Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man. Solution Technology Product ProTel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man. Solution Technology Product ProTel"

Transkrypt

1 Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man Solution Technology Product ProTel

2 Rozwiàzanie, technologia, produkt Solution, technology, product ProTel jest wiodàcym dostawcà rozwiàzaƒ umo liwiajàcych komunikacj g osowà oraz danych dla klientów korporacyjnych, dostawców us ug, a tak e przedsi biorstw i organizacji strategicznych dla funkcjonowania kraju. Dzia amy od 1991 roku, a nasze rozwiàzania wdra ane sà przez sieç kilkudziesi ciu firm partnerskich na terenie ca ego kraju. Kilkuset klientów w ca ej Polsce w tym najwi ksze przedsi biorstwa krajowe i zagraniczne oraz operatorzy telekomunikacyjni zaufa o naszym rozwiàzaniom. Majàc za sobà doêwiadczenie oraz know-how firmy Siemens w dziedzinach komunikacji g osowej oraz IP, tworzymy rozwiàzania, które swoim zaawansowaniem wyró niajà nas spoêród innych firm dzia ajàcych na rynku. ProTel is the leading provider of solutions, which enable voice communication and data transmission to corporate customers and service providers, as well as to enterprises and organisations strategic for the functioning of the country. We have been operating since 1991 and our solutions have been implemented by a network of a dozen partner companies throughout Poland. Several hundred customers all over Poland including the biggest domestic and foreign companies and IT operators have trusted our solutions. With Siemens experience and know-how in the field of voice communication and IP, we create solutions which are distinguished by their lead over the solutions of other companies that function in the market. Wysoka jakoêç Êwiadczonych us ug to nasza mocna strona. Uwa nie obserwujemy zmiany zachodzàce na Êwiatowych rynkach teleinformatycznych, najnowsze trendy wtelekomunikacji oraz post p techniczny. Wobec zachodzàcych przemian nie pozostajemy oboj tni. Wiedza zdobywana podczas specjalistycznych kursów w laboratoriach i oêrodkach szkoleniowych naszych dostawców pozwala nam lepiej wykorzystywaç mo liwoêci oferowanych systemów. Âcis a wspó praca z najwi kszymi polskimi i zagranicznymi oêrodkami naukowymi umo liwia nam ciàg e wdra anie nowinek technologicznych oraz uczestnictwo w badaniach naukowych. Wiedza teoretyczna poparta praktykà sprawia, e nie obawiamy si realizowania du- ych projektów teleinformatycznych. Organizujemy konferencje i sympozja naukowe, podczas których dzielimy si z naszymi klientami i partnerami doêwiadczeniami z przeprowadzonych badaƒ.

3 Sukces jaki odnosimy na rynku zawdzi czamy skoncentrowaniu si na tym, aby budowane przez nas systemy przyczynia y si do zwi kszania zysków klientów. Produkty oraz us ugi, które dostarczamy, pozwalajà odbiorcom zdobywaç nowe rynki oraz optymalizowaç wewn trzne procesy komunikacyjne. Naszym celem jako integratora jest takie dopasowanie funkcjonujàcych systemów do nowych zadaƒ, aby maksymalnie zabezpieczyç nak ady ponoszone przez klienta. Docelowym efektem wdro enia jest rozwiàzanie, które dzi ki efektywnoêci kosztowej umo liwia szybszy zwrot nak adów poniesionych na inwestycje. High-quality services are our strong point We observe carefully any changes in the world IT markets, the latest trends in telecommunications and technological progress. Changes that occur are not a matter of indifference to us. The knowledge gained during specialist courses held in our providers laboratories and training centres allows better utilisation of the systems offered. Close cooperation with the largest Polish and foreign research centres allows us continuous implementation of technological news and participation in scientific research. Theoretical knowledge supported by practice makes us unafraid implementing large IT projects. We organise conferences and scientific symposiums where we share our experience, gained during research, with our customers and partners. Our market success is a result of our focusing on the fact that the systems we build should contribute to our customers profit growth. Our products and services allow their recipients to win new markets and optimise their internal communication processes. Our objective, as an integrator, is to adjust the functioning systems to new tasks so that the expenditure incurred by the customer is secured to the maximum extent. The target effect of implementation is a solution which by cost cutting efficiency enables faster reimbursement of the expenditure incurred due to investments.

4 U atwiç komunikacj Make communication easier W czasach powszechnego dost pu do Internetu kontakt telefoniczny nadal pozosta podstawowym narz dziem w prowadzeniu interesów, cz sto te jest niezb dny dla osiàgni cia koƒcowego sukcesu. Jednak wraz z nadejêciem nowych czasów pojawi y si nowe wymagania stawiane komunikacji. Aby lepiej reagowaç na wyzwania stawiane przez naszych klientów, w strukturze naszej firmy wydzielone zosta y dzia y oferujàce rozwiàzania dla poszczególnych sektorów rynku. Operatorzy IT Z roku na rok rynek telekomunikacyjny, podobnie jak inne dziedziny gospodarki, jest coraz bardziej zale ny od klientów. Wymagania stawiane przez firmy wymuszajà na operatorach IT oferowanie nie tylko us ug czysto telekomunikacyjnych, ale dostaw kompleksowych rozwiàzaƒ obejmujàcych: systemy CallCenter, aplikacje dyspozytorskie, budow infrastruktury teletransmisyjnej i sieciowej. Wszelkie inwestycje muszà zostaç poparte analizami ekonomicznymi dbajàc o odpowiednià jakoêç i ofert Êwiadczonych us ug telekomunikacyjnych, operator musi jednoczeênie pami taç o zwrocie kapita u z poczynionych inwestycji. Dystrybucja energii oraz paliw Tempo przemian na rynku energii okazuje si dla wielu producentów, dystrybutorów, jak i firm zajmujàcych si przesy em szybsze ni najêmielsze oczekiwania. Obok klasycznych zadaƒ energetyki, w centrum zainteresowania pojawia si indywidualne podejêcie do klienta, gie da energii oraz handel. Sprostanie rosnàcym wymaganiom rynku wymaga bezwzgl dnie zastosowania rozwiàzaƒ kompleksowych, integrujàcych mo liwie wiele us ug teleinformatycznych. Muszà one sprostaç wymaganiom zarówno wewn trznym systemy dyspozytorskie, systemy telemechaniki i telezabezpieczeƒ których celem jest sprawna obs uga klienta, jak i Êwiadczeniu us ug dodatkowych dzier awa kana ów transmisyjnych lub d ugoêci fali. W chwili obecnej najwi kszà rol w wytwarzaniu wartoêci dodanej wydaje si mieç komercyjne wykorzystanie budowanych sieci rozleg ych na bazie istniejàcych sieci energetycznych. Wojsko i s u by specjalne Modernizacja systemów àcznoêci wojska jest procesem ciàg ym. W oparciu o naszà wiedz w zakresie projektowania rozwiàzaƒ dla strategicznych sektorów gospodarki dostarczamy systemy spe niajàce wymagania stawiane przez wojsko oraz s u by specjalne. Paleta produktów zosta a dostosowana tak, aby rozwiàzania budowane w oparciu o nie by y niezawodne oraz bezpieczne niezale nie od sytuacji, w jakiej In this age of general access to the Internet, telephone communication has still been the basic tool used for running business, and is very often indispensable for the achievement of final success. However, as new times come new demands for communication occurr. To respond to our customers challenges in a better way, several departments were created within the structure of our company to offer solutions for individual market sectors. IT operators Similarly as with other areas of the economy the IT market is more and more dependent on customers year by year. The requirements of companies force IT operators not only to offer pure IT services, but also to supply comprehensive solutions, including the following: CallCenter systems, dispatcher applications, and construction of teletransmission and network infrastructures. Any investment must be supported by economic analyses while taking care of the appropriate quality and abilities of the telecommunication services provided, the operator must simultaneously keep in mind the payoff from the investments. Energy and fuel distribution For many manufacturers, distributors and transferring companies, the pace of transformations in the energy market turns out to be faster than all their expectations. In addition to the conventional tasks of the power industry, individual attitude to customers, energy exchange, and commerce, are in the limelight. To be up to the growing market requirements, comprehensive solutions, which integrate as many IT services as possible, must definitely be applied. They must come up to internal requirements operational systems, telemechanical systems and teleprotections the objective of which is the efficient service of the customer, and to provide additional services transmission channels and wavelength lease. At present, the commercial use of wide area networks being constructed on the basis of existing energy networks seems to play the largest role in the generation of extra costs. Army and special services Modernisation of military communication systems is a constant process. Based on our knowledge in the field of designing solutions for strategic sectors of the economy, we provide systems which meet the requirements of the army and special services. A range of products was adjusted so that the solutions built on their specifications are reliable and safe regardless of the conditions under which they are operated. ATM, SDH and DWDM transmission sys-

5 sà eksploatowane. Systemy transmisyjne ATM, SDH oraz DWDM, rozwiàzania dla komunikacji radiowej oraz sta ej w warunkach taktycznych, urzàdzenia kryptograficzne, systemy zarzàdzania polem walki oraz komputery do obróbki danych tajnych posiadajà certyfikaty zgodnoêci z normami obowiàzujàcymi w paƒstwach zjednoczonych w NATO. Przemys i us ugi Rynek wymusza na producentach i us ugodawcach nieustanny wyêcig, którego celem jest dotarcie do klienta szybciej ni konkurencja, jednoczeênie wa ne sà rozwiàzania umo liwiajàce zarzàdzanie relacjami z istniejàcymi odbiorcami. Czas, sposób dotarcia, a przede wszystkim jakoêç to podstawowe wymagania stawiane przez klientów. Wymagania te determinujà dokonanie wyboru konkretnych rozwiàzaƒ teleinformatycznych. Systemy CallCenter, CRM oraz aplikacje integrujàce systemy komunikacyjne z systemami bazodanowymi, rozwiàzania telefonii bezprzewodowej DECT to tylko niektóre z narz dzi, które pozwalajà zwi kszyç konkurencyjnoêç firmy. W przypadku klientów budujàcych powierzchnie na wynajem oferujemy systemy zarzàdzania budynkiem, umo liwiajàce podwy szenie standardu obiektów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji. tems, solutions for radio and permanent communication under tactical conditions, cryptographic devices, fight area management systems, and computers for secret data processing, are certified as consistent with standards valid in the countries associated with NATO. Industry and services The market forces the manufacturers and service- -providers to participate in a constant race, the purpose of which is to reach the customer faster than the competition does. At the same time solutions which allow the management of relationships with existing recipients are important. Time, the method of reaching the customer, and first of all quality are the basic customer requirements. These requirements determine the selection of specific IT solutions. CallCenters, CRM systems and applications that integrate communication systems with database systems, DECT wireless telephone solutions these are only some of the tools which enable an increase in the competitiveness of a company. For customers who build facilities for hire we offer building management systems which enable an increase in the standard of buildings with a simultaneous reduction in operational costs. Rozwiàzania dla: Solutions for: operatorów IT IT operators sektora dystrybucji energii oraz paliw the energy and fuel distribution sector wojska i s u b specjalnych army and special services przemys u i us ug industry and services

6 Klient w centrum uwagi The customer in the limelight Zaspokojenie wymagaƒ stawianych przez klientów to zarówno cel, jak i dewiza dzia ania naszej firmy. Aby spe niç pok adane w nas oczekiwania, od samego poczàtku traktujemy ka dego klienta podmiotowo. W gàszczu dost pnych technologii teleinformatycznych staramy si znaleêç rozwiàzanie najlepsze dla jego specyficznych wymagaƒ. OczywiÊcie nie da si tego zrobiç bez Êcis ej wspó pracy ju na etapie powstawania koncepcji. Biuro Projektowe wraz z Biurem Handlowym analizujà rozwiàzania dost pne na rynku, zarówno pod wzgl dem technicznym, jak i ekonomicznym. Najbardziej optymalne koncepcje przedstawiane sà klientowi. Meeting customer requirements is both the objective and the motto of our company. In order to come up to the expectations of us, we treat every customer as a separate subject from the very beginning. We try to find the best solution for his specific requirements in the tangle of available IT technologies. Of course, this is impossible without close cooperation as early as the conceptual stage. The Design Office along with the Commercial Office, carries out analyses of the solutions available in the market regarding both their technical and economical aspects. The customer is presented with the optimum concepts. W dalszym etapie nast puje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wdro enie systemu. DoÊwiadczenie Dzia u Serwisu i Biura Projektowego jest gwarancjà sprostania najbardziej wyrafinowanym wymaganiom klientów. Rola firmy nie koƒczy si jednak na wykonaniu integracji systemu. Przez ca y okres eksploatacji rozwiàzania klient otoczony zostaje opiekà serwisowà, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. Autoryzowane przez firm Siemens Centrum Szkoleniowe ProTel prowadzi szkolenia u ytkowników tak, aby potrafili oni w wi kszym stopniu wykorzystaç mo liwoêci posiadanych systemów. Za utrzymanie kontaktu z istniejàcymi klientami odpowiedzialny jest specjalny dzia Biura Handlowego, zajmujàcy si doradzaniem mo liwoêci rozbudowy imigracji posiadanych systemów, oraz oferowanie dodatkowych aplikacji. aplikacje application m-biznes m-busin szkolenia systemy zabezpieczeƒ protection systems

7 Wizjà firmy jest dostarczanie rozwiàzaƒ, które ewoluujà wraz z rozwojem klientów w kierunku systemów mobilnego biznesu, gdzie dost p do informacji mo liwy jest niezale nie od miejsca i czasu. W efekcie takiej wspó pracy klient otrzymuje produkty, które zwi kszajà konkurencyjnoêç oraz minimalizujà koszty dzia ania na rynku. During the next stage technical documentation is prepared and the system is implemented. The experience of the Service Department and Design Office is the warranty that the most sophisticated requirements of the customer will be met. The role of the company does not end with system integration. For the whole period the solution is used, the customer is under service protection, both in the warranty period and ex-warranty period. The ProTel Training Centre, authorised by Siemens, carries out trainings for users so that they can use the capabilities of the systems owned to their largest extent. Keeping contact with existing customers is the responsibility of a special department of the Commercial Office which deals with advising on any possibilities for developing and migrating existing systems, while offering additional applications. The company s vision is to supply solutions, which, together with customer development, evolve towards mobile business systems that make information availability possible regardless of the place and time. platforma teleinformatyczna HiPath HiPath IT platform As a result of such cooperation, the customer receives products which increase their competitiveness and minimize the costs of functioning in the market. sieci szerokopasmowe broadband networks ess klient customer serwis service trainings rozwiàzania solutions okablowanie strukturalne LANscape LANscape generic cabling systemy zarzàdzania budynkiem building management systems

8 Produkt najwa niejszy element rozwiàzania Product the most important element of every solution Platforma komunikacyjna HiPath Systemy HiPath firmy Siemens jako rozwiàzanie dla sieci konwergentnych àczà w sobie zalety klasycznych rozwiàzaƒ komunikacji g osowej z nowymi aplikacjami ze Êwiata komunikacji danych i g osu przez sieci IP. Mo liwoêci àczenia istniejàcych i nowych systemów niezale nie od posiadanej infrastruktury pozwalajà na komunikacj multimedialnà na niespotykanà dotàd skal. Rozwiàzania HiPath pomagajà ka dej firmie, niezale nie od wielkoêci, zwi kszyç op acalnoêç prowadzonych interesów i potencja ekonomiczny firmy. The HiPath communication platform As the solutions designed for convergent networks, the HiPath systems by Siemens combine the advantages of conventional solutions for voice communication with new applications related to data and voice communication by means of IP networks. The possibility of combining existing systems with new ones, regardless of the existing infrastructure, permits multimedia communication on a scale unprecedented so far. HiPath solutions help each company, regardless of its size, increase the profitability of their business and their economic potential. Sieci szerokopasmowe Rozwiàzania dla sieci optycznych firmy Siemens ju dzisiaj umo liwiajà budow sieci szkieletowych jutra. Oferowane systemy zapewniajà transmisj sygna ów o prawie nieograniczonych przep ywnoêciach w technologiach DWDM, GigabitEthernet, SDH oraz ATM. Tworzàc wydajne sieci szkieletowe, dobrze zdajemy sobie spraw, jak istotny jest szerokopasmowy dost p do sieci transmisyjnej. Produkty firmy Siemens zapewniajà realizacj szerokiego wachlarza us ug z wykorzystaniem dost pu szerokopasmowego w technologiach xdsl oraz PDH. Broadband networks Only today do the solutions for optical networks by Siemens make it possible to construct the skeletal networks of tomorrow. The systems offered provide transmission of signals with almost unlimited flowability in DWDM, GigabitEthernet, SDH and ATM technologies. As we construct effective skeletal networks, we realise very well how important is broadband access to a transmission network. Products by Siemens provide a wide range of services using broad-band access in xdsl and PDH technologies. Okablowanie strukturalne LANscape W ciàgu ostatnich kilku lat obserwujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na pasmo transmisyjne. Coraz wi ksze przep ywnoêci transmisyjne wymagajà stosowania wydajnych systemów okablowania strukturalnego. LANscape to systemy okablowania miedzianego oraz Êwiat owodowego. Dzi ki specjalnej konstrukcji kable miedziane zapewniajà transmisj sygna ów o cz stotliwoêciach do 1200 MHz. W ofercie systemów okablowania Êwiat owodowego poza klasycznymi rozwiàzaniami wewnàtrzbudynkowymi oraz doziemnymi znajdujà si specjalistyczne kable, które mogà zostaç u o one w drogach asfaltowych oraz kanalizacji deszczowej. Wszystkie systemy okablowania strukturalnego obj te sà 25-letnià gwarancjà producenta. LANscape generic cabling Within the last few years we have observed a significant increase in demand for transmission bands. Larger and larger transmission flowabilities force the application of effective generic cabling systems. LANscape is a system with copper and optical wave-guide cabling. Due to its special construction, copper cables provide transmission of signals with a frequency of up to 1200 MHz. In addition to the conventional indoor and earth solutions, the fiber optic cabling systems offer includes special cables which may be laid in asphalt roads and drain ducts. The manufacturer provides a 25-year warranty for all the generic cabling systems.

9 Building management systems The philosophy of the Intelligent Building consists in constructing the building in such a way, that makes it possible to maximise benefits and minimise operational and modernisation costs for the building owners and users. Therefore in the case of an Intelligent Building it is necessary to provide comfort and safety for the people who work in it, protection of information and property located inside the building, and a reduction in operational costs. According to us the intelligence of a building begins where there is a response to unexpected changes in the internal environment or surroundings. The electronic systems, which make up the infrastructure of such a building, are not only state-of-the-art technology the intelligence should serve people and not itself. Systemy zarzàdzania budynkiem Filozofia Budynku Inteligentnego polega na takim sposobie budowania, który umo liwia maksymalizacj korzyêci oraz minimalizacj kosztów eksploatacji i modernizacji dla w aêcicieli i u ytkowników budynku. Dlatego te wymogiem stawianym Budynkowi Inteligentnemu jest zapewnienie komfortu i bezpieczeƒstwa pracujàcym w nim ludziom, ochrona zgromadzonego w budynku mienia i informacji oraz obni enie kosztów eksploatacji. Wed ug nas inteligencja budynku zaczyna si tam, gdzie wyst puje reakcja na nieprzewidziane zmiany w Êrodowisku wewn trznym lub w otoczeniu. Systemy elektroniczne, sk adajàce si na infrastruktur takiego budynku, to nie tylko nowoczesna technika inteligencja ma s u yç ludziom, a nie sobie samej. Protection systems Fire, burglary, assault, access control, passage control signalisation systems, and industrial television, provide efficient protection to people and property. Taking into consideration that fires, burglaries and assaults are usually bound with serious financial losses and very often, what is the worst in such situations, loss of people s health and lives, their application brings measurable benefits. State-ofthe-art protection systems deter potential assailants and in case of any danger they immediately notify the services responsible for the building s protection security agencies, police and fire brigade. A good protection system is an investment which pays off in a very short time, and in addition it allows the owner to sleep quietly. Systemy zabezpieczeƒ Systemy sygnalizacji po aru, w amania i napadu, kontroli dost pu, kontroli przejêç czy systemy telewizji przemys owej to skuteczna ochrona ludzi i mienia. Ich zastosowanie przynosi wymierne korzyêci, zwa ywszy, i po ary, w amania i napady wià à si zazwyczaj z powa nymi stratami finansowymi, a co najgorsze, w takich przypadkach cz sto dochodzi do utraty zdrowia i ycia ludzi. Nowoczesne systemy zabezpieczeƒ odstraszajà potencjalnych napastników, a w przypadku zagro enia natychmiast informujà s u by odpowiedzialne za ochron obiektu agencje ochrony, policj i stra po arnà. Dobry system zabezpieczajàcy to inwestycja, która zwraca si w bardzo krótkim czasie, a dodatkowo sprawia, e w aêciciel obiektu mo e spaç spokojnie. Applications The open architecture of Siemens products is a solid basis for the creation of communication applications, i.e. solutions customised according to the needs and requirements of the customer. Extended service systems CallCenters, wireless communication networks, dispatcher and broker systems, are only some of the non-standard solutions which we produce on the base of standard products. Our ideas support communication and management processes in a modern enterprise more effectively. Aplikacje Otwarta architektura produktów firmy Siemens to solidna podstawa dla tworzenia aplikacji komunikacyjnych rozwiàzaƒ szytych na miar potrzeb iwymagaƒ klienta. Rozbudowane systemy obs ugi CallCenter, sieci àcznoêci bezprzewodowej, systemy dyspozytorskie i maklerskie to tylko niektóre z niestandardowych rozwiàzaƒ, jakie budujemy, bazujàc na standardowych produktach. Nasze autorskie pomys y skuteczniej wspomagajà procesy komunikacyjne i zarzàdzajàce w nowoczesnym przedsi biorstwie.

10 Firmy, które nam zaufa y Companies, which have trusted us OPERATORZY IT IT OPERATORS Telekomunikacja Polska S.A. NETIA Telekom Telmedia S.A. Telbank S.A. Sieç POL 34/155 PRZEDSI BIORSTWA ZWIÑZANE Z WYTWARZANIEM I PRZESY EM ENERGII COMPANIES CONNECTED WITH ENERGY GENERATION AND TRANSMISSIONS ódzki Zak ad Energetyczny S.A. Zak ad Energetyczny ódê Teren S.A. Zespó Elektrociep owni ódê S.A. Zespó Elektrowni Pàtnów Adamów Konin S.A. Zak ad Energetyczny Toruƒ S.A. Zak ad Energetyczny Wa brzych S.A. Zak ad Energetyczny Warszawa Teren S.A. PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PALIW FUEL PRODUCTION AND DISTRIBUTION PERN Przedsi biorstwo Eksploatacji Rurociàgów Naftowych Przyjaêƒ S.A. Preem Polska sp. z o.o. PRZEDSI BIORSTWA PRODUKCYJNE MANUFACTURING ENTERPRISES Wrigley Poland sp. z o.o. Reemtsma Polska S.A. Beiersdorf Lechia S.A. Coca-Cola West Poland sp. z o.o. Deceunick Polska sp. z o.o. Drumet S.A. GRUNDFOS Pompy sp. z o.o. Hammer Polska sp. z o.o. Herlitz sp. z o.o. Hochland Polska sp. z o.o. Rebhan Opakowania sp. z o.o. Schattdecor sp. z o.o. Stihl Polska sp. z o.o. Zak ad Mechaniki Precyzyjnej Mera Poltik sp. z o.o. Zak ady Przemys u We nianego 9 maja S.A. Barlinek S.A. BRW sp. z o.o. Chem-Pap. sp. z o.o. Fabryka Armatury AVK Polska sp. z o.o. Connector Polska sp. z o.o. Cukrownia Âroda sp. z o.o. Dyckerhoff Transportbeton Poznaƒ sp. z o.o. Engorem sp. z o.o. Europol Meble sp. z o.o. Exact Software Poland sp. z o.o. Fleur de Sante sp. z o.o. Forte Sweden sp. z o.o. Hansa Flex sp. z o.o. Julius Blum Polska sp. z o.o. Lawson Marek Rataj Mares Packaging Co. s.c. Metpol s.c. Mediplast S.A. Massive sp. z o.o. Nebrapol j.v. sp. z o.o. Hiestand Piekarnia Szwajcarska sp. z o.o. Polskie Sano sp. z o.o. Pol Orsa sp. z o.o. Poznaƒska Spó dzielnia Mleczarska Mleczarnia D biec Sanpol sp. z o.o. Sun Garden sp. z o.o. Strada sp. z o.o. Tubes International sp. z o.o. Tworexim j.v. sp. z o.o. Top Sofa Oborniki sp. z o.o. Vospo sp. z o.o. Welspin Wlkp. Zaplecze Rehabilitacyjno-Techniczne Spó dzielnia Inwalidów Andreas Stihl sp. z o.o. Alulux Polska sp. z o.o. Decora sp. z o.o. PRZEDSI BIORSTWA BUDOWLANE I INSTALACYJNE BUILDING AND INSTALLATION ENTERPRISES BUDIMEX S.A. HOCHTIEF Polska sp. z o.o. Oddzia POZ-BUILDING Poznaƒ Leszczyƒskie Przedsi biorstwo Budowlane S.A. A2 Bau Development GmbH PRZEMYS MOTORYZACYJNY AUTOMOTIVE INDUSTRY ZAK ADY PRODUKCYJNE PRODUCTION PLANTS VOLKSWAGEN Poznaƒ sp. z o.o. MAN Pojazdy U ytkowe Polska sp. z o.o. Bridgestone/Firestone Poland sp. z o.o. Zak ad Produkcji Filtrów Kayser Automotive Systems Polska Leoni Autokabel Polska sp. z o.o. Intergroclin Auto S.A. DYSTRYBUTORZY DISTRIBUTORS Kulczyk Tradex sp. z o.o. generalny przedstawiciel VW Smorawiƒski i Spó ka sp.j. generalny przedstawiciel BMW Witold Boƒkowski sp. z o.o. przedstawiciel firmy Opel Renault Auto Compol S.A. Nijhof Wassink sp. z o.o. (VOLVO dostawcze) HANDEL I US UGI COMMERCE AND SERVICES TARGI FAIRS Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie sp. z o.o. DU E SIECI HANDLOWE LARGE COMMERCIAL NETWORKS ITM Polska Centrum Logistyczne sp. z o.o. (sieç marketów Inter Marché) IKEA Polska sp. z o.o. Jeronimo Martins Dystrybucja sp. z o.o. (sieç marketów JUMBO) Leroy Merlin sp. z o.o. HIT Hipermarket Polska sp. z o.o. TTW Dom i Ogród sp. z o.o. abka S.A.

11 PRZEDSI BIORSTWA I FIRMY HANDLOWO-US UGOWE COMMERCIAL AND SERVICE ENTERPRISES AND COMPANIES Quelle Polska sp. z o.o. Przedsi biorstwo Handlu Chemikaliami Chemia S.A. OK Medical Systems WA.SZ. Dach sp. z o.o. Elektromonta Poznaƒ S.A. Euroimpex Trade sp. z o.o. Rethmann-Sanitech sp. z o.o. Spedycja Polska SPEEDPOL sp. z o.o. Saueressig Polska sp. z o.o. Przedsi biorstwo Handlowe Basta Przedsi biorstwo Handlowe Megal s.c. Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowe Ryszard Kaczmarek i Synowie sp. z o.o. Przedsi biorstwo Handlowo-Przetwórcze Zio opex sp. z o.o. Przedsi biorstwo Produkcyjno-Us ugowo-handlowe Stolar s.c. Duet Przedsi biorstwo Wielobran owe Andrzej Mateja Frago Przedsi biorstwo Wielobran owe Poztel S.A. Gie da Poznaƒska GP S.A. Alko Kober sp. z o.o. Przedsi biorstwo Us ugowe Parkett Przedsi biorstwo Agat sp. z o.o. Leobus Leon Zdzis aw Kaczmarek Architekci CDF Biuro Projektowe Karol Fiedor Internet Technologies sp. z o.o. Agencja Promocyjno-Prawna przy Fundacji UAM Agencja Reklamowa ARDO sp. z o.o. Biuro Doradztwa i Promocji DCI Centrum Biznesu PBG Kancelarie Prawne KRK sp. z o.o. Major Screen s.c. Adal Serwis HOTELE HOTELS Hotel 500 Hotel Magda Hotel Mazowiecki ORBIS S.A. Hotel Mercure Panorama MEDIA MEDIA ROZG OÂNIE RADIOWE RADIO STATIONS Radio ZET sp. z o.o. Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. Radio ódê S.A. WYDAWNICTWA PUBLISHING HOUSES Bertelsmann Distribution B.M. sp. z o.o. MSG Media s.c. (wydawca pisma Infotel) BANKI BANKS Invest-Bank S.A. Bank Handlowy S.A. Bank Pocztowy S.A. Bank Wspó pracy Europejskiej S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Bankowa Regionalna Izba Rozliczeniowa w Poznaniu Deutsche Bank Polska S.A. Powszechny Bank Gospodarczy S.A. GRUPY KAPITA OWE CAPITAL GROUPS PGK Centrum sp. z o.o. Elektromis Dom Inwestycyjny S.A. Kuchnia Polska Dom Inwestycyjny S.A. TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE INSURANCE COMPANIES Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Hestia Investment sp. z o.o. URZ DY ADMINISTRACJI PA STWOWEJ I INSTYTUCJE PUBLICZNE NATIONAL ADMINISTRATION OFFICES AND PUBLIC INSTITUTIONS Ministerstwo Obrony Narodowej Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Dyrekcja Okr gu Poczty Polskiej w odzi Urzàd Przewozu Poczty ódê 2 Prokuratura Okr gowa w Poznaniu Urzàd Skarbowy Poznaƒ Starostwo Powiatowe Nowy TomyÊ ZOZ Nowy TomyÊl INSTYTUCJE WYZNANIOWE RELIGIOUS INSTITUTIONS Kuria Diecezjalna Opole Kuria Metropolitarna Poznaƒ Klasztor o.o. Dominikanów Warszawa UCZELNIE, PLACÓWKI NAUKOWO- -BADAWCZE I SZKO Y HIGH SCHOOLS, RESEARCH INSTITUTIONS AND SCHOOLS Poznaƒskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe POZMAN Centrum Komputerowe Politechniki ódzkiej LODMAN Uniwersytet Szczeciƒski Akademia Muzyczna w Poznaniu Akademia Rolnicza w Poznaniu Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu Instytut Maszyn Przep ywowych PAN Gdaƒsk-Wrzeszcz Zespó Szkó àcznoêci Poznaƒ STOWARZYSZENIA ASSOCIATIONS Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. Towarzystwo Sportowe OLIMPIA

12 ul. PL Poznan tel. sp. z o.o.

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich dla Sektora Energetycznego Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich Jerzy Obrębski Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych POLKOMTEL S.A. Warszawa, 25.02.2009 r. 2 Agenda 1. Potrzeby i wymagania

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego.

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Załącznik 3 do poradnika dotyczącego planowania i projektowania sieci klasy NGA Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Wersja 1.0 Projekt:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI Wysoka technologia do twoich usług Niezawodność i bezpieczeństwo Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności: Via Bologna, 9 04012 CISTERNA DI LATINA Tel. +39 06 9687 1088 Fax

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Witold@Abramowicz.pl Status wynika z l Zada l Normy prawnych okre laj cych role l Wykształcenia pozwalaj cego spełnia mo liwie wiele ról l Przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo