DZIAŁ XIII NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE CHAPTER XIII SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY. General notes.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ XIII NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE CHAPTER XIII SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY. General notes."

Transkrypt

1 DZIAŁ XIII NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE CHAPTER XIII SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY Uwagi ogólne Nauka i technika 1. Działalność badawcza i rozwojowa (badania i eksperymentalne prace rozwojowe, w skrócie B+R) są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmuje ona badania podstawowe, badania stosowane oraz włączone w 2011 r. badania przemysłowe, prace rozwojowe. Informacje dotyczące działalności badawczej i rozwojowej obejmują następujące grupy jednostek: 1) jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe tj. jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych: a) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk; w danych statystycznych do 2009 r. ujmowano również samodzielne zakłady naukowe, które zgodnie z ustawą z dnia 30 IV 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) zostały przekształcone w instytuty naukowe bądź przez nie wchłonięte, b) instytuty badawcze działające na podstawie ustawy z dnia 30 IV 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U Nr 96, poz. 618); do 2009 r. określane jako jednostki badawczo-rozwojowe, które działały na podstawie ustawy z dnia 25 VII 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jednolity Dz. U Nr 33, poz. 388 z późniejszymi zmianami), c) inne, tj. pozostałe jednostki zaklasyfikowane według PKD 2007 do działu 72 Badania naukowe i prace rozwojowe"; 2) pomocnicze jednostki naukowe (biblioteki naukowe, archiwa naukowe, muzea, pomocnicze jednostki naukowe PAN oraz stowarzyszenia naukowe i fundacje wspierające działalność badawczą i prace rozwojowe) określane do 2009 r. jako jednostki obsługi nauki; 3) podmioty gospodarcze (niezaklasyfikowane według PKD 2007 do działu 72 Badania naukowe i prace rozwojowe"), obejmujące przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe, które obok swojej podstawowej działalności prowadzą działalność badawczą i rozwojową; do 2009 r. określane jako jednostki rozwojowe; 4) szkoły wyższe; 5) pozostałe jednostki instytucje prowadzące działalność badawczą i rozwojową obok swojej podstawowej działalności, nieujęte w pozycjach 1) 4), np. szpitale, parki narodowe i ogrody bo- General notes Science and technology 1. Research and development activity (i.e. research and experimental development work R&D) includes systematically conducted creative work, undertaken in order to increase knowledge, including knowledge about man, culture and society as well as for discovering new uses for this knowledge. Research and development activity includes basic research, applied research and industrial research included in 2011, experimental development. Information regarding research and development activity includes the following groups of entities: 1) scientific and research-development units i.e. units involved mainly in carrying out research and development: a) scientific units of the Polish Academy of Sciences; until 2009 statistical data included independent research departments which were transformed or incorporated into scientific institutes pursuant to the Law on the Polish Academy of Sciences, dated 30 IV 2010 (Journal of Laws No. 96, item 619), b) research institutes operating on the basis of the Law on the Research Institutes, dated 30 IV 2010 (Journal of Laws 2010 No. 96, item 618); until 2009 defined as branch research-development units which operated on the basis of the Law on the Research and Development Units, dated 25 VII 1985 (uniform text: Journal of Laws 2001 No. 33, item 388, with later amendments), c) other units classified into NACE Rev. 2 division 72 Scientific research and development ; 2) auxiliary scientific units scientific libraries, scientific archives, museums, auxiliary scientific units of the PAS (Polish Academy of Sciences), associations and foundations supporting research and development activity; until 2009 defined as science support units; 3) economic entities (not classified into NACE Rev. 2 division 72 Scientific research and development ) including mainly industrial enterprises conducting research and development besides their main principal activity; until 2009 defined as development units; 4) higher education institutions; 5) other units institutions conducting R&D besides their main principal activity, not included in items 1) 4), e.g. hospitals, national parks, botanic gardens, state agencies and in-

2 SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY 255 taniczne, agencje i instytucje rządowe. 2. Dane dotyczące zatrudnienia w działalności badawczej i rozwojowej obejmują wyłącznie pracowników bezpośrednio z nią związanych, poświęcających na tę działalność co najmniej 10% nominalnego czasu pracy. Ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC) są to jednostki przeliczeniowe służące do ustalenia faktycznego zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej. Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy oznacza jeden osoborok poświęcony wyłącznie na działalność badawczo-rozwojową. 3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową obejmują nakłady bieżące poniesione na badania podstawowe, stosowane oraz włączone w 2011 r. badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, niezależnie od źródła pochodzenia środków finansowych. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R od 2003 r. podaje się łącznie z kosztami zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej (do 2001 r. zwanej specjalną), niezbędnej do wykonania określonych prac B+R, spełniającej kryteria zaliczania do środków trwałych, lecz do czasu zakończenia tych prac nieujętej w ewidencji środków trwałych; do 2002 r. koszty te ujmowane były w nakładach bieżących na działalność badawczą i rozwojową. 4. Działalność innowacyjna w przemyśle dotyczy opracowywania i wdrażania (wprowadzania na rynek) nowych lub istotnie ulepszonych, w zakresie swoich cech i zastosowań, produktów (wyrobów, usług) innowacja produktowa oraz zastosowania nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, a także z zakresu logistyki, zaopatrzenia, dystrybucji i wspierających procesy w przedsiębiorstwie innowacja procesowa, przy czym produkty te i procesy są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. 5. Nakłady na działalność innowacyjną obejmują nakłady na: badania naukowe i prace rozwojowe (B+R), zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych (gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw patenty, wynalazki nieopatentowane, licencje, ujawnienia know-how, znaki towarowe itp.), zakup oprogramowania, nakłady inwestycyjne na środki trwałe niezbędne do wprowadzenia innowacji (maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, środki transportu, budynki, budowle oraz grunty), szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną, marketing dotyczący nowych lub istotnie ulepszonych produktów oraz pozostałe przygotowania do wprowadzenia innowacji produktowych i procesowych. 6. Produkt nowy jest to produkt (wyrób lub usługa), który różni się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczasowych. 7. Produkt istotnie ulepszony jest to produkt (wyrób lub usługa) już istniejący, który został znacząco udoskonalony poprzez zastosowanie nowych materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie produktu. 8. Środki automatyzacji procesów produkstitutions. 2. Data regarding employment in R&D include exclusively persons employed directly on this activity (or providing direct services for R&D) and spending at least 10 per cent of their normal work time on R&D. Full-time equivalents (FTE) are calculating units used to establish the actual time spent on research and development work. One FTE equals one person-year spent exclusively on R&D. 3. Expenditures on research and development activity include current expenditures borne on basic research, applied research and industrial research included in 2011, development work as well as capital expenditures on fixed assets connected with R&D regardless of the origin (source) of the financial funds. Since 2003, capital expenditures on fixed assets connected with research and development activity comprise expenditures on purchase or manufacture of research equipment (until 2001 so-called special research equipment), necessary for performing particular R&D projects, meeting the criteria for inclusion in fixed assets, but not included in fixed assets until completion of project; until 2002, expenditures on such equipment were included in the current expenditures on R&D. 4. Innovation activity in industry concern the development and implementation (introduction on the market) of new or significantly improved products (goods and services) with regard to their features and applications product innovation and applications of new or significantly improved production methods and those in the area of logistics, supply, distribution and methods supporting processes in enterprises process innovation in which this products and processes are novel at least for the enterprise. 5. Expenditures on innovation activity include expenditures on: R&D, acquisition of knowledge from external sources (complete technology in the form of documentation and rights patents, non-patented inventions, licences, disclosures of know-how, trademarks etc.), acquisition of software, capital expenditures on fixed assets required for introduction of innovations (machines, technical equipment, tools, means of transport, buildings constructions and land), personnel training connected with innovation activity, marketing connected with new or significantly improved products and other preparations for the implementation of product and process innovations. 6. A new product is a product (good or service) that differs significantly in its characteristics or intended uses from the previous products. 7. A significantly improved product is an existing product (good or service) which has been significantly improved through the use of new materials, components and other characteristics that enhance the performance of this product. 8. Means for automating production processes include the equipment (or combinations of machinery and equipment) which per-

3 256 NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE cyjnych są to urządzenia (lub zestawy maszyn i urządzeń) wykonujące określone czynności bez udziału człowieka, stosowane w celu samoczynnego sterowania, regulowania urządzeń technicznych oraz kontrolowania przebiegu procesów technologicznych. 9. Wynalazek podlegający opatentowaniu bez względu na dziedzinę techniki jest to nowe rozwiązanie posiadające poziom wynalazczy, tzn. niewynikające dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, nadające się do przemysłowego stosowania. 10. Wzór użytkowy podlegający ochronie jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Społeczeństwo informacyjne 1. Prezentowane informacje opracowano na podstawie uogólnionych wyników badań dotyczących wykorzystania technologii informacyjno- -telekomunikacyjnych, przeprowadzonych metodą reprezentacyjną według zharmonizowanej metodologii stosowanej w krajach Unii Europejskiej. 2. Dane dotyczące przedsiębiorstw wyposażonych w technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT) dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób i zaliczanych, według PKD 2007, do sekcji: przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja i komunikacja; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (z wyłączeniem działalności weterynaryjnej); działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; pozostała działalność usługowa (w zakresie naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego). W 2011 r. badaniem objęto 16,7 tys. przedsiębiorstw (tj. 18,0% ich ogólnej liczby). 3. Automatyczna wymiana danych: 1) na zewnątrz przedsiębiorstwa polega na wysyłaniu i/lub otrzymywaniu wiadomości (np. faktur, deklaracji podatkowych) poprzez sieci komputerowe w formacie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie, np. EDI, ODETTE, XML, z wyłączeniem ręcznego wprowadzania wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną, 2) wewnątrz przedsiębiorstwa polega na działaniach wspomagających różne funkcje przedsiębiorstwa, tj. korzystanie z jednego systemu informatycznego, łączenie danych między systemami informatycznymi, korzystanie ze wspólnej bazy danych lub hurtowni danych dostępnych dla systemów informatycznych oraz elektroniczna wymiana informacji automatycznie przetwarzanych wewnątrz przedsiębiorstwa. forms defined tasks without human participation, and is used in order to automatically control and regulate other equipment as well as to control technological processes. 9. A patentable invention regardless of the field of technology is any new solution which involves an inventive step, i.e. which for an expert does not obviously result from the state of the art and which is capable of industrial application. 10. An utility model eligible for protection a new and useful solution of a technical character related to the shape, structure or assembly of an object of permanent form. Information society 1. The information presented has been compiled on the basis of the generalized results of representative surveys on the ICT (Information and Communication Technologies) usage conducted in the European Union according to a harmonized methodology. 2. Data regarding enterprises equipped with Information Communication Technology (ICT), concern economic entities employing more than 9 persons and included in the sections according to the NACE Rev. 2: manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning supply; water supply, sewerage and waste management and remediation activities; construction; wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles; transportation and storage; accommodation and food service activities; information and communication; real estate activities; professional, scientific and technical activities (excluding veterinary activities); administrative and support service activities; other service activities (repair of computers and communication equipment). In 2011 the survey covered 16,7 thous. of enterprises (i.e. 18,0% of enterprises). 3. Automatic data exchange: 1) outside the enterprise sending and/or receiving of messages (e.g. invoices, tax declarations) via any computer network in format which allows their automatic processing e.g. EDI, ODETTE, XML, excluding individual electronic messages being typed manually, 2) inside enterprises activities supporting different functions of the enterprise i.e. using one single software application, data linking between the software applications, using a common database or data warehouse accessed by the software applications and electronic exchange of information that can be processed within the enterprise.

4 SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY 257 Nauka i technika Science and technology TABL. 1 (180). ZATRUDNIENIE I NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ EMPLOYMENT AND GROSS DOMESTIC EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT Liczba jednostek Number of units Zatrudnieni a Personnel a pracownicy naukowo- -badawczy # 2228 researchers technicy i pracownicy równorzędni ,5 418 technicians and equivalent staff pozostały personel # 141 other supporting staff Zatrudnieni ogółem Personnel with education of: z wykształceniem wyższym: higher: z tytułem naukowym profesora # # with title of professor ze stopniem naukowym: with scientific degree of: doktora habilitowanego # # habilitated doctor b (HD) doktora # # doctor (PhD) z tytułem zawodowym magistra, inżyniera, lekarza, licencjata with other university degrees below the PhD level (master, bachelor and equivalent) pozostałym other Gross domestic expenditures Nakłady c na działalność badawczą i rozwojową (ceny bieżące) w tys. zł , , , ,6 c on research and development activity (current price) in thous. zl bieżące d , , , ,5 current d w tym osobowe , , , ,9 of which labour costs na badania: on research: podstawowe , , , ,9 basic stosowane d , , , ,3 applied d prace rozwojowe , , , ,3 experimental development inwestycyjne na środki trwałe e , , , ,1 capital e w tym maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu , ,4 # 58754,7 of which instruments and equipment a W tzw. ekwiwalentach pełnego czasu pracy. c Wewnętrzne, bez amortyzacji środków trwałych. d Łącznie z nakładami na włączone w 2011 r. badania przemysłowe. e Patrz uwagi ogólne do działu, ust. 3 na str a In full-time equivalents. b The habilitated doctor s degree (HD), which is higher than a doctorate (second doctorate), is peculiar to Poland. The degree is awarded on the basis of an appropriate dissertation and is necessary for obtaining the title of professor and a professorial post in scientific institutions. c Internal, excluding depreciation of fixed assets. d Including expenditures on industrial research included in e See general notes to the chapter, item 3 page 255.

5 258 NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE TABL. 2 (181). STOPIEŃ ZUŻYCIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ Stan w dniu 31 XII DEGREE OF CONSUMPTION OF RESEARCH EQUIPMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY As of 31 XII stopień zużycia w % degree of consumption in % O G Ó Ł E M... 68,5 83,9 73,0 66,7 T O T A L Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe... 39,3 47,4 # 67,3 Scientific and research-development units Podmioty gospodarcze... 87,4 75,2 76,1 65,0 Economic entities Szkoły wyższe... 67,7 85,9 # 66,8 Higher education institutions TABL. 3 (182). STRUKTURA NAKŁADÓW a NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (ceny bieżące) STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC EXPENDITURES a ON REASERCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCE OF FUNDS (current prices) w % in % O G Ó Ł E M ,0 100,0 100,0 100,0 T O T A L W tym środki: Of which funds from: z budżetu państwa b... 38,3 36,1 58,3 # the state budget b przedsiębiorstw c... 58,6 58,6 19,0 29,6 enterprises c jednostek naukowych PAN i instytutów badawczych d... 0,8 1,6 1,3 # organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych... 0,6 3,3 18,9 11,3 scientific units of the Polish Academy of Sciences and research institutes d international organizations and foreign institutions a Wewnętrzne, bez amortyzacji środków trwałych. b Których głównym dysponentem jest od lutego 2005 r. minister właściwy do spraw nauki, a do stycznia 2005 r. był Komitet Badań Naukowych; w latach 2010 i 2011 łącznie ze środkami jednostek samorządu terytorialnego. c Przedsiębiorstwa o PKD 2007 innym niż 72. d Patrz uwagi ogólne do działu ust. 1 na str a Internal, excluding depreciation of fixed assets. b Whose main disposer since February 2005 is the minister responsible for science and until January 2005 it was the State Committee for Scientific Research; in 2010 and 2011 including funds of local selfgovernment entities. c Enterprises classified into different division of NACE Rev. 2 than 72. d See general notes to the chapter, item 1 page 254. TABL. 4 (183). NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLE a WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (ceny bieżące) EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRY a BY SOURCE OF FUNDS (current prices) w % in % O G Ó Ł E M ,0 100,0 100,0 T O T A L Z tego środki: Of which funds: własne... 78,3 77,9 76,0 own pozyskane z zagranicy (bezzwrotne)... 0,6 10,4 9,4 from abroad (not repayable) kredyty bankowe (krajowe i zagraniczne)... 12,1 9,0 8,3 bank credits (domestic and foreign) pozostałe... 9,0 2,7 6,3 other a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. a Data concern economic entities employing more than 49 person.

6 SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY 259 TABL. 5 (184). NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH I PROCESOWYCH W PRZEMYŚLE a WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ (ceny bieżące) EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITIES FOR PRODUCT AND PROCESS INNOVATIONS IN INDUSTRY a BY TYPE OF INNOVATION ACTIVITY (current prices) Ogółem Grand na działalność badawczą i rozwojową b on research and development activity b na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych c on the acquisition of knowledge from external sources c W tym nakłady Of which expenditures inwestycyjne capital na budynki i budowle oraz grunty on a land and buildings w mln zł na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu d on the acquisition of instruments and equipment d razem in mln zl w tym z importu of which import na szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną on staff training connected with innovation activity na marketing dotyczący nowych lub istotnie ulepszonych produktów on the marketing for new or significantly improved products O G Ó Ł E M ,2 133,3 13,1 217,3 377,0 168,3 14,3 8,8 T O T A L ,9 52,6 13,7 298,4 621,0 275,9 2,7 4, ,7 59,4 0,8 123,1 354,4 126,3 1,1 4,6 W tym przetwórstwo przemysłowe ,4 # 0,7 74,2 344,1 # # 4,6 Of which manufacturing w tym: of which: Produkcja artykułów spożywczych... 71,0 1,1 # # 12,2 0,1 1,5 Manufacture of food products Produkcja papieru i wyrobów z papieru... 67,1 2,4 # 17,1 45,6 # # # Manufacture of paper and paper products Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 5,6 # # 1,6 0,1 # Printing and reproduction of recorded media Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych ,8 20,0 # # # 23,6 # 0,3 Manufacture of chemicals and chemical products Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych... 92,5 1,6 # # # 42,5 # 1,1 Manufacture of rubber and plastic products Produkcja wyrobów z metali 54,3 9,5 # 16,2 23,7 8,6 # 0,4 Manufacture of metal products Produkcja maszyn i urządzeń 15,1 8,3 # # # # 0,5 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Produkcja mebli... 9,7 # # # 3,6 Manufacture of furniture a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Nakłady wewnętrzne i zewnętrzne. c Zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw. d Łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem. a Data concern economic entities employing more than 49 person. b Intramural and extramural expenditures. c Acquisition of complete technology in the form of documentation and rights. d Including instruments, movables and endowments.

7 260 NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE TABL. 6 (185). ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLE a Stan w dniu 31 XII MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRY a As of 31 XII Linie produkcyjne Production lines automatyczne automatic sterowane komputerem computer controlled Centra obróbkowe Machining centres Obrabiarki laserowe sterowane numerycznie Laser machine- -tools numerically controlled w szt. in units Roboty i manipulatory przemysłowe Industrial robots and manipulators ogółem w tym roboty of which robots Komputery b Computers b O G Ó Ł E M T O T A L sektor publiczny public sector sektor prywatny private sector W tym przetwórstwo przemysłowe Of which manufacturing w tym: of which: Produkcja artykułów spożywczych Manufacture of food products Produkcja napojów Manufacture of beverages Produkcja wyrobów tekstylnych Manufacture of textiles Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny Manufacture of products of wood, cork, straw and wicker Produkcja papieru i wyrobów z papieru Manufacture of paper and paper products Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Printing and reproduction of recorded media a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery do sterowania i regulacji procesami technologicznymi. a Data concern economic entities employing more than 49 person. b Computers for the control and regulation of technological processes.

8 SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY 261 TABL. 6 (185). ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLE a (dok.) Stan w dniu 31 XII MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRY a (cont.) As of 31 XII W tym przetwórstwo przemysłowe (dok.) Of which manufacturing (cont.) Linie produkcyjne Production lines automatyczne automatic sterowane komputerem computer controlled Centra obróbkowe Machining centres Obrabiarki laserowe sterowane numerycznie Laser machine- -tools numerically controlled w szt. in units Roboty i manipulatory przemysłowe Industrial robots and manipulators ogółem w tym roboty of which robots Komputery b Computers b Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Manufacture of chemicals and chemical products Produkcja wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych Manufacture of rubber and plastic products Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Manufacture of other non-metallic mineral products Produkcja metali Manufacture of basic metals Produkcja wyrobów z metali Manufacture of metal products Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Manufacture of computer, electronic and optical products Produkcja urządzeń elektrycznych Manufacture of electrical equipment Produkcja maszyn i urządzeń Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Manufacture of motor vehicles trailers and semi-trailers Produkcja mebli Manufacture of furniture a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery do sterowania i regulacji procesami technologicznymi. a Data concern economic entities employing more than 49 person. b Computers for the control and regulation of technological processes.

9 262 NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE TABL. 7 (186). PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH W PRZEMYŚLE a W 2011 R. NET REVENUES FROM SALE OF NEW OR SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS IN INDUSTRY a IN 2011 Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach w % przychodów netto ze sprzedaży ogółem Net revenues from sales of new or significantly improved products (goods and services) introduced into the market in years in % of turnover ogółem grand z tego produkty nowe lub istotnie ulepszone of which new or improved products dla rynku to the market dla przedsiębiorstw to the enterprice w tym eksport ogółem of which export razem z tego produkty nowe of which new or improved products dla rynku to the market dla przedsiębiorstw to the enterprice O G Ó Ł E M... 6,9 3,8 3,1 2,6 1,7 0,9 T O T A L sektor publiczny... 1,3 1,2 0,1 0,5 0,5 0,0 public sector sektor prywatny... 7,5 4,1 3,4 2,8 1,8 1,0 private sector W tym przetwórstwo przemysłowe... 7,2 3,9 3,2 2,7 1,7 0,9 Of which manufacturing w tym: Produkcja artykułów spożywczych... 5,1 1,7 3,4 1,8 0,2 1,6 Produkcja napojów... 12,9 0,3 12,6 0,3 0,0 0,3 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji... 25,1 2,4 22,7 7,3 0,1 7,3 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 1,8 0,2 1,6 0,2 0,1 0,0 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych... 14,2 5,7 8,6 2,6 1,9 0,6 Produkcja wyrobów z metali... 6,7 4,6 2,0 3,0 2,0 1,0 Produkcja urządzeń elektrycznych... 10,9 10,0 0,9 5,8 5,7 0,1 Produkcja maszyn i urządzeń... 20,4 17,6 2,8 13,7 12,9 0,8 of which: Manufacture of food products Manufacture of beverages Printing and reproduction of recorded media Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastic products Manufacture of metal products Manufacture of electrical equipment Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Produkcja mebli... 6,9 2,1 4,9 0,6 0,4 0,2 Manufacture of furniture a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób; wartość produkcji sprzedanej przyjęto w cenach producenta. a Data concern economic entities employing more than 49 person; value of sold production is given in producer s prices.

10 SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY 263 TABL. 8 (187). WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE KRAJOWE a DOMESTIC INVENTIONS AND UTILITY MODELS a Wynalazki: Inventions: zgłoszone patent applications udzielone patenty patents granted Wzory użytkowe: Utility models: zgłoszone utility model application udzielone prawa ochronne rights of protection granted a Zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ź r ó d ł o: dane Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. a Filed at the Patent Office of the Republic of Poland. S o u r c e: data of the Patent Office of the Republic of Poland. Społeczeństwo informacyjne Information society TABL. 9 (188). PRZEDSIĘBIORSTWA a WYKORZYSTUJĄCE INTERNET Stan w styczniu ENTERPRISES a USING INTERNET As in January udział jednostek w całej populacji w % the proportion of entities in % of population Dostęp do Internetu... 96,5 95,8 Internet access Połączenie z Internetem przez: Internet access via: łącze szerokopasmowe b... 66,0 84,3 broadband connection b w tym DSL (xdsl, ADSL, SDSL, itp.)... 55,2 68,1 of which DSL (xdsl, ADSL, SDSL, etc.) modem analogowy (zwykła linia telefoniczna) lub cyfrowy ISDN... 49,9 33,5 wąskopasmowe łącze bezprzewodowe (np. w technologii GSM, GPRS, UMTS itp.)... 16,2 16,9 analogue modem (connection over plain telephone line) or digital modem ISDN narrowband wireless connection (e.g. GSM, GPRS, UMTS) Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową... 65,1 59,9 Enterprises with own Website a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b W technologii DSL (xdsl, ADSL, SDSL itp.), inne łącze stałe (np. sieć telewizji kablowej, energetyczna PLC); w 2010 r. łącznie z dostępem szerokopasmowym bezprzewodowym wykorzystującym co najmniej technologie trzeciej generacji (3G), tzn. sieć cyfrową telefonii komórkowej o poszerzonej pojemności umożliwiającej transmisję wideo i transmisję pakietową. a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b Data DSL connections (xdsl, ADSL, SDSL, etc.) other fixed connections (e.g. via cable TV network, via power supply traction PLC); in 2010 including mobile broadband connection using at least 3G technology, i.e. digital mobile network of broadened volume enabling video and package transmission.

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 ŁÓDŹ 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Piotr

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES

Bardziej szczegółowo

z lat 20 10-201 4 Warszawa 2014

z lat 20 10-201 4 Warszawa 2014 z lat 2010-2014 Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

z lat 2008-2012 Warszawa 2012

z lat 2008-2012 Warszawa 2012 z lat 2008-2012 Warszawa 2012 Opracowanie pulikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2007 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW STATISTICAL YEARBOOK OF THE REGIONS - POLAND GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WARSZAWA WARSAW KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

z lat 2007-2011 Warszawa 2012

z lat 2007-2011 Warszawa 2012 z lat 2007-2011 Warszawa 2012 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerstwa 2014-2020

Umowa Partnerstwa 2014-2020 Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerstwa 2014-2020

Umowa Partnerstwa 2014-2020 Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 17.05.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2007 ROKU

PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2007 ROKU URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 02-134 Warszawa, ul.1 Sierpnia 21 http://www.stat.gov.pl/urzedy/warsz PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2007 ROKU PANORAMA OF WARSAW DISTRICTS IN

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES 1 WYJAŚNIENIA METODYCZNE 1. Dane o produkcie krajowym brutto i wartości dodanej brutto oraz elementach jego rozdysponowania opracowano według zasad systemu rachunków

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo