof. dr. hab. Andrzeja Szromnika (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych). W ostatnich latach na skutek postępującego procesu globalizacji pojawiają się nowe wzorce społeczeństwa konsumpcyjnego, dystrybucji i instrumentów marketingowych, wskutek czego zaistniała spora luka w programach studiów marketingowych. Obecne programy studiów wymagają poszerzenia ich o problematykę targową, przedstawienia oferty przedmiotów uzupełniających do studiów dziennych, podyplomowych, korespondencyjnych i magisterskich, a być może i uruchomienia specjalistycznych studiów. (źródło: dokumentacja archiwalna PKT) 17

18 TARGI W POLSCE W 2012 ROKU / EXHIBITIONS IN POLAND IN maja 2004 Wejście Polski do Unii Europejskiej Swoboda świadczenia usług targowych w Polsce jest już i dzisiaj faktem. Praktycznie po kilkunastu intensywnych próbach rozwoju imprez targowych w Polsce przez zagranicznych organizatorów na początku lat 90. obecnie rynek się ustabilizował: wielu z nich się wycofało, nie zrealizowano tez śmiałych planów budowy dużych centrów wystawienniczych w niektórych dużych miastach za pomocą zagranicznego kapitału. Inwestycje bardzo kapitałochłonne mają długi okres zwrotu nakładów i przy intensywnej konkurencji dużej liczby organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce są one zbyt wysokim ryzykiem zbyt małego ich wykorzystania. Podobnie rynek usług targowych: budowy i wyposażenia stoisk, usług transportowych i reklamowych. Naturalna bariera pozostaną najprawdopodobniej koszty polskich wykonawców, którzy jednak w międzyczasie mogą osiągnąć porównywalną jakość usług. Konkurencja pojawić się może w dziedzinie reklamy i wydawnictw. (źródło: Andrzej Byrt, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Raport Targi w Polsce w 1999) lipiec 2004 Udział PKT i współorganizacja z CENTREX badań zwiedzających na targach w Europie Środkowowschodniej Károly Nagy dyrektor zarządzający CENTREX Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych ( i ), Członek Honorowy PIPT W nowej rzeczywistości gospodarczej nieustannie zmieniają się zachowania klientów. Odpowiedź na pytanie jak myślą klienci? jest najważniejszym zagadnieniem nowoczesnego marketingu. Nadszedł czas, aby poznać opinie zwiedzających - docelowego klienta targów i dowiedzieć się: kim dziś są, po co odwiedzają targi, co myślą o nich i do jakiego wysiłku są gotowi, aby w nich uczestniczyć. Wiedza o tym, dlaczego zwiedzający przybywają na targi, pozwala organizatorom targów i wystawcom lepiej ich motywować, samym zaś - poprawiać jakość, kulturę i skuteczność imprez targowych. Im lepiej organizatorzy targów i wystawcy znają swoich klientów, tym istnieją większe szanse na zwiększenie sprzedaży. (źródło: Károly Nagy, wypowiedź dla PKT, 2004) listopad grudnia 2004 Wydanie 12. edycji terminarza Targi w Polsce wraz z Poradnikiem wystawcy autorstwa Alojzego Kucy jako integralnej części publikacji Ustanowienie Forum Myśli Targowej. Inauguracyjne spotkanie w Warszawie Kontynuując działania w kierunku stworzenia zaplecza intelektualnego dla polskiego przemysłu targowego celem dalszej działalności edukacyjnej, Korporacja wsparta gronem czołowych polskich specjalistów w dziedzinie marketingu, powzięła zamysł organizacji Forum Myśli Targowej. Podczas inauguracyjnego spotkania wiele uwagi poświęcono sprawie dydaktyki targowej. Targi oczekują kompetentnego uczestnika, który rozumie targi i posiada umiejętności w posługiwaniu się marketingiem targowym. Konieczne są fakultety targowe na polskich uczelniach, zaś edukację targową należy rozpocząć już od szkół średnich. W kilku ośrodkach akademickich i szkołach średnich działania te już rozpoczęto, jednak dotkliwie odczuwany jest brak pomocy dydaktycznych - nowoczesnego podręcznika akademickiego oraz publikacji targowych, tak dla studentów, jak i przedsiębiorców i kupców. Uczestnicy pierwszego Forum Myśli Targowej byli zgodni co do tego, że w ciągu najbliższego roku w tym gronie taki podręcznik powinien powstać. (źródło: Alojzy Kuca, wypowiedź dla PKT, 2004) styczeń-czerwiec 2005 Powołanie czasopisma Wystawiennictwo z inicjatywy Grzegorza Siwka (prezes zarządu Koara, Warszawa) i środowiska firm usług targowych PKT Decyzja o powołaniu kwartalnika zapadła w Krakowie w grudniu 2004 r. Rejestracja tytułu w Sądzie Okręgowym w Poznaniu miała miejsce 21 stycznia 2005 r. Celem była promocja firm i usług projektowania i budowy stoisk. Główną grupą docelową byli wystawcy. Intencją wydawcy było ułatwienie przygotowania profesjonalnego i skutecznego udziału w targach. Pismo informowało o nowych tendencjach w wystawiennictwie, podpowiadało rozwiązania, pokazywało najlepsze stoiska. (źródło: dokumentacja archiwalna PKT) 18

19 mb 20 LAT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO 21 marca 2005 maj 2005 Podjęcie uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia w sprawie przygotowania założeń dotyczących utworzenia izby gospodarczej przedsiębiorców branży targowej Izbom gospodarczym ustawodawca nadał wyjątkowe uprawnienia. Są one uprawnione do wyrażania opinii wobec organów państwowych odnośnie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, jak i mogą uczestniczyć w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. Izba gospodarcza może dokonywać oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada też wiele innych uprawnień, które mogą ułatwiać prowadzenie działań lobbingowych na rzecz branży targowej. (źródło: protokół z obrad Walnego Zgromadzenia PKT) Wstąpienie PKT do Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego w charakterze członka wspierającego Organizacja ta, poprzez współpracę z rządem, obecność w mediach i wystąpienia publiczne, inicjuje działania mające służyć tzw. marketingowi bezpośredniemu. Grażyna Grabowska wiceprezes Rady PIPT ( ), członek Komisji Rewizyjnej PKT ( ), prezes zarządu Targi w Krakowie Jestem przekonana, że jeszcze nie wymyślono narzędzia, które w 100 proc. zastąpi kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem. Tak też było z Internetem. Po pierwotnym zachłyśnięciu się jego możliwościami i obawie, że wyeliminuje z rynku wcześniejszych graczy, nastąpiło pewne ustabilizowanie i uspokojenie. Teraz Internet traktowany jest jako narzędzie, które pomaga w promocji targów. Portale internetowe są bowiem bogatym źródłem informacji o targach, wydarzeniach im podobnych oraz o konferencjach. Użytkownik może nie tylko dowiedzieć się, gdzie, kiedy i za ile, ale również szczegółowo poznać program naukowy, zarejestrować się jako uczestnik, zapłacić za udział czy umówić na konkretne spotkanie biznesowe za pomocą elektronicznego kalendarza. Przewagą targów jest także łatwość nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami lub odnowienie tych zapomnianych. Wystawca ma wówczas okazję w pełni zaprezentować swoją ofertę, udzielić profesjonalnych wskazówek, a także zbudować lub wzmocnić markę firmy i produktów. (źródło: Targi radzą sobie doskonale, Puls Biznesu, 2011 r.) czerwiec 2005 targ przestrze nie biznesu przestrze nie kontaktu Rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący targi w Polsce. Zwyciężyła praca Ireneusza Zabłockiego pt. Targi. Przestrzenie Biznesu. Przestrzenie Kontaktu Od kilku lat środowisko Korporacji wyrażało potrzebę posiadania plakatu dla celów publicznej promocji branży targowej. Do konkursu na plakat promujący targi PKT zaprosiła kilka agencji reklamowych. Spośród zgłoszonych w drugim etapie konkursu 11 prac, Jury jednomyślnie wybrało projekt autorstwa Ireneusza Zabłockiego. Zaproponowane przez artystę hasło na plakat uznano za bardzo czytelne targi to platforma biznesu, której najsilniejszą stroną jest kontakt twarzą w twarz. Zastosowano kolory uznawane za aktywizujące, kojarzące się z żywotnością i interaktywnością. Plakat jest oryginalnym, nowatorskim przedsięwzięciem. (źródło: dokumentacja archiwalna PKT) maj-czerwiec 2005 Powtórzenie badań planów uczestnictwa w targach polskich wystawców przez Pentor Poznań, Instytut Badania Opinii i Rynku Małgorzata Legiędź-Gałuszka członek Rady PIPT ( ), wiceprezes zarządu PKT ( ), Członek Honorowy PIPT, prorektor ds. nauczania i studentów PWSZ, Włocławek W roku 2005 na zlecenie Korporacji Pentor ponownie przeprowadził porównywalne badania w zakresie planów uczestnictwa w targach polskich wystawców. W ciągu kolejnych pięciu tygodni prowadzone były badania z zastosowaniem ankiety zawierającej 45 pytań. Wystawców pytano: w jakich targach i kiedy chcą brać udział, jakie są ich budżety targowe, a zwłaszcza jak oceniają skuteczność targów w porównaniu z innymi instrumentami marketingowego wspierania sprzedaży. Porównanie wyników badań z lat 2000 i 2005 dostarczyło wielu danych o targach, o kondycji polskiej przedsiębiorczości i o gospodarce, pozwoliło monitorować nowe zjawiska i zmiany w marketingowym myśleniu o targach oraz ujawnić dynamikę mierzonych zagadnień. (źródło: Małgorzata Legiędź-Gałuszka, wypowiedź dla PIPT) 22 czerwca 2005 Prezentacja samorządu targowego i potencjału firm członkowskich PKT w Krajowej Izbie Gospodarczej wrzesień 2005 Wydanie na licencji UFI skryptu Rola targów w marketingu mix na potrzeby edukacji targowej na polskich uczelniach 19

20 TARGI W POLSCE W 2012 ROKU / EXHIBITIONS IN POLAND IN 2012 marzec 2006 Wydanie podręcznika Marketing targowy. Vademecum wystawcy autorstwa 7-osobowego zespołu ekspertów, pod redakcją Henryka Mruka i Alojzego Kucy Podręcznik ukazał się również w języku angielskim w wersji elektronicznej na płycie CD i został zaprezentowany na 73 Kongresie UFI w Pekinie w listopadzie 2006 r. Targi stają się zjawiskiem masowym, ponieważ okazały się najlepszą platformą osobistej komunikacji marketingowej. Światowy przemysł targowy rozwija się dziś w ogromnym tempie. Każdego roku odbywa się na świecie około 30 tysięcy targów, na których 300 milionów zwiedzających poznaje produkty aż 3 milionów wystawców. Co więcej: na światowej mapie targowej pojawiają się nowe, potężne ośrodki targowe, jak w krajach Bric, czyli w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach lub odzyskują żywotność stare, historyczne wręcz targowe miejsca, na przykład w USA i na Bliskim Wschodzie. Rzecz jedynie w tym, że aby efektywnie w targach uczestniczyć, należy je wcześniej poznać i zrozumieć. I o tym właśnie jest ta książka pierwszy w Polsce praktyczny poradnik marketingu targowego. (źródło: Bogusław Zalewski, Marketing targowy. Vademecum wystawcy) 3 lipca 2006 Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Przemysłu Targowego w Poznaniu. Podjęcie uchwały o powołaniu PIPT i przyjęciu Statutu przez 119 przedsiębiorców wrzesień 2006 grudzień 2006 luty lutego marca 2007 maj-czerwiec 2007 Czternaste wydanie terminarza Targi w Polsce po raz pierwszy wraz z Informacją o możliwościach uczestnictwa polskich wystawców w targach za granicą oraz o organizatorach tych wystąpień Lobbing w sprawie skierowania do Sejmu projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Projekt zawierał kontrowersyjną propozycję poprawki do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, polegającej na objęciu imprez wystawienniczych i handlowo-wystawienniczych definicją imprez masowych. 18 grudnia 2006 roku PKT złożyła wniosek o odstąpienie od zmiany definicji imprezy masowej, tj. o wykreślenie punktu 1 artykułu 3 projektu ustawy. Wniosek wraz z uzasadnieniem skierowano do posłów Komisji Infrastruktury, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Kultury Fizycznej i Sportu i Marszałka Sejmu. Działania PKT przeciwko objęciu targów definicją imprez masowych oraz protest do Ministra Budownictwa i Sejmowej Komisji Infrastruktury poparło około 30 różnych organizacji branżowych i pozarządowych. 27 grudnia środowisko targowe przedstawiło własną propozycję dotyczącą podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Projekt został dostarczony posłom biorącym udział w pracach nad zmianą ustawy. W styczniu 2007 roku zgłoszona została interpelacja poselska do Ministra Budownictwa o przedstawienie analiz, na podstawie których w uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono, że projektowana zmiana nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki. Odbyły się konsultacje z zainteresowanymi organizacjami, w tym z PKT. 13 lutego 2007 roku podkomisja nadzwyczajna przyjęła poprawki do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zwrot nastąpił 27 lutego 2007 r., kiedy to odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury z udziałem członków Zarządu PKT. W wyniku rozmów Komisja Infrastruktury przegłosowała zgłoszony przez jednego z posłów wniosek formalny o wykreślenie poprawki polegającej na zaliczeniu imprez wystawienniczych i handlowowystawienniczych do imprez masowych. (źródło: dokumentacja archiwalna PIPT) Postanowieniem z 26 lutego 2007 r. Sąd Rejestrowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Polską Izbę Przemysłu Targowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wybory władz PIPT przez Walne Zgromadzenie. Skład Rady na kadencję : Bogusław Zalewski prezes Rady, Grażyna Grabowska, Urszula Potęga wiceprezesi Rady, Paweł Babij, Małgorzata Legiędź-Gałuszka, Andrzej Meliński, Andrzej Mochoń, Maciej Witkowiak członkowie Rady Ogłoszenie konkursu na logo Polskiej Izby Przemysłu Targowego i wybór projektu autorstwa Mirosławy Korbańskiej z Perfekt Studio z Poznania 20

Światowy Dzień Targów 7 czerwca 2017 r.

Światowy Dzień Targów 7 czerwca 2017 r. Światowy Dzień Targów 7 czerwca 2017 r. Dziś 7 lipca. Dokładnie w miesiąc po dacie Światowego Dnia Targów 2017 podsumowujemy działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jej Członków i Partnerów w ramach

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2009-06-04) Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 195) tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 710) Art. 1. [Prawo zrzeszania]

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW W GRUPIE SIŁA Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Samorząd Studentów zrzesza kilkuset aktywnych działaczy, tworząc

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin edycja 2014, zwany dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszym statutem Fundacji nadawana jest nazwa Fundacja Bezpieczne Inwestycje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016 REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Miasta Złotoryja edycja 2016, zwany dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Organizacje przedsiębiorców są potrzebne, a ich zadaniem jest lobbing

Organizacje przedsiębiorców są potrzebne, a ich zadaniem jest lobbing Badanie wizerunku organizacji przedsiębiorców Organizacje przedsiębiorców są potrzebne, a ich zadaniem jest lobbing W Polsce potrzebne są organizacje zrzeszające przedsiębiorców - przyznało 80 procent

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends

ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends Warszawa, 10 lutego 2017 roku Informacja prasowa ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filharmonii Warszawskiej zwana dalej w skrócie Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM IZBY COACHINGU

VADEMECUM IZBY COACHINGU VADEMECUM IZBY COACHINGU Izba Coachingu jest organizacją zrzeszającą około 100 polskich firm, instytucji i szkół, zajmujących się szkoleniami i coachingiem. Skupiamy się na promocji najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, zwane dalej TUMW, jest stowarzyszeniem zwykłym i prowadzi działalność na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA

Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA Grudzień 2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zakres działalności Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA, zasady jej funkcjonowania oraz

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkurs promujący dobre wzorce wśród pracodawców Warszawa, 28 Czerwca 2012 r. Promowanie dobrych wzorców Konkurs o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania to inicjatywa,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia w 2008 roku w 2008 roku styczeń 6. miejsce w rankingu najbardziej podziwianych spółek giełdowych oraz 10. miejsce w rankingu najwyżej ocenianych zarządów spółki giełdowej (346 ocenianych) w ankiecie Pulsu

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Samoregulacja w reklamie

Samoregulacja w reklamie KIEDY PRAKTYKI HANDLOWE SĄ UCZCIWE? KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ RYNKU Samoregulacja w reklamie Juliusz Braun Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Idea samoregulacji system dobrowolnego przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Ocena integracji środowiska żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 2013

Ocena integracji środowiska żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 2013 por. rez. dr inż. Paweł Żuraw adiunkt Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Świdnicy, żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej Wyniki ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015 Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena 1.1. Realizacja ustawowych zadań PKA. 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX GDAŃSK 2016 1 KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI ORGANIZATOR KONKURSU: POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

2012 Polish Business Directory

2012 Polish Business Directory 2012 Polish Business Directory Przewodnik po Polskim biznesie Umieść dane Twojej firmy i poszerz soją bazę kontaktów Reklamuj się i zaprezentuj swoje produkty oraz usługi szerokiemu gronu odbiorców Skorzystaj

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich

STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich &1 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, zwana dalej Instytutem Studiów Wschodnich działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i niniejszym Statutem. &2

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena jakości kształcenia. 1.1. Realizacja ustawowych

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki. Koalicja powstaje z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele. Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Krajowa Izba Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji z Gdańsk 2016 na: Instytut Kultury Miejskiej oraz zmiany statutu stanowiącego załącznik do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Cywilnego Imperitia culpae adnumeratur. Uniwersytetu Gdańskiego. I. Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Cywilnego Imperitia culpae adnumeratur. Uniwersytetu Gdańskiego. I. Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Cywilnego Imperitia culpae adnumeratur Uniwersytetu Gdańskiego I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Prawa Cywilnego Imperitia Culpae Adnumeratur, zwane dalej Kołem Naukowym

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni.

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni. PATRONI KONFERENCJI: Katowice 18 maja 2009 roku Zaproszenie Mili Państwo. Z prawdziwą satysfakcją pragnę zaprosić do wzięcia udziału w konferencji promującej produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo