SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006"

Transkrypt

1 Łód, SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co oznacza utrzymanie poziomu z roku 2005, który zamknł si kwot 6,48 ml złotych. W strukturze przychodów nastpiło zwikszenie wysokomarowych przychodów z tytułu sprzeday własnych produktów i usług oraz zmniejszenie przychodów ze sprzeday towarów i materiałów (towarów handlowych). Koszty działalnoci operacyjnej uwzgldniajc zmniejszon warto sprzeday towarów i materiałów w cenach zakupu zamknł si na podobnym poziomie co w 2005 roku. Oznacza to zwikszenie efektywnoci prowadzonych działa. Łczny wynik zysk brutto wzrósł w 2006 roku w porównaniu do 2005 roku z kwoty 452,6 tys. do kwoty 825,9 tys. złotych co oznacza wzrost o ponad 83 %. Porównanie struktury przychodów osignitego kosztów oraz osignitego zysku w latach 2005 i 2006 przedstawia tabela poniej. Przychody Zmiana % Razem, w tym , ,16 1,66 % Produkty i usługi , ,47 15,33 % Towary i materiały , ,55-19,78 % Koszty działalnoci operacyjnej, w tym , ,24-7,47 % Warto sprzeday towarów i , ,58-22,80 % materiałów w cenach zakupu Pozostałe koszty , ,66 1,45 % Zysk na działalnoci operacyjnej , ,14 81,09 % Zysk brutto , ,10 82,46 % Zysk netto , ,10 83,32 %

2 Podstawowy zakres działalnoci Spółki nie uległ zmianie i koncentruje si na produkcji, sprzeday i wdraaniu autorskiego oprogramowania. Spółka dostarcza zintegrowanych informatycznych rozwiza do zarzdzania przedsibiorstwem, w szczególnoci w nastpujcych segmentach małych i rednich firm: 1. Handel detaliczny (retail) - rozwizania w tej grupie klientów obejmuj wszystkie procesy wystpujce w tradycyjnym przedsibiorstwie handlowym. Od zamówienia towarów u dostawcy, poprzez gospodark magazynow na poziomie centrali, obsług logistyczn zaopatrzenia własnych sklepów, reklamacji, rejestracj sprzeday w punktach sprzeday, a po analiz danych w centrali. System zapewnia obsług takich funkcji przedsibiorstwa jak ksigowo i finanse, czy kadry i płace. Specjalizowane wersje to Optyk (dla salonów optycznych), Studio (dla salonów kosmetycznych) oraz Fashion (dla sklepów odzieowych). 2. Gastronomia i hotele (hospitality) - produkty z tej grupy s przeznaczone dla rynku hotelarsko-gastronomicznego. Pomagaj prowadzi restauracj lub ich sie, hotel, organizowa konferencje, a take działalno cateringow. Oferta obejmuje take kompletne systemy do obsługi obiektów typu SPA wraz z obsług działalnoci sportowej. 3. Małe i rednie przedsibiorstwa (ERP) dowolnej brany. W 2006 roku Spółka wzmacniała współprac ze swymi najwikszymi klientami, tj. Sphinx, Bestseller (marka Veromoda), Ikea, Próchnik, Hexeline, Sunset, Jakon, Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris, North Fish, Urzd Miasta Łodzi. Jednoczenie Spółka rozpoczła współprac z takimi klientami jak: Selene, Ruli Logistic, Soul, Batida, Phillips, Hollogis, Kent. W grudniu 2006 roku Spółka dokonała w publicznej ofercie sprzeday jednego miliona akcji na okaziciela nowej emisji serii I. Ze sprzeday została pozyskana kwota 11 mln PLN. Od dnia akcje spółki s notowane na GPW.

3 W listopadzie 2006 roku Spółka uzyskała certyfikat zgodnoci systemu zarzdzania jakoci z norm ISO 9000:2001 w zakresie tworzenia, sprzeday i wdroenia systemów wspomagajcych zarzdzanie przedsibiorstwem. rednie zatrudnienie w Spółce wyniosło w 2006 roku zatrudnienia wg grup zawodowych ilustruje tabela poniej: 73 osoby. Rozkład Przecitne Lp zatrudnienie w roku Grupa zawodowa poprzedzajcym Przecitne zatrudnienie w roku biecym Zmiana 1 zarzd dział techniczny dział handlowy dział HPARP informatycy dział wdroe administracja Pełnomocnik Zarzdu ds. SZJ telemarketing Sieci partnerskie SAP - ERP razem Przewidywany rozwój jednostki. Strategia rozwoju Spółki zmierzajca do umacniania pozycji stabilnego i uznanego producenta oprogramowania zakłada dynamiczny rozwój przedsibiorstwa na kilku płaszczyznach jego działania. Spółka zamierza realizowa kolejne inwestycje w nowe produkty, koncentrujc si w szczególnoci w grupach POSitive Hospitality i POSitive Retail. Dotyczy to

4 zarówno unowoczeniania obecnych produktów wystpujcych w ww. grupach (poszerzanie funkcjonalnoci, zastosowanie nowoczesnych rozwiza pojawiajcych si na rynku), jak równie rozwijania w sposób cigły prac nad nowymi produktami, tworzonymi zgodnie z rosncymi potrzebami rynku oraz obowizujcymi trendami rozwoju. Celem działa jest denie do zaspokajania potrzeb coraz bardziej wymagajcego klienta poprzez rozszerzanie listy produktów i ich funkcjonalnoci. Spółka zakłada rozwój wertykalny oraz wzrost sprzeday produktów poprzez budow sieci sprzeday partnerskiej. Docelowy model zakłada sprzeda głównie poprzez sie partnerów, zapewniajc im niezbdne wsparcie. Spółka dopuszcza bezporedni obsług sprzeday wyłcznie dla duych klientów (due instalacje). Nowoczesno i wysoka jako produktów implikuj poszukiwanie nowych rynków zbytu, głównie do krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo do podejmowania działa proeksportowych skłaniaj stosunkowo niskie koszty produkcji i usług, które s gwarantem atrakcyjnej ceny produktów i usług na rynkach UE. Kolejnym elementem, potwierdzajcym celowo podejmowanych działa jest fakt otwarcia rynku europejskiego na tego typu rozwizania. Z posiadanych informacji wynika, i obecnie wykorzystywane rozwizania w sektorze Hospitality s w duej czci wymagaj modernizacji. Upatrujc luk w tym obszarze, Spółka podejmuje działania wejcia i pozyskania partnerów na tym rynku. Spółka przez ostatnie dwa lata redukowała udział sprztu komputerowego w sprzeday, jednak biorc pod uwag wzrost popytu w tym obszarze rynku zamierza zmieni powyszy kierunek. Przyczyn s rosnce potrzeby klientów, którzy oczekuj kompleksowej obsługi, zarówno na poziomie oprogramowania jak i sprztu komputerowego oraz innego wyposaenia punktów sprzeday. Kolejnym powodem takich decyzji jest koniunktura na specjalistyczny sprzt kompleksowe wyposaenie restauracji i sklepów łcznie z dodatkowymi elementami i sprztem (terminale, drukarki, skanery, kasy, urzdzenia audiowizualne). W celu realizacji wyszych zysków Spółka nawizuje obecnie bezporedniej współpracy z producentami sprztu..

5 Cz pozyskanych z oferty publicznej Akcji serii I rodków Spółka zamierza przeznaczy na akwizycj spółek działajcych na lokalnych rynkach w segmentach Hospitality i Retail. W dniu 15 lutego 2007 została podpisana umowa kupna 100% udziałów wiodcego producenta oprogramowania brany hospitality, spółki Softech Sp. z o.o. Struktura sprzeday, rynki zbytu. W ofercie produktowej Spółki mona wyróni nastpujce linie produktowe: - POSitive Hospitality - systemy sprzeday i obsługi klientów dla brany gastronomiczno hotelarskiej i sportowej, - POSitive Retail - systemy sprzeday i obsługi klientów dla brany sprzeday detalicznej hotelarskiej i sportowej, - Bastion ERP system do zarzdzania przedsibiorstwem klasy ERP, - Intakt CRM/Workflow system zarzdzania procesami. Spółka zajmuje si take produkcj oprogramowania dedykowanego i tworzonego na specjalne zamówienie klientów, w oparciu o analiz potrzeb i moliwoci technologicznych jak i finansowych odbiorcy. Realizacja produktów tworzonych pod zamówienie przebiega moe w obrbie trzech płaszczyzn: - Modyfikacje w istniejce, produkowane przez Spółk oprogramowanie. - Dostosowanie oprogramowania innych producentów. - Produkcja całkowicie nowego, dedykowanego oprogramowania tworzonego w oparciu o dogłbn analiz procesów, dla których ma zosta wykonany system informatyczny. Poza produkcj oprogramowania Spółka wykonuje usługi zwizane z: - Wdraaniem, sprzeda oraz serwisowaniem własnego oprogramowania;

6 - Doradztwem w zakresie przepływu informacji i optymalizacji procesów biznesowych w fazie przygotowania analizy przedwdroeniowej w przedsibiorstwie; - Obsług techniczn w zakresie infrastruktury sieciowej. W 2006 roku cało przychodów Spółki zwizana była ze sprzeda s na rynku krajowym. W stosunku do 2005 roku, w którym Spółka działała głównie na rynku lokalnym (województwo łódzkie), istotnie wzrósł zasig terytorialny. W chwili obecnej zwiksza si liczba projektów o charakterze ogólnopolskim. W 2006 roku sprzeda poza województwem łódzkim stanowiła 60% całej sprzeday. Podejmowane s działania intensyfikujce aktywno w obszarze pozyskiwania klientów posiadajcych rozwinite sieci sprzeday i/lub zakładajcych znaczcy ich rozwój. Sprzeda Spółki ma charakter rozproszony. Na dzie r. odbiorcami było około 500 firm. W strukturze sprzeday, w odniesieniu do wartoci obrotów, nie wystpuje aden istotny odbiorca usług i rozwiza Spółki. Zdywersyfikowany portfel klientów pozwala LSI Software SA zachowa niezaleno od pojedynczych nabywców. Wród klientów Spółki najwiksz grup odbiorców stanowi przedsibiorstwa z rynku MSP (małe i rednie przedsibiorstwa), o ugruntowanej pozycji, generujce rocznie przychody do 40 mln EUR. Udział procentowy przychodów ze sprzeday podziale na sektory gospodarki, sporód których wywodz si klienci Spółki przedstawia tabela poniej. Sektor I pół [w %] Handel 43,02% 36,22% 68,06% Gastronomia 49,02% 53,35% 11,83% Pozostałe 7,96% 10,43% 20,11% Razem 100,00% 100,00% 100,00%

7 Czynniki ryzyka. Do czynników ryzyka, które s specyficzne dla Spółki naley zaliczy: 1. Czynniki zwizane z działalnoci Spółki a. Ryzyko wprowadzania nowych produktów Spółki oraz rozwoju istniejcych Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, sposobów przesyłania i przetwarzania danych wymusza konieczno nadania nad nowymi technologiami. Firmy brany informatycznej zmuszone s do cigłego unowoczeniania oferowanych produktów i usług, oraz opracowywania nowych rozwiza technologicznych. Istnieje ryzyko zwizane z niemonoci nadenia nad rozwojem rynku w tym zakresie, jak równie nie ma pewnoci czy wprowadzony nowy produkt, nad którym pracuje lub bdzie pracował Spółka zostanie pozytywnie przyjty przez potencjalnych odbiorców. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka nieustannie analizuje tendencje kształtujce si na rynku usług informatycznych, skutecznie reaguje na potrzeby rynku w dziedzinie nowych rozwiza, efektywnie dostosowuje do oczekiwa klientów katalog oferowanych produktów oraz sposoby ich wykorzystania. Spółka systematycznie nawizuje i podtrzymuje relacje handlowe z przewodnimi dostawcami i odbiorcami Spółki. Dba o zachowanie wysokiego poziomu technologicznego własnych produktów i usług z tym zwizanych b. Ryzyko zwizane ze zmianami tempa wzrostu rynku oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem W ostatnim czasie w Polsce rynek oprogramowania wspomagajcego system zarzdzania przedsibiorstwami, w porównaniu do poziomu wzrostu produktu krajowego brutto, utrzymuje tendencj wzrostow. W odniesieniu do publikacji i analiz branowych, przedstawiajcych prognozy rozwoju dla tego obszaru usług, naley zakłada dalsz jego intensyfikacj. Jednak w ocenie powyszych przewidywa nie wolno pomin wystpienia ewentualnych waha koniunktury gospodarczej, które w konsekwencji mog mie istotne znaczenie do podejmowania przez potencjalnych klientów Spółki decyzji inwestycyjnych w zakresie korzystania z rozwiza informatycznych oferowanych przez LSI Software SA. W celu ograniczenia powyszego ryzyka, Spółka rozwija działalno operacyjn dywersyfikujc obszar własnych odbiorców. Swoj ofert produktów kieruje do przedsibiorstw funkcjonujcych w rónych sektorach gospodarki. Rozmieszczenie

8 oferty poród kilka obszarów rynkowych skutecznie niweluje uzalenienie od odbiorców zmniejszajc tym samym powysze ryzyko. c. Ryzyko zwizane ze zmian kryteriów w zakresie dostarczanych technologii przez partnerów technologicznych, Rozwój działalnoci Spółki w duej mierzy zaley od dostpu do najnowoczeniejszych rozwiza w technologii informatycznej. Aktualnie, głównymi partnerami w tym zakresie s dwaj liderzy w swoich sektorach. Microsoft - najwikszy producent oprogramowania na wiecie w ramach umowy partnerskiej współpracuje ze Spółk w dziedzinie implementacji rodowiska systemowego i baz danych. Drugim partnerem jest europejski lider wród dostawców rozwiza informatycznych dla handlu detalicznego i sektora usług - Wincor Nixdorf, z którym uzgodnienia w przedmiocie współpracy dotycz instalacji stanowisk sprzeday w sklepach oraz serwisu sprztu. Nie mona wykluczy, i w przyszłoci moe ulec zmianie status partnerstwa, szczególnie w zakresie ewentualnego zwikszenia kosztów dostpu do technologii, co z kolei mogłoby wpłyn na konieczno zmiany polityki cenowej wobec klientów Spółki, a tym samym na czciowe obnienie konkurencyjnoci na rynku usług IT. d. Ryzyko utraty kluczowych pracowników, Działalno Spółki oraz jego perspektywy rozwoju zale w duej mierze od wiedzy i dowiadczenia wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to właciwo charakterystyczna dla przedsibiorstw brany informatycznej. Dynamiczny rozwój firm sektora IT na terenie Polski i UE moe przyczyni si do wzrostu popytu na wysoko kwalifikowana i dowiadczon kadr. Główn metod na pozyskiwanie pracowników jest oferowanie im konkurencyjnych warunków pracy i płacy. Istnieje ryzyko, e odejcie kluczowych pracowników mogłoby spowodowa opónienie w realizacji prowadzonych prac przez Spółk. Ewentualny wzrost kosztów zatrudnienia pracowników, moe mie negatywny wpływ na wyniki finansowe oraz moliwoci rozwoju Spółki. Chcc przeciwdziała takiemu zagroeniu Spółka rozwija proces restrukturyzacji firmy zapocztkowany w 2001 roku w tym midzy innymi w obszarze organizacji i efektywnoci pracy osób zatrudnionych lub współpracujcych ze Spółk. Tworzone s optymalne systemy motywacyjne budujce pozytywne relacje pracowników ze Spółk, gwarantujce ograniczon fluktuacj kadr tym samym pozwalajce utrzyma stabilne zaplecze wykwalifikowanych i posiadajcych rozległe dowiadczenie w brany informatycznej pracowników.

9 e. Ryzyko zwizane z sezonowoci sprzeday, Sprzeda Spółki, podobnie jak wikszo podmiotów z brany informatycznej charakteryzuje si du sezonowoci sprzeday, która uwarunkowana jest przede wszystkim wzrostem popytu na produkty i usługi informatyczne Spółki w czwartym kwartale roku. W zwizku z powyszym wynik finansowy tego okresu ma znaczcy wpływ na wynik kocowy całego roku. Spółka dc do ograniczenia efektu sezonowoci, w okresach zmniejszonej aktywnoci, rozszerza działania marketingowe zwizane z promocj marek swoich produktów, podejmuje kroki intensyfikujce prace nad nowymi technologiami oraz optymalizujce jako rozwiza ju wytworzonych. Ponadto na ograniczenie wystpujcego zjawiska sezonowoci moe pozytywnie wpłyn dalsze pozyskiwanie nowych rynków zbytu, jak równie obserwowane w ostatnim czasie tendencje rynkowe, wskazujce na zmniejszanie si skali sezonowoci w całej brany IT. 2. Czynniki zwizane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalno a. Ryzyko zwizane z niestabilnoci systemu prawnego W Polsce nastpuj czste zmiany przepisów prawa oraz jego interpretacji. Wiele z obowizujcych przepisów, w szczególnoci podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Ewentualne zmiany przepisów prawa mog zmierza w kierunku powodujcym wystpienie negatywnych skutków dla działalnoci oraz otoczenia, w jakim Spółka funkcjonuje. Wejcie w ycie nowych, istotnych dla obrotu gospodarczego regulacji, moe wiza si z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sdów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp., co w konsekwencji moe przełoy si w sposób bezporedni lub poredni na pogorszenie warunków działania Spółki. b. Ryzyko zwizane z sytuacj makroekonomiczn Polski Działalno Spółki oraz tempo rozwoju jego oferty produktowej s cile skorelowane z ogóln sytuacj gospodarcz kraju. Na wynik finansowy Spółki niewtpliwie maj wpływ takie czynniki jak wielko PKB, poziom inwestycji w przedsibiorstwach, poziom inflacji, poziom kursów obcych wzgldem złotego. Ewentualne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsibiorstwach, w

10 szczególnoci w dziedzinie nowoczesnych technologii, wzrost inflacji mog mie negatywny wpływ na działalno operacyjn oraz sytuacj finansow Spółki, jak równie na osigane przez ni wyniki finansowe. Spółka, chcc w jak najwikszym stopniu niwelowa potencjalne negatywne skutki wyej wymienionych uwarunkowa prowadzi dywersyfikacj obszarów swojej działalnoci. c. Ryzyko konkurencji Znaczcy wpływ na działalno Spółki ma nasilajca si konkurencja zarówno ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsibiorstw informatycznych. Szczególne zagroenie ma konsolidacja firm informatycznych na rynku oraz rosnca liczba instytucji korzystajcych z własnych specjalistów w dziedzinie rozwiza informatycznych, które mog równie wpływa na konkurencyjno Spółki wzgldem innych podmiotów, co w konsekwencji moe rzutowa na jej działalno i osigane wyniki finansowe. Nie mona wykluczy wic, e rosnca i zaostrzajca si walka konkurencyjna nie bdzie miała wpływu na poziom rentownoci prowadzonej przez Spółk działalnoci. d. Ryzyko konsolidacji brany Procesy konsolidacyjne w brany IT prowadz do umocnienia si na rynku najwikszych podmiotów co ułatwia im dostp do nowych grup odbiorców. Najsilniejsze firmy d do przejcia firm słabszych obsługujcych niszowe segmenty rynku informatycznego. Spółka w okrelonych segmentach rynku, równie planuje akwizycj firm, dc do umocnienia swojej pozycji na rynku. Waniejsze osignicia w dziedzinie bada i rozwoju. W 2006 roku spółka poniosła nakłady na rozwój własnych produktów w łcznej wysokoci ,48. Powysze nakłady finansowane były głównie z własnych rodków. Prace toczyły si głównie w zakresie rozwoju funkcjonalnoci oprogramowania dla brany hospitality oraz autorskiego oprogramowania klasy ERP. Na koniec roku zakoczone zostały prace zwizane z realizacj nastpujcych produktów:

11 Zintegrowany system do zarzdzania przedsibiorstwem klasy ERP (wersja 2006, z modułami, Finanse, Dystrybucja, Personel, Centrala, działajce w oparciu o motor bazy danych MSSQL 2005), Oprogramowanie urzdze mobilnych systemu gastronomicznego zintegrowany z systemem Positive Hospitality Oprogramowanie urzdze peryferyjnych systemu gastronomicznego Positive Hospitality (KDS, monitor kucharza, pagery, bar vision, inne) Zintegrowany system obsługi lokali gastronomicznych z modułami obsługi lokalu, centralnego zarzdzania sieci lokali, wymiany danych w oparciu o mechanizmy replikacyjne działajcy w rodowisku bazy danych MSSQL Zintegrioway system obsługi sieci hoteli z modułem centralnego zarzdzania sieci i zamówie internetowych. Powysze produkty zostały skierowane do sprzeday. Znaczce umowy dla działalnoci. Do najwaniejszych umów zawartych przez LSISoftware S.A. w 2006 roku nale: Umowa z Domem maklerskim POLONIA NET S.A. z siedzib w Krakowie dotyczca przeprowadzenia publicznej oferty akcji spółki. Umowa z DFP Doradztwo Finansowe sp z o.o. w Łodzi o czynnociach doradczych w zakresie przeprowadzenia publicznej oferty akcji a take dopuszczenia i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW akcji spółki. Umowa z TUV Cert i TUV Nord Polska o certyfikacje systemu zarzdzania jakoci wg normy ISO 9001:2000 orz prawo uytkowania znaku TUV CERT. Umowy z firm LRS o dystrybucji urzdze przywoławczych dla rynku hospitality. Zarzdowi Spółki nie s znane umowy zawarte pomidzy akcjonariuszami spółki. Spółka nie zawierała take istotnych umów ubezpieczenia.

12 Inwestycje krajowe i zagraniczne. W 2006 roku Spółka nie dokonywała inwestycji kapitałowych. W pierwszym kwartale 2007 roku Spółka zawarła nastpujce umowy: Umowa z dnia 15 lutego 2007 kupna 100% udziałów wiodcego producenta oprogramowania brany hospitality, spółki Softech Sp. z. o.o. w łcznej kwocie 5 mln PLN, płatne w dwóch ratach (I rata w kwocie 2,5 mln PLN zapłacone gotówk w dniu , II rata płatna do gotówk lub akcjami spółki). Przedwstpna umowa z dnia 29 marca 2007 dotyczca zakupu nieruchomoci przeznaczonych na pomieszczenia biurowe połoonych w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 w łcznej kwocie 3 mln 800 tys PLN (zadatek w kwocie 550 tys. PLN zapłacony w dniu , pozostała kwota zostanie zapłcona ze rodków własnych i kredytu bankowego po podpisaniu ostatecznej imuwy sprzeday nie póniej ni do 30 wrzenia 2007). Transakcje z jednostkami powizanymi. LSI Software S.A. w 2006 roku nie posiadała jednostek powizanych. Zacignite kredyty i poyczki. Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. nastpujce umowy kredytowe: Umowa kredytu odnawialnego w rachunku biecym w kwocie 260 tys. PLN z terminem spłaty do 06 czerwca 2007 roku. Na dzie 31 grudnia 2006 roku z kredytu wykorzystana była kwota ,95. Do dnia kredyt został całkowicie spłacony. Umowa na finansowanie biecej działalnoci w kwocie 240 tys. PLN z terminem spłaty 31 maja 2007 roku. Na dzie 31 grudnia saldo niespłaconego

13 kredytu wynikajcego z umowy wynosiło 100 tys. PLN. Do dnia kredyt został całkowicie spłacony. Umowa na finansowanie biecej działalnoci w kwocie 300 tys. PLN z terminem spłaty do 31 maja 2007 roku. Na dzie 31 grudnia 2006 roku wykorzystana była pełna kwota kredytu. Na dzie 1 kwietnia 2007 saldo niespłaconej kwoty kredytu wynosiło 150 tys. PLN. Spółka nie zawierała umów poyczek, ani nie udzielała porcze i gwarancji Udzielone poyczki, porczenia i gwarancje. Spółka nie udzielała poyczek, gwarancji ani porcze. Emisje papierów wartociowych. W grudniu 2006 roku Spółka dokonała w publicznej ofercie sprzeday jednego miliona akcji na okaziciela nowej emisji serii I. Ze sprzeday została pozyskana kwota 11 mln PLN. W dniu 27 grudnia 2006 do Sdu Rejonowego w Łodzi ródmiecie, XX Wydział KRS został złoony wniosek o podwyszenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii I. Wniosek ten został zarejestrowany przez Sd w dniu rodki pozyskane ze sprzeday akcji Serii I wpłynły do Spółki w dniu , zatem w 2006 roku nie były wykorzystywane. Rónice pomidzy wynikami finansowymi osignitymi w 2006 roku a wczeniej publikowanymi prognozami. W dniu 14 lutego 2007 Zarzd Spółki LSI Software podał do publicznej wiadomoci raport za IV kwartał 2006 roku. Zarzd prognozował uzyskanie wyniku finansowego (zysku) brutto w wysokoci 795 tys. PLN oraz zysku netto w wysokoci 700 tys. PLN. W trakcie badania sprawozdania rocznego za 2006 rok nastpiła zmiana zwikszenie wyniku finansowego brutto do kwoty 825 tys. PLN

14 ( ,10) oraz zmniejszenie wyniku finansowego netto do kwoty 630 tys. PLN ( ,10). Rónica w stosunku do opublikowanego w raporcie za IV kwartał zysku brutto wynika z: Zwikszenia kosztów o kwot 41 tys. (na co składaj si kwoty: o 16 tys. PLN koszty finansowe (odsetki dla RFI) o 13 tys. PLN rezerwa na badanie bilansu za 2006 rok o 10 tys. PLN ksigowanie duplikatu brakujcej fry o 2 tys. PLN inne Zmniejszenia kosztów wynagrodze na prace rozwojowe w kwocie 73,4 tys. PLN W efekcie wykazywany zysk brutto jest wyszy o kwot 31 tys. PLN. Rónica w stosunku do opublikowanego w raporcie za IV kwartał zysku netto wynika z: Kosztów emisji w kwocie 506 tys. PLN, pierwotnie ujtych w wyniku podatkowym roku 2006, które powinny by ujte w kosztach podatkowych Naleny podatek uległ w wyniku tego zwikszeniu o kwot 101,8 tys. PLN. W efekcie wykazywany zysk netto uległ zmniejszeniu o kwot 70,6 tys. PLN. Ocena dotyczca zarzdzania zasobami finansowymi. W 2006 roku Spółka korzystała z kredytów bankowych w celu finansowania biecej działalnoci oraz finansowania prac rozwojowych nowych produktów (umowy kredytowe z Raiffeisen Bank Polska S.A na łczn kwot 642 tys PLN na dzie ).

15 Wskaniki płynnoci: Wskanik płynnoci biecej Wskanik płynnoci szybkiej Aktywa obrotowe / zobowizania krótkoterminowe (aktywa obrotowe nalenoci krótkoterminowe zapasy)/ zobowizania krótkoterminowe ,7553 0,7366 0,0398 0,2341 Wskaniki zadłuenia: Wskanik ogólnego zadłuenia Wskanik zadłuenia kapitału własnego Wskanik zadłuenia długoterminowego Zobowizania długoterminowe i krótkoterminowe / aktywa ogółem Zobowizania długoterminowe i krótkoterminowe / kapitały własne Zobowizania długoterminowe / kapitały własne ,3367 0,3883 0,5357 0,6521 0,0456 0,0726 Struktura zobowiza: Zobowizania krótkoterminowe, 1610 tys tys. w tym Kredyty 189 tys. 642 tys. Zobowizania długoterminowe 149 tys. 319 tys. Wskaniki rentownoci: Wskanik zyskownoci Wynik operacyjny / przychody ze 0,0836 0,1494 operacyjnej sprzeday Wskanik zyskownoci netto Wynik netto / przychody ze sprzeday 0,053 0,0959 Stopa zwrotu z aktywów (ROA) Wynik netto / aktywa 0,0657 0,0852 Stopa zwrotu z kapitału (ROE) Wynik netto / kapitały zanalizowany wynik netto 0,1167 0,1669

16 Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych. Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz Planowane na 2007 rok wydatki inwestycyjne zwizane m.in. z zakupem 100% akcji Spółki Softech Sp. z o.o. oraz zakupem budynku biurowego (szczegóły opisane w dalszej czci opracowania) bd finansowane ze rodków pozyskanych z emisji akcji serii I, kredytów bankowych oraz ewentualnej nowej emisji akcji Spółki. Ocena czynników i nietypowych zdarze majcych wpływ na wynik działalnoci za rok obrotowy. W ocenie Zarzdu Spółki w 2006 roku nie wystpiły nietypowe zdarzenia majce istotny wpływ na wynik działalnoci za rok obrotowy. Przewidywania dotyczce czynników majcych wpływ na przyszłe wyniki finansowe. LSI Software S.A. przewiduje, e rok 2007 bdzie okresem dalszego szybkiego rozwoju spółki. Sprzyja temu bd: Pozyskane w wyniku publicznej emisji akcji serii I rodki finansowe Zakoczone w grudniu 2006 prace rozwojowe zwizane z tworzeniem nowych produktów, dopuszczonych do sprzeday od pocztku 2007 roku. Spółka bdzie koncentrowa si na sprzeday własnego oprogramowania i usług zwizanych ze sprzeda oprogramowania (wdrozenia, serwis) na rynku hospitality (gastronomia, hotele, orodki sportowe, SPA) i retail (sklepy detaliczne, sieci) oraz w mniejszym zakresie oprogramowania klasy ERP. W zwizku z dokonanym w lutym 2007 roku zakupem wiodcego producenta oprogramowania dla gastronomii i hoteli (spółki Softech sp. z o.o.) LSI Software S.A. bdzie w 2007 roku wiodcym na rynku polskim dostawc tego rodzaju rozwiza. Jednoczenie naley wzi pod uwag nierównomierny, kwartalny rozkład przychodów w sektorze IT w całym roku, który zwizany jest z sezonowoci zamówie ze strony klientów.

17 Zarzdzanie Spółk. W 2006 roku nie nastpiły zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania LSI Software S.A. Zarzd i rada nadzorcza na dzie Zarzd Spółki: Grzegorz Siewiera Prezes Zarzdu Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarzdu Paweł Podgórny Członek Zarzdu Po dacie bilansowej, w dniu 23 marca 2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z funkcji członka zarzdu Pana Pawła Podgórnego. Rada Nadzorcza: Piotr Wilkowski Przewodniczcy Rady Nadzorczej Edward Sieraski Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej Krzysztof Kalinowski Członek Rady Nadzorczej Anna Pyrek Członek Rady Nadzorczej Kazimierz Wieczorek Członek rady Nadzorczej W dniu 12 lipca 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało Pani Ew Tarnowsk ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało w jej miejsce Pana Piotra Jabłoskiego. W dniu 3 sierpnia 2006 Pan Piotr Jabłoski złoył rezygnacj z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 11 wrzenia Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu rady Nadzorczej Pani Ann Pyrek. W dniu 18 wrzenia 2006 na mocy postanowienia Regionalnych Funduszy Inwestycji Sp. z o.o. na funkcj Członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Kazimierz Wieczorek.

18 W dniu 19 wrzenia 2006 Pani Agata Sobieszek-Krzywicka złoyła rezygnacj z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Po dacie bilansowej, w dniu 23 marca 2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Edwarda Sieraskiego i Pana Kazimierza Wieczorka. Jednoczenie Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Podgórnego oraz Pana Andrzeja Ziółkowskiego. Umowy zawarte pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi. Nie s zawarte umowy pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi przewidujce rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia. Warto wynagrodze dla osób zarzdzajcych. Warto wynagrodze wypłaconych osobom zarzdzajcym i nadzorujcym w 2006 roku przedstawia tabela poniej. Osoba (Zarzd LSI) Kwota wynagrodze Grzegorz Siewiera ,00 Paweł Tarnowski ,00 Paweł Podgórny ,45 Osoba (Rada Nadzorcza LSI) Kwota wynagrodze wypłaconych i nalenych Krzysztof Kalinowski 2 475,62 Edward Sieraski 2 475,62 Anna Pyrek 1 226,30 Agata Krzywicka-Sobieszek 1 226,30 Kazimierz Wieczorek 1 226,30 Piotr Wilkowski 2 975,34

19 W dniu 12 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjło uchwał nr 18/2006 wprowadzajc program motywacyjny dla członków Zarzdu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki, które w istotny sposób przyczyniły si do jej rozwoju. Program realizowany jest przez przyznanie uprawnionym do uczestnictwa warrantów emisyjnych serii A uprawniajcych do objcia akcji Spółki w iloci sztuk w okresie od roku 2006 do 2009 w trzech seriach (seria 2007, 2008 i 2009). W drugim roku programu Zarzdowi Spółki przysługuje objcie akcji serii H pod warunkiem osignicia za rok obrotowy 2006 wskanika EPS w wysokoci 0,30 zł. Osignite wyniki finansowe w 2006 roku spełniaj kryteria objcia akcji przez Zarzd Spółki (EPS=03046). Akcje w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych. Członkowie Zarzdu / Rady Nadzorzczej Liczba posiadanych akcji Warto nominalna akcji w PLN Grzegorz Siewiera Paweł Tarnowski Paweł Podgórny RFI Sp. z o.o. (prezes Edward Sieraski) Akcjonariusze posiadajcy, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Osoba Ilo akcji Ilo głosów % głosów na WZ Grzegorz Siewiera ,06% (uwzgldnia emisj serii I)

20 Informacje o znanych umowach, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 15 lutego 2007 Spółka zawarła umow kupna 100% udziałów producenta oprogramowania brany hospitality, spółki Softech Sp. z. o.o. w łcznej kwocie 5 mln PLN. Zgodnie z treci umowy, druga rata w kwocie 2,5 mln PLN bdzie płatna do gotówk lub akcjami spółki (rozliczane po cenie giełdowej). Wybór formy płatnoci uzaleniony jest od decyzji władz spółki. W przypadku wyboru płatnoci akcjami spółki, konieczne bdzie uchwalenie nowej emisji skierowanej do udziałowców firmy Softech. W dniu 12 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjło uchwał nr 18/2006 wprowadzajc program motywacyjny dla członków Zarzdu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki, które w istotny sposób przyczyniły si do jej rozwoju. Podstawowe zasady programu motywacyjnego, to midzy innymi: Program realizowany jest przez przyznanie uprawnionym do uczestnictwa warrantów emisyjnych serii A uprawniajcych do objcia akcji Spółki w iloci sztuk w okresie od roku 2006 do 2009 w trzech seriach (seria 2007, 2008 i 2009), Prawo do objcia akcji bdzie przysługiwa uprawnionym, jeeli Spółka osignie wskanik EPS w wysokoci: o 0,30 zł za 2006 rok o 0,45 zł za 2007 rok o 0,60 zł za 2008 rok W celu realizacji programu Spółka dokonała warunkowego podwyszenia kapitału zakładowego z wyłczeniem prawa poboru w drodze emisji serii H. Cena, po której akcje serii H bd obejmowane przez uprawnionych jest równa wartoci nominalnej i wynosi 1 zł Warranty subskrypcyjne s oferowane przez Rad Nadzorcz. Rada Nadzorcza przyjmuje regulamin programu okrelajcy zasady i warunki programu.

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. w I półroczu roku 2007.

SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. w I półroczu roku 2007. Łódź, 2007-09-28 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. w I półroczu roku 2007. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą. LSI Software S.A. osiągnął w I półroczu

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź http://www.lsisoftware.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą 1.000.000

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13

1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13 Spis treci 1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13 3. Sytuacja gospodarcza w kraju i brany...15 4. Rynek farb i lakierów w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo