Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja"

Transkrypt

1 The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

2

3 Wydanie polskie Opracowanie polskie podręcznika zrealizowano w ramach projektu SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Tarnów, wrzesień 2007

4 Przewodnik został opracowany przez: - Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektów IANIS - Sieć Akcji Innowacyjnych na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego finansowanych ze środków Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej. Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów, ul. Krakowska 11a Tel , fax Tłumaczenie: ISC s.c. Redakcja techniczna: Agnieszka Stępniewska Projekt graficzny/skład i łamanie: Studio Pirus MTL Uwaga: Pomimo starań włożonych w przygotowanie niniejszego podręcznika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub straty wynikające z zastosowania zawartych w nim zaleceń. W zdecydowanej większości kwestii Czytelnik musi uwzględniać lokalny kontekst, w którym będą wdrażane zalecenia lub rady i pamiętać, że czyni to na własną odpowiedzialność. 2

5 Spis treści Słowo wstępne... 4 Przedmowa... 5 CZĘŚĆ I Przegląd e-administracji... 7 Czym jest?... 7 Rola regionów w e-administracji... 9 Zrównoważenie scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów e-administracji Wyzwanie koordynacji i interoperacyjności CZĘŚĆ II Doświadczenia z regionów UE Interoperacyjność e-administracji w specyficznych domenach tematycznych E-umiejętności E-usługi Podejście wielokanałowe i rola łączności szerokopasmowej E-uczestnictwo Samoocena CZĘŚĆ III Wpływ e-administracji i jej aspekty finansowe E-administracja dla efektywnej administracji E-administracja dla skutecznej administracji E-administracja dla dobrych rządów CZĘŚĆ IV Europejskie koncepcje i scenariusze e-administracji Ramy polityki e-administracji UE Unijna koncepcja e-administracji Przeszłe, obecne i przyszłe czynniki innowacyjności e-administracji Kontekst przyszłego rozwoju e-administracji Tendencje społeczne Tendencje technologiczne Tendencje w sektorze publicznym Europejskie obszary kulturowe CZĘŚĆ V Wnioski, nabyte doświadczenia i zalecenia Dobre praktyki we wdrażaniu e-administracji Załącznik I Przegląd studiów przypadk e-administracji Załącznik II Czy zmierzamy ku bardziej uczestniczącej demokracji reprezentatywnej?

6 Słowo wstępne Niniejszy Podręcznik dobrych praktyk regionalnych jest jednym z sześciu podręczników opracowanych w ramach programu IANIS+ ( ) współfinansowanego przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej. IANIS+ to program budowy sieci społeczeństwa informacyjnego w ramach Działań innowacyjnych funduszy strukturalnych i stanowi on kontynuację wcześniejszego programu IANIS ( ). W ramach IANIS powstało dziesięć podręczników dobrych praktyk, które zostały na ogół dobrze przyjęte i nadal są dostępne w formacie PDF w Centrum Kompetencji w eregion Hub (www. ianis.net). Podczas przygotowań i negocjacji programu pracy IANIS+, planowanie szeregu kolejnych podręczników regionalnych dobrych praktyk było zatem uzasadnione. Metody pracy IANIS+ różniły się od metod IANIS głównie pod dwoma względami. Po pierwsze, na życzenie Komisji, IANIS+ zawsze koncentrował się na projektach społeczeństwa informacyjnego (a nie na programach czy strategiach regionalnych), przez co perspektywa wspomnianych sześciu podręczników jest węższa w porównaniu z podręcznikami opracowanymi przez IANIS. Po drugie, ważnym nowym elementem programu pracy IANIS+ (w porównaniu z poprzednim programem) było stworzenie i funkcjonowanie sześciu tematycznych grup roboczych. Ich zadaniem było zebranie i wymiana doświadczeń projektów regionalnych w konkretnym obszarze oraz opracowanie kolejnych podręczników. Każdą grupę prowadzili i motywowali przewodniczący, którym jesteśmy winni wdzięczność i uznanie za ich ciężką pracę i wytrwałość. Każda grupa robocza odbyła co najmniej cztery spotkania, choć większość prac odbywała się w trybie wirtualnym. Bez wysiłków i wkładu głównych członków każdej z grup podręczniki te nie powstałyby. Pragniemy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w ich powstanie, a szczególnie autorom studiów przypadku, współautorom i/lub redaktorom podręczników. Podręczniki te w pierwszej wersji zostały opublikowane on-line na początku tego roku, zaprezentowane i przedyskutowane na Dorocznej Konferencji IANIS+ (Bilbao, Hiszpania, czerwca 2007), a następnie zmodyfikowane i uaktualnione w ten sposób powstała niniejsza ostateczna wersja. Mamy nadzieję, że podręczniki naświetlą zagadnienie rozwoju regionalnego społeczeństwa informacyjnego i że poruszone kwestie, zaproponowane rozwiązania i wnioski w nich przedstawione okażą się użyteczne dla innych w obliczu różnych sytuacji, co pozwoli uniknąć ponownego odnajdywania koła! Jak zwykle zalecamy ostrożność we wdrażaniu pomysłów zaczerpniętych z doświadczeń pojedynczego projektu w danym regionie. Podręczniki te proponują, sugerują, rekomendują i przedstawiają przykłady rozwiązań i wnioski ale są to wyłącznie propozycje i rekomendacje. Czytelnik powinien wybrać odpowiednie treści i dostosować je do własnej sytuacji. Niemal równie ważna jest różnorodność metod reprezentowanych przez projekty i doświadczenia, na których bazują te podręczniki. 4 Gareth Hughes Dyrektor projektu, IANIS+

7 Przedmowa Partnerzy regionalni uczą się, jak współpracować, wymieniać poglądy, doświadczenia i wiedzę, nie tracąc przewagi konkurencyjnej. Niniejszy podręcznik odzwierciedla pewien poziom zrozumienia tego, w jaki sposób i co można uznać za dobrą praktykę w dziedzinie e-administracji. Jako członek, a później Przewodnicząca grupy roboczej e-administracji projektu IANIS+, miałam możliwość spotkania się z kolegami z różnych części Europy, pochodzącymi z terytoriów o bardzo zróżnicowanych korzeniach kulturowych, historii i poziomie zaawansowania gospodarczego. Różnice te ubarwiły i ożywiły nasze posiedzenia i debaty na temat poszczególnych aspektów e-administracji, mogliśmy więc lepiej zrozumieć trudności i sukcesy regionów rozszerzonej Europy. Z myślą o nowym podręczniku kolejnych dobrych praktyk w e-administracji, grupa autorów Irina Zálišová (CZ) i Jeremy Millard (DK), wspierana przez Daniela van Lerberghea (BE) starała się uwzględnić przesłanki przedstawicieli regionów dotyczące ich potrzeby lepszego zrozumienia specyficznych aspektów kompleksowej platformy e-administracji, jak również mieć na uwadze ich radę, by przemawiać językiem praktycznym. Szczególne podziękowania należą się najbardziej aktywnym regionom grupy roboczej e-administracji: Bremie (Niemcy), okręgowi Karelii Północnej (Finlandia), Västernorrland (Szwecja), Lot et Garonne (Francja), miastu Tampere (Finlandia), Madrytowi (Hiszpania), Małopolsce (Polska), Blekinge (Szwecja), regionowi Walonii (Belgia), Vysočinie (Republika Czeska), Sardynii (Włochy) i Yorkshire (Zjednoczone Królestwo). Oczywistym jest, iż celem niniejszej publikacji nie jest dostarczenie kompleksowego podręcznika w sprawie e-administracji, lecz próba podsumowania korzyści regionalnych wynikających z pomyślnego wdrożenia e-administracji, poruszenia najbardziej aktualnych tematów (koniecznych, ale dotąd nierozstrzygniętych) dla przyszłych debat i polityki regionalnej. Niniejszy podręcznik koncentruje się na niektórych z nich, a zwłaszcza na: Zmianie organizacyjnej w regionach europejskich Lokalnych i regionalnych e-usługach przeciwstawionych usługom ogólnoeuropejskiej e-administracji Zmianie przedmiotu zainteresowania e-administracji na e-uczestnictwo i e-demokrację Wymianie doświadczeń praktycznych w dziedzinie e-administracji w odniesieniu do zarządzania regionalnego Wpływie oraz wartości publicznej projektów e-administracji (dochód z inwestycji i wartość publiczna) Przyszłości e-administracji europejskiej. Dobór ten nie oznacza, iż pozostałe zagadnienia są mniej istotne, ale te wspomniane okazały się owym czasie najpilniejsze. Irina Zálišová Przewodnicząca grupy roboczej e-administracji 5

8 CZĘŚĆ I. 6

9 Przegląd e-administracji Czym jest? We wrześniu 2003 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie roli e-administracji w przyszłości Europy 1, w którym podkreślono znaczenie e-administracji dla osiągnięcia światowej klasy administracji publicznej, świadczenia nowych i lepszych usług dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw oraz zapewnienia istotnych osiągnięć ekonomicznych w Europie. E-administrację zdefiniowano jako wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej w powiązaniu ze zmianą organizacyjną oraz nowymi umiejętnościami w celu udoskonalenia usług publicznych i procesów demokratycznych oraz wzmocnienia wsparcia dla polityki publicznej. E-administrację uznano za czynnik umożliwiający realizację lepszej i skuteczniejszej administracji, poprzez doskonalenie rozwoju i wdrożenia polityki publicznej oraz wsparcie sektora publicznego w sprostaniu sprzecznym żądaniom świadczenia większej liczby lepszych usług przy mniejszych zasobach. W komunikacie pojawiła się także definicja e-administracji jako umożliwiającej sektorowi publicznemu podtrzymanie i wzmocnienie dobrego sprawowania rządów w społeczeństwie opartym na wiedzy. Jej nadrzędnym celem jest modernizacja i innowacja w sektorze publicznym, co wiąże się z powstaniem: Otwartego i przejrzystego sektora publicznego rządów zrozumiałych i wiarygodnych dla obywateli, otwartych na demokratyczne zaangażowanie i kontrolę Sektora publicznego służącego wszystkim globalny sektor publiczny zorientowany na użytkownika, nie wykluczający nikogo pod względem możliwości dostarczenia usług oraz szanujący każdego jako jednostkę poprzez świadczenie usług spersonalizowanych Produktywnego sektora publicznego, który zapewnia optymalne korzyści w stosunku do nakładów poniesionych przez podatników oznacza to, że mniej czasu marnuje się na stanie w kolejkach, następuje znaczące ograniczenie błędów, a funkcje sprawowane przez urzędników służby cywilnej mogą przynosić większą satysfakcję. W kategoriach polityki powyższe założenia można przełożyć na trzy główne cele polityczne, do których realizacji może przyczynić się ICT (lub ) i z których każdy charakteryzuje się odrębnym poglądem na to, kto jest użytkownikiem, a zatem na relację administracji względem użytkownika, napotykając przy tym różnego typu sprzeczności lub wyzwania polityczne 2 : 1. Poszukiwanie oszczędności: skuteczne, dynamiczne, uwarunkowane produktywnością, innowacyjne i istotne dla instytucji finansowych, gdzie: użytkownika postrzega się jako podatnika wyzwanie polityczne polega na tym, jak dać więcej za mniej 2. Poszukiwanie wysokiej jakości usług: wytwarzanie i świadczenie skutecznych, interaktywnych, ukierunkowanych na użytkownika, innowacyjnych, spersonalizowanych, 1 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Rola e-administracji w przyszłości Europy, Bruksela 2003, COM (2003) 567, wersja ostateczna. 2 J. Millard, J. Shahin, R. Warren, C. Leitner, Towards the egovernment vision for EU in 2010: research policy challenges, dla Instytutu Perspektywicznych Badań Technologicznych, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna, Wspólne Centrum Badawcze, Sewilla

10 globalnych usług maksymalizujących zaspokojenie potrzeb użytkownika i bezpieczeństwo, gdzie: użytkownika postrzega się jako konsumenta/klienta, ale usługi świadczy się wszystkim w oparciu o potrzebę, a nie tylko (lub również) żądanie wyzwanie polityczne polega na tym, w jaki sposób zadośćuczynić zarówno konieczności, jak i potrzebie oraz w jaki sposób je zrównoważyć, uwzględniając przy tym fakt, że rynek najprawdopodobniej nie zagwarantuje podstawowego mechanizmu ustalania świadczenia usług bez wątpienia oznacza to wypracowanie metody uporania się przez administrację z faktem, iż w przeciwieństwie do sektora prywatnego nie może wybierać sobie klientów 3. Poszukiwanie dobrych rządów i dobrej polityki: otwartej, przejrzystej, wiarygodnej, elastycznej, uczestniczącej, demokratycznej, gdzie: użytkownika postrzega się jako obywatela i wyborcę Istnieją dwa wyzwania polityczne: jak zrównoważyć otwartość z prawem do prywatności (zarówno urzędników służby cywilnej, jak i użytkowników) oraz jak zrównoważyć niewątpliwie niemożliwe do pogodzenia interesy poszczególnych uczestników społeczeństwa (to ostatnie to oczywiście domena polityki, ale ma także wpływ na funkcjonowanie administracji w sferze pozapolitycznej). To te trzy role (a być może i więcej) użytkownika odróżniają administrację od sektora prywatnego, który na ogół postrzega użytkownika wyłącznie jako klienta. Administracja jest zatem złożona, musi sprostać szerokiej gamie trudnych problemów oraz wykonywać złożone zadania w obliczu skomplikowanych okoliczności. Ma też do czynienia z wieloaspektowymi i niejednokrotnie sprzecznymi celami polityki, takimi jak jednoczesne promowanie wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, globalności, demokracji, jakości życia, obywatelstwa, zaufania, ciągłości, stabilizacji oraz powszechnych praw człowieka. E-administrację należy uznać jako narzędzie wspomagania administracji w osiąganiu powyższych celów, a nie jako samodzielne rozwiązanie. Jak w 2002 r powiedział wysłannik Wielkiej Brytanii, Alan Mather, e-administrację należy postrzegać tak samo, jak administrację, ale jako tańszą i lepszą. 8

11 Rola regionów w e-administracji Często obserwuje się pomijanie wymiaru regionalnego oraz wkładu regionów w rozwój e-administracji przez decydentów krajowych i sektorowych, którzy postrzegają zmiany wprowadzane przez społeczeństwo oparte na wiedzy w kategoriach pozaprzestrzennych. Jednak istnieje wiele dowodów potwierdzających podstawową rolę społeczności lokalnych i regionów w tym zakresie. Ponieważ globalizacja i efekty wdrażania ICT dotykają nas wszystkich, bez względu na to, gdzie mieszkamy, powodują one również restrukturyzację i przekształcenie regionów, choć na różne sposoby i niejednokrotnie z wysoce zróżnicowanymi wynikami. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Wcześniej takie zasoby, jak lokalizacja, surowce i bliskość rynków były czynnikami decydującymi o dobrobycie regionalnym. Natomiast w gospodarce cyfrowej nadrzędnym czynnikiem wzrostu jest wiedza, kreatywność i innowacja oparta na lokalnym rozwoju zasobów ludzkich i struktur instytucjonalnych. Sektor publiczny często odgrywa zasadniczą rolę w rozwijaniu tych zasobów. Lokalizacja jest zatem nadal ważna, ale obecnie o wiele więcej zależy od tego, w jaki sposób zasoby lokalne (istniejące i potencjalne) są postrzegane i wykorzystywane przez podmioty publiczne, prywatne i obywatelskie, ale również od tego, czy administracja i przedsiębiorstwa myślą i działają jednocześnie lokalnie i globalnie. Lokalnie, ponieważ najistotniejsze zasoby, takie jak ludzie i instytucje, mają w dużej mierze wymiar lokalny, a globalnie, ponieważ konkurencja, handel i inwestycje mają dziś wymiar o charakterze globalnym. Tak naprawdę to nowe rodzaje wzajemnego oddziaływania w skali lokalnej i globalnej, w tym także rola ICT, składają się na nową platformę regionalną. W rzeczywistości różnice regionalne pozostają głównym źródłem przewagi konkurencyjnej, ale wymiar regionalny niesie ze sobą również poczucie miejsca i przynależności, niezbędne dla spójności społecznej i gospodarczej oraz stabilizacji w zglobalizowanym świecie. Odzwierciedla to podstawowy wkład regionów w społeczeństwo informacyjne jako bliźniaczych podwalin ciągłości i zróżnicowania, które są niezbędne dla innowacji, dobrobytu oraz poprawy jakości życia. Tożsamość regionalna oraz jej terytorialny wyraz poprzez integrację zasobów i właściwości ekonomicznych, politycznych, środowiskowych, społecznych i kulturowych, leży u podstaw nowego regionalnego myślenia w społeczeństwie informacyjnym 3. Badanie z 2003 r. dotyczące podaży i popytu na e-administrację 4 wykazało, że najbardziej koncentrowano się i w pierwszym rzędzie uruchomiono usługi świadczone przez scentralizowane agencje krajowe. Dla przykładu, podatek dochodowy generalnie mieści się w zakresie odpowiedzialności scentralizowanego urzędu podatkowego. Istnieje możliwość jego regulowania on-line za pomocą jednej aplikacji odpowiedniej dla wszystkich podatnikówi cieszy się ona największą popularnością spośród wszystkich usług e-administracji. Inne usługi koordynowane centralnie, które charakteryzują się właściwą reprezentacją, to poszukiwanie pracy, VAT, podatek od osób prawnych oraz deklaracje celne. Z drugiej strony, o wiele słabiej przygotowane są usługi świadczone przez agencje zdecentralizowane i/lub regionalne/lokalne. W tym przypadku niektórzy usługodawcy lokalni mogą dysponować właściwymi systemami on-line, ale niejednokrotnie są one obarczone problemami z interoperacyjnością między agencjami z uwagi na brak normy lub otwartych platform technicznych, odmienne struktury organizacyjne oraz niekompatybilne procesy. Pomimo tej niewystarczającej reprezentacji usług e-administracji regionalnej, badania opinii użytkowników jasno wskazują, że istnieje większe zapotrzebowanie na informacje i usługi dotyczące lokalnej administracji publicznej oraz społeczności lokalnych, a nie scentralizowane systemy krajowe 5. 3 J. Miliard, Rozwój regionalny i spójność w europejskim społeczeństwie informacyjnym przegląd, przygotowany jako część projektu badawczego Best eeurope Practice w ramach Piątego Programu Ramowego IST, 2002, 4 J. Miliard, e-usługi publiczne w Europie: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ustalenia z badania oraz nowe wyzwania, przygotowane dla Instytutu Badania Technologii Przyszłości (IPTS), Sewilla Dostępne na: about/socio-eco.htm i 5 SIBIS, Benchmarking e-government in Europe and the US, 2003, 9

12 Ostatnio skuteczne świadczenie usług e-administracji, zwłaszcza postrzegane z perspektywy integracji i spójności społecznej, w dużej mierze jest uzależnione od skoordynowanej ingerencji sfery publicznej na różnych szczeblach (europejskim, krajowym, regionalnym, lokalnym), natomiast powodzenie tych strategii zależy głównie od podejścia kontekstowego, które dociera do grup docelowych w ich otoczeniu geograficznym, społecznym i kulturowym 6. Inicjatywy e-administracji regionalnej odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju regionalnym, w szczególności gwarantując właściwą politykę i usługi odpowiadające specyficznym właściwościom każdego regionu. Można zaobserwować pojawienie się nowej zasady polegającej na tym, że usługi rutynowe, możliwe do ujednolicenia i obejmujące wiele danych, wymagające przy tym informacji pozyskiwanych i koordynowanych z wieloma agencjami, a nie z konkretnym organem lokalnym, muszą być interoperacyjne, zaś odpowiedzialność za nie, a nawet ich świadczenie, można scentralizować. Z drugiej strony, świadczenia usług typu front-end (uwzględniających lokalne potrzeby i lokalnych użytkowników) nie można scentralizować ani zestandaryzować głównie dlatego, że należy je dopasować do specyficznych potrzeb konkretnych miejsc w określonym czasie. A zatem, poszczególne władze lokalne i regionalne muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za lokalne dostosowanie oraz świadczenie usług, ponieważ standaryzacja tych usług (lub ich elementów) jest bardziej efektywna i skuteczna, niezależnie od tego, czy są one zlokalizowane w obszarze, za który odpowiedzialność ponosi administracja centralna, czy władze lokalne/regionalne. Jest to część wspólnego podejścia rządowego, uwzględniającego pełną perspektywę administracyjną, z jednoczesną koncentracją na użytkowniku lokalnym. Zrównoważenie scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów e-administracji Główne wyzwanie dla władz regionalnych działających w systemach krajowych oraz władz lokalnych działających w ramach systemów regionalnych polega na znalezieniu właściwej równowagi między centralizacją i decentralizacją nie tylko usług, ale także uprawnień i podejmowania decyzji. Z jednej strony, regiony dysponują niezbędną wiedzą i mogą korzystać z lokalnych zasobów, entuzjazmu i zaangażowania, opracowywać i oferować usługi administracji dostosowane do potrzeb o wiele lepiej niż administracja centralna. A może to być niezwykle istotne zwłaszcza w słabiej rozwiniętych lub bardziej peryferyjnych regionach, gdzie rola sektora publicznego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest prawdopodobnie bardziej interwencyjna, aniżeli tylko wspierająca. Z drugiej strony, jeżeli nie nastąpi koordynowanie i racjonalizacja w regionach, istnieje poważne niebezpieczeństwo powielenia zasobów, braku interoperacyjnych i wspólnych usług oraz masowych problemów wynikających z wysoce zróżnicowanych standardów usług w poszczególnych miejscach 7. 6 Komisja Europejska, einclusion Revisited: the Local Dimension of the Information Society, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, SEC (2005) 206, s. 27, 7 Londyńskie prezentacje think-tank: demos.co.uk, dostępne Jednak ważniejszy od (ścisłego podtrzymywania) szerszych standardów może być fakt, iż usługi publiczne docierają do zwykłych ludzi i stanowią dokładną odpowiedź na to, czego oni potrzebują na szczeblu lokalnym. W wielu państwach członkowskich władze lokalne korzystają ze znacznej uznaniowości podatkowej. Loterię kodu pocztowego obszarów ustalających własne priorytety można zniwelować na szczeblu krajowym za pomocą redystrybuowanych dotacji na podtrzymanie minimalnych poziomów usług oraz zrównoważenie zasobów między bogatymi i ubogimi obszarami, chociaż ten system może być trudny do rozszerzenia na sektor obywatelski i wspólnotowy. Głównym zadaniem stojącym przed każdym z regionów jest zatem wybór priorytetów przewyższających to minimum oraz tolerowanie różnorodności. Jednak bez przekazania

13 uprawnień oraz środków pieniężnych, które za nimi stoją, wybór ten w praktyce nie ma znaczenia. Przede wszystkim istnieje potrzeba równoważenia sektora publicznego, znalezienia złotego środka między zaletami i wadami systemów scentralizowanych i zdecentralizowanych (oba z nich są wspomagane przez ICT) oraz wypracowanie porozumienia w sprawie tej równowagi. Centralizacja promuje minimalne standardy, prostotę i efektywność, natomiast decentralizacja propaguje wrażliwość na potrzeby, użyteczność i zróżnicowanie. (E)-administracja ukonstytuowana w sieć zmierza ku osiągnięciu równowagi między zaletami i wadami centralizacji oraz decentralizacji w określonym czasie, miejscu i kontekście. (Patrz poniższa tabela). Zalety i wady scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów (e)-administracji Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Zalety Równowaga Wady SCENTRALIZOWANE/NA DUŻĄ SKALĘ Analogia nakazowa/odgórna/porządek Gwarantuje minimalne standardy Ramy ustaw, norm i odwołań Demokracja na dużą skalę, bardziej Gwarantuje spójność i na szeroką skalę Promuje powiązania i pozytywne efekty zewnętrzne Wspólnota Gwarantuje prostotę i pewność Gwarantuje koordynację Gwarantuje skuteczność i wymianę Długoterminowe planowanie, strategiczny, szeroki wpływ Wzajemność Równość i sprawiedliwość usług Promuje zdolność kontroli i właściwy proces Niskie koszty koordynacji Ogranicza chaos Biurokratyczna, zestandaryzowana, jednolita Trudna do osiągnięcia Niewrażliwa i nie Jedna wielkość odpowiednia dla wszystkich Nadmierna sztywność i brak elastyczności Wyklucza małą skalę i lokalne potrzeby Zbyt uproszczona by być skuteczną Równowaga ZDECENTRALIZOWANE /ROZPROSZONE / NA MAŁĄ SKALĘ Analogia rynkowa/oddolna/chaos Uwzględnia lokalne potrzeby i wybory Promuje autonomię i delegowanie obowiązków Różnorodność i pluralizm Promuje innowację i kreatywność Demokracja na skalę społeczności Gwarantuje spójność i integrację na szczeblu lokalnym Planowanie krótkoterminowe, taktyczny, ukierunkowany wpływ Pomocniczość Elastyczna, reagująca na potrzeby Wiarygodna Odpowiedzialna Lokalne folwarki Zmienne standardy minimalne i poziomy usług Może powodować ujemne skutki zewnętrzne wywierające szkodliwy wpływ na inne obszary lub grupy Izolacyjna Wykazuje tendencję do chaotyczności Może być złożona i powodować niepewność Może powodować wykluczenie z uwagi na zmienne standardy Zaburzony układ sił Brak przejrzystości 11

14 Wyzwanie koordynacji i interoperacyjności Łączenie scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów e-administracji wymaga ukonstytuowania sieci, wielopoziomowej e-administracji i podejścia do świadczenia usług między poszczególnymi szczeblami tak, aby możliwe było uzupełnianie właściwych dla nich ról. Należy wykorzystywać odmienne mechanizmy koordynacyjne w zależności od tego, na którym szczeblu spoczywa odpowiedzialność za rozwój e-administracji czy to na centralnym, czy na poszczególnych departamentach, szczeblu regionalnym itp. Poniżej pokazano przykład schematycznego modelu federacyjnej i skoordynowanej sieci, ilustrujący typowe szczeble oraz potrzebę koordynacji w ramach poszczególnych szczebli i pomiędzy nimi 8 : koordynacja europejska koordynacja krajowa koordynacja krajowa koordynacja lokalna / regionalna A B C D E... agencje władza lokalna 8 Sugerowane przez Herberta Kubicka, Institut für Informationsmanagement GmbH, Uniwersytet Brema, 2004, jako część wniosku w sprawie badań nad interoperacyjnością dla Komisji Europejskiej. 12 Na najniższym szczeblu lokalnym lub regionalnym powiązanie sieciowe między usługami lub etapami usług można zazwyczaj osiągnąć za pomocą projektów współpracy oraz porozumień między zaangażowanymi stronami. Inna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osiąga się powiązanie sieciowe usług, które niejednokrotnie różne agencje o odmiennych jurysdykcjach geograficznych oferują na poziomie ogólnonarodowym. Często istnieje już pewna koordynacja kwestii prawnych i organizacyjnych, którą można rozszerzyć na aspekty techniczne. Jednak przypadek, w którym zintegrowane rozwiązanie lokalne lub regionalne ma być przekazane innym regionom jest znacznie bardziej złożony i trudniejszy. Można przyjąć, że przekazanie jest łatwiejsze, jeśli rozwiązanie lokalne pasuje do standardów krajowych i/lub jest wbudowane w inicjatywę krajową z pewnymi mechanizmami koordynacji między regionami lub lokalnymi organami administracji. To z kolei powinno być kompatybilne z inicjatywami europejskimi ukierunkowanymi na umożliwienie świadczenia usług o zasięgu ogólnoeuropejskim.

15 Podstawowe znaczenie w sektorze publicznym w każdym państwie członkowskim oraz na szczeblu UE mają kwestie jurysdykcji. Sieciowy model usług e-administracji wykorzystujących usługi współdzielone oraz aplikacje oparte na podejściu modułowym Podręcznik dobrych praktyk regionalnych ZDECENTRALIZOWANE dostosowane w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom oraz wizerunkowi każdego z ośrodków miejskich dostosowana witryna internetowa ośrodka miejskiego dostosowana witryna internetowa ośrodka miejskiego dostosowana witryna internetowa ośrodka miejskiego USŁUGI I APLIKACJE WSPÓŁDZIELONE można je wdrożyć w środowiska graficzne witryny internetowej, przy czym podstawowa aplikacja jest zazwyczaj uruchamiana na serwerze centralnym Modułowe (elementy składowe) dla usług sieciowych typu front-end oraz świadczenia usług infrastruktura cyfrowa (np. podpis elektroniczny) SCENTRALIZOWANE funkcjonalności back-office oraz bazy danych wszystkich ośrodków miejskich na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym Zagadnienia te wiążą się z różnorodnymi strukturami instytucjonalnymi i organizacyjnymi, podziałem kompetencji, faktycznymi ramami prawnymi oraz względnymi uprawnieniami i podejmowaniem decyzji. W praktyce, koordynacja i łączenie w sieć zaczyna się od wymiany usług i aplikacji między agencjami i regionami, na przykład zorganizowanymi między urzędami pośredniczącymi, centrami usług oraz lokalizowanymi usługami typu front-end wbudowanymi we wspólną architekturę typu back-end. Takie podejście modułowe (elementy składowe), jak pokazane na powyższym schemacie mieszanego, scentralizowanego i zdecentralizowanego, sieciowego, dwupoziomowego systemu, odzwierciedla podejście stosowane w Danii 9. 9 J. Millard, H. Kubicek, H. Westholm, R. Cimander, J.S. Iversen, Reorganisation of government backoffices for better eps Europejskie dobre praktyki (reorganizacja back-office), przygotowane dla zespołu Komisji Europejskiej ds. e-administracji, Bruksela, styczeń Dostępne na: i 13

16 CZĘŚĆ II. 14

17 Doświadczenia z regionów UE Większość przypadków omówionych w niniejszym podręczniku wybrano z regionów członkowskich zajmujących się poszczególnymi aspektami wdrażania e-administracji oraz wspieranych z funduszy strukturalnych oraz innowacyjnych programów działania. Aby uzyskać szerszy obraz, musimy również dodać projekty wspierane z różnych źródeł i przedłożone przez regiony dla potrzeb niniejszego przeglądu (patrz Załącznik I). Przegląd obejmuje: Nazwę projektu, URL witryny internetowej projektu, region/państwo wdrożenia Podział budżetu według źródła finansowania Główne cele, specyfikę projektu Główne potrzeby lokalne, na które projekt odpowiada Wszystkie dalsze szczegóły, dane teleadresowe oraz kompleksowy opis wszystkich przypadków można uzyskać z bazy danych projektów ERIS (www.ianis.net). Regiony opracowują wspólną infrastrukturę ICT dla administracji lokalnych, jak na przykład Sieć Okręgu Karelii Północnej projekt, który stanowił odpowiedź na lokalną potrzebę podziału kosztów IT, wspólne doświadczenia IT w zakresie interoperacyjności, kwestię zamówień publicznych. Projekt jest interesujący nie tylko ze względu na model współpracy, ale również jako przykład zmiany światopoglądu w administracji publicznej w oparciu o wzajemne zaufanie. Aby zwiększyć atrakcyjność oraz konkurencyjność regionu, platforma gwarantuje kilka innowacyjnych usług wszystkich 16 ośrodków miejskich w regionie. Dla projektu Territoire 47 Conseil Général du Lot et Garonne (Francja) kluczowe znaczenie miała również sieć Intranet dla regionalnych organów administracyjnych (400 ośrodków miejskich) oraz publicznych EPCI (przedsięwzięcia publiczne na rzecz współpracy między społecznościami). Innowacja projektu została wdrożona po niskich kosztach, za pomocą platform terytorialnych, w całkowicie odgórnej strukturze organizacyjnej administracji publicznej we Francji, angażując wszystkie cztery szczeble administracji (państwo, rada regionalna, departament, społeczności). Potrzeba społeczności połączonych w sieć oraz przekazywania wiedzy, z uwzględnieniem aspektu wielojęzyczności, stanowiła siłę napędową projektu e-asla, wdrożonego w Madrycie jako ramy e-administracji dla niewielkiej administracji lokalnej. Projekt dotyczył specyficznego problemu zapewnienia transferu wiedzy ośrodkowi miejskiemu w kilku językach lokalnych (kataloński, baskijski, galicyjski ), a jego rezultatem było 10 e-usług opartych na oprogramowaniu z otwartym kodem źródłowym. Nieco inne cele wdrożono w regionie Bremy w projekcie CertiServ (CERTIfied communication for secure egovernment SERVices in Europe), uprawomocnionej komunikacji dla potrzeb usług e-administracji w Europie, który dotyczył uwierzytelnienia zestawu e-usług dla potrzeb usprawnienia współpracy organów publicznych z ich odpowiednikami (na wszystkich szczeblach) w sposób bezpieczny, godny zaufania i jednolity tzn. przesyłanie poszczególnych formatów za pomocą odmiennych protokołów. Integrację e-usług dokładnie zaplanowano na 4 etapach (informacje on-line, współpraca jednostronna, współpraca dwustronna, w pełni elektroniczna obsługa sprawy). Regiony rozszerzyły również 15

18 stosowanie formularzy elektronicznych (formularze XML), dokumentów oraz procesów upraszczających procedury administracyjne wspierane przez ICT tak, jak to miało miejsce w przypadku projektu e-formularzy belgijskiego regionu Walonii, ukierunkowanego na transakcje całkowicie elektroniczne. Innowacyjne wykorzystanie technologii geoinformacji w celu wspierania zintegrowanych e-usług dla obywateli i przedsiębiorstw oraz wspierania zarządzania terytorialnego (agencja centralna i regiony, prowincje, społeczności zamieszkujące tereny górskie oraz władze lokalne) i lokalnego systemu podatków od nieruchomości miało miejsce we włoskim regionie Emilia-Romagna w ramach projektu SIGMA TER, zintegrowanego systemu geograficznego i katastralnego dla administracyjnego monitorowania terytorium. Potrzebę interoperacyjności i integracji rozwiązań w jedną platformę rozstrzygnięto w projekcie e-asmg dla regionalnego systemu e-administracji Wrota Małopolski. Stworzono cyfrowy urząd, realizujący funkcje od udostępniania do transakcji, w tym wirtualny system przekazywania dokumentów, będący częścią regionalnego systemu e-administracji. Regiony NMS (nowych państw członkowskich) np. nadal borykają się z trudnym okresem przejściowym związanym z całą gamą problemów, brakiem w pełni demokratycznych mechanizmów, gdzie nawet niewielki błąd w reorganizacji struktury administracji publicznej i procesów mógłby zablokować tok przekształceń. Z drugiej strony, regiony NMS poszukują tanich i efektywnych rozwiązań oraz usług e-administracji, dostępnych w czasie rzeczywistym. Dowodem na to, iż innowacyjne usługi nie muszą być drogie jest projekt czeskiego regionu Vysočina, w którym stworzono nową i cieszącą się dużym powodzeniem, opartą na sieci e-usługę informacji o transporcie dla potrzeb zagwarantowania współpracy i interoperacyjności poszczególnych podmiotów realizujących usługi publiczne, wymiany danych, w tym GIS. Jest ona bardzo tanim, ale technologicznie zaawansowanym rozwiązaniem, skutecznym i łatwym w obsłudze dla użytkowników. Nadal istnieje zbyt wiele barier, w tym tych najpoważniejszych, drzemiących w ludzkich umysłach, co powoduje, że w nowych państwach członkowskich w centrum problemów jest aspekt ludzki, a brak interoperacyjności między ludźmi i procesami stanowi tam jedną z podstawowych barier. Wprowadzenie nowych, różnorodnych interakcji społecznych jest ściśle związane z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Z drugiej strony, należy wspomnieć o wielu pozytywnych stronach, takich jak wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, duży potencjał odpowiednio wykształconych pracowników, bogate zasoby naturalne, dobra pozycja terytorialna. Istnieje tylko kilka przykładów z bazy danych on-line IANIS+, obejmującej projekty regionalne, które mogą być inspirujące. Konfrontując się z potrzebą zmiany organizacyjnej, organy europejskiej regionalnej administracji publicznej przyjmują różne postawy. Niektóre z nich wspierają innowacje i doświadczenia, inne oczekują na przykłady rozwiązań, zależnie od tła kulturowego i gospodarczego oraz od dojrzałości systemu demokratycznego, ale dla wszystkich najistotniejszym czynnikiem zmiany jest czynnik ludzki. Nagromadzenie praktycznych przypadków we wdrażaniu e-administracji pokazuje większe zapotrzebowanie na wiedzę, nie tylko na temat projektów, które odniosły sukces, ale także pewnych negatywnych doświadczeń, ponieważ pozwalają one na zrozumienie błędów i spraw beznadziejnych. Debatę nad czynnikami powodzenia należy również uzupełnić wymianą doświadczeń w zakresie barier stojących na drodze do wdrożenia e-administracji na szczeblu regionalnym. Dlatego też zdecydowaliśmy się włączyć odniesienia do dwóch innych projektów dostępnych w bazie danych IANIS+, jednak pierwotnie dotyczących odmiennych domen tematycznych. 16

19 Interoperacyjność e-administracji w specyficznych domenach tematycznych Projekt holenderskiej prowincji Zeeland, przedłożony przez społeczność internautów Proeftuin Zorgring Zeeland jako projekt w dziedzinie e-zdrowia, został zapoczątkowany w 2003 roku i dotyczy innowacji usług doraźnej pomocy medycznej w Zeeland w oparciu o karty pacjentów (według numeru ubezpieczenia społecznego patrz szczegóły w bazie danych ehealth). Pacjentów niejednokrotnie przewozi się z Zeeland do Antwerpii lub Brukseli. Projekt wdrożono z powodzeniem, wprowadzając zaawansowany sprzęt i rozwiązania ICT, ale jednocześnie napotkano na wiele nieoczekiwanych problemów i trudności, w większości dotyczących niewystarczająco rozstrzygniętej współpracy organizacyjnej i osobistej, w tym niejasnych kompetencji finansowych, potrzeby większego wsparcia politycznego i szerzej zakrojonej współpracy między poszczególnymi organizacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w dziedzinie opieki medycznej. Konieczna była konfrontacja z 32 organizacjami szczebla regionalnego, lokalnego i krajowego oraz z administracyjnym, politycznym i medycznym aspektem pomyślnej realizacji projektu. Na płaszczyźnie ogólnej, problem zdefiniowano jako brak interoperacyjności e-administracji w dziedzinie e-usług zdrowotnych. Konieczna była wymiana doświadczeń między regionami odnośnie kilku określonych aspektów, świadczenia e-usług zdrowotnych oraz uwzględnienie interoperacyjności regionalnej, międzyregionalnej, krajowej, a także aspektu międzynarodowego (uruchomienie usług w Zeeland) po to, by świadczyć pożądane e-usługi zdrowotne. e-zdrowie to jeden z podstawowych obszarów stosowania, blisko związany ze skutkami przekształcenia e-administracji. E-umiejętności Innym często wskazywanym przez regiony problemem jest niewystarczająca umiejętność korzystania przez personel zatrudniony w obszarach usług tradycyjnych z nowego sprzętu IT (np. pielęgniarki i lekarze starej daty), pracy z nowymi technologiami, takimi jak PDA i tablety. Niejednokrotnie konieczne jest organizowanie specjalnych, dodatkowych szkoleń dla osób uczestniczących w innowacyjnych programach pilotażowych, jednak w tym przypadku potrzebny jest ponadplanowy czas i środki finansowe. Wydaje się, że luka w dziedzinie e-umiejętności, z którą borykają się wszystkie regiony europejskie, jest niedoceniana w czasie wdrażania zaawansowanych e-usług w jednej z tradycyjnych domen. Oznacza to, że dla pomyślnego wdrożenia dowolnej z pożądanych e-usług niezbędnym warunkiem jest uwzględnienie poziomu e-umiejętności wszystkich podmiotów zaangażowanych w planowany projekt. Potrzebę lepiej ukierunkowanego szkolenia, zwłaszcza długoterminowych programów szkoleniowych dla polityków i e-administracji, dostrzegły regiony nowych państw członkowskich (np. region Małopolska i Vysocina). Organy administracyjne w niewielkich ośrodkach miejskich (zarówno na wsiach, jak i w niewielkich miastach) często powoli zdobywają e-umiejętności, przy czym zapotrzebowanie na nie gwałtownie wzrasta. Dobrym przykładem upowszechniania wzajemnej wymiany wiedzy w regionie między podmiotami sektora publicznego i prywatnego oraz badawczego jest szwedzki region Blekinge, tworzący interdyscyplinarną arenę badań i rozwoju w dziedzinie usług publicznych za pomocą regionalnej łączności sieciowej, marketingu i wymiany wiedzy. Można ją zalecić jako część budowania regionalnego systemu innowacji w e-administracji dla potrzeb wykorzystania innowacyjnego podejścia potrójnej helisy. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Innowacjom mówimy: TAK......ale ŻADNYCH zmian! 17

20 E-usługi W ramach programu e-europa 2005 dokonano pomiaru dostępności usług publicznych w oparciu o 20 usług podstawowych wybranych do pierwszego doświadczenia porównania wzorcowego w ramach tego programu. Jak pokazały doświadczenia z regionów, popyt na usługi on-line oraz ich liczba szybko rosną, ale postęp w zakresie wielokanałowego/ opartego na wielu platformach dostępu do usług był niewielki, co zostało odnotowane w zaleceniach Bloomsday skierowanych do grupy doradczej e-europa 10. Konkretne zalecenia dotyczące poprawy tej sytuacji obejmowały takie działania, jak: segmentacja użytkowników oraz połączenie kanałów wybranych adekwatnie do ich potrzeb, przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi koszty/korzyści, podejście architektoniczne, które gwarantuje interoperacyjność, bezpieczeństwo, itp. oraz jest czynnikiem uzupełniającym podejście strategiczne. Z drugiej strony, regionom brak jasnej wizji ogólnoeuropejskich usług e-administracji i rzeczywistej wymiany wiedzy w zakresie transgranicznych usług e-administracji w poszczególnych domenach zastosowania, z uwzględnieniem najbardziej pożądanych domen, takich jak e-zdrowie, e-turystyka oraz e-usługi dla przedsiębiorczości 11. Mówiąc o e-usługach proponowanych w regionach UE, z których pewne przedstawiono w ramach studiów przypadku IANIS+, należy wspomnieć o wielu niewyjaśnionych problemach. Jak wskazano podczas okrągłego stołu e-administracji 12, regiony niejednokrotnie nie są w stanie ustalić przejrzystych korzyści wypływających z wprowadzenia usług e-administracji. Najbardziej rozwiniętym regionom UE (np. z państw Europy Północnej) udało się wdrożyć technologicznie zaawansowane projekty e-administracji, ale obecnie muszą one zareagować na potrzebę wyjaśnienia ogółowi korzyści wypływających z tego rodzaju projektów. Nawet jeśli dysponują one analizą stosunku kosztów do korzyści dla poszczególnych projektów z zakresu e-administracji, wydaje się, iż jest ona niewystarczająca, by uzyskać wsparcie obywateli pełniących rolę podatników. Po co tworzyć coraz to nowsze usługi, które pochłaniają coraz więcej publicznych pieniędzy? Zdarza się, iż wprowadzanie nowych e-usług nie odzwierciedla prawdziwych potrzeb obywateli, a jedynie dostępność nowych technologii oraz publiczne finansowanie innowacji 13. Może się tak dziać, dlatego, że w poprzednich latach istniało szerokie zrozumienie technicznego aspektu innowacji, ale brak było debaty w sprawie poszczególnych rodzajów innowacji w społeczeństwie informacyjnym na transeuropejskim szczeblu politycznym. 10 IDABC: 4234/ Temat zaproponowany w odniesieniu do przyszłej wymiany doświadczeń to dyrektywa w sprawie usług rynku wewnętrznego, która wyraźnie podkreśla współzależność między infrastrukturą e-administracji a mobilnością przedsiębiorstw. 12 IANIS: interest&sub=events_detail&idevent=1754 &topic=e-government 13 IANIS: interest&sub=events_detail&idevent=1754 &topic=e-government 14 IDABC: /3851/ Upowszechnianie ogólnoeuropejskich usług administracyjnych to nadal cel, który nie został zrealizowany, chociaż obecnie istnieje szeroka gama tego rodzaju usług. Pojawiają się wspólne elementy składowe, np. wspólne specyfikacje na poziomie europejskim, wymogi interoperacyjności (Europejskie Ramy Interoperacyjności EIF, otwarty format dokumentu). Takie elementy wspólne mogą obejmować ogólnoeuropejskie usługi publiczne wspierane przez ICT, wytyczne techniczne lub w sprawie polityki, standardy, architekturę, procedury, procesy, semantykę, reguły, specyfikacje techniczne oraz elementy składowe ( e-administrowanie ). Stanowią one elementy wspólne e-administracji w Europie do (wielokrotnego) wykorzystania. Zgodnie z raportem IDABC z 2005 r. 14, można wyróżnić trzy jednolite perspektywy doskonalenia dostępnych usług e-administracji: 1. Oferty dla użytkownika oparte na usłudze (sektor publiczny i przedsiębiorczość)

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego?

Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego? The Innovative Actions Network for the Information Society Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego? Przewodnik Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Studium interoperacyjności na szczeblu lokalnym i regionalnym

Studium interoperacyjności na szczeblu lokalnym i regionalnym Studium interoperacyjności na szczeblu lokalnym i regionalnym MODINIS Projekt IANIS był współfinansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Opracowanie wersji

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach?

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach? The Innovative Actions Network for the Information Society Sieć Innowacyjnych Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej

Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej nr11 biblioteka erozwoju Analiza porównawcza i promowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Otwarty rząd: promowanie dialogu ze. społeczeństwem obywatelskim

Przegląd. Otwarty rząd: promowanie dialogu ze. społeczeństwem obywatelskim Przegląd Otwarty rząd: promowanie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim Overview Open Government: Fostering Dialogue with Civil Society Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

e-umiejętności w kontekście zatrudnienia w Europie Pomiar postępów i cele na przyszłość

e-umiejętności w kontekście zatrudnienia w Europie Pomiar postępów i cele na przyszłość Oświadczenie Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie odpowiada za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Poglądy wyrażone w niniejszym raporcie są

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

(2007/C 146/09) KOMITET REGIONÓW

(2007/C 146/09) KOMITET REGIONÓW 30.6.2007 C 146/63 Opinia Komitetu Regionów Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych i Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010 (2007/C 146/09) KOMITET

Bardziej szczegółowo