Współpraca firmy z partnerami społecznymi nie musi opierać się wyłącznie na datkach rzeczowych lub finansowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca firmy z partnerami społecznymi nie musi opierać się wyłącznie na datkach rzeczowych lub finansowych."

Transkrypt

1 Współpraca firmy z partnerami społecznymi nie musi opierać się wyłącznie na datkach rzeczowych lub finansowych. Współpraca firmy z partnerami społecznymi nie musi opierać się wyłącznie na datkach rzeczowych lub finansowych. Wobec rozwoju praktyk z zakresu odpowiedzialnego biznesu i akcentu kładzionego na efektywność ekonomiczną, organizacje not-for-profit mogą czasami czuć się niewygodnie współpracując z biznesem, który często jest głównym fundatorem ich działań. Dlatego też narzędzia takie jak marketing zaangażowany społecznie, czy też promocja ważnej społecznie sprawy, mogą pozwolić odnaleźć nową płaszczyznę współpracy. Ważne przy tym jest to, by doradcą w wyborze partnera społecznego nie był wyłącznie odruch serca, ale przede wszystkim przemyślany wybór organizacji o specjalizacji blisko związanej z obszarem działalności firmy i jej kompetencjami. Społeczna odpowiedzialność biznesu polega m.in. na umiejętnej realizacji wybranych potrzeb i oczekiwań interesariuszy - społecznych i środowiskowych. Okazało się bowiem, że oprócz akcjonariuszy i inwestorów są jeszcze inne podmioty, które niejednokrotnie mogą mieć decydujący wpływ na kierunek działania firmy. Grupa ta jest zróżnicowana i bardzo pojemna, ponieważ przyjęło się uważać za interesariusza każdego, na kogo firma wpływa swoją działalnością i kto sam wpływa na firmę. Oznaczałoby to jednak, że interesariuszem firmy mogą być także jej konkurenci. Czy faktycznie firma powinna uwzględniać ich potrzeby społeczne i środowiskowe? Post, Preston i Sachs zaproponowali nieco węższą pojęciowo definicję interesariuszy - jako osób lub grup, które mają swój wkład, świadomie lub też nie, w zdolności i aktywności tworzące dobrobyt firmy; będąc zarazem potencjalnymi beneficjentami tego dobrobytu, lub ponoszącymi 1 / 11

2 ryzyko, które firma generuje poprzez prowadzenie działalności. Definicja ta zmniejsza liczbę podmiotów w otoczeniu społecznym i gospodarczym firmy, które można uznać za interesariuszy firmy. Pozostawia jednak w ich gronie wiele podmiotów, w tym m.in. organizacje nont-for-profit. Ich rola i relacje z firmą są odmienne od tych, które tworzy się z akcjonariuszami, pracownikami, klientami czy dostawcami. Dlaczego zatem warto interesować się możliwymi kierunkami kooperacji biznesu i organizacji not-for-profit, skoro ich rola społeczna daleka jest od efektywności biznesowej? Dlatego, iż standardowo - zarówno biznes, jak i partnerzy społeczni - nauczyli się opierać te relacje przede wszystkim na dotacjach i sponsoringu. Są jednak inne narzędzia, które przynoszą korzyść finansową i wizerunkową firmie, ucząc jednocześnie organizacje not-for-profi t innych metod pozyskiwania finansowania na realizację projektów społecznych. Im więcej tej wiedzy będzie po obu stronach, tym bardziej efektywna i długofalowa będzie współpraca - ku obopólnej korzyści. Nieskoordynowana dobroczynność W Stanach Zjednoczonych firmy przeszły już zazwyczaj charakterystyczną drogę aktywności społecznej - od dobroczynności, poprzez strategiczną filantropię, aż do integracji celów społecznych i środowiskowych z podstawową działalnością i posiadanymi kompetencjami. Procesom tym towarzyszyły przemiany w postrzeganiu przez menedżerów roli oraz relacji pomiędzy firmą a jej otoczeniem społecznym i środowiskowym. 2 / 11

3 Początkowo, wraz z rozwojem tzw. kapitalizmu menedżerskiego, formy wsparcia potrzeb społecznych ograniczały się wyłącznie do przysłowiowego wypisania czeku. Unikano bezpośrednich relacji pomiędzy dobroczynnością, a działalnością firmy. Podejmowane zobowiązania miały charakter krótkoterminowy, a budżety dedykowane na tę formę działalności były ograniczone. Wynikało to również z faktu, iż działalność charytatywna stanowiła tak marginalny aspekt działalności firmy, iż nie łączono jej nawet z możliwością budowania wizerunku. Liczba beneficjentów pomocy filantropijnej była tak duża, a zróżnicowanie problemów społecznych, które firma starała się wesprzeć, tak złożona, iż trudno było o wykazanie efektywności tej pomocy - zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej, jak i społecznej. Jednocześnie postępująca specjalizacja oraz możliwość wykorzystania budżetów charytatywnych na umacnianie wizerunku firmy lub jej marki - z jednej strony, a rosnące oczekiwania otoczenia społecznego - z drugiej, przyczyniły się do poszukiwania obszarów, gdzie firma mogłaby zaangażować się długoterminowo, dedykując zasoby finansowe na wsparcie wybranej ważnej kwestii społecznej. Wybory te nie zawsze jednak były spójne z przedmiotem działalności firmy. Firma Ford przekazała np. łącznie ponad 95 mln USD na rzecz Cure, fundacji działającej na rzecz edukacji i badań w zakresie walki z rakiem piersi. W raporcie rocznym z 2007 r. prezes Forda, Alan Mulally stwierdził, iż celem numer jeden koncernu jest tworzenie produktów tak pożądanych przez rynek, by firma mogła rozwijać się i zwiększać zyski. Czy w świetle tego stwierdzenia współpracę z organizacją not-for-profit, zajmującą się walką z rakiem piersi, można uznać za najbardziej korzystną dla firmy? Nie negując wagi tego problemu społecznego, trzeba jednak stwierdzić, że mógłby on być dużo skuteczniej rozwiązywany poprzez zaangażowanie społeczne np. firmy farmaceutycznej, więc wybór Cure 3 / 11

4 na partnera społecznego Forda nie był chyba najkorzystniejszym rozwiązaniem. Co byłoby lepsze w przypadku Forda? Być może przekazanie tych środków na rzecz rozwijania np. technologii motoryzacyjnych umożliwiających wprowadzenie na rynek bardziej dostępnych cenowo i mniej szkodliwych dla środowiska paliw. Strategiczna filantropia Wraz z przemianami społecznymi i wzrastającą stopniowo świadomością menedżerów, iż filantropia może być również sposobem na budowanie pozytywnego wizerunku i zdobywania społecznej licencji" na działalność, firmy coraz częściej rezygnowały z doraźnej krótkotrwałej pomocy - na rzecz długofalowej współpracy z organizacjami not-for-profit. Tendencji tej sprzyjało także rosnące przekonanie, że efektywne wspieranie wybranych kwestii społecznych wymaga stałego, długotrwałego zaangażowania. Na tym etapie o wyborze obszaru społecznego zaangażowania decydowały zazwyczaj potrzeby lokalnych społeczności w miejscach, w których firma prowadziła działalność produkcyjną lub usługową. Wpływ na decyzje w tym przedmiocie mieli także pracownicy firmy, co znacznie później okazało się niezwykle istotne z punktu widzenia wdrażania wolontariatu pracowniczego. Strategiczna filantropia, jako kolejny etap w ewolucji społecznego zaangażowania firmy, wsparła budowanie powiązań pomiędzy przedmiotem działalności przedsiębiorstwa i jego wizerunkiem, a określonymi kwestiami społecznymi. Dokonanie wyboru tych kwestii oznaczało zmniejszenie liczby beneficjentów, z drugiej jednak strony - większe ich zespolenie z 4 / 11

5 wartościami firmy. Rozwiązanie to pozwoliło podmiotom społecznym planować swoje działania długofalowo - mogły bowiem liczyć na stałe wsparcie, z drugiej strony zaś zwiększyć efektywność w realizacji zadań na rzecz rozwiązania określonych kwestii społecznych. Dla firm z kolei było to ważne narzędzie nie tylko budowania relacji z wybranymi podmiotami otoczenia społecznego, ale przede wszystkim stanowiło ważny argument za wycofywaniem się z nieefektywnych dziedzin działalności społecznej i braku aktywności na rzecz pozostałych interesariuszy. (...) Przestrzeń efektywności: firma a organizacja not-for-profit Specjalizacja w zakresie działalności filantropijnej, a także specyfika interakcji pomiędzy pracownikami firmy a członkami organizacji typu not-for-profit zaczęły przenikać do innych obszarów funkcjonowania firm. Okazało się, iż cele społeczne i środowiskowe można zintegrować z celami biznesowymi - produktami i docelowymi rynkami - ponieważ społeczności lokalne, w których działały organizacje not-for-profit, to również potencjalni klienci, konsumenci czy dostawcy. Dopiero zatem społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) czy też - inaczej mówiąc - biznes odpowiedzialny, zweryfikowały dotychczasowe formy współpracy. Nie oznacza to oczywiście, iż rozpowszechnione poprzednio narzędzia nie są już stosowane. Na znaczeniu zyskały jednak alianse strategiczne pomiędzy firmą a partnerami społecznymi, bazujące nie tylko na wsparciu finansowym, ale też wolontariacie, wymianie know-how, ekspertyz, dostępie do usług, produktów, kanałów dystrybucji. 5 / 11

6 W zakresie współpracy z partnerami społecznymi zyskały na znaczeniu takie m.in. mechanizmy, jak programy zaangażowania społecznego. Po stronie firmy we współpracę angażuje się już nie tylko dział sponsoringu czy fundacja korporacyjna, ale też inne komórki - takie jak dział PR czy marketingu. W strukturze firm pojawiają się osoby dedykowane do kontaktów społecznych czy społecznej odpowiedzialności - to na nich spoczywa obowiązek koordynowania współpracy pomiędzy partnerami społecznymi a pozostałymi komórkami, takimi np. jak dział Human Resources czy jednostki biznesowe. Czy zatem współpraca ta może mieć inny charakter niż wyłącznie relacyjny i wizerunkowy? Czy organizacje typu not-for-profit mogą uzyskać od firmy coś więcej niż tylko wsparcie ze środków sponsoringowych i darowizn? Szczególnym narzędziem zaangażowania firmy w realizację potrzeb społecznych jest marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing, CRM). Jego celem jest zwiększenie sprzedaży określonego produktu lub usługi poprzez obietnicę złożoną nabywcy, iż część dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona na realizację wybranego celu społecznego. Narzędzie to wymaga zatem zaangażowania we współpracę partnera społecznego z jednej strony, ale też pobudzenia do aktywności zakupowej klientów, konsumentów. Marketing zaangażowany społecznie oddziałuje bowiem w przestrzeni trójstronnych korzyści: dla firmy, klienta oraz partnera społecznego. Mechanizm wsparcia może polegać na przekazaniu partnerowi społecznemu określonej kwoty za każdy sprzedany produkt lub usługę, albo za wykonanie przez klienta innej czynności, jak na przykład wypełnienie wniosku on-line. Firma może też przekazać procent od każdej transakcji, czynności wykonanej przez klienta; może też po prostu przekazać partnerowi, po zakończeniu kampanii, uprzednio zdefiniowaną kwotę lub procent zysku ze sprzedaży. Korzyść po stronie klienta wiąże się z nabyciem produktu, który najczęściej nie różni się parametrami od standardowych produktów z danego segmentu, jednocześnie jednak z jego kupnem wiąże się realizacja określonej potrzeby społecznej. Elementem wyróżniającym taki produkt czy usługę jest właśnie owa wartość społeczna. Klienci nie ponoszą przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W zamian otrzymują jednak od firmy coś więcej niż tylko produkt lub usługę - świadomość partycypowania w realizacji określonej potrzeby społecznej. 6 / 11

7 Przykładem tego typu działania jest m.in. współpraca firmy Danone z organizacją World Vision. Celem tych działań jest budowa studni w krajach afrykańskich - Malawi, Mali i Zambii - w celu dostarczenia łącznie 1,7 mld litrów wody pitnej lokalnym społecznościom, a tym samym zmniejszenie umieralności w tych społecznościach - poprzez przeciwdziałanie chorobom powodowanych przez zanieczyszczoną wodę. Beneficjentami programu są przede wszystkim afrykańskie dzieci, które zamiast nauki i zabawy angażowane są przez rodziców do prac związanych z dostarczaniem wody; a także rolnicy, którzy dzięki nawadnianiu będą mogli prowadzić swoją działalność nawet podczas pory suchej. Program adresowany jest do konsumentów wody mineralnej, a mechanizm kooperacji polega na zobowiązaniu się partnerów - Danone i World Vision - do zapewnienia społecznościom we wspomnianych krajach afrykańskich 10 litrów wody za każdy zakupiony przez konsumentów litr wody mineralnej. Informacje o kampanii umieszczone są na butelkach z wodą mineralną, plakatach, tworzone są grupy dyskusyjne na ten temat na facebook'u, są też reklamy w radiu oraz internecie. Zaangażowane społecznie marketing i promocja Włączenie celu społecznego do komunikatu marketingowego zwiększa sprzedaż produktów i usług. Marketing zaangażowany społecznie wymaga jednak takiej samej dbałości o dobór partnera społecznego, jak każde inne działanie ukierunkowane na integrację celów społecznych i ekonomicznych oraz zwiększanie ich efektywności. Przede wszystkim ważny jest wybór problemu społecznego - musi on być bowiem nie tylko istotny społecznie, ale także wiązać się z obszarem kompetencji samej firmy. Nie ma więc nic dziwnego w tym, iż firma zajmującą się produktami spożywczymi wspiera organizacje zajmujące się walką z głodem (przykładem firma Danone ze swoim programem Podziel się posiłkiem", wspierającym Banki Żywności). Dla tych 7 / 11

8 partnerów jest to naturalny kierunek działań, znajdowania synergii pomiędzy tradycyjną sprzedażą a realizacją potrzeby społecznej. Czy jednak firmy w Polsce rzeczywiście poszukują partnerów społecznych, których przedmiot działalności jest spójny z ich kierunkami działań? A może część z nich nadal idzie w ślady Forda? Przy marketingu zaangażowanym społecznie, oprócz odpowiedniego doboru partnera społecznego, nie mniej ważna jest społeczna percepcja określonych problemów, a więc wyważenie istotności danej kwestii dla konkretnej społeczności. Inne będzie np. postrzeganie głodujących dzieci w Polsce, a jeszcze inne w kontekście walki z głodem na świecie. Bliskość problemu społecznego, jego istotność dla danej społeczności, są zatem równie ważne. Konieczne jest więc poznanie nie tylko potrzeb rynku w zakresie atrybutów produktu czy usługi, ale też oczekiwań i potrzeb społecznych. W tym ostatnim niewątpliwie pomocne mogą być organizacje not-for-profit. Innym narzędziem, równie często stosowanym, jest promocja społeczna. Firma finansuje działania związane z promocją ważnej społecznie sprawy - oferuje produkt lub usługę, aby wzbudzić zainteresowanie, zwiększyć świadomość wśród określonej grupy celowej czy społeczności lokalnej. Celem takiej promocji nie jest zmiana zachowania nabywców produktu, ale nakłonienie ich do podjęcia określonych działań, jak np. podpisanie deklaracji, złożenie datków pieniężnych, poświęcenie własnego czasu. W przeciwieństwie do marketingu zaangażowanego społecznie, działanie to wymaga aktywizacji klientów, pobudza otoczenie do aktywności większej niż tylko zakup produktu. Firma, swoim wizerunkiem i potencjałem komunikacyjnym, zwiększa wśród klientów świadomość występowania określonych problemów społecznych. Przykładem może być firma Body Shop, która prowadzi akcję przeciwko testowaniu kosmetyków na zwierzętach oraz na rzecz ochrony praw zwierząt. Body Shop nakłania klientów, aby odwiedzili stronę internetową firmy, prezentując na niej dane statystyczne oraz informacje na temat kwestii związanych nie 8 / 11

9 tylko z prawami zwierząt, ale także przestrzeganiem praw człowieka na świecie. W komunikatach firmy znajdują się treści nakłaniające klientów do podpisania petycji przeciwko testowaniu kosmetyków na zwierzętach. Jest to forma współaktywności firmy i jej klientów, a beneficjentami tych działań są często organizacje not-for-profit. Innym przykładem może być współpraca British Airways z UNICEF-em. Przewoźnik, który rocznie obsługiwał około 16 mln Amerykanów podróżujących do Europy, zaproponował, by pasażerowie umieszczali niewydany bilon europejski, który w Stanach Zjednoczonych mógł stanowić jedynie pamiątkę podróży po Europie, w kopertach opatrzonych logo akcji Change for Good". Celem akcji było sfinansowanie programów edukacyjnych na świecie. Poprzez aktywizację klientów i promocję sprawy, pracownikom British Airways udało się w ciągu dziewięciu lat ( ) zebrać na rzecz UNICEF-u 31 mln USD na programy edukacyjne w 50 krajach świata. Podobnie postąpiła firma LensCrafter, która nakłoniła swoich klientów, aby nabywając nowe okulary, po niższej cenie, przekazali dotychczas użytkowane okulary na rzecz osób, które nie mogłyby sobie pozwolić na ich zakup. Wokół tych datków rzeczowych, a zatem standardowych narzędzi filantropijnych, zbudowano promocję samej marki oraz jej produktów. Efektem był nie tylko wzrost zainteresowania i zaangażowania klientów firmy, ale też samych pracowników. Zarówno w przypadku British Airways, jak i LensCrafter, promocja społeczna pozwoliła zaktywizować społeczność pracowników w godzinach pracy do działań nie odbiegających wprawdzie od ich codziennej roli - obsługi pasażerów, sprzedaży okularów - zwiększając jednak przy tym poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy poprzez włączenie w nią wartości społecznych. 9 / 11

10 Organizacje not-for-profit, będące jednym z beneficjentów promocji społecznych, pobudzają zainteresowanie społeczności lokalnych nie tylko określonymi kwestiami społecznymi, ale też przedmiotem własnej działalności. Firma zyskuje wizerunkowo, zwiększa sprzedaż produktów lub usług, ale także dodatkowo motywuje pracowników do efektywniejszego wykonywania powierzonych im zadań. Zwiększanie motywacji i budowanie zintegrowanej społeczności pracowników firmy odbywa się także poprzez wolontariat pracowniczy, który często ukierunkowany jest na współpracę z wybranymi organizacjami not-for-profit lub też bezpośrednio na działalność na rzecz określonej społeczności lokalnej. Wolontariusze przekazują swoją wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach, firma zaś może wesprzeć taką aktywność pracowników poprzez pomoc rzeczową lub finansową na rzecz organizacji, w których chcą oni działać. Wolontariat kojarzy się powszechnie z działalnością spontaniczną i dobrowolną, która nie wymaga dużych nakładów finansowych. Wolontariat jednak, jak każda inna forma działalności, wymaga staranności w planowaniu i zarządzaniu czasem pracowników. Firmy nie muszą - nie jest to przecież główny przedmiot ich działania - specjalizować się w organizowaniu i standaryzowaniu pracy wolontariusza. Wiedza na temat tego, jak angażować pracowników w działania społeczne, by nie narazić ich na wyzwania większe niż ich możliwości, jest po stronie organizacji not-for-profit, które w tym zakresie mają większą wiedzę i doświadczenie. Jest to forma współpracy, która nie przynosi wsparcia finansowego partnerom społecznym, choć może - jeśli w ślad za zwiększoną aktywnością wolontariuszy na rzecz wybranego stowarzyszenia czy fundacji idą środki finansowe - pozwalać na czerpanie z zasobów firmy na rzecz tworzenia i umacniania kapitału społecznego. Jest to zresztą działanie, które buduje relacje społeczne firmy, zwiększa lojalność pracowników, sprzyja integracji wewnątrzorganizacyjnej, motywacji tej grupy interesariuszy, bez których firma nie mogłaby działać: pracowników. 10 / 11

11 (...) Pełny tekst artykułu w nr 2(18) 2009 Przeglądu Corporate Governance" 11 / 11

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku Szczecin, 24 listopada 2011 Wolontariat pracowniczy Stworzenie możliwości i zachęcanie pracowników do nieodpłatnych,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie Opracowała: Agnieszka Buczyńska CSR CO TO TAKIEGO? Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Czym jest? Pomysł na wielowymiarową rewitalizację warszawskiej Pragi: społeczną, gospodarczą, materialną, w zakresie kultury i sztuki

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Część I Formułowanie celów i organizacja badań

Część I Formułowanie celów i organizacja badań Spis treści Wstęp Część I Formułowanie celów i organizacja badań 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych 1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych 1.1.1. Definicja i cele badań 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009 Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej Sochaczew, 23 września 2009 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Philips Lighting

Program Partnerski Philips Lighting Program Partnerski Philips Lighting Wzmacnianie współpracy Partner (ang. Value Added Partner - VAP) Partnerzy to specjaliści w zakresie oświetlenia, wspierani przez Philips w realizacji projektów opartych

Bardziej szczegółowo

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Innowacje rynkowe Wykład Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Uwarunkowania zachowań konsumentów Makroekonomiczne Siła nabywcza główne czynniki zakupowe Słaby etnocentryzm Samoobsługa

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

dr Łukasz Wróblewski

dr Łukasz Wróblewski Kształtowanie lojalności instytucji kultury z interesariuszami według koncepcji marketingu relacyjnego dr Łukasz Wróblewski Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w biznesie. Uniwersytet Ekonomiczny Poznań GraŜyna Bartkowiak

Społeczna odpowiedzialność w biznesie. Uniwersytet Ekonomiczny Poznań GraŜyna Bartkowiak Społeczna odpowiedzialność w biznesie Uniwersytet Ekonomiczny Poznań GraŜyna Bartkowiak 1 Analiza działań podejmowanych jeszcze w latach dziewięćdziesiątych przez liderów biznesu wykazała, Ŝe większość

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY KARTA DUŻEJ RODZINY W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od dnia 16 czerwca 2014r. została wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz Bank Polska SA

Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank jest częścią grupy Daimler - międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego, będącego właścicielem marki Mercedes-Benz, znanej z produkcji samochodów osobowych,

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP:

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP: Informacje o Partnerze: Zapisz się na weekendowy program Startup Academy, a otrzymasz praktyczną wiedzę i narzędzia pozwalające na dopracowanie i przetestowanie pomysłu na biznes bez budżetu. Poznaj startupowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Idea projektu: włączenie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w działalność społeczną na zasadzie CRM

Idea projektu: włączenie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w działalność społeczną na zasadzie CRM Idea projektu: włączenie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w działalność społeczną na zasadzie CRM Punkt wyjścia: Istnieje przekonanie, że CSR, a właściwie marketing zaangażowany społecznie

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT?

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? POZNAMY ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W raporcie znaleźć można szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez polskich konsumentów działań na rzecz środowiska i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Metody wspierania procesu sprzedaży. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski

Metody wspierania procesu sprzedaży. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9 Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny Biznes w Banku Millennium

Odpowiedzialny Biznes w Banku Millennium Odpowiedzialny Biznes w Banku Millennium Społeczna odpowiedzialność w Banku Millennium (1 z 2) W Banku Millennium, działanie w oparciu o koncepcję Odpowiedzialnego Biznesu oznacza przede wszystkim badanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE Strategia marki Stadionu Narodowego w Warszawie ( dalej jako Strategia ) jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

BIZNES I NGO. dobre praktyki

BIZNES I NGO. dobre praktyki BIZNES I NGO dobre praktyki Biznes a dobroczynność Biznes Dobroczynność Interes Zysk Działalność gospodarcza Wizerunek Efektywność produkcji i usług Bezinteresowność Nie nastawiona na zysk Działalność

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia bliższego

Analiza otoczenia bliższego Analiza otoczenia bliższego Model 5 sił Portera Model 5 sił Portera Analiza sektora działalności poprzez zbadanie 5 czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów: I.

Bardziej szczegółowo

CSR. w ochronie zdrowia. moda, konieczność czy zwiastun zmian w biznesie? Marta Chalimoniuk-Nowak HEALTH BRANDS PR i branding w health care i wellness

CSR. w ochronie zdrowia. moda, konieczność czy zwiastun zmian w biznesie? Marta Chalimoniuk-Nowak HEALTH BRANDS PR i branding w health care i wellness CSR w ochronie zdrowia moda, konieczność czy zwiastun zmian w biznesie? Marta Chalimoniuk-Nowak HEALTH BRANDS PR i branding w health care i wellness chwilowy trend? trwały kierunek zmian w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 kwietnia 2016 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo