Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą"

Transkrypt

1 Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zadanie nr 3 Aspekty strategiczne, organizacyjne i techniczne zarządzania wiedzą w administracji publicznej Etap 1: Prace rozpoznawcze dotyczące głównie - światowych trendów, koncepcji zarządzania wiedzą i wykorzystania technologii informatycznej w administracji publicznej Praca nr Warszawa, grudzień 2005

2 Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zadanie nr 3: Aspekty strategiczne, organizacyjne i techniczne zarządzania wiedzą w administracji publicznej Etap 1: Prace rozpoznawcze dotyczące głównie - światowych trendów, koncepcji zarządzania wiedzą i wykorzystania technologii informatycznej w administracji publicznej Praca nr Słowa kluczowe (zarządzanie wiedzą, egovernment, narzędzia, procesy decyzyjne): Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Wiesław Traczyk Wykonawcy pracy: mgr Edward Klimasara Kierownik Zakładu: dr inż. Janusz Granat Copyright by Instytut Łączności, Warszawa 2005

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej Obszary i instrumenty ZW w administracji Podejmowanie decyzji w administracji Zarządzanie wiedzą a zarządzanie treścią Technologie informatyczne wspierające ZW Narzędzia Zarządzanie treścią Narzędzia do budowy portali Zintegrowane zarządzanie - wiedzą rozwiązanie firmy PYTON Wdrożenie systemu ZW Przykłady wdrożeń Urząd miasta w Elblągu Rozwiązanie ivisions Government Resource Planning (GRP) Trendy rozwojowe (przyszłościowe) egovernmentu Budowa i wspomaganie kapitału intelektualnego Przykładowa aplikacja Podsumowanie i wnioski Bibliografia

4 1. Wprowadzenie Administracja publiczna w każdej społeczności odgrywa bardzo ważną rolę. Jej skuteczność rozwiązywania problemów mieszkańców decyduje o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Bez stosownej wiedzy trudno jest podejmować optymalne decyzje. Wiedza instytucjonalna jest zawarta w regulaminach, zarządzeniach, dokumentach, procedurach i umysłach pracowników. Aplikacje dedykowane dla tego obszaru mają na celu uporządkowanie, zindeksowanie i określenie zasad dostępu do niej. Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej jest logiczną konsekwencją rozwoju e- governmentu, którego fazy budowy są następujące: wdrożenie komputerowego systemu kontroli obiegu dokumentów, udostępnienie zawartości informacyjnej urzędu na stronach WWW w trybie off-line, wdrożenie portalu on-line. Możliwość uzyskiwania decyzji poprzez sieć przez interesantów (jasno określone procedury postępowania), zastosowanie systemów eksperckich i zarządzania wiedzą przy podejmowaniu decyzji. Prawdopodobnie, w niedalekiej przyszłości, docelowym rozwiązaniem będzie całkowite, kompleksowe zautomatyzowanie procesów decyzyjnych w urzędzie (ang. self-services). Urzędnicy będą koncentrowali się przede wszystkim na sprawach nietypowych. rys. 1. Fazy rozwoju e-governmentu [6] 4

5 rys. 2. Ogólny model egovernmentu ukierunkowanego na mieszkańców [9] Zarządzanie wiedzą (ZW) początkowo wdrażano w przedsiębiorstwach gdzie stanowiło ono istotny element osiągania przewagi konkurencyjnej. Jednak coraz częściej zaczęto dostrzegać i stosować ZW w administracji publicznej. Podejmowanie właściwych, optymalnych decyzji wymaga często przeanalizowania dużej ilości informacji i to pochodzących z różnych źródeł w tym również od mieszkańców. Kluczowe elementy ZW (rys. 3) obejmują wzajemnie powiązane procesy związane z wiedzą takie jak jej: lokalizowanie, pozyskiwanie, zachowanie, wykorzystywanie, rozwijanie, rozpowszechnianie i dzielenie się nią. 5

6 rys. 3. Środowisko Zarządzania Wiedzą 2. Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej Problematyka zarządzania wiedzą w administracji jest w centrum zainteresowania wielu krajów, a w pierwszej kolejności wysoko rozwiniętych takich jak USA, Japonia, UE oraz stanowi temat licznych prac badawczych i konferencji. ZW jest jednym z elementów nowoczesnego egovernmentu, który powinien zapewniać: lepsze dostarczanie usług do obywateli (ukierunkowanie na mieszkańców), wzbogacenie usług dla biznesu, przejrzystość, nowy styl sprawowania władzy -władza poprzez informacje, wydajność działania (szybkość, obniżanie kosztów), większa demokracja w podejmowaniu decyzji, więcej podmiotów uczestniczy w wypracowaniu decyzji lub wręcz organizowane referenda w bardzo ważnych sprawach, efektywną współpracę urzędów wewnątrz kraju jak i poza nim szczególnie w obszarze UE. Osiągnięcie powyższych celów nie jest możliwe bez zmian w samych urzędach, przepisach, które powinny obejmować: oczyszczenie przepisów prawnych, zarządzeń ze sprzeczności i wieloznaczności, ukierunkowanie działalności na procesy (zmiany organizacyjne), uproszczenie procedur i ich algorytmizację, świadczenie usług dla mieszkańców poprzez sieć komputerową, synchronizację działań w ramach państwa, 6

7 integrację danych i aplikacji również w wymiarze międzynarodowym, edukację pracowników. Niektórzy autorzy prac naukowym z tego obszaru identyfikują w administracji następujące zasadnicze, główne kierunki ZW [8]: poprawa podejmowania decyzji dotyczących usług publicznych, pomoc społeczeństwu w aktywnym udziale mieszkańców w podejmowaniu decyzji publicznych, budowa wiedzy społecznej o możliwościach intelektualnych regionu, zapewnienie warunków dla rozwoju wiedzy głównie zawodowej mieszkańców. Rola wiedzy w działaniu każdej organizacji jest kluczowa, ponieważ umożliwia jej efektywne działanie (rys. 4). rys. 4. Rola wiedzy w organizacji [8] Nie bez znaczenia są również przedstawione na rysunku elementy i relacje pomiędzy nimi. ZW powinno być wpisane w politykę państwa i władz regionu w tym zakresie, aby osiągnąć maksymalne efekty praktyczne (rys. 5). 7

8 rys. 5. Przykładowe istotne obszary zarządzania wiedzą w regionie [8] Należy zwrócić uwagę, że analiza SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) przeprowadzona dla administracji publicznej ma inną charakterystykę niż dla firm prywatnych, które na ogół lepiej zarządzają wiedzą: Z jednej strony naciski do obniżania kosztów w administracji są niższe niż w organizacjach prywatnych i jest mniej zachęt do wprowadzania innowacyjności czy też pracy grupowej a osiągane wyniki są mniej jasne i mniej mierzalne. Z drugiej strony administracja publiczna zwykle dysponuje personelem bardziej wykształconym. Z kolei brak całościowego podejście do polityki dostarczania usług w obszarze egovernmentu powoduje, że nie ma dobrych mechanizmów do dzielenia się wiedzą w skali całego państwa. W firmach prywatnych wiedza jest czynnikiem konkurencyjności natomiast w administracji musi działać w szeroko rozumianym interesie społecznym, musi być transparentna i szeroko dostępna. Ale w ostatnim czasie wiedza staje się krytycznym wyznacznikiem również dla publicznego sektora. W dobie intensywnej gospodarki opartej na wiedzy, towarach i usługach tworzenie wiedzy jest ważnym elementem konkurencyjności pomiędzy organizacjami administracji publicznej. Zwróćmy uwagę na fakt, że im sprawniejszy urząd i bardziej kompetentna kadra to może ona o wiele więcej zrobić dla mieszkańców i swojego regionu. Przykładem może być efektywność wykorzystania środków budżetowych czy też pozyskiwanie funduszy z programów europejskich. 8

9 rys. 6. Przykładowy model przepływu wiedzy w społeczeństwie [8] 3. Obszary i instrumenty ZW w administracji Jednym z kluczowych obszarów ZW w administracji publicznej jest odkrywanie wiedzy i wspomaganie decyzji. Może być ono wykorzystane do rozwiązywania problemów związanych z: zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem operacyjnym, zarządzaniem personelem, zarządzaniem finansami, zarządzaniem zasobami, zarządzaniem komunikacją pomiędzy obywatelem a urzędem, wspomaganiem procesów podejmowania decyzji w sprawach mieszkańców. Optymalne zarządzanie środkami publicznymi wymaga formułowania stosownych strategii i planów działania jednostek różnego szczebla administracji. A zatem zarządzanie strategiczne powinno umożliwiać: monitorowanie realizacji strategii i zadań poszczególnych jednostek, monitorowanie wpływów realizowanych projektów, pomiar i porównanie efektywności, planowanie strategiczne, nadzór nad bieżącą działalnością. Zarządzanie personelem na ogół obejmuje: 9

10 zarządzanie kompetencjami urzędników, efektywne wykorzystanie pracy (zasoby, czas), zarządzanie procesami rekrutacji, ocenę pracowników. Zarządzanie komunikacją pomiędzy urzędem a obywatelami ma na celu minimalizację kosztów, zapewnienie jakości i skuteczności kontaktów. Może mieć charakter indywidualny lub masowy z wykorzystaniem klasycznych lub elektronicznych sposobów wymiany informacji. Zarządzanie finansami obejmuje: monitoring, sprawozdawczość, konsolidację sprawozdań finansowych, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów działań, zarządzanie zasobami, monitowanie inwestycji, wykrywanie nadużyć. Nie bez znaczenia jest obszar bezpieczeństwa narodowego. Szczególne w ostatnim czasie kiedy zwiększenie się liczby aktów terrorystycznych, sieci zorganizowanej przestępczości skutkuje potrzebą zastosowania najnowocześniejszych technik wspomagania decyzji i pozyskiwania wiedzy w tym temacie. Poniżej w tabeli przedstawiono przykładowe instrumenty zarządzania wiedzą. Tab. 1. Instrumenty zarządzania wiedzą [2] Nazwa instrumentu Mapy wiedzy Żółte strony wiedzy Brokerzy wiedzy Spotkania komunikacyjne Bodźce dla posiadaczy wiedzy Benchmarking wiedzy Nabycie wiedzy od ekspertów zewnętrznych (konsultantów) Wspólna wizja Rotacja stanowisk pracy Praca zespołowa opis Systematyczny przegląd potencjału wiedzy wzdłuż łańcucha wartości Systematyczne zbieranie wiedzy rozwiązującej problemy w odniesieniu do potrzeb odbiorców Eksperci w dziedzinie podaży i popytu na wiedzę w obrębie organizacji Platforma poziomej, pionowej komunikacji w ramach organizacji Materialne i socjalne oddziaływanie w celu utrzymania i przepływu wiedzy wewnątrz organizacji Porównanie wiedzy organizacji z wiedzą innych jednostek Nabycie wiedzy poprzez import wiedzy W wyniku dyskusji wypracowana zostaje wspólna wizja. Systematyczna zmiana stanowiska w ramach zespołu i pomiędzy zespołami. Delegacja pełnej odpowiedzialności dla samoorganizującego, częściowo autonomicznego ciała. 10

11 4. Podejmowanie decyzji w administracji Administracja charakteryzuje się tym, że podejmowanie decyzji przez urzędników jest uwarunkowane: obowiązującym prawem (ustawy, zarządzenia, wytyczne, regulaminy.), wynikiem referendum w przypadku, gdy podjęcie decyzji jest bardzo istotne dla danego regionu np. budowa autostrady, wynikiem głosowania, kiedy decyzja jest kolektywnie podejmowana przez cała społeczność lokalną danego regionu lub wręcz całego kraju (np. wybór Prezydenta, wójta). Typowa procedura administracyjna została przedstawiona na rys. 7. rys. 7. Typowe procedury administracyjne [8] Rozwiązywanie problemów przez administrację uzależnione jest od wielu czynników przedstawionych na rys. 8 i rys

12 rys. 8. Klasyczny ogólny model decyzyjny w administracji rys. 9. Klasyczny model decyzyjny konsultacje społeczne 12

13 Poniżej przedstawiono przykład konkretnej sprawy, z jaką mieszkaniec zwraca się do administracji publicznej a dotyczy ona uzyskania pozwolenia na budowę domu. Jej załatwienie składa się z kilku następujących etapów [1]: 1. uzyskanie informacji o możliwościach dotyczących zabudowy posiadanej działki - wystąpienie o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. wystąpienie do Wydziału Architektury (Urzędu Dzielnicy, Gminy lub Miasta) z wnioskiem o określenie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) i ich uzyskanie. 3. zlecenie uprawnionemu geodecie przygotowania aktualnej mapy sytuacyjnowysokościowej do celów projektowych w skali 1: uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów od gestorów sieci w zakresie: gazu (o ile to konieczne), energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków. 5. zlecenie wykonania opinii geologicznej w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia budynku (określenie nośności gruntów i poziomu wody gruntowej). 6. zakup projektu gotowego i zlecenie jednostce projektowej wykonania niezbędnych adaptacji projektu do warunków określonych w decyzji o warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) - oraz przygotowanie projektu zagospodarowania terenu. (na podstawie WZiZT może okazać się konieczne opracowanie projektu ogrodzenia itp.) 7. w zależności od klasyfikacji gruntów na naszej działce może okazać się niezbędne złożenie podania o: Wyłączenie części gruntów z produkcji rolnej. Wyłączenie części gruntów z produkcji gruntów leśnych. 8. uzyskanie uzgodnień: Projektu Zagospodarowania Terenu w ZUD (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), Projektu Przyłącza Gazowego w Zakładzie Gazowniczym, Projektu Przyłącza Energii Elektrycznej w Zakładzie Energetycznym, Projektu Przyłącza Wody i Kanalizacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. 9. złożenie Projektu Budowlanego w Wydziale Architektury (Urzędu Dzielnicy, Gminy lub Miasta) wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością. Nowy model decyzyjny zostanie ukierunkowany na obywatela i nowoczesne technologie informatyczne, które choć nie całkowicie eliminują urzędnika to w znacznym stopniu automatyzują procedury i procesy decyzyjne w administracji. 13

14 rys. 10. Nowy model decyzyjny rys. 11. Model decyzyjny nowy konsultacje społeczne 14

15 5. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie treścią Zarządzanie zawartością (treścią) porządkuje informacje [9]. Dostarcza do zainteresowanych w sposób elektroniczny kluczowe dane, dokumenty, inne informacje kontrolowane przez organizacje, integruje informacje pochodzące z różnych procesów i aplikacji. Zasadnicze potrzeby w obszarze zarządzania wiedzą w organizacji są następujące: przechwycenie i współdzielenie wiedzy kluczowej dla administracji, ograniczenie kosztów dostarczania informacji, zwiększenia wydajności operacyjnej, większa jakość jakości podejmowanych decyzji, podniesienie konkurencyjności. Z punktu widzenia dostarczania informacji istotne są następujące zasadnicze elementy: dostęp, usługa, zawartość. rys. 12. Hierarchia komponentów Zawartość powinna być dostarczana w różnych formatach, czytelnych dla wielu użytkowników i współdzielona pomiędzy różne aplikacje i organizacje. Zarządzanie informacją realizuje następujące funkcje: przechwycenie informacji, jej przetwarzanie, zapamiętanie, dostarczenie, usunięcie. Typowe usługi to: usługi rozgłoszeniowe (ang. broadcast), profilowane wg odbiorców. W przypadku pierwszym usługa jest dostępna dla każdego, kto jest do niej upoważniony (np. telewizja, kanały informacyjne, portale). Przypadku drugim informacja jest filtrowana w 15

16 zależności od użytkowników czy grupy użytkowników np. wg dziedzin, czy upoważnień w organizacji. Istnieje duża zależność pomiędzy zarządzaniem wiedzą a zarządzaniem treścią, ponieważ oparte są na tej samej podstawie. Celem zarządzani treścią jest tworzenie, pozyskiwanie i współdzielenie treści pomiędzy użytkowników w sposób swobodny i łatwy. Organizacja zależy od osoby, która decyduje o zawartości, kultury organizacyjnej i praktyki. Zarządzanie wiedzą to: optymalizowanie współpracy wewnątrz organizacji, z partnerami i odbiorcami, zwiększenie zdolności do szybkiego reagowania na bieżące problemy, możliwość wielokrotnego wykorzystywania wiedzy (treści), zwiększenie dostępności do wiedzy, upowszechnianie wiedzy w organizacji, sprzyjanie innowacjom. rys. 13. Zależności pomiędzy zarządzanie wiedzą a zarządzaniem treścią [9] Zależności pomiędzy typami usług i wymaganiami na zarządzanie treścią Tab. 2. Zależności pomiędzy usługami a podstawowymi wymaganiami na zarządzanie treścią [9] Usługi Dopasowanie do potrzeb Rozgłoszeniowe Nie określone Internet horyzontalny Internet wertykalny Ważne, ale ogólne Specyficzne dla domeny Filtrowanie Klasyfikacja Wyszukiwanie Archiwizacja Nie są wymagane szczególne filtry Zależy od organizacji Specyficzne dla domeny istotna ważne Nie określona Dość ważne Dość ważne Na żądanie Bardzo ważne Bardzo ważne Na żądanie 16

17 Tab. 3. Przykłady relacji pomiędzy typami usług a podstawowymi wymaganiami na zarządzanie treścią [9] Usługi Rozgłosz eniowe Internet horyzont alny Internet wertykal ny Dopasowanie do potrzeb Podatki Uniwersytet Ministerstwo Edukacji Strona departamentu bke.hu Filtrowanie Klasyfikacja Wyszukiwani e Strony WWW, Klasyfikacja Wbudowane filtracja w hierarchiczna na stronie zależności od stron WWW WWW. płatnika wg tematów Możliwość wyszukiwania wg tematów i słów Strony WWW filtrowane przez serwer np. SPAM Klasyfikacja stron na studentów, edukację, badania kluczowych Wbudowane na stronie WWW. Możliwość wyszukiwania wg tematów i słów kluczowych, grup tematów Wbudowane na stronie WWW. Możliwość wyszukiwania wg tematów i słów kluczowych Archiwizacja Zgodnie z procedurą w urzędzie podatkowym Streamer, Backup Servers, CD Baza danych Lotus Notes, CD, Backup servers Tab. 4. Zależności pomiędzy komponentami i funkcjami zarządzania treścią [9] Komponent Przechwycenie informacji Dostęp Wskaźniki wydajności sieci Usługa Zawartość Internet Service Provider Zarządzanie wiedzą, Eksploracja danych Przetwarzanie informacji Duża pojemność, rozproszone bazy danych Rozproszone bazy danych, XML Aplikacje oparte na XML-u Zapisanie informacji Pojemność pamięci Zarządzanie dokumentami Systemy przechowujące Dostarczenie informacji Zależy od przepustowości łącza Portale EDI, aplikacje oparte na XML-u Usunięcie informacji Nie istotne Prawo, regulacje, standardy Regulacje prawne i standardy Systemy zarządzania wiedzą i treścią mają duże znaczenie i wzajemnie się uzupełniają. Zarządzanie wiedzą wzbogaca zarządzanie treścią o klasyfikacje, wyszukiwanie, filtrowanie i archiwizowanie. Ponadto podnosi jakość usług i dostosowuje je do odbiorców szczególnie w usługach o charakterze publicznym (np. administracja). 17

18 6. Technologie informatyczne wspierające ZW Nie można zarządzać efektywnie wiedzą bez stosownych narzędzi i technologii informatycznych szczególnie w organizacjach tam gdzie wiedzy jest dużo. Oczywiście zastosowane rozwiązania powinny być dopasowane do profilu działania danej organizacji. Przykładowo firmy konsultingowe, gdzie dominuje wiedza ukryta, wykorzystują w pierwszej kolejności narzędzia wspomagające jej wymianę (np. narzędzia pracy grupowej) natomiast organizacje gdzie decydującą rolę odgrywa wiedza skodyfikowana nacisk kładą na te technologie, które pozwalają nią wydajniej zarządzać. Wiedza jest zawarta w systemach informatycznych funkcjonujących w danej organizacji. Problem polega na tym, aby zastosować odpowiednie środki techniczne, które pozwolą upoważnionym osobom uzyskać z nich potrzebną wiedzę i to w akceptowalnym czasie. Nie bez znaczenia są technologie, w jakich zostały wykonane systemy informatyczne. Im są one nowsze bazujące na otwartych standardach tym szybciej można dokonać integracji żądanych danych i aplikacji. Wdrażanie systemu ZW dla sektora publicznego wspomagane jest różnymi technikami informatycznymi, których najbardziej istotne elementy są następujące: infrastruktura teletransmisyjna (Intranet, Internet), wykorzystanie nowych technik komunikacyjnych np. VoIP w celu obniżenia kosztów działalności oraz różnych kanałów komunikacji, narzędzia pracy grupowej, narzędzia do inteligentnego wyszukiwania, interfejsy dostępowe oparte na WEB, standardy wymiany informacji np.xml (ang. extensible markup language), technologia J2EE (ang. Java 2 Platform, Enterprise Edition),.NET, bazy danych, systemy statystyczne, hurtownie danych i OLAP (ang. online analytical processing), data mining, systemy ekspertowe, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, techniki służące do integracji danych i aplikacji, mechanizmy bezpieczeństwa np. infrastruktura klucza publicznego (PKI (ang. Public Key Infrastructure)). Dotychczasowe rozwiązania zarządzania wiedza obejmują następujące funkcje: Tab. 5. Implementacja funkcji zarządzania wiedzą [11] Główne funkcje teoretyczne Ujednolicenie standardów formatu przechowywania wiedzy Funkcje elementarne Wprowadzanie wiedzy do systemu w określonym formacie Formatowanie wiedzy z innych Obecny stan rozwiązań informatycznych Podjęto takie próby Podjęto takie próby trudne technicznie rozwój w 18

19 Analiza zasobów wiedzy w skali całej organizacji Pobór wiedzy z zewnętrznych źródeł wiedzy Precyzyjne dystrybuowanie wiedzy do osób zyskujących przyrost wiedzy właściwej z punktu widzenia zarządzania organizacją (ekonomika wiedzy). Optymalizacja zasobów wiedzy w skali organizacji formatów Mechanizmy walidacji zgodności (spójności logicznej) wiedzy Identyfikacja stanu wiedzy i braków wiedzy Identyfikacja wiedzy specyficznej, będącej przewagą konkurencyjną firmy Analiza ekonomicznego aspektu transferu wiedzy Mechanizmy selekcji i organizacji wiedzy organizacji i wiedzy dostępnej z otoczenia organizacji Mechanizmy badania stanu wiedzy pracowników Mechanizmy doprowadzające właściwą wiedzę do właściwych osób (oceniające przydatność wiedzy dla poszczególnych osób) Mechanizmy zwiększania wydajności istniejącej wiedzy organizacji (agregacja wiedzy, porządkowanie i walidacja przyszłości bardzo trudne technicznie, podejrzewam brak rozwiązań z uwagi na brak standardów reprezentacji wiedzy, brak metod analizy zasobów wiedzy. Realizowane są selektywne analizy pod pewnymi, selektywnymi kryteriami z wykorzystaniem hurtowni danych dokonywana, lecz w oparciu o inne niż informatyczne źródła dokonywana, lecz w oparciu o inne niż informatyczne źródła dokonywany, lecz mało uporządkowany dokonywana lecz bez sprawdzonych, wartościowych metodyk dokonywana fragmentarycznie z uwagi na brak narzędzi do prawidłowej oceny wiedzy pracownika trudne i kosztochłonne utrudnienia spowodowane brakiem ustalonych formatów wiedzy pomimo istnienia narzędzi oceny stanu wiedzy z uwagi na brak formatu wiedzy niemiarodajne brak obiektywnych mechanizmów zestawiających zapotrzebowanie z posiadaną przez organizację wiedzą prawdopodobnie istnieją mechanizmy porządkowania i walidacji wiedzy 19

20 wiedzy) Mechanizmy symulacji proponowanych rozwiązań Stosowane w systemach opartych o sztuczną inteligencję. Niestosowane w klasycznie rozumianych systemach ZW. Kluczowym zagadnieniem wydaje się wypracowanie standardów zapisu wiedzy. Następnie zastosowanie systemów wspomagania decyzji, które zapewnią wybór najlepszych rozwiązań na bazie modeli matematycznych, zastosowanie systemów inteligentnych oraz integracja danych i aplikacji (rys. 14). rys. 14. Integracja danych i aplikacji w urzędzie Interesująca jest inicjatywa Unii Europejskiej popierająca rozwiązania bazujące na systemach open source (np. Linux i inne) w rozwiązaniach dla e-governmentu. Wiele urzędów w Europie Zachodniej stosuje takie technologie IT co w dużym stopniu uniezależnia je od monopolu firm komercyjnych głównie Microsoftu a i również powoduje znacznie obniżanie kosztów implementacji systemów. Jeżeli zarządzanie wiedzą ma być efektywne to urzędy powinny być połączone ze sobą infrastrukturą teletransmisyjną, co jest warunkiem koniecznym osiągnięcia interoperacyjności pomiędzy nimi. Ten problem dostrzega UE, która w przedstawiła następujący harmonogram. 20

21 Tab. 6. Harmonogram osiągnięcia interoperacyjności [3] Instytucja Średni horyzont czasowy (2005) Administracja publiczna Jeszcze nie osiągnięto interoperacyjności aplikacji, choć położono duży nacisk na dobre pilotowe instalacje egovernmentu Semantyczna interoperacyjność zaczyna się pojawiać w najbardziej zaawansowanych agencjach w obszarze płatności i egovernmentu Użytkownicy (mieszkańcy, biznes) Badacze Mieszkańcy potrzebują dostępu do usług na bazie różnych technologii dostępowych, istnieje potrzeba integracji różnych interfejsów po stronie urzędu Biznes oczekuje, aby usługi dostarczane do firm były realizowane elektroniczne Interoperacyjność aplikacji poprzez usługi webowe jest jeszcze do rozwiązania w ten sposób aby uzyskać rzeczywiste system nadające się do zastosowania w egovernmencie Długi horyzont czasowy (2010) Modelowanie procesów zachodzących w urzędach uznane zostaje jako kluczowe i powinno być wykonane przed zaprojektowanie usług elektronicznych w urzędzie Barierą wdrożenia egovernmentu pozostają kwestie kulturowe, prawne i organizacyjne Osiągnięcie efektywności aplikacji i semantycznej interoperacyjności w relacjach B2G (ang. Bussines to Government) Ontologie wzmocnią interoperacyjność szczególnie, gdy będą zastosowane w dużej skali Kiedy zostanie osiągnięta interoperacyjność semantyczna i aplikacji wysiłki badaczy będą kierowane w stronę automatycznego przekształcenia z istniejących platform do platform zapewniających interoperacyjnośc technologiczną, która 21

22 Organizacje standaryzujące Dostawcy rozwiązań Standardy webo-we. Jeszcze są tworzone translatory XML przez organizację W3C Duży nacisk jest kładziony na bezpieczeństwo Semantyczny Web i ontologie zaczynają odgrywać coraz większą rolę Następuje unifikacja języków modelowania przedsiębiorstw, co może przyspieszyć prace nad modelowaniem interfejsów wymiany danych pomiędzy organizacjami Są zaangażowani w tworzenie kompleksowych rozwiązań realizacji usług elektronicznych dla różnych urzędów zapewni pożądane rozwiązania dla egovernmentu Organizacje standaryzujące zagwarantują stosowne ramy dla zapewnienia postępu technologicznego i interoperacyjności pomiędzy różnymi rozwiązaniami technologicznymi Pomogą administracjom budować ich własne ontologie Dobre wzorce rozwiązań umożliwią szybkie wdrożenie technologii egovernementu w urzędach różnego szczebla przy znacznej redukcji kosztów 7. Narzędzia Do najczęściej stosowanych narzędzi informatycznych do zarządzania wiedzą można zaliczyć: Internet/ Intranet/ Extranet, telekonferencje, wideokonferencje, e-edukację, portale korporacyjne, systemy pracy grupowej (systemy zarządzania dokumentami i obiegu pracy, poczta elektroniczna). 22

23 Internetem posługuję się już duża część społeczeństwa w celu wyszukania informacji zgromadzonych na serwerach na całym świecie. Kiedy zasoby dotyczą danej organizacji to mówimy o sieci Intranet. Natomiast, gdy te zasoby udostępnimy wybrany użytkownikom zewnętrznym to mówimy o sieci Extranet. Telekonferencje i wideokonferencje dają możliwość równoczesnego, on-line, prowadzenie rozmów, prezentowania obrazów przez kilka osób. Ten sposób komunikacji jest często stosowane w organizacjach, których oddziały są zlokalizowanych w odległych miejscach ponieważ jest tańszy i szybszy od klasycznych konferencji. E-edukacja umożliwia pozyskiwanie wiedzy poprzez sieć komputerową. Użytkownik korzystając z komputera osobistego łączy się z serwerem skąd pobiera materiały edukacyjne. Sprawdzenie i utrwalenie wiedzy odbywa się poprzez rozwiązywanie testów komputerowych. Zaletą takiej formy edukacji jest możliwość korzystania z systemu wtedy, gdy dysponujemy czasem. Dostępnych jest kilkanaście rozwiązań zarówno firmowych jak i z grupy open sources (np. Moodle). Najbardziej typowe oprogramowanie dla zdalnej platformy edukacyjnej klasy LMS (ang. Learning Management System) to: Modle (www.modle.org), R5 Generation (www.r5vision.com), Oralce I-learning (www.oracle.com), Blackboard learning (www.blackboard.com). Ogólny model platformy do zdalnej edukacji przedstawia rys. 15. rys. 15. Model platformy do zdalnej edukacji Forma e-edukacji jest wykorzystywana zarówno przez szkoły wyższe jak i też przedsiębiorstwa. Zasadnicze jej zalety to: możliwość przeszkolenia pracowników bez konieczności ich odrywania od bieżących obowiązków, elastyczna ścieżka nauczania, 23

24 tempo nauczania dopasowane do studenta, bieżące monitorowanie postępów w nauczaniu. Portal korporacyjny łączy informacje z różnych źródeł i prezentuje je w dogodnej dla odbiorców postaci. Do tego celu wykorzystuje serwer WWW, sieć transmisyjną oraz komputer klienta wyposażony w przeglądarkę. Ten sposób komunikacji i prezentacji jest spójny i jednorodny dla wszystkich pracowników. Portal może być zintegrowany z różnymi systemami np. z systemem obiegu i zarządzania dokumentami. Systemy pracy grupowej umożliwiają elektroniczną wymianę informacji i dokumentów, wspólny dostęp pracowników do tych samych zasobów komputerowych firmy (np. poczta elektroniczna, bazy danych). Zaawansowaną formą pracy grupowej jest zastosowanie komputerowego systemu obieg dokumentów i postępowanie zgodnie z procesami pracy. Wejściowy dokument jest skanowany a następnie w postaci elektronicznej dociera do kompetentnych działów i osób. Typowy system elektronicznego obiegu dokumentów umożliwia: skanowanie i rejestrację dokumentów i spraw, elektroniczne kierowanie dokumentów i spraw do odpowiednich działów, śledzenie etapów załatwiania spraw i dokumentów, łączenie dokumentów i spraw. System pozwala na dynamiczne uzyskanie informacji, na jakim etapie jest załatwiana każda sprawa. Dodatkowymi korzyściami z jego stosowania są następujące: skrócenie czasu obsługi spraw, utworzenie repozytorium dokumentów, nie sposób jest zgubić dokumenty, zwiększenie bezpieczeństwa informacji w organizacji, szybsze wyszukiwanie dokumentów i podejmowanie decyzji, uporządkowany obieg dokumentów, kontrola wydawanych decyzji. Wyżej wymienione rozwiązania umożliwiają pozyskiwanie wiedzy oraz jej współdzielenie pomiędzy zainteresowanymi osobami i organizacjami. 7.1 Zarządzanie treścią System zarządzania treścią (ang.content Management System) zawiera aplikacje, które pozwalają na aktualizację i rozbudowę portali informacyjnych. Do aktualizacji informacji są wykorzystywane formularze a tym samym następuje oddzielenie samej zawartość treści od jej prezentacji. System wyposażony jest w procedury sprawdzające i zatwierdzające zanim materiał zostanie udostępniony na serwerze WWW. Ogólny schemat takiego systemu została przedstawiona poniżej (rys. 16). 24

25 rys. 16. Podstawowy model systemu zarządzania treścią Pojęcie treść może obejmować: treść, grafikę, menu pokazujące się na ekranie komputera, zawartość baz danych, formaty, opisy, metadane, sposoby organizacji treści i dostępu do niej (słowniki, indeksy, klasyfikacje, katalogi). Powiązanie różnych obszarów tematycznych z zarządzaniem treścią przedstawia rys

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Monitorowanie osób starszych i projekt EDFAS Praca nr 06300048 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informatyka w zarządzaniu

Informatyka w zarządzaniu Informatyka w zarządzaniu Redakcja naukowa Andrzej Marciniak Mikołaj Morzy Konferencje naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne: IX edycja Sejmiku Młodych Informatyków XVI edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 W numerze: Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 e-pomorze Edwin Bendyk ICT wojna globalnych trendów 6 Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary Informatyzacja kierunek dla Polski 10 Dr inż. Olaf Gajl Bariery

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo