W P R O W A D Z E N I E D O R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W P R O W A D Z E N I E D O R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:"

Transkrypt

1 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr W P R O W A D Z E N I E D O R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-SM-1 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Piotr Pochyły zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne ćwic zenia 30 2 II zal/o 2 CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką współczesnych stosunków międzynarodowych, pojęciami, podstawami warsztatu politologa/internacjologa. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa. 2. Uczestnictwo w stosunkach międzynarodowych - przegląd opinii. 3. Państwo w stosunkach międzynarodowych. 4. Rola organizacji międzynarodowych. 5. Społeczność a wspólnota międzynarodowa. 6. Podstawowe kategorie polityczne. 7. Polityka zagraniczna państwa jako kategoria polityczna. 8. Podstawy prawa międzynarodowego - źródła prawa. 9. Prognozowanie międzynarodowe - wprowadzenie. 10. Źródła w stosunkach międzynarodowych. 11. Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych. 12. Warsztat politologa/internacjologa. 13. Jak napisać dobrą pracę z zakresu stosunków międzynarodowych. METODY KSZTAŁCENIA: ćwiczenia twórcze, praca z tekstem, burza mózgów EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_WO1; KP1_W02*** Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu relacji międzynarodowych w języku polskim i języku obcym KP1_W04*** Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw relacji międzynarodowych KP1_W05* Zna zależność pomiędzy głównymi subdyscyplinami politologii, rozumie interdyscyplinarność w politologii jako nauki społecznej KP1_W08* Zna i rozumie podstawowe metody analizy popularno naukowego i naukowego 1

2 KP1_U05** KP1_U16** KP1_U18* KP1_K01** KP1_K02** KP1_K04** tekstu z zakresu stosunków międzynarodowych Samodzielnie zdobywa wiedzę Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla relacji międzynarodowych Potrafi prognozować procesy i zjawiska polityczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów Ma świadomość znaczenia relacji międzynarodowych dla rozumienia współczesnych wydarzeń społecznych i kulturalnych Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Kolokwium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 10 Przygotowanie do kolokwium 0, LITERATURA: 1. R. Jackson, G. Soerensen, Wprowadzenie do stosunków międzynawowych, Kraków A. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk M. Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa K. Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa J. Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa T. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie systemy uczestnicy, Wrocław M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin Czciomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław

3 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P A Ń SS T W A O B SS Z A R U P O SS T SS O W II E C K II E G O W R E L A C JJ A C H B II L A T E R A L N Y C H Kod przed miotu: 14.1-WH-P-POS-1 Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Wymagania wstępne: - Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadzący: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne wykład 30 2 II egzamin 2 Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką relacji bilateralnych na obszarze byłego Związku Radzieckiego oraz współpracy między państwami w ramach różnych struktur integracyjnych. Zakres tematyczny przedmiotu: 1. Istota państwa radzieckiego. 2. ZSRR w latach 80. XX wieku. 3. Reformy M. Gorbaczowa i rozpad ZSRR. 3. Federacja Rosyjska jako sukcesor ZSRR. 4. Wspólnota Niepodległych Państw. 5. Polityka Rosji w obszarze postradzieckim, 6. Rosja wobec Ukrainy i Białorusi. 7. Przestrzeń postradziecka a idee integracyjne, 8. Rosja wobec państw byłego bloku wschodniego. 9. Główne aspekty w relacjach Rosji z Litwą, Łotwą i Estonią. 10. Ruchy narodowowyzwoleńcze na obszarze byłego ZSRR. 11. Kwestia czeczeńska w polityce Federacji Rosyjskiej. 12. Zagadnienie kaukaskie w polityce rosyjskiej. 13. Elementy współczesnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji. 14. Rosja w nowym ładzie światowym XXI wieku. EFEKTY KSZTAŁCENIA: KP1_W03** KP1_W04*** KP1_U16** KP1_U12** KP1_U08*** KP1_K04** student ma wiedzę o zasadniczych problemach współczesnej Federacji Rosyjskiej student orientuje się w głównych kierunkach przemian politycznych na terenie postsowieckim po rozpadzie ZSRR student orientuje się w podstawowych i złożonych problemach w stosunkach Rosji z państwami obszaru postsowieckiego student potrafi scharakteryzować istotę systemu politycznego ZSRR student potrafi ukazać rolę i znaczenie współczesnej Rosji w nowym ładzie światowym Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Egzamin ustny 3

4 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do kolokwium 0,4 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 50 2,0 LITERATURA: V. Sebestyen, Rewolucja Jak doszło do upadku komunizmu, Wrocław Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa Współczesna Rosja. Leksykon. Polityka. Organizacja Społeczeństwo, red. A. Stępień, Łódź W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków J. Afanasjew, Groźna Rosja, Warszawa D. J. Furman, Naszi diesat let:p oliticzeskij process w Rossii s 1991 po 2001 god, Sankt-Pietierburg Graczow, Gorbaczow, Warszawa F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., Warszawa E. Szewardnadze, Przyszłość należy do wolności, Warszawa W. Lipatow, Rosja dzisiejsza między przeszłością a teraźniejszością, Toruń Stępień-Kuczyńska, Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych, Toruń A.W. Szubin, Ot zastoja k rieformam SSSR w , Moskwa Reitschuster, Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję, Warszawa Z. Brzeziński, Spadek po zimnej wojnie, Warszawa M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Wrocław L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, Warszawa J. Smaga, Wielkość i upadek imperium. ZSRR w latach , Kraków J. Smaga, Rosja w XX stuleciu, Kraków K. Pleszakow W. Zubok, Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, Warszawa W. Laqueur, Historia Europy , Londyn M. McCauley, Rosja, Ameryka i zimna wojna , Wrocław Sumienie pierestrojki, wyb. B. Ancyparowicz, Warszawa Jelcyn, Wyznania, Warszawa M. Smoleń, Stracone dekady. ZSRR w latach , Kraków R. Miedwiediew, Chruszczow. Biografia polityczna, Warszawa J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych , Warszawa Zieliński, Przeobrażenia ustrojowe w republikach byłego ZSRR, Warszawa P. Baker, S. Glasser, Cień Kremla. Rosja Putina, Warszawa Nowe role mocarstw, red. B. Mrozek, S. Bieleń, Warszawa Zieliński, Współczesna Rosja. Studium polityczno-ustrojowe, Warszawa Morin, O naturze Związku Radzieckiego, Warszawa W. Romanowski, Ukraina. Przystanek wolność, Kraków Z dziejów przemian w Europie Środkowo-Południowo-Wschodniej po II wojnie światowej, red. Michał Pułaski, Kraków Awtorchonow, Od Andropowa do Gorbaczowa, Warszawa Kaczmarski, Rosja na rozdrożu, Warszawa Politkowskaya, Rosja Putina, Warszawa

5 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-MSG-1 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Łukasz Młyńczyk Prowadzący: Dr Łukasz Młyńczyk zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Ćwiczenia 30 2 III Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 3 Ćwiczenia 18 2 III Zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Podstawowym celem zajęć z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych jest zapoznanie studenta z podstawowymi problemami gospodarki światowej ze szczególnym naciskiem na zrozumienie zjawisk zachodzących w współczesnej gospodarce światowej. Analizie podlegać będzie system gospodarki światowej, polityka handlowa, wstęp do stosunków finansowych, podstawowe problemy integracji ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej (Unii Gospodarczej i Walutowej) oraz międzynarodowych instytucji finansowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze podstawowe pojęcia. Wpływ globalizacji na charakter współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. 2. Pojęcie i struktura gospodarki światowej. 3. Międzynarodowy podział pracy. 4. Handel międzynarodowy oraz zagraniczna polityka handlowa. 5. Międzynarodowy obrót usługami. 6. Międzynarodowe przepływy kapitału. 7. Przepływ pracy i technologii na świecie. Gospodarka oparta na wiedzy. 8. Najważniejsze instytucje Gospodarki Światowej. 9. Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej. 10. Problemy walutowe i płatnicze we współczesnych gospodarkach. 11. Strefa euro oraz EUR. 12. Światowy kryzys ekonomiczny. 13. Ruchy protestu: 15october.org; Occupy Wall Street 5

6 METODY KSZTAŁCENIA: Wprowadzenie do konwersatorium, dyskusja, warsztaty grupowe, burza mózgów, metoda przypadków, metoda projektu EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu ** Student ma podstawowa wiedze o miejscu międzynarodowych stosunków gospodarczych w systemie nauk. *** Student rozumie i klasyfikuje podstawowe kategorie ekonomiczne oraz potrafi określić czynniki kształtujące ich poziom. ** Student wyjaśnia mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej, zna cele i funkcje głównych podmiotów gospodarki światowej. *** Ma podstawowa wiedze na temat różnych międzynarodowych instytucji istotnych dla międzynarodowych stosunków gospodarczych. ** Student potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych oraz dokonać ich interpretacji i analizy. * Posiada umiejętność wykorzystania podstawowych teorii handlu, zasad polityki handlu zagranicznego i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników produkcji do analizy problemów występujących w praktyce gospodarczej, a także umiejętność analizy bilansu płatniczego państw ** Student potrafi poprawnie określić priorytety służące realizacji zbiorowych celów ekonomicznych. * Student posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach społecznogospodarczych. * Student potrafi ocenić decyzje podmiotów międzynarodowych stosunków gospodarczych. * Student jest świadomy konieczności uwzględniania potrzeb wielu grup społecznych i uwarunkowań gospodarczych w realizacji ekonomicznych decyzji zbiorowych. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Kolokwium ustne, Ocenianie permanentne (testy kompetencji), prezentacja, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: STUDIA STACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 125 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 2 STUDIA NIESTACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 18 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 113 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 1,5 6

7 LITERATURA PODSTAWOWA 1. J. Toporowski, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Warszawa S. Bukowski, Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Warszawa N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Łódź Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G. Kołodko, Warszawa A. Małkiewicz, Kryzys, Warszawa A. Kosztowniak, Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy, Warszawa I. Pszczółka, Euro a integracja europejskich rynków finansowych, Warszawa G. Ritzer, The Globalization of Nothing 2, London New Dehli P. Rivoli, Śladami T-shirta, Warszawa A. Rzońca, Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej, Warszawa J. E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte, Warszawa J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, Warszawa W. Szymański, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Warszawa Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Warszawa L. C. Thurow, Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Gliwice J. Sachs, Koniec z nędzą, Warszawa G. Soros, Nowy okropny świat, Warszawa A. Zorska, Korporacje transnarodowe, Warszawa G. Soros, Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1. M. Mankiw, Makroekonomia, Warszawa K. Kuciński, Geografia ekonomiczna, WoltersKluwer S. Amin, Zmurszały kapitalizm, Warszawa M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, Poznań

8 P R O B L E M A T Y K A W O J S K O W A W R E L A C J A C H M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-PWR-1 Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Robert Potocki zajęć Liczb a godzi n w sem estrze Liczba godzin w tygo dniu Semest r zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 III Zaliczenie oceną 2 CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot stawia sobie za cel zaprezentowanie międzynarodowych stosunków wojskowych rozumianej jako subdyscypliny internacjologii zajmującej się badaniem relacji między siłą zbrojną, koncepcjami jej użycia a polityką zagraniczną i stawianej przed nią zadaniami i celami. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Pojęcie międzynarodowych stosunków wojskowych; 2. Dylemat bezpieczeństwa państwa; 3. Dylemat potęgi; 4. Soft Power i Hard Power; 5. Konflikt międzynarodowy i jego poziomy; 6. Wojna jako zjawisko politologiczne (Polemologia); 6. Suwerenność państwa i jej ograniczenia w dobie globalizacji stosunków międzynarodowych; 7. Państwa dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym; 8. Parapaństwa; 9. Interwencja humanitarna; 10. Operacje pokojowe; 11. Prywatyzacja konfliktów zbrojnych; 12. Problemy strategii w dobie globalizacji; 13. Przyszłość Studiów Strategicznych. METODY KSZTAŁCENIA: 1. Analiza systemowa; 2. Gry decyzyjne; 3. Metoda sytuacyjna. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_W01; KP1_W02** KP1_W08** KP1_W04** KP1_U05** KP1_U08** Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu nauk politycznych w języku polskim oraz językach obcych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów strategicznych. Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące analizy popularno-naukowego i naukowego tekstu politologicznego. Ma podstawową wiedzę o charakterze studiów strategicznych oraz jej znaczeniu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Samodzielnie zdobywa wiedzę Uzasadnia i krytykuje koncepcje polistrategiczne na podstawie dostępnych świadectw empirycznych i zdobytej wiedzy. 8

9 KP1_U10** KP1_K01** KP1_K04** Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych. Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: 1. Zaliczenie zestawy lektur; 2. Zaliczenie pracy pisemnej; 3. Kolokwium zaliczeniowe OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do kolokwium 0,4 10 Przygotowanie do zajęć 0, LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Bezpieczeństwo w XXI wieku: Asymetryczny świat, red. K. Liedel i in., Warszawa Nye J., The Future of Power, New York Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa Potocki R., Państwo dysfunkcyjne w perspektywie geopolitycznej, Racja stanu: Studia i materiały 2010, nr Łoś R. Regina-Zacharski J., Wojna we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa Smith R., Przydatność siły militarnej: Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa Wojciuk A., Dylemat Potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa Nye J. Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa Baylis J. i in., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, red. J. Kranz, Warszawa Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa Cleveld M. Zmienne oblicze wojny: Od Marny do Iraku, Warszawa Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne zarys problematyki, Warszawa Münkler K., Wojny naszych czasów, Kraków Fehler W., Współczesne bezpieczeństwo, Toruń Rutkowski C., Przegląd strategiczny jako narządzie polityki, Warszawa Herman M., Potęga wywiadu, Warszawa Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń Kunikowski J. i in., Armia w systemie demokratycznym, Warszawa Wróblewski R., Wprowadzenie do strategii wojskowej, Warszawa Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Warszawa Dworecki S, Od konfliktu do wojny, Warszawa Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Smolar E., NATO jako instrument strategii Zachodu w świetle doświadczeń pierwszej dekady XXI wieku, [w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. R. Kuźniar, Warszawa Sułek M., Stan obecny i prognoza potencjałów mocarstw w świetle kryzysu 2008, [w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. R. Kuźniar, Warszawa Jędrysiak J., Dlaczego Amerykanie przegrywają wojny? Krytyczne spojrzenie na koncepcję Revolution in Military Affairs, Racja stanu: Studia i materiały 2010, nr R. Potocki, D. Miłoszewska, Rola soft power w środowisku międzynarodowym, [w:] Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku: między teorią a praktyką, red. A. Zaremba, B. Zapała, Toruń Potocki R., Miłoszewska D., Bezpieczeństwo czy wolność? Zwalczanie zagrożeń asymetrycznych w US Patriotic Act, [w:] Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, red. J. Kłoczkowski, T. Żukowski, Warszawa Soboń M., Prywatyzacja wojny a bezpieczeństwo międzynarodowe, Racja stanu: Studia i materiały 2010, nr Tomasiewicz J., Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej, Przegląd Geopolityczny 2010, nr Wilczyński P. L., Terytorium w myśli strategiczno-wojskowej, Przegląd Geopolityczny 2010, nr 2. 9

10 10. Solarz J., Doktryny militarne XX wieku, Warszawa Krakowczyk S., Wokół definicji. Zarys ewolucji pojęcia strategii od starożytności do I wojny światowej, Racja stanu: Studia i materiały 2008, nr Tokarz G., Biologiczne determinanty wojny, Racja stanu: Studia i materiały 2008, nr Uesseler, Wojna jako usługa. jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Warszawa Potocki R., Kocoń M., Państwo dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym, [w:] Państwo w świecie współczesnym, red. K. Trzciński, Warszawa Potocki R., Problem rekonstrukcji państw dysfunkcyjnych na peryferiach systemu światowego po 11 IX 2001 roku [w:] Północ wobec Południa Południe wobec Północy, red. M. Solarz, Warszawa Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa R. Potocki, Hegemonia nowego typu? Amerykańskie koncepcje globalistyczne po 11 IX 2001, [w:] Globalizacja. Wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego, red. W. Hładkiewicz, A. Małkiewicz, Zielona Góra Clausewitz C., O wojnie, Lublin Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa

11 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Czynnik religijny w relacjach międzynarodowych Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-CRM-1 Typ przedmiotu: specjalizacyjny Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Ryszard Michalak Prowadząc y: Dr Ryszard Michalak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Konwersatorium 30 2 I Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 3 Konwersatorium 18 2 I Zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma za zadanie ukazać teorię i praktyczny wymiar roli czynnika religijnego w relacjach międzynarodowych. Przedmiotem rozważań jest analiza doktryn religijnych, zaznajomienie z wybranymi organizacjami religijnymi oraz poznanie przykładów oddziaływania czynnika religijnego w środowisku międzynarodowym. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Religiologia jako dyscyplina pomocnicza na gruncie nauk politycznych 2. Podstawowe i zagadnienia teoretyczne pojęcia związane z religiologią 3. Rola czynnika religijnego w świecie starożytnym i w średniowiecznej Europie 4. Wojny religijne w dobie nowożytnej 5. Religia jako tworzywo koncepcji geopolitycznych w Niemczech w na przełomie XIX i XX wieku 6. Koncepcje Świętej Rusi i Trzeciego Rzymu sakralny wymiar rosyjskiej polityki zagranicznej 7. Polityczny wymiar działalności Kościoła Rzymskokatolickiego na przełomie XX i XXI wieku 8. Fundamentalizm protestancki w Stanach Zjednoczonych jako czynnik determinujący politykę zagraniczną 9. Konflikty religijne w Irlandii Północnej 10. Konflikty religijne na Bałkanach 11. Islam polityczny na przełomie XX i XXI wieku 12. Znaczenie religii w konflikcie indyjsko-pakistańskim 13. Znaczenie religii we współczesnym Izraelu wpływ na politykę zagraniczną 14. Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej 15. Światowa Rada Kościołów jako podmiot stosunków międzynarodowych 11

12 METODY KSZTAŁCENIA: Analiza tekstów źródłowych, dyskusja wokół literatury polemicznej; wykład konwersatoryjny EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu ** Student ma podstawowa wiedze o miejscu religii w systemie relacji międzynarodowych *** Student rozumie i klasyfikuje podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące religioznawstwa oraz potrafi określić wpływ religijności na powstawanie konfliktów i przymierzy politycznych ** Student wyjaśnia przyczyny pojawiania się wojen religijnych na świecie *** Ma podstawowa wiedze na temat różnych instytucji istotnych religijnych oraz ich wpływu na relacje międzypaństwowe ** Student potrafi korzystać ze źródeł oraz dokonać ich interpretacji i analizy * Posiada umiejętność wykorzystania podstawowych teorii religioznawczych i wpisania ich w kontekst zjawisk stricte politycznych ** Student potrafi poprawnie określić priorytety służące realizacji zbiorowych celów społeczności i wspólnot * Student posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach społecznoreligijnych * Student potrafi ocenić decyzje podmiotów międzynarodowych w relacjach między nimi * Student jest świadomy konieczności uwzględniania potrzeb wielu grup społecznych i uwarunkowań religijnych w realizacji celów oraz decyzji zbiorowych. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Kolokwium ustne, Ocenianie permanentne (testy kompetencji), prezentacja, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: STUDIA STACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 125 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 2 STUDIA NIESTACJONARNE: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 18 Udział w zajęciach 3 30 Udział w konsultacjach 40 Przygotowanie prezentacji 25 Przygotowanie do zajęć 113 Liczba punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 1,5 12

13 LITERATURA PODSTAWOWA: - G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa R. Inglehart, P. Norris, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin P. Michel, Polityka i religia, Kraków Z. Pasek, P. Stawiński, B. Bednarczyk, Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław Religia w stosunkach międzynarodowych, pod red. A. Solarz, H. Schreiber, Warszawa M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa Świat polityka religie u progu XXI wieku, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław M. Tworuscha, U. Tworuscha, Religie Świata. Historia, doktryna, współczesność, Toruń M. Wojciechowski, Między polityką a religią, Warszawa 2010 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: - P. Crepon, Religie i wojna religijna, Gdańsk J. Czaja, Stolica Apostolska wobec integracji europejskiej, Warszawa C. Janik, Polska w Unii Europejskiej- stosunki wyznaniowe, Toruń K. Farrington, Religie i wierzenia świata, Poznań F. Fernandez-Armesto, Religie, Warszawa K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegre. Sto lat dążeń ekumenicznych, Warszawa Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław A. Kuszewska, Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych, Warszawa M. Malherbe, Religie ludzkości, Kraków S. Meredit, Religie Świata, Warszawa M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, Warszawa M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa A. Rykała, Mniejszości religijne w Polsce, Łódź E. Sakowicz, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa A. Tokarczyk, Trzydzieści wyznań, Warszawa 1989 UWAGI: [ Kliknij i wpisz inne istotne informacje, które nie znalazły się wyżej! ] 13

14 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr B L I S K I W S C H Ó D J A K O A R E N A R E L A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-BRW-1 Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Piotr Pochyły zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 IV zal/o 2 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z problematyką bliskowschodnią, specyfiką relacji bilateralnych państw regionu oraz polityką mocarstw na tym obszarze. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: I Problematyka Bliskiego Wschodu. Granice obszarowe. Wyjaśnienie terminu Bliski Wschód. II Nowoczesny Bliski Wschód: powstawanie państwa i wojny światowe. Kolonizacja przyczynkiem współczesnych rewolucji? III Po zimnej wojnie: dojrzewanie wielkiego kryzysu zachodnioazjatyckiego. IV Nowoczesne ideologie: polityczne i religijne V Główne problemy Bliskiego Wschodu. VI Polska wobec arabskiej wiosny. VII Irak państwo skazane na porażkę? VIII Iran teokracja czy stopniowe budowanie państwa świeckiego? Studium przypadku. IX Arabia Saudyjska Monarchia w zderzeniu z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI-ego wieku. X Problem kurdyjski XI Bezpieczeństwo Izraela XII Izrael-Palestyna nierozwiązywalny problem świata? XIII USA wobec Bliskiego Wschodu. METODY KSZTAŁCENIA: ćwiczenia twórcze EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_W01; KP1_W02*** KP1_U08** Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu Bliskiego Wschodu w języku polskim i języku obcym Uzasadnia i krytykuje koncepcje polityczne z obszaru Bliskiego Wschodu na podstawie dostępnych świadectw empirycznych i zdobytej wiedzy 14

15 KP1_U05** KP1_K02; KP1_K03*** Samodzielnie zdobywa wiedzę Ma świadomość znaczenia globalizacji w obszarze kultury i obyczajów dla rozumienia współczesnych wydarzeń społecznych i kulturalnych na Bliskim Wschodzie WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: kolokwium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Przygotowanie do kolokwium 0,4 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0, LITERATURA OBOWIĄZKOWA: R. Tonta, Iran w cieniu arabskiej wiosny marginalizacja zielonego ruchu i konflikt w obozie konserwatystów, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, 2012 M. Świech-Szczepańska, Polityka regionalna Arabii Saudyjskiej w kontekście arabskiej wiosny, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, 2012 K. Czornik, Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu po arabskiej wiośnie, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, 2012 P. Sasnal, Bliski Wschód bliższy niż Wschód: Polska wobec arabskiej wiosny ludów, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr J. Bury, System bezpieczeństwa narodowego Izraela, [w:] Stosunki Międzynarodowe International Relations, nr F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009 H. A. Jamsheer, Współczesna historia Iraku, Warszawa 2007 M. Klare, W śmiertelnym uścisku: amerykański sojusz z Arabią Saudyjską, Krew i nafta. Niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej, Warszawa 2006 B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Bliski Wschód - rocznik Studia bliskowschodnie As-Salam Muzułmańskie Czasopismo Społeczno-Kulturalne LE MONDE diplomatique edycja polska 15

16 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A S T O S U N K Ó W M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H Kod przedmiotu: 14.1-WH-P-TSM-1/ Typ przedmiotu: Obowiązkowy dla specjalności Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Prowadząc y: dr Piotr Pochyły zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne IV Konwersatorium 30 2 Zaliczenie z oceną 2 CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoriami stosunków międzynarodowych, zarówno w przestrzeni historycznej, jak i współczesnej oraz próbą tworzenia nowych teorii stosunków międzynarodowych dostosowywanych do wymagań przyszłości. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych. 2. Historia teorii stosunków międzynarodowych 3. Realizm. 4. Debata między realizmem a idealizmem. 5. Neorealizm. 6. Tradycyjne teorie integracji. 7. Globalizm. 8. Konstruktywizm. 9. Teoria światowych systemów 10. Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych. 11. Teoria strategii. 12. Dlaczego wybuchają wojny? 13. Od wojny do pokoju. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład problemowy, samodzielna praca z tekstem, dyskusja panelowa. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod KP1_W01; KP1_W02* KP1_W04** KP1_W05* Efekty kształcenia dla przedmiotu Zna podstawową terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych w języku polskim i obcym Ma uporządkowaną i specjalistyczną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji politologicznej w kształtowaniu stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych KP1_U10*** Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych o społeczności międzynarodowej 16

17 KP1_K01** KP1_K04*** KP1_K09** Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: kolokwium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 60 Udział w zajęciach 2,4 10 Udział w konsultacjach 0,4 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 15 Przygotowanie do egzaminu 0,6 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Waltz K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa H. J. Morgenthau, Polityka między narodami: walka o potęgę i pokój, Warszawa J. Baylis, J. Wirtz, C. S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie, Kraków A. Gałganek, Historia Teorii Stosunków Międzynarodowych, Warszawa Bieleń S., Sułek M., Państwo w teorii i praktyce polityki międzynarodowej, Warszawa J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa M. Kosienkowski, Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe International Relations, nr 3 4 (t. 38) J. Czaputowicz, Teoria Stosunków Międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa Borkowski P., J., Polityczne teorie integracji europejskiej, Warszawa Skarzyński R., Anarchia i policentryzm: elementy teorii stosunków międzynarodowych, Białystok Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy, uczestnicy, Warszawa Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa Aron R., Pokój i wojna między narodami, Warszawa P. Hassner, Koniec pewników: eseje o wojnie, pokoju i przemocy, Warszawa 2002 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 28. Arendt H., O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa Pietraś Z. J., Teoria gier jako sposób analizy podejmowania decyzji politycznych, Lublin Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa Malec J., Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych, Kraków

18 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R A W O M I Ę D Z Y N A R O D O W E P U B L I C Z N E Kod przedmiotu: 1-WH-P-MPP-1 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Joanna Markiewicz-Stanny Prowadząc y: Joanna Markiewicz-Stanny zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia s tacjonarne W ykład 30 2 IV egzamin 2 CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawowymi aspektami międzynarodowego prawa publicznego, takimi jak jego źródła i podmioty, a także jego specyfiką jako systemu odrębnego w stosunku prawa wewnętrznego. Pozostałe aspekty zajęć mają dać słuchaczom wiedzę o regulacjach tego prawa w zakresie zagadnień istotnych z punktu widzenia politologii, a zatem terytorium, prawa dyplomatycznego czy rozwiązywania sporów. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie kursu ze stosunków międzynarodowych ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Pojęcie, funkcja i cechy międzynarodowego prawa publicznego, 2. Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym, 3. Katalog źródeł prawa międzynarodowego publicznego, 4. Umowy międzynarodowe - rodzaje, sposoby zawierania 5. Podmioty międzynarodowego prawa publicznego, 6. Problemy powstawania i upadku państw, 7. Problem podmiotowości prawnej organizacji międzynarodowych 8. Terytorium w prawie międzynarodowym, 9. Ludność w prawie międzynarodowym. 10. Prawo dyplomatyczne, 11. Prawo konsularne 12. Współczesne spory i konflikty międzynarodowe. Użycie siły zbrojnej według reguł współczesnego prawa międzynarodowego, 14. Działalność międzynarodowych sądów i trybunałów METODY KSZTAŁCENIA: Wykład prowadzony w formie konwencjonalnej z jednoczesnym wykorzystaniem metody problemowej i przypadków w celu przedstawienia określonych problemów politycznych w perspektywie prawnomiędzynarodowej EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu 18

19 KP1_W09** Ma podstawową wiedzę na temat norm prawa międzynarodowego publicznego KP1_W07*** Zna i rozumie podstawowe zasady funkcjonowania porządku międzynarodowego KP1_U10* Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do przesłanek normatywnych danego stanowiska KP1_ U06*** Posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych z wiedzą na temat prawa międzynarodowego KP1_K10** Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych racji i argumentów KP1_K07* Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania z wykorzystaniem prawa międzynarodowego WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Egzamin w formie testowej 60 %test jednokrotnego wyboru, 40% pytania otwarte wymagające od studenta wykazania umiejętności przedstawienia określonego problemu politycznego z punktu widzenia prawa międzynarodowego OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: L. godzin Rodzaj obciążenia pracą studenta ECTS 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Udział w konsultacjach 0,4 10 Przygotowanie do egzaminu 0, LITERATURA PODSTAWOWA: 1 L. Antonowicz, Podręcznik do prawa międzynarodowego, Lexis Nexis W. Góralczyk, S.Stefanicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Lexis Nexis M. N.Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa I. Gawłowicz, Międzynarodowe prawo dyplomatyczne. Wybrane zagadnienia, Beck R. Bierzanek, J. Simonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Lexis Nexis 2008, 6.J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Lexis Nexis 2008, 7.Prawo międzynarodowe; materiały do studiów, red. B. Wierzbicki, Białystok A.. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa T. Wasilewski, Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń M. Szuniewicz, Studium prawa zwyczajowego Customary International Humanitarian Law [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie. Osiągnięcia i wyzwania, red. T. Jasudowicz, Toruń J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne: zarys wykładu, Toruń 2007, 12. M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa A. Wasilkowski, Przestrzeganie prawa międzynarodowego (art.9 Konstytucji), [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne red. K. Wojtowicz, Warszawa 2006,s R. B. Liżewski, Prawo międzynarodowe w polskiej praktyce sądowej, Lublin 2005, 15.J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004; 16. R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004, 17.W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004; 18.Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, red. J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Warszawa 2001, 20.W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001,. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 19

20 1. Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego P. Daranowski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, Beck A. Wróbel, Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Wolters Kluwer 2011, 4. R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Difin J. Kolasa, Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Tom I, Zagadnienia instytucjonalne, Uniwersytet Wrocławski P. Grzebyk. Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Warszawa W. Czapliński, Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa K. Karski, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa A. Kozłowski, Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, Wrocław B.Mielnik, Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości w prawie międzynarodowym Wrocław A. Wyrozunska, Umowy międzynarodowe teoria i praktyka, D.Heidrich Hamera, Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych: aspekty prawne i praktyka, Warszawa 2005, 14. D. Drożdż, Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, Wolters Kluwer M. Zdanowicz, Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001 UWAGI: [ Kliknij i wpisz inne istotne informacje, które nie znalazły się wyżej! ] 20

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-MSG-Ć 3-S14_pNadGen22QQV Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-KZWŚ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Współczesne konflikty zbrojne Kod przedmiotu

Współczesne konflikty zbrojne Kod przedmiotu Współczesne konflikty zbrojne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne konflikty zbrojne Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-WKZ 3-K-S14_pNadGen0ZXHW Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Współczesne stosunki polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_13

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Semestr I 1. Realizm w stosunkach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

" " " " " " " " " " " " " " " KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$

               KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$ 1 z 8 KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$ ROK AKADEMICKI 2014/2015, SEMESTR ZIMOWY$ NIEDZIELA, GODZ. 10.25-11.55, s. 11 PROWADZĄCY:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Stosunki międzynarodowe Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Kod przedmiotu MK_14 Studia

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe sylabusu. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Europeistyka. Nazwa kierunku studiów

Elementy składowe sylabusu. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Europeistyka. Nazwa kierunku studiów Usytuowanie, rola i miejsce nowych państw UE w Europie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Rzeszów, 1 październik 201 r. SYLABUS Nazwa Spory i konflikty międzynarodowe Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Kod MK_6 Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia Studia II stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia Studia II stopnia Studia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 201 r. SYLABUS Nazwa Spory i konflikty międzynarodowe Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Socjologiczno-Historyczny przedmiot Katedra Politologii Kod MK_21 Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Sylabus System bezpieczeństwa narodowego Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Ochrony Zdrowia Poziom i forma studiów Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do nauki o państwie i prawie Kod przedmiotu

Wstęp do nauki o państwie i prawie Kod przedmiotu Wstęp do nauki o państwie i prawie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do nauki o państwie i prawie Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-WPP-Ć 2-S14_pNadGen07H4E Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Wojna w dziejach Europy

Przedmiot do wyboru: Wojna w dziejach Europy Przedmiot do wyboru: Wojna w dziejach Europy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Wojna w dziejach Europy Kod przedmiotu 08.3-WH-P-PDW/2-S16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu monograficzny specjalnościowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu 11.3-WZ-BezD-WMS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU KLASYCY STRATEGII CLASSICS OF STRATEGY

KARTA KURSU KLASYCY STRATEGII CLASSICS OF STRATEGY KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. KLASYCY STRATEGII CLASSICS OF STRATEGY Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr Przemysław Wywiał Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!! KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, BN$

!!!!!!!! KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, BN$ KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, BN$ ROK AKADEMICKI 2014/2015, SEMESTR ZIMOWY$ SOBOTA, GODZ. 10.25-11.55, GR. III, s. 207 SOBOTA,

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Samorząd i polityka lokalna - opis przedmiotu

Samorząd i polityka lokalna - opis przedmiotu Samorząd i polityka lokalna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Samorząd i polityka lokalna Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SPL-Ć 4-S14_pNadGen0FGCO Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne na świecie Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Globalizacja i handel międzynarodowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Polski i świata - opis przedmiotu

Zarys historii Polski i świata - opis przedmiotu Zarys historii Polski i świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarys historii Polski i świata Kod przedmiotu 08.3-WH-DiksP-ZHI-Ć-S14_pNadGen2UUH1 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Zalecana literatura podstawowa i uzupełniająca:

Zalecana literatura podstawowa i uzupełniająca: Zalecana literatura podstawowa i uzupełniająca: (Przedmioty obowiązkowe koordynowane przez pracowników Katedry Teorii Stosunków Międzynarodowych) Teoria stosunków międzynarodowych: Burchill S., Devetak

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa - opis przedmiotu

Unia walutowa - opis przedmiotu Unia walutowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Unia walutowa Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoPD-UW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia menedżerska Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu

SYLABUS. Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu SYLABUS Rzeszów, 1 październik 2014 r. Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_12

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: EPOKA POLITYCZNYCH I KULTUROWYCH PRZEŁOMÓW - EUROPA W XX- XXI WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: Seminarium Język: polski Rok: III 2013/201 4 Semestr: zimowy Zaliczenie: Praca pisemna

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu Przedmiot: Nauka o państwie Przedmiot w języku angielskim: Science of State STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Kod przedmiotu

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Kod przedmiotu Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-ZBW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Integracja europejska. Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Integracja europejska. Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 013-016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika porównawcza Kod przedmiotu 05.7-WP-PEDD-PEDP-C_pNadGen7JBIM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Doktryny polityczno-prawne - opis przedmiotu

Doktryny polityczno-prawne - opis przedmiotu Doktryny polityczno-prawne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Doktryny polityczno-prawne Kod przedmiotu 10.9-WX-PR-DPP-W-14_pNadGen8TH74 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Prawa osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Socjologiczno-Historyczny przedmiot Katedra Politologii

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Służba dyplomatyczna i konsularna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Diplomatic and Consular

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Organizacje międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Pedeutologia - opis przedmiotu

Pedeutologia - opis przedmiotu Pedeutologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedeutologia Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDD-PD-C_pNadGenVB3PI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Edukacja

Bardziej szczegółowo

Public International Law. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Public International Law. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów PRAWO

Bardziej szczegółowo

Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych

Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PRFGRK-S16

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu monograficzny specjalnościowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-WMS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki Przedmiot: Aspekty handlu międzynarodowego w Kod przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Partie polityczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Historia stosunków międzynarodowych Geografia polityczna i ekonomiczna świata Wstęp

Bardziej szczegółowo

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geografia gospodarcza Kod przedmiotu 07.9-WZ-BezD-GG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PK-W-14_pNadGenXDJT5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geografia gospodarcza Kod przedmiotu 07.9-WZ-BezD-GG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu

Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny (C) Kod przedmiotu 08.0-WH-PolitP-W-PH(C) Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia / Relacje

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Statystyka i demografia - opis przedmiotu

Statystyka i demografia - opis przedmiotu Statystyka i demografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SD- 5 Ć-S14_pNadGen08DG5 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

STUDIA LICENCJACKIE stacjonarne

STUDIA LICENCJACKIE stacjonarne Wykaz kursów obowiązkowych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe realizowanych na studiach licencjackich w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (stan na 01.10.2009) UWAGA: szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu Zarządzanie wartością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie wartością Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-ZW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu

Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia ekonomiczna Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-SOEK-Ć-S14_pNadGenEZOV4 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

Partie polityczne i systemy partyjne Kod przedmiotu

Partie polityczne i systemy partyjne Kod przedmiotu Partie polityczne i systemy partyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Partie polityczne i systemy partyjne Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-PPP 5-Ć-S14_pNadGen3M439 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie 2. Koncepcja wojny, koncepcja pokoju wg św. Augustyna. Wojna sprawiedliwa wg św. Tomasza z Akwinu. Wystąpienia (po min)

Zagadnienie 2. Koncepcja wojny, koncepcja pokoju wg św. Augustyna. Wojna sprawiedliwa wg św. Tomasza z Akwinu. Wystąpienia (po min) NAUKA O WOJNIE I POKOJU Program konwersatorium I rok studiów magisterskich; specjalność: bezpieczeństwo i studia strategiczne. (skrót konspektu zajęć) Prowadzący: prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz) Wykład

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Moduł FB2: Elementy religioznawstwa Kod przedmiotu

Moduł FB2: Elementy religioznawstwa Kod przedmiotu Moduł FB2: Elementy religioznawstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Moduł FB2: Elementy religioznawstwa Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FER-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Historia gospodarcza Nazwa modułu w języku angielskim Market history Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna - opis przedmiotu

Polityka energetyczna - opis przedmiotu Polityka energetyczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka energetyczna Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Konflikt rosyjsko-ukraiński i jego Kod przedmiotu: konsekwencje

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo