DZIAŁ XIII NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE CHAPTER XIII SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY. General notes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ XIII NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE CHAPTER XIII SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY. General notes."

Transkrypt

1 DZIAŁ XIII NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE CHAPTER XIII SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY Uwagi ogólne Nauka i technika 1. Działalność badawcza i rozwojowa (badania i eksperymentalne prace rozwojowe, w skrócie B+R) są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmuje ona badania podstawowe, badania stosowane oraz włączone w 2011 r. badania przemysłowe, prace rozwojowe. Informacje dotyczące działalności badawczej i rozwojowej obejmują następujące grupy jednostek: 1) jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe tj. jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych: a) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk; w danych statystycznych do 2009 r. ujmowano również samodzielne zakłady naukowe, które zgodnie z ustawą z dnia 30 IV 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) zostały przekształcone w instytuty naukowe bądź przez nie wchłonięte, b) instytuty badawcze działające na podstawie ustawy z dnia 30 IV 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U Nr 96, poz. 618); do 2009 r. określane jako jednostki badawczo-rozwojowe, które działały na podstawie ustawy z dnia 25 VII 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jednolity Dz. U Nr 33, poz. 388 z późniejszymi zmianami), c) inne, tj. pozostałe jednostki zaklasyfikowane według PKD 2007 do działu 72 Badania naukowe i prace rozwojowe"; 2) pomocnicze jednostki naukowe (biblioteki naukowe, archiwa naukowe, muzea, pomocnicze jednostki naukowe PAN oraz stowarzyszenia naukowe i fundacje wspierające działalność badawczą i prace rozwojowe) określane do 2009 r. jako jednostki obsługi nauki; 3) podmioty gospodarcze (niezaklasyfikowane według PKD 2007 do działu 72 Badania naukowe i prace rozwojowe"), obejmujące przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe, które obok swojej podstawowej działalności prowadzą działalność badawczą i rozwojową; do 2009 r. określane jako jednostki rozwojowe; 4) szkoły wyższe; 5) pozostałe jednostki instytucje prowadzące działalność badawczą i rozwojową obok swojej podstawowej działalności, nieujęte w pozycjach 1) 4), np. szpitale, parki narodowe i ogrody bo- General notes Science and technology 1. Research and development activity (i.e. research and experimental development work R&D) includes systematically conducted creative work, undertaken in order to increase knowledge, including knowledge about man, culture and society as well as for discovering new uses for this knowledge. Research and development activity includes basic research, applied research and industrial research included in 2011, experimental development. Information regarding research and development activity includes the following groups of entities: 1) scientific and research-development units i.e. units involved mainly in carrying out research and development: a) scientific units of the Polish Academy of Sciences; until 2009 statistical data included independent research departments which were transformed or incorporated into scientific institutes pursuant to the Law on the Polish Academy of Sciences, dated 30 IV 2010 (Journal of Laws No. 96, item 619), b) research institutes operating on the basis of the Law on the Research Institutes, dated 30 IV 2010 (Journal of Laws 2010 No. 96, item 618); until 2009 defined as branch research-development units which operated on the basis of the Law on the Research and Development Units, dated 25 VII 1985 (uniform text: Journal of Laws 2001 No. 33, item 388, with later amendments), c) other units classified into NACE Rev. 2 division 72 Scientific research and development ; 2) auxiliary scientific units scientific libraries, scientific archives, museums, auxiliary scientific units of the PAS (Polish Academy of Sciences), associations and foundations supporting research and development activity; until 2009 defined as science support units; 3) economic entities (not classified into NACE Rev. 2 division 72 Scientific research and development ) including mainly industrial enterprises conducting research and development besides their main principal activity; until 2009 defined as development units; 4) higher education institutions; 5) other units institutions conducting R&D besides their main principal activity, not included in items 1) 4), e.g. hospitals, national parks, botanic gardens, state agencies and in-

2 SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY 255 taniczne, agencje i instytucje rządowe. 2. Dane dotyczące zatrudnienia w działalności badawczej i rozwojowej obejmują wyłącznie pracowników bezpośrednio z nią związanych, poświęcających na tę działalność co najmniej 10% nominalnego czasu pracy. Ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC) są to jednostki przeliczeniowe służące do ustalenia faktycznego zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej. Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy oznacza jeden osoborok poświęcony wyłącznie na działalność badawczo-rozwojową. 3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową obejmują nakłady bieżące poniesione na badania podstawowe, stosowane oraz włączone w 2011 r. badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, niezależnie od źródła pochodzenia środków finansowych. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R od 2003 r. podaje się łącznie z kosztami zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej (do 2001 r. zwanej specjalną), niezbędnej do wykonania określonych prac B+R, spełniającej kryteria zaliczania do środków trwałych, lecz do czasu zakończenia tych prac nieujętej w ewidencji środków trwałych; do 2002 r. koszty te ujmowane były w nakładach bieżących na działalność badawczą i rozwojową. 4. Działalność innowacyjna w przemyśle dotyczy opracowywania i wdrażania (wprowadzania na rynek) nowych lub istotnie ulepszonych, w zakresie swoich cech i zastosowań, produktów (wyrobów, usług) innowacja produktowa oraz zastosowania nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, a także z zakresu logistyki, zaopatrzenia, dystrybucji i wspierających procesy w przedsiębiorstwie innowacja procesowa, przy czym produkty te i procesy są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. 5. Nakłady na działalność innowacyjną obejmują nakłady na: badania naukowe i prace rozwojowe (B+R), zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych (gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw patenty, wynalazki nieopatentowane, licencje, ujawnienia know-how, znaki towarowe itp.), zakup oprogramowania, nakłady inwestycyjne na środki trwałe niezbędne do wprowadzenia innowacji (maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, środki transportu, budynki, budowle oraz grunty), szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną, marketing dotyczący nowych lub istotnie ulepszonych produktów oraz pozostałe przygotowania do wprowadzenia innowacji produktowych i procesowych. 6. Produkt nowy jest to produkt (wyrób lub usługa), który różni się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczasowych. 7. Produkt istotnie ulepszony jest to produkt (wyrób lub usługa) już istniejący, który został znacząco udoskonalony poprzez zastosowanie nowych materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie produktu. 8. Środki automatyzacji procesów produkstitutions. 2. Data regarding employment in R&D include exclusively persons employed directly on this activity (or providing direct services for R&D) and spending at least 10 per cent of their normal work time on R&D. Full-time equivalents (FTE) are calculating units used to establish the actual time spent on research and development work. One FTE equals one person-year spent exclusively on R&D. 3. Expenditures on research and development activity include current expenditures borne on basic research, applied research and industrial research included in 2011, development work as well as capital expenditures on fixed assets connected with R&D regardless of the origin (source) of the financial funds. Since 2003, capital expenditures on fixed assets connected with research and development activity comprise expenditures on purchase or manufacture of research equipment (until 2001 so-called special research equipment), necessary for performing particular R&D projects, meeting the criteria for inclusion in fixed assets, but not included in fixed assets until completion of project; until 2002, expenditures on such equipment were included in the current expenditures on R&D. 4. Innovation activity in industry concern the development and implementation (introduction on the market) of new or significantly improved products (goods and services) with regard to their features and applications product innovation and applications of new or significantly improved production methods and those in the area of logistics, supply, distribution and methods supporting processes in enterprises process innovation in which this products and processes are novel at least for the enterprise. 5. Expenditures on innovation activity include expenditures on: R&D, acquisition of knowledge from external sources (complete technology in the form of documentation and rights patents, non-patented inventions, licences, disclosures of know-how, trademarks etc.), acquisition of software, capital expenditures on fixed assets required for introduction of innovations (machines, technical equipment, tools, means of transport, buildings constructions and land), personnel training connected with innovation activity, marketing connected with new or significantly improved products and other preparations for the implementation of product and process innovations. 6. A new product is a product (good or service) that differs significantly in its characteristics or intended uses from the previous products. 7. A significantly improved product is an existing product (good or service) which has been significantly improved through the use of new materials, components and other characteristics that enhance the performance of this product. 8. Means for automating production processes include the equipment (or combinations of machinery and equipment) which per-

3 256 NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE cyjnych są to urządzenia (lub zestawy maszyn i urządzeń) wykonujące określone czynności bez udziału człowieka, stosowane w celu samoczynnego sterowania, regulowania urządzeń technicznych oraz kontrolowania przebiegu procesów technologicznych. 9. Wynalazek podlegający opatentowaniu bez względu na dziedzinę techniki jest to nowe rozwiązanie posiadające poziom wynalazczy, tzn. niewynikające dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, nadające się do przemysłowego stosowania. 10. Wzór użytkowy podlegający ochronie jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Społeczeństwo informacyjne 1. Prezentowane informacje opracowano na podstawie uogólnionych wyników badań dotyczących wykorzystania technologii informacyjno- -telekomunikacyjnych, przeprowadzonych metodą reprezentacyjną według zharmonizowanej metodologii stosowanej w krajach Unii Europejskiej. 2. Dane dotyczące przedsiębiorstw wyposażonych w technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT) dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób i zaliczanych, według PKD 2007, do sekcji: przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja i komunikacja; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (z wyłączeniem działalności weterynaryjnej); działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; pozostała działalność usługowa (w zakresie naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego). W 2011 r. badaniem objęto 16,7 tys. przedsiębiorstw (tj. 18,0% ich ogólnej liczby). 3. Automatyczna wymiana danych: 1) na zewnątrz przedsiębiorstwa polega na wysyłaniu i/lub otrzymywaniu wiadomości (np. faktur, deklaracji podatkowych) poprzez sieci komputerowe w formacie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie, np. EDI, ODETTE, XML, z wyłączeniem ręcznego wprowadzania wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną, 2) wewnątrz przedsiębiorstwa polega na działaniach wspomagających różne funkcje przedsiębiorstwa, tj. korzystanie z jednego systemu informatycznego, łączenie danych między systemami informatycznymi, korzystanie ze wspólnej bazy danych lub hurtowni danych dostępnych dla systemów informatycznych oraz elektroniczna wymiana informacji automatycznie przetwarzanych wewnątrz przedsiębiorstwa. forms defined tasks without human participation, and is used in order to automatically control and regulate other equipment as well as to control technological processes. 9. A patentable invention regardless of the field of technology is any new solution which involves an inventive step, i.e. which for an expert does not obviously result from the state of the art and which is capable of industrial application. 10. An utility model eligible for protection a new and useful solution of a technical character related to the shape, structure or assembly of an object of permanent form. Information society 1. The information presented has been compiled on the basis of the generalized results of representative surveys on the ICT (Information and Communication Technologies) usage conducted in the European Union according to a harmonized methodology. 2. Data regarding enterprises equipped with Information Communication Technology (ICT), concern economic entities employing more than 9 persons and included in the sections according to the NACE Rev. 2: manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning supply; water supply, sewerage and waste management and remediation activities; construction; wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles; transportation and storage; accommodation and food service activities; information and communication; real estate activities; professional, scientific and technical activities (excluding veterinary activities); administrative and support service activities; other service activities (repair of computers and communication equipment). In 2011 the survey covered 16,7 thous. of enterprises (i.e. 18,0% of enterprises). 3. Automatic data exchange: 1) outside the enterprise sending and/or receiving of messages (e.g. invoices, tax declarations) via any computer network in format which allows their automatic processing e.g. EDI, ODETTE, XML, excluding individual electronic messages being typed manually, 2) inside enterprises activities supporting different functions of the enterprise i.e. using one single software application, data linking between the software applications, using a common database or data warehouse accessed by the software applications and electronic exchange of information that can be processed within the enterprise.

4 SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY 257 Nauka i technika Science and technology TABL. 1 (180). ZATRUDNIENIE I NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ EMPLOYMENT AND GROSS DOMESTIC EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT Liczba jednostek Number of units Zatrudnieni a Personnel a pracownicy naukowo- -badawczy # 2228 researchers technicy i pracownicy równorzędni ,5 418 technicians and equivalent staff pozostały personel # 141 other supporting staff Zatrudnieni ogółem Personnel with education of: z wykształceniem wyższym: higher: z tytułem naukowym profesora # # with title of professor ze stopniem naukowym: with scientific degree of: doktora habilitowanego # # habilitated doctor b (HD) doktora # # doctor (PhD) z tytułem zawodowym magistra, inżyniera, lekarza, licencjata with other university degrees below the PhD level (master, bachelor and equivalent) pozostałym other Gross domestic expenditures Nakłady c na działalność badawczą i rozwojową (ceny bieżące) w tys. zł , , , ,6 c on research and development activity (current price) in thous. zl bieżące d , , , ,5 current d w tym osobowe , , , ,9 of which labour costs na badania: on research: podstawowe , , , ,9 basic stosowane d , , , ,3 applied d prace rozwojowe , , , ,3 experimental development inwestycyjne na środki trwałe e , , , ,1 capital e w tym maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu , ,4 # 58754,7 of which instruments and equipment a W tzw. ekwiwalentach pełnego czasu pracy. c Wewnętrzne, bez amortyzacji środków trwałych. d Łącznie z nakładami na włączone w 2011 r. badania przemysłowe. e Patrz uwagi ogólne do działu, ust. 3 na str a In full-time equivalents. b The habilitated doctor s degree (HD), which is higher than a doctorate (second doctorate), is peculiar to Poland. The degree is awarded on the basis of an appropriate dissertation and is necessary for obtaining the title of professor and a professorial post in scientific institutions. c Internal, excluding depreciation of fixed assets. d Including expenditures on industrial research included in e See general notes to the chapter, item 3 page 255.

5 258 NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE TABL. 2 (181). STOPIEŃ ZUŻYCIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ Stan w dniu 31 XII DEGREE OF CONSUMPTION OF RESEARCH EQUIPMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY As of 31 XII stopień zużycia w % degree of consumption in % O G Ó Ł E M... 68,5 83,9 73,0 66,7 T O T A L Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe... 39,3 47,4 # 67,3 Scientific and research-development units Podmioty gospodarcze... 87,4 75,2 76,1 65,0 Economic entities Szkoły wyższe... 67,7 85,9 # 66,8 Higher education institutions TABL. 3 (182). STRUKTURA NAKŁADÓW a NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (ceny bieżące) STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC EXPENDITURES a ON REASERCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCE OF FUNDS (current prices) w % in % O G Ó Ł E M ,0 100,0 100,0 100,0 T O T A L W tym środki: Of which funds from: z budżetu państwa b... 38,3 36,1 58,3 # the state budget b przedsiębiorstw c... 58,6 58,6 19,0 29,6 enterprises c jednostek naukowych PAN i instytutów badawczych d... 0,8 1,6 1,3 # organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych... 0,6 3,3 18,9 11,3 scientific units of the Polish Academy of Sciences and research institutes d international organizations and foreign institutions a Wewnętrzne, bez amortyzacji środków trwałych. b Których głównym dysponentem jest od lutego 2005 r. minister właściwy do spraw nauki, a do stycznia 2005 r. był Komitet Badań Naukowych; w latach 2010 i 2011 łącznie ze środkami jednostek samorządu terytorialnego. c Przedsiębiorstwa o PKD 2007 innym niż 72. d Patrz uwagi ogólne do działu ust. 1 na str a Internal, excluding depreciation of fixed assets. b Whose main disposer since February 2005 is the minister responsible for science and until January 2005 it was the State Committee for Scientific Research; in 2010 and 2011 including funds of local selfgovernment entities. c Enterprises classified into different division of NACE Rev. 2 than 72. d See general notes to the chapter, item 1 page 254. TABL. 4 (183). NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLE a WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (ceny bieżące) EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRY a BY SOURCE OF FUNDS (current prices) w % in % O G Ó Ł E M ,0 100,0 100,0 T O T A L Z tego środki: Of which funds: własne... 78,3 77,9 76,0 own pozyskane z zagranicy (bezzwrotne)... 0,6 10,4 9,4 from abroad (not repayable) kredyty bankowe (krajowe i zagraniczne)... 12,1 9,0 8,3 bank credits (domestic and foreign) pozostałe... 9,0 2,7 6,3 other a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. a Data concern economic entities employing more than 49 person.

6 SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY 259 TABL. 5 (184). NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH I PROCESOWYCH W PRZEMYŚLE a WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ (ceny bieżące) EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITIES FOR PRODUCT AND PROCESS INNOVATIONS IN INDUSTRY a BY TYPE OF INNOVATION ACTIVITY (current prices) Ogółem Grand na działalność badawczą i rozwojową b on research and development activity b na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych c on the acquisition of knowledge from external sources c W tym nakłady Of which expenditures inwestycyjne capital na budynki i budowle oraz grunty on a land and buildings w mln zł na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu d on the acquisition of instruments and equipment d razem in mln zl w tym z importu of which import na szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną on staff training connected with innovation activity na marketing dotyczący nowych lub istotnie ulepszonych produktów on the marketing for new or significantly improved products O G Ó Ł E M ,2 133,3 13,1 217,3 377,0 168,3 14,3 8,8 T O T A L ,9 52,6 13,7 298,4 621,0 275,9 2,7 4, ,7 59,4 0,8 123,1 354,4 126,3 1,1 4,6 W tym przetwórstwo przemysłowe ,4 # 0,7 74,2 344,1 # # 4,6 Of which manufacturing w tym: of which: Produkcja artykułów spożywczych... 71,0 1,1 # # 12,2 0,1 1,5 Manufacture of food products Produkcja papieru i wyrobów z papieru... 67,1 2,4 # 17,1 45,6 # # # Manufacture of paper and paper products Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 5,6 # # 1,6 0,1 # Printing and reproduction of recorded media Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych ,8 20,0 # # # 23,6 # 0,3 Manufacture of chemicals and chemical products Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych... 92,5 1,6 # # # 42,5 # 1,1 Manufacture of rubber and plastic products Produkcja wyrobów z metali 54,3 9,5 # 16,2 23,7 8,6 # 0,4 Manufacture of metal products Produkcja maszyn i urządzeń 15,1 8,3 # # # # 0,5 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Produkcja mebli... 9,7 # # # 3,6 Manufacture of furniture a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Nakłady wewnętrzne i zewnętrzne. c Zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw. d Łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem. a Data concern economic entities employing more than 49 person. b Intramural and extramural expenditures. c Acquisition of complete technology in the form of documentation and rights. d Including instruments, movables and endowments.

7 260 NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE TABL. 6 (185). ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLE a Stan w dniu 31 XII MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRY a As of 31 XII Linie produkcyjne Production lines automatyczne automatic sterowane komputerem computer controlled Centra obróbkowe Machining centres Obrabiarki laserowe sterowane numerycznie Laser machine- -tools numerically controlled w szt. in units Roboty i manipulatory przemysłowe Industrial robots and manipulators ogółem w tym roboty of which robots Komputery b Computers b O G Ó Ł E M T O T A L sektor publiczny public sector sektor prywatny private sector W tym przetwórstwo przemysłowe Of which manufacturing w tym: of which: Produkcja artykułów spożywczych Manufacture of food products Produkcja napojów Manufacture of beverages Produkcja wyrobów tekstylnych Manufacture of textiles Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny Manufacture of products of wood, cork, straw and wicker Produkcja papieru i wyrobów z papieru Manufacture of paper and paper products Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Printing and reproduction of recorded media a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery do sterowania i regulacji procesami technologicznymi. a Data concern economic entities employing more than 49 person. b Computers for the control and regulation of technological processes.

8 SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY 261 TABL. 6 (185). ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLE a (dok.) Stan w dniu 31 XII MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRY a (cont.) As of 31 XII W tym przetwórstwo przemysłowe (dok.) Of which manufacturing (cont.) Linie produkcyjne Production lines automatyczne automatic sterowane komputerem computer controlled Centra obróbkowe Machining centres Obrabiarki laserowe sterowane numerycznie Laser machine- -tools numerically controlled w szt. in units Roboty i manipulatory przemysłowe Industrial robots and manipulators ogółem w tym roboty of which robots Komputery b Computers b Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Manufacture of chemicals and chemical products Produkcja wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych Manufacture of rubber and plastic products Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Manufacture of other non-metallic mineral products Produkcja metali Manufacture of basic metals Produkcja wyrobów z metali Manufacture of metal products Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Manufacture of computer, electronic and optical products Produkcja urządzeń elektrycznych Manufacture of electrical equipment Produkcja maszyn i urządzeń Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Manufacture of motor vehicles trailers and semi-trailers Produkcja mebli Manufacture of furniture a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery do sterowania i regulacji procesami technologicznymi. a Data concern economic entities employing more than 49 person. b Computers for the control and regulation of technological processes.

9 262 NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE TABL. 7 (186). PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH W PRZEMYŚLE a W 2011 R. NET REVENUES FROM SALE OF NEW OR SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS IN INDUSTRY a IN 2011 Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach w % przychodów netto ze sprzedaży ogółem Net revenues from sales of new or significantly improved products (goods and services) introduced into the market in years in % of turnover ogółem grand z tego produkty nowe lub istotnie ulepszone of which new or improved products dla rynku to the market dla przedsiębiorstw to the enterprice w tym eksport ogółem of which export razem z tego produkty nowe of which new or improved products dla rynku to the market dla przedsiębiorstw to the enterprice O G Ó Ł E M... 6,9 3,8 3,1 2,6 1,7 0,9 T O T A L sektor publiczny... 1,3 1,2 0,1 0,5 0,5 0,0 public sector sektor prywatny... 7,5 4,1 3,4 2,8 1,8 1,0 private sector W tym przetwórstwo przemysłowe... 7,2 3,9 3,2 2,7 1,7 0,9 Of which manufacturing w tym: Produkcja artykułów spożywczych... 5,1 1,7 3,4 1,8 0,2 1,6 Produkcja napojów... 12,9 0,3 12,6 0,3 0,0 0,3 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji... 25,1 2,4 22,7 7,3 0,1 7,3 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 1,8 0,2 1,6 0,2 0,1 0,0 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych... 14,2 5,7 8,6 2,6 1,9 0,6 Produkcja wyrobów z metali... 6,7 4,6 2,0 3,0 2,0 1,0 Produkcja urządzeń elektrycznych... 10,9 10,0 0,9 5,8 5,7 0,1 Produkcja maszyn i urządzeń... 20,4 17,6 2,8 13,7 12,9 0,8 of which: Manufacture of food products Manufacture of beverages Printing and reproduction of recorded media Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastic products Manufacture of metal products Manufacture of electrical equipment Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Produkcja mebli... 6,9 2,1 4,9 0,6 0,4 0,2 Manufacture of furniture a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób; wartość produkcji sprzedanej przyjęto w cenach producenta. a Data concern economic entities employing more than 49 person; value of sold production is given in producer s prices.

10 SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY 263 TABL. 8 (187). WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE KRAJOWE a DOMESTIC INVENTIONS AND UTILITY MODELS a Wynalazki: Inventions: zgłoszone patent applications udzielone patenty patents granted Wzory użytkowe: Utility models: zgłoszone utility model application udzielone prawa ochronne rights of protection granted a Zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ź r ó d ł o: dane Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. a Filed at the Patent Office of the Republic of Poland. S o u r c e: data of the Patent Office of the Republic of Poland. Społeczeństwo informacyjne Information society TABL. 9 (188). PRZEDSIĘBIORSTWA a WYKORZYSTUJĄCE INTERNET Stan w styczniu ENTERPRISES a USING INTERNET As in January udział jednostek w całej populacji w % the proportion of entities in % of population Dostęp do Internetu... 96,5 95,8 Internet access Połączenie z Internetem przez: Internet access via: łącze szerokopasmowe b... 66,0 84,3 broadband connection b w tym DSL (xdsl, ADSL, SDSL, itp.)... 55,2 68,1 of which DSL (xdsl, ADSL, SDSL, etc.) modem analogowy (zwykła linia telefoniczna) lub cyfrowy ISDN... 49,9 33,5 wąskopasmowe łącze bezprzewodowe (np. w technologii GSM, GPRS, UMTS itp.)... 16,2 16,9 analogue modem (connection over plain telephone line) or digital modem ISDN narrowband wireless connection (e.g. GSM, GPRS, UMTS) Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową... 65,1 59,9 Enterprises with own Website a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b W technologii DSL (xdsl, ADSL, SDSL itp.), inne łącze stałe (np. sieć telewizji kablowej, energetyczna PLC); w 2010 r. łącznie z dostępem szerokopasmowym bezprzewodowym wykorzystującym co najmniej technologie trzeciej generacji (3G), tzn. sieć cyfrową telefonii komórkowej o poszerzonej pojemności umożliwiającej transmisję wideo i transmisję pakietową. a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b Data DSL connections (xdsl, ADSL, SDSL, etc.) other fixed connections (e.g. via cable TV network, via power supply traction PLC); in 2010 including mobile broadband connection using at least 3G technology, i.e. digital mobile network of broadened volume enabling video and package transmission.

11 264 NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE TABL. 10 (189). PRZEDSIĘBIORSTWA a WYKORZYSTUJĄCE WYBRANE TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE Stan w styczniu ENTERPRISES a USING SELECTED ICT SYSTEMS As in January udział jednostek w całej populacji w % the proportion of entities in % of population Komputery b... 98,0 98,0 Computers b Automatyczna wymiana danych: Automatic data exchange: na zewnątrz przedsiębiorstwa... 66,0 88,6 outsider the enterprise wewnątrz przedsiębiorstwa... 29,9 34,0 inside the enterprise ERP system informatyczny do planowania zasobów przedsiębiorstwa... 10,9. Enterprise Resource Planning system CRM oprogramowanie do zarządzania informacjami o klientach pozwalającego na zbieranie, przechowywanie informacji o klientach oraz zapewnienie dostępu do nich innym komórkom przedsiębiorstwa... 13,6. Customer Relationship Management system a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Stacjonarne i przenośne, np. laptopy (notebooki); w 2011 r. również smartphony i nettopy; dane nie obejmują komputerów zintegrowanych z innymi urządzeniami na jednej płycie montażowej, komputerów służących do sterowania i regulacji procesów technologicznych. a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b Desktop and portable computers e.g. laptops (notebooks); in 2011 also smartphones and nettops; data do not include computers integrated to other machines or devices on the same assembly board, computers used for the control and regulation of technological processes.

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 17.05.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

NAUKA I TECHNIKA W 2006 R.

NAUKA I TECHNIKA W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE NAUKA I TECHNIKA W 2006 R. SCIENCE AND TECHNOLOGY IN POLAND IN 2006 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

I. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) I. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) Podstawowe pojęcia i definicje Działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Science and technology in Poland in 2008

Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Science and technology in Poland in 2008 Nauka i technika w Polsce w 2008 roku Science and technology in Poland in 2008 STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS Warszawa 2010 Nauka i technika w Polsce w 2008 roku Science and technology in Poland

Bardziej szczegółowo

A N E K S WYBRANE DANE WEDŁUG PKD 2007

A N E K S WYBRANE DANE WEDŁUG PKD 2007 A N E K S WYBRANE DANE WEDŁUG PKD 2007 A N N E X SELECTED DATA BY PKD 2007 ANEKS Uwagi ogólne 1. Dane prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 opracowanej na podstawie Statystycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2013 ROKU

ŚRODKI TRWAŁE W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2013 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE ŚRODKI TRWAŁE W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2013 ROKU FIXED ASSETS IN NATIONAL ECONOMY IN 2013 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SCIENCE AND TECHNOLOGY IN POLAND IN 2007

SCIENCE AND TECHNOLOGY IN POLAND IN 2007 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE NAUKA I TECHNIKA W 2007 R. SCIENCE AND TECHNOLOGY IN POLAND IN 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W PRZEMYŚLE I ŚRODKI AUTOMATYZACJI

II. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W PRZEMYŚLE I ŚRODKI AUTOMATYZACJI II. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W PRZEMYŚLE I ŚRODKI AUTOMATYZACJI Podstawowe pojęcia i definicje Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XVI INDUSTRY AND CONSTRUCTION DZIAŁ XVI PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO. General notes. Uwagi ogólne. Industry. Przemysł

CHAPTER XVI INDUSTRY AND CONSTRUCTION DZIAŁ XVI PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO. General notes. Uwagi ogólne. Industry. Przemysł DZIAŁ XVI CHAPTER XVI INDUSTRY AND CONSTRUCTION Uwagi ogólne General notes Przemysł 1. Informacje w zakresie przemysłu dotyczą podmiotów gospodarczych zaliczonych, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XVII INVESTMENTS. FIXED ASSETS DZIAŁ XVII INWESTYCJE. ŚRODKI TRWAŁE

CHAPTER XVII INVESTMENTS. FIXED ASSETS DZIAŁ XVII INWESTYCJE. ŚRODKI TRWAŁE DZIAŁ XVII INWESTYCJE. ŚRODKI TRWAŁE Uwagi ogólne Inwestycje 1. Informacje o nakładach inwestycyjnych opracowano według zasad systemu rachunków narodowych, zgodnie z zaleceniami ESA 1995. Nakłady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna Data opracowania: 17.05.2012 r.

Informacja sygnalna Data opracowania: 17.05.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 17.05.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 ŁÓDŹ 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Piotr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności bibliotek w 2015 r. Performance of libraries in 2015 Opracowano na podstawie danych Głównego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XIX CHAPTER XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES

DZIAŁ XIX CHAPTER XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XIX Uwagi ogólne CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES General notes 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W %

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % 158 Analiza potrzeb innowacyjnnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % Działy PKD 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Centralny Nazwa branży Ogółem

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu 2009

Działalność podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu 2009 Działalność podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu 2009 Raport roczny Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Warszawa, 2013 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY Uwagi ogólne 1. Dane o podmiotach gospodarki narodowej podano na podstawie rejestru REGON. 2. Spółka jest prawną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE, INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH,

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XX PUBLIC FINANCES DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER XX PUBLIC FINANCES DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XX PUBLIC FINANCES Uwagi ogólne General notes 1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM INNOVATION IN DOLNOŚLĄSKIE VOIVODSHIP

INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM INNOVATION IN DOLNOŚLĄSKIE VOIVODSHIP URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM INNOVATION IN DOLNOŚLĄSKIE VOIVODSHIP ANALIZY STATYSTYCZNE STATISTICAL ANALYSES ISBN 978-83-89593-55-9

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XV FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

CHAPTER XV FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁ XV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW CHAPTER XV FINANCES OF ENTERPRISES Uwagi ogólne 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw dla 2000 r. prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września 2009r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

254 Aneta Zakrzewska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

254 Aneta Zakrzewska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 254 Aneta Zakrzewska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 4 Aneta Zakrzewska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie INNOWACYJNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH W

Bardziej szczegółowo

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Ocena aktualności wyzwań strategicznych w obszarze konkurencyjna gospodarka Poznań, 20 września

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE. Uwagi ogólne. General notes

DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE. Uwagi ogólne. General notes DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE Uwagi ogólne General notes 1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES. 1. Prezentowane w Roczniku dane - jeśli nie zaznaczono inaczej - dotyczą całej gospodarki narodowej.

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES. 1. Prezentowane w Roczniku dane - jeśli nie zaznaczono inaczej - dotyczą całej gospodarki narodowej. UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES 1. Prezentowane w Roczniku dane - jeśli nie zaznaczono inaczej - dotyczą całej gospodarki narodowej. 1. Data presented in the Yearbook, unless otherwise indicated, concern the

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu 2011

Działalność podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu 2011 Działalność podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu 2011 Raport roczny Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Warszawa, 2013 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu cławskie Forum Gospodarki: Na czym ma zarabiać Wrocław? cław, 7 listopada 2015 Z CZEGO ŻYJE WROCŁAW? STRUKTURA GOSPODARKI Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo