IX Kongres Ekonomistów Polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Kongres Ekonomistów Polskich"

Transkrypt

1 Beata Majecka Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański IX Kongres Ekonomistów Polskich WITALNOŚCIOWA PERSPEKTYWA ZACHOWAŃ RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWY PARADYGMAT W NURCIE BEHAWIORALNYM? Streszczenie: Zjawiskiem pozwalających zauważyć różnorodność i wieloaspektowość współczesnych problemów gospodarczych są rynkowe zachowania przedsiębiorstw, będące źródłem użytecznej wiedzy o podmiotach je generujących oraz stanowią bazę informacyjną dla podejmowania decyzji wszystkich podmiotów z ich otoczenia. Aby jednak w pełni wykorzystać informacje płynące z obserwacji zachowań rynkowych przedsiębiorstw należy zrozumieć ich istotę i uwarunkowania. Zachowania przedsiębiorstw, uwarunkowane są niewątpliwie procesami i zjawiskami obecnymi w ich otoczeniu. Każdy podmiot gospodarczy charakteryzuje się też indywidualnie ukształtowanym zbiorem cech, który odróżnia go od innych, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za sposób działania i emanacji owych działań do otoczenia. Owe cechy da się sprowadzić do kategorii witalności, która będąc określana mianem siły życiowej pozwala na dość spójne i wieloaspektowe rozważanie cech przedsiębiorstwa. Przyjęcie witalnościowej perspektywy rozważań zachowań rynkowych przedsiębiorstw prowadzi do konkluzji, że nurt behawioralny w naukach ekonomicznych należy wzbogacić o nowy paradygmat, który nie tyle zmienia sposób myślenia o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, ale go wzbogaca. A VITAL PERSPECTIVE OF MARKET BEHAVIOUR OF ENTERPRISES - A NEW PARADIGM IN THE BEHAVIOURAL TREND? Summary: Observed phenomenon that allows diversity and multifaceted contemporary economic problems are the market behaviour of enterprises, which are the source of useful knowledge about subjects that generate them and providing information base for decision-making all those around them. Corporate behaviour, are determined by the processes and phenomena present in their environment. Each economic entity is characterized by a set of individually-shaped features that distinguishes it from the others, while being responsible for your own conduct and the emanation of these actions to the environment. These features can be reduced to the category of vitality that being referred to as a life force allows fairly consistent and multi-faceted consideration of enterprise characteristics. Adoption of a vital perspective considerations of market behaviour of enterprises leads to the conclusion that behavioural trend in economic science should be enriched with a new paradigm that not only changes the way we think about the functioning of economic entities but it adds as well. Słowa kluczowe: zachowania rynkowe przedsiębiorstw, witalność przedsiębiorstwa, paradygmat Wstęp Współczesna gospodarka i podmioty w niej obecne ciągle poszukują nowych odpowiedzi na żywotne dla nich pytania. Jednym z zasadniczych zagadnień poruszanych przez nauki ekonomiczne jest kwestia uwarunkowań zjawisk pojawiających się w ich otoczeniu z coraz większą dynamiką i nieprzewidywalnością. Również uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co skłania podmioty gospodarcze do takich a nie innych reakcji na zaistniałe zjawiska staje się dziś coraz ważniejsze. Do powyższych rozważań skłania fakt, że tylko znaną, przynajmniej w stopniu minimalnym, materię da się efektywnie kształtować, zgodnie z założonymi celami. Aby jednak to poznanie nastąpiło należy coraz częściej wychodzić poza krąg dotychczasowych rozważań. Jak się wydaje, klasyczne metodologie w dość dużym stopniu wyczerpały swoje możliwości wyjaśniania natury i przyczyn współczesnych zjawisk gospodarczych. Jednym ze zjawisk pozwalających zauważyć różnorodność i wieloaspektowość współczesnych problemów gospodarczych są rynkowe zachowania przedsiębiorstw. Owe rynkowe reakcje są źródłem użytecznej wiedzy o podmiotach je generujących oraz stanowią bazę informacyjną dla podejmowania decyzji wszystkich podmiotów z ich otoczenia. Aby jednak w pełni wykorzystać informacje płynące z obserwacji zachowań rynkowych przedsiębiorstw należy zrozumieć ich istotę. Dociekania badawcze warto zatem kierować ku rozpoznaniu przyczyn takiego, a nie innego zachowania w danych warunkach otoczenia. Zachowania przedsiębiorstw, w ich wymiarze rynkowym, uwarunkowane są niewątpliwie procesami i zjawiskami obecnymi w ich otoczeniu. Ale stosunki rynkowe, czy to z kontrahentami, konkurentami, czy też z klientami nie dają pełnej odpowiedzi na temat czynników uruchamiających określone reakcje. Innym źródłem uwarunkowań rynkowych zachowań przedsiębiorstw jest zatem ich swoistość. Każdy podmiot gospodarczy charakteryzuje się indywidualnie ukształtowanym zbiorem cech, który z jednej strony odróżnia go od innych, z drugiej jest odpowiedzialny za sposób działania i emanacji owych działań do otoczenia. Owe cechy da się sprowadzić do kategorii witalności, która będąc określana mianem siły życiowej pozwala na dość spójne, ale co ważniejsze, wieloaspektowe rozważanie cech przedsiębiorstwa, które odpowiedzialne są za to, w jaki sposób poszczególne podmioty reagują w konkretnych sytuacjach.

2 Rozważania witalności przedsiębiorstw, jako kluczowego uwarunkowania zachowań rynkowych przedsiębiorstw, prowadzą do konkluzji, że nie wystarczy rozumieć ekonomiczne przesłanki decyzji gospodarczych, aby efektywnie i skutecznie funkcjonować na rynku. Co więcej, nie wystarczy rozważać wpływu czynników psychospołecznych na procesy decyzyjne. Bowiem nie chodzi tylko o to, że istotnym elementem każdej organizacji jest człowiek. Sama organizacja posiada też pewne cechy, które powinny być rozpoznawane z wykorzystaniem innego, niż ekonomiczny, aparatu poznawczego. Nurt behawioralny w naukach ekonomicznych jest stale rozwijającą się dyscypliną. Może zatem wzbogacić się też o nowy paradygmat odnoszący się do konieczności przyjęcia witalnościowej perspektywy rozważań zachowań rynkowych przedsiębiorstw. Paradygmat, który nie tyle zmienia sposób myślenia o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, ale go wzbogaca co wydaje się być niezwykle cenne w obecnej erze nazywanej wieloparadygmatyczną. Istota zachowań rynkowych przedsiębiorstw Pojawiające się na rynku zachowania przedsiębiorstw są sposobem wyrażania postaw, jakie chcą w środowisku zewnętrznym prezentować podmioty gospodarcze. Owe zachowania można opisać jako swoisty (charakterystyczny dla danej organizacji) rodzaj działalności podmiotu, który wykorzystując swoje charakterystyczne cechy i właściwości, stara się ustosunkować do okoliczności rynkowych i wymogów formalno-prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw, w których przyszło mu funkcjonować lub, w miarę swoich możliwości, stara się je ukształtować według własnej woli (posiadającej wymiar celów gospodarczych) i potrzeb. Rynkowe zachowania przedsiębiorstwa są więc emanacją jego cech w określonym typie otoczenia. Są też informacją na temat zachowującego się podmiotu, dostępną otoczeniu. Zachowania przedsiębiorstw na rynku pozwalają identyfikować ich cele, skłonności, postawy i sposoby reakcji czy też wreszcie swoiście pojęty charakter. Pozwalają w końcu oceniać ich kondycję gospodarczą i wartościować stopień ryzyka, które trzeba podejmować w przypadkach nawiązywania trwałej bądź jednorazowej współpracy produkcyjnej 1. Pozwalają też klientom znaleźć odpowiedni podmiot będący w stanie zaspokoić ich potrzeby oraz są istotnym źródłem wiedzy o potencjalnym pracodawcy dla poszukujących pracy. Jedną z fundamentalnych zasad odnoszących się do strategicznej postawy podmiotów gospodarczych i związaną z zachowaniami rynkowymi jest intencjonalne kształtowanie owych zachowań. Przedsiębiorstwo, chociaż nie ma wpływu do końca na to jak jego postawa zostanie odebrana w otoczeniu, nie powinno zostawiać tego zjawiska swojemu biegowi. Wszelkie działania przedsiębiorstwa skierowane na kształtowanie jego zachowań rynkowych, powinny być podporządkowane wyraźnie określonemu celowi, co może przybierać postać celowej regulacji zachowań 2. Rynkowe zachowania przedsiębiorstwa są sposobem (jednym z wielu) na realizację jego celów powiązanych ze skutecznością, racjonalnością działania oraz oceną dokonań pod względem ich zgodności z zasadami ekonomicznymi. Podstawowym celem, któremu służyć powinno regulowanie zachowań jest możliwość długotrwałego niezakłóconego rozwoju w zmieniających się warunkach otoczenia. Przedsiębiorstwo powinno zatem starać się wywoływać oraz podtrzymywać pozytywne opinie na swój temat, a niekorzystne w miarę swoich możliwości eliminować. Celowa regulacja zachowań rynkowych może zatem przebiegać dwutorowo: może przejawiać się wzmacnianiem zachowań, które w sposób pozytywny kształtują wizerunek przedsiębiorstwa lub może przejawiać się poprzez wytłumianie cech i zachowań, które mogą wytworzyć niekorzystny obraz danego podmiotu. Problem stanowi jednak subiektywizm podejścia. Przekonanie przedsiębiorstwa o zachowaniach, które są odpowiednie nie musi być jednoznaczne ze wzmacnianiem akurat tych cech i działań, a w konsekwencji zachowań, które są odbierane jako pozytywne przez otoczenie oraz eliminowaniem rzeczywistych słabych stron podmiotu. Współczesne przedsiębiorstwa muszą działać w zmiennym i coraz bardziej nieprzewidywalnym otoczeniu. Pożądane są zatem zachowania niestandardowe oraz elastyczne. Skoro współczesne podmioty gospodarcze są zmuszone do ciągłego dostosowywania swoich zachowań do stale zmieniających się warunków, warto zastanowić się nad mechanizmem ich powstawania. Zasadniczo istnieją dwa równorzędne źródła zachowań pierwsze dotyczy uwarunkowań zewnętrznych, drugie wewnętrznych 3. Zachowania rynkowe powstają więc jako swoiste odbicie otoczenia, szczególnie ekonomicznego oraz prawnego, ale pozostałe np. demograficzne, czy kulturowe, też kształtują zachowania. To, w jaki sposób organizacja zareaguje na określony bodziec płynący z otoczenia w dużej mierze zależy od tego jaka ona jest. Zatem ważnym źródłem zachowań rynkowych przedsiębiorstwa, jest jego ukształtowanie, tzw. charakter przedsiębiorstwa, którego podstawą jest jego osobowość (rozumiana nieco szerzej, niż tylko w kontekście osobowości prawnej, ekonomicznej, czy też organizacyjnej). W mechanizmach osobowości organizacji tkwią mechanizmy odpowiedzialne za jej reaktywność i elastyczność w odpowiedzi na zjawiska, jakie mają miejsce na zewnątrz i wewnątrz niej 4. 1 K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s Zachowanie człowieka w organizacji, pod red. W. E. Scotta juniora, L. L. Cummingsa, PWN, Warszawa 1983, część A, rozdz. 1 oraz B. Majecka, Kształtowanie zachowań warunkujących zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, /w:/ Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, pod red. H. Brdulak i T. Gołębiowskiego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005, s B. Majecka, Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, rozdz A. Barabasz, Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 39.

3 Uwzględniając warunki otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz jego charakter należy zauważyć, że ostatecznym mechanizmem kreowania zachowań rynkowych są procesy decyzyjne. Zachowanie pojawia się jako następstwo określonej decyzji. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech zjawiska, jakim są zachowania rynkowe przedsiębiorstw jest ich różnorodność. W praktyce zdarzają się pewne podobieństwa zachowań poszczególnych podmiotów, niemniej jednak można stwierdzić, że każdy podmiot gospodarczy tworzy swój własny, niepowtarzalny w całości sposób wyrażania się, a znajduje to swój wyraz w jego zachowaniach rynkowych. Natomiast istotą rynkowych zachowań przedsiębiorstwa jest przetrwanie w jak najlepszym znaczeniu tego słowa albo poprzez dostosowywanie się do ogólnych trendów, albo poprzez tworzenie godnych naśladowania sposobów działania. Niezależnie jednak od sposobu egzemplifikacji zachowań rynkowych warto to zagadnienie badać. Podstawowym argumentem za jest to, aby nie zaniedbać żadnego źródła informacji przedsiębiorstwach, a tym samym dążyć do realizacji celów gospodarczych, które stawiają przed sobą podmioty gospodarcze. Witalność w zachowaniach rynkowych przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa w swojej działalności niejednokrotnie przypominają jednostki ludzkie nie tylko są tworzone przez i dla ludzi, ale też dają się w dużym stopniu personifikować (szczególnie patrząc na podmioty gospodarcze z punktu widzenia metafory organizmowej oraz metafory mózgu 5 ). Z uwagi na powyższe, przedsiębiorstwom można, tak jak ludziom, przypisywać określony zespół cech, które je określają i, za pomocą których można je wyróżniać z otoczenia. Zbiór wspomnianych cech można nazwać charakterem organizacji. Będzie on obejmował takie m.in. charakterystyki podmiotów gospodarczych, jak: osobowość, tożsamość, temperament, inteligencja, skłonność do uczenia się, potrzeby 6. Antropomorfizacja organizacji prowadzi do takich sytuacji, że coraz częściej mówi się o DNA organizacji 7, ale też o przedsiębiorstwach otyłych narażonych na różnego rodzaju kryzysy (choroby) oraz szczupłych (zdrowych) nazywanych fit. Organizacje fit są jak zdrowi ludzie: rzadziej chorują, mają większą odporność, są bardziej atrakcyjne. Elastyczność, którą wypracowały, pozwala im przetrwać nawet przy szybko zmieniających się warunkach (a w dzisiejszym świecie cały czas przyspieszamy). Dlatego organizacje elastyczne są przyszłością, ale także teraźniejszością 8. Istnieje też koncepcja, która przypisuje organizacji posiadanie duszy nazywanej czynnikiem E jak entuzjazm, energia, wysiłek, czy też swego rodzaju doskonałość 9. Energia organizacyjna jest z natury dynamiczna, zmienna i nie jest prostą sumą energii osób zatrudnionych w danym podmiocie. Rozważania powyższe wskazują na tendencję w poszukiwaniu zarówno w teorii, jak i praktyce wyjaśnień problemów przedsiębiorstw spoza sfer dotychczas tradycyjnie wiązanych z opisem zjawisk gospodarczych. Jedną z takich koncepcji odnoszoną do cech, które w sposób naturalny są przypisywane ludziom, a zyskującą coraz szersze grono osób zainteresowanych jest opisywanie organizacji gospodarczych poprzez ich witalność. Pojęcie to pozwala w jednej koncepcji zawrzeć wiele różnych uwarunkowań realizacji celów współczesnych przedsiębiorstw.. Witalność pozwala na antycypację oraz samodopasowywanie się podmiotu do zmian w otoczeniu bez przymusu z zewnątrz. Oznacza ona bowiem aktywność, a nawet proaktywność przedsiębiorstwa, które posiada tę cechę. Witalność można zatem rozumieć jako zdolność ciągłego odnajdywania i wykorzystywania sposobności do poprawienia stanu organizacji 10. Warto przy tym podkreślić, że choroba organizacji (zła kondycja) nie musi wykluczać jej powrotu do zdrowia jeżeli jej witalność jest dostatecznie duża to powrót do zdrowia, odzyskanie dobrej kondycji jest możliwe i szybsze, niż w przypadku organizacji mniej witalnej. Witalność jest zatem narzędziem poprawy kondycji przedsiębiorstwa. Im witalność większa tym powrót do dobrej kondycji szybszy i bardziej efektywny. Witalna organizacja, nawet nie posiadając dostatecznych zasobów, aby trwać w sposób niezakłócony, rekompensuje ten stan poprzez kreatywność, elastyczność, intuicję. Pozwala to jej przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia. Witalność pozwala na kompensację słabych punktów organizacji, stanowiąc swoistą mieszankę różnorodnych cech przedsiębiorstwa pozostających w dynamicznej równowadze, która jest podstawą elastycznego dopasowywania się organizacji do zmieniających się uwarunkowań jej funkcjonowania. Wiążąc koncepcję witalności z rynkowymi zachowaniami przedsiębiorstw warto zauważyć, że każde przedsiębiorstwo musi szukać własnej, odpowiedniej drogi ponad ( ) generalnymi regułami 11. Dowodzi to, że tak jak nie istnieje jeden sprawdzony model organizacji (charakteryzującej się określoną witalnością), tak też nie istnieje jeden, uniwersalny sposób postępowania (zachowywania się na rynku), który gwarantowałby trwały rynkowy byt podmiotu gospodarczego. Jedna z koncepcji na temat cząstkowych charakterystyk witalności wskazuje, że składa się na nią dążenie organizacji do doskonalenia się, dynamika struktury organizacji kreatywnej, adaptacyjne reagowanie na oddziaływanie otoczenia G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, rozdz. 3 i 4. 6 B. Majecka, Zachowania op. cit., s K. Obłój, DNA przedsiębiorstw, Personel i Zarządzanie 2005, nr 1 oraz J. Collins, Od dobrego do wielkiego, WT Biznes, Warszawa M. Ksiądzyna, Organizacja fit, M. Brzeziński, Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009,, s M. Brzeziński, op. cit., s H.-J. Warnecke, Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa fraktalne, Wydawnictwi Naukowe PWN, Warszawa 1999, s M. Brzeziński, op. cit., s. 90.

4 Kreatywność musi być wpisana w witalną organizację. Wynika to z faktu, że organizacja witalna to taka, która potrafi znaleźć właściwe rozwiązane prawie w każdej sytuacji, a nie ma przecież dostępnych rozwiązań zawsze na wyciągnięcie ręki. Trzeba zatem te rozwiązania twórczo wykreować. Kreatywna organizacja jest w stanie stworzyć dla siebie tzw. przestrzeń kreatywności, która jak pokazują badania powinna być właściwa każdej współczesnej organizacji, która chce przetrwać w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W tej przestrzeni jest miejsce na egzystencję zdrowej i witalnej organizacji, która, aby być kreatywną na miarę swoich potrzeb, musi mieć silne poczucie celu i kierunku, w którym podąża. Musi również mieć odwagę wyrażania swoich opinii. Cechami organizacji z powodzeniem funkcjonującej w tej przestrzeni kreatywności są też: odpowiednia (wysoka) jakość przywództwa, zaufanie, którym tą organizację można obdarzyć, możliwości dywersyfikacji działań, innowacyjność, świadomość zagrożeń i jednoczesna umiejętność radzenia sobie z nimi 13. Tu po raz kolejny warto podkreślić, że bardzo pożądaną cechą witalnego przedsiębiorstwa jest odwaga w myśleniu i działaniu. Organizacja, która znajdzie się we wspomnianej przestrzeni kreatywności bez niezbędnej odwagi podejmowania wyzwań, może co najwyżej być udolnym naśladowcą rozwiązań, które zostały zastosowane przez inne podmioty. Nie będzie to organizacja, która jest prawdziwie kreatywna, a tym samym prawdziwie witalna. Z obserwacji działalności przedsiębiorstw wynika, że witalne organizacje to też takie, które optymalizują obsługę klienta, potrafią też realizować w pełni jego potrzeby. Zatem można uznać, że takie systemy jak CRM stają się narzędziami kreowania witalności 14. Idąc dalej, można pokusić się o stwierdzenie, że wszelkie systemy optymalizujące poszczególne obszary działalności podmiotów gospodarczych mogą być narzędziami zapewniania im witalności. Oczywiście nie chodzi o samo zaimplementowanie jakiegokolwiek z systemów wspomagania działalności, ale raczej o całą filozofię ich wykorzystywania w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Wiązanie witalności organizacyjnej z kontekstem klienta nie jest przypadkowe. Istnieje bowiem koncepcja (opracowana na podstawie badań empirycznych), która wskazuje, że na witalność przedsiębiorstw bezpośredni wpływ mają zaangażowanie ich pracowników oraz właśnie lojalność klientów (ich oddanie na rzecz organizacji). Na te dwa ostatnie zjawiska ma oczywiście bezpośrednie przełożenie przywództwo operacyjne, a pośrednie przywództwo strategiczne 15. Koncepcja ta, oprócz wcześniej wspomnianej lojalności klientów i roli przywództwa, pokazuje kolejny aspekt rozważań na temat witalności zaangażowanie, czy wręcz pasję pracowników, która może być traktowana jako czynnik witalności, czasami nawet będąc nazywaną kluczem do organizacyjnej witalności 16. Inne badania, również amerykańskich specjalistów w zakresie doradztwa gospodarczego prowadzone przez dwadzieścia lat nad różnego typu organizacjami gospodarczymi, doprowadziły do powstania modelu zdrowej i sprawnie funkcjonującej organizacji 17. Stwierdzili oni, że takim modelem organizacji jest podmiot witalny, który spełnia osiem kryteriów, składających się na akronim VITALITY: Vision, Information, Thinking, Adaptability, Leadership, Industrious and productive, Thrustworthy, Yearning to be the best. Głównymi elementami organizacyjnej witalności są zatem: posiadanie przez podmiot gospodarczy czytelnej wizji siebie i swojej przyszłości, ukierunkowana komunikacja oparta na odpowiedniej informacji, podejmowanie decyzji na podstawie odpowiedniego namysłu (najpierw myślenie potem działanie), posiadanie cechy adaptacyjności będącej odpowiedzią na zmienne otoczenie, przywództwo skłaniające organizację do aktywności, pracowitość i produktywność, integralność (spójność) wizerunku organizacja jest godna zaufania i uczciwa oraz dążenie do doskonałości, do bycia najlepszą potrzeba zachowywania odpowiedniej jakości działań. Witalność, której organizacja nie pielęgnuje zmniejsza się, a nawet zanika 18. Warto dodać, że proces pielęgnowania witalności musi trwać cały czas, bowiem zapobieganie problemom poprzez ciągłe działania korygujące jest jednak łatwiejszym i mniej kosztownym procesem, niż poprawa stanu witalności, kiedy będzie on już bardzo zły (stosując konsekwentnie analogię do zdrowia człowieka można zacytować jedną z podstawowych zasad medycyny: lepiej zapobiegać niż leczyć). Budowanie witalności lub jej odbudowa może przebiegać etapowo istnieje koncepcja sześciu kroków, które przybliżają organizację do posiadania cechy witalności 19. Krok pierwszy polega na identyfikacji celów podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji oraz próba określenia celów wspólnych. Przejawia się to m.in. w zaangażowaniu interesariuszy w tworzenie misji przedsiębiorstwa. Następnie powinno się budować wzajemny szacunek pomiędzy członkami organizacji, wierząc, że w różnorodności tkwi niejednokrotnie siła. Krokiem trzecim jest stworzenie w organizacji mechanizmu uważnego słuchania, a właściwie wsłuchiwania się w opinie wszystkich w myśl zasady: najpierw staraj się zrozumieć innych, a dopiero potem sam zabiegaj o zrozumienie. Potem należy uzgodnić wspólny sposób rozumienia tych samych rzeczy i zjawisk organizacyjnych dopiero na takiej podbudowie 13 R. Vicenzi, G. Adkins, A Tool for Assessing Organizational Vitality in an Era of Complexity, Technological Forecasting and Social Change 2000, nr L. Maciejec, Witalność w przedsiębiorstwie, CIO Magazyn dyrektorów IT 2005, nr 4, _1/Witalnosc.w.przedsiebiorstwie.html, From Engagement to Work Passion. A deeper understanding of the Work Passion framework, The Ken Blanchard Companies, 2009, Work Passion the Key to Organizational Vitality, web/online/industry-news/work-passion-the-key-to-organizational-vitality/2$1176, VITALITY. A model for healthy and well-functioning organizations, The Center for Productivity and Creativity, Revitalizing the organization, Global Journal of Flexible Systems Management 2005, nr 6, Steps to Organizational Vitality,

5 można tworzyć wspólne strategie postępowania. Krok piąty można zawrzeć w stwierdzeniu zaczerpniętym prawdopodobnie od W. Churchilla: czasami jest konieczne nie tylko robienie wszystkiego co można, ale wymagane jest robienie tego co konieczne (nie wszystko musi się podobać poszczególnym członkom organizacji, ale należy ich przekonać, że tak właśnie trzeba jeżeli oczywiście są przesłanki świadczące o takiej właśnie konieczności). Krokiem szóstym, ostatnim w tej koncepcji, jest docenianie wysiłków, rozpoznawanie i rozpowszechnianie osiągnięć bowiem witalność całej organizacji jest w stanie rozwijać się tylko w przyjaznej atmosferze, w pozytywnie nastawionym otoczeniu (wewnętrznym). Witalność każdego przedsiębiorstwa jest indywidualną jego charakterystyką złożoną z szeregu cech cząstkowych, które występując w zróżnicowanym nasileniu i proporcjach stanowią o unikatowości zachowań owego podmiotu na rynku. Na witalność mogą składać się m.in. zasobność podmiotu, jego kondycja, poziom równowagi funkcjonalnej, poziom zdrowia, konkurencyjność, adaptacyjność, kreatywność, innowacyjność, elastyczność, odwaga, dynamizm. Powyższa lista cech przedsiębiorstw, które w połączeniu stanowią o zasobach ich witalności z pewnością nie jest skończona, ale można zauważyć, że jest to w miarę kompleksowe ujęcie podstaw trwałego uczestnictwa przedsiębiorstwa na rynku. Owa trwałość coraz częściej jest postrzegana jako podstawowy cel współczesnych podmiotów gospodarczych. A zatem rozważanie wszelkich uwarunkowań umożliwiających realizację podstawowego celu przedsiębiorstw staje się bardzo interesującym kierunkiem badań. Ponadto warto zauważyć, iż witalność będąc swego rodzaju wypadkową wspomnianych czynników, jest równocześnie czynnikiem przyczyniającym się do ich rozwoju. Istnieje tu swoiste sprzężenie zwrotne. Przedsiębiorstwa, wykorzystując swoje zasoby witalności, podejmują szereg decyzji, które na rynku ujawniają się w postaci zachowań tych podmiotów. Z uwagi na to, że witalność bywa różna w przypadku różnych podmiotów (oparta na innych charakterystykach szczegółowych oraz występująca w różnym natężeniu) powoduje ona tak wielką różnorodność owych podmiotów. Starając się zrozumieć mechanizm generowania zachowań rynkowych przedsiębiorstw, poznać ich różnorodność i kompleksowo badać uwarunkowania ich pojawiania się warto analizować poziom witalności podmiotów rynkowych. Świadomość swoistości witalności poszczególnych przedsiębiorstw oraz jej poziomu może dać odpowiedź na pytanie o szanse przeżycia tych podmiotów w długim okresie, albo też być wskazówką, gdzie należy szukać potencjału do zmiany i poprawy sytuacji podmiotu gospodarczego, a w konsekwencji szans na realizację jego celów. Dążąc do realizacji celów gospodarczych w zmiennym i nieprzewidywalnym coraz bardziej otoczeniu przedsiębiorstwa muszą dysponować szczególnym mechanizmem obronnym, który uzdolni je do wszechstronnych działań, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Który będzie też umożliwiał różnorodne reakcje w zależności od sytuacji. Który wreszcie uodporni przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe i zapobiegnie panice i pozwoli na wręcz automatyczne, ale nie schematyczne, reagowanie w zaistniałych okolicznościach. Ten mechanizm obronny przedsiębiorstwa, sam w sobie niekoniecznie musi być oryginalny, swoisty tylko dla danego podmiotu. Ale niewątpliwie powinien być oparty na pewnych szczególnych właściwościach tego podmiotu, aby był w stanie pomóc mu w przezwyciężaniu specyficznych dla niego trudności rynkowych. Mechanizm może zatem być uniwersalny, ale wypełniony specyficznymi (zindywidualizowanymi) elementami. Najbardziej zindywidualizowanym elementem, na którym można opierać byt przedsiębiorstwa jest ukształtowanie jego cech, czyli charakteru organizacji. Można zatem postawić tezę, że jednym z niezbędnych elementów mechanizmu obronnego wpisanych w byt przedsiębiorstwa i uwzględniających specyfikę danego podmiotu oraz pozwalających mu na zróżnicowane reakcje, ale też wyzwalających odpowiednią do okoliczności szybkość działania jest cecha witalności. Przedsiębiorstwo witalne jest w stanie obronić się w każdych warunkach jest w stanie zareagować elastycznie, zależnie od sytuacji, zaprzeczając nawet dotychczasowemu sposobowi funkcjonowania, bowiem priorytetem jest jego istnienie, a nie obrona dotychczasowego sposobu działania za wszelką cenę. Witalność jak wszystkie charakterystyki przedsiębiorstw może podlegać ewolucji w trakcie przechodzenia przedsiębiorstwa przez kolejne etapy rozwoju. Jest też możliwa sytuacja, gdy przedsiębiorstwo będzie witalne, a mimo to nie przetrwa będzie to najprawdopodobniej oznaczało, że nie było wystarczająco witalne dla przezwyciężenie trudności wynikających z zewnętrznych warunków jego funkcjonowania. Jak się wydaje, istnieje zatem dolna granica witalności, która wyznacza próg możliwości przetrwania przedsiębiorstwa. Poniżej tego progu w określonych warunkach przetrwanie konkretnego przedsiębiorstwa jest niemożliwe. Bowiem słabe podmioty, nie odpowiadające na potrzeby otoczenia w sposób zadowalający nie generujące akceptowanych zachowań są przez rynek eliminowane. Witalność przedsiębiorstwa rozwinięta na poziomie minimalnym będzie odpowiedzialna za generowanie podstawowych, akceptowanych w otoczeniu zachowań rynkowych najczęściej będzie to dotyczyło zachowań typowych, których źródło leży w najbliższym otoczeniu. Oznacza to sytuację, gdy przedsiębiorstwo dysponując niską witalnością zapewne nie jest w stanie generować zachowań bardziej złożonych, w ramach których musiałoby charakteryzować się większym zaangażowaniem i umiejętnościami. Im niższa witalność tym bardziej proste, naśladowcze zachowania rynkowe przedsiębiorstwa. Odnosząc się do wspomnianych wcześniej charakterystyk składających się na witalność przedsiębiorstw można wskazać określone parametry, które muszą je charakteryzować, aby można było przypisać im minimalny poziom witalności. Poziom witalności jest pochodną poziomu rozwoju poszczególnych jej składowych przy czym warto pamiętać, że brak lub niski poziom jednego ze składników może być z powodzeniem rekompensowany (w sprzyjających warunkach) wyższym poziomem innego. Układ tych elementów jest zatem dynamiczny. U podstaw bytu, i tym samym generowania podstawowych zachowań rynkowych przedsiębiorstwa, leży niewątpliwie jego bogactwo, wyrażające się dostępem do określonych zasobów. Każde przedsiębiorstwo będzie zatem tak bogate, jak wieloma zasobami o określonej jakości dysponuje. Dostęp do poszczególnych zasobów bezpośrednio

6 wpływa na decyzje z czego można skorzystać w procesie gospodarowania i do jakiego stopnia da się określony składnik wykorzystać. Co więcej dostępność zasobów limituje zakres działalności. Im więcej bowiem przedsiębiorstwo posiada, tym na szerszą skalę może prowadzić swoją działalność. I odwrotnie im bardziej szeroko chce prowadzić swoją działalność tym więcej zasobów potrzebuje. Zakres prowadzonej działalności jest zatem niewątpliwie funkcją wielkości i jakości posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów, czy też nieco szerzej, potencjału przedsiębiorstwa 20. Możliwość zaistnienia na rynku i utrzymania się na nim jest ograniczone pewnym minimalnym poziomem zasobów, którym musi dysponować dany podmiot wynikającym chociażby z przepisów wymaganym kapitałem początkowym w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, czy akcyjnej 21. Kolejnym elementem, za pomocą którego może być charakteryzowana witalność przedsiębiorstwa jest jego kondycja. Kondycja finansowa będąc utożsamiana ze zdolnością przedsiębiorstwa do regulowania jego zobowiązań, musi co najmniej pozwolić na zaspokojenie zobowiązań bieżących. To z kolei wiąże się z określonym poziomem bieżącej płynności przedsiębiorstwa, wskaźnikiem której jest porównanie wartości aktywów obrotowych (płynnych) z zobowiązaniami bieżącymi (wzorcowa wielkość owej płynności to 1,3-2,0 22 ). Zatem oscylowanie płynności w zalecanym (wzorcowym) przedziale gwarantuje przedsiębiorstwu możliwość regulacji zobowiązań bieżących, a tym samym brak problemów z wypłacalnością i, co się z tym bezpośrednio wiąże, możliwość trwania w dłuższym okresie. Minimalny poziom witalności w tym zakresie jest wyznaczony przez dolną wartość wskaźnika płynności bieżącej. Każde przedsiębiorstwo musi też zachowywać określony poziom równowagi funkcjonalnej, aby w ogóle było w stanie funkcjonować. Minimalny poziom tej równowagi jest warunkiem koniecznym do skutecznego działania ośrodka kierowniczego podmiotu 23 jest zatem niezbędny do realizowania działań operacyjnych, przynajmniej w krótkim okresie. Zatem przedsiębiorstwo, aby przetrwać posługując się swoją witalnością na poziomie minimalnym, musi charakteryzować się co najmniej minimalnym poziomem równowagi funkcjonalnej, czyli umiejętnością funkcjonowania w granicach swobody z zachowaniem ciągłej zdolności do realizacji celów. Organizacja, aby trwać musi też być zdrowa. Zdrowie organizacji wpisane w minimalny poziom witalności jest związane z możliwością realizacji podstawowych funkcji przedsiębiorstwa w tym, z podstawową umiejętnością, jaką jest zbieranie informacji z otoczenia, będącego weryfikatorem decyzji i zachowań podmiotu. Chcąc zatem efektywnie działać w danym otoczeniu, przedsiębiorstwo musi je analizować, oceniać i kontrolować 24 przynajmniej w minimalnym zakresie. Dzięki informacjom uzyskanym na skutek badań otoczenia zdrowa na poziomie podstawowym organizacja jest w stanie zachować stabilność swojego funkcjonowania (jest odporna na podstawowe zakłócenia jej bytu). Kolejnym elementem składającym się na witalność przedsiębiorstwa jest jego konkurencyjność. Minimalny poziom witalności wyznaczać będzie konkurencyjność operacyjna, czyli umiejętność skutecznego, bieżącego prowadzenia działalności 25. Przedsiębiorstwo jest bowiem konkurencyjne na przynajmniej minimalnym poziomie jeżeli jest w stanie realizować na bieżąco swoją działalność oznacza to, że przynajmniej w stopniu minimalnym zaspokaja potrzeby rynku, tym samym posiadając jakąkolwiek (choćby mało znaczącą) pozycję rynkową. Adaptacyjność będąca elementem witalności, ale też podstawą wszelkich procesów rozwojowych jako kolejna ważna cecha jest wpisana w minimalny poziom witalności. Przedsiębiorstwo będzie posiadało siłę życiową, jeżeli będzie w stanie adaptować pewne rozwiązania ze swojego otoczenia i dzięki temu utrzymywać się w równowadze funkcjonalnej 26. Powinno to robić chociażby w podstawowym zakresie na bazie adaptacji biernej, do czego przedsiębiorstwu jest potrzebna minimalna zdolność do zauważenia i podstawowej analizy rozwiązań funkcjonalnych obecnych w otoczeniu. Do tego przedsiębiorstwo musi jednakże posiadać choćby najprostsze systemy monitoringu otoczenia. Minimalne witalne przedsiębiorstwo musi być też, chociażby w niewielkim stopniu kreatywne oraz innowacyjne. Kreatywność stanowiąc podstawę innowacyjności jest jednocześnie źródłem postępu i przedsiębiorczości 27. Jak była już mowa o tym wcześniej przedsiębiorstwo jest w stanie przetrwać tylko rozwijając się. Zatem musi wykazywać pewne zdolności kreatywne i skłonności innowacyjne, przynajmniej na minimalnym poziomie, aby dostosować swój poziom rozwoju do ciągle zmieniającego się otoczenia. Nie może nazbyt od niego odstawać w zakresie swoich podstawowych charakterystyk nie musi jednakże go wyprzedzać, ale co najmniej nadążać za zmianami otoczenia. Rozważania na temat adaptacyjności, kreatywności, czy też innowacyjności przedsiębiorstwa prowadzą do stwierdzenia, że na rynku nie przetrwa żaden podmiot, który nie byłby chociaż w minimalnym stopniu elastyczny (czyli m.in. zwinny, ruchliwy) 28. Owa potrzeba elastyczności wynika z samego faktu zmienności warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Żaden współczesny podmiot nie może bowiem zakładać, że będzie funkcjonował w zupełnie niezmiennych warunkach. 20 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s Ustawa z dnia Kodeks spółek handlowych z póź. zm., Dz.U. z , nr 94, poz. 1037, art. 154 i Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod red. M. Jarzemowskiej, PWE, Warszawa 2006, s K. Szałucki, op. cit., s Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, pod red. J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s K. Szałucki, op. cit., s J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa 2005, s

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich dr Joanna Fryca Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny IX Kongres Ekonomistów Polskich STYMULOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE Streszczenie: Zdolność do systemowego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw Waldemar Walczak 13 Trudna sztuka bycia liderem recenzja Tomasz Dołęgowski

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie PODLASKI ABSOLWENT BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH, TURYSTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, ZESPÓŁ AUTORSKI: dr Katarzyna Dębkowska Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej

Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej Artykuł pochodzi z publikacji: Człowiek i organizacja dylematy współczesnego zarządzania, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 125. Ireneusz Bielski

ROZPRAWY NR 125. Ireneusz Bielski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 125 Ireneusz Bielski INNOWACJE W KREOWANIU ZDOLNOŒCI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIÊBIORSTWA BYDGOSZCZ 2007 REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Sebastian Kamil Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE STRATEGIE MAŁYCH FIRM

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE STRATEGIE MAŁYCH FIRM Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 1 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE STRATEGIE MAŁYCH FIRM Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Krupskiego Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządania

Bardziej szczegółowo

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Mariusz Sobka Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Lublin 2014 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych Management and Business Administration. Central Europe Vol. 21, No. 1(120): s. 108 123, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Ewa Mazur-Wierzbicka ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Wprowadzenie Konsekwencją postępującej globalizacji, komercjalizacji i poszukiwaniem a następnie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(15) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 1. Bartłomiej TWAROWSKI Metody redukowania luki kompetencyjnej charakterystyka,

Bardziej szczegółowo