Album Firm Parkowe Orły 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Album Firm Parkowe Orły 2013"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator innowacyjności Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej umowa 45/PMKI/W/ /2012 InnoFirma Parkowe Orły 2013

2

3 InnoFirma-Parkowe Orły Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce kontynuuje realizację konkursu w ramach Programu Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: InnoFirma-Parkowe Orły Konkurs InnoFirma- Parkowe Orły skierowany jest do młodych innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, które są ulokowane na terenie parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Celem konkursu jest identyfikacja i promocja przedsiębiorstw posiadających największy potencjał innowacyjny oraz zdolność działania na rynkach międzynarodowych, poprzez sprzedaż produktów oraz współpracę o charakterze kooperacyjnym i kapitałowym z zagranicznymi podmiotami. Nagrodą w konkursie jest pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw: udział w wyjazdach promujących nagrodzone firmy do czołowych światowych centrów innowacji, wsparcie udziału w krajowych i międzynarodowych wystawach, przygotowanie drukowanych materiałów. Park Eagles The Polish Business And Innovation Centres Association continues the Park Eagles competition as a part of program Innovativeness creator- assistance on innovative entrepreneurship at university. The project is carried out with the financial assistance of The National Centre for Research and Development, called: Innofirm-Park Eagles The Park Eagles competition is aimed at new Polish companies which are headquartered on the campuses of the Technology Parks and Business Incubators. The aim of the competition is an identification and promotion of companies which have a huge innovative potential and the ability to function on international markets through the sale of innovative products and the cooperating and financial assistance of foreign entities. The prize in this competition is a specific support package for the companies, including: participation in a business trip to international Innovation Centre, participation in national and international exhibitions, preparation of printed promotional materials. ORŁY 2013 ORŁY 2013 Publikacja zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań I Rozwoju ze środków Programu Kreator innowacyjności Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Copyright by Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2013 Wydawca Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce ul. Rubież 46, Poznań Publikacja bezpłatna Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej SOOIPP Warszawa 2013 Nakład 200 egzemplarzy Druk i Oprawa Rabaa Group Opracowanie graficzne i skład DTP Arkadiusz Kurnicki Album Firm Parkowe Orły InnoFirma Parkowe Orły 2013 InnoFirma Parkowe Orły 2013 InnoFirma Parkowe Orły 2013 InnoFirma Parkowe Orły 2013

4 Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce powstało jesienią 1992 r. W 2013 r. w Stowarzyszeniu działa: 202 członków indywidualnych oraz 44 członków wspierających, którymi są ośrodki innowacji i przedsiębiorczości oraz inne instytucje zajmujące się promocją przedsiębiorczości i rozwojem lokalnym. Misją Stowarzyszenia jest wspomaganie powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie organizatorów i kadry zarządzającej ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. The Polish Business And Innovation Centres Association (PBICA)was established in In 2013, PBICA has 202 members and 44 support members, from such Innovation and Business Centres, other institutions operating in the field of promoting entrepreneurship, innovation, technology transfer and regional development. The Polish Business And Innovation Centres Association (PBICA) s mission has been to assist in the creation and development of innovative enterprises and regions; this is accomplished by providing factual and organisational support to the management personnel of Innovation and Business Centres in Poland. LAUREACI Pozycja Firma Strona internetowa Ośrodek w ramach którego działa firma I miejsce Optiguard sp. z o.o. Toruński Park Technologiczny II miejsce e-prototypy S.A. Wrocławski Park Technologiczny III miejsce Arta Tech Paweł Wrocławski Park Technologiczny Horbaczewski Wyróżnienie Apollogic sp. z o.o. Wyróżnienie Aduma S.A. Wrocławski Park Technologiczny Wyróżnienie W4E Łódzki Park Naukowo-Technologiczny Wyróżnienie Voice lab. Sp. z o.o. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Główne cele Stowarzyszenia obejmują: 1. doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz obrona ich interesów; 2. popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości; 3. wspomaganie transferu technologii i innowacji oraz działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora MSP; 4. tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia; 5. popieranie, tworzenie sieci i promowanie nowych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości; 6. promowanie działań edukacyjnych i badań w dziedzinie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez: tworzenie systemu informacji, organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów, konkursów i zjazdów, wydawanie materiałów informacyjnych, i szkoleniowych, inspirowanie i prowadzenie badań nad przedsiębiorczością i innowacjami, rozwojem regionalnym i lokalnym, współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną oraz placówkami naukowymi i badawczymi. Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby i organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój lokalny/ regionalny. W ramach SOOIPP funkcjonują zespoły eksperckie specjalizujące się w różnych dziedzinach aktywności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Poczynając od organizacji i zarządzania, a na aspektach polityki regionalnej i strategiach rozwoju na różnych poziomach kończąc. Członkowie i eksperci Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w opracowywaniu dokumentów programowych w regionach i na szczeblu centralnym. Zagraniczna aktywność SOOIPP sięga daleko poza granice naszego kraju. STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Main aims of the Association include: 1. Improving qualifications of organizers and workers of Innovation and Business Centres as well as protection of their business; 2. Popularizing the knowledge and science and practical achievements in the field of Innovation and Business Centres organization and activity; 3. Supporting technology transfer, innovation and activity to increase competitiveness of MSP sector; 4. Creating model solutions for supporting entrepreneurship and limiting unemployment; 5. Promoting and creating networks and new innovation and business centres; 6. Promoting educational activity and research in the field of implementation of the Association statutory objectives The objectives of the Association are implemented by means of creating a system of information, arranging meetings, lectures, trainings, consultations, conferences, symposiums and contests, issuing informational and training materials, inspiring and carrying out research concerning entrepreneurship and innovation as well as regional and local development, cooperating with local government, local and central administration as well as educational-research institutes. The Association acts as a network coordinating and inspiring people and organizations which support in a broad sense entrepreneurship, innovation and local/ regional development. As part of SOOIPP there are expert teams specializing in various fields of activity of innovation and business centres, starting from organization and management and ending up with aspects of regional policy and strategies of development on different levels. Members and experts of the Association actively participate in the preparation of programming documentation at the regional and central level. The activity of SOOIPP transcend Polish borders. ORŁY 2013 Biuro Zarządu: Warszawa, ul. Baśniowa 3, pok. 312 Tel./faks +22/ , tel , http: 2 InnoFirma Parkowe Orły 2013 InnoFirma Parkowe Orły InnoFirma Parkowe Orły 2013 InnoFirma Parkowe Orły 2013

5 ORŁY Pomorski Park Naukowo-Technologiczny powstał w 2001 roku z inicjatywy gdyńskiego samorządu i od tego czasu zarządzane jest przez specjalnie powołaną do tego celu jednostkę Gdyńskie Centrum innowacji. To idealne miejsce do realizacji innowacyjnych pomysłów opartych na wiedzy i wysokich technologiach. W 2013 roku, po rozbudowie, Park powiększył się o nowoczesne powierzchnie biurowe, konferencyjne, wystawiennicze, laboratoria i prototypownie. Architektura nowej części Parku nawiązuje do najlepszych tradycji gdyńskiego modernizmu, jednocześnie zgodna jest ze światowymi trendami projektowania. Charakterystyczne przeszklone bryły kompleksu już się stają nową ikoną Pomorza. Park jest miejscem dla doświadczonych przedsiębiorców, debiutantów, projektantów oraz inżynierów. Oferuje nie tylko nowoczesną przestrzeń biurową i laboratoryjną, ale przede wszystkim specjalistyczne usługi proinnowacyjne. PPNT to najlepsze miejsce dla rozwoju nowoczesnych technologii i biznesu, często nazywany jest Gdyńską Doliną Krzemową. To tu swoje pierwsze kroki stawiała m.in. firma IVO- NA Software, która została częścią światowego giganta technologicznego Amazon.com. W Parku można korzystać z oferty kompleksu konferencyjnego, wystawienniczego, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, przestrzeni rekreacyjnych, spotkać najlepszych designerów czy zamówić niekonwencjonalne produkty technologiczne. Na terenie PPNT działa Centrum Nauki EXPERY- MENT. To niecodzienna pracownia doświadczalna dla małych i dużych odkrywców amatorów, gdzie mogą przeprowadzić eksperymenty poznając prawa fizyki czy przyrody. Od czerwca 2013 EXPERY- MENT zaprasza do odwiedzenia zupełnie nowych wystaw złożonych z ponad 120, interaktywnych stanowisk. Gdyński PPNT w krajowej czołówce: największy pod względem powierzchni (powierzchnia PPNT m2), największa baza sal konferencyjnych (12 sal na 960 osób jednocześnie), jedyny park gdzie zlokalizowany jest Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, jedyny park posiadający Dział Innowacji Społecznych i Centrum Designu. Parametry nowych obiektów: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Aleja Zwycięstwa 96/ Gdynia tel.: całkowita wartość przedsięwzięcia: ok. 208 mln zł, z czego ok. 137 mln zł środki pozyskane z funduszy UE, powierzchnia szkła fasadowego to ponad m2, łączna powierzchnia laboratoriów i prototypowni w nowych obiektach PPNT wynosi m2, eko-technologie: centrale wentylacyjno klimatyzacyjne z odzyskiem ciepła, zastosowanie free coolingu do chłodzenia części pomieszczeń technicznych, zaawansowana automatyka węzłów cieplnych ze sterowaniem pogodowym, prasa do śmieci, powierzchnia całkowita parkowych budynków to ,41 m2 - sześciokrotnie większa od dotychczasowej, a zarazem trzykrotnie większa od powierzchni Bazyliki św. Piotra w Rzymie, wewnątrz budynków znajduje się 1000 drzwi tyle samo, ile w pałacu Westminster w Lon dynie. Każdy, kto chciałby skorzystać z oferty czy realizować projekt w Parku, powinien wykazać się innowacyjnością pomysłu i dostarczyć biznesplan. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Pomeranian Science and Technology Park the biggest park in Poland Pomeranian Science and Technology Park was established in 2001 on the initiative of the local Gdynia government, thereafter it s managed by the specially appointed for this purpose entity Gdynia Innovation Centre. This is the perfect place to realize innovative ideas based on the advanced knowledge and technology. After the expansion in 2013, Park was extended with modern office space, rooms for the conferences, exhibitions, laboratories and spaces for prototypes. The architecture of the new part of the Park refers to the best traditions of Gdynia modernism, at the same time it s consistent with the global trends in design. Park is the place for experienced entrepreneurs, debutants, designers and engineers. It offers not only modern office space and laboratories, but mainly specialist pro-innovative services. PSTP is the best place to develop modern technologies and business, this place is often called Gdynia Silicon Valley. At PSTP we supported many companies, including IVONA Software, who became a part of global technological giant - Amazon.com. In the Park you can access the facilities for conferences, exhibitions, Regional Patent Information Centre, spaces for recreation, but you can also meet the best designers or order unconventional technological products. On the area of the PSTP exist The EXPERYMENT Science Centre. This is an unusual experimental study for young and older explorers amateurs, where they can conduct experiments by learning laws of physics or nature. From July EXPERYMENT invites all of you to visit new exhibitions made out of over 120, interactive exhibits. Gdynia PPNT in the national forefront: The largest in the terms of area (area of PSTP m2), The largest base of conference rooms (12 rooms for 960 people), The only Park with Regional Patent Information Centre, The only Park with Department of Social Innovations and Design Centre. Parameters of new objects: Total value of the project was approximately 208 mln zł, where about 137 mln zł were funds from EU, The area of glass facade is estimated for over m2, Total area of laboratories and space for prototypes in the new objects of PSTP is m2, Eco-technologies: central ventilation and air-conditioning with heat recovery, the use of freecooling to cool the equipment rooms, advanced automatic control of heat from the weather, press for the trash, Total area of the buildings is ,41 m2 it s six times bigger from the current area, and at the same time three times bigger than the Basilica of St. Peter in Rome. Inside the buildings we have 1000 doors the same quantity is in the Palace of Westminster in London. Everyone who would like to use our offer or realize a project in the Park should demonstrate innovation and deliver a business plan. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Optiguard Sp. z o.o. została założona w 2004 roku przez Prezesa Romualda Gierszala. Firma jest liderem branży elektronicznych zabezpieczeń antykradzieżowych dla sklepów w Polsce. Przez lata Optiguard wyspecjalizował się w systemach chroniących towary na otwartych ekspozycjach sklepowych. W 2010 roku firma rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę sprzedaż produktów poza granicami kraju. Obecnie posiada swoje przedstawicielstwa w ponad trzydziestu krajach. Klientami Działu Eksportu są lokalni dystrybutorzy, rozprowadząjący produkty do klientów docelowych, czyli dużych sieci handlowych, sieci komórkowych i agencji reklamowych. Optiguard Sp. z o.o ul. Aleksandrowska Toruń tel , fax Spółka posiada własny Dział Badań i Rozwoju, w którym multidyscyplinarny zespół pracuje nad nowymi produktami. Kadrę Działu stanowią eksperci i pasjonaci z zakresu elektroniki, mechaniki, programowania oraz projektanci i graficy. Kierunek rozwoju produktów Optiguard wyznaczają nowoczesne technologie, dlatego żeby liczyć się na rynku, zespół konstruktorski błyskawicznie reaguje i przewiduje światowe trendy. Podstawową aktywnością Optiguard jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa towarów w sklepie. W zależności od potrzeb klienta, firma proponuje różne technologicznie systemy od bramek antykradzieżowych, systemów kabelkowych, czy rozwiązań szytych na miarę. Optiguard wspiera klientów również przy kwestiach związanych z aranżowaniem ekspozycji przygotowuje wizualizacje mebli i całych sklepów z propozycjami użycia własnych produktów. W pracy nad nowymi produktami, specjaliści Optiguard szczególną uwagę poświęcają atrakcyjnemu designowi, dlatego wśród klientów, marka kojarzona jest ze szczególną dbałością o estetykę. Kluczowym zadaniem systemu, oprócz ochrony przed kradzieżą, jest skuteczne eksponowanie produktów i wydobywanie ich walorów. Według filozofii Optiguard zabezpieczenia dopełniają nowoczesny i stylowy charakter ekspozycji. Ta strategia przekłada się na wzrost sprzedaży w sklepach atrakcyjnie wyeksponowany produkt skutecznie przyciąga uwagę. Dodatkowo możliwość zasilania chronionych artykułów umożliwia klientom zapoznanie się z ich funkcjami jeszcze przed zakupem. Sztandarowym produktem Optiguard jest samodzielne zabezpieczenie typu StandAlone. Łączy w sobie zalety eleganckiego ekspozytora i skutecznej ochrony przed kradzieżą. To doskonałe rozwiązanie dla sieci handlowych, jak i dla agencji marketingowych, które szukają rozwiązań prostych w użyciu i zarazem atrakcyjnych wizualnie. Obudowa StandAlone jest wzorem chronionym została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym jako wzór przemysłowy. Optiguard Sp. z o.o. was established by its President, Romuald Gierszal, in The company is a leader in the industry of electronic anti-theft systems, manufactured for Polish shops. Over the years, Optiguard has become a specialist in security systems that protect goods placed in open shop windows. In 2012, the company started selling its products outside Poland, on a large scale. Currently, the company has its representatives in more than thirty countries. The Export Department attracts such customers, as local distributors that distribute products to target clients, i.e. large chains, mobile networks, and advertising agencies. The company has its own Research & Development Department with a multi-disciplinary team works on new products. The research personnel in this Department are composed of experts and enthusiasts in the fields of electronics, mechanics, programming, as well as designers and graphic designers. The direction of development for Optiguard products is shaped by state-of-the-art technologies, and for this reason the team of designers swiftly react and predict trends in the world, so as to make sure that the company matters on the market. The primary field of activity for Optiguard is providing comprehensive solutions, in the scope of securing goods in shops. Depending on individual needs, the company suggests various systems that differ in terms of technological solutions, from anti-theft gates, cable systems, to custom-made solutions. Optiguard also supports clients in the issues related to arranging shop windows, by preparing visualisations of furniture layouts and entire shops, including suggestions concerning the use of own products. When working on new products, experts from Optiguard pay particular attention to attractive design, and this way our brand is associated with extraordinary attention to detail, among the clients. In addition to protecting against theft, the key role of the system is to effectively present products and emphasize their qualities. According to the philosophy of Optiguard, security systems need not ruin the image of a shop. To the contrary, they may add to the modern and stylish nature of shop windows. This strategy is translated into increased sales in shops, as attractively displayed products draw attention much more effectively. In addition, the possibility of providing power supply to the protected products makes it possible for clients to become acquainted with their functions, prior to purchase. The StandAlone independent protection system is the flagship among Optiguard products. The battery makes it possible to secure a product effectively, even in places without access to power supply. It is a perfect solution for chain stores and marketing agencies that look for solutions simple in use and attractive visually. The StandAlone housing is a protected design and it has been registered in the Patent Office as an industrial design. 3 Toruński Park Technologiczny Toruński Park Technologiczny MIEJSCCE I

6 MIEJSCCE II Opis firmy e-prototypy S.A. jest pierwszym w Polsce kompleksowym centrum prototypowym, zajmującym się wykonywaniem w pełni funkcjonalnych prototypów, wykorzystując w tym celu drukowanie 3D oraz skanowanie 3D. Firma specjalizuje się również w bezpośrednim wytwarzaniu krótkich serii produkcyjnych (ang. Direct Digital Manufacturing) bazując na technologiach VC, CNC, SLS, DMLS. Pozwalają one na wytwarzanie finalnych, gotowych produktów z tworzyw sztucznych, w ilościach jednostkowych lub mało i średnio-seryjnych bez konieczności wykonywania tradycyjnych form wtryskowych. Innowacją w tej dziedzinie wdrożoną i opatentowaną przez e-prototypy S.A. jest technologia wygładzania powierzchni wydrukowanych elementów metodą Fusion Dzięki niej, wytworzone produkty uzyskują idealnie gładki stan powierzchni, poprawie ulegają również inne parametry użytkowe i wytrzymałościowe. e-prototypy S.A. posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie: Projektowania Wyrobów z Tworzyw Sztucznych i Metalu, Produkcji i Sprzedaży Wyrobów z Tworzyw Sztucznych i Metalu. Park maszynowy Wydruki 3D funkcjonalnych prototypów w technologiach 3D: FDM, SLS, DMLS, Polyjet, odlewy z form silikonowych w technologii Vacuum Casting, skanowanie 3D (kolorowe mapy odchyłek, inżynieria odwrotna, kontrola wymiarowa fizycznego detalu z dokumentacją płaską), obróbka CNC. Oferta produkcyjna i usługowa e-prototypy S.A. Wrocławski Park Technologiczny ul. Klecińska Wrocław Tel.: Wiodącym przedmiotem działalności firmy e-prototypy S.A. są usługi Rapid Prototyping wytwarzanie modeli fizycznych różnymi metodami, między innymi w technologii drukowania 3D. Stosowane przez firmę metody wytwarzania prototypów to m.in.: SLS, FDM, POLYJET, DMLS. W technologiach FDM oraz SLS firma posiada największe komory robocze w tej części Europy. Odpowiednio dla FDM 406x356x406[mm] oraz SLS 700x380x580 [mm]. Daje to możliwość wytwarzania prototypów o dużych gabarytach. Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) to jedna z technologii z grupy określanych mianem szybkiego wykonywania prototypów (ang. Rapid Prototyping), służących do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów 3D. Dodatkowo firma świadczy również usługi skanowania 3D. Skanowanie przestrzenne umożliwia uzyskanie modelu cyfrowego istniejącego detalu (ang. Reverse Engineering). Na bazie tak uzyskanego modelu cyfrowego 3D jesteśmy w stanie przeprowadzić dowolne procesy edycji, zmian modelu a następnie wytworzenia w technologiach przyrostowych kopii zeskanowanego detalu. Description of the company e-prototypy S.A. is Poland s first comprehensive prototype center specializing in the performance of fully functional prototypes using the 3D printing and 3D scanning. The company also specializes in the direct production of small series (Direct Digital manufacturing) based on technologies VC, CNC, SLS, DMLS. This allows to produce the final, finished products of plastics in the amounts of individual or small and medium-series without the need for traditional mold. An innovation in this area implemented and patented by e-prototypy S.A. is a technology named Fusion 3000 consists in smoothing the surface of the printed parts. Thanks to it, the manufactured products achieve perfectly smooth surface, also other operational and endurance parameters are improved. e-prototypy SA has implemented and certified Quality Management System ISO 9001:2008 for Designing and manufacturing plastic and metal elements, trade in plastic and metal elements. Machine park Printing functional prototypes in 3D technologies: FDM, SLS, DMLS, Polyjet, casting silicone molds in Vacuum Casting technology, 3D scanning (color deviation maps, reverse engineering, dimensional control of the physical detail with documentation), CNC processing. Offered products and services The main profile of e-prototypy S.A. are Rapid Prototyping services- production of physical models using various methods, including those using 3D printing technology. Such methods include: SLS, FDM, POLYJET, DMLS. In FDM and SLS technology, the company has the largest working chambers in this part of Europe. Accordingly, the FDM - 406x356x406 [mm] and SLS - 700x380x580 [mm]. This allows to make large-sized prototypes. 3D printing is one of the technologies from a group known as Rapid Prototyping used for fast, accurate and repeatable production of 3D elements. Additionally, the company also provides services of 3D scanning. Dimensional scanning allows to receive a digital model from physical element (Reverse Engineering). On the basis of a 3D model obtained in this manner, we can carry out any edition process, change the model, and then to make copies of the scanned model using incremental technologies. Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. jest miejscem, w których biznes spotyka się z nauką. Jego głównym celem jest kreowanie przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Łódzki Technopark realizuje te zadania z sukcesami już od kilku lat poprzez swoją ofertę inwestycyjną, badawczo-wdrożeniową oraz inkubacyjną. ŁÓDZKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY: Oferuje młodym firmom działającym w branży nowoczesnych technologii cieplarniane warunki do rozwoju na zasadach pomocy de minimis. Oznacza to dostęp do nowoczesnej infrastruktury biurowej na bardzo preferencyjnych warunkach finansowych oraz pakiet bezpłatnych usług doradczych, szkoleniowych i promocyjnych. OFERTA DLA INWESTORA: Bardziej doświadczone rynkowo podmioty mogą na terenie Technoparku wybudować własne siedziby. Niewątpliwym atutem tej lokalizacji jest centralne położenie Łodzi na mapie Polski, bliskość międzynarodowego lotniska im. Władysława Reymonta z terminalem CARGO oraz dróg szybkiego ruchu. Co istotne, cały teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oferta jest szczególnie atrakcyjna dla firm, które nie chcą inwestować we własne działy R&D, ponieważ mogą na atrakcyjnych warunkach zlecić badania swoich produktów centrum wdrożeniowemu BioNanoPark. Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Łódź, ul. Dubois 114/116 tel: (+4842) fax: (+4842) BIONANOPARK: To najnowocześniejsze w tej części Europy centrum wdrożeniowe dla biznesu. Uroczyste otwarcie miało miejsce w połowie października 2012 roku z udziałem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. W kompleksie znajdują się nowoczesne biura wchodzące w skład inkubatora technologicznego, sale konferencyjne, moduły biurowo-laboratoryjne oraz wyposażone w najwyższej klasy sprzęt badawczy laboratoria bio- i nanotechnologiczne. Profil sprzętowy laboratoriów został tak dobrany, by przedsiębiorcy mogli zlecić prowadzenie badań na każdym etapie rozwoju ich produktów lub technologii. Część pracowni obecnie ubiega się o przyznanie certyfikatu GLP (Good Laboratory Practice). Na odrębną uwagę zasługuje Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych, która na podstawie badań diagnostyki obrazowej wykonuje implanty medyczne szyte na miarę dla konkretnego pacjenta metodą tzw. szybkiego prototypowania. Wykorzystanie kliniczne tej metody jest skuteczniejsze, a jednocześnie znacznie zmniejsza konieczność reoperacji i skraca czas dochodzenia pacjenta do pełnej sprawności. Pracownia wykonała już ponad 70 indywidualnych implantów medycznych i cały czas poszerza swoją ofertę. Lodz Regional Science and Technology Park Ltd. is a place, where business meets science. Its main objective is to create a knowledge and technology transfer between research units and entrepreneurs. Lodz Technopark accomplishes these tasks with success for several years through its investment, research and implementation as well as an incubation offer. LODZ TECHNOLOGY INCUBATOR: It offers newly established high-tech companies the best conditions for development based on the de minimis aid rules. That means an access to modern office infrastructure on highly concessional financial terms and a package of free consulting, training and promotion services. AN OFFER FOR INVESTORS: More experienced companies can commercially build in Technopark`s area their own headquarters. An undoubted advantage of this location is a central location of Lodz city on the map of Poland, proximity to the international Wladyslaw Reymont airport with Cargo terminal and highways. What is more, the whole area is covered by the local development plan. The offer is particularly attractive to companies that do not want to invest in their own R & D units and then they can at favorable conditions test their products in the BioNanoPark development center. BIONANOPARK: This is the most modern development centre for business in this part of Europe. The ceremonial opening took place in mid-october 2012 and the President of the Republic of Poland, Mr. Bronisław Komorowski featuring this event. The complex has a modern offices beeing the components of the technology incubator, conference rooms, office-laboratory modules and equipped with top-class research equipment bio- and nanotechnology laboratories. Laboratory equipment profile was so matched, that entrepreneurs could outsource a research at every stage of their product or technology development. Certain laboratories are currently applying for a GLP Certificate (Good Laboratory Practice). Putting a lot of emphasis needs an Indyvidual Medical Implants Lab, which, on the basis of imaging diagnostics, performs custom-made medical implants for a particular patient by the so-called Rapid Prototyping Method. Clinical use of this method is more efficient, while significantly reduces the need for reoperation and abbreviates the recuperation time. This laboratory has made already about 70 indyvidual medical implant and continues to expand its offer. ORŁY Wrocławski Park Technologiczny Wrocławski Park Technologiczny 13 Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo