Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man. Solution Technology Product ProTel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man. Solution Technology Product ProTel"

Transkrypt

1 Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man Solution Technology Product ProTel

2 Rozwiàzanie, technologia, produkt Solution, technology, product ProTel jest wiodàcym dostawcà rozwiàzaƒ umo liwiajàcych komunikacj g osowà oraz danych dla klientów korporacyjnych, dostawców us ug, a tak e przedsi biorstw i organizacji strategicznych dla funkcjonowania kraju. Dzia amy od 1991 roku, a nasze rozwiàzania wdra ane sà przez sieç kilkudziesi ciu firm partnerskich na terenie ca ego kraju. Kilkuset klientów w ca ej Polsce w tym najwi ksze przedsi biorstwa krajowe i zagraniczne oraz operatorzy telekomunikacyjni zaufa o naszym rozwiàzaniom. Majàc za sobà doêwiadczenie oraz know-how firmy Siemens w dziedzinach komunikacji g osowej oraz IP, tworzymy rozwiàzania, które swoim zaawansowaniem wyró niajà nas spoêród innych firm dzia ajàcych na rynku. ProTel is the leading provider of solutions, which enable voice communication and data transmission to corporate customers and service providers, as well as to enterprises and organisations strategic for the functioning of the country. We have been operating since 1991 and our solutions have been implemented by a network of a dozen partner companies throughout Poland. Several hundred customers all over Poland including the biggest domestic and foreign companies and IT operators have trusted our solutions. With Siemens experience and know-how in the field of voice communication and IP, we create solutions which are distinguished by their lead over the solutions of other companies that function in the market. Wysoka jakoêç Êwiadczonych us ug to nasza mocna strona. Uwa nie obserwujemy zmiany zachodzàce na Êwiatowych rynkach teleinformatycznych, najnowsze trendy wtelekomunikacji oraz post p techniczny. Wobec zachodzàcych przemian nie pozostajemy oboj tni. Wiedza zdobywana podczas specjalistycznych kursów w laboratoriach i oêrodkach szkoleniowych naszych dostawców pozwala nam lepiej wykorzystywaç mo liwoêci oferowanych systemów. Âcis a wspó praca z najwi kszymi polskimi i zagranicznymi oêrodkami naukowymi umo liwia nam ciàg e wdra anie nowinek technologicznych oraz uczestnictwo w badaniach naukowych. Wiedza teoretyczna poparta praktykà sprawia, e nie obawiamy si realizowania du- ych projektów teleinformatycznych. Organizujemy konferencje i sympozja naukowe, podczas których dzielimy si z naszymi klientami i partnerami doêwiadczeniami z przeprowadzonych badaƒ.

3 Sukces jaki odnosimy na rynku zawdzi czamy skoncentrowaniu si na tym, aby budowane przez nas systemy przyczynia y si do zwi kszania zysków klientów. Produkty oraz us ugi, które dostarczamy, pozwalajà odbiorcom zdobywaç nowe rynki oraz optymalizowaç wewn trzne procesy komunikacyjne. Naszym celem jako integratora jest takie dopasowanie funkcjonujàcych systemów do nowych zadaƒ, aby maksymalnie zabezpieczyç nak ady ponoszone przez klienta. Docelowym efektem wdro enia jest rozwiàzanie, które dzi ki efektywnoêci kosztowej umo liwia szybszy zwrot nak adów poniesionych na inwestycje. High-quality services are our strong point We observe carefully any changes in the world IT markets, the latest trends in telecommunications and technological progress. Changes that occur are not a matter of indifference to us. The knowledge gained during specialist courses held in our providers laboratories and training centres allows better utilisation of the systems offered. Close cooperation with the largest Polish and foreign research centres allows us continuous implementation of technological news and participation in scientific research. Theoretical knowledge supported by practice makes us unafraid implementing large IT projects. We organise conferences and scientific symposiums where we share our experience, gained during research, with our customers and partners. Our market success is a result of our focusing on the fact that the systems we build should contribute to our customers profit growth. Our products and services allow their recipients to win new markets and optimise their internal communication processes. Our objective, as an integrator, is to adjust the functioning systems to new tasks so that the expenditure incurred by the customer is secured to the maximum extent. The target effect of implementation is a solution which by cost cutting efficiency enables faster reimbursement of the expenditure incurred due to investments.

4 U atwiç komunikacj Make communication easier W czasach powszechnego dost pu do Internetu kontakt telefoniczny nadal pozosta podstawowym narz dziem w prowadzeniu interesów, cz sto te jest niezb dny dla osiàgni cia koƒcowego sukcesu. Jednak wraz z nadejêciem nowych czasów pojawi y si nowe wymagania stawiane komunikacji. Aby lepiej reagowaç na wyzwania stawiane przez naszych klientów, w strukturze naszej firmy wydzielone zosta y dzia y oferujàce rozwiàzania dla poszczególnych sektorów rynku. Operatorzy IT Z roku na rok rynek telekomunikacyjny, podobnie jak inne dziedziny gospodarki, jest coraz bardziej zale ny od klientów. Wymagania stawiane przez firmy wymuszajà na operatorach IT oferowanie nie tylko us ug czysto telekomunikacyjnych, ale dostaw kompleksowych rozwiàzaƒ obejmujàcych: systemy CallCenter, aplikacje dyspozytorskie, budow infrastruktury teletransmisyjnej i sieciowej. Wszelkie inwestycje muszà zostaç poparte analizami ekonomicznymi dbajàc o odpowiednià jakoêç i ofert Êwiadczonych us ug telekomunikacyjnych, operator musi jednoczeênie pami taç o zwrocie kapita u z poczynionych inwestycji. Dystrybucja energii oraz paliw Tempo przemian na rynku energii okazuje si dla wielu producentów, dystrybutorów, jak i firm zajmujàcych si przesy em szybsze ni najêmielsze oczekiwania. Obok klasycznych zadaƒ energetyki, w centrum zainteresowania pojawia si indywidualne podejêcie do klienta, gie da energii oraz handel. Sprostanie rosnàcym wymaganiom rynku wymaga bezwzgl dnie zastosowania rozwiàzaƒ kompleksowych, integrujàcych mo liwie wiele us ug teleinformatycznych. Muszà one sprostaç wymaganiom zarówno wewn trznym systemy dyspozytorskie, systemy telemechaniki i telezabezpieczeƒ których celem jest sprawna obs uga klienta, jak i Êwiadczeniu us ug dodatkowych dzier awa kana ów transmisyjnych lub d ugoêci fali. W chwili obecnej najwi kszà rol w wytwarzaniu wartoêci dodanej wydaje si mieç komercyjne wykorzystanie budowanych sieci rozleg ych na bazie istniejàcych sieci energetycznych. Wojsko i s u by specjalne Modernizacja systemów àcznoêci wojska jest procesem ciàg ym. W oparciu o naszà wiedz w zakresie projektowania rozwiàzaƒ dla strategicznych sektorów gospodarki dostarczamy systemy spe niajàce wymagania stawiane przez wojsko oraz s u by specjalne. Paleta produktów zosta a dostosowana tak, aby rozwiàzania budowane w oparciu o nie by y niezawodne oraz bezpieczne niezale nie od sytuacji, w jakiej In this age of general access to the Internet, telephone communication has still been the basic tool used for running business, and is very often indispensable for the achievement of final success. However, as new times come new demands for communication occurr. To respond to our customers challenges in a better way, several departments were created within the structure of our company to offer solutions for individual market sectors. IT operators Similarly as with other areas of the economy the IT market is more and more dependent on customers year by year. The requirements of companies force IT operators not only to offer pure IT services, but also to supply comprehensive solutions, including the following: CallCenter systems, dispatcher applications, and construction of teletransmission and network infrastructures. Any investment must be supported by economic analyses while taking care of the appropriate quality and abilities of the telecommunication services provided, the operator must simultaneously keep in mind the payoff from the investments. Energy and fuel distribution For many manufacturers, distributors and transferring companies, the pace of transformations in the energy market turns out to be faster than all their expectations. In addition to the conventional tasks of the power industry, individual attitude to customers, energy exchange, and commerce, are in the limelight. To be up to the growing market requirements, comprehensive solutions, which integrate as many IT services as possible, must definitely be applied. They must come up to internal requirements operational systems, telemechanical systems and teleprotections the objective of which is the efficient service of the customer, and to provide additional services transmission channels and wavelength lease. At present, the commercial use of wide area networks being constructed on the basis of existing energy networks seems to play the largest role in the generation of extra costs. Army and special services Modernisation of military communication systems is a constant process. Based on our knowledge in the field of designing solutions for strategic sectors of the economy, we provide systems which meet the requirements of the army and special services. A range of products was adjusted so that the solutions built on their specifications are reliable and safe regardless of the conditions under which they are operated. ATM, SDH and DWDM transmission sys-

5 sà eksploatowane. Systemy transmisyjne ATM, SDH oraz DWDM, rozwiàzania dla komunikacji radiowej oraz sta ej w warunkach taktycznych, urzàdzenia kryptograficzne, systemy zarzàdzania polem walki oraz komputery do obróbki danych tajnych posiadajà certyfikaty zgodnoêci z normami obowiàzujàcymi w paƒstwach zjednoczonych w NATO. Przemys i us ugi Rynek wymusza na producentach i us ugodawcach nieustanny wyêcig, którego celem jest dotarcie do klienta szybciej ni konkurencja, jednoczeênie wa ne sà rozwiàzania umo liwiajàce zarzàdzanie relacjami z istniejàcymi odbiorcami. Czas, sposób dotarcia, a przede wszystkim jakoêç to podstawowe wymagania stawiane przez klientów. Wymagania te determinujà dokonanie wyboru konkretnych rozwiàzaƒ teleinformatycznych. Systemy CallCenter, CRM oraz aplikacje integrujàce systemy komunikacyjne z systemami bazodanowymi, rozwiàzania telefonii bezprzewodowej DECT to tylko niektóre z narz dzi, które pozwalajà zwi kszyç konkurencyjnoêç firmy. W przypadku klientów budujàcych powierzchnie na wynajem oferujemy systemy zarzàdzania budynkiem, umo liwiajàce podwy szenie standardu obiektów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji. tems, solutions for radio and permanent communication under tactical conditions, cryptographic devices, fight area management systems, and computers for secret data processing, are certified as consistent with standards valid in the countries associated with NATO. Industry and services The market forces the manufacturers and service- -providers to participate in a constant race, the purpose of which is to reach the customer faster than the competition does. At the same time solutions which allow the management of relationships with existing recipients are important. Time, the method of reaching the customer, and first of all quality are the basic customer requirements. These requirements determine the selection of specific IT solutions. CallCenters, CRM systems and applications that integrate communication systems with database systems, DECT wireless telephone solutions these are only some of the tools which enable an increase in the competitiveness of a company. For customers who build facilities for hire we offer building management systems which enable an increase in the standard of buildings with a simultaneous reduction in operational costs. Rozwiàzania dla: Solutions for: operatorów IT IT operators sektora dystrybucji energii oraz paliw the energy and fuel distribution sector wojska i s u b specjalnych army and special services przemys u i us ug industry and services

6 Klient w centrum uwagi The customer in the limelight Zaspokojenie wymagaƒ stawianych przez klientów to zarówno cel, jak i dewiza dzia ania naszej firmy. Aby spe niç pok adane w nas oczekiwania, od samego poczàtku traktujemy ka dego klienta podmiotowo. W gàszczu dost pnych technologii teleinformatycznych staramy si znaleêç rozwiàzanie najlepsze dla jego specyficznych wymagaƒ. OczywiÊcie nie da si tego zrobiç bez Êcis ej wspó pracy ju na etapie powstawania koncepcji. Biuro Projektowe wraz z Biurem Handlowym analizujà rozwiàzania dost pne na rynku, zarówno pod wzgl dem technicznym, jak i ekonomicznym. Najbardziej optymalne koncepcje przedstawiane sà klientowi. Meeting customer requirements is both the objective and the motto of our company. In order to come up to the expectations of us, we treat every customer as a separate subject from the very beginning. We try to find the best solution for his specific requirements in the tangle of available IT technologies. Of course, this is impossible without close cooperation as early as the conceptual stage. The Design Office along with the Commercial Office, carries out analyses of the solutions available in the market regarding both their technical and economical aspects. The customer is presented with the optimum concepts. W dalszym etapie nast puje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wdro enie systemu. DoÊwiadczenie Dzia u Serwisu i Biura Projektowego jest gwarancjà sprostania najbardziej wyrafinowanym wymaganiom klientów. Rola firmy nie koƒczy si jednak na wykonaniu integracji systemu. Przez ca y okres eksploatacji rozwiàzania klient otoczony zostaje opiekà serwisowà, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. Autoryzowane przez firm Siemens Centrum Szkoleniowe ProTel prowadzi szkolenia u ytkowników tak, aby potrafili oni w wi kszym stopniu wykorzystaç mo liwoêci posiadanych systemów. Za utrzymanie kontaktu z istniejàcymi klientami odpowiedzialny jest specjalny dzia Biura Handlowego, zajmujàcy si doradzaniem mo liwoêci rozbudowy imigracji posiadanych systemów, oraz oferowanie dodatkowych aplikacji. aplikacje application m-biznes m-busin szkolenia systemy zabezpieczeƒ protection systems

7 Wizjà firmy jest dostarczanie rozwiàzaƒ, które ewoluujà wraz z rozwojem klientów w kierunku systemów mobilnego biznesu, gdzie dost p do informacji mo liwy jest niezale nie od miejsca i czasu. W efekcie takiej wspó pracy klient otrzymuje produkty, które zwi kszajà konkurencyjnoêç oraz minimalizujà koszty dzia ania na rynku. During the next stage technical documentation is prepared and the system is implemented. The experience of the Service Department and Design Office is the warranty that the most sophisticated requirements of the customer will be met. The role of the company does not end with system integration. For the whole period the solution is used, the customer is under service protection, both in the warranty period and ex-warranty period. The ProTel Training Centre, authorised by Siemens, carries out trainings for users so that they can use the capabilities of the systems owned to their largest extent. Keeping contact with existing customers is the responsibility of a special department of the Commercial Office which deals with advising on any possibilities for developing and migrating existing systems, while offering additional applications. The company s vision is to supply solutions, which, together with customer development, evolve towards mobile business systems that make information availability possible regardless of the place and time. platforma teleinformatyczna HiPath HiPath IT platform As a result of such cooperation, the customer receives products which increase their competitiveness and minimize the costs of functioning in the market. sieci szerokopasmowe broadband networks ess klient customer serwis service trainings rozwiàzania solutions okablowanie strukturalne LANscape LANscape generic cabling systemy zarzàdzania budynkiem building management systems

8 Produkt najwa niejszy element rozwiàzania Product the most important element of every solution Platforma komunikacyjna HiPath Systemy HiPath firmy Siemens jako rozwiàzanie dla sieci konwergentnych àczà w sobie zalety klasycznych rozwiàzaƒ komunikacji g osowej z nowymi aplikacjami ze Êwiata komunikacji danych i g osu przez sieci IP. Mo liwoêci àczenia istniejàcych i nowych systemów niezale nie od posiadanej infrastruktury pozwalajà na komunikacj multimedialnà na niespotykanà dotàd skal. Rozwiàzania HiPath pomagajà ka dej firmie, niezale nie od wielkoêci, zwi kszyç op acalnoêç prowadzonych interesów i potencja ekonomiczny firmy. The HiPath communication platform As the solutions designed for convergent networks, the HiPath systems by Siemens combine the advantages of conventional solutions for voice communication with new applications related to data and voice communication by means of IP networks. The possibility of combining existing systems with new ones, regardless of the existing infrastructure, permits multimedia communication on a scale unprecedented so far. HiPath solutions help each company, regardless of its size, increase the profitability of their business and their economic potential. Sieci szerokopasmowe Rozwiàzania dla sieci optycznych firmy Siemens ju dzisiaj umo liwiajà budow sieci szkieletowych jutra. Oferowane systemy zapewniajà transmisj sygna ów o prawie nieograniczonych przep ywnoêciach w technologiach DWDM, GigabitEthernet, SDH oraz ATM. Tworzàc wydajne sieci szkieletowe, dobrze zdajemy sobie spraw, jak istotny jest szerokopasmowy dost p do sieci transmisyjnej. Produkty firmy Siemens zapewniajà realizacj szerokiego wachlarza us ug z wykorzystaniem dost pu szerokopasmowego w technologiach xdsl oraz PDH. Broadband networks Only today do the solutions for optical networks by Siemens make it possible to construct the skeletal networks of tomorrow. The systems offered provide transmission of signals with almost unlimited flowability in DWDM, GigabitEthernet, SDH and ATM technologies. As we construct effective skeletal networks, we realise very well how important is broadband access to a transmission network. Products by Siemens provide a wide range of services using broad-band access in xdsl and PDH technologies. Okablowanie strukturalne LANscape W ciàgu ostatnich kilku lat obserwujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na pasmo transmisyjne. Coraz wi ksze przep ywnoêci transmisyjne wymagajà stosowania wydajnych systemów okablowania strukturalnego. LANscape to systemy okablowania miedzianego oraz Êwiat owodowego. Dzi ki specjalnej konstrukcji kable miedziane zapewniajà transmisj sygna ów o cz stotliwoêciach do 1200 MHz. W ofercie systemów okablowania Êwiat owodowego poza klasycznymi rozwiàzaniami wewnàtrzbudynkowymi oraz doziemnymi znajdujà si specjalistyczne kable, które mogà zostaç u o one w drogach asfaltowych oraz kanalizacji deszczowej. Wszystkie systemy okablowania strukturalnego obj te sà 25-letnià gwarancjà producenta. LANscape generic cabling Within the last few years we have observed a significant increase in demand for transmission bands. Larger and larger transmission flowabilities force the application of effective generic cabling systems. LANscape is a system with copper and optical wave-guide cabling. Due to its special construction, copper cables provide transmission of signals with a frequency of up to 1200 MHz. In addition to the conventional indoor and earth solutions, the fiber optic cabling systems offer includes special cables which may be laid in asphalt roads and drain ducts. The manufacturer provides a 25-year warranty for all the generic cabling systems.

9 Building management systems The philosophy of the Intelligent Building consists in constructing the building in such a way, that makes it possible to maximise benefits and minimise operational and modernisation costs for the building owners and users. Therefore in the case of an Intelligent Building it is necessary to provide comfort and safety for the people who work in it, protection of information and property located inside the building, and a reduction in operational costs. According to us the intelligence of a building begins where there is a response to unexpected changes in the internal environment or surroundings. The electronic systems, which make up the infrastructure of such a building, are not only state-of-the-art technology the intelligence should serve people and not itself. Systemy zarzàdzania budynkiem Filozofia Budynku Inteligentnego polega na takim sposobie budowania, który umo liwia maksymalizacj korzyêci oraz minimalizacj kosztów eksploatacji i modernizacji dla w aêcicieli i u ytkowników budynku. Dlatego te wymogiem stawianym Budynkowi Inteligentnemu jest zapewnienie komfortu i bezpieczeƒstwa pracujàcym w nim ludziom, ochrona zgromadzonego w budynku mienia i informacji oraz obni enie kosztów eksploatacji. Wed ug nas inteligencja budynku zaczyna si tam, gdzie wyst puje reakcja na nieprzewidziane zmiany w Êrodowisku wewn trznym lub w otoczeniu. Systemy elektroniczne, sk adajàce si na infrastruktur takiego budynku, to nie tylko nowoczesna technika inteligencja ma s u yç ludziom, a nie sobie samej. Protection systems Fire, burglary, assault, access control, passage control signalisation systems, and industrial television, provide efficient protection to people and property. Taking into consideration that fires, burglaries and assaults are usually bound with serious financial losses and very often, what is the worst in such situations, loss of people s health and lives, their application brings measurable benefits. State-ofthe-art protection systems deter potential assailants and in case of any danger they immediately notify the services responsible for the building s protection security agencies, police and fire brigade. A good protection system is an investment which pays off in a very short time, and in addition it allows the owner to sleep quietly. Systemy zabezpieczeƒ Systemy sygnalizacji po aru, w amania i napadu, kontroli dost pu, kontroli przejêç czy systemy telewizji przemys owej to skuteczna ochrona ludzi i mienia. Ich zastosowanie przynosi wymierne korzyêci, zwa ywszy, i po ary, w amania i napady wià à si zazwyczaj z powa nymi stratami finansowymi, a co najgorsze, w takich przypadkach cz sto dochodzi do utraty zdrowia i ycia ludzi. Nowoczesne systemy zabezpieczeƒ odstraszajà potencjalnych napastników, a w przypadku zagro enia natychmiast informujà s u by odpowiedzialne za ochron obiektu agencje ochrony, policj i stra po arnà. Dobry system zabezpieczajàcy to inwestycja, która zwraca si w bardzo krótkim czasie, a dodatkowo sprawia, e w aêciciel obiektu mo e spaç spokojnie. Applications The open architecture of Siemens products is a solid basis for the creation of communication applications, i.e. solutions customised according to the needs and requirements of the customer. Extended service systems CallCenters, wireless communication networks, dispatcher and broker systems, are only some of the non-standard solutions which we produce on the base of standard products. Our ideas support communication and management processes in a modern enterprise more effectively. Aplikacje Otwarta architektura produktów firmy Siemens to solidna podstawa dla tworzenia aplikacji komunikacyjnych rozwiàzaƒ szytych na miar potrzeb iwymagaƒ klienta. Rozbudowane systemy obs ugi CallCenter, sieci àcznoêci bezprzewodowej, systemy dyspozytorskie i maklerskie to tylko niektóre z niestandardowych rozwiàzaƒ, jakie budujemy, bazujàc na standardowych produktach. Nasze autorskie pomys y skuteczniej wspomagajà procesy komunikacyjne i zarzàdzajàce w nowoczesnym przedsi biorstwie.

10 Firmy, które nam zaufa y Companies, which have trusted us OPERATORZY IT IT OPERATORS Telekomunikacja Polska S.A. NETIA Telekom Telmedia S.A. Telbank S.A. Sieç POL 34/155 PRZEDSI BIORSTWA ZWIÑZANE Z WYTWARZANIEM I PRZESY EM ENERGII COMPANIES CONNECTED WITH ENERGY GENERATION AND TRANSMISSIONS ódzki Zak ad Energetyczny S.A. Zak ad Energetyczny ódê Teren S.A. Zespó Elektrociep owni ódê S.A. Zespó Elektrowni Pàtnów Adamów Konin S.A. Zak ad Energetyczny Toruƒ S.A. Zak ad Energetyczny Wa brzych S.A. Zak ad Energetyczny Warszawa Teren S.A. PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PALIW FUEL PRODUCTION AND DISTRIBUTION PERN Przedsi biorstwo Eksploatacji Rurociàgów Naftowych Przyjaêƒ S.A. Preem Polska sp. z o.o. PRZEDSI BIORSTWA PRODUKCYJNE MANUFACTURING ENTERPRISES Wrigley Poland sp. z o.o. Reemtsma Polska S.A. Beiersdorf Lechia S.A. Coca-Cola West Poland sp. z o.o. Deceunick Polska sp. z o.o. Drumet S.A. GRUNDFOS Pompy sp. z o.o. Hammer Polska sp. z o.o. Herlitz sp. z o.o. Hochland Polska sp. z o.o. Rebhan Opakowania sp. z o.o. Schattdecor sp. z o.o. Stihl Polska sp. z o.o. Zak ad Mechaniki Precyzyjnej Mera Poltik sp. z o.o. Zak ady Przemys u We nianego 9 maja S.A. Barlinek S.A. BRW sp. z o.o. Chem-Pap. sp. z o.o. Fabryka Armatury AVK Polska sp. z o.o. Connector Polska sp. z o.o. Cukrownia Âroda sp. z o.o. Dyckerhoff Transportbeton Poznaƒ sp. z o.o. Engorem sp. z o.o. Europol Meble sp. z o.o. Exact Software Poland sp. z o.o. Fleur de Sante sp. z o.o. Forte Sweden sp. z o.o. Hansa Flex sp. z o.o. Julius Blum Polska sp. z o.o. Lawson Marek Rataj Mares Packaging Co. s.c. Metpol s.c. Mediplast S.A. Massive sp. z o.o. Nebrapol j.v. sp. z o.o. Hiestand Piekarnia Szwajcarska sp. z o.o. Polskie Sano sp. z o.o. Pol Orsa sp. z o.o. Poznaƒska Spó dzielnia Mleczarska Mleczarnia D biec Sanpol sp. z o.o. Sun Garden sp. z o.o. Strada sp. z o.o. Tubes International sp. z o.o. Tworexim j.v. sp. z o.o. Top Sofa Oborniki sp. z o.o. Vospo sp. z o.o. Welspin Wlkp. Zaplecze Rehabilitacyjno-Techniczne Spó dzielnia Inwalidów Andreas Stihl sp. z o.o. Alulux Polska sp. z o.o. Decora sp. z o.o. PRZEDSI BIORSTWA BUDOWLANE I INSTALACYJNE BUILDING AND INSTALLATION ENTERPRISES BUDIMEX S.A. HOCHTIEF Polska sp. z o.o. Oddzia POZ-BUILDING Poznaƒ Leszczyƒskie Przedsi biorstwo Budowlane S.A. A2 Bau Development GmbH PRZEMYS MOTORYZACYJNY AUTOMOTIVE INDUSTRY ZAK ADY PRODUKCYJNE PRODUCTION PLANTS VOLKSWAGEN Poznaƒ sp. z o.o. MAN Pojazdy U ytkowe Polska sp. z o.o. Bridgestone/Firestone Poland sp. z o.o. Zak ad Produkcji Filtrów Kayser Automotive Systems Polska Leoni Autokabel Polska sp. z o.o. Intergroclin Auto S.A. DYSTRYBUTORZY DISTRIBUTORS Kulczyk Tradex sp. z o.o. generalny przedstawiciel VW Smorawiƒski i Spó ka sp.j. generalny przedstawiciel BMW Witold Boƒkowski sp. z o.o. przedstawiciel firmy Opel Renault Auto Compol S.A. Nijhof Wassink sp. z o.o. (VOLVO dostawcze) HANDEL I US UGI COMMERCE AND SERVICES TARGI FAIRS Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie sp. z o.o. DU E SIECI HANDLOWE LARGE COMMERCIAL NETWORKS ITM Polska Centrum Logistyczne sp. z o.o. (sieç marketów Inter Marché) IKEA Polska sp. z o.o. Jeronimo Martins Dystrybucja sp. z o.o. (sieç marketów JUMBO) Leroy Merlin sp. z o.o. HIT Hipermarket Polska sp. z o.o. TTW Dom i Ogród sp. z o.o. abka S.A.

11 PRZEDSI BIORSTWA I FIRMY HANDLOWO-US UGOWE COMMERCIAL AND SERVICE ENTERPRISES AND COMPANIES Quelle Polska sp. z o.o. Przedsi biorstwo Handlu Chemikaliami Chemia S.A. OK Medical Systems WA.SZ. Dach sp. z o.o. Elektromonta Poznaƒ S.A. Euroimpex Trade sp. z o.o. Rethmann-Sanitech sp. z o.o. Spedycja Polska SPEEDPOL sp. z o.o. Saueressig Polska sp. z o.o. Przedsi biorstwo Handlowe Basta Przedsi biorstwo Handlowe Megal s.c. Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowe Ryszard Kaczmarek i Synowie sp. z o.o. Przedsi biorstwo Handlowo-Przetwórcze Zio opex sp. z o.o. Przedsi biorstwo Produkcyjno-Us ugowo-handlowe Stolar s.c. Duet Przedsi biorstwo Wielobran owe Andrzej Mateja Frago Przedsi biorstwo Wielobran owe Poztel S.A. Gie da Poznaƒska GP S.A. Alko Kober sp. z o.o. Przedsi biorstwo Us ugowe Parkett Przedsi biorstwo Agat sp. z o.o. Leobus Leon Zdzis aw Kaczmarek Architekci CDF Biuro Projektowe Karol Fiedor Internet Technologies sp. z o.o. Agencja Promocyjno-Prawna przy Fundacji UAM Agencja Reklamowa ARDO sp. z o.o. Biuro Doradztwa i Promocji DCI Centrum Biznesu PBG Kancelarie Prawne KRK sp. z o.o. Major Screen s.c. Adal Serwis HOTELE HOTELS Hotel 500 Hotel Magda Hotel Mazowiecki ORBIS S.A. Hotel Mercure Panorama MEDIA MEDIA ROZG OÂNIE RADIOWE RADIO STATIONS Radio ZET sp. z o.o. Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. Radio ódê S.A. WYDAWNICTWA PUBLISHING HOUSES Bertelsmann Distribution B.M. sp. z o.o. MSG Media s.c. (wydawca pisma Infotel) BANKI BANKS Invest-Bank S.A. Bank Handlowy S.A. Bank Pocztowy S.A. Bank Wspó pracy Europejskiej S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Bankowa Regionalna Izba Rozliczeniowa w Poznaniu Deutsche Bank Polska S.A. Powszechny Bank Gospodarczy S.A. GRUPY KAPITA OWE CAPITAL GROUPS PGK Centrum sp. z o.o. Elektromis Dom Inwestycyjny S.A. Kuchnia Polska Dom Inwestycyjny S.A. TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE INSURANCE COMPANIES Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Hestia Investment sp. z o.o. URZ DY ADMINISTRACJI PA STWOWEJ I INSTYTUCJE PUBLICZNE NATIONAL ADMINISTRATION OFFICES AND PUBLIC INSTITUTIONS Ministerstwo Obrony Narodowej Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Dyrekcja Okr gu Poczty Polskiej w odzi Urzàd Przewozu Poczty ódê 2 Prokuratura Okr gowa w Poznaniu Urzàd Skarbowy Poznaƒ Starostwo Powiatowe Nowy TomyÊ ZOZ Nowy TomyÊl INSTYTUCJE WYZNANIOWE RELIGIOUS INSTITUTIONS Kuria Diecezjalna Opole Kuria Metropolitarna Poznaƒ Klasztor o.o. Dominikanów Warszawa UCZELNIE, PLACÓWKI NAUKOWO- -BADAWCZE I SZKO Y HIGH SCHOOLS, RESEARCH INSTITUTIONS AND SCHOOLS Poznaƒskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe POZMAN Centrum Komputerowe Politechniki ódzkiej LODMAN Uniwersytet Szczeciƒski Akademia Muzyczna w Poznaniu Akademia Rolnicza w Poznaniu Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu Instytut Maszyn Przep ywowych PAN Gdaƒsk-Wrzeszcz Zespó Szkó àcznoêci Poznaƒ STOWARZYSZENIA ASSOCIATIONS Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. Towarzystwo Sportowe OLIMPIA

12 ul. PL Poznan tel. sp. z o.o.

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report èród o radoêci SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities...

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS Telekomunikacja jest uznawana na świecie za jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Zdaniem wielu ekspertów, bez szerokopasmowego dostępu do internetu nie można myśleć o

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo