W P R O W A D Z E N I E D O R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W P R O W A D Z E N I E D O R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:"

Transkrypt

1 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr W P R O W A D Z E N I E D O R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-SM-1 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Piotr Pochyły zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne ćwic zenia 30 2 II zal/o 2 CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką współczesnych stosunków międzynarodowych, pojęciami, podstawami warsztatu politologa/internacjologa. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa. 2. Uczestnictwo w stosunkach międzynarodowych - przegląd opinii. 3. Państwo w stosunkach międzynarodowych. 4. Rola organizacji międzynarodowych. 5. Społeczność a wspólnota międzynarodowa. 6. Podstawowe kategorie polityczne. 7. Polityka zagraniczna państwa jako kategoria polityczna. 8. Podstawy prawa międzynarodowego - źródła prawa. 9. Prognozowanie międzynarodowe - wprowadzenie. 10. Źródła w stosunkach międzynarodowych. 11. Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych. 12. Warsztat politologa/internacjologa. 13. Jak napisać dobrą pracę z zakresu stosunków międzynarodowych. METODY KSZTAŁCENIA: ćwiczenia twórcze, praca z tekstem, burza mózgów EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_WO1; KP1_W02*** Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu relacji międzynarodowych w języku polskim i języku obcym KP1_W04*** Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw relacji międzynarodowych KP1_W05* Zna zależność pomiędzy głównymi subdyscyplinami politologii, rozumie interdyscyplinarność w politologii jako nauki społecznej KP1_W08* Zna i rozumie podstawowe metody analizy popularno naukowego i naukowego 1

2 KP1_U05** KP1_U16** KP1_U18* KP1_K01** KP1_K02** KP1_K04** tekstu z zakresu stosunków międzynarodowych Samodzielnie zdobywa wiedzę Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla relacji międzynarodowych Potrafi prognozować procesy i zjawiska polityczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów Ma świadomość znaczenia relacji międzynarodowych dla rozumienia współczesnych wydarzeń społecznych i kulturalnych Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Kolokwium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 10 Przygotowanie do kolokwium 0, LITERATURA: 1. R. Jackson, G. Soerensen, Wprowadzenie do stosunków międzynawowych, Kraków A. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk M. Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa K. Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa J. Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa T. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie systemy uczestnicy, Wrocław M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin Czciomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław

3 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P A Ń SS T W A O B SS Z A R U P O SS T SS O W II E C K II E G O W R E L A C JJ A C H B II L A T E R A L N Y C H Kod przed miotu: 14.1-WH-P-POS-1 Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Wymagania wstępne: - Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadzący: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne wykład 30 2 II egzamin 2 Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką relacji bilateralnych na obszarze byłego Związku Radzieckiego oraz współpracy między państwami w ramach różnych struktur integracyjnych. Zakres tematyczny przedmiotu: 1. Istota państwa radzieckiego. 2. ZSRR w latach 80. XX wieku. 3. Reformy M. Gorbaczowa i rozpad ZSRR. 3. Federacja Rosyjska jako sukcesor ZSRR. 4. Wspólnota Niepodległych Państw. 5. Polityka Rosji w obszarze postradzieckim, 6. Rosja wobec Ukrainy i Białorusi. 7. Przestrzeń postradziecka a idee integracyjne, 8. Rosja wobec państw byłego bloku wschodniego. 9. Główne aspekty w relacjach Rosji z Litwą, Łotwą i Estonią. 10. Ruchy narodowowyzwoleńcze na obszarze byłego ZSRR. 11. Kwestia czeczeńska w polityce Federacji Rosyjskiej. 12. Zagadnienie kaukaskie w polityce rosyjskiej. 13. Elementy współczesnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji. 14. Rosja w nowym ładzie światowym XXI wieku. EFEKTY KSZTAŁCENIA: KP1_W03** KP1_W04*** KP1_U16** KP1_U12** KP1_U08*** KP1_K04** student ma wiedzę o zasadniczych problemach współczesnej Federacji Rosyjskiej student orientuje się w głównych kierunkach przemian politycznych na terenie postsowieckim po rozpadzie ZSRR student orientuje się w podstawowych i złożonych problemach w stosunkach Rosji z państwami obszaru postsowieckiego student potrafi scharakteryzować istotę systemu politycznego ZSRR student potrafi ukazać rolę i znaczenie współczesnej Rosji w nowym ładzie światowym Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Egzamin ustny 3

4 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do kolokwium 0,4 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 50 2,0 LITERATURA: V. Sebestyen, Rewolucja Jak doszło do upadku komunizmu, Wrocław Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa Współczesna Rosja. Leksykon. Polityka. Organizacja Społeczeństwo, red. A. Stępień, Łódź W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków J. Afanasjew, Groźna Rosja, Warszawa D. J. Furman, Naszi diesat let:p oliticzeskij process w Rossii s 1991 po 2001 god, Sankt-Pietierburg Graczow, Gorbaczow, Warszawa F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., Warszawa E. Szewardnadze, Przyszłość należy do wolności, Warszawa W. Lipatow, Rosja dzisiejsza między przeszłością a teraźniejszością, Toruń Stępień-Kuczyńska, Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych, Toruń A.W. Szubin, Ot zastoja k rieformam SSSR w , Moskwa Reitschuster, Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję, Warszawa Z. Brzeziński, Spadek po zimnej wojnie, Warszawa M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Wrocław L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, Warszawa J. Smaga, Wielkość i upadek imperium. ZSRR w latach , Kraków J. Smaga, Rosja w XX stuleciu, Kraków K. Pleszakow W. Zubok, Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, Warszawa W. Laqueur, Historia Europy , Londyn M. McCauley, Rosja, Ameryka i zimna wojna , Wrocław Sumienie pierestrojki, wyb. B. Ancyparowicz, Warszawa Jelcyn, Wyznania, Warszawa M. Smoleń, Stracone dekady. ZSRR w latach , Kraków R. Miedwiediew, Chruszczow. Biografia polityczna, Warszawa J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych , Warszawa Zieliński, Przeobrażenia ustrojowe w republikach byłego ZSRR, Warszawa P. Baker, S. Glasser, Cień Kremla. Rosja Putina, Warszawa Nowe role mocarstw, red. B. Mrozek, S. Bieleń, Warszawa Zieliński, Współczesna Rosja. Studium polityczno-ustrojowe, Warszawa Morin, O naturze Związku Radzieckiego, Warszawa W. Romanowski, Ukraina. Przystanek wolność, Kraków Z dziejów przemian w Europie Środkowo-Południowo-Wschodniej po II wojnie światowej, red. Michał Pułaski, Kraków Awtorchonow, Od Andropowa do Gorbaczowa, Warszawa Kaczmarski, Rosja na rozdrożu, Warszawa Politkowskaya, Rosja Putina, Warszawa

5 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-MSG-1 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Łukasz Młyńczyk Prowadzący: Dr Łukasz Młyńczyk zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Ćwiczenia 30 2 III Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 3 Ćwiczenia 18 2 III Zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Podstawowym celem zajęć z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych jest zapoznanie studenta z podstawowymi problemami gospodarki światowej ze szczególnym naciskiem na zrozumienie zjawisk zachodzących w współczesnej gospodarce światowej. Analizie podlegać będzie system gospodarki światowej, polityka handlowa, wstęp do stosunków finansowych, podstawowe problemy integracji ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej (Unii Gospodarczej i Walutowej) oraz międzynarodowych instytucji finansowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze podstawowe pojęcia. Wpływ globalizacji na charakter współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. 2. Pojęcie i struktura gospodarki światowej. 3. Międzynarodowy podział pracy. 4. Handel międzynarodowy oraz zagraniczna polityka handlowa. 5. Międzynarodowy obrót usługami. 6. Międzynarodowe przepływy kapitału. 7. Przepływ pracy i technologii na świecie. Gospodarka oparta na wiedzy. 8. Najważniejsze instytucje Gospodarki Światowej. 9. Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej. 10. Problemy walutowe i płatnicze we współczesnych gospodarkach. 11. Strefa euro oraz EUR. 12. Światowy kryzys ekonomiczny. 13. Ruchy protestu: 15october.org; Occupy Wall Street 5

6 METODY KSZTAŁCENIA: Wprowadzenie do konwersatorium, dyskusja, warsztaty grupowe, burza mózgów, metoda przypadków, metoda projektu EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu ** Student ma podstawowa wiedze o miejscu międzynarodowych stosunków gospodarczych w systemie nauk. *** Student rozumie i klasyfikuje podstawowe kategorie ekonomiczne oraz potrafi określić czynniki kształtujące ich poziom. ** Student wyjaśnia mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej, zna cele i funkcje głównych podmiotów gospodarki światowej. *** Ma podstawowa wiedze na temat różnych międzynarodowych instytucji istotnych dla międzynarodowych stosunków gospodarczych. ** Student potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych oraz dokonać ich interpretacji i analizy. * Posiada umiejętność wykorzystania podstawowych teorii handlu, zasad polityki handlu zagranicznego i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników produkcji do analizy problemów występujących w praktyce gospodarczej, a także umiejętność analizy bilansu płatniczego państw ** Student potrafi poprawnie określić priorytety służące realizacji zbiorowych celów ekonomicznych. * Student posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach społecznogospodarczych. * Student potrafi ocenić decyzje podmiotów międzynarodowych stosunków gospodarczych. * Student jest świadomy konieczności uwzględniania potrzeb wielu grup społecznych i uwarunkowań gospodarczych w realizacji ekonomicznych decyzji zbiorowych. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Kolokwium ustne, Ocenianie permanentne (testy kompetencji), prezentacja, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: STUDIA STACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 125 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 2 STUDIA NIESTACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 18 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 113 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 1,5 6

7 LITERATURA PODSTAWOWA 1. J. Toporowski, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Warszawa S. Bukowski, Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Warszawa N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Łódź Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G. Kołodko, Warszawa A. Małkiewicz, Kryzys, Warszawa A. Kosztowniak, Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy, Warszawa I. Pszczółka, Euro a integracja europejskich rynków finansowych, Warszawa G. Ritzer, The Globalization of Nothing 2, London New Dehli P. Rivoli, Śladami T-shirta, Warszawa A. Rzońca, Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej, Warszawa J. E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte, Warszawa J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, Warszawa W. Szymański, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Warszawa Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Warszawa L. C. Thurow, Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Gliwice J. Sachs, Koniec z nędzą, Warszawa G. Soros, Nowy okropny świat, Warszawa A. Zorska, Korporacje transnarodowe, Warszawa G. Soros, Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1. M. Mankiw, Makroekonomia, Warszawa K. Kuciński, Geografia ekonomiczna, WoltersKluwer S. Amin, Zmurszały kapitalizm, Warszawa M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, Poznań

8 P R O B L E M A T Y K A W O J S K O W A W R E L A C J A C H M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-PWR-1 Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Robert Potocki zajęć Liczb a godzi n w sem estrze Liczba godzin w tygo dniu Semest r zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 III Zaliczenie oceną 2 CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot stawia sobie za cel zaprezentowanie międzynarodowych stosunków wojskowych rozumianej jako subdyscypliny internacjologii zajmującej się badaniem relacji między siłą zbrojną, koncepcjami jej użycia a polityką zagraniczną i stawianej przed nią zadaniami i celami. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Pojęcie międzynarodowych stosunków wojskowych; 2. Dylemat bezpieczeństwa państwa; 3. Dylemat potęgi; 4. Soft Power i Hard Power; 5. Konflikt międzynarodowy i jego poziomy; 6. Wojna jako zjawisko politologiczne (Polemologia); 6. Suwerenność państwa i jej ograniczenia w dobie globalizacji stosunków międzynarodowych; 7. Państwa dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym; 8. Parapaństwa; 9. Interwencja humanitarna; 10. Operacje pokojowe; 11. Prywatyzacja konfliktów zbrojnych; 12. Problemy strategii w dobie globalizacji; 13. Przyszłość Studiów Strategicznych. METODY KSZTAŁCENIA: 1. Analiza systemowa; 2. Gry decyzyjne; 3. Metoda sytuacyjna. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_W01; KP1_W02** KP1_W08** KP1_W04** KP1_U05** KP1_U08** Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu nauk politycznych w języku polskim oraz językach obcych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów strategicznych. Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące analizy popularno-naukowego i naukowego tekstu politologicznego. Ma podstawową wiedzę o charakterze studiów strategicznych oraz jej znaczeniu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Samodzielnie zdobywa wiedzę Uzasadnia i krytykuje koncepcje polistrategiczne na podstawie dostępnych świadectw empirycznych i zdobytej wiedzy. 8

9 KP1_U10** KP1_K01** KP1_K04** Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych. Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: 1. Zaliczenie zestawy lektur; 2. Zaliczenie pracy pisemnej; 3. Kolokwium zaliczeniowe OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do kolokwium 0,4 10 Przygotowanie do zajęć 0, LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Bezpieczeństwo w XXI wieku: Asymetryczny świat, red. K. Liedel i in., Warszawa Nye J., The Future of Power, New York Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa Potocki R., Państwo dysfunkcyjne w perspektywie geopolitycznej, Racja stanu: Studia i materiały 2010, nr Łoś R. Regina-Zacharski J., Wojna we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa Smith R., Przydatność siły militarnej: Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa Wojciuk A., Dylemat Potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa Nye J. Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa Baylis J. i in., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, red. J. Kranz, Warszawa Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa Cleveld M. Zmienne oblicze wojny: Od Marny do Iraku, Warszawa Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne zarys problematyki, Warszawa Münkler K., Wojny naszych czasów, Kraków Fehler W., Współczesne bezpieczeństwo, Toruń Rutkowski C., Przegląd strategiczny jako narządzie polityki, Warszawa Herman M., Potęga wywiadu, Warszawa Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń Kunikowski J. i in., Armia w systemie demokratycznym, Warszawa Wróblewski R., Wprowadzenie do strategii wojskowej, Warszawa Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Warszawa Dworecki S, Od konfliktu do wojny, Warszawa Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Smolar E., NATO jako instrument strategii Zachodu w świetle doświadczeń pierwszej dekady XXI wieku, [w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. R. Kuźniar, Warszawa Sułek M., Stan obecny i prognoza potencjałów mocarstw w świetle kryzysu 2008, [w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. R. Kuźniar, Warszawa Jędrysiak J., Dlaczego Amerykanie przegrywają wojny? Krytyczne spojrzenie na koncepcję Revolution in Military Affairs, Racja stanu: Studia i materiały 2010, nr R. Potocki, D. Miłoszewska, Rola soft power w środowisku międzynarodowym, [w:] Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku: między teorią a praktyką, red. A. Zaremba, B. Zapała, Toruń Potocki R., Miłoszewska D., Bezpieczeństwo czy wolność? Zwalczanie zagrożeń asymetrycznych w US Patriotic Act, [w:] Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, red. J. Kłoczkowski, T. Żukowski, Warszawa Soboń M., Prywatyzacja wojny a bezpieczeństwo międzynarodowe, Racja stanu: Studia i materiały 2010, nr Tomasiewicz J., Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej, Przegląd Geopolityczny 2010, nr Wilczyński P. L., Terytorium w myśli strategiczno-wojskowej, Przegląd Geopolityczny 2010, nr 2. 9

10 10. Solarz J., Doktryny militarne XX wieku, Warszawa Krakowczyk S., Wokół definicji. Zarys ewolucji pojęcia strategii od starożytności do I wojny światowej, Racja stanu: Studia i materiały 2008, nr Tokarz G., Biologiczne determinanty wojny, Racja stanu: Studia i materiały 2008, nr Uesseler, Wojna jako usługa. jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Warszawa Potocki R., Kocoń M., Państwo dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym, [w:] Państwo w świecie współczesnym, red. K. Trzciński, Warszawa Potocki R., Problem rekonstrukcji państw dysfunkcyjnych na peryferiach systemu światowego po 11 IX 2001 roku [w:] Północ wobec Południa Południe wobec Północy, red. M. Solarz, Warszawa Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa R. Potocki, Hegemonia nowego typu? Amerykańskie koncepcje globalistyczne po 11 IX 2001, [w:] Globalizacja. Wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego, red. W. Hładkiewicz, A. Małkiewicz, Zielona Góra Clausewitz C., O wojnie, Lublin Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa

11 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Czynnik religijny w relacjach międzynarodowych Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-CRM-1 Typ przedmiotu: specjalizacyjny Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Ryszard Michalak Prowadząc y: Dr Ryszard Michalak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Konwersatorium 30 2 I Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 3 Konwersatorium 18 2 I Zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma za zadanie ukazać teorię i praktyczny wymiar roli czynnika religijnego w relacjach międzynarodowych. Przedmiotem rozważań jest analiza doktryn religijnych, zaznajomienie z wybranymi organizacjami religijnymi oraz poznanie przykładów oddziaływania czynnika religijnego w środowisku międzynarodowym. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Religiologia jako dyscyplina pomocnicza na gruncie nauk politycznych 2. Podstawowe i zagadnienia teoretyczne pojęcia związane z religiologią 3. Rola czynnika religijnego w świecie starożytnym i w średniowiecznej Europie 4. Wojny religijne w dobie nowożytnej 5. Religia jako tworzywo koncepcji geopolitycznych w Niemczech w na przełomie XIX i XX wieku 6. Koncepcje Świętej Rusi i Trzeciego Rzymu sakralny wymiar rosyjskiej polityki zagranicznej 7. Polityczny wymiar działalności Kościoła Rzymskokatolickiego na przełomie XX i XXI wieku 8. Fundamentalizm protestancki w Stanach Zjednoczonych jako czynnik determinujący politykę zagraniczną 9. Konflikty religijne w Irlandii Północnej 10. Konflikty religijne na Bałkanach 11. Islam polityczny na przełomie XX i XXI wieku 12. Znaczenie religii w konflikcie indyjsko-pakistańskim 13. Znaczenie religii we współczesnym Izraelu wpływ na politykę zagraniczną 14. Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej 15. Światowa Rada Kościołów jako podmiot stosunków międzynarodowych 11

12 METODY KSZTAŁCENIA: Analiza tekstów źródłowych, dyskusja wokół literatury polemicznej; wykład konwersatoryjny EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu ** Student ma podstawowa wiedze o miejscu religii w systemie relacji międzynarodowych *** Student rozumie i klasyfikuje podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące religioznawstwa oraz potrafi określić wpływ religijności na powstawanie konfliktów i przymierzy politycznych ** Student wyjaśnia przyczyny pojawiania się wojen religijnych na świecie *** Ma podstawowa wiedze na temat różnych instytucji istotnych religijnych oraz ich wpływu na relacje międzypaństwowe ** Student potrafi korzystać ze źródeł oraz dokonać ich interpretacji i analizy * Posiada umiejętność wykorzystania podstawowych teorii religioznawczych i wpisania ich w kontekst zjawisk stricte politycznych ** Student potrafi poprawnie określić priorytety służące realizacji zbiorowych celów społeczności i wspólnot * Student posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach społecznoreligijnych * Student potrafi ocenić decyzje podmiotów międzynarodowych w relacjach między nimi * Student jest świadomy konieczności uwzględniania potrzeb wielu grup społecznych i uwarunkowań religijnych w realizacji celów oraz decyzji zbiorowych. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Kolokwium ustne, Ocenianie permanentne (testy kompetencji), prezentacja, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: STUDIA STACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 125 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 2 STUDIA NIESTACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 18 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 113 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 1,5 12

13 LITERATURA PODSTAWOWA: - G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa R. Inglehart, P. Norris, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin P. Michel, Polityka i religia, Kraków Z. Pasek, P. Stawiński, B. Bednarczyk, Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław Religia w stosunkach międzynarodowych, pod red. A. Solarz, H. Schreiber, Warszawa M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa Świat polityka religie u progu XXI wieku, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław M. Tworuscha, U. Tworuscha, Religie Świata. Historia, doktryna, współczesność, Toruń M. Wojciechowski, Między polityką a religią, Warszawa 2010 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: - P. Crepon, Religie i wojna religijna, Gdańsk J. Czaja, Stolica Apostolska wobec integracji europejskiej, Warszawa C. Janik, Polska w Unii Europejskiej- stosunki wyznaniowe, Toruń K. Farrington, Religie i wierzenia świata, Poznań F. Fernandez-Armesto, Religie, Warszawa K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegre. Sto lat dążeń ekumenicznych, Warszawa Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław A. Kuszewska, Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych, Warszawa M. Malherbe, Religie ludzkości, Kraków S. Meredit, Religie Świata, Warszawa M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, Warszawa M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa A. Rykała, Mniejszości religijne w Polsce, Łódź E. Sakowicz, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa A. Tokarczyk, Trzydzieści wyznań, Warszawa 1989 UWAGI: [ Kliknij i wpisz inne istotne informacje, które nie znalazły się wyżej! ] 13

14 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr B L I S K I W S C H Ó D J A K O A R E N A R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-BRW-1 Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Piotr Pochyły zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 IV zal/o 2 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z problematyką bliskowschodnią, specyfiką relacji bilateralnych państw regionu oraz polityką mocarstw na tym obszarze. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: I Problematyka Bliskiego Wschodu. Granice obszarowe. Wyjaśnienie terminu Bliski Wschód. II Nowoczesny Bliski Wschód: powstawanie państwa i wojny światowe. Kolonizacja przyczynkiem współczesnych rewolucji? III Po zimnej wojnie: dojrzewanie wielkiego kryzysu zachodnioazjatyckiego. IV Nowoczesne ideologie: polityczne i religijne V Główne problemy Bliskiego Wschodu. VI Polska wobec arabskiej wiosny. VII Irak państwo skazane na porażkę? VIII Iran teokracja czy stopniowe budowanie państwa świeckiego? Studium przypadku. IX Arabia Saudyjska Monarchia w zderzeniu z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI-ego wieku. X Problem kurdyjski XI Bezpieczeństwo Izraela XII Izrael-Palestyna nierozwiązywalny problem świata? XIII USA wobec Bliskiego Wschodu. METODY KSZTAŁCENIA: ćwiczenia twórcze EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_W01; KP1_W02*** KP1_U08** Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu Bliskiego Wschodu w języku polskim i języku obcym Uzasadnia i krytykuje koncepcje polityczne z obszaru Bliskiego Wschodu na podstawie dostępnych świadectw empirycznych i zdobytej wiedzy 14

15 KP1_U05** KP1_K02; KP1_K03*** Samodzielnie zdobywa wiedzę Ma świadomość znaczenia globalizacji w obszarze kultury i obyczajów dla rozumienia współczesnych wydarzeń społecznych i kulturalnych na Bliskim Wschodzie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: kolokwium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do kolokwium 0,4 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0, LITERATURA OBOWIĄZKOWA: R. Tonta, Iran w cieniu arabskiej wiosny marginalizacja zielonego ruchu i konflikt w obozie konserwatystów, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, 2012 M. Świech-Szczepańska, Polityka regionalna Arabii Saudyjskiej w kontekście arabskiej wiosny, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, 2012 K. Czornik, Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu po arabskiej wiośnie, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, 2012 P. Sasnal, Bliski Wschód bliższy niż Wschód: Polska wobec arabskiej wiosny ludów, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr J. Bury, System bezpieczeństwa narodowego Izraela, [w:] Stosunki Międzynarodowe International Relations, nr F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009 H. A. Jamsheer, Współczesna historia Iraku, Warszawa 2007 M. Klare, W śmiertelnym uścisku: amerykański sojusz z Arabią Saudyjską, Krew i nafta. Niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej, Warszawa 2006 B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Bliski Wschód - rocznik Studia bliskowschodnie As-Salam Muzułmańskie Czasopismo Społeczno-Kulturalne LE MONDE diplomatique edycja polska 15

16 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A S T O S U N K Ó W M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-TSM-1/ Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Piotr Pochyły zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne IV Konwersatorium 30 2 Zaliczenie z oceną 2 CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoriami stosunków międzynarodowych, zarówno w przestrzeni historycznej, jak i współczesnej oraz próbą tworzenia nowych teorii stosunków międzynarodowych dostosowywanych do wymagań przyszłości. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych. 2. Historia teorii stosunków międzynarodowych 3. Realizm. 4. Debata między realizmem a idealizmem. 5. Neorealizm. 6. Tradycyjne teorie integracji. 7. Globalizm. 8. Konstruktywizm. 9. Teoria światowych systemów 10. Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych. 11. Teoria strategii. 12. Dlaczego wybuchają wojny? 13. Od wojny do pokoju. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład problemowy, samodzielna praca z tekstem, dyskusja panelowa. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_W01; KP1_W02* KP1_W04** KP1_W05* Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych w języku polskim i obcym Ma uporządkowaną i specjalistyczną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji politologicznej w kształtowaniu stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych KP1_U10*** Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych o społeczności międzynarodowej 16

17 KP1_K01** KP1_K04*** KP1_K09** Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: kolokwium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 60 Udział w zajęciach 2,4 10 Udział w konsultacjach 0,4 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 15 Przygotowanie do egzaminu 0,6 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Waltz K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa H. J. Morgenthau, Polityka między narodami: walka o potęgę i pokój, Warszawa J. Baylis, J. Wirtz, C. S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie, Kraków A. Gałganek, Historia Teorii Stosunków Międzynarodowych, Warszawa Bieleń S., Sułek M., Państwo w teorii i praktyce polityki międzynarodowej, Warszawa J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa M. Kosienkowski, Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe International Relations, nr 3 4 (t. 38) J. Czaputowicz, Teoria Stosunków Międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa Borkowski P., J., Polityczne teorie integracji europejskiej, Warszawa Skarzyński R., Anarchia i policentryzm: elementy teorii stosunków międzynarodowych, Białystok Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy, uczestnicy, Warszawa Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa Aron R., Pokój i wojna między narodami, Warszawa P. Hassner, Koniec pewników: eseje o wojnie, pokoju i przemocy, Warszawa 2002 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 28. Arendt H., O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa Pietraś Z. J., Teoria gier jako sposób analizy podejmowania decyzji politycznych, Lublin Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa Malec J., Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych, Kraków

18 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R A W O M I Ę D Z Y N A R O D O W E P U B L I C Z N E Kod przedmiotu: 1-WH-P-MPP-1 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Joanna Markiewicz-Stanny Prowadząc y: Joanna Markiewicz-Stanny zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia s tacjonarne W ykład 30 2 IV egzamin 2 CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawowymi aspektami międzynarodowego prawa publicznego, takimi jak jego źródła i podmioty, a także jego specyfiką jako systemu odrębnego w stosunku prawa wewnętrznego. Pozostałe aspekty zajęć mają dać słuchaczom wiedzę o regulacjach tego prawa w zakresie zagadnień istotnych z punktu widzenia politologii, a zatem terytorium, prawa dyplomatycznego czy rozwiązywania sporów. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie kursu ze stosunków międzynarodowych ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Pojęcie, funkcja i cechy międzynarodowego prawa publicznego, 2. Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym, 3. Katalog źródeł prawa międzynarodowego publicznego, 4. Umowy międzynarodowe - rodzaje, sposoby zawierania 5. Podmioty międzynarodowego prawa publicznego, 6. Problemy powstawania i upadku państw, 7. Problem podmiotowości prawnej organizacji międzynarodowych 8. Terytorium w prawie międzynarodowym, 9. Ludność w prawie międzynarodowym. 10. Prawo dyplomatyczne, 11. Prawo konsularne 12. Współczesne spory i konflikty międzynarodowe. Użycie siły zbrojnej według reguł współczesnego prawa międzynarodowego, 14. Działalność międzynarodowych sądów i trybunałów METODY KSZTAŁCENIA: Wykład prowadzony w formie konwencjonalnej z jednoczesnym wykorzystaniem metody problemowej i przypadków w celu przedstawienia określonych problemów politycznych w perspektywie prawnomiędzynarodowej EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu 18

19 KP1_W09** Ma podstawową wiedzę na temat norm prawa międzynarodowego publicznego KP1_W07*** Zna i rozumie podstawowe zasady funkcjonowania porządku międzynarodowego KP1_U10* Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do przesłanek normatywnych danego stanowiska KP1_ U06*** Posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych z wiedzą na temat prawa międzynarodowego KP1_K10** Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych racji i argumentów KP1_K07* Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania z wykorzystaniem prawa międzynarodowego WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Egzamin w formie testowej 60 %test jednokrotnego wyboru, 40% pytania otwarte wymagające od studenta wykazania umiejętności przedstawienia określonego problemu politycznego z punktu widzenia prawa międzynarodowego OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Udział w konsultacjach 0,4 10 Przygotowanie do egzaminu 0, LITERATURA PODSTAWOWA: 1 L. Antonowicz, Podręcznik do prawa międzynarodowego, Lexis Nexis W. Góralczyk, S.Stefanicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Lexis Nexis M. N.Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa I. Gawłowicz, Międzynarodowe prawo dyplomatyczne. Wybrane zagadnienia, Beck R. Bierzanek, J. Simonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Lexis Nexis 2008, 6.J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Lexis Nexis 2008, 7.Prawo międzynarodowe; materiały do studiów, red. B. Wierzbicki, Białystok A.. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa T. Wasilewski, Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń M. Szuniewicz, Studium prawa zwyczajowego Customary International Humanitarian Law [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie. Osiągnięcia i wyzwania, red. T. Jasudowicz, Toruń J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne: zarys wykładu, Toruń 2007, 12. M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa A. Wasilkowski, Przestrzeganie prawa międzynarodowego (art.9 Konstytucji), [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne red. K. Wojtowicz, Warszawa 2006,s R. B. Liżewski, Prawo międzynarodowe w polskiej praktyce sądowej, Lublin 2005, 15.J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004; 16. R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004, 17.W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004; 18.Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, red. J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Warszawa 2001, 20.W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001,. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 19

20 1. Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego P. Daranowski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, Beck A. Wróbel, Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Wolters Kluwer 2011, 4. R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Difin J. Kolasa, Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Tom I, Zagadnienia instytucjonalne, Uniwersytet Wrocławski P. Grzebyk. Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Warszawa W. Czapliński, Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa K. Karski, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa A. Kozłowski, Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, Wrocław B.Mielnik, Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości w prawie międzynarodowym Wrocław A. Wyrozunska, Umowy międzynarodowe teoria i praktyka, D.Heidrich Hamera, Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych: aspekty prawne i praktyka, Warszawa 2005, 14. D. Drożdż, Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, Wolters Kluwer M. Zdanowicz, Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001 UWAGI: [ Kliknij i wpisz inne istotne informacje, które nie znalazły się wyżej! ] 20

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Semestr I 1. Realizm w stosunkach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Stosunki międzynarodowe Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Kod przedmiotu MK_14 Studia

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Konflikt rosyjsko-ukraiński i jego Kod przedmiotu: konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny Studia niestacjonarne: Europeistyka Przedmiot: Socjologia 1. Poznanie socjologii w czasie jako dyscypliny naukowej. 2. Przedmiot nauczania socjologii i korelacje z innymi naukami. 3. NajwaŜniejsi przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE. International Commercial Organisations. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE. International Commercial Organisations. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Handel międzynarodowy Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współpraca transgraniczna ze wschodnimi Kod

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

II. Studia stacjonarne

II. Studia stacjonarne II. Studia stacjonarne 2.1. Przedmioty realizowane w roku ak. 2010-11 na studiach stacjonarnych Uwaga: w roku akademickim 2010-11 kaŝdy rok studiów jest realizowany według odrębnego planu studiów. Stąd

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan. L. Bednarczyk.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan. L. Bednarczyk. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-628 Nazwa modułu Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe Nazwa modułu w języku angielskim National and International Banking Operations Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: International Economic

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP mgr. Aleksandra Spychalska aleksandra.spychalska@prawo.uni.wroc.pl konsultacje: sala 307 budynek A poniedziałki godz. 14.45-15.45 wtorki godz. 11.15-12.15 ZASADY ZALICZENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Marek Pietraś prof. dr hab. Michał Chorośnicki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska, Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne Kod: Cts Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo Poznań, 29 września 2015 Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski Kierownik Katedry Historii Ustroju Państw OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne dr Michał Urbańczyk Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii I. Informacje ogólne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne 1. Nazwa modułu kształcenia Współczesne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PED.4.4. INTERWENCJA KRYZYSOWA KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO

PED.4.4. INTERWENCJA KRYZYSOWA KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.4.4. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Filologiczno-historyczny Kierunek: Stosunki Międzynarodowe PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P /PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Globalne zagrożenia a międzynarodowa sfera Kod

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Prawo gospodarcze w Polsce i UE

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Prawo gospodarcze w Polsce i UE KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawo gospodarcze w Polsce i UE Economic Law in Poland and in the UE Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Mediacje oraz alternatywne sposoby

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

K.1.5 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny Forma studiów

K.1.5 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K.1.5 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo