W P R O W A D Z E N I E D O R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W P R O W A D Z E N I E D O R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:"

Transkrypt

1 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr W P R O W A D Z E N I E D O R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-SM-1 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Piotr Pochyły zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne ćwic zenia 30 2 II zal/o 2 CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką współczesnych stosunków międzynarodowych, pojęciami, podstawami warsztatu politologa/internacjologa. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa. 2. Uczestnictwo w stosunkach międzynarodowych - przegląd opinii. 3. Państwo w stosunkach międzynarodowych. 4. Rola organizacji międzynarodowych. 5. Społeczność a wspólnota międzynarodowa. 6. Podstawowe kategorie polityczne. 7. Polityka zagraniczna państwa jako kategoria polityczna. 8. Podstawy prawa międzynarodowego - źródła prawa. 9. Prognozowanie międzynarodowe - wprowadzenie. 10. Źródła w stosunkach międzynarodowych. 11. Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych. 12. Warsztat politologa/internacjologa. 13. Jak napisać dobrą pracę z zakresu stosunków międzynarodowych. METODY KSZTAŁCENIA: ćwiczenia twórcze, praca z tekstem, burza mózgów EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_WO1; KP1_W02*** Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu relacji międzynarodowych w języku polskim i języku obcym KP1_W04*** Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw relacji międzynarodowych KP1_W05* Zna zależność pomiędzy głównymi subdyscyplinami politologii, rozumie interdyscyplinarność w politologii jako nauki społecznej KP1_W08* Zna i rozumie podstawowe metody analizy popularno naukowego i naukowego 1

2 KP1_U05** KP1_U16** KP1_U18* KP1_K01** KP1_K02** KP1_K04** tekstu z zakresu stosunków międzynarodowych Samodzielnie zdobywa wiedzę Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla relacji międzynarodowych Potrafi prognozować procesy i zjawiska polityczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów Ma świadomość znaczenia relacji międzynarodowych dla rozumienia współczesnych wydarzeń społecznych i kulturalnych Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Kolokwium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 10 Przygotowanie do kolokwium 0, LITERATURA: 1. R. Jackson, G. Soerensen, Wprowadzenie do stosunków międzynawowych, Kraków A. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk M. Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa K. Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa J. Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa T. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie systemy uczestnicy, Wrocław M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin Czciomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław

3 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P A Ń SS T W A O B SS Z A R U P O SS T SS O W II E C K II E G O W R E L A C JJ A C H B II L A T E R A L N Y C H Kod przed miotu: 14.1-WH-P-POS-1 Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Wymagania wstępne: - Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadzący: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne wykład 30 2 II egzamin 2 Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką relacji bilateralnych na obszarze byłego Związku Radzieckiego oraz współpracy między państwami w ramach różnych struktur integracyjnych. Zakres tematyczny przedmiotu: 1. Istota państwa radzieckiego. 2. ZSRR w latach 80. XX wieku. 3. Reformy M. Gorbaczowa i rozpad ZSRR. 3. Federacja Rosyjska jako sukcesor ZSRR. 4. Wspólnota Niepodległych Państw. 5. Polityka Rosji w obszarze postradzieckim, 6. Rosja wobec Ukrainy i Białorusi. 7. Przestrzeń postradziecka a idee integracyjne, 8. Rosja wobec państw byłego bloku wschodniego. 9. Główne aspekty w relacjach Rosji z Litwą, Łotwą i Estonią. 10. Ruchy narodowowyzwoleńcze na obszarze byłego ZSRR. 11. Kwestia czeczeńska w polityce Federacji Rosyjskiej. 12. Zagadnienie kaukaskie w polityce rosyjskiej. 13. Elementy współczesnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji. 14. Rosja w nowym ładzie światowym XXI wieku. EFEKTY KSZTAŁCENIA: KP1_W03** KP1_W04*** KP1_U16** KP1_U12** KP1_U08*** KP1_K04** student ma wiedzę o zasadniczych problemach współczesnej Federacji Rosyjskiej student orientuje się w głównych kierunkach przemian politycznych na terenie postsowieckim po rozpadzie ZSRR student orientuje się w podstawowych i złożonych problemach w stosunkach Rosji z państwami obszaru postsowieckiego student potrafi scharakteryzować istotę systemu politycznego ZSRR student potrafi ukazać rolę i znaczenie współczesnej Rosji w nowym ładzie światowym Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Egzamin ustny 3

4 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do kolokwium 0,4 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 50 2,0 LITERATURA: V. Sebestyen, Rewolucja Jak doszło do upadku komunizmu, Wrocław Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa Współczesna Rosja. Leksykon. Polityka. Organizacja Społeczeństwo, red. A. Stępień, Łódź W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków J. Afanasjew, Groźna Rosja, Warszawa D. J. Furman, Naszi diesat let:p oliticzeskij process w Rossii s 1991 po 2001 god, Sankt-Pietierburg Graczow, Gorbaczow, Warszawa F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., Warszawa E. Szewardnadze, Przyszłość należy do wolności, Warszawa W. Lipatow, Rosja dzisiejsza między przeszłością a teraźniejszością, Toruń Stępień-Kuczyńska, Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych, Toruń A.W. Szubin, Ot zastoja k rieformam SSSR w , Moskwa Reitschuster, Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję, Warszawa Z. Brzeziński, Spadek po zimnej wojnie, Warszawa M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Wrocław L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, Warszawa J. Smaga, Wielkość i upadek imperium. ZSRR w latach , Kraków J. Smaga, Rosja w XX stuleciu, Kraków K. Pleszakow W. Zubok, Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, Warszawa W. Laqueur, Historia Europy , Londyn M. McCauley, Rosja, Ameryka i zimna wojna , Wrocław Sumienie pierestrojki, wyb. B. Ancyparowicz, Warszawa Jelcyn, Wyznania, Warszawa M. Smoleń, Stracone dekady. ZSRR w latach , Kraków R. Miedwiediew, Chruszczow. Biografia polityczna, Warszawa J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych , Warszawa Zieliński, Przeobrażenia ustrojowe w republikach byłego ZSRR, Warszawa P. Baker, S. Glasser, Cień Kremla. Rosja Putina, Warszawa Nowe role mocarstw, red. B. Mrozek, S. Bieleń, Warszawa Zieliński, Współczesna Rosja. Studium polityczno-ustrojowe, Warszawa Morin, O naturze Związku Radzieckiego, Warszawa W. Romanowski, Ukraina. Przystanek wolność, Kraków Z dziejów przemian w Europie Środkowo-Południowo-Wschodniej po II wojnie światowej, red. Michał Pułaski, Kraków Awtorchonow, Od Andropowa do Gorbaczowa, Warszawa Kaczmarski, Rosja na rozdrożu, Warszawa Politkowskaya, Rosja Putina, Warszawa

5 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-MSG-1 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Łukasz Młyńczyk Prowadzący: Dr Łukasz Młyńczyk zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Ćwiczenia 30 2 III Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 3 Ćwiczenia 18 2 III Zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Podstawowym celem zajęć z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych jest zapoznanie studenta z podstawowymi problemami gospodarki światowej ze szczególnym naciskiem na zrozumienie zjawisk zachodzących w współczesnej gospodarce światowej. Analizie podlegać będzie system gospodarki światowej, polityka handlowa, wstęp do stosunków finansowych, podstawowe problemy integracji ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej (Unii Gospodarczej i Walutowej) oraz międzynarodowych instytucji finansowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze podstawowe pojęcia. Wpływ globalizacji na charakter współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. 2. Pojęcie i struktura gospodarki światowej. 3. Międzynarodowy podział pracy. 4. Handel międzynarodowy oraz zagraniczna polityka handlowa. 5. Międzynarodowy obrót usługami. 6. Międzynarodowe przepływy kapitału. 7. Przepływ pracy i technologii na świecie. Gospodarka oparta na wiedzy. 8. Najważniejsze instytucje Gospodarki Światowej. 9. Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej. 10. Problemy walutowe i płatnicze we współczesnych gospodarkach. 11. Strefa euro oraz EUR. 12. Światowy kryzys ekonomiczny. 13. Ruchy protestu: 15october.org; Occupy Wall Street 5

6 METODY KSZTAŁCENIA: Wprowadzenie do konwersatorium, dyskusja, warsztaty grupowe, burza mózgów, metoda przypadków, metoda projektu EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu ** Student ma podstawowa wiedze o miejscu międzynarodowych stosunków gospodarczych w systemie nauk. *** Student rozumie i klasyfikuje podstawowe kategorie ekonomiczne oraz potrafi określić czynniki kształtujące ich poziom. ** Student wyjaśnia mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej, zna cele i funkcje głównych podmiotów gospodarki światowej. *** Ma podstawowa wiedze na temat różnych międzynarodowych instytucji istotnych dla międzynarodowych stosunków gospodarczych. ** Student potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych oraz dokonać ich interpretacji i analizy. * Posiada umiejętność wykorzystania podstawowych teorii handlu, zasad polityki handlu zagranicznego i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników produkcji do analizy problemów występujących w praktyce gospodarczej, a także umiejętność analizy bilansu płatniczego państw ** Student potrafi poprawnie określić priorytety służące realizacji zbiorowych celów ekonomicznych. * Student posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach społecznogospodarczych. * Student potrafi ocenić decyzje podmiotów międzynarodowych stosunków gospodarczych. * Student jest świadomy konieczności uwzględniania potrzeb wielu grup społecznych i uwarunkowań gospodarczych w realizacji ekonomicznych decyzji zbiorowych. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Kolokwium ustne, Ocenianie permanentne (testy kompetencji), prezentacja, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: STUDIA STACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 125 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 2 STUDIA NIESTACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 18 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 113 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 1,5 6

7 LITERATURA PODSTAWOWA 1. J. Toporowski, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Warszawa S. Bukowski, Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Warszawa N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Łódź Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G. Kołodko, Warszawa A. Małkiewicz, Kryzys, Warszawa A. Kosztowniak, Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy, Warszawa I. Pszczółka, Euro a integracja europejskich rynków finansowych, Warszawa G. Ritzer, The Globalization of Nothing 2, London New Dehli P. Rivoli, Śladami T-shirta, Warszawa A. Rzońca, Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej, Warszawa J. E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte, Warszawa J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, Warszawa W. Szymański, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Warszawa Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Warszawa L. C. Thurow, Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Gliwice J. Sachs, Koniec z nędzą, Warszawa G. Soros, Nowy okropny świat, Warszawa A. Zorska, Korporacje transnarodowe, Warszawa G. Soros, Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1. M. Mankiw, Makroekonomia, Warszawa K. Kuciński, Geografia ekonomiczna, WoltersKluwer S. Amin, Zmurszały kapitalizm, Warszawa M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, Poznań

8 P R O B L E M A T Y K A W O J S K O W A W R E L A C J A C H M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-PWR-1 Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Robert Potocki zajęć Liczb a godzi n w sem estrze Liczba godzin w tygo dniu Semest r zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 III Zaliczenie oceną 2 CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot stawia sobie za cel zaprezentowanie międzynarodowych stosunków wojskowych rozumianej jako subdyscypliny internacjologii zajmującej się badaniem relacji między siłą zbrojną, koncepcjami jej użycia a polityką zagraniczną i stawianej przed nią zadaniami i celami. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Pojęcie międzynarodowych stosunków wojskowych; 2. Dylemat bezpieczeństwa państwa; 3. Dylemat potęgi; 4. Soft Power i Hard Power; 5. Konflikt międzynarodowy i jego poziomy; 6. Wojna jako zjawisko politologiczne (Polemologia); 6. Suwerenność państwa i jej ograniczenia w dobie globalizacji stosunków międzynarodowych; 7. Państwa dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym; 8. Parapaństwa; 9. Interwencja humanitarna; 10. Operacje pokojowe; 11. Prywatyzacja konfliktów zbrojnych; 12. Problemy strategii w dobie globalizacji; 13. Przyszłość Studiów Strategicznych. METODY KSZTAŁCENIA: 1. Analiza systemowa; 2. Gry decyzyjne; 3. Metoda sytuacyjna. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_W01; KP1_W02** KP1_W08** KP1_W04** KP1_U05** KP1_U08** Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu nauk politycznych w języku polskim oraz językach obcych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów strategicznych. Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące analizy popularno-naukowego i naukowego tekstu politologicznego. Ma podstawową wiedzę o charakterze studiów strategicznych oraz jej znaczeniu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Samodzielnie zdobywa wiedzę Uzasadnia i krytykuje koncepcje polistrategiczne na podstawie dostępnych świadectw empirycznych i zdobytej wiedzy. 8

9 KP1_U10** KP1_K01** KP1_K04** Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych. Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: 1. Zaliczenie zestawy lektur; 2. Zaliczenie pracy pisemnej; 3. Kolokwium zaliczeniowe OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do kolokwium 0,4 10 Przygotowanie do zajęć 0, LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Bezpieczeństwo w XXI wieku: Asymetryczny świat, red. K. Liedel i in., Warszawa Nye J., The Future of Power, New York Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa Potocki R., Państwo dysfunkcyjne w perspektywie geopolitycznej, Racja stanu: Studia i materiały 2010, nr Łoś R. Regina-Zacharski J., Wojna we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa Smith R., Przydatność siły militarnej: Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa Wojciuk A., Dylemat Potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa Nye J. Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa Baylis J. i in., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, red. J. Kranz, Warszawa Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa Cleveld M. Zmienne oblicze wojny: Od Marny do Iraku, Warszawa Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne zarys problematyki, Warszawa Münkler K., Wojny naszych czasów, Kraków Fehler W., Współczesne bezpieczeństwo, Toruń Rutkowski C., Przegląd strategiczny jako narządzie polityki, Warszawa Herman M., Potęga wywiadu, Warszawa Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń Kunikowski J. i in., Armia w systemie demokratycznym, Warszawa Wróblewski R., Wprowadzenie do strategii wojskowej, Warszawa Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Warszawa Dworecki S, Od konfliktu do wojny, Warszawa Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Smolar E., NATO jako instrument strategii Zachodu w świetle doświadczeń pierwszej dekady XXI wieku, [w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. R. Kuźniar, Warszawa Sułek M., Stan obecny i prognoza potencjałów mocarstw w świetle kryzysu 2008, [w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. R. Kuźniar, Warszawa Jędrysiak J., Dlaczego Amerykanie przegrywają wojny? Krytyczne spojrzenie na koncepcję Revolution in Military Affairs, Racja stanu: Studia i materiały 2010, nr R. Potocki, D. Miłoszewska, Rola soft power w środowisku międzynarodowym, [w:] Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku: między teorią a praktyką, red. A. Zaremba, B. Zapała, Toruń Potocki R., Miłoszewska D., Bezpieczeństwo czy wolność? Zwalczanie zagrożeń asymetrycznych w US Patriotic Act, [w:] Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, red. J. Kłoczkowski, T. Żukowski, Warszawa Soboń M., Prywatyzacja wojny a bezpieczeństwo międzynarodowe, Racja stanu: Studia i materiały 2010, nr Tomasiewicz J., Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej, Przegląd Geopolityczny 2010, nr Wilczyński P. L., Terytorium w myśli strategiczno-wojskowej, Przegląd Geopolityczny 2010, nr 2. 9

10 10. Solarz J., Doktryny militarne XX wieku, Warszawa Krakowczyk S., Wokół definicji. Zarys ewolucji pojęcia strategii od starożytności do I wojny światowej, Racja stanu: Studia i materiały 2008, nr Tokarz G., Biologiczne determinanty wojny, Racja stanu: Studia i materiały 2008, nr Uesseler, Wojna jako usługa. jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Warszawa Potocki R., Kocoń M., Państwo dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym, [w:] Państwo w świecie współczesnym, red. K. Trzciński, Warszawa Potocki R., Problem rekonstrukcji państw dysfunkcyjnych na peryferiach systemu światowego po 11 IX 2001 roku [w:] Północ wobec Południa Południe wobec Północy, red. M. Solarz, Warszawa Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa R. Potocki, Hegemonia nowego typu? Amerykańskie koncepcje globalistyczne po 11 IX 2001, [w:] Globalizacja. Wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego, red. W. Hładkiewicz, A. Małkiewicz, Zielona Góra Clausewitz C., O wojnie, Lublin Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa

11 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Czynnik religijny w relacjach międzynarodowych Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-CRM-1 Typ przedmiotu: specjalizacyjny Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Ryszard Michalak Prowadząc y: Dr Ryszard Michalak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Konwersatorium 30 2 I Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 3 Konwersatorium 18 2 I Zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma za zadanie ukazać teorię i praktyczny wymiar roli czynnika religijnego w relacjach międzynarodowych. Przedmiotem rozważań jest analiza doktryn religijnych, zaznajomienie z wybranymi organizacjami religijnymi oraz poznanie przykładów oddziaływania czynnika religijnego w środowisku międzynarodowym. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Religiologia jako dyscyplina pomocnicza na gruncie nauk politycznych 2. Podstawowe i zagadnienia teoretyczne pojęcia związane z religiologią 3. Rola czynnika religijnego w świecie starożytnym i w średniowiecznej Europie 4. Wojny religijne w dobie nowożytnej 5. Religia jako tworzywo koncepcji geopolitycznych w Niemczech w na przełomie XIX i XX wieku 6. Koncepcje Świętej Rusi i Trzeciego Rzymu sakralny wymiar rosyjskiej polityki zagranicznej 7. Polityczny wymiar działalności Kościoła Rzymskokatolickiego na przełomie XX i XXI wieku 8. Fundamentalizm protestancki w Stanach Zjednoczonych jako czynnik determinujący politykę zagraniczną 9. Konflikty religijne w Irlandii Północnej 10. Konflikty religijne na Bałkanach 11. Islam polityczny na przełomie XX i XXI wieku 12. Znaczenie religii w konflikcie indyjsko-pakistańskim 13. Znaczenie religii we współczesnym Izraelu wpływ na politykę zagraniczną 14. Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej 15. Światowa Rada Kościołów jako podmiot stosunków międzynarodowych 11

12 METODY KSZTAŁCENIA: Analiza tekstów źródłowych, dyskusja wokół literatury polemicznej; wykład konwersatoryjny EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu ** Student ma podstawowa wiedze o miejscu religii w systemie relacji międzynarodowych *** Student rozumie i klasyfikuje podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące religioznawstwa oraz potrafi określić wpływ religijności na powstawanie konfliktów i przymierzy politycznych ** Student wyjaśnia przyczyny pojawiania się wojen religijnych na świecie *** Ma podstawowa wiedze na temat różnych instytucji istotnych religijnych oraz ich wpływu na relacje międzypaństwowe ** Student potrafi korzystać ze źródeł oraz dokonać ich interpretacji i analizy * Posiada umiejętność wykorzystania podstawowych teorii religioznawczych i wpisania ich w kontekst zjawisk stricte politycznych ** Student potrafi poprawnie określić priorytety służące realizacji zbiorowych celów społeczności i wspólnot * Student posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach społecznoreligijnych * Student potrafi ocenić decyzje podmiotów międzynarodowych w relacjach między nimi * Student jest świadomy konieczności uwzględniania potrzeb wielu grup społecznych i uwarunkowań religijnych w realizacji celów oraz decyzji zbiorowych. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Kolokwium ustne, Ocenianie permanentne (testy kompetencji), prezentacja, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: STUDIA STACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 125 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 2 STUDIA NIESTACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 18 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 113 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 1,5 12

13 LITERATURA PODSTAWOWA: - G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa R. Inglehart, P. Norris, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin P. Michel, Polityka i religia, Kraków Z. Pasek, P. Stawiński, B. Bednarczyk, Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław Religia w stosunkach międzynarodowych, pod red. A. Solarz, H. Schreiber, Warszawa M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa Świat polityka religie u progu XXI wieku, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław M. Tworuscha, U. Tworuscha, Religie Świata. Historia, doktryna, współczesność, Toruń M. Wojciechowski, Między polityką a religią, Warszawa 2010 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: - P. Crepon, Religie i wojna religijna, Gdańsk J. Czaja, Stolica Apostolska wobec integracji europejskiej, Warszawa C. Janik, Polska w Unii Europejskiej- stosunki wyznaniowe, Toruń K. Farrington, Religie i wierzenia świata, Poznań F. Fernandez-Armesto, Religie, Warszawa K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegre. Sto lat dążeń ekumenicznych, Warszawa Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław A. Kuszewska, Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych, Warszawa M. Malherbe, Religie ludzkości, Kraków S. Meredit, Religie Świata, Warszawa M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, Warszawa M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa A. Rykała, Mniejszości religijne w Polsce, Łódź E. Sakowicz, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa A. Tokarczyk, Trzydzieści wyznań, Warszawa 1989 UWAGI: [ Kliknij i wpisz inne istotne informacje, które nie znalazły się wyżej! ] 13

14 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr B L I S K I W S C H Ó D J A K O A R E N A R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-BRW-1 Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Piotr Pochyły zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 IV zal/o 2 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z problematyką bliskowschodnią, specyfiką relacji bilateralnych państw regionu oraz polityką mocarstw na tym obszarze. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: I Problematyka Bliskiego Wschodu. Granice obszarowe. Wyjaśnienie terminu Bliski Wschód. II Nowoczesny Bliski Wschód: powstawanie państwa i wojny światowe. Kolonizacja przyczynkiem współczesnych rewolucji? III Po zimnej wojnie: dojrzewanie wielkiego kryzysu zachodnioazjatyckiego. IV Nowoczesne ideologie: polityczne i religijne V Główne problemy Bliskiego Wschodu. VI Polska wobec arabskiej wiosny. VII Irak państwo skazane na porażkę? VIII Iran teokracja czy stopniowe budowanie państwa świeckiego? Studium przypadku. IX Arabia Saudyjska Monarchia w zderzeniu z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI-ego wieku. X Problem kurdyjski XI Bezpieczeństwo Izraela XII Izrael-Palestyna nierozwiązywalny problem świata? XIII USA wobec Bliskiego Wschodu. METODY KSZTAŁCENIA: ćwiczenia twórcze EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_W01; KP1_W02*** KP1_U08** Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu Bliskiego Wschodu w języku polskim i języku obcym Uzasadnia i krytykuje koncepcje polityczne z obszaru Bliskiego Wschodu na podstawie dostępnych świadectw empirycznych i zdobytej wiedzy 14

15 KP1_U05** KP1_K02; KP1_K03*** Samodzielnie zdobywa wiedzę Ma świadomość znaczenia globalizacji w obszarze kultury i obyczajów dla rozumienia współczesnych wydarzeń społecznych i kulturalnych na Bliskim Wschodzie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: kolokwium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do kolokwium 0,4 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0, LITERATURA OBOWIĄZKOWA: R. Tonta, Iran w cieniu arabskiej wiosny marginalizacja zielonego ruchu i konflikt w obozie konserwatystów, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, 2012 M. Świech-Szczepańska, Polityka regionalna Arabii Saudyjskiej w kontekście arabskiej wiosny, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, 2012 K. Czornik, Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu po arabskiej wiośnie, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, 2012 P. Sasnal, Bliski Wschód bliższy niż Wschód: Polska wobec arabskiej wiosny ludów, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr J. Bury, System bezpieczeństwa narodowego Izraela, [w:] Stosunki Międzynarodowe International Relations, nr F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009 H. A. Jamsheer, Współczesna historia Iraku, Warszawa 2007 M. Klare, W śmiertelnym uścisku: amerykański sojusz z Arabią Saudyjską, Krew i nafta. Niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej, Warszawa 2006 B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Bliski Wschód - rocznik Studia bliskowschodnie As-Salam Muzułmańskie Czasopismo Społeczno-Kulturalne LE MONDE diplomatique edycja polska 15

16 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A S T O S U N K Ó W M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-TSM-1/ Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Piotr Pochyły zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne IV Konwersatorium 30 2 Zaliczenie z oceną 2 CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoriami stosunków międzynarodowych, zarówno w przestrzeni historycznej, jak i współczesnej oraz próbą tworzenia nowych teorii stosunków międzynarodowych dostosowywanych do wymagań przyszłości. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych. 2. Historia teorii stosunków międzynarodowych 3. Realizm. 4. Debata między realizmem a idealizmem. 5. Neorealizm. 6. Tradycyjne teorie integracji. 7. Globalizm. 8. Konstruktywizm. 9. Teoria światowych systemów 10. Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych. 11. Teoria strategii. 12. Dlaczego wybuchają wojny? 13. Od wojny do pokoju. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład problemowy, samodzielna praca z tekstem, dyskusja panelowa. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_W01; KP1_W02* KP1_W04** KP1_W05* Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych w języku polskim i obcym Ma uporządkowaną i specjalistyczną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji politologicznej w kształtowaniu stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych KP1_U10*** Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych o społeczności międzynarodowej 16

17 KP1_K01** KP1_K04*** KP1_K09** Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: kolokwium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 60 Udział w zajęciach 2,4 10 Udział w konsultacjach 0,4 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 15 Przygotowanie do egzaminu 0,6 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Waltz K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa H. J. Morgenthau, Polityka między narodami: walka o potęgę i pokój, Warszawa J. Baylis, J. Wirtz, C. S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie, Kraków A. Gałganek, Historia Teorii Stosunków Międzynarodowych, Warszawa Bieleń S., Sułek M., Państwo w teorii i praktyce polityki międzynarodowej, Warszawa J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa M. Kosienkowski, Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe International Relations, nr 3 4 (t. 38) J. Czaputowicz, Teoria Stosunków Międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa Borkowski P., J., Polityczne teorie integracji europejskiej, Warszawa Skarzyński R., Anarchia i policentryzm: elementy teorii stosunków międzynarodowych, Białystok Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy, uczestnicy, Warszawa Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa Aron R., Pokój i wojna między narodami, Warszawa P. Hassner, Koniec pewników: eseje o wojnie, pokoju i przemocy, Warszawa 2002 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 28. Arendt H., O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa Pietraś Z. J., Teoria gier jako sposób analizy podejmowania decyzji politycznych, Lublin Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa Malec J., Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych, Kraków

18 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R A W O M I Ę D Z Y N A R O D O W E P U B L I C Z N E Kod przedmiotu: 1-WH-P-MPP-1 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Joanna Markiewicz-Stanny Prowadząc y: Joanna Markiewicz-Stanny zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia s tacjonarne W ykład 30 2 IV egzamin 2 CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawowymi aspektami międzynarodowego prawa publicznego, takimi jak jego źródła i podmioty, a także jego specyfiką jako systemu odrębnego w stosunku prawa wewnętrznego. Pozostałe aspekty zajęć mają dać słuchaczom wiedzę o regulacjach tego prawa w zakresie zagadnień istotnych z punktu widzenia politologii, a zatem terytorium, prawa dyplomatycznego czy rozwiązywania sporów. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie kursu ze stosunków międzynarodowych ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Pojęcie, funkcja i cechy międzynarodowego prawa publicznego, 2. Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym, 3. Katalog źródeł prawa międzynarodowego publicznego, 4. Umowy międzynarodowe - rodzaje, sposoby zawierania 5. Podmioty międzynarodowego prawa publicznego, 6. Problemy powstawania i upadku państw, 7. Problem podmiotowości prawnej organizacji międzynarodowych 8. Terytorium w prawie międzynarodowym, 9. Ludność w prawie międzynarodowym. 10. Prawo dyplomatyczne, 11. Prawo konsularne 12. Współczesne spory i konflikty międzynarodowe. Użycie siły zbrojnej według reguł współczesnego prawa międzynarodowego, 14. Działalność międzynarodowych sądów i trybunałów METODY KSZTAŁCENIA: Wykład prowadzony w formie konwencjonalnej z jednoczesnym wykorzystaniem metody problemowej i przypadków w celu przedstawienia określonych problemów politycznych w perspektywie prawnomiędzynarodowej EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu 18

19 KP1_W09** Ma podstawową wiedzę na temat norm prawa międzynarodowego publicznego KP1_W07*** Zna i rozumie podstawowe zasady funkcjonowania porządku międzynarodowego KP1_U10* Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do przesłanek normatywnych danego stanowiska KP1_ U06*** Posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych z wiedzą na temat prawa międzynarodowego KP1_K10** Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych racji i argumentów KP1_K07* Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania z wykorzystaniem prawa międzynarodowego WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Egzamin w formie testowej 60 %test jednokrotnego wyboru, 40% pytania otwarte wymagające od studenta wykazania umiejętności przedstawienia określonego problemu politycznego z punktu widzenia prawa międzynarodowego OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Udział w konsultacjach 0,4 10 Przygotowanie do egzaminu 0, LITERATURA PODSTAWOWA: 1 L. Antonowicz, Podręcznik do prawa międzynarodowego, Lexis Nexis W. Góralczyk, S.Stefanicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Lexis Nexis M. N.Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa I. Gawłowicz, Międzynarodowe prawo dyplomatyczne. Wybrane zagadnienia, Beck R. Bierzanek, J. Simonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Lexis Nexis 2008, 6.J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Lexis Nexis 2008, 7.Prawo międzynarodowe; materiały do studiów, red. B. Wierzbicki, Białystok A.. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa T. Wasilewski, Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń M. Szuniewicz, Studium prawa zwyczajowego Customary International Humanitarian Law [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie. Osiągnięcia i wyzwania, red. T. Jasudowicz, Toruń J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne: zarys wykładu, Toruń 2007, 12. M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa A. Wasilkowski, Przestrzeganie prawa międzynarodowego (art.9 Konstytucji), [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne red. K. Wojtowicz, Warszawa 2006,s R. B. Liżewski, Prawo międzynarodowe w polskiej praktyce sądowej, Lublin 2005, 15.J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004; 16. R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004, 17.W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004; 18.Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, red. J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Warszawa 2001, 20.W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001,. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 19

20 1. Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego P. Daranowski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, Beck A. Wróbel, Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Wolters Kluwer 2011, 4. R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Difin J. Kolasa, Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Tom I, Zagadnienia instytucjonalne, Uniwersytet Wrocławski P. Grzebyk. Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Warszawa W. Czapliński, Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa K. Karski, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa A. Kozłowski, Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, Wrocław B.Mielnik, Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości w prawie międzynarodowym Wrocław A. Wyrozunska, Umowy międzynarodowe teoria i praktyka, D.Heidrich Hamera, Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych: aspekty prawne i praktyka, Warszawa 2005, 14. D. Drożdż, Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, Wolters Kluwer M. Zdanowicz, Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001 UWAGI: [ Kliknij i wpisz inne istotne informacje, które nie znalazły się wyżej! ] 20

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Europeistyka Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe.

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Podmiotowość geopolityczna

Podmiotowość geopolityczna KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podmiotowość geopolityczna Studia nad polską polityką zagraniczną Redakcja naukowa dr Krzysztof Szczerski Warszawa 2009 1 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław

Bardziej szczegółowo

Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku

Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku Redakcja naukowa Katarzyna Czornik Miron Lakomy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ INSTYTUT GEOPOLITYKI MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ REDAKCJA NAUKOWA Radosław Domke Częstochowa 2009 BIBLIOTEKA INSTYTUTU GEOPOLITYKI Tom II RECENZENT Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294 6 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA e-politikon KWARTALNIK NAUKOWY OŚRODKA ANALIZ POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Numer VI, lato 2013 ISSN 2084-5294 Rada Redakcyjna prof. Oksana P. Ovchinnikova (Orłowska

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS prowadzący

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY I Podstawy prawne PSO. Ustawa o systemie oświaty Podstawa programowa Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Redaktor naczelny: Stanisław Bieleń Sekretarz redakcji: Jacek Kosiarski

Redaktor naczelny: Stanisław Bieleń Sekretarz redakcji: Jacek Kosiarski RADA REDAKCYJNA Bolesław Balcerowicz, Wiesław Dobrzycki, Witold M. Góralski, Edward Haliżak, Leszek Kasprzyk, Roman Kuźniar, Kazimierz Łastawski, Teresa Łoś-Nowak, Leonard Łukaszuk, Marek J. Malinowski,

Bardziej szczegółowo