Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą"

Transkrypt

1 Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zadanie nr 3 Aspekty strategiczne, organizacyjne i techniczne zarządzania wiedzą w administracji publicznej Etap 1: Prace rozpoznawcze dotyczące głównie - światowych trendów, koncepcji zarządzania wiedzą i wykorzystania technologii informatycznej w administracji publicznej Praca nr Warszawa, grudzień 2005

2 Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zadanie nr 3: Aspekty strategiczne, organizacyjne i techniczne zarządzania wiedzą w administracji publicznej Etap 1: Prace rozpoznawcze dotyczące głównie - światowych trendów, koncepcji zarządzania wiedzą i wykorzystania technologii informatycznej w administracji publicznej Praca nr Słowa kluczowe (zarządzanie wiedzą, egovernment, narzędzia, procesy decyzyjne): Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Wiesław Traczyk Wykonawcy pracy: mgr Edward Klimasara Kierownik Zakładu: dr inż. Janusz Granat Copyright by Instytut Łączności, Warszawa 2005

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej Obszary i instrumenty ZW w administracji Podejmowanie decyzji w administracji Zarządzanie wiedzą a zarządzanie treścią Technologie informatyczne wspierające ZW Narzędzia Zarządzanie treścią Narzędzia do budowy portali Zintegrowane zarządzanie - wiedzą rozwiązanie firmy PYTON Wdrożenie systemu ZW Przykłady wdrożeń Urząd miasta w Elblągu Rozwiązanie ivisions Government Resource Planning (GRP) Trendy rozwojowe (przyszłościowe) egovernmentu Budowa i wspomaganie kapitału intelektualnego Przykładowa aplikacja Podsumowanie i wnioski Bibliografia

4 1. Wprowadzenie Administracja publiczna w każdej społeczności odgrywa bardzo ważną rolę. Jej skuteczność rozwiązywania problemów mieszkańców decyduje o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Bez stosownej wiedzy trudno jest podejmować optymalne decyzje. Wiedza instytucjonalna jest zawarta w regulaminach, zarządzeniach, dokumentach, procedurach i umysłach pracowników. Aplikacje dedykowane dla tego obszaru mają na celu uporządkowanie, zindeksowanie i określenie zasad dostępu do niej. Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej jest logiczną konsekwencją rozwoju e- governmentu, którego fazy budowy są następujące: wdrożenie komputerowego systemu kontroli obiegu dokumentów, udostępnienie zawartości informacyjnej urzędu na stronach WWW w trybie off-line, wdrożenie portalu on-line. Możliwość uzyskiwania decyzji poprzez sieć przez interesantów (jasno określone procedury postępowania), zastosowanie systemów eksperckich i zarządzania wiedzą przy podejmowaniu decyzji. Prawdopodobnie, w niedalekiej przyszłości, docelowym rozwiązaniem będzie całkowite, kompleksowe zautomatyzowanie procesów decyzyjnych w urzędzie (ang. self-services). Urzędnicy będą koncentrowali się przede wszystkim na sprawach nietypowych. rys. 1. Fazy rozwoju e-governmentu [6] 4

5 rys. 2. Ogólny model egovernmentu ukierunkowanego na mieszkańców [9] Zarządzanie wiedzą (ZW) początkowo wdrażano w przedsiębiorstwach gdzie stanowiło ono istotny element osiągania przewagi konkurencyjnej. Jednak coraz częściej zaczęto dostrzegać i stosować ZW w administracji publicznej. Podejmowanie właściwych, optymalnych decyzji wymaga często przeanalizowania dużej ilości informacji i to pochodzących z różnych źródeł w tym również od mieszkańców. Kluczowe elementy ZW (rys. 3) obejmują wzajemnie powiązane procesy związane z wiedzą takie jak jej: lokalizowanie, pozyskiwanie, zachowanie, wykorzystywanie, rozwijanie, rozpowszechnianie i dzielenie się nią. 5

6 rys. 3. Środowisko Zarządzania Wiedzą 2. Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej Problematyka zarządzania wiedzą w administracji jest w centrum zainteresowania wielu krajów, a w pierwszej kolejności wysoko rozwiniętych takich jak USA, Japonia, UE oraz stanowi temat licznych prac badawczych i konferencji. ZW jest jednym z elementów nowoczesnego egovernmentu, który powinien zapewniać: lepsze dostarczanie usług do obywateli (ukierunkowanie na mieszkańców), wzbogacenie usług dla biznesu, przejrzystość, nowy styl sprawowania władzy -władza poprzez informacje, wydajność działania (szybkość, obniżanie kosztów), większa demokracja w podejmowaniu decyzji, więcej podmiotów uczestniczy w wypracowaniu decyzji lub wręcz organizowane referenda w bardzo ważnych sprawach, efektywną współpracę urzędów wewnątrz kraju jak i poza nim szczególnie w obszarze UE. Osiągnięcie powyższych celów nie jest możliwe bez zmian w samych urzędach, przepisach, które powinny obejmować: oczyszczenie przepisów prawnych, zarządzeń ze sprzeczności i wieloznaczności, ukierunkowanie działalności na procesy (zmiany organizacyjne), uproszczenie procedur i ich algorytmizację, świadczenie usług dla mieszkańców poprzez sieć komputerową, synchronizację działań w ramach państwa, 6

7 integrację danych i aplikacji również w wymiarze międzynarodowym, edukację pracowników. Niektórzy autorzy prac naukowym z tego obszaru identyfikują w administracji następujące zasadnicze, główne kierunki ZW [8]: poprawa podejmowania decyzji dotyczących usług publicznych, pomoc społeczeństwu w aktywnym udziale mieszkańców w podejmowaniu decyzji publicznych, budowa wiedzy społecznej o możliwościach intelektualnych regionu, zapewnienie warunków dla rozwoju wiedzy głównie zawodowej mieszkańców. Rola wiedzy w działaniu każdej organizacji jest kluczowa, ponieważ umożliwia jej efektywne działanie (rys. 4). rys. 4. Rola wiedzy w organizacji [8] Nie bez znaczenia są również przedstawione na rysunku elementy i relacje pomiędzy nimi. ZW powinno być wpisane w politykę państwa i władz regionu w tym zakresie, aby osiągnąć maksymalne efekty praktyczne (rys. 5). 7

8 rys. 5. Przykładowe istotne obszary zarządzania wiedzą w regionie [8] Należy zwrócić uwagę, że analiza SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) przeprowadzona dla administracji publicznej ma inną charakterystykę niż dla firm prywatnych, które na ogół lepiej zarządzają wiedzą: Z jednej strony naciski do obniżania kosztów w administracji są niższe niż w organizacjach prywatnych i jest mniej zachęt do wprowadzania innowacyjności czy też pracy grupowej a osiągane wyniki są mniej jasne i mniej mierzalne. Z drugiej strony administracja publiczna zwykle dysponuje personelem bardziej wykształconym. Z kolei brak całościowego podejście do polityki dostarczania usług w obszarze egovernmentu powoduje, że nie ma dobrych mechanizmów do dzielenia się wiedzą w skali całego państwa. W firmach prywatnych wiedza jest czynnikiem konkurencyjności natomiast w administracji musi działać w szeroko rozumianym interesie społecznym, musi być transparentna i szeroko dostępna. Ale w ostatnim czasie wiedza staje się krytycznym wyznacznikiem również dla publicznego sektora. W dobie intensywnej gospodarki opartej na wiedzy, towarach i usługach tworzenie wiedzy jest ważnym elementem konkurencyjności pomiędzy organizacjami administracji publicznej. Zwróćmy uwagę na fakt, że im sprawniejszy urząd i bardziej kompetentna kadra to może ona o wiele więcej zrobić dla mieszkańców i swojego regionu. Przykładem może być efektywność wykorzystania środków budżetowych czy też pozyskiwanie funduszy z programów europejskich. 8

9 rys. 6. Przykładowy model przepływu wiedzy w społeczeństwie [8] 3. Obszary i instrumenty ZW w administracji Jednym z kluczowych obszarów ZW w administracji publicznej jest odkrywanie wiedzy i wspomaganie decyzji. Może być ono wykorzystane do rozwiązywania problemów związanych z: zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem operacyjnym, zarządzaniem personelem, zarządzaniem finansami, zarządzaniem zasobami, zarządzaniem komunikacją pomiędzy obywatelem a urzędem, wspomaganiem procesów podejmowania decyzji w sprawach mieszkańców. Optymalne zarządzanie środkami publicznymi wymaga formułowania stosownych strategii i planów działania jednostek różnego szczebla administracji. A zatem zarządzanie strategiczne powinno umożliwiać: monitorowanie realizacji strategii i zadań poszczególnych jednostek, monitorowanie wpływów realizowanych projektów, pomiar i porównanie efektywności, planowanie strategiczne, nadzór nad bieżącą działalnością. Zarządzanie personelem na ogół obejmuje: 9

10 zarządzanie kompetencjami urzędników, efektywne wykorzystanie pracy (zasoby, czas), zarządzanie procesami rekrutacji, ocenę pracowników. Zarządzanie komunikacją pomiędzy urzędem a obywatelami ma na celu minimalizację kosztów, zapewnienie jakości i skuteczności kontaktów. Może mieć charakter indywidualny lub masowy z wykorzystaniem klasycznych lub elektronicznych sposobów wymiany informacji. Zarządzanie finansami obejmuje: monitoring, sprawozdawczość, konsolidację sprawozdań finansowych, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów działań, zarządzanie zasobami, monitowanie inwestycji, wykrywanie nadużyć. Nie bez znaczenia jest obszar bezpieczeństwa narodowego. Szczególne w ostatnim czasie kiedy zwiększenie się liczby aktów terrorystycznych, sieci zorganizowanej przestępczości skutkuje potrzebą zastosowania najnowocześniejszych technik wspomagania decyzji i pozyskiwania wiedzy w tym temacie. Poniżej w tabeli przedstawiono przykładowe instrumenty zarządzania wiedzą. Tab. 1. Instrumenty zarządzania wiedzą [2] Nazwa instrumentu Mapy wiedzy Żółte strony wiedzy Brokerzy wiedzy Spotkania komunikacyjne Bodźce dla posiadaczy wiedzy Benchmarking wiedzy Nabycie wiedzy od ekspertów zewnętrznych (konsultantów) Wspólna wizja Rotacja stanowisk pracy Praca zespołowa opis Systematyczny przegląd potencjału wiedzy wzdłuż łańcucha wartości Systematyczne zbieranie wiedzy rozwiązującej problemy w odniesieniu do potrzeb odbiorców Eksperci w dziedzinie podaży i popytu na wiedzę w obrębie organizacji Platforma poziomej, pionowej komunikacji w ramach organizacji Materialne i socjalne oddziaływanie w celu utrzymania i przepływu wiedzy wewnątrz organizacji Porównanie wiedzy organizacji z wiedzą innych jednostek Nabycie wiedzy poprzez import wiedzy W wyniku dyskusji wypracowana zostaje wspólna wizja. Systematyczna zmiana stanowiska w ramach zespołu i pomiędzy zespołami. Delegacja pełnej odpowiedzialności dla samoorganizującego, częściowo autonomicznego ciała. 10

11 4. Podejmowanie decyzji w administracji Administracja charakteryzuje się tym, że podejmowanie decyzji przez urzędników jest uwarunkowane: obowiązującym prawem (ustawy, zarządzenia, wytyczne, regulaminy.), wynikiem referendum w przypadku, gdy podjęcie decyzji jest bardzo istotne dla danego regionu np. budowa autostrady, wynikiem głosowania, kiedy decyzja jest kolektywnie podejmowana przez cała społeczność lokalną danego regionu lub wręcz całego kraju (np. wybór Prezydenta, wójta). Typowa procedura administracyjna została przedstawiona na rys. 7. rys. 7. Typowe procedury administracyjne [8] Rozwiązywanie problemów przez administrację uzależnione jest od wielu czynników przedstawionych na rys. 8 i rys

12 rys. 8. Klasyczny ogólny model decyzyjny w administracji rys. 9. Klasyczny model decyzyjny konsultacje społeczne 12

13 Poniżej przedstawiono przykład konkretnej sprawy, z jaką mieszkaniec zwraca się do administracji publicznej a dotyczy ona uzyskania pozwolenia na budowę domu. Jej załatwienie składa się z kilku następujących etapów [1]: 1. uzyskanie informacji o możliwościach dotyczących zabudowy posiadanej działki - wystąpienie o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. wystąpienie do Wydziału Architektury (Urzędu Dzielnicy, Gminy lub Miasta) z wnioskiem o określenie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) i ich uzyskanie. 3. zlecenie uprawnionemu geodecie przygotowania aktualnej mapy sytuacyjnowysokościowej do celów projektowych w skali 1: uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów od gestorów sieci w zakresie: gazu (o ile to konieczne), energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków. 5. zlecenie wykonania opinii geologicznej w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia budynku (określenie nośności gruntów i poziomu wody gruntowej). 6. zakup projektu gotowego i zlecenie jednostce projektowej wykonania niezbędnych adaptacji projektu do warunków określonych w decyzji o warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) - oraz przygotowanie projektu zagospodarowania terenu. (na podstawie WZiZT może okazać się konieczne opracowanie projektu ogrodzenia itp.) 7. w zależności od klasyfikacji gruntów na naszej działce może okazać się niezbędne złożenie podania o: Wyłączenie części gruntów z produkcji rolnej. Wyłączenie części gruntów z produkcji gruntów leśnych. 8. uzyskanie uzgodnień: Projektu Zagospodarowania Terenu w ZUD (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), Projektu Przyłącza Gazowego w Zakładzie Gazowniczym, Projektu Przyłącza Energii Elektrycznej w Zakładzie Energetycznym, Projektu Przyłącza Wody i Kanalizacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. 9. złożenie Projektu Budowlanego w Wydziale Architektury (Urzędu Dzielnicy, Gminy lub Miasta) wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością. Nowy model decyzyjny zostanie ukierunkowany na obywatela i nowoczesne technologie informatyczne, które choć nie całkowicie eliminują urzędnika to w znacznym stopniu automatyzują procedury i procesy decyzyjne w administracji. 13

14 rys. 10. Nowy model decyzyjny rys. 11. Model decyzyjny nowy konsultacje społeczne 14

15 5. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie treścią Zarządzanie zawartością (treścią) porządkuje informacje [9]. Dostarcza do zainteresowanych w sposób elektroniczny kluczowe dane, dokumenty, inne informacje kontrolowane przez organizacje, integruje informacje pochodzące z różnych procesów i aplikacji. Zasadnicze potrzeby w obszarze zarządzania wiedzą w organizacji są następujące: przechwycenie i współdzielenie wiedzy kluczowej dla administracji, ograniczenie kosztów dostarczania informacji, zwiększenia wydajności operacyjnej, większa jakość jakości podejmowanych decyzji, podniesienie konkurencyjności. Z punktu widzenia dostarczania informacji istotne są następujące zasadnicze elementy: dostęp, usługa, zawartość. rys. 12. Hierarchia komponentów Zawartość powinna być dostarczana w różnych formatach, czytelnych dla wielu użytkowników i współdzielona pomiędzy różne aplikacje i organizacje. Zarządzanie informacją realizuje następujące funkcje: przechwycenie informacji, jej przetwarzanie, zapamiętanie, dostarczenie, usunięcie. Typowe usługi to: usługi rozgłoszeniowe (ang. broadcast), profilowane wg odbiorców. W przypadku pierwszym usługa jest dostępna dla każdego, kto jest do niej upoważniony (np. telewizja, kanały informacyjne, portale). Przypadku drugim informacja jest filtrowana w 15

16 zależności od użytkowników czy grupy użytkowników np. wg dziedzin, czy upoważnień w organizacji. Istnieje duża zależność pomiędzy zarządzaniem wiedzą a zarządzaniem treścią, ponieważ oparte są na tej samej podstawie. Celem zarządzani treścią jest tworzenie, pozyskiwanie i współdzielenie treści pomiędzy użytkowników w sposób swobodny i łatwy. Organizacja zależy od osoby, która decyduje o zawartości, kultury organizacyjnej i praktyki. Zarządzanie wiedzą to: optymalizowanie współpracy wewnątrz organizacji, z partnerami i odbiorcami, zwiększenie zdolności do szybkiego reagowania na bieżące problemy, możliwość wielokrotnego wykorzystywania wiedzy (treści), zwiększenie dostępności do wiedzy, upowszechnianie wiedzy w organizacji, sprzyjanie innowacjom. rys. 13. Zależności pomiędzy zarządzanie wiedzą a zarządzaniem treścią [9] Zależności pomiędzy typami usług i wymaganiami na zarządzanie treścią Tab. 2. Zależności pomiędzy usługami a podstawowymi wymaganiami na zarządzanie treścią [9] Usługi Dopasowanie do potrzeb Rozgłoszeniowe Nie określone Internet horyzontalny Internet wertykalny Ważne, ale ogólne Specyficzne dla domeny Filtrowanie Klasyfikacja Wyszukiwanie Archiwizacja Nie są wymagane szczególne filtry Zależy od organizacji Specyficzne dla domeny istotna ważne Nie określona Dość ważne Dość ważne Na żądanie Bardzo ważne Bardzo ważne Na żądanie 16

17 Tab. 3. Przykłady relacji pomiędzy typami usług a podstawowymi wymaganiami na zarządzanie treścią [9] Usługi Rozgłosz eniowe Internet horyzont alny Internet wertykal ny Dopasowanie do potrzeb Podatki Uniwersytet Ministerstwo Edukacji Strona departamentu bke.hu Filtrowanie Klasyfikacja Wyszukiwani e Strony WWW, Klasyfikacja Wbudowane filtracja w hierarchiczna na stronie zależności od stron WWW WWW. płatnika wg tematów Możliwość wyszukiwania wg tematów i słów Strony WWW filtrowane przez serwer np. SPAM Klasyfikacja stron na studentów, edukację, badania kluczowych Wbudowane na stronie WWW. Możliwość wyszukiwania wg tematów i słów kluczowych, grup tematów Wbudowane na stronie WWW. Możliwość wyszukiwania wg tematów i słów kluczowych Archiwizacja Zgodnie z procedurą w urzędzie podatkowym Streamer, Backup Servers, CD Baza danych Lotus Notes, CD, Backup servers Tab. 4. Zależności pomiędzy komponentami i funkcjami zarządzania treścią [9] Komponent Przechwycenie informacji Dostęp Wskaźniki wydajności sieci Usługa Zawartość Internet Service Provider Zarządzanie wiedzą, Eksploracja danych Przetwarzanie informacji Duża pojemność, rozproszone bazy danych Rozproszone bazy danych, XML Aplikacje oparte na XML-u Zapisanie informacji Pojemność pamięci Zarządzanie dokumentami Systemy przechowujące Dostarczenie informacji Zależy od przepustowości łącza Portale EDI, aplikacje oparte na XML-u Usunięcie informacji Nie istotne Prawo, regulacje, standardy Regulacje prawne i standardy Systemy zarządzania wiedzą i treścią mają duże znaczenie i wzajemnie się uzupełniają. Zarządzanie wiedzą wzbogaca zarządzanie treścią o klasyfikacje, wyszukiwanie, filtrowanie i archiwizowanie. Ponadto podnosi jakość usług i dostosowuje je do odbiorców szczególnie w usługach o charakterze publicznym (np. administracja). 17

18 6. Technologie informatyczne wspierające ZW Nie można zarządzać efektywnie wiedzą bez stosownych narzędzi i technologii informatycznych szczególnie w organizacjach tam gdzie wiedzy jest dużo. Oczywiście zastosowane rozwiązania powinny być dopasowane do profilu działania danej organizacji. Przykładowo firmy konsultingowe, gdzie dominuje wiedza ukryta, wykorzystują w pierwszej kolejności narzędzia wspomagające jej wymianę (np. narzędzia pracy grupowej) natomiast organizacje gdzie decydującą rolę odgrywa wiedza skodyfikowana nacisk kładą na te technologie, które pozwalają nią wydajniej zarządzać. Wiedza jest zawarta w systemach informatycznych funkcjonujących w danej organizacji. Problem polega na tym, aby zastosować odpowiednie środki techniczne, które pozwolą upoważnionym osobom uzyskać z nich potrzebną wiedzę i to w akceptowalnym czasie. Nie bez znaczenia są technologie, w jakich zostały wykonane systemy informatyczne. Im są one nowsze bazujące na otwartych standardach tym szybciej można dokonać integracji żądanych danych i aplikacji. Wdrażanie systemu ZW dla sektora publicznego wspomagane jest różnymi technikami informatycznymi, których najbardziej istotne elementy są następujące: infrastruktura teletransmisyjna (Intranet, Internet), wykorzystanie nowych technik komunikacyjnych np. VoIP w celu obniżenia kosztów działalności oraz różnych kanałów komunikacji, narzędzia pracy grupowej, narzędzia do inteligentnego wyszukiwania, interfejsy dostępowe oparte na WEB, standardy wymiany informacji np.xml (ang. extensible markup language), technologia J2EE (ang. Java 2 Platform, Enterprise Edition),.NET, bazy danych, systemy statystyczne, hurtownie danych i OLAP (ang. online analytical processing), data mining, systemy ekspertowe, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, techniki służące do integracji danych i aplikacji, mechanizmy bezpieczeństwa np. infrastruktura klucza publicznego (PKI (ang. Public Key Infrastructure)). Dotychczasowe rozwiązania zarządzania wiedza obejmują następujące funkcje: Tab. 5. Implementacja funkcji zarządzania wiedzą [11] Główne funkcje teoretyczne Ujednolicenie standardów formatu przechowywania wiedzy Funkcje elementarne Wprowadzanie wiedzy do systemu w określonym formacie Formatowanie wiedzy z innych Obecny stan rozwiązań informatycznych Podjęto takie próby Podjęto takie próby trudne technicznie rozwój w 18

19 Analiza zasobów wiedzy w skali całej organizacji Pobór wiedzy z zewnętrznych źródeł wiedzy Precyzyjne dystrybuowanie wiedzy do osób zyskujących przyrost wiedzy właściwej z punktu widzenia zarządzania organizacją (ekonomika wiedzy). Optymalizacja zasobów wiedzy w skali organizacji formatów Mechanizmy walidacji zgodności (spójności logicznej) wiedzy Identyfikacja stanu wiedzy i braków wiedzy Identyfikacja wiedzy specyficznej, będącej przewagą konkurencyjną firmy Analiza ekonomicznego aspektu transferu wiedzy Mechanizmy selekcji i organizacji wiedzy organizacji i wiedzy dostępnej z otoczenia organizacji Mechanizmy badania stanu wiedzy pracowników Mechanizmy doprowadzające właściwą wiedzę do właściwych osób (oceniające przydatność wiedzy dla poszczególnych osób) Mechanizmy zwiększania wydajności istniejącej wiedzy organizacji (agregacja wiedzy, porządkowanie i walidacja przyszłości bardzo trudne technicznie, podejrzewam brak rozwiązań z uwagi na brak standardów reprezentacji wiedzy, brak metod analizy zasobów wiedzy. Realizowane są selektywne analizy pod pewnymi, selektywnymi kryteriami z wykorzystaniem hurtowni danych dokonywana, lecz w oparciu o inne niż informatyczne źródła dokonywana, lecz w oparciu o inne niż informatyczne źródła dokonywany, lecz mało uporządkowany dokonywana lecz bez sprawdzonych, wartościowych metodyk dokonywana fragmentarycznie z uwagi na brak narzędzi do prawidłowej oceny wiedzy pracownika trudne i kosztochłonne utrudnienia spowodowane brakiem ustalonych formatów wiedzy pomimo istnienia narzędzi oceny stanu wiedzy z uwagi na brak formatu wiedzy niemiarodajne brak obiektywnych mechanizmów zestawiających zapotrzebowanie z posiadaną przez organizację wiedzą prawdopodobnie istnieją mechanizmy porządkowania i walidacji wiedzy 19

20 wiedzy) Mechanizmy symulacji proponowanych rozwiązań Stosowane w systemach opartych o sztuczną inteligencję. Niestosowane w klasycznie rozumianych systemach ZW. Kluczowym zagadnieniem wydaje się wypracowanie standardów zapisu wiedzy. Następnie zastosowanie systemów wspomagania decyzji, które zapewnią wybór najlepszych rozwiązań na bazie modeli matematycznych, zastosowanie systemów inteligentnych oraz integracja danych i aplikacji (rys. 14). rys. 14. Integracja danych i aplikacji w urzędzie Interesująca jest inicjatywa Unii Europejskiej popierająca rozwiązania bazujące na systemach open source (np. Linux i inne) w rozwiązaniach dla e-governmentu. Wiele urzędów w Europie Zachodniej stosuje takie technologie IT co w dużym stopniu uniezależnia je od monopolu firm komercyjnych głównie Microsoftu a i również powoduje znacznie obniżanie kosztów implementacji systemów. Jeżeli zarządzanie wiedzą ma być efektywne to urzędy powinny być połączone ze sobą infrastrukturą teletransmisyjną, co jest warunkiem koniecznym osiągnięcia interoperacyjności pomiędzy nimi. Ten problem dostrzega UE, która w przedstawiła następujący harmonogram. 20

21 Tab. 6. Harmonogram osiągnięcia interoperacyjności [3] Instytucja Średni horyzont czasowy (2005) Administracja publiczna Jeszcze nie osiągnięto interoperacyjności aplikacji, choć położono duży nacisk na dobre pilotowe instalacje egovernmentu Semantyczna interoperacyjność zaczyna się pojawiać w najbardziej zaawansowanych agencjach w obszarze płatności i egovernmentu Użytkownicy (mieszkańcy, biznes) Badacze Mieszkańcy potrzebują dostępu do usług na bazie różnych technologii dostępowych, istnieje potrzeba integracji różnych interfejsów po stronie urzędu Biznes oczekuje, aby usługi dostarczane do firm były realizowane elektroniczne Interoperacyjność aplikacji poprzez usługi webowe jest jeszcze do rozwiązania w ten sposób aby uzyskać rzeczywiste system nadające się do zastosowania w egovernmencie Długi horyzont czasowy (2010) Modelowanie procesów zachodzących w urzędach uznane zostaje jako kluczowe i powinno być wykonane przed zaprojektowanie usług elektronicznych w urzędzie Barierą wdrożenia egovernmentu pozostają kwestie kulturowe, prawne i organizacyjne Osiągnięcie efektywności aplikacji i semantycznej interoperacyjności w relacjach B2G (ang. Bussines to Government) Ontologie wzmocnią interoperacyjność szczególnie, gdy będą zastosowane w dużej skali Kiedy zostanie osiągnięta interoperacyjność semantyczna i aplikacji wysiłki badaczy będą kierowane w stronę automatycznego przekształcenia z istniejących platform do platform zapewniających interoperacyjnośc technologiczną, która 21

22 Organizacje standaryzujące Dostawcy rozwiązań Standardy webo-we. Jeszcze są tworzone translatory XML przez organizację W3C Duży nacisk jest kładziony na bezpieczeństwo Semantyczny Web i ontologie zaczynają odgrywać coraz większą rolę Następuje unifikacja języków modelowania przedsiębiorstw, co może przyspieszyć prace nad modelowaniem interfejsów wymiany danych pomiędzy organizacjami Są zaangażowani w tworzenie kompleksowych rozwiązań realizacji usług elektronicznych dla różnych urzędów zapewni pożądane rozwiązania dla egovernmentu Organizacje standaryzujące zagwarantują stosowne ramy dla zapewnienia postępu technologicznego i interoperacyjności pomiędzy różnymi rozwiązaniami technologicznymi Pomogą administracjom budować ich własne ontologie Dobre wzorce rozwiązań umożliwią szybkie wdrożenie technologii egovernementu w urzędach różnego szczebla przy znacznej redukcji kosztów 7. Narzędzia Do najczęściej stosowanych narzędzi informatycznych do zarządzania wiedzą można zaliczyć: Internet/ Intranet/ Extranet, telekonferencje, wideokonferencje, e-edukację, portale korporacyjne, systemy pracy grupowej (systemy zarządzania dokumentami i obiegu pracy, poczta elektroniczna). 22

23 Internetem posługuję się już duża część społeczeństwa w celu wyszukania informacji zgromadzonych na serwerach na całym świecie. Kiedy zasoby dotyczą danej organizacji to mówimy o sieci Intranet. Natomiast, gdy te zasoby udostępnimy wybrany użytkownikom zewnętrznym to mówimy o sieci Extranet. Telekonferencje i wideokonferencje dają możliwość równoczesnego, on-line, prowadzenie rozmów, prezentowania obrazów przez kilka osób. Ten sposób komunikacji jest często stosowane w organizacjach, których oddziały są zlokalizowanych w odległych miejscach ponieważ jest tańszy i szybszy od klasycznych konferencji. E-edukacja umożliwia pozyskiwanie wiedzy poprzez sieć komputerową. Użytkownik korzystając z komputera osobistego łączy się z serwerem skąd pobiera materiały edukacyjne. Sprawdzenie i utrwalenie wiedzy odbywa się poprzez rozwiązywanie testów komputerowych. Zaletą takiej formy edukacji jest możliwość korzystania z systemu wtedy, gdy dysponujemy czasem. Dostępnych jest kilkanaście rozwiązań zarówno firmowych jak i z grupy open sources (np. Moodle). Najbardziej typowe oprogramowanie dla zdalnej platformy edukacyjnej klasy LMS (ang. Learning Management System) to: Modle (www.modle.org), R5 Generation (www.r5vision.com), Oralce I-learning (www.oracle.com), Blackboard learning (www.blackboard.com). Ogólny model platformy do zdalnej edukacji przedstawia rys. 15. rys. 15. Model platformy do zdalnej edukacji Forma e-edukacji jest wykorzystywana zarówno przez szkoły wyższe jak i też przedsiębiorstwa. Zasadnicze jej zalety to: możliwość przeszkolenia pracowników bez konieczności ich odrywania od bieżących obowiązków, elastyczna ścieżka nauczania, 23

24 tempo nauczania dopasowane do studenta, bieżące monitorowanie postępów w nauczaniu. Portal korporacyjny łączy informacje z różnych źródeł i prezentuje je w dogodnej dla odbiorców postaci. Do tego celu wykorzystuje serwer WWW, sieć transmisyjną oraz komputer klienta wyposażony w przeglądarkę. Ten sposób komunikacji i prezentacji jest spójny i jednorodny dla wszystkich pracowników. Portal może być zintegrowany z różnymi systemami np. z systemem obiegu i zarządzania dokumentami. Systemy pracy grupowej umożliwiają elektroniczną wymianę informacji i dokumentów, wspólny dostęp pracowników do tych samych zasobów komputerowych firmy (np. poczta elektroniczna, bazy danych). Zaawansowaną formą pracy grupowej jest zastosowanie komputerowego systemu obieg dokumentów i postępowanie zgodnie z procesami pracy. Wejściowy dokument jest skanowany a następnie w postaci elektronicznej dociera do kompetentnych działów i osób. Typowy system elektronicznego obiegu dokumentów umożliwia: skanowanie i rejestrację dokumentów i spraw, elektroniczne kierowanie dokumentów i spraw do odpowiednich działów, śledzenie etapów załatwiania spraw i dokumentów, łączenie dokumentów i spraw. System pozwala na dynamiczne uzyskanie informacji, na jakim etapie jest załatwiana każda sprawa. Dodatkowymi korzyściami z jego stosowania są następujące: skrócenie czasu obsługi spraw, utworzenie repozytorium dokumentów, nie sposób jest zgubić dokumenty, zwiększenie bezpieczeństwa informacji w organizacji, szybsze wyszukiwanie dokumentów i podejmowanie decyzji, uporządkowany obieg dokumentów, kontrola wydawanych decyzji. Wyżej wymienione rozwiązania umożliwiają pozyskiwanie wiedzy oraz jej współdzielenie pomiędzy zainteresowanymi osobami i organizacjami. 7.1 Zarządzanie treścią System zarządzania treścią (ang.content Management System) zawiera aplikacje, które pozwalają na aktualizację i rozbudowę portali informacyjnych. Do aktualizacji informacji są wykorzystywane formularze a tym samym następuje oddzielenie samej zawartość treści od jej prezentacji. System wyposażony jest w procedury sprawdzające i zatwierdzające zanim materiał zostanie udostępniony na serwerze WWW. Ogólny schemat takiego systemu została przedstawiona poniżej (rys. 16). 24

25 rys. 16. Podstawowy model systemu zarządzania treścią Pojęcie treść może obejmować: treść, grafikę, menu pokazujące się na ekranie komputera, zawartość baz danych, formaty, opisy, metadane, sposoby organizacji treści i dostępu do niej (słowniki, indeksy, klasyfikacje, katalogi). Powiązanie różnych obszarów tematycznych z zarządzaniem treścią przedstawia rys

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej.

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej. Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej Jerzy Chotkowski Gospodarka Przestrzenna Gospodarka Przestrzenna Wniosek

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe wspierające procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw

Aplikacje webowe wspierające procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw Aplikacje webowe wspierające procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw Paweł Rzepka Dyrektor Działu Handlowego Warszawa, 23 kwietnia 2009 09:30 10:00 Rejestracja i poranna kawa. 10:00 10:50 ARENA

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Portale korporacyjne Geneza, ewolucja, trendy

Portale korporacyjne Geneza, ewolucja, trendy Portale korporacyjne Geneza, ewolucja, trendy Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej Krzysztof@Szczypiorski.com http://krzysztof.szczypiorski.com Portale korporacyjne

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Instytut Technik Innowacyjnych Semantyczna integracja danych - metody, technologie, przykłady, wyzwania

Instytut Technik Innowacyjnych Semantyczna integracja danych - metody, technologie, przykłady, wyzwania Instytut Technik Innowacyjnych Semantyczna integracja danych - metody, technologie, przykłady, wyzwania Michał Socha, Wojciech Górka Integracja danych Prosty export/import Integracja 1:1 łączenie baz danych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi.

Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi. Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi. Andrzej Musiał Arkadiusz Wójcik Warszawa, 23.04.2009 Extranet jako narzędzie zapewniające

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY PORTAL NA UCZELNI?

KOLEJNY PORTAL NA UCZELNI? KOLEJNY PORTAL NA UCZELNI? O Integracji portalowej Tomasz Kotowski Business Development Manager / EAI Sybase Polska AGENDA Zastosowania Stan obecny i potrzeby Rozwiązania - technologia Korzyści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Splunk w akcji. Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Splunk w akcji. Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o. Splunk w akcji Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Splunk agent wiedzy o infrastrukturze czyli SIEM i coś więcej 2 Splunk gromadzi oraz integruje informacje dotyczące funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji

Efektywne przetwarzanie informacji Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Prowadzący Michał Jaskólski dyrektor sprzedaży i marketingu rozwiązania IT Wsparcie Jakub Michalak konsultant biznesowy www.xsystem.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

O nas. Usługi. jpbs realizuje następujące rodzaje projektów usługowych:

O nas. Usługi. jpbs realizuje następujące rodzaje projektów usługowych: 1 O nas jpalio Business Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w grudniu 2010. Celem naszej działalności jest realizacja projektów konsultingowych i informatycznych. Prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo