Album Firm Parkowe Orły 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Album Firm Parkowe Orły 2013"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator innowacyjności Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej umowa 45/PMKI/W/ /2012 InnoFirma Parkowe Orły 2013

2

3 InnoFirma-Parkowe Orły Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce kontynuuje realizację konkursu w ramach Programu Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: InnoFirma-Parkowe Orły Konkurs InnoFirma- Parkowe Orły skierowany jest do młodych innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, które są ulokowane na terenie parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Celem konkursu jest identyfikacja i promocja przedsiębiorstw posiadających największy potencjał innowacyjny oraz zdolność działania na rynkach międzynarodowych, poprzez sprzedaż produktów oraz współpracę o charakterze kooperacyjnym i kapitałowym z zagranicznymi podmiotami. Nagrodą w konkursie jest pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw: udział w wyjazdach promujących nagrodzone firmy do czołowych światowych centrów innowacji, wsparcie udziału w krajowych i międzynarodowych wystawach, przygotowanie drukowanych materiałów. Park Eagles The Polish Business And Innovation Centres Association continues the Park Eagles competition as a part of program Innovativeness creator- assistance on innovative entrepreneurship at university. The project is carried out with the financial assistance of The National Centre for Research and Development, called: Innofirm-Park Eagles The Park Eagles competition is aimed at new Polish companies which are headquartered on the campuses of the Technology Parks and Business Incubators. The aim of the competition is an identification and promotion of companies which have a huge innovative potential and the ability to function on international markets through the sale of innovative products and the cooperating and financial assistance of foreign entities. The prize in this competition is a specific support package for the companies, including: participation in a business trip to international Innovation Centre, participation in national and international exhibitions, preparation of printed promotional materials. ORŁY 2013 ORŁY 2013 Publikacja zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań I Rozwoju ze środków Programu Kreator innowacyjności Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Copyright by Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2013 Wydawca Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce ul. Rubież 46, Poznań Publikacja bezpłatna Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej SOOIPP Warszawa 2013 Nakład 200 egzemplarzy Druk i Oprawa Rabaa Group Opracowanie graficzne i skład DTP Arkadiusz Kurnicki Album Firm Parkowe Orły InnoFirma Parkowe Orły 2013 InnoFirma Parkowe Orły 2013 InnoFirma Parkowe Orły 2013 InnoFirma Parkowe Orły 2013

4 Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce powstało jesienią 1992 r. W 2013 r. w Stowarzyszeniu działa: 202 członków indywidualnych oraz 44 członków wspierających, którymi są ośrodki innowacji i przedsiębiorczości oraz inne instytucje zajmujące się promocją przedsiębiorczości i rozwojem lokalnym. Misją Stowarzyszenia jest wspomaganie powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie organizatorów i kadry zarządzającej ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. The Polish Business And Innovation Centres Association (PBICA)was established in In 2013, PBICA has 202 members and 44 support members, from such Innovation and Business Centres, other institutions operating in the field of promoting entrepreneurship, innovation, technology transfer and regional development. The Polish Business And Innovation Centres Association (PBICA) s mission has been to assist in the creation and development of innovative enterprises and regions; this is accomplished by providing factual and organisational support to the management personnel of Innovation and Business Centres in Poland. LAUREACI Pozycja Firma Strona internetowa Ośrodek w ramach którego działa firma I miejsce Optiguard sp. z o.o. Toruński Park Technologiczny II miejsce e-prototypy S.A. Wrocławski Park Technologiczny III miejsce Arta Tech Paweł Wrocławski Park Technologiczny Horbaczewski Wyróżnienie Apollogic sp. z o.o. Wyróżnienie Aduma S.A. Wrocławski Park Technologiczny Wyróżnienie W4E Łódzki Park Naukowo-Technologiczny Wyróżnienie Voice lab. Sp. z o.o. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Główne cele Stowarzyszenia obejmują: 1. doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz obrona ich interesów; 2. popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości; 3. wspomaganie transferu technologii i innowacji oraz działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora MSP; 4. tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia; 5. popieranie, tworzenie sieci i promowanie nowych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości; 6. promowanie działań edukacyjnych i badań w dziedzinie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez: tworzenie systemu informacji, organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów, konkursów i zjazdów, wydawanie materiałów informacyjnych, i szkoleniowych, inspirowanie i prowadzenie badań nad przedsiębiorczością i innowacjami, rozwojem regionalnym i lokalnym, współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną oraz placówkami naukowymi i badawczymi. Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby i organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój lokalny/ regionalny. W ramach SOOIPP funkcjonują zespoły eksperckie specjalizujące się w różnych dziedzinach aktywności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Poczynając od organizacji i zarządzania, a na aspektach polityki regionalnej i strategiach rozwoju na różnych poziomach kończąc. Członkowie i eksperci Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w opracowywaniu dokumentów programowych w regionach i na szczeblu centralnym. Zagraniczna aktywność SOOIPP sięga daleko poza granice naszego kraju. STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Main aims of the Association include: 1. Improving qualifications of organizers and workers of Innovation and Business Centres as well as protection of their business; 2. Popularizing the knowledge and science and practical achievements in the field of Innovation and Business Centres organization and activity; 3. Supporting technology transfer, innovation and activity to increase competitiveness of MSP sector; 4. Creating model solutions for supporting entrepreneurship and limiting unemployment; 5. Promoting and creating networks and new innovation and business centres; 6. Promoting educational activity and research in the field of implementation of the Association statutory objectives The objectives of the Association are implemented by means of creating a system of information, arranging meetings, lectures, trainings, consultations, conferences, symposiums and contests, issuing informational and training materials, inspiring and carrying out research concerning entrepreneurship and innovation as well as regional and local development, cooperating with local government, local and central administration as well as educational-research institutes. The Association acts as a network coordinating and inspiring people and organizations which support in a broad sense entrepreneurship, innovation and local/ regional development. As part of SOOIPP there are expert teams specializing in various fields of activity of innovation and business centres, starting from organization and management and ending up with aspects of regional policy and strategies of development on different levels. Members and experts of the Association actively participate in the preparation of programming documentation at the regional and central level. The activity of SOOIPP transcend Polish borders. ORŁY 2013 Biuro Zarządu: Warszawa, ul. Baśniowa 3, pok. 312 Tel./faks +22/ , tel , http: 2 InnoFirma Parkowe Orły 2013 InnoFirma Parkowe Orły InnoFirma Parkowe Orły 2013 InnoFirma Parkowe Orły 2013

5 ORŁY Pomorski Park Naukowo-Technologiczny powstał w 2001 roku z inicjatywy gdyńskiego samorządu i od tego czasu zarządzane jest przez specjalnie powołaną do tego celu jednostkę Gdyńskie Centrum innowacji. To idealne miejsce do realizacji innowacyjnych pomysłów opartych na wiedzy i wysokich technologiach. W 2013 roku, po rozbudowie, Park powiększył się o nowoczesne powierzchnie biurowe, konferencyjne, wystawiennicze, laboratoria i prototypownie. Architektura nowej części Parku nawiązuje do najlepszych tradycji gdyńskiego modernizmu, jednocześnie zgodna jest ze światowymi trendami projektowania. Charakterystyczne przeszklone bryły kompleksu już się stają nową ikoną Pomorza. Park jest miejscem dla doświadczonych przedsiębiorców, debiutantów, projektantów oraz inżynierów. Oferuje nie tylko nowoczesną przestrzeń biurową i laboratoryjną, ale przede wszystkim specjalistyczne usługi proinnowacyjne. PPNT to najlepsze miejsce dla rozwoju nowoczesnych technologii i biznesu, często nazywany jest Gdyńską Doliną Krzemową. To tu swoje pierwsze kroki stawiała m.in. firma IVO- NA Software, która została częścią światowego giganta technologicznego Amazon.com. W Parku można korzystać z oferty kompleksu konferencyjnego, wystawienniczego, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, przestrzeni rekreacyjnych, spotkać najlepszych designerów czy zamówić niekonwencjonalne produkty technologiczne. Na terenie PPNT działa Centrum Nauki EXPERY- MENT. To niecodzienna pracownia doświadczalna dla małych i dużych odkrywców amatorów, gdzie mogą przeprowadzić eksperymenty poznając prawa fizyki czy przyrody. Od czerwca 2013 EXPERY- MENT zaprasza do odwiedzenia zupełnie nowych wystaw złożonych z ponad 120, interaktywnych stanowisk. Gdyński PPNT w krajowej czołówce: największy pod względem powierzchni (powierzchnia PPNT m2), największa baza sal konferencyjnych (12 sal na 960 osób jednocześnie), jedyny park gdzie zlokalizowany jest Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, jedyny park posiadający Dział Innowacji Społecznych i Centrum Designu. Parametry nowych obiektów: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Aleja Zwycięstwa 96/ Gdynia tel.: całkowita wartość przedsięwzięcia: ok. 208 mln zł, z czego ok. 137 mln zł środki pozyskane z funduszy UE, powierzchnia szkła fasadowego to ponad m2, łączna powierzchnia laboratoriów i prototypowni w nowych obiektach PPNT wynosi m2, eko-technologie: centrale wentylacyjno klimatyzacyjne z odzyskiem ciepła, zastosowanie free coolingu do chłodzenia części pomieszczeń technicznych, zaawansowana automatyka węzłów cieplnych ze sterowaniem pogodowym, prasa do śmieci, powierzchnia całkowita parkowych budynków to ,41 m2 - sześciokrotnie większa od dotychczasowej, a zarazem trzykrotnie większa od powierzchni Bazyliki św. Piotra w Rzymie, wewnątrz budynków znajduje się 1000 drzwi tyle samo, ile w pałacu Westminster w Lon dynie. Każdy, kto chciałby skorzystać z oferty czy realizować projekt w Parku, powinien wykazać się innowacyjnością pomysłu i dostarczyć biznesplan. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Pomeranian Science and Technology Park the biggest park in Poland Pomeranian Science and Technology Park was established in 2001 on the initiative of the local Gdynia government, thereafter it s managed by the specially appointed for this purpose entity Gdynia Innovation Centre. This is the perfect place to realize innovative ideas based on the advanced knowledge and technology. After the expansion in 2013, Park was extended with modern office space, rooms for the conferences, exhibitions, laboratories and spaces for prototypes. The architecture of the new part of the Park refers to the best traditions of Gdynia modernism, at the same time it s consistent with the global trends in design. Park is the place for experienced entrepreneurs, debutants, designers and engineers. It offers not only modern office space and laboratories, but mainly specialist pro-innovative services. PSTP is the best place to develop modern technologies and business, this place is often called Gdynia Silicon Valley. At PSTP we supported many companies, including IVONA Software, who became a part of global technological giant - Amazon.com. In the Park you can access the facilities for conferences, exhibitions, Regional Patent Information Centre, spaces for recreation, but you can also meet the best designers or order unconventional technological products. On the area of the PSTP exist The EXPERYMENT Science Centre. This is an unusual experimental study for young and older explorers amateurs, where they can conduct experiments by learning laws of physics or nature. From July EXPERYMENT invites all of you to visit new exhibitions made out of over 120, interactive exhibits. Gdynia PPNT in the national forefront: The largest in the terms of area (area of PSTP m2), The largest base of conference rooms (12 rooms for 960 people), The only Park with Regional Patent Information Centre, The only Park with Department of Social Innovations and Design Centre. Parameters of new objects: Total value of the project was approximately 208 mln zł, where about 137 mln zł were funds from EU, The area of glass facade is estimated for over m2, Total area of laboratories and space for prototypes in the new objects of PSTP is m2, Eco-technologies: central ventilation and air-conditioning with heat recovery, the use of freecooling to cool the equipment rooms, advanced automatic control of heat from the weather, press for the trash, Total area of the buildings is ,41 m2 it s six times bigger from the current area, and at the same time three times bigger than the Basilica of St. Peter in Rome. Inside the buildings we have 1000 doors the same quantity is in the Palace of Westminster in London. Everyone who would like to use our offer or realize a project in the Park should demonstrate innovation and deliver a business plan. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Optiguard Sp. z o.o. została założona w 2004 roku przez Prezesa Romualda Gierszala. Firma jest liderem branży elektronicznych zabezpieczeń antykradzieżowych dla sklepów w Polsce. Przez lata Optiguard wyspecjalizował się w systemach chroniących towary na otwartych ekspozycjach sklepowych. W 2010 roku firma rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę sprzedaż produktów poza granicami kraju. Obecnie posiada swoje przedstawicielstwa w ponad trzydziestu krajach. Klientami Działu Eksportu są lokalni dystrybutorzy, rozprowadząjący produkty do klientów docelowych, czyli dużych sieci handlowych, sieci komórkowych i agencji reklamowych. Optiguard Sp. z o.o ul. Aleksandrowska Toruń tel , fax Spółka posiada własny Dział Badań i Rozwoju, w którym multidyscyplinarny zespół pracuje nad nowymi produktami. Kadrę Działu stanowią eksperci i pasjonaci z zakresu elektroniki, mechaniki, programowania oraz projektanci i graficy. Kierunek rozwoju produktów Optiguard wyznaczają nowoczesne technologie, dlatego żeby liczyć się na rynku, zespół konstruktorski błyskawicznie reaguje i przewiduje światowe trendy. Podstawową aktywnością Optiguard jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa towarów w sklepie. W zależności od potrzeb klienta, firma proponuje różne technologicznie systemy od bramek antykradzieżowych, systemów kabelkowych, czy rozwiązań szytych na miarę. Optiguard wspiera klientów również przy kwestiach związanych z aranżowaniem ekspozycji przygotowuje wizualizacje mebli i całych sklepów z propozycjami użycia własnych produktów. W pracy nad nowymi produktami, specjaliści Optiguard szczególną uwagę poświęcają atrakcyjnemu designowi, dlatego wśród klientów, marka kojarzona jest ze szczególną dbałością o estetykę. Kluczowym zadaniem systemu, oprócz ochrony przed kradzieżą, jest skuteczne eksponowanie produktów i wydobywanie ich walorów. Według filozofii Optiguard zabezpieczenia dopełniają nowoczesny i stylowy charakter ekspozycji. Ta strategia przekłada się na wzrost sprzedaży w sklepach atrakcyjnie wyeksponowany produkt skutecznie przyciąga uwagę. Dodatkowo możliwość zasilania chronionych artykułów umożliwia klientom zapoznanie się z ich funkcjami jeszcze przed zakupem. Sztandarowym produktem Optiguard jest samodzielne zabezpieczenie typu StandAlone. Łączy w sobie zalety eleganckiego ekspozytora i skutecznej ochrony przed kradzieżą. To doskonałe rozwiązanie dla sieci handlowych, jak i dla agencji marketingowych, które szukają rozwiązań prostych w użyciu i zarazem atrakcyjnych wizualnie. Obudowa StandAlone jest wzorem chronionym została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym jako wzór przemysłowy. Optiguard Sp. z o.o. was established by its President, Romuald Gierszal, in The company is a leader in the industry of electronic anti-theft systems, manufactured for Polish shops. Over the years, Optiguard has become a specialist in security systems that protect goods placed in open shop windows. In 2012, the company started selling its products outside Poland, on a large scale. Currently, the company has its representatives in more than thirty countries. The Export Department attracts such customers, as local distributors that distribute products to target clients, i.e. large chains, mobile networks, and advertising agencies. The company has its own Research & Development Department with a multi-disciplinary team works on new products. The research personnel in this Department are composed of experts and enthusiasts in the fields of electronics, mechanics, programming, as well as designers and graphic designers. The direction of development for Optiguard products is shaped by state-of-the-art technologies, and for this reason the team of designers swiftly react and predict trends in the world, so as to make sure that the company matters on the market. The primary field of activity for Optiguard is providing comprehensive solutions, in the scope of securing goods in shops. Depending on individual needs, the company suggests various systems that differ in terms of technological solutions, from anti-theft gates, cable systems, to custom-made solutions. Optiguard also supports clients in the issues related to arranging shop windows, by preparing visualisations of furniture layouts and entire shops, including suggestions concerning the use of own products. When working on new products, experts from Optiguard pay particular attention to attractive design, and this way our brand is associated with extraordinary attention to detail, among the clients. In addition to protecting against theft, the key role of the system is to effectively present products and emphasize their qualities. According to the philosophy of Optiguard, security systems need not ruin the image of a shop. To the contrary, they may add to the modern and stylish nature of shop windows. This strategy is translated into increased sales in shops, as attractively displayed products draw attention much more effectively. In addition, the possibility of providing power supply to the protected products makes it possible for clients to become acquainted with their functions, prior to purchase. The StandAlone independent protection system is the flagship among Optiguard products. The battery makes it possible to secure a product effectively, even in places without access to power supply. It is a perfect solution for chain stores and marketing agencies that look for solutions simple in use and attractive visually. The StandAlone housing is a protected design and it has been registered in the Patent Office as an industrial design. 3 Toruński Park Technologiczny Toruński Park Technologiczny MIEJSCCE I

6 MIEJSCCE II Opis firmy e-prototypy S.A. jest pierwszym w Polsce kompleksowym centrum prototypowym, zajmującym się wykonywaniem w pełni funkcjonalnych prototypów, wykorzystując w tym celu drukowanie 3D oraz skanowanie 3D. Firma specjalizuje się również w bezpośrednim wytwarzaniu krótkich serii produkcyjnych (ang. Direct Digital Manufacturing) bazując na technologiach VC, CNC, SLS, DMLS. Pozwalają one na wytwarzanie finalnych, gotowych produktów z tworzyw sztucznych, w ilościach jednostkowych lub mało i średnio-seryjnych bez konieczności wykonywania tradycyjnych form wtryskowych. Innowacją w tej dziedzinie wdrożoną i opatentowaną przez e-prototypy S.A. jest technologia wygładzania powierzchni wydrukowanych elementów metodą Fusion Dzięki niej, wytworzone produkty uzyskują idealnie gładki stan powierzchni, poprawie ulegają również inne parametry użytkowe i wytrzymałościowe. e-prototypy S.A. posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie: Projektowania Wyrobów z Tworzyw Sztucznych i Metalu, Produkcji i Sprzedaży Wyrobów z Tworzyw Sztucznych i Metalu. Park maszynowy Wydruki 3D funkcjonalnych prototypów w technologiach 3D: FDM, SLS, DMLS, Polyjet, odlewy z form silikonowych w technologii Vacuum Casting, skanowanie 3D (kolorowe mapy odchyłek, inżynieria odwrotna, kontrola wymiarowa fizycznego detalu z dokumentacją płaską), obróbka CNC. Oferta produkcyjna i usługowa e-prototypy S.A. Wrocławski Park Technologiczny ul. Klecińska Wrocław Tel.: Wiodącym przedmiotem działalności firmy e-prototypy S.A. są usługi Rapid Prototyping wytwarzanie modeli fizycznych różnymi metodami, między innymi w technologii drukowania 3D. Stosowane przez firmę metody wytwarzania prototypów to m.in.: SLS, FDM, POLYJET, DMLS. W technologiach FDM oraz SLS firma posiada największe komory robocze w tej części Europy. Odpowiednio dla FDM 406x356x406[mm] oraz SLS 700x380x580 [mm]. Daje to możliwość wytwarzania prototypów o dużych gabarytach. Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) to jedna z technologii z grupy określanych mianem szybkiego wykonywania prototypów (ang. Rapid Prototyping), służących do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów 3D. Dodatkowo firma świadczy również usługi skanowania 3D. Skanowanie przestrzenne umożliwia uzyskanie modelu cyfrowego istniejącego detalu (ang. Reverse Engineering). Na bazie tak uzyskanego modelu cyfrowego 3D jesteśmy w stanie przeprowadzić dowolne procesy edycji, zmian modelu a następnie wytworzenia w technologiach przyrostowych kopii zeskanowanego detalu. Description of the company e-prototypy S.A. is Poland s first comprehensive prototype center specializing in the performance of fully functional prototypes using the 3D printing and 3D scanning. The company also specializes in the direct production of small series (Direct Digital manufacturing) based on technologies VC, CNC, SLS, DMLS. This allows to produce the final, finished products of plastics in the amounts of individual or small and medium-series without the need for traditional mold. An innovation in this area implemented and patented by e-prototypy S.A. is a technology named Fusion 3000 consists in smoothing the surface of the printed parts. Thanks to it, the manufactured products achieve perfectly smooth surface, also other operational and endurance parameters are improved. e-prototypy SA has implemented and certified Quality Management System ISO 9001:2008 for Designing and manufacturing plastic and metal elements, trade in plastic and metal elements. Machine park Printing functional prototypes in 3D technologies: FDM, SLS, DMLS, Polyjet, casting silicone molds in Vacuum Casting technology, 3D scanning (color deviation maps, reverse engineering, dimensional control of the physical detail with documentation), CNC processing. Offered products and services The main profile of e-prototypy S.A. are Rapid Prototyping services- production of physical models using various methods, including those using 3D printing technology. Such methods include: SLS, FDM, POLYJET, DMLS. In FDM and SLS technology, the company has the largest working chambers in this part of Europe. Accordingly, the FDM - 406x356x406 [mm] and SLS - 700x380x580 [mm]. This allows to make large-sized prototypes. 3D printing is one of the technologies from a group known as Rapid Prototyping used for fast, accurate and repeatable production of 3D elements. Additionally, the company also provides services of 3D scanning. Dimensional scanning allows to receive a digital model from physical element (Reverse Engineering). On the basis of a 3D model obtained in this manner, we can carry out any edition process, change the model, and then to make copies of the scanned model using incremental technologies. Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. jest miejscem, w których biznes spotyka się z nauką. Jego głównym celem jest kreowanie przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Łódzki Technopark realizuje te zadania z sukcesami już od kilku lat poprzez swoją ofertę inwestycyjną, badawczo-wdrożeniową oraz inkubacyjną. ŁÓDZKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY: Oferuje młodym firmom działającym w branży nowoczesnych technologii cieplarniane warunki do rozwoju na zasadach pomocy de minimis. Oznacza to dostęp do nowoczesnej infrastruktury biurowej na bardzo preferencyjnych warunkach finansowych oraz pakiet bezpłatnych usług doradczych, szkoleniowych i promocyjnych. OFERTA DLA INWESTORA: Bardziej doświadczone rynkowo podmioty mogą na terenie Technoparku wybudować własne siedziby. Niewątpliwym atutem tej lokalizacji jest centralne położenie Łodzi na mapie Polski, bliskość międzynarodowego lotniska im. Władysława Reymonta z terminalem CARGO oraz dróg szybkiego ruchu. Co istotne, cały teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oferta jest szczególnie atrakcyjna dla firm, które nie chcą inwestować we własne działy R&D, ponieważ mogą na atrakcyjnych warunkach zlecić badania swoich produktów centrum wdrożeniowemu BioNanoPark. Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Łódź, ul. Dubois 114/116 tel: (+4842) fax: (+4842) BIONANOPARK: To najnowocześniejsze w tej części Europy centrum wdrożeniowe dla biznesu. Uroczyste otwarcie miało miejsce w połowie października 2012 roku z udziałem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. W kompleksie znajdują się nowoczesne biura wchodzące w skład inkubatora technologicznego, sale konferencyjne, moduły biurowo-laboratoryjne oraz wyposażone w najwyższej klasy sprzęt badawczy laboratoria bio- i nanotechnologiczne. Profil sprzętowy laboratoriów został tak dobrany, by przedsiębiorcy mogli zlecić prowadzenie badań na każdym etapie rozwoju ich produktów lub technologii. Część pracowni obecnie ubiega się o przyznanie certyfikatu GLP (Good Laboratory Practice). Na odrębną uwagę zasługuje Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych, która na podstawie badań diagnostyki obrazowej wykonuje implanty medyczne szyte na miarę dla konkretnego pacjenta metodą tzw. szybkiego prototypowania. Wykorzystanie kliniczne tej metody jest skuteczniejsze, a jednocześnie znacznie zmniejsza konieczność reoperacji i skraca czas dochodzenia pacjenta do pełnej sprawności. Pracownia wykonała już ponad 70 indywidualnych implantów medycznych i cały czas poszerza swoją ofertę. Lodz Regional Science and Technology Park Ltd. is a place, where business meets science. Its main objective is to create a knowledge and technology transfer between research units and entrepreneurs. Lodz Technopark accomplishes these tasks with success for several years through its investment, research and implementation as well as an incubation offer. LODZ TECHNOLOGY INCUBATOR: It offers newly established high-tech companies the best conditions for development based on the de minimis aid rules. That means an access to modern office infrastructure on highly concessional financial terms and a package of free consulting, training and promotion services. AN OFFER FOR INVESTORS: More experienced companies can commercially build in Technopark`s area their own headquarters. An undoubted advantage of this location is a central location of Lodz city on the map of Poland, proximity to the international Wladyslaw Reymont airport with Cargo terminal and highways. What is more, the whole area is covered by the local development plan. The offer is particularly attractive to companies that do not want to invest in their own R & D units and then they can at favorable conditions test their products in the BioNanoPark development center. BIONANOPARK: This is the most modern development centre for business in this part of Europe. The ceremonial opening took place in mid-october 2012 and the President of the Republic of Poland, Mr. Bronisław Komorowski featuring this event. The complex has a modern offices beeing the components of the technology incubator, conference rooms, office-laboratory modules and equipped with top-class research equipment bio- and nanotechnology laboratories. Laboratory equipment profile was so matched, that entrepreneurs could outsource a research at every stage of their product or technology development. Certain laboratories are currently applying for a GLP Certificate (Good Laboratory Practice). Putting a lot of emphasis needs an Indyvidual Medical Implants Lab, which, on the basis of imaging diagnostics, performs custom-made medical implants for a particular patient by the so-called Rapid Prototyping Method. Clinical use of this method is more efficient, while significantly reduces the need for reoperation and abbreviates the recuperation time. This laboratory has made already about 70 indyvidual medical implant and continues to expand its offer. ORŁY Wrocławski Park Technologiczny Wrocławski Park Technologiczny 13 Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Wrocławski Park Technologiczny S.A. Miejsce gdzie myśl zamienia się w produkt Oferta dla przedsiębiorców Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Marek Winkowski

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska InQbator rozwiń swój potencjał Justyna Rowińska InQbator Czym jest InQbator? Cele Jak to działa? Filary działalności Oferta dla początkujących Oferta dla MSP Oferta dla lokatorów Nasi lokatorzy Promocja

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo