Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!"

Transkrypt

1 publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

2 Fakty i liczby Szko a G ówna Handlowa w Warszawie zosta a za o ona w 1906 roku przez Augusta Zieliƒskiego. W Uczelni kszta ci si na studiach licencjackich i magisterskich ponad 10 tysi cy osób pod okiem blisko 800 wyk adowców i lektorów. Zdaniem dziennikarzy polskiej edycji Newsweeka SGH spoêród wszystkich szkó wy szych w Polsce daje absolwentom najwi ksze szanse na dobrà prac. Od poczàtku transformacji ustrojowej w 1989 r. 11 z 21 ministrów finansów RP by o absolwentami SGH. Za g ównego architekta polskich przemian gospodarczych po 1989 r. w Polsce powszechnie uznaje si prof. Leszka Balcerowicza absolwenta i wyk adowc SGH, by ego wicepremiera i ministra finansów RP, by ego prezesa NBP. Absolwentem i wyk adowcà SGH jest profesor Danuta Hübner, pierwszy polski komisarz w Komisji Europejskiej (ds. Polityki Regionalnej). SGH jest zwyci zcà wszystkich polskich rankingów w kategorii uczelni ekonomicznych, zawsze znajduje si w pierwszej dziesiàtce najlepszych uczelni w Polsce w ogólnych kwalifikacjach. W rankingu Top 50 Masters in Management Programmes dziennika The Financial Times SGH znalaz a si wêród najlepszych europejskich uczelni ekonomicznych, a program CEMS MIM dost pny w SGH w pierwszej trójce. Mi dzynarodowa organizacja Eduniversal przyzna a SGH ocen 5 PALMES i po raz trzeci z rz du umieêci a wêród trzech najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie Wschodniej. Struktura i infrastruktura Podstawowe zaplecze naukowo-dydaktyczne SGH stanowi 5 budynków, w których znajduje si kilkanaêcie auli wyk adowych, mogàcych pomieêciç àcznie 5000 studentów, kilkaset mniejszych sal dydaktycznych oraz 20 laboratoriów komputerowych. Ponadto Szko a posiada 2 budynki administracyjne, 2 domy studenckie, a tak e bibliotek. Centrum Nauki J zyków Obcych SGH dysponuje w asnà bibliotekà i czytelnià, których zbiory obejmujà s owniki, leksykony, pras obcoj zycznà, podr czniki oraz skrypty. W chwili obecnej Biblioteka CNJO posiada blisko 5500 woluminów z zakresu beletrystyki oraz 16 obcoj zycznych tytu ów prasowych. Medioteka CNJO posiada materia y audiowizualne do indywidualnej pracy studentów. CNJO dysponuje tak e 8 salami dydaktycznymi, z których 3 wyposa one sà w sprz t audiowizualny, umo liwiajàcy korzystanie z telewizji satelitarnej. SGH dysponuje w asna bazà sportowà, na którà sk adajà si 3 sale gimnastyczne: jedna wyposa ona w Êciank wspinaczkowà, druga w aparatur nag aêniajàcà wykorzystywana w zaj ciach aerobiku, trzecia przeznaczona do gry w siatkówk i koszykówk. Ponadto Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu posiada w gmachu g ównym w asny basen, z przyleg à do niego saunà, a tak e oêrodek kulturystyczny. Biblioteka SGH jest najwi ksza bibliotekà ekonomicznà w Polsce. Zgromadzono w niej ponad 1 mln woluminów (m.in. wielu pierwszych wydaƒ dzie klasyków ekonomii), w tym przesz o 215 tys. woluminów czasopism. Biblioteka udost pnia oko o 1000 tytu- ów polskich i zagranicznych czasopism bie àcych. Nast pne tytu ów czasopism zagranicznych dost pnych jest w bazach komputerowych. W ca ej Uczelni do nauki i pracy przygotowano kilkaset stanowisk komputerowych pod- àczonych na sta e do internetu oraz do trzech sieci uczelnianych z dost pem do specjalistycznych baz danych. Studenci i wyk adowcy w wielu miejscach mogà korzystaç z bezprzewodowego dost pu do internetu. Oprócz klasycznych rozwiàzaƒ informatycznych SGH oferuje platform e-learningowà e- -sgh, która umo liwia publikacj materia ów uzupe niajàcych do wyk adów i çwiczeƒ, prowadzenie pe nych zaj ç on-line oraz organizacj i prowadzenie kursów i szkoleƒ. Integralnà cz Êcià Uczelni jest Oficyna Wydawnicza, która mo e poszczyciç si znakomitym gronem autorów wybitnych naukowców, specjalistów w swojej dziedzinie. W ofercie wydawnictwa znajduje si wiele podr czników i poradników z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, w tym ekonometrii, nauk matematycznych, zarzàdzania, marketingu, finansów i bankowoêci czy statystyki, a tak e nauk humanizujàcych, jak filozofia, socjologia, prawo, stosunki mi dzynarodowe. W Uczelni znajdujà si 3 bary, sto ówka studencka i klub profesorski, gdzie mo na smacznie i niedrogo zjeêç Êniadanie, obiad i kolacj oraz wiele innych rozmaitoêci kulinarnych. Mo na te odpoczàç i zregenerowaç si y w 2 klubokawiarniach z dost pem do internetu, punktem gastronomicznym, codziennà prasà polskà i zagranicznà, a tak e zorganizowaç w nich imprez studenckà, spotkanie z autorami, czy wyk adowcami, a nawet obejrzeç film. Ponadto na terenie Kampusu znajdujà si : Bank PKO SA, 4 bankomaty (PKO SA, BZ WBK, PKO BP), 6 punków ksero, 3 automaty ksero, ksi garnia, 2 kioski spo ywczo-przemys owe i sklep spo ywczy.

3 POZYCJA SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI POZYCJA SGH NA RYNKU Dlaczego warto studiowaç w SGH? 3 SGH na rynku... 4 Zarys dziejów SGH 6 Akredytacje certyfikaty... 8 Nasi laureaci 9 Najwa niejsze wydarzenia 14 Doktorzy honoris causa 16 Kontakty z absolwentami 17 Ma a kameralna 18 OFERTA EDUKACYJNA JakoÊç kszta cenia naszym Studia I stopnia 21 O co najcz Êciej pytajà kandydaci 25 Globalna SGH 26 M odzi projektujà zarzàdzanie 27 Studia II stopnia 28 O co najcz Êciej pytajà kandydaci 34 International Business 37 Studia w SGH to szansa Studia III stopnia 38 CEMBA 39 Studia podyplomowe 39 Nowoczesna edukacja w SGH 40 Wspó praca mi dzynarodowa 40 Centrum Nauki J zyków Obcych 42 Zaplanuj swojà karier Warsztaty oraz p atne sta e CWFiS 44 OFERTA EDUKACYJNA DLA M ODSZYCH I STARSZYCH Edukacja ekonomiczna w SGH Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH 47 WARUNKI STUDIOWANIA Biblioteka SGH o sobie 48 SGH coraz bardziej dost pna Informatyka w procesie YCIE STUDENCKIE Samorzàd i dzia alnoêç studencka 52 ZPiT SGH, Teatr SGH, Chór SGH 53 Organizacje studenckie 54 Dzieje si w SGH 56 GAZETA SGH Miesi cznik Szko y G ównej Handlowej w Warszawie al. Niepodleg oêci 162, Warszawa, budynek G, pokój 146, tel Wydawca Szko a G ówna Handlowa w Warszawie al. Niepodleg oêci 162, Warszawa Redaktor naczelna Barbara Minkiewicz, Z-ca redaktora naczelnego Jacek Wójcik, Sekretarz redakcji: tel Anna Domalewska, Serwis internetowy Sk ad Studio GEMMA pl. Konstytucji 2, Warszawa Nak ad 4000 egz. ISSN: Dlaczego warto studiowaç w SGH? Maturzysta chcàcy studiowaç nauki ekonomiczne ma do wyboru kilka wydzia ów uniwersyteckich, tyle wydzia ów uczelni technicznych, a nawet, o dziwo, niektóre uczelnie rolnicze i wojskowe. Mo e wybraç tak e jednà z ponad stu niepublicznych szkó biznesu. Je eli jednak pozwala mu na to liczba punktów otrzymanych na maturze, decyduje si on najcz Êciej na jednà z pi ciu paƒstwowych uczelni ekonomicznych, w tym zw aszcza na Szko G ównà Handlowà w Warszawie. Jest to wybór jak najbardziej s uszny. Czy jednak rektor SGH móg by twierdziç coê innego? Czy ma w ogóle moralne prawo do wypowiadania si na ten temat? Odpowiedê na pierwsze z tych pytaƒ to oczywi- Êcie nie, ale sàdz, e tak w aênie odpowiedzieliby rektorzy wszystkich polskich uczelni. Rektorowi SGH nie mo na jednak odmawiaç prawa do wypowiadania si na temat pozycji swojej Uczelni. Nie do koƒca wyzby si bowiem umiej tnoêci spoglàdania na nià z nieco dalszej perspektywy. W odró nieniu od rektorów wszystkich czo owych polskich uczelni nie jest absolwentem szko y, którà kieruje, a swojà przygod z SGH rozpoczà dopiero od studiów doktoranckich. W ten sposób dochodzimy do bardzo istotnej cechy wyró niajàcej SGH wêród wszystkich uczelni ekonomicznych, a byç mo e nie tylko ekonomicznych. Jest ona Uczelnià ponadregionalnà o ogromnej sile przyciàgania ambitnych maturzystów, licencjatów i kandydatów na studia doktoranckie z ca ego kraju. Co prawda najwi cej studentów SGH rekrutuje si z Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny, ale wêród jej s uchaczy znajduje si bardzo wielu pochodzàcych ze strefy wp ywów innych uczelni ekonomicznych Wielkopolski, Ma opolski, czy Górnego i Dolnego Âlàska. Co ciekawe, tendencja ta sta a si jeszcze wyraêniejsza wraz z wprowadzeniem studiów dwustopniowych, kiedy to na studia magisterskie do naszej Uczelni zacz li trafiaç absolwenci studiów licencjackich z najlepszych polskich uczelni paƒstwowych i prywatnych. Szko a G ówna Handlowa w Warszawie, to tak e uczelnia posiadajàca najbogatsze zasoby pracowników naukowo-dydaktycznych. IloÊciowym tego wyrazem jest wyjàtkowo niska, odbiegajàca znacznie od innych uczelni ekonomicznych, liczba studentów przypadajàcych na jednego pracownika. Przewaga nad innymi uczelniami bran y ekonomicznej staje si jeszcze wyraêniejsza, je eli uzmys owiç sobie, e znaczna cz Êç naszych wyk adowców to najwybitniejsi polscy specjaliêci ze swoich dziedzin, a wêród nich mi dzy innymi Leszek Balcerowicz. WartoÊç samà w sobie stanowi tak e ogromna otwartoêç SGH na zatrudnianie pracowników naukowych nieb dàcych absolwentami czy nawet doktorantami Uczelni, w tym tak e coraz wi kszej liczby cudzoziemców. To w aênie umi dzynarodowienie jest kolejnym czynnikiem wyró niajàcym SGH. Na studiach licencjackich Uczelnia oferuje studia w j zyku angielskim na trzech kierunkach Quantitative Methods in Economics and Information Systems, International Economics oraz Management, zaê na studiach magisterskich na makrokierunku International Business. Dla studentów SGH umi dzynarodowienie to tak e mo liwoêç sp dzenia 1 2-semestrów w uczelni zagranicznej, a tak e mo liwoêç uczestniczenia w najwy ej cenionym w rankingu Financial Times mi dzynarodowym programie CEMS (umo liwia uzyskanie tytu u magistra z zarzàdzania na podstawie studiów w uczelni macierzystej Przygotowujàc Gazet korzystaliêmy tak e z informacji udost pnianych na stronie internetowej Uczelni (www.sgh.waw.pl) i innych, prezentujàcych jej bogatà i unikalnà ofert. W numerze wykorzystano zdj cia autorstwa: Moniki Rosiƒskiej, Marka Mu enko, Macieja Górskiego, Kamila Miros awa Radomskiego, Janusza Stelmacha, Marcina Poznania, Maçka Hutnika, Witolda D onia Autorem zdj cia na ok adce jest Marek Mu enko. Gazeta zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redakcji stylistycznej i adjustacji. wrzesieƒ

4 POZYCJA SGH NA RYNKU i w najlepszych uczelniach zagranicznych w 26 paƒstwach Êwiata). Uczelnia robi te bardzo du o, aby studenci byli nie tylko dobrze przygotowani do konfrontacji swojej wiedzy w Êrodowisku mi dzynarodowym, ale tak e, aby nie napotykali na barier j zykowà. S u y temu niezwykle rozbudowany i niemajàcy odpowiednika w adnej uczelni ekonomicznej program nauczania j zyków obcych. Z punktu widzenia rektora posiada on tylko jednà wad ; jest bardzo drogi. Studia w SGH to jednak przede wszystkim ogromne wyzwanie dla ambitnych. To bowiem Uczelnia nie tylko ogromnych mo liwoêci, ale tak e najwi kszych wyzwaƒ. Student SGH, w stopniu bez porównania mniejszym ni w jakiejkolwiek innej polskiej uczelni jest prowadzony za ràczk. Przeciwnie, jest on od samego poczàtku zmuszony do podejmowania decyzji mogàcych mieç wp yw nie tylko na przebieg studiów, ale byç mo e tak e na dalszà drog yciowà. Dzieje si to za sprawà unikalnego, niewyst pujàcego w adnej polskiej uczelni systemu organizacji dydaktyki, który sprawia, e ka dy student studiuje praktycznie w trybie indywidualnym, a wi c w znacznym stopniu decyduje o wyborze nie tylko kierunku studiów, ale tak- e przedmiotów i wyk adowców. W rezultacie w ycie zawodowe wkracza nie tylko jako dobrze wykszta cony absolwent renomowanej uczelni, ale tak e jako osoba bijàca na g ow absolwentów innych uczelni pod wzgl dem przedsi biorczoêci, zaradnoêci i umiej tnoêci stawiania czo a wyzwaniom. Kto zatem mo e lepiej sprostaç oczekiwaniom przysz ego pracodawcy? Prof. dr hab. Adam Budnikowski, rektor Szko y G ównej Handlowej w Warszawie Pozycja SGH na rynku us ug edukacyjnych SGH najlepszà uczelnià ekonomicznà w Polsce Prof. dr hab. Marek Bryx, prorektor ds. rozwoju SGH Szko a G ówna Handlowa w Warszawie znalaz a si na pierwszym miejscu wêród uczelni ekonomicznych w Rankingu Szkó Wy szych 2011 opublikowanym 19 maja 2011 roku przez Rzeczpospolità i miesi cznik Perspektywy. Wskaênik rankingowy SGH jako najlepszej uczelni ekonomicznej wyniós 100 punktów procentowych. Nasza Uczelnia wyprzedzi a m.in. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. SGH uzyska a najwy sze mo liwe noty (100 punktów) w ocenie przez kadr akademickà, wed ug preferencji pracodawców oraz wed ug oceny parametrycznej. W ogólnym zestawieniu publicznych uczelni akademickich 2011 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie zaj a 9. miejsce, notujàc spadek o jednà pozycj w porównaniu z ubieg orocznym rankingiem. Najlepsze oceny SGH zebra a w kategoriach wybór olimpijczyków i w ocenie parametrycznej (po 100 pkt). Wysoko ocenione zosta y tak e m.in. warunki korzystania z biblioteki (82,51 pkt) oraz oferta wyjazdów na wymiany studenckie (95,45 pkt). Tabele rankingowe mo na znaleêç na stronie: SGH na 67. miejscu w podsumowaniu tegorocznych rankingów Financial Times Dziennik Financial Times podsumowa tegoroczne rankingi szkó biznesowych w Europie, publikujàc zestawienie 75 najlepszych uczelni w oparciu o ich wyniki w tegorocznych rankingach FT. Szko a G ówna Handlowa w Warszawie zaj a w tym zestawieniu 67. miejsce i jest jednà z dwóch polskich szkó w nim uwzgl dnionych. Na podsumowanie roku rankingów Financial Times sk adajà si cztery rankingi, które redakcja FT przeprowadzi a w 2010 roku. SGH wzi a udzia tylko w jednym z nich wrzeêniowym Masters in Management, zajmujàc w nim 47. miejsce. Opublikowane przez FT zestawienie nale y traktowaç jako porównawcze podsumowanie roku, a nie oddzielny ranking. Uj te w nim zosta y zarówno uczelnie, które wzi y udzia we wszystkich czterech rankingach FT, jak i te, które jak SGH zg osi y si tylko do jednego z nich. 4 GAZETA SGH 7/11 (273)

5 POZYCJA SGH NA RYNKU Program CEMBA wêród najlepszych programów Executive MBA w Polsce Dyrektor programu CEMBA prof. Marek Gruszczyƒski odbiera gratulacje od Gra yny Henclewskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Canadian Executive Master of Business Administration (CEM- BA) prowadzony przez Szko G ównà Handlowà w Warszawie zajà trzecie miejsce w Rankingu MBA Perspektywy W pierwszym tego typu rankingu przygotowanym przez Fundacj Edukacyjnà Perspektywy sklasyfikowano 26 programów. Kapitu a rankingu bra a pod uwag m.in. wymagania stawiane s uchaczom podczas rekrutacji do programów MBA, udzia kadry zagranicznej w programie, liczb godzin, proporcje zaj ç w j zyku angielskim, presti uzyskiwanego dyplomu, a tak e ocen programu przez absolwentów. To kolejne potwierdzenie wysokiej jakoêci programu CEM- BA znajdujàcego si w klasie mistrzowskiej ratingu programów MBA w Polsce tworzonego przez Stowarzyszenie Edukacji Mened erskiej FORUM. Wi cej informacji o programie CEMBA na stronie www. cemba.pl CEMS Club Warszawa uznany najlepszym CEMS Clubem na Êwiecie CEMS Club Warsaw zosta wyró niony nagrodà CEMS Club of the Year podczas dorocznego spotkania spo ecznoêci CEMS organizowanego w styczniu 2011 r. przez Szko Zarzàdzania Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. CEMS Club Warsaw zosta wy oniony w wyniku g osowania przeprowadzonego przede wszystkim wêród studentów programu CEMS we wszystkich uczelniach cz onkowskich. Nagroda ta jest efektem ogromnego zaanga owania studentów naszej Uczelni w promocj i organizacj programu CEMS. To tak e uznanie za przeprowadzone akcje i inicjatywy àcznie z goszczeniem w SGH Student Board w kwietniu br. Nagroda ta to równie uznanie ogromnej pracy wykonanej przez ostatnie 10 lat przez wszystkich CEMS Clubowiczów, którzy byli jednymi z pionierów idei powo ania CEMS Clubów na Êwiecie i aktywnie pomagali, szczególnie nowo przyj tym uczelniom w ich tworzeniu. SGH przyjazna pracodawcom Szko a G ówna Handlowa w Warszawie zaj a 2 miejsce (za Politechnikà Warszawskà) w pierwszej edycji rankingu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom projekcie realizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, PKKP Lewiatan oraz firm e-dialog. ObecnoÊç na podium rankingu jest dowodem na to, e przedsi wzi cia SGH skierowane do Êrodowisk biznesowych spotykajà si z ich aprobatà. Wyraênà tego oznakà jest wysoka ocena, jakà SGH przyznali ankietowani pracodawcy. Na koƒcowà ocen w rankingu z o y y si wyniki czàstkowe trzech ankiet ocena w oparciu o dane nades ane z uczelni, ocena studentów i absolwentów oraz ocena pracodawców zatrudniajàcych absolwentów poszczególnych uczelni wy szych. W tej trzeciej kategorii SGH uzyska a najlepszy wynik. wrzesieƒ

6 POZYCJA SGH NA RYNKU SGH trzecia wêród najlepszych szkó biznesowych w Europie Wschodniej W tegorocznej edycji rankingu Eduniversal Szko a G ówna Handlowa w Warszawie znalaz a si na trzecim miejscu w regionie. SGH zachowa a pi ç palm najwy sze oznaczenie jakoêci studiów przyznawane przez organizatorów rankingu Eduniversal. Szko a G ówna Handlowa w Warszawie zosta a w ten sposób wyró niona jako jedyna w Polsce i znalaz a si wêród grona uczelni okreêlanych jako Universal Business School with major international influence. Organizator rankingu Eduniversal (SMBG) jest francuskà firmà doradczà specjalizujàcà si w szkolnictwie wy szym. Co roku publikuje ranking najlepszych szkó biznesowych. Wybiera tysiàc szkó ze 153 krajów Êwiata. Ranking ma byç pomocà dla studentów chcàcych kszta ciç si w uczelniach o profilu ekonomicznym i biznesowym. Prof. dr hab. Anna Karmaƒska, prorektor ds. dydaktyki i studentów Punkty dla uczelni w rankingu przyznawane sà na podstawie opinii rektorów i dziekanów szkó wy szych obecnych na liêcie tysiàca. Ponadto Eduniversal wypracowa system przyznawania szko om palm (od jednej do pi ciu), które stanowià ocen jakoêciowà danej szko y g ównie pod kàtem jej umi dzynarodowienia. Tylko 100 szkó, w tym SGH jako jedyna w Polsce (i jedna z dwóch w regionie), mo e pochwaliç si posiadaniem pi ciu palm. Oceny te oparte sà na takich kryteriach jak akredytacje mi dzynarodowe szko y, obecnoêç w najbardziej presti owych mi dzynarodowych rankingach, cz onkostwo w mi dzynarodowych organizacjach akademickich, sieç uczelni wspó pracujàcych, presti studiów w uczelni. Strona Eduniversal: Jakie uczelnie ukoƒczyli szefowie polskich spó ek? Rzeczpospolita sprawdzi a dyplomy 335 prezesów du ych polskich firm. 4,2% z nich to absolwenci Szko y G ównej Handlowej w Warszawie. Tym samym SGH zaj a szóste miejsce w zestawieniu, w którym dominujà uczelnie techniczne. Zarys dziejów Szko y G ównej Handlowej w Warszawie Poczàtki Uczelni si gajà 1906 r., kiedy na fali ograniczonej liberalizacji ycia spo ecznego w zaborze rosyjskim powsta y Prywatne Kursy Handlowe M skie Augusta Zieliƒskiego. Mia y one charakter wy szej szko y ekonomicznej, co potwierdzone zosta o w 1915 r. zezwoleniem okupanta niemieckiego na u ywanie nazwy Wy sza Szko a Handlowa (WSH). Po odzyskaniu niepodleg oêci przez Polsk WSH otrzyma a osobowoêç prawnà, a w 1924 r. prawa przys ugujàce szko om akademickim. Powo any zosta Senat Uczelni, który by w a- Êcicielem szko y, a funkcj rektora objà Boles aw Miklaszewski. Miklaszewski, wzorujàc si na uczelniach zagranicznych, nie tylko stworzy nowoczesne programy nauczania i skompletowa kompetentnà kadr nauczajàca, ale tak e by twórcà kampusu na warszawskim Mokotowie. Od 1933 r. uczelnia nosi a nazw Szko a G ówna Handlowa w Warszawie (SGH), podkreêlajàcà jej centralnà pozycj w polskim szkolnictwie ekonomicznym. Uczelnia, jako bezwydzia owa, kszta ci a m odzie na oêmiu kierunkach studiów, mia a prawo nadawania tytu u magistra oraz stopni doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Jej wyk adowcami byli m.in. Ludwik Krzywicki, Jan Lewiƒski, Edward Lipiƒski, Stefan Starzyƒski, Stanis aw Wojciechowski i W adys aw Zawadzki. Cz Êç z nich àczy a nauk z aktywnà dzia alnoêcià politycznà, s u àcà odrodzonej Polsce. Do 1939 r. wydano ponad 1700 dyplomów ukoƒczenia studiów i ponad 500 dyplomów magistra. WÊród absolwentów Uczelni znajdowali si dzia acze polityczni i gospodarczy (Edward Dro niak, Adam Rapacki, Edward Szczepanik), naukowcy (Jan Drewnowski, Stanis aw Skrzywan, Jan WiÊniewski), a tak e ludzie kultury i sztuki (Andrzej Bobkowski, Jan Dobraczyƒski, Stanis aw Dygat, Kazimierz Rudzki). Druga wojna Êwiatowa nie przerwa a dzia alnoêci SGH, która pod oficjalnym szyldem Êredniej szko y zawodowej, prowadzi a zaj cia na poziomie akademickim. Jej kadra i stu- 6 GAZETA SGH 7/11 (273)

7 POZYCJA SGH NA RYNKU denci uczestniczyli w strukturach paƒstwa podziemnego i wzi li udzia w powstaniu warszawskim. Uczelnia wznowi a dzia alnoêç ju w lutym 1945 r. Poczàtkowo, mimo post pujàcych zmian ustrojowych, jej charakter nawiàzywa do tradycji mi dzywojennych. Radykalne przekszta cenia nastàpi y w 1949 r., kiedy decyzjami w adz komunistycznych SGH upaƒstwowiono, zmieniono nazw na Szko- a G ówna Planowania i Statystyki (SGPiS) oraz dostosowano jej program nauczania i badawczy do potrzeb gospodarki centralnie kierowanej. Nowa, wydzia owa struktura organizacyjna, odpowiada a wàskiemu, bran owemu kszta ceniu ekonomicznemu. Silne wp ywy ideologiczne osiàgni to dzi ki zaanga owaniu nowej kadry, m.in. prof. W odzimierza Brusa i prof. Kazimierza askiego. Od drugiej po owy lat 50. dwudziestego wieku, rozpoczà si proces podnoszenia poziomu naukowego i dydaktycznego SGPiS. Szerzej si gano do Êwiatowego dorobku w dziedzinie ekonomii, rozszerzano nauk j zyków obcych i rozwijano kontakty mi dzynarodowe, modernizowano dydaktyk. Pozycj Uczelni wzmacnia a obecnoêç w jej murach m.in. prof. prof. Andrzeja Grodka, Jana Drewnowskiego, Micha a Kaleckiego, Edwarda Lipiƒskiego, Jerzego Lotha i Aleksego Wakara. Absolwenci Uczelni systematycznie zasilali struktury gospodarcze i polityczne Polski oraz uczestniczyli w pracach organizacji i biznesu mi dzynarodowego. Dyplomami SGPiS legitymujà si m.in. Leszek Balcerowicz, Henryka Bochniarz, Marek Borowski, Danuta Hübner, Krzysztof Kalicki, Grzegorz Ko odko, Bogus aw Kott, Andrzej Olechowski, Józef Oleksy, Dariusz Rosati i S awomir Sikora. Prze om polityczny w Polsce w 1989 r., umo liwi przystàpienie do radykalnej reformy strukturalnej i programowej. Uczelnia wróci a w 1991 r. do jej historycznej nazwy Szko- a G ówna Handlowa w Warszawie, ale nie odrzuci a charakteru szerokoprofilowej wy szej uczelni ekonomicznej, odpowiadajàcej standardom Êwiatowym. Zmiany strukturalne spowodowa y likwidacj w 1993 r. wydzia ów. Instytuty i katedry SGH zgrupowano w kolegiach: Analiz Ekonomicznych, Ekonomiczno-Spo ecznym, Gospodarki Âwiatowej, Nauk o Przedsi biorstwie oraz Zarzàdzania i Finansów. M odzie y stworzono mo liwoêç studiowania na odpowiadajàcych uczelniom zachodnim, nast pujàcych kierunkach: Ekonomia, Finanse i bankowoêç, Gospodarka publiczna, Metody iloêciowe i systemy informacyjne, Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz Zarzàdzanie i marketing. Rekrutacja na studia odbywa a si w trybie ogólnouczelnianym, a poczàtkowe 3 semestry (Studium Podstawowe) by y wspólne dla wszystkich studentów, którzy mieli prawo wyboru wyk adowców poszczególnych przedmiotów. Na semestrach 4 10 (Studium Dyplomowe) istnia a du a swoboda wyboru przedmiotów, których struktura okreêla a zainteresowania kierunkowe studentów. Studia mo na by o ukoƒczyç z dyplomem zawodowym (licencjat) lub magisterskim. Szeroko rozwini te zosta y studia podyplomowe, doktoranckie i MBA. SGH znalaz a si w gronie najlepszych uczelni zarzàdzania w Europie, skupionych w CEMS. Obraz Uczelni w opinii spo ecznej zaczà ulegaç korzystnym zmianom. Gwa townie wzros o zainteresowanie m odzie- y naukà w SGH, a liczba studiujàcych zbli y a si do rekordowego poziomu 12 tys. Niewàtpliwy wp yw na ten proces, poza reformami wewn trznymi Uczelni, mia y nowe perspektywy, jakie przed ekonomistami otwiera a transformacja ustrojowa. Jej podstawy gospodarcze stworzy y koncepcje oraz zdecydowane i odwa ne dzia ania wychowanka i nauczyciela akademickiego Szko y Leszka Balcerowicza. Wstàpienie Polski do Unii Europejskiej wymog o m.in. zmiany w systemie szkolnictwa wy szego. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi SGH od roku akademickiego 2006/2007 wprowadzi a kszta cenie na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Odpowiednio przebudowa a programy studiów, utrzymujàc szeroki zakres wyboru wyk adowców i wyk adów. W 2009 r. do nowych ram kszta cenia dostosowano programy nauczania. Ranking szkó wy szych, og oszony wiosnà 2011 r., kolejny raz potwierdzi czo owà rol SGH nie tylko w szkolnictwie ekonomicznym, ale tak e w ca ym Êrodowisku akademickim kraju. Na liêcie uczelni ekonomicznych zdecydowanie wyprzedza a placówki paƒstwowe i prywatne. Prof. dr hab. Janusz Kaliƒski Katedra Historii Gospodarczej i Spo ecznej Kampus SGH w rejestrze zabytków Zespó budynków Szko y G ównej Handlowej w Warszawie zosta wpisany do ksi gi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. W sk ad zespo u zabytków wchodzà tzw. Budynek A (Pawilon DoÊwiadczalny), Budynek B (Biblioteka SGH), Budynek G (Gmach G ówny) oraz pozosta e budynki na terenie kampusu, z wyjàtkiem budynku F. wrzesieƒ

8 POZYCJA SGH NA RYNKU AKREDYTACJE CERTYFIKATY OCENY MNiSW Akredytacja jest swoistym certyfikatem jakoêci, potwierdzeniem spe nienia przez uczelni okreêlonych wymogów dotyczàcych sprawnego funkcjonowania, dobrego poziomu dydaktyki i badaƒ naukowych, stabilnoêci finansowej itp. Mi dzynarodowe akredytacje przyciàgajà studentów zagranicznych. To dla nich znak, e w akredytowanej uczelni uzyskajà przyzwoità wiedz i umiej tnoêci oraz dyplom ukoƒczenia studiów, który liczy si na rynku. Ponadto studenci akredytowanej uczelni sà lepiej postrzegani i ch tniej akceptowani przez uczelnie zagraniczne, zw aszcza przy ograniczonej w nich liczbie miejsc np. w ramach wymiany z najlepszymi uczelniami lub przy ubieganiu si o studia zagraniczne. Akredytacja jest te atutem w trakcie rozmów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Jest tak e cz sto premiowana dodatkowymi punktami w mi dzynarodowych rankingach szkó wy szych. Akredytacje FPAKE dla kierunków realizowanych w SGH Szko a G ówna Handlowa w Warszawie posiada obecnie akredytacje Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych udzielone dla pi ciu kierunków, a mianowicie: Ekonomia, Finanse i rachunkowoêç, Metody iloêciowe w ekonomii i systemy informacyjne (z wyró nieniem), Stosunki mi dzynarodowe i Zarzàdzanie (z wyró nieniem). SGH posiada równie akredytacj Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej, przyznanà dla kierunków Zarzàdzanie (Zarzàdzanie i marketing), Ekonomia, Metody iloêciowe w ekonomii i systemy informacyjne (z wyró nieniem) oraz Finanse i rachunkowoêç (z wyró nieniem). Mi dzynarodowa akredytacja CEEMAN Szko a G ówna Handlowa w Warszawie zdoby a akredytacj IQA (International Quality Accreditation) przyznawanà przez organizacj CEEMAN. Komisja Akredytacyjna, która wizytowa a SGH w pierwszej po owie marca tego roku, podj a t decyzj jednomyêlnie. Raport koƒcowy CEEMAN pochwali SGH m.in. za bardzo du à aktywnoêç organizacji studenckich (szczególnà uwag zwróci duch studenckiego entuzjazmu i energii ), bogatà ofert programowà dla studentów oraz za zasoby biblioteki SGH. WÊród atutów SGH wymienione zosta y silna marka oraz bardzo wysoki poziom studentów i absolwentów, a tak e du y rozwój programów oferowanych w j zyku angielskim w ostatnim czasie. SGH sygnatariuszem Magna Charta Universitatum Szko a G ówna Handlowa w Warszawie otrzyma a certyfikat sygnatariusza Magna Charta Universitatum jeden z najwa niejszych dokumentów Êrodowiska naukowego. Powsta on w 1988 roku w Bolonii w trakcie obchodów 900-lecia najstarszego uniwersytetu w Europie i zosta wówczas podpisany przez 388 rektorów zgromadzonych na tej uroczystoêci. Magna Charta Universitatum okreêla zarówno rol uniwersytetu jako instytucji, wokó której koncentruje si ycie spo eczne, jak i precyzuje podstawowe zasady, które muszà stanowiç podstaw dzia alnoêci uniwersytetu. Sygnatariusze Karty boloƒskiej zobowiàzali si strzec akademickich wartoêci tolerancji, szacunku i otwartoêci. Uczelnie w duchu boloƒskich postanowieƒ majà byç centrum ycia spo ecznego i miejscem spotkaƒ ucznia z mistrzem. Szko y zobowiàza y si te stworzyç jednolity system oceniania i promowania, co ma u atwiç zatrudnienie absolwentów za granicà oraz ich prac naukowà w innych uczelniach. Majà te wypracowaç identyczny system kszta cenia w oparciu o studia licencjackie i magisterskie. Efektem tych dzia aƒ ma byç wspólny obszar szkolnictwa wy szego, niezale ny od podzia ów politycznych, kulturowych i j zykowych. Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH z certyfikatem ISO 9001 Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH otrzyma certyfikat potwierdzajàcy, e UTW SGH posiada system zarzàdzania jakoêcià. Zakres rejestracji, jakim obj ty jest System Zarzàdzania JakoÊcià dotyczy edukacji osób starszych na poziomie uniwersyteckim, wspó pracy z organami samorzàdu terytorialnego i organizacjami spo ecznymi realizujàcymi programy dla Seniorów oraz wydawnictwa czasopism dla Seniorów. 8 GAZETA SGH 7/11 (273)

9 POZYCJA SGH NA RYNKU Certyfikat Uczelni Walczàcej z Plagiatami Prof. Anna Karmaƒska, prorektor ds. dydaktyki i studentów, oraz mgr Iwona D bek, koordynator ds. informatycznych systemów ochrony praw w asnoêci intelektualnej w SGH W maju 2011 r. Szko a G ówna Handlowa w Warszawie po raz czwarty znalaz a si wêród uczelni nagrodzonych Certyfikatem Uczelnia walczàca z plagiatami. Certyfikaty wr cza Plagiat.pl instytucjom, które przesz y audyt uczelnianych procedur antyplagiatowych. To Êwiadectwo dba oêci o jakoêç kszta cenia i sprawiedliwe ocenianie, a tak e troski wspólnoty akademickiej o szacunek dla w asnoêci intelektualnej. Nowe rozwiàzanie antyplagiatowe stosowane w SGH od ponad roku jest unikatowe w skali kraju. God o Uczelni walczàcej z plagiatami stwierdza, e SGH stosuje najwy sze dost pne standardy kontroli jakoêci prac dyplomowych, a ochrona oryginalnoêci prac dyplomowych, samodzielnoêç i uczciwoêç studentów sà istotnymi elementami strategii dydaktycznej i wychowawczej realizowanej przez SGH. Certyfikacja potwierdza, e SGH nie tylko dba o jakoêç kszta cenia, ale te uczciwie ocenia prace studentów, szanujàc ich prawa autorskie i w asnoêç intelektualnà, a tak e kszta tujàc zasady etyczne w nauce. Przyznane Szkole G ównej Handlowej w Warszawie god o Uczelni walczàcej z plagiatami i certyfikat wa ne sà na rok akademicki 2011/2012, co oznacza, e SGH upowa niona jest do wydawania ka demu absolwentowi studiów licencjackich i magisterskich certyfikatu ukoƒczenia uczelni walczàcej z plagiatami. Wszystkie kolegia SGH z kategorià pierwszà Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego W grudniu 2010 r. pi ç kolegiów SGH uzyska o najwy szà pierwszà kategori ustalanà przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Trzy z pi ciu kolegiów Szko y G ównej Handlowej w Warszawie znalaz y si w pierwszej dziesiàtce tej grupy (pozosta e na 16 i 23 miejscu). Wysokie oceny dla kolegiów SGH oparte sà o ich wskaêniki efektywnoêci naukowej i majà znaczenie nie tylko presti owe. Sà podstawà do przyznawania Êrodków finansowych z bud etu Paƒstwa, co z kolei przek ada si na jakoêç badaƒ naukowych i dydaktyki. Ocena jednostek dotyczy a ich dzia alnoêci w latach Wskaênik efektywnoêci naukowej poszczególnych jednostek ustali y zespo y robocze komisji Rady Nauki w wyniku weryfikacji informacji zawartych w ankietach sk adanych przez jednostki. Nasi laureaci Miara sukcesu Trzymasz w r ku numer specjalny Gazety SGH. Numer przygotowany po to, by zach ciç Ciebie do studiowania w naszej szkole. Krótko mówiàc, numer informacyjno-promocyjny. Czytasz i pewnie myêlisz a jak tam jest naprawd? Ka da szko a chwali si jakimiê certyfikatami, miejscami w rankingach, ale czy one sà rzetelne, czy oddajà pozycj uczelni na rynku edukacyjnym? Je- Êli zadajesz sobie takie pytania, to mnie bardzo to cieszy! To oznacza, e mamy do czynienia z kandydatem myêlàcym, a takich nam trzeba :) Pisz nie tylko jako zast pca redaktora Gazety SGH, ale przede wszystkim jako czynny wyk adowca, promotor. Kto stanowi o poziomie ka dej uczelni? Jej studenci i absolwenci oraz pracownicy. To ich osiàgni cia najlepiej Êwiadczà o tym, czy w danej szkole warto studiowaç czy nie. Rankingi powstajà wed ug bardzo ró nych kryteriów, czasami mniej istotnych z punktu widzenia studenta, np. uprawnieƒ do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Dla studenta wa ne jest, by szko a da a mu wiedz i umiej tnoêci, które pozwolà mu skutecznie wejêç na rynek pracy. Skutecznie, czyli po prostu zdobyç prac swoich marzeƒ! A wi c kogo mo na spotkaç w SGH, kto tu uczy, kto studiuje, kto t Szko ukoƒczy? Proponuj przeczytaç poni szy tekst. On powie wiele o naszym Êrodowisku. Ten tekst zawiera tylko cz Êç (tu musisz uwierzyç na s owo) osiàgni ç studentów i pracowników z ostatnich lat. Przeczytaj, przemyêl i do àcz do nas! Jacek Wójcik wrzesieƒ

10 POZYCJA SGH NA RYNKU Katedra Finansów SGH laureatem nagrody Skrzyd a Krajowego Rejestru D ugów Katedra Finansów SGH zosta a w tym roku laureatem nagrody Skrzyd a Krajowego Rejestru D ugów. Skrzyd a Krajowego Rejestru D ugów to specjalna nagroda KRD przyznawana od 3 lat dla przedsi biorstw, instytucji, stowarzyszeƒ i osób, które w sposób szczególny wyró niajà si w promowaniu zasad etyki i rzetelnoêci w swojej dzia alnoêci. Nagrod t przyznano Katedrze Finansów, jako pierwszej w kraju jednostce naukowej, w uznaniu za dotychczasowà wieloletnià wspó prac z KRD i za szerzenie wiedzy na temat biur informacji gospodarczej w ramach studiów podyplomowych Zarzàdzania p ynnoêcià finansowà przedsi biorstwa, studiów podyplomowych Windykacja nale noêci oraz studiów licencjackich. Profesor Andrzej Herman dziekan Kolegium Nauk o Przedsi biorstwie Kawalerem Szabli Kiliƒskiego Najwy sze, honorowe odznaczenie rzemieêlnicze Szabl Kiliƒskiego ustanowi Kongres Rzemios a Polskiego 25 czerwca 1998 roku. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1, wraz z miniaturkà i legitymacjà. Odznaczenie to nadaje raz w roku Kapitu a m.in. za wybitne zas ugi dla rozwoju rzemios a polskiego i propagowanie jego osiàgni ç w kraju i za granicà, inicjatyw, zaanga owanie i ofiarnà dzia alnoêç w organach statutowych rzemios a i small businessu. 10 czerwca 2010 roku w trakcie Kongresu Rzemios a Polskiego marsza ek sejmu Bronis aw Komorowski, pe niàcy obowiàzki Prezydenta RP, wraz z prezesem Zwiàzku Polskiego Jerzym Bartnikiem wr czyli to najwy sze rzemieêlnicze odznaczenie m.in. profesorowi Andrzejowi Hermanowi. Z oty Krzy Zas ugi dla Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH Krystyna Lewkowicz, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH oraz prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zosta a odznaczona Z otym Krzy em Zas ugi za dzia alnoêç na rzecz rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Odznaczenia w Pa acu Prezydenckim wr czy 9 maja 2011 roku szef Kancelarii Prezydenta Jacek Micha owski. èród o: PAP Profesorowie SGH w rankingu ekonomistów Gazety Bankowej Dr hab. El bieta Màczyƒska, prof. nadzw. SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oraz dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. nadzw. SGH, znaleêli si w rankingu Gazety Bankowej Najlepszy Ekonomista. Zestawienie powsta o jak wyjaênia redakcja na podstawie analizy dost pnych na polskim rynku publikacji naukowych i popularnonaukowych autorstwa ekonomistów. Gazeta Bankowa policzy a odwo ania do prac naukowych poszczególnych ekonomistów. Wi cej szczegó ów na stronie: Pracownicy naukowi SGH w sk adzie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu ów Czworo przedstawicieli naszej Uczelni znalaz o si w sk adzie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu ów na kadencj W sekcji II (nauki ekonomiczne) w komisji zasiadajà (w kolejnoêci alfabetycznej): prof. dr hab. Adam Budnikowski (dyscyplina: ekonomia) prof. dr hab. Janina Jóêwiak (dyscyplina: ekonomia) prof. dr hab. Maria Romanowska (dyscyplina: nauki o zarzàdzaniu) prof. dr hab. Andrzej S awiƒski (dyscyplina: ekonomia) Zadaniem CK jest opiniowanie aktów normatywnych zwiàzanych z nadawaniem stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytu u profesora, a tak e opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego, którzy nie posiadajà stopnia doktora habilitowanego. Studenci i absolwenci SGH wêród laureatów konkursu Grasz o sta 220 praktyk w renomowanych organizacjach w Polsce i za granicà by o przedmiotem 16. edycji konkursu Grasz o sta organizowanego przez PwC oraz Gazet Wyborczà. WÊród laureatów konkursu znalaz o si wielu studentów i absolwentów naszej Uczelni: Mateusz Dawidowski, PKN Orlen S.A. Magdalena Godlewska, Herbapol Lublin S.A. Micha Grabowski, Adamed Sp. z o.o. Damian Jankowski, General Electric w Polsce Bank BPH S.A. Ma gorzata J drys, Adamed Sp. z o.o. 10 GAZETA SGH 7/11 (273)

11 POZYCJA SGH NA RYNKU Katarzyna Kataƒska, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Micha Krajczewski, Raiffeisen Bank Polska S.A. Katarzyna Krawczyƒska, Update CRM Sp. z o.o. Aleksandra Ma yszko, LPP S.A. Joanna Matysik, Agencja Rozwoju Przemys u S.A. ukasz Mo ejko, NOMI S.A. Helena Przysta, Castorama Polska Sp. z o.o. Ma gorzata Rynkiewicz, Universal McCann Marzena Surmacz, Cushman & Wakefield Dorota Warsiƒska, Vattenfall Heat Poland S.A. Maria Witkowska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Anna yliƒska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji èród o: organizatorzy konkursu Grasz o sta Mistrzostwo Polski Inwestorów dla SGH Studenci SGH najlepsi indywidualnie i dru ynowo! Andrzej Sowiƒski zosta pierwszym Akademickim Mistrzem Polski Inwestorów. Podczas mistrzostw wykorzystano gr inwestycyjnà Milion. Zwyci zca mistrzostw mimo okresu powa nych spadków na gie dach zdo a swój wyjêciowy milion z otych zamieniç na PLN. Równie w klasyfikacji dru ynowej wygra a dru yna z SGH w sk adzie: Marta Kownacka, Andrzej Sowiƒski, Maciej Pelczar, S awomir Pelczar osiàgajàc wynik PLN. W pierwszych Otwartych Akademickich Mistrzostwach Polski Inwestorów (OAMPI 2010/2011) wzi li udzia studenci i doktoranci ze 150 uczelni. Na zdj ciu: Andrzej Sowiƒski, Maciej Pelczar, Marta Kownacka i Kacper Zieliƒski (przewodniczàcy Samorzàdu Studentów SGH). èród o: Fundacja Fundusz Pomocy Studentom Absolwent SGH autorem najlepszej pracy magisterskiej z dziedziny rachunkowoêci WÊród laureatów konkursu Stowarzyszenia Ksi gowych w Polsce znalaz o si w sumie osiem osób zwiàzanych z SGH absolwentów i doktorów naszej Uczelni. Sylwester Dmowski, absolwent SGH, otrzyma nagrod I stopnia (1500 z ) w konkursie na najlepszà prac magisterskà z dziedziny rachunkowoêci. Nagrodzona praca pt. Analiza mi dzynarodowego standardu sprawozdawczoêci finansowej nr 8: segmenty dzia alnoêci i ocena jego zastosowania w grupie PGNiG zosta a napisana w Katedrze RachunkowoÊci pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Karmaƒskiej. Emilia Âwiàtczak, absolwentka SGH, otrzyma a nagrod I stopnia w wysokoêci 1500 z za prac pt. WartoÊç godziwa w rachunkowoêci i jej zastosowanie w sektorze bankowym przygotowanà w Katedrze RachunkowoÊci pod kierunkiem dr Joanny Wielgórskiej-Leszczyƒskiej. Ponadto, nagrody II stopnia przyznano: dr Katarzynie Barei za prac doktorskà pt. Koncepcja pomiaru wyniku finansowego w rachunkowoêci, napisanà pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Gmytrasiewicz; dr Marcie Gawart za prac doktorskà pt. Pomiar wartoêci w rachunkowoêci historia i perspektywy, napisanà pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Gmytrasiewicz oraz mgr Monice Mosio ek (z domu Janeczko) za prac magisterskà pt. Prezentacja ryzyka gospodarczego w sprawozdawczoêci finansowej czynnikiem stymulujàcym zrównowa ony rozwój przedsi biorstw w globalnej gospodarce, napisanà pod kierunkiem dr Ewy Hellich. Nagrod III stopnia otrzyma a mgr Monika Frysz za prac magisterskà pt. Âwiadczenia pracownicze w regulacjach Ustawy o rachunkowoêci oraz Mi dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej podejêcie bilansowe, napisanà pod kierunkiem dr Agnieszki T acza y. Wyró nieniem nagrodzono prac mgr Anny Sikory pt. Nowelizacja niemieckiego kodeksu handlowego i jej wp yw na polityk rachunkowoêci, napisanà pod kierunkiem dr. Paw a Deca. Wyró nienie od Prezydenta dla autorki pracy doktorskiej z SGH Dr Katarzyna Sum otrzyma a wyró nienie w konkursie na najlepsze prace doktorskie Polskie wyzwania: paƒstwo-to samoêç-rozwój. Jej praca pt. Przystàpienie Polski do strefy euro w Êwietle analizy porównawczej procesów integracji walutowej w Polsce i w Hiszpanii napisana w Kolegium Gospodarki Âwiatowej pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Budnikowskiego zyska a uznanie komisji konkursowej w kategorii Gospodarka i polityka gospodarcza. Studenci SGH zdominowali konkurs M ody Ekonomista Ma gorzata KaraÊ, studentka I roku studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowoêç w SGH oraz absolwentka (z wyró nieniem) studiów licencjackich na kierunku Metody iloêciowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH, zdoby a g ównà nagrod w konkursie na najlepszà prac o tematyce ekonomicznej M ody Ekonomista. Jej prac Paƒstwo i rynek co wynika z obecnego kryzysu? kapitu a konkursu oceni a najwy ej. II miejsce zajà Krzysztof Brzeziƒski, student II roku studiów magisterskich na kierunku Metody iloêciowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH. Zdobywcà III miejsca jest Kamil Majczak, który studiuje równolegle na III roku Ekonomii w SGH i II roku Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto dwaj studenci SGH Maciej Mietek i Arkadiusz Sieroƒ znaleêli si tak e w gronie autorów wyró nionych prac. Konkurs organizuje Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Fundacja FOR. Szczegó owe informacje: wrzesieƒ

12 POZYCJA SGH NA RYNKU Nagrody w konkursie prac poêwi conych ubezpieczeniom Praca doktorska dr Joanny Owczarek zaj a I miejsce w kategorii prac doktorskich w X edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i spo ecznych. Praca pt. Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym zosta a napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza. Z kolei II miejsce w kategorii prac podyplomowych za prac pt. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne na tle zmian polskiej polityki zdrowotnej zdoby a Magdalena CieÊla. W tej samej kategorii Sylwester Kremiec uzyska wyró nienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej za prac pt. Rozwój polskiego rynku us ug assistance. Obie prace zosta y napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Romualda Holly. Studentki SGH wygra y polski fina L Oréal Brandstorm 2011 Dru yna FBI (Female Brandstorm Innovators) zaj a pierwsze miejsce w krajowym finale mi dzynarodowego konkursu marketingowego L Oréal Brandstorm. W sk ad zwyci skiego zespo u wesz y Marta Pierzchowska, Joanna Deinrych (obie studiujà Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze na studiach magisterskich) i Iza Wrzesiƒska (studentka Zarzàdzania na studiach magisterskich). Zadaniem konkursowym by a prezentacja innowacyjnego produktu fryzjerskiego dla m czyzn oraz przygotowanie kampanii promocyjnej. Fot. Katarzyna Chro /L Oréal Polska Student SGH na czele oikos International Dawid Wróblewski, student SGH, objà rocznà prezydencj w oikos International w St. Gallen, którego jednym z oddzia ów jest SKN Zrównowa onego Rozwoju oikos w SGH. To ju druga osoba z SGH wybrana na to stanowisko. W 2009 r. funkcj t pe ni a Katarzyna Negacz. Do zadaƒ prezydenta oikos International nale y koordynacja dzia aƒ 36 zagranicznych oddzia ów oraz zarzàdzanie mi dzynarodowymi projektami organizacji. Dawid Wróblewski jest trzecià w historii osobà reprezentujàcà Europ Ârodkowo-Wschodnià, która obejmuje prezydencj w oikos International. Jest absolwentem Ekonomii na studiach licencjackich, a obecnie studiuje Ekonomicznà analiz prawa na studiach magisterskich. G ównym za o eniem oikos jest integrowanie zagadnieƒ powiàzanych ze wzrostem zrównowa onym we wspólnà dziedzin wiedzy i wprowadzenie jej nauczania do procesu kszta cenia na wiodàcych uczelniach ekonomicznych. Fot. archiwum prywatne Studenci SGH zwyci zcami konkursu EY Financial Challenger 2011 Konkurs skierowany jest do osób zainteresowanych finansami przedsi biorstw z uwzgl dnieniem doradztwa transakcyjnego i wycen. Z kilkuset zespo ów zg oszonych do VII edycji programu, po wielu etapach, do fina owej potyczki zosta o zakwalifikowanych 10 najlepszych dru yn z ca ej Polski. Ich zadaniem by o wcielenie si w rol doradców transakcyjnych wspierajàcych fikcyjnego klienta w procesie przej cia spó ki. Tegorocznà edycj konkursu wygra a czteroosobowa dru yna Alchemicy, w sk ad której weszli studenci reprezentujàcy naszà Uczelni : Micha Chabowski, Micha Kwiatkowski, Julia Sawiƒska, Mateusz Tycner (na zdj ciu). Zwyci zcy, oprócz nagród finansowych i rzeczowych, b dà mieç mo liwoêç odbycia p atnych praktyk w Dziale Doradztwa Transakcyjnego Ernst & Young. Fot. Ernst & Young Polska Pioràcy pokrowiec studentek SGH najlepszym pomys em na Êwiecie Najpierw w marcu swojà koncepcjà pioràcego pokrowca Anna Szpot i Anna Szarecka, studentki Finansów i rachunkowoêci w SGH, podbi y krajowy fina konkursu Henkel Innovation Challenge. Teraz ich pomys okaza si najlepszy w finale mi dzynarodowym, a one w nagrod wybiorà si w podró dooko a Êwiata. Studentki przekonujàco zaprezentowa y swój innowacyjny pomys na produkt firmy Henkel w roku 2050 i pokona y najlepsze zespo y z ca ego Êwiata. Opracowa y koncepcj fikcyjnego Êrodka do prania o nazwie Persilan Oxygen. Dzi ki niemu pranie mia oby np. trwaç kilka chwil, by oby bezg oêne i w pe ni ekologiczne. Wed ug ich projektu, wystarczy oby umieêciç odzie w specjalnym pokrowcu i odwiesiç jà do szafy. èród o: Henkel, PAP- Nauka w Polsce. Fot. Henkel 12 GAZETA SGH 7/11 (273)

13 POZYCJA SGH NA RYNKU Student SGH uzyska najlepszy na Êwiecie wynik z egzaminu ACCA Jan MoÊ, student Finansów i rachunkowoêci SGH, uzyska najlepszy na Êwiecie wynik z egzaminu ACCA. Association of Chartered Certified Accountants to renomowane stowarzyszenie ksi gowych, którego certyfikat jest uznanym na ca ym Êwiecie potwierdzeniem wiedzy z obszaru rachunkowoêci i audytu. Jan MoÊ uzyska z egzaminu P3 Business Analysis (Analiza Biznesowa) 90 punktów. Fot. archiwum prywatne Studentki SGH wêród autorów Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego Studentki Anna Wetoszka i Ma gorzata KaraÊ, opracowa y oryginalne materia y dydaktyczne, które znalaz y si w podr czniku z cyklu Warszawski tryptyk edukacyjny widz -myêl -dzia am autorstwa dr. Marka Ostrowskiego. Ideà publikacji jest po àczenie programu edukacyjnego z realnà przestrzenià miasta. Anna Wetoszka stworzy a skrypt Jazda z figurami po Warszawie do wykorzystania na lekcjach matematyki, geografii i historii, zaê Ma gorzata KaraÊ przygotowa a skrypt Noc listopadowa do wykorzystania na lekcjach biologii, j zyka polskiego, historii i matematyki. Studenci SGH i UW najlepsi w biznesowej grze Zespó studentów SGH i UW wygra krajowy fina XI polskiej edycji Global Management Challenge najwi kszej na Êwiecie biznesowej symulacji. Marek Pyra i Antoni RoÊciszewski studenci Finansów w SGH, Maciej aszcz i Marcin Tatjewski studenci Informatyki na UW oraz Andrzej Kacperski, który studiuje na obu tych uczelniach, to piàtka cz onków zwyci skiego zespo u Guachanche Barracuda, który b dzie reprezentowa Polsk w Êwiatowym finale GMC w Macao. èród o: ycie Warszawy/Rzeczpospolita Sukcesy studentów SGH w debatach parlamentarnych Jacek Galiszewski (student III roku Ekonomii w SGH i I roku Prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego) i Pawe Pisany (student III roku Finansów i rachunkowoêci w SGH i II roku Prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego), cz onkowie Sekcji Debat Oksfordzkich przy SKN Finansów Mi dzynarodowych zaj li I miejsce dru ynowo na V Mistrzostwach Polski Debat Parlamentarnych, które odby y si na Uniwersytecie Warszawskim. W konkurencji indywidualnej II miejsce zajà Aleksander Olechnowicz (student I roku Ekonomii na studiach magisterskich w SGH). Wi cej informacji: Studenci SGH wyró nieni w konkursie IAB Polska Prace magisterskie trojga naszych studentów zosta y wyró nione w konkursie na najlepszà prac magisterskà z zakresu marketingu internetowego organizowanym przez Zwiàzek Pracodawców Bran y Internetowej IAB Polska i SGH. Grzegorz Sobczak, który pod kierunkiem dr. Jacka Wójcika napisa prac o nowych zagro eniach uczciwej konkurencji w internecie; Katarzyna Kugaudo, która pod kierunkiem dr Teresy Taranko napisa a prac pt. Komunikacja marketingowa z wirtualnymi spo ecznoêciami na przyk adzie spo ecznoêci Cyfrowych mam ; Krzysztof Bylinowski, którego praca napisana pod kierunkiem dr. Tymoteusza Doligalskiego poêwi cona by a sieciom semantycznym w marketingu. SKN Negocjacji, Komunikacji i Psychologii triumfuje w Lipsku Dru yna studentów z SKN Negocjacji, Komunikacji i Psychologii zwyci y a w mi dzynarodowym turnieju negocjacyjnym The Negotiation Challenge w Lipsku. Nasi studenci zdobyli tytu Âwiatowych Mistrzów Negocjacji. Na zdj ciu mistrzowski zespó w sk adzie Micha Zimiƒski (MIESI, mgr II), Marcin Luziƒski (MIESI, mgr II), Dariusz Babrzyƒski (FiR, mgr II) Student SGH wyró niony w konkursie Vision 2025 Marcin Miszkiewicz, zajà trzecie miejsce w VII edycji konkursu Vision 2025 organizowanym przez Penta Investments. Autor podjà temat rozwoju rynku nieruchomoêci i jego ograniczeƒ do 2025 roku, a jury wyró ni o prac za jak napisano w li- Êcie gratulacyjnym innowacyjnoêç, kreatywnoêç oraz perspektywiczne uj cie przedstawionego tematu. W ubieg orocznej edycji konkursu wyró niona zosta a Beata Bogusz, równie studiujàca w SGH. wrzesieƒ

14 POZYCJA SGH NA RYNKU Siedmioro studentów SGH w pierwszej dziesiàtce UnileverGame 2010 W trzeciej edycji gry biznesowej dla studentów UnileverGame studenci Szko y G ównej Handlowej w Warszawie zaj li siedem miejsc w pierwszej dziesiàtce w Polsce. Zwyci zcà konkursu zosta student z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. A 25 proc. spoêród ponad 4 tys. tegorocznych uczestników stanowili studenci z Polski. Uczestnicy rozwiàzywali case studies z zakresu zarzàdzania, marketingu, sprzeda y, logistyki, finansów i HR opracowane na podstawie rzeczywistych projektów realizowanych w Unilever. Studenci SGH reprezentujà Polsk w finale konkursu CaseIT Grupa studentów z naszej Uczelni zakwalifikowa a si do fina u konkursu CaseIT organizowanego przez Simon Fraser University w Kanadzie. Reprezentacja SGH jest jedynà wêród 16 zespo ów pochodzàcà z Polski i jednà z dwóch z Europy. W sk ad grupy weszli Marta Adamczyk, Wojciech Korpal i Piotr Pe zowski. Udzia w konkursie daje polskim studentom mo liwoêç zmierzenia si na poziomie mi dzynarodowym z innymi studentami szkó biznesowych i porównania w asnych doêwiadczeƒ i wiedzy o technologiach informatycznych, zarzàdzaniu IT oraz zastosowaniu systemów informatycznych w biznesie. Opiekunem grupy by prof. Piotr P oszajski. Absolwentka SGH nagrodzona w konkursie Teraz Polska Promocja Praca magisterska El biety Bogatko, zosta a wyró niona Nagrodà Specjalnà Ministra Gospodarki w konkursie Teraz Polska Promocja na najlepszà prac magisterskà dotyczàcà promocji Polski. Praca pt. Porównanie koncepcji promocji kraju w celu przyciàgania bezpoêrednich inwestycji zagranicznych na przyk adzie Polski i Republiki Czeskiej zosta a napisana w Instytucie Mi dzynarodowego Zarzàdzania i Marketingu pod kierunkiem promotora dr. Wojciecha Budzyƒskiego. Absolwent SGH autorem najlepszej pracy magisterskiej o funduszach inwestycyjnych Mateusz S ota zosta laureatem konkursu Izby Zarzàdzajàcych Funduszami i Aktywami za najlepszà prac magisterskà po- Êwi conà funduszom inwestycyjnym. Praca pt. Suwerenne fundusze inwestycyjne i ich rola w kontekêcie globalnej migracji kapita u oraz zaburzeƒ na Êwiatowych rynkach finansowych zosta a napisana w Katedrze Small Businessu pod kierunkiem dr Andrzeja Szablewskiego. Najwa niejsze wydarzenia Âwi to SGH Âwi to SGH przypada ka dego roku na trzecià Êrod po Wielkanocy. Zosta o ustanowione dla upami tnienia historii Uczelni. S u y integracji spo ecznoêci akademickiej oraz promocji Szko y na zewnàtrz. Cz Êcià uroczystego posiedzenia Senatu jest wr czenie dyplomów nowo promowanym doktorom i doktorom habilitowanym. W dniu Âwi ta SGH odbywajà si koncerty, pikniki i imprezy integracyjne. 14 GAZETA SGH 7/11 (273)

15 POZYCJA SGH NA RYNKU Nasi GoÊcie Horst Köhler, by y prezydent Niemiec 9 maja br. H. Köhler wyg osi wyk ad poêwi cony reformie mi dzynarodowego systemu walutowego. Powiedzia m.in. e obecnie MFW nie gwarantuje przestrzegania dyscypliny finansowej, a chroniczne zad u anie si paƒstw b dzie prowokowa o kolejne kryzysy w skali globalnej. Horst Köhler jest zwolennikiem reformy systemu ratowania zagro onych gospodarek, wprowadzenia przejrzystoêci zasad, czego do tej pory nie by o. To powinno byç bardziej jasne: kogo, jakie instytucje my naprawd wspieramy, kogo ratujemy. Moim zdaniem, gdyby tego przestrzegano, dziê bylibyêmy w lepszej sytuacji. Politycy mówià: ratujemy Grecj, Irlandi, Portugali. Nie! My ratujemy banki w Irlandii, ratujemy inne banki zaanga owane w Grecji powiedzia by y prezydent RFN. Senior Vice President, Enterprise Transformation, w firmie IBM 30 marca 2011 r., goêciliêmy Lind S. Sanford, Senior Vice President, Enterprise Transformation, w firmie IBM. Podczas wyk adu L.S. Sanford, mówi a m.in. o tym, w jaki sposób organizacja musi si zmieniaç wraz ze zmieniajàcymi si realiami gospodarczymi, jak reagowaç na zachodzàce zmiany w technologii oraz w jaki sposób organizacja musi pozostaç wierna swoim wartoêciom w obliczu zmieniajàcego si Êwiata. Wyk ad odbywa si w ramach cyklu wyk adów na stulecie IBM i by jedynà takà prelekcjà w Polsce. Zast pca Sekretarza Skarbu USA 15 listopada 2010 r., wizyt w SGH z o y Neal Wolin, zast pca sekretarza skarbu USA. Po krótkiej rozmowie z prof. Leszkiem Balcerowiczem spotka si ze studentami i odpowiada na ich pytania. JesteÊmy w trakcie wychodzenia z kryzysu i ciesz si, e dzi ki takiej wizycie mo emy uczyç si od siebie nawzajem powiedzia Neal Wolin. W spotkaniu bra udzia tak e ambasador USA w Polsce Lee A. Feinstein. Premier Republiki Czeskiej 4 listopada 2010 r., mieliêmy zaszczyt goêciç premiera Republiki Czeskiej Petra Neãasa. Wyk ad Petra Neãasa dotyczy g ównie wspó pracy Republiki Czeskiej i Polski w Europie Ârodkowej. Petr Neãas jest przewodniczàcym Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS). Szefem czeskiego rzàdu jest od czerwca tego roku. WczeÊniej (w latach ) pe ni funkcj wicepremiera, ministra pracy, spraw spo ecznych i rodziny. W latach 90. sprawowa tak e funkcj wiceministra obrony. Wiceprezes Google ds. Badaƒ i Inicjatyw Specjalnych 14 paêdziernika 2010 r. goêci w SGH Alfred Spector, wiceprezes Google ds. badaƒ i inicjatyw specjalnych. Wyg osi otwarty wyk ad o tym, jak innowacje technologiczne wp ywajà na spo eczeƒstwo. Omówi niektóre z badaƒ podejmowanych przez Google (np. w zakresie t umaczenia maszynowego, przetwarzania semantycznego i zarzàdzania informacjà), a tak e niektóre z mo liwych korzystnych ich skutków dla naszego spo eczeƒstwa np. w dziedzinie nauki, nauk humanistycznych, edukacji, dzia alnoêci filantropijnej i innych. W roku akademickim 2010/2011 odwiedzili nas tak e: Graham Webb, legendarny brytyjski przedsi biorca i trener motywacji, 5 paêdziernika 2010 r., podczas seminarium pt. Co zrobiç, aby odnieêç sukces w biznesie? Olga Kiuila z ETH Zurich, Szwajcaria i WNE UW 26 paêdziernika 2010 r. wyg osi a wyk ad pt. Kalibracja funkcji kosztu neutralizacji gazów cieplarnianych z wykorzystaniem technologii CE. Andrew Paltridge, dyrektor Biura Mi dzynarodowego Queensland University of Technology z Australii, 28 paêdziernika 2010 r. Prof. Leon Podkaminer z Wiedeƒskiego Instytutu Mi dzynarodowych Analiz Ekonomicznych, reprezentujàcy postkeynesowski punkt widzenia, oraz Ireneusz Jab oƒski z Centrum im. Adama Smitha, reprezentujàcy myêl liberalnà. Debata pt. D ug publiczny. Czy groêny? odby a si 28 paêdziernika 2010 r. wrzesieƒ

16 POZYCJA SGH NA RYNKU Kasper Richter, starszy ekonomista Banku Âwiatowego, 18 listopada 2010 r. prezentowa cykliczny raport Banku Âwiatowego EU10 Regular Ecomonic Report. Dr Haim V. Levy, ekspert w zakresie biochemii i biotechnologii, wystàpi goêcinnie podczas seminarium Narz dzia w procesie komercjalizacji i zak adania spó ek SPIN-OFF. Przedstawi, jak komercjalizowaç wyniki badaƒ oraz jakie znajdujà one biznesowe zastosowanie oraz jak tworzyç spó ki typu spin-off, aby zmaksymalizowaç szanse na odniesienie sukcesu (24 stycznia 2011 r.). Gen. Roman Polko, by y szef jednostki specjalnej GROM by goêciem Konferencji naukowej dotyczàcej sytuacji polskich si zbrojnych, dzia aƒ Ministerstwa Obrony Narodowej, pozycji Polski w NATO (3 marca 2011). Prof. dr hab. Andrzej Blikle by goêciem projektu Meet The VIP, który odby si 24 marca 2011 r. Prof. Cristina Terra, Wydzia Zarzàdzania Uniwersytet Cergy Pontoise w Pary u. Publiczny wyk ad pt. Rebalancing Trade Capital Flows (29 marca 2011). Prof. W adys aw Bartoszewski, pe nomocnik premiera ds. dialogu mi dzynarodowego. 11 maja 2011 r. wyg osi wyk ad nt. stosunków polsko-izraelskich. Jacek Rostowski, minister finansów, 2 czerwca 2011 r. goêci podczas projektu Meet The VIP. Profesor Sir Leszek Borysewicz rektor Uniwersytetu Cambridge, by goêciem SGH 21 lipca 2011 r. Doktorzy honoris causa SGH Tradycja nadawania tego honorowego tytu u pojawi a si w SGPiS w po owie lat 60. XX wieku. Pierwszy otrzyma t godnoêç radziecki matematyk i ekonomista Leonid Witaliewicz Kantorowicz, laureat nagrody Nobla 1975 w dziedzinie ekonomii (za prace dotyczàce optymalnej alokacji ograniczonych zasobów). W 1970 r. doktorem honoris causa SGPiS zosta Edward Lipiƒski. Podczas uroczystoêci rektor prof. Wies aw Sadowski stwierdzi, e doktorat jest szczególnym wyrazem uznania dla wybitnych osiàgni ç naukowych i wychowawczych oraz dzia alnoêci spo ecznej, zaê promotor prof. K. Secomski e E. Lipiƒski bez przerwy i z uporem kszta towa rzeczywistoêç w nauce i gospodarce. Amerykaƒski biznesmen Cyrus Stephen Eaton zosta doktorem honoris causa SGPiS tak e w 1970 r. C.S. Eaton odnosi znaczne sukcesy jako przedsi biorca innowator w przemyêle ci kim i w sektorze finansowym. Wniós tak- e znaczàcy wk ad w organizacje konferencji mi dzynarodowych poêwi conych rozbrojeniu i pokojowi na Êwiecie. Za zas ugi w doskonaleniu planowania i zarzàdzania w gospodarce socjalistycznej, na wniosek Rady Wydzia u Finansów i Statystyki, Senat SGPiS 22 kwietnia 1976 r. nada tytu doktora honoris causa Niko ajowi Prokofiewiczowi Fiedorence (profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, doradca Prezydium Akademii, g ówny konsultant naukowy Instytutu Problemów Rynku). 4 lipca 1990 r. Senat SGPiS, stosunkiem g osów 16 za i 9 wstrzymujàcych si, nada doktorat honoris causa Alekxandrowi Dubcekowi, bohaterowi Praskiej Wiosny i Aksamitnej Rewolucji. (A. Dubcek nie odebra wyró nienia z powodu Êmierci). List doktorów honoris causa odrodzonej w 1991 r. SGH otworzy John Kenneth Galbraith. Senat podjà uchwa o nadaniu tytu u 22 stycznia 1992 r. Wr czenie dyplomu nie odby o si J.K. Galbraith nie przyby na uroczystoêç. 4 marca 1992 r. Senat SGH jednomyêlnie podjà uchwa przyznajàcà tytu doktora honoris causa prof. J.H.P. Paelinckowi, wybitnemu uczonemu ekonomiêcie o rozleg ych zainteresowaniach i powszechnie cenionym dorobku naukowym (szczególnie w dziedzinie badaƒ regionalnych, m.in. budowy regionalnych modeli ekonometrycznych. Jego prace wywar y znaczny wp yw m.in. na rozwój ekonometrii przestrzennej). Tak e 4 marca 1992 r. Senat SGH jednog oênie nada tytu doktora honoris causa za szczególny wk ad w rozwój nauk ekonomiczno-finansowych w Polsce oraz za dzia alnoêç na rzecz poprawy efektów polityki gospodarczej paƒstwa w stosunkach z zagranicà prof. Stanis awowi Ràczkowskiemu. W 1994 r. SGH przyzna a tytu doktora honoris causa prof. Janowi Drewnowskiemu. T. Kowalik w opinii o dorobku naukowym prof. Drewnowskiego napisa m.in.: Trwa ym osiàgni ciem Drewnowskiego pozostajà indykatory spo eczne. Dzi ki nim potrafi On rzeczywiêcie dokonaç znacznego przybli enia teorii ekonomii do rzeczywisto- Êci Drewnowski, paradoksalnie, wniós sporo do naszej wiedzy o kolektywistycznym paƒstwie i jego preferencjach spo ecznych. W tym samym roku tytu doktora honoris causa SGH otrzyma póêniejszy laureat Nagrody Nobla 2007 w dziedzinie ekonomii Leonid Hurwicz. Promotorzy i recenzenci w przewodzie podkreêlali osiàgni cia prof. Hurwicza w zakresie: ekonometrii, g ównie teorii programowania matematycznego i teorii gier; teorii równowagi ogólnej i efektywnych systemów ekonomicznych oraz transformacji instytucjonalnej. W 1995 r. SGH przyzna a doktorat honorowy innemu nobliêcie (1992) G.S. Beckerowi. Ten wniosek o nadanie tytu u doktora honoris causa uwa am za w pe ni uzasadniony, zarówno tematykà, jak i innowacyjnoêcià myêli zawartych w og oszonych pracach pisa prof. J.Z. Holzer w opinii o dorobku naukowym G.S. Beckera. W kwietniu 1995 r. odby o si uroczyste wr czenie doktoratu honoris causa prof. E.F. Szczepanikowi. W uzasadnieniu wniosków podkreêlono, e jest on uznanym w skali Êwiatowej specjalistà w zakresie ekonomiki rolnej i gospodarki ywnoêciowej krajów rozwijajàcych si. Hans-Joachim Paffenholz zosta doktorem honoris causa Uczelni w 1997 r. To wyraz uznania za zas ugi naukowe, postaw badacza i nauczyciela, za wielkie osiàgni cia dydaktyczne i wk ad w organizacj wspó pracy naukowej pomi dzy Jego uczelnià a SGH. 16 GAZETA SGH 7/11 (273)

17 POZYCJA SGH NA RYNKU WÊród ludzi nauki wyró nionych przez SGH tytu em doktora honoris causa (w 1999 r.) znalaz si Jean Chretien, z wyjàtkowym, bo nie naukowym ani akademickim dorobkiem. O przyznaniu tytu u zdecydowa a Jego aktywnoêç i uczestnictwo w yciu publicznym. Tak e w 1999 r. odby a si uroczystoêç nadania godnoêci doktora honoris causa SGH prof. Zdzis awowi Z. Fedorowiczowi. Uzasadnieniem jest bardzo obszerny i wartoêciowy dorobek w dziedzinie ekonomii, a w szczególnoêci teorii finansów publicznych, finansów przedsi biorstw oraz teorii pieniàdza i kredytu, zarówno w warunkach gospodarki centralnie planowanej, jak i rynkowej. Kolejne wr czenie dyplomu doktora honoris causa mia o miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH 13 czerwca 2001 r. Otrzyma go prof. Wolfgang Michalski. Rada Naukowa Kolegium Gospodarki Âwiatowej, która wystàpi a z tà inicjatywà, wysoko oceni a dorobek naukowy profesora oraz podkreêla a znaczenie obszaru tematycznego, na którym skupia a si jego twórczoêç. Nast pne trzy lata to kolejne trzy wnioski: o nadanie godnoêci doktora honoris causa dla Ronalda W. Jonesa (za nowatorskie prace dot. handlu mi dzynarodowego, m.in. obja- Ênienie przyczyn prowadzenia mi dzynarodowej wymiany towarowej), Dirka J. van de Kaa (m.in. za dokonania naukowe wk ad w myêlenie o procesach ludnoêciowych w Europie i aktywnoêç w organizowaniu badaƒ ludnoêciowych) i Józefa So daczuka (za jego ogromny i pionierski dorobek naukowy, ogromne zaanga owanie w upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w kr gach rzàdzàcych Polskà w okresie gospodarki centralnie planowanej oraz rol, jakà odegra w tworzeniu podstaw organizacyjnych badaƒ i nauczania w dziedzinie mi dzynarodowych stosunków gospodarczych). W 2007 r. doktoraty honorowe otrzymali prof. Leszek Balcerowicz (za znaczàcy wk ad w nauk i niezaprzeczalne zas ugi w dokonaniu historycznego prze omu, jakim by a transformacja systemowa polskiej gospodarki) i Jose Manuel Durao Barroso (przede wszystkim za dzia alnoêç politycznà). (èród o: Poczet doktorów honoris causa Szko y G ównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008). W listopadzie 2009 roku do spo ecznoêci akademickiej SGH do àczy a profesor Anna Kajumulo Tibaijuka, zast pca sekretarza generalnego ONZ i dyrektor wykonawcza programu ONZ ds. osiedli ludzkich Habitat. Anna Tibaijuka jest profesorem uniwersytetu w Dar es Salam (Tanzania), stypendystkà wielu znakomitych uczelni i instytucji, cenionà specjalistkà ds. ekonomiki rolnictwa. Prof. Marek Bryx w laudacji napisa : najwy szà godnoêç akademickà otrzymuje osoba, której yciowym przes aniem sta a si troska o sprawiedliwoêç spo ecznà. Pani profesor Tibaijuka ma odwag nie tylko g oêno mówiç o problemach wspó czesnej cywilizacji, ale wykazuje tak e ogromnà determinacj w podejmowaniu dzia aƒ czy to w walce ze slumsami, w których mieszka ponad miliard obywateli naszej planety, czy w stwarzaniu równych szans rozwoju ekonomicznego i spo- ecznego, niezale nie od miejsca urodzenia i posiadanej pozycji spo ecznej cz owieka. Dwudziestym trzecim doktorem honoris causa naszej Uczelni, 13 maja 2010 r., zosta profesor Stanis aw So tysiƒski, jeden z najwybitniejszych polskich prawników prze omu XX i XXI w., wspó twórca Kodeksu spó ek handlowych prawnego fundamentu gospodarki rynkowej w Polsce oraz naukowiec, którego twórczoêç nie tylko wywar a trwa y wp yw na ustawodawstwo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej oraz na orzecznictwo sàdów polskich, amerykaƒskich i niemieckich, lecz tak e przyczyni a si do wzmocnienia nowoczesnego wizerunku nauki polskiej na arenie mi dzynarodowej. Kontakty z absolwentami Szko a G ówna Handlowa w Warszawie ma d ugie tradycje utrzymywania kontaktów z absolwentami. Pierwsza organizacja absolwencka Stowarzyszenie Wychowanków SGH (obecnie Stowarzyszenie Absolwentów SGH) powsta a wkrótce po za- o eniu Uczelni, prawie 100 lat temu. DwadzieÊcia lat temu rozpocz o dzia alnoêç Stowarzyszenie Absolwentów Wydzia u Handlu Zagranicznego SGPiS Korporacja HZ. Obie organizacje przygotowujà si w aênie do obchodów swoich jubileuszów i sà otwarte na nowych cz onków. Alumni studiów MBA: CEMBA i WEMBA, a tak e programu CEMS sà stowarzyszeni w organizacjach absolwentów tych programów. Wychodzàc naprzeciw najnowszym oczekiwaniom absolwentów, w czerwcu 2011 r. powo aliêmy do ycia bardziej nieformalnà organizacj Klub Absolwentów SGH. Mo e do niego wstàpiç ka dy absolwent z dniem ukoƒczenia dowolnych studiów w SGH, po wype nieniu elektronicznej deklaracji na stronie Jest to inicjatywa majàcà na celu integracj Êrodowiska absolwentów SGH, u atwiajàca kontakty mi dzy nimi. Dzia alnoêç Klubu zosta a zainaugurowana konferencjà mi dzynarodowà pt. Wyzwania dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. èród a finansowania, w której wzi o udzia ponad 150 osób. By a to Êwietna okazja do nawiàzania lub odnowienia kontaktów biznesowych mi dzy absolwentami, w aêcicielami ma ych i Êrednich przedsi biorstw, a tak e przedstawicieli firm finansujàcych te przedsi biorstwa. Oprócz mo liwoêci udzia u w tego typu konferencjach, Klub Absolwentów oferuje swoim cz onkom nast pujàce korzyêci: wrzesieƒ

18 POZYCJA SGH NA RYNKU Kart Absolwenta SGH uprawniajàcà do zni ek w ramach Programu Rabatowego i imprez organizowanych przez Klub, zaproszenia do udzia u w spotkaniach i seminariach organizowanych w SGH, mo liwoêç nawiàzania kontaktów biznesowych, mo liwoêç odnawiania i nawiàzywania kontaktów z absolwentami ró nych kierunków i roczników, mo liwoêç zamieszczania i otrzymywania ofert pracy, praktyk i sta y przez serwis Kariera (www.kariera.sgh.waw.pl) wi cej na ten temat na str. 43, informacje o ofercie edukacyjnej SGH w zakresie dokszta cania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Inicjatywy na rzecz utrzymywania kontaktów z absolwentami prowadzi lub koordynuje w SGH powsta e niedawno Biuro ds. Absolwentów (BA). Mimo i jest to nowa jednostka w strukturze Uczelni, to cz Êç jej zadaƒ jest realizowana od dawna. Wynika to z faktu, i BA pe ni tak e rol biura karier, niosàc studentom i absolwentom pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc praktyk, sta y oraz pracy w kraju i za granicà, a tak e wspierajàc ich przy planowaniu Êcie ki kariery zawodowej (wi cej na ten temat na str. 43). Biuro ds. Absolwentów, oprócz prowadzenia Klubu Absolwentów SGH i wydawania Karty Absolwenta stara si utrzymywaç jak najlepsze relacje z absolwentami tak e w inny sposób. S u y temu m.in. organizowana od 2009 r. uroczystoêç ukoƒczenia studiów (graduacja). Podczas niej, w odêwi tnej oprawie, wr czane sà listy gratulacyjne Rektora wszystkim, którzy w danym roku ukoƒczyli studia licencjackie lub magisterskie. W opinii uczestników jest to d ugo zostajàce w pami ci wydarzenie i mi e zwieƒczenie kilku lat studiów w SGH. W tym roku uroczystoêç ta odb dzie si 1 paêdziernika. Ponadto absolwenci SGH ch tnie uczestniczà w spotkaniach towarzyskich organizowanych przez Biuro. W czasie tych spotkaƒ absolwenci z ró nych roczników nawiàzujà nowe kontakty, ch tnie wymieniajà si doêwiadczeniami, dyskutujà nie tylko o pracy i karierze, ale tak e wspominajà z sentymentem czasy studiów w SGH, opowiadajà anegdoty, odnawiajà stare znajomoêci. AbyÊmy mogli dotrzeç z informacjà o tych wszystkich dzia aniach do samych zainteresowanych, potrzebujemy ich aktualnych danych kontaktowych i zgody na ich wykorzystywanie. Zgod takà mo na wyraziç ju podczas studiów, a nast pnie dbaç o aktualnoêç przekazanego nam adresu owego po to, by zapewniç sobie np. otrzymanie informacji o graduacji, zjeêdzie absolwentów (organizowanym co 10 lat), konferencjach z udzia em absolwentów, spotkaniach networkingowych czy zupe nie nowych inicjatywach, które mogà si pojawiç w przysz oêci. Serdecznie zach camy ju teraz do wejêcia na stron : i udost pnienie nam podstawowych informacji kontaktowych o sobie. Zach camy wszystkich absolwentów do kontaktów z Biurem ds. Absolwentów. Znajdujemy si w pok za Aulà G ównà. Zapraszamy codziennie od 8.00 do 16.00, tel. (22) , wi cej informacji na: Anna Matysiak-Kolasa, Biuro ds. Absolwentów Ma a kameralna W jaki sposób dowiedzia eê si o SGH? O SGH dowiedzia em si mieszkajàc jeszcze w Ambasadzie RP w Pekinie, gdzie pracowali moi rodzice. W okresie wakacyjnym do Biura Radcy Handlowego RP przyje d ali studenci na sta, jednym z nich by w aênie student SGH, który bardzo pozytywnie wypowiada si na temat tej e uczelni oraz mo liwoêci, jakie ona daje. Dlaczego wybra eê SGH? Przyznam szczerze, e na poczàtku nastawia em si na wi ksze warszawskie uczelnie. Zdecydowa em si jednak na mniejszà, wr cz kameralnà SGH. Oprócz wielu osiàgni ç oraz znanych absolwentów szczególnie spodoba o mi si to, e by a to jedyna uczelnia, w której studenci samodzielnie mogli u o yç sobie program studiów. Wed ug mnie Êwiadczy o to o tym, e uczelnia szanuje swoich studentów nie narzucajàc im swojej woli, a daje im swobodnà r k w wyborze Êcie ki edukacji i Êcie ki kariery. Czy studia w SGH spe ni y twoje oczekiwania? Moim planem na studia w SGH by o zapoznanie si z ró nymi dziedzinami finansów i ekonomii oraz wybór interesujàcej mnie Êcie ki kariery. Uda o mi si zrealizowaç obydwa cele, a dzi ki pro studenckiemu podejêciu ze strony wyk adowców ju w trakcie studiów rozpoczà em swojà karier zawodowà. eby byç obiektywnym musz powiedzieç, e nie zawsze by o pi knie i kolorowo, kilka rzeczy w SGH na pewno wymaga poprawy, jednak mog Êmia o stwierdziç, e ja, jak i wielu moich znajomych absolwentów tej uczelni Êmia o patrzy w przysz oêç. Co dalej? Obecnie jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej, pracuj w jednej ze znanych firm audytorskich. Po studiach planuj wyjechaç na kilka lat do jednego z krajów grupy BRIC, gdzie chc dalej rozwijaç si zawodowo. Nie wykluczam te studiów MBA w SGH. Z ukaszem Janowskim rozmawia Przemys aw Ratyƒski z Biura Rekrutacji 18 GAZETA SGH 7/11 (273)

19 OFERTA EDUKACYJNA JakoÊç kszta cenia naszym priorytetem Obecny plan studiów i program kszta cenia w SGH stwarzajà naszym studentom mo liwoêci podejmowania studiów atrakcyjnych programowo i jakoêciowo na tyle, aby ich zrealizowanie otwiera o im szeroki, jednoczeênie konkurencyjny i atrakcyjny wachlarz mo liwoêci zawodowych lub/i naukowych nie tylko w kraju, ale tak e i poza jego granicami. Zapewniaç to majà zarówno zmodyfikowane sylabusy proponowanych przedmiotów, jak i zalecane ró norodne metody prowadzenia zaj ç. W programie studiów szeroko uwzgl dniamy te nauk j zyków obcych ze wzgl du na rol ich znajomoêci we wspó czesnym Êwiecie biznesu. Nie bez znaczenia sà tu tak e nowe propozycje atrakcyjnych studenckich wymian mi dzynarodowych i praktyk realizowanych w przedsi biorstwach i instytucjach liczàcych si w kraju i w Êwiecie. Wyrazem uznania dla jakoêci naszego programu kszta cenia jest unikatowe w skali kraju wyró nienie przyznane przez Paƒstwowà Komisj Akredytacyjnà w 2010 roku kierunkowi Finanse i rachunkowoêç. Poprzednio takie wyró nienie otrzyma kierunek Metody iloêciowe w ekonomii i systemy informacyjne. Niezale nie od wybranego kierunku, z za o enia, studia wed ug obecnego programu wymagajà od studentów zaanga owania i samodzielnoêci w pog bianiu wiedzy i çwiczeniu umiej tnoêci, odpowiedzialnoêci za dzia ania i zachowania w aêciwych postaw etycznych w jeszcze wi kszym stopniu ni dotychczasowe oczekiwania. Wskazuje na to wykluczajàcy powtórzenia zakres merytoryczny poszczególnych przedmiotów oraz ustalone warunki i kryteria ich zaliczania. Od wyk adowców z kolei wzmo onego wysi ku skierowanego na wprowadzanie metod aktywizujàcych i innych rozwiàzaƒ majàcych na celu osiàganie wyraênie wyspecyfikowanych w programie efektów kszta cenia: ogólnych (odr bnie dla studiów licencjackich i dla studiów magisterskich) i kierunkowych (odr bnie dla wszystkich kierunków na studiach licencjackich i dla wszystkich kierunków na studiach magisterskich). Efekty te wyra one poprzez okreêlenie wiedzy, umiej tnoêci i innych kompetencji, które powinien posiadaç student po zrealizowaniu programu kierunku na danym stopniu studiów (tj. na studiach licencjackich lub na studiach magisterskich) okreêlajà sylwetk absolwenta. Nasz program pozwala wyposa yç studenta w najbardziej aktualnà wiedz zwiàzanà ze studiowanym kierunkiem, intensywnie wspomaga rozwijanie umiej tnoêci niezb dnych do wykonywania pracy zawodowej, ale tak e do podejmowania studiów wy szego stopnia, poprzez kszta towanie innych kompetencji oddzia uje na wa ne nie tylko w Êwiecie biznesu postawy spo eczne i etyczne. Osiàganie efektów kszta cenia jest pierwszoplanowym celem Uczelni. Z tego w aênie powodu coraz szerzej monitorowane sà ró ne aspekty procesu dydaktycznego w kontekêcie jakoêci ich realizacji oraz podejmowane sà dzia ania majàce na celu zapewnienie tej jakoêci. S u y temu wewn trzny system zarzàdzania jakoêcià kszta cenia (w tym jej monitorowania), który opracowany zosta z uwzgl dnieniem obowiàzujàcych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego Êwiatowych standardów w tym zakresie. Proces monitorowania jakoêci kszta cenia ma charakter dzia aƒ nie tylko jednorazowych, ale równie permanentnych. Dlatego te wymaga ciàg ego zaanga owania si i Êrodków oraz stosowania rozwiàzaƒ adekwatnych do charakteru obszaru realizacji programu b dàcego przedmiotem monitorowania jakoêci. Przyk adem dzia aƒ jednorazowych w obszarze monitorowania jakoêci realizacji programu nauczania (w aspekcie ochrony praw w asnoêci intelektualnej) jest opracowanie procedury weryfikowania samodzielnoêci pracy dyplomowej. (Na potrzeby naszej Uczelni, zosta a wypracowana specjalna, unikatowa w skali kraju, procedura, która stosowana jest z powodzeniem, przy powszechnej akceptacji Êrodowiska akademickiego, od 1 kwietnia 2010 r.). Praca dyplomowa, którà piszà nasi studenci jest dokumentem ich postawy naukowej, wiedzy oraz umiej tnoêci badawczo-analitycznych. Podsumowujàc ca y tok studiów dowodzi nie tylko samodzielnoêci w zakresie poszukiwaƒ naukowych. Jest tak e wyrazem odpowiedzialnoêci i etyki badawczej. Wspomniana procedura pe ni w naszej Uczelni funkcj prewencyjnà i jej zadaniem jest zapobieganie sytuacjom, które rzuca yby podejrzenia na to, e prace dyplomowe naszych studentów mogà mieç charakter niesamodzielny. Jej stosowanie jest wyrazem troski o dobre imi zarówno naszych studentów, jak i ca ej Uczelni. Dowodem uznania naszego wk adu w rozwijanie etycznych postaw w tym obszarze jest wyró nienie SGH tytu em Uczelni walczàcej z plagiatami. Dzia aniem w obszarze zapewniania jakoêci w merytorycznym aspekcie realizacji programu studiów jest stworzenie i rozwijanie w asnego Banku Analiz Przypadków (tzw. case studies), majàcego za zadanie wyposa anie kadry wyk adowej w narz dzia aktywizujàce studentów w procesie dydaktycznym. Opisy przypadków w rzeczywistoêci wyst pujàcych lub t rzeczywistoêç w przekonywujàcy sposób symulujàcych s u yç b dà studentom do poznawania praktyki ró nych aspektów ycia gospodarczego, a podejmowane na ich podstawie analizy i dyskusje do kszta towania umiej tnoêci adekwatnych do rozwiàzywania problemów przedstawionych wtych opisach. Tak e w obszarze monitorowania jakoêci procesu dydaktycznego, dzia aniem cyklicznym prowadzonym ju od wielu lat, jest tworzenie listy najlepszych wyk adowców, tzw. TOP 10. O miejscu na tej liêcie decydujà oceniajàc zaj cia studenci. Wyniki oceny sà przekazywane wyk adowcy w celu analizy i doskonalenia warsztatu i jego zwierzchnikom oraz upubliczniane (lista TOP 10). Dzia ania te b dà kontynuowane. Niezwykle istotnym elementem oceny jakoêci programu jest opinia o nim (tak e o jego u ytecznoêci, dostosowaniu do potrzeb rynku pracy) formu owana przez absolwentów i pracodawców. Stàd te nieregularne do tej pory badania ich losów b dà monitorowane w sposób ciàg y prowadzone jest ju badanie tegorocznych absolwentów. Kolejnym obszarem monitorowania jakoêci realizacji procesu dydaktycznego jest obs uga administracyjna. W tym obszarze podejmowane sà tak e stosowne dalsze rozwiàzania. Niektóre z nich, jak na przyk ad opracowanie nowego systemu informatycznego obs ugujàcego Wirtualny Dziekanat, polepszenie warunków lokalowych w punktach obs ugujàcych studentów, wymagajà jednak czasu i znaczàcych nak adów, z tego powodu ich wprowadzenie musi byç niestety roz o one w czasie. Niemniej jednak ju odczuwamy pozytywne skutki wrzesieƒ

20 OFERTA EDUKACYJNA pierwszych kroków wykonanych na przyk ad w zakresie funkcjonowania Wirtualnego Dziekanatu. Nowà jego postaç mamy nadziej wdro yç kompletnie ju nied ugo. Wa na dla w adz Uczelni, dla wszystkich, którzy majà wp yw na kszta t programu nauczania i planu studiów jest jego ocena wystawiana tak e przez otoczenie uczelni (np. rankingi prasowe), ale równie przez instytucje zajmujàce si tym profesjonalnie. Dzi ki wysokim ocenom utrzymujemy pozycj lidera w rankingach krajowych i coraz wy sze pozycje w rankingach zagranicznych, uczestniczymy coraz szerzej w ró nych mi dzynarodowych konsorcjach, które skupiajà instytucje edukacyjne kszta càce tylko na najwy szym poziomie. Majàc to na uwadze, niezale nie od prowadzonej przez Paƒstwowà Komisj Akredytacyjnà kontroli obligatoryjnej jakoêci, której poddawane sà wszystkie uczelnie, z w asnej inicjatywy poddajemy si innym (fakultatywnym) ocenom, wyst pujemy o akredytacje do krajowej Fundacji Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i do instytucji zagranicznych. W maju 2011 roku SGH uzyska a mi dzynarodowà akredytacj CEEMAN. W zakresie programowym, czynnikiem niewàtpliwie wyró niajàcym SGH spoêród innych uczelni jest fakt, e na studiach licencjackich wyboru kierunku student dokonuje dopiero po pierwszym roku nauki. Oznacza to, e ma on mo liwoêç g bszego poznania programu, wykrystalizowania kierunkowych zainteresowaƒ i zdecydowania o swoim profilu studiów w sposób bardziej Êwiadomy. Innà, nie mniej wa nà cechà naszego programu studiów jest jego elastycznoêç i swoboda wyboru. Ta pierwsza oznacza dla studenta mo liwoêç kszta towania swojego indywidualnego toku studiów w sensie merytorycznym. Student bowiem z szerokiego wachlarza przedmiotów oferowanych w Uczelni nie tylko dla danego kierunku wybiera taki ich zestaw, który tworzy interesujàcà go specjalnoêç kierunkowà lub specjalnoêç mi dzykierunkowà (zakoƒczonà specjalnym certyfikatem) lub wiàzk przedmiotów preferowanych z innych wzgl dów. Swoboda wyboru z kolei odnosi si z jednej strony do kadry wyk adowej i przejawia si w mo liwoêci wyboru spoêród kilku wyk adowców danego przedmiotu, z drugiej do alokacji wyborów przedmiotów (innych ni tak zwane podstawowe) na preferowane semestry. Studenci cenià sobie takie mo liwoêci ze wzgl du na to, e dzi ki temu mogà planowaç tok swoich studiów z uwzgl dnieniem czasu wymiany mi dzynarodowej i podejmowanych praktyk albo te realizowania presti owego programu CEMS lub akredytowanego przez ACCA specjalnego programu z zakresu finansów i zarzàdzania. System wyborów prowadzony jest w sposób komputerowy i wymaga koordynacji wielu modu ów organizacyjnych, dzi ki którym mo liwa b dzie realizacja programu w postaci uwzgl dniajàcej szereg kryteriów. Zdarzajàce si kolizje terminów zaj ç ustalanych dla poszczególnych osób a wynikajàce z indywidualnych preferencji wielu tysi cy osób (studentów) majà coraz cz Êciej sporadyczny charakter i takie przypadki sà coraz skuteczniej eliminowane. W SGH rzecz ma si podobnie z ka dym obszarem funkcjonowania Uczelni zwiàzanym z dydaktykà, który wymaga permanentnego czuwania nad jego jakoêcià i podejmowania dzia- aƒ t jakoêç zapewniajàcych lub/i doskonalàcych. Na koniec, warto wspomnieç, e kszta cenie naszych studentów nast puje nie tylko w salach wyk adowych i czytelniach. Poniewa zale y nam na wiàzaniu nauki z praktykà, wspieramy projekty podejmowane przez niezwykle rozwini te w naszej Uczelni uczelniane organizacje studenckie. OkreÊlone w Uczelni ramy funkcjonowania tych organizacji respektujà prawo i etyk obowiàzujàce w rzeczywistym Êwiecie nauki i biznesu oraz promujà innowacyjnoêci podejmowanych dzia aƒ. Ponadto, rozwijamy projekt Studiuj praktycznie, w który anga ujemy znakomite firmy, cz onków naszego Klubu Partnerów. Dodatkowo pracujemy nad wprowadzeniem w ycie projektu Biznes w dydaktyce, który mamy nadziej zrealizowaç wspólnie z naszymi doktorantami. Namacalnymi dowodami skutecznoêci wszystkich dzia aƒ podejmowanych w Uczelni w kierunku stwarzania naszym studentom warunków wszechstronnego indywidualnego rozwoju, na wysokim jakoêciowym poziomie, jest fakt, e nasi studenci odnoszà szereg spektakularnych sukcesów w ró nych konkursach krajowych i zagranicznych. (Opis wyró nieƒ i nagród na str. 9 14). Prof. dr hab. Anna Karmaƒska, prorektor ds. dydaktyki i studentów Graduacja 2010 Studia Magisterskie 20 GAZETA SGH 7/11 (273)

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu.

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu. Załącznik do zarządzenia Rektora nr 2/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2012 z 17 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2012 z 17 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2012 z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Rektora PG nr 18/2007 z 11 kwietnia 2007 r. w prawie kryteriów oceny wniosków

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia.

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia. Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisja Programowa, poprzez realizację swoich działań, przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania WSZJK. Do zadań Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Na

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: ENERGETYKA Strona 1 z 5 ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK 1. Stosownie do postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie WyŜszym (Dz.U. z 2005 roku,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO 1. Dokumenty a. Dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Ocenie podlegają dokonania pracownika afiliowane w Akademii im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku!

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku! Serdecznie witamy w naszych stuletnich murach! Życie ludzkie jest jak tkanie pajęczyny przedszkole gimnazjum dalsza edukacja narodziny szkoła podstawowa szkoła średnia zawód, praca i szczęśliwe życie Tworzymy

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie kwietniowej działalności Ośrodka: Happeningi profrekwencyjne Euro-wybory

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie kwietniowej działalności Ośrodka: Happeningi profrekwencyjne Euro-wybory Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie kwietniowej działalności Ośrodka: Happeningi profrekwencyjne Euro-wybory Posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo