PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE"

Transkrypt

1 Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà polskie przedsi biorstwa produkcyjne oraz centra naukowe i badawcze, która ma spore szanse Rys. 1. G ówne wyzwania dla B&R na w àczenie w dzia alnoêç Europejskiej Platformy Technologicznej MANUFUTURE. Powstawanie i dzia alnoêç platform technologicznych sà zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej w 7. Programie Ramowym. Za o enia, cele i obszary Europejskiej Platformy Technologicznej MANUFUTURE SpoÊród powo anych do dzisiaj europejskich platform technologicznych wi kszoêç ma charakter sektorowy, a nawet produktowy (lotnicza, ogniw paliwowych, transportowe i in.). To jednak obszary B&R, które sà ju konkurencyjne na rynkach globalnych. Nale y zatem budowaç nowe strategie rozwojowe, umo liwiajàce tak daleki rozwój, aby kreowane w nich produkty i procesy osiàgn y przewag konkurencyjnà nad USA i Japonià. W grudniu 2004 roku powo ana zosta a równie Europejska Platforma Technologiczna MA- NUFUTURE Wytwarzania, gdzie okreêlono rozwojowe wizje technologii, technik, maszyn, urzàdzeƒ, procesów i systemów wytwórczych (Raport koƒcowy Manufuture a vision for europa.eu.int/comm/research/ industrial_technologies/manufuture/ home_en.html Innowacyjne technologie i czynniki kluczowe Europejska grupa ekspertów, pracujàca nad za o eniami, strukturà i celami Platformy MANUFUTURE, bioràc po uwag uwarunkowania makrogospodarcze, technologiczne i prognozy, nakreêli a kierunki rozwoju metod, technologii i narz dzi dla zapewnienia konkurencyjnoêci europejskich wyrobów i us ug. Za strategiczny cel w rozwoju technologii uznano dwa kluczowe czynniki: zarzàdzanie cyklem ycia wyrobu, produkty wyposa one w inteligentne zespo y i procedury funkcjonalne (rys. 1). Wynika to przede wszystkim z wymagaƒ stawianych przez gospodark globalnà, preferujàcà wytwarzanie w rozproszonych geograficznie i technologicznie systemach wytwórczych. Jest to wymóg oczywisty, gdy ka de z przedsi biorstw globalnych, chcàc uniknàç ryzyka biznesowego, dystrybuuje produkcj zespo ów i komponentów wyrobów finalnych do sieci poddostawców. Takie podejêcie wymaga jednak zapewnienia niezawodnych metod i technologii komunikacji, Rys. 2. Wizja EPT MANUFUTURE projektowania, zarzàdzania projektami i procesami oraz pe nej integracji i synchronizacji zadaƒ w przetwarzaniu informacji, materia ów i obs udze klientów. Producent wyrobu finalnego odpowiada za niezawodnoêç, eksploatacj i serwis, co w rozproszonym wytwarzaniu wymaga pe nej identyfikacji producentów zespo ów i komponentów, gdy poêrednio oni ponoszà odpowiedzialnoêç. Nie mniej wa ny jest aspekt wprowadzania zmian w produkcie, wytwarzania cz Êci zamiennych i przechowywania danych archiwalnych o danym asortymencie wyrobów i ich rozwoju. Innym wa nym argumentem w zarzàdzaniu sieciowymi systemami wytwarzania jest wi ksza elastycznoêç takich organizacji gospodarczych i mo liwoêç przekwalifikowania si na nowy produkt czy te zleceniodawc. Recesja danej usieciowanej korporacji gospodarczej nie przynosi te tak bardzo przykrych skutków spo ecznych, jak upadek koncernu. Tak sformu owane g ówne cele platformy MANUFUTURE mo na przedstawiç w formie szeêciu kluczowych czynników (rys. 1): adaptacyjnoêç procesów, systemów i struktur, opracowanie technik i narz dzi in ynierskich opartych na modelach numerycznych i wirtualnych, integracja, synchronizacja i zarzàdzanie aƒcuchami kompetencji, poddostawców przez wdra anie technik e-biznesu, aplikacja inteligentnych procedur w nowych produktach, procesach oraz in ynierii produkcji, wytwarzanie produktów, us ug i procesów o wysokich wymaganiach jakoêciowych oraz niskich kosztach i krótkich cyklach realizacyjnych, naukowe zarzàdzanie pracà, procesami i infrastrukturà. PodejÊcie to mo na nazwaç kompleksowym, procesowo-elastycznym, naukowo wspomaganym i optymalnym (ekonomicznie, funkcjonalnie). Wymienione czynniki sà przyporzàdkowane okreêlonym grupom dzia aƒ podanym na rys. 1. ROK WYD. LXV ZESZYT 3/2006 3

2 PROMOCJA Recepta na sukces w przetwórstwie tworzyw sztucznych: SY.DFE firmy Bosch Rexroth zainstalowanych systemów na Êwiecie Podstawowymi wymaganiami stawianymi producentom maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych sà: krótki czas cyklu, niezawodnoêç i wysoka powtarzalnoêç. Bosch Rexroth pomaga spe niç te wymagania dzi ki systemowi SY.DFE, który w tym roku Êwi tuje zainstalowanie w urzàdzeƒ na Êwiecie, w tym w wi kszoêci wtryskarek produkowanych w Polsce. Pod nazwà SY.DFE kryje si pompa osiowa t oczkowa z elektrohydraulicznym systemem regulacji ciênienia, nat enia przep ywu oraz mocy, bez strat d awieniowych. Jest to kolejny przyk ad kombinacji najlepszych w swojej klasie podzespo ów oraz kilkudziesi cioletniego doêwiadczenia firmy Bosch Rexroth. Po raz pierwszy zestawienie pompy osiowej t oczkowej z wychylnà tarczà i innowacyjnej elektroniki przedstawiono na targach tworzyw sztucznych w Düsseldorfie w 1989 roku. Od tego momentu system kontynuuje swój triumfalny pochód na rynku tworzyw sztucznych. nienie mo e byç uzyskane dok adnie i szybko. Równie cykl pracy wtryskarki mo e byç precyzyjnie kontrolowany. Regulacja nat enia przep ywu nie powoduje spadku ciênienia w linii zasilania, co wyraênie zwi ksza sprawnoêç hydraulicznà wtryskarek. Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: ul. Staszica 1, Pruszków tel.: (22) , fax: (22) Biura regionalne: Gdaƒsk: ul. Galaktyczna 32, Gdaƒsk tel.: (58) , fax: (58) Katowice: ul. Wiejska 46, Czeladê tel.: (32) , fax: (32) Poznaƒ: ul. Krucza 6, Tarnowo Podgórne tel.: (61) , fax: (61) Pruszków: ul. Staszica 1, Pruszków tel.: (22) , fax: (22) Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów tel.: (17) , fax: (17) Szczecin: ul. Cukrowa 12, Szczecin tel.: (91) , fax: (91) Wroc aw: ul. J. Wymys owskiego 3, Nowa WieÊ Wroc awska tel.: (71) , fax: (71) wroc Pomys firmy Bosch Rexroth na skutecznie nap dzane wtryskarki produkowane przez firm PONAR w ywcu G ównymi cechami tego systemu opracowanego specjalnie dla wtryskarek sà jego wydajnoêç i niezawodnoêç. System bazuje na pompach Rexroth A10VSO lub A4VSO. Dzi ki proporcjonalnemu regulatorowi mo liwa jest bezstopniowa zmiana wydatku i ciênienia. Pozwala to na ustawienie optymalnych warunków pracy pompy. Wymagane dla danego trybu pracy nat enie przep ywu i ciê- W bie àcym roku Grupa Bosch przej a pakiet wi kszoêciowy udzia ów Grupy Oil Control i tym samym firma ta sta a si cz Êcià koncernu Bosch Rexroth AG. Grupa Oil Control jest jednym z wiodàcych na Êwiecie producentów zaworów nabojowych. W 2004 roku, zatrudniajàc ponad 1020 pracowników, osiàgn a obrót ponad 130 mln euro. W sk ad Grupy wchodzi wiele zak adów Bosch Rexroth oferuje system w trzech wersjach: SY.DFE1 z zewn trznà elektronicznà kartà sterujàcà, SY.DFEE ze zintegrowanà elektronikà oraz SY.DFEC ze zintegrowanà cyfrowà elektronikà i mo liwoêcià sterowania poprzez magistral CAN. Producent i u ytkownik wtryskarek otrzymuje wypróbowany, gotowy do pod àczenia system. mgr in. Tomasz Domaszczyƒski Bosch Rexroth rozszerza swojà ofert zlokalizowanych w rejonie miast Modena i Reggio Emilia (W ochy). Najwi ksze z nich to: Oil Control produkujàcy g ównie systemy i rozdzielacze hydrauliczne oparte na wyrobach poszczególnych grup produktowych, podstawowe zawory nabojowe w obudowach (zawory hamujàce, przelewowe), Oleodinamica LC rozdzielacze i zawory prze àczajàce ste- ROK WYD. LXV ZESZYT 3/2006 9

3 Bosch Rexroth Sp. z o.o. nale y do koncernu Bosch Rexroth AG, Êwiatowego lidera w zakresie nap dów i sterowaƒ. Na rynku polskim Rexroth obecny jest od lat szeêçdziesiàtych. Program produkcyjny Bosch Rexroth obejmuje wszystkie bran e oferujàc klientowi kompleksowe rozwiàzania w zakresie: hydrauliki przemys owej, nap dów i sterowaƒ, techniki przemieszczeƒ liniowych i monta u, pneumatyki, serwisu i hydrauliki mobilnej. rowane elektrycznie on/off i proporcjonalnie, TARP zawory nabojowe, EDI System zawory nabojowe sterowane elektrycznie, Oil Sistem agregaty DC/AC (zasilane pràdem sta ym i zmiennym), wszystkie wykonywane w konfiguracji: silnik elektryczny, pompa, zbiornik, p yta z mo liwoêcià zabudowy zaworów sterujàcych. Produkty Grupy Oil Control znaczàco uzupe niajà naszà ofert, szczególnie w zakresie zastosowaƒ w obszarze techniki mobilnej. Oferowane w szerokiej gamie typów i modu ów rozdzielacze, zawory i agregaty znakomicie sprawdzajà si w uk adach sterujàcych i uk adach zasilania: pojazdów komunalnych i u ytkowych, koparek i koparko adowarek, podnoêników koszowych, osprz tów maszyn i ciàgników rolniczych, podnoêników teleskopowych, wózków wid owych, urzàdzeniach transportu pionowego oraz w wielu innych aplikacjach. mgr in. Krzysztof Michalak Molekularny samochód najmniejszy pojazd na Êwiecie Naukowcy z Rice University (USA) skonstruowali najmniejszy pojazd na Êwiecie jednoczàsteczkowy nanosamochód, zbudowany z podwozia, osi oraz czterech kó w postaci sferycznych fullerenów, tzw. buckyball (rys. 1). Podwozie i osie tego unikatowego pojazdu sà zbudowane z atomów w gla z podpartym obrotowo zawieszeniem i obracajàcymi si osiami. Ko a zbudowano ze sferycznych fullerenów zawierajàcych 60 atomów w gla. Wymiary samochodu wynoszà 3 x 4 nanometry, jest on nieco szerszy od aƒcucha DNA. Dla porównania gruboêç ludzkiego w osa wynosi nm. Skonstruowany przez naukowców molekularny nanosamochód jest pierwszà tego typu konstrukcjà, w której ko a nie Êlizgajà si po powierzchni, a poruszajà si ruchem obrotowym w kierunku prostopad ym do osi pojazdu podobnie jak w normalnym samochodzie. Obserwacje ruchu pojazdu odbywa y si przy u yciu skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) (rys. 2). Pomiarów dokonano Dokoƒczenie na 14 str. Rys. 1. fot.: Y. Shirai/Rice University Rys. 2. fot.: T. Sasaki/Rice University 10 ROK WYD. LXV ZESZYT 3/2006

4 PROMOCJA ZT450 seria oscyloskopów cyfrowych z pami cià na magistrale PCI, PXI / CompactPCI i VXI Amerykaƒska firma ZTEC Instruments wprowadzi a do swojej oferty nowà seri kart oscyloskopów cyfrowych z pami cià (DSO). Karty dost pne sà w wykonaniach na magistrale PCI, PXI/CompactPCI oraz VXI. Wszystkie majà rozdzielczoêç 8-bitowà. Zale nie od modelu próbkowanie odbywa si z szybkoêcià do 2,5 GS/s, przy paêmie wejêciowym analogowym do 1 GHz. Pami ç próbek na kartach to maksymalnie 32 MS dla wersji PCI i PXI oraz 64 MS dla wersji VXI. Próbkowanie odbywa si na 2 (PCI, PXI) lub 4 (VXI) wejêciach równoczeênie, ewentualnie z dwukrotnie wi kszà szybkoêcià maksymalnà z przeplotem, odpowiednio na 1 lub 2 wejêciach. Mo liwa jest te praca w trybie próbkowania ekwiwalentnego z du o wi kszymi cz stotliwoêciami, si gajàcymi a 250 GS/s. Ka da karta ma mo liwoêci typowego oscyloskopu cyfrowego (DSO) elastyczne kondycjonowanie sygna ów, zaawansowane metody wyzwalania, wiele trybów akwizycji, przetwarzanie sygna ów i wiele wi cej. Mo na korzystaç z ró nych êróde wyzwalania, jak oprogramowanie, zbocze, wzorzec, szerokoêç impulsu, sygna wideo, na wejêciu A i B. Oprócz normalnego trybu akwizycji (digitizer), karty serii ZT450 mogà próbkowaç w trybie uêredniania, obwiedni oraz próbkowania ekwiwalentnego. Mogà te próbkowaç z zegarem zewn trznym. Liczne pomiary w dziedzinie czasu i cz stotliwoêci, jak np. pomiary Vmin, Vmax, Vrms, okresu, czasów ujemnej i dodatniej cz Êci okresu, mogà byç wykonywane wprost na kartach. W przypadku pomiarów w dziedzinie cz stotliwoêci, pomiary mogà bazowaç na ca ym próbkowanym przebiegu lub tylko na wybranym okresie. Poza tym dost pne sà takie typowe funkcje, jak sumowanie, odejmowanie, mno enie, ca kowanie i pochodna przebiegów. Standardem sà te wbudowane bardziej zaawansowane funkcje, jak FFT i cyfrowa filtracja sygna ów. Wszystko to dzi ki zastosowaniu na kartach procesorów DSP Texas Instruments TMS320VC5409. Z innych atutów serii ZT450 warto wymieniç autokonfiguracj, mo liwoêç zapami tywania i wczytywania stanu urzàdzenia, nieulotnà pami ç dla przebiegów referencyjnych, zabezpieczenie wejêç przed przekroczeniem dopuszczalnych napi ç, wbudowane procedury kalibracji offsetu. Z kartami dostarczany jest program ZScope, dajàcy pe nà interaktywnà kontrol nad sprz tem. ZScope sam wykrywa zainstalowanà kart. Do kart do àczane sà sterowniki systemowe plug-andplay, które pozwalajà na dalsze wykorzystanie kart w typowych Êrodowiskach programowych, jak LabVIEW, LabWindows/CVI, Visual Basic i C/C++. Do àczane sà równie przyk adowe biblioteki pokazujàce u ycie sterowników pod LabVIEW i C. èród a sterowników oraz intuicyjny interfejs na poziomie komend mogà byç z kolei wykorzystane przez tych, którzy chcà programowaç w niestandardowych Êrodowiskach lub z bezpoêrednim dost pem do rejestrów. µdaq-lite nowy tani modu pomiarowy na USB µdaq-lite (rys. 1, 2) to jeden z najnowszych produktów firmy Eagle Technology (reprezentowanej w Polsce przez Egmont Instruments) w serii urzàdzeƒ pomiarowych pod àczanych do komputera przez port USB. Tym razem firma Eagle Technology po o y a nacisk przede wszystkim na prostot urzàdzenia i jego niskà cen. µdaq-lite ma 8 wejêç analogowych niesymetrycznych lub 4 ró nicowe, ROK WYD. LXV ZESZYT 3/

5 Rys. 1 Rys. 2 o rozdzielczoêci 12-bitowej i impedancji wejêciowej 2 MΩ. Zakresy napi ç wejêciowych mieszczà si od ±1 V do ±20 V. Odczyt wed ug listy wybranych kana ów odbywa si z szybkoêcià do 49 khz. Modu ma dodatkowo dwa 12-bitowe wyjêcia analogowe, 8 wejêç cyfrowych, 8 wyjêç cyfrowych i 1 kana licznika/timera z zewn trznym zegarem i bramkà to dodatkowe zalety tego modu u. µdaq-lite ma te sygna y master i slave pozwalajàce na synchronicznà prac po àczonych ze sobà kilku modu ów. µdaq-lite wykonany jest dla standardu USB 1.1, ale mo e te pracowaç na porcie USB 2.0. Zasilany jest bezpoêrednio z portu USB. Jako z àcza dla wszystkich sygna ów ma od razu wbudowane zaciski Êrubowe, znakomicie u atwiajàce prac i pod àczanie przewodów. W ramach oprogramowania u ytkownik otrzymuje sterowniki pod Windows i Linuxa oraz EDR Enhanced Software Development Kit z przyk adami dla popularnych Êrodowisk programistycznych: C++, Borland C++ builder, Borland Delphi, Visual Studio.NET, Testpoint, LabView, Agilent VEE. Standardowo µdaq-lite pracuje z bezp atnym programem pomiarowym WaveView for Windows firmy Eagle Technology. Cena modu u wynosi 210$ netto. Wi cej informacji: Egmont Instruments tel. (0-22) , fax (0-22) System SCALA dla producentów maszyn i urzàdzeƒ Rozwiàzanie iscala Industrial Machinery firmy Epicor jest w pe ni zintegrowanym pakietem, w którym ka dy proces jest p ynnie po àczony z pozosta ymi. Proces zarzàdzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management CRM) stanowi integralnà cz Êç pozosta ych procesów ekonomicznych w sektorze produkcji maszyn przemys owych (rys.). W sektorze produkcji maszyn przemys owych cz sto zdarza si, zw aszcza w wypadku du ych urzàdzeƒ, e klient otrzymuje rozwiàzanie zaprojektowane indywidualnie. Zintegrowane rozwiàzanie iscala Project Management optymalizuje zarzàdzanie ka dym projektem od momentu przyj cia zamówienia sprzeda y przez proces produkcji po instalacj maszyn w siedzibie klienta i przeszkolenie pracowników w zakresie ich obs ugi oraz Êwiadczenie us ug serwisowych. Najwa niejsze funkcje Integracja i informacja rowanie kluczowych wskaêników U ytkownicy systemu iscala Industrial Machinery mogà korzystaç i kontrolowanie kosztów. wydajnoêci w czasie rzeczywistym z zestawu narz dzi iscala Business Zarzàdzanie relacjami z klientem and Developer Toolbox do projektowania, integrowania i realizowania procesów ekonomicznych nolicony obraz informacji o klien- System iscala CRM oferuje ujed- obejmujàcych wiele aplikacji. Narz dzia z zestawu iscala Business relacji z klientami w ca ym przedtach i zapewnia spójnà strategi Intelligence umo liwiajà monito- si biorstwie. Zarzàdzanie umowami W przedsi biorstwach produkcyjnych zarzàdzanie najwa niejszymi relacjami z klientami i dostawcami jest oparte na umowach. iscala obs uguje wiele typów umów o ró nym stopniu z o onoêci, np. umowy ramowe zakupu (z rabatami iloêciowymi) i umowy ogólne sprzeda y. Zarzàdzanie zamówieniami sprzeda y W systemie iscala dost pna jest funkcja konfigurowania specyfikacji materia owej podczas wprowadzania zamówieƒ. Umo liwia 12 ROK WYD. LXV ZESZYT 3/2006

6 Rys. 3. Kierunki innowacji w wytwarzaniu Podstawowe obszary technologiczne oraz konieczne metody, narz dzia i zasoby in ynierskie umo liwiajàce osiàgni cie postawionych celów przedstawiono na rys. 2, zaê kierunki innowacji w wytwarzaniu ilustruje rys. 3. G ówny nacisk po o ono na: technologie i systemy informatyczne stosowane w rozwoju nowych wyrobów, planowaniu, zarzàdzaniu oraz w aplikacjach KM (Knowledge Management) w wytwarzaniu, systemy majàce szczególne znaczenie w automatyzacji (w tym mechatroniczne) wyrobów i procesów, mikrotechnologie, znajdujàce szczególne zastosowanie w aplikacji inteligentnych procedur w produktach rynkowych, sieciowe systemy w cyklu ycia wyrobu (projektowania, planowania, logistyki, wytwarzania, serwisu), sieci i platformy wiedzy zorientowanej na wytwarzanie. Wybrane instrumenty rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania Aby zrealizowaç postawione cele w Platformie MANUFUTURE, przewidziano kilka instrumentów operacyjnych. Do najwa niejszych z nich nale y zaliczyç zbudowanie sieci kooperacyjnych (przedsi biorstw du ych i ma- ych, jednostek B&R, innowacyjnych Centrów Technologicznych) na ró nych poziomach ich wzajemnych relacji rys. 4. Na ka dym poziomie kooperacji potrzebne sà innego rodzaju techniki i standardy komunikacji i wymiany danych. W sieciach globalnych potrzebne sà techniki oparte na strukturalnych, wielofunkcjonalnych i relacyjnych bazach danych i bazach wiedzy. Na najni szych poziomach istotnà rol b dà spe niaç techniki oparte na standardach operacyjnych wymiany danych i przetwarzania sygna ów w trybie on-line. Wraz ze zmianà podejêcia do realizacyjnych instrumentów strategii rozwoju B&R w Europie planowane sà równie zmiany w kszta towaniu instrumentów finansowania tego sektora. Celem ostatecznym jest zrównowa- enie udzia u finansowego wszystkich udzia owców tego procesu (rys. 4): przedsi biorstw przemys owych, które b dà pierwszym i bezpoêrednim beneficjentem wdra ania innowacyjnych technologii i metod wytwarzania, europejskich programów badawczych, przyczyniajàcych si do wyrównywania poziomu technologicznego w ró nych krajach i regionach EU jest to cel realizowany w d u szym horyzoncie czasowym i spo- ecznym, regionalnych i krajowych funduszy przeznaczanych przede wszystkim na badania podstawowe oraz Rys. 4. Finansowanie Centrów Doskona oêci Wytwarzania specyficzne obszary badawcze istotne dla kraju lub regionu. Platforma MANUFUTURE ma charakter mi dzysektorowy i mi dzybran owy, gdy podj ta problematyka ma wymiar ogólny, tzn. wa ny równie w innych europejskich i krajowych platformach technologicznych. Wynika to z tego, e ma ona tworzyç zr by nowoczesnych systemów i organizacji wytwórczych opierajàc si na najnowszych osiàgni ciach nauki, badaƒ i sprawdzonych wdro eƒ przemys owych. Odnosi si to w szczególnoêci do: nowych metod planowania i wytwarzania w zró nicowanych strukturalnie i organizacyjnie przedsi biorstwach oraz sieciach przedsi biorstw du ych i MSP, pe nego opisu produktu i procesów wytwórczych we wszystkich fazach powstawania i eksploatacji produktu (cyklu ycia produktu), wdra ania wielofunkcyjnych narz dzi IT we wszystkich obszarach wytwarzania, ze szczególnym uwzgl dnieniem rozproszonego wytwarzania w sieciowych organizacjach gospodarczych, tworzenia standardów wymiany danych, technik akwizycji i przetwarzania wiedzy oraz ich aplikacji w systemach in ynierskich i nowych wyrobach, wytwarzania nowych technologicznie i kompleksowych funkcjonalnie systemów wytwórczych, maszyn i urzàdzeƒ umo liwiajàcych mi kkà automatyzacj, tworzenia jakoêciowo nowych jednostek prowadzenia badaƒ i wdro- eƒ oraz ich lokowania na ró nych poziomach B&R o ró nym zasi gu terytorialnym. Nale y zatem dà yç do tego, by przedstawione za o enia, cele, instrumenty oraz metody i technologie znalaz y odzwierciedlenie w platformach krajowych. 4 ROK WYD. LXV ZESZYT 3/2006

7 Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych Platform Procesów Produkcyjnych nale y widzieç jako platform procesowà, a nie produktowà. Wprawdzie maszyny, urzàdzenia i okreêlone procesy technologiczne sà charakterystyczne dla ka dej z platform technologicznych, ale metody i narz dzia in ynierskie sà wspólne dla wielu sektorów gospodarki. Platforma Procesów Produkcyjnych jest procesowo zorientowana na wypracowany w Europejskiej Platformie MANU- FUTURE Wizja do 2020 roku paradygmat Product Lifecycle Management zarzàdzanie cyklem ycia produktu, w sk ad którego wchodzà: koncepcja nowego produktu i jego projektu technicznego, planowanie, symulacja i wizualizacja zoptymalizowanych procesów produkcyjnych (w tym logistycznych, wa nych w rozproszonym wytwarzaniu), wytwarzanie funkcjonalnych produktów rynkowych oraz energooszcz dnych maszyn i urzàdzeƒ, wyposa onych w inteligentne systemy obs ugi wyrobów rynkowych i inwestycyjnych, przyjazna Êrodowisku eksploatacja produktów i ich serwis, lokalny i zdalny, oraz wielostopniowy recykling zu ytego technicznie produktu. Wymienione fazy z cyklu ycia produktu sà wa ne dla wszystkich sektorów przemys u, stàd te opracowywane w Platformie Procesów Produkcyjnych metody, narz dzia i systemy b dà mog y byç implementowane w innych bran ach. Innym wa nym rezultatem gospodarczym platformy b dzie opracowanie narz dzi i systemów IT do integracji i synchronizacji procesów biznesowych i produkcyjnych w bran owych sieciach produkcyjno-logistycznych. Specyfika polskiego przemys u i miejsce Platformy Procesów Produkcyjnych Proponowany sektor badawczo- -rozwojowy jest szczególnie wa ny w realiach polskiej gospodarki, której aktualne produkty finalne nie znajdujà miejsca na rynku globalnym. Zatem najwa niejszym celem polskiego przemys u maszyn i urzàdzeƒ jest rozwój tego sektora w kierunku stosowania najnowszych technologii, aby przedsi biorstwa w pierwszym okresie znalaz y si w globalnej sieci poddostawców wysoko specjalizowanych komponentów do wyrobów finalnych producentów globalnych. Cechy i uwarunkowania polskiego przemys u maszyn i urzàdzeƒ: Przemys poddostawców. Transfer technologii i organizacji do MSP (ma e i Êrednie przedsi biorstwa) oraz synchronizacja dzia aƒ pomi dzy OEM (Original Equipment Manufacturer) i MSP. Wyrównanie technicznych i innowacyjnych poziomów wêród sieci bran owych MSP. Powo ywanie konkurencyjnych bran non-profit i Centrów Doskona oêci Wytwarzania. Powo ywanie otwartych gie d certyfikowanych poddostawców. Otwarte Europejskie i Krajowe Instytuty Technologiczne naturalne i konkurencyjne Êrodowisko wspólnych badaƒ w Europie. Wolny dost p naukowców z UE do nowoczesnych warsztatów i laboratoriów. Eliminacja lobbingu polityków. Wyrównywanie poziomu infrastruktury badawczej i kompetencji pomi dzy nowymi i starymi krajami UE. Konkurencyjna kooperacja OEM i MSP przez udzia w certyfikowanych sieciach poddostawców na europejskiej gie dzie. Standaryzacja komponentów, procesów i metod w certyfikowanych sieciach. Konkurencyjna przewaga nowych cz onków UE dà àcych do niskich kosztów produkcji w porównaniu z Chinami i krajami Dalekiego Wschodu (efekt skali). Czynnikiem sprzyjajàcym jest lokalizacja wielu przedsi biorstw globalnych w naszym kraju. Jest to sytuacja bardzo sprzyjajàca, gdy takie przedsi biorstwa dysponujà produktami globalnymi oraz rynkami zbytu, a zatem potrzebujà wysokiej klasy komponentów do wytworzenia wyrobu finalnego. Wysokiej klasy komponenty produkowane w Polsce spowodujà wzrost udzia u polskich przedsi biorstw w wartoêci wyrobu finalnego i przyniosà nowe miejsca pracy, wykorzystujàc efekt ekonomii skali. Wyznacza to zatem podstawowà strategi dla rozwoju MSP, ukierunkowanà na pe nà obs ug globalnych przedsi biorstw w aênie przez regionalne i bran owe sieci MSP oraz wdra anie metod produkcji opartych na wiedzy (Raport EPT MANUFU- TURE). Mo na to osiàgnàç mi dzy innymi przez rozwój procesowej in ynierii produkcji, która ma na celu: Synchronizacj dzia aƒ i wspó pracy pomi dzy przedsi biorstwami globalnymi OEM i MSP. Wyrównanie technicznych i innowacyjnych poziomów wêród sieci bran owych MSP. Powo ywanie bran owych i regionalnych Centrów Technologicznych i Centrów Doskona oêci Wytwarzania. Powo ywanie otwartych gie d certyfikowanych poddostawców bran- owych lub regionalnych. Tworzenie otwartych Europejskich i Krajowych Instytutów Technologicznych, umo liwiajàcych wolny dost p naukowców z UE oraz aktualnych krajów akcesyjnych do nowoczesnych warsztatów i laboratoriów. Tworzenie lobbingu gospodarczego regionalnego i bran owego. Opracowanie wspólnie z przedsi biorstwami globalnymi zasad standaryzacji komponentów, procesów i metod produkcji w certyfikowanych sieciach (Toyota Production System i wzorce japoƒskie sà tu dowodem). Struktura i cele Platformy Procesów Produkcyjnych Platforma b dzie wspomagaç rozwój najnowszych maszyn i urzàdzeƒ w g ównych sektorach gospodarki na bazie wiodàcych istniejàcych polskich przedsi biorstw. Odnosi si to zarówno do sektora motoryzacyjnego oraz sprz tu AGD, jak i do sektora wydobywczego (górnictwo, hutnictwo, energetyka) oraz maszyn i urzàdzeƒ wytwórczych, gdzie podstawowà infrastruktur technologicznà b dà tworzyç maszyny i urzàdzenia polskiej produkcji rys. 5. Podstawowe bran e wytwórcze w Platformie Procesów Produkcyjnych: produkcja zespo ów i elementów dla przemys u motoryzacyjnego, produkcja sprz tu AGD i komponentów wysokospecjalizowanych do monta u tego sprz tu, produkcja obrabiarek (szczególnie ci kich) zespo owych, specjalizowanych i kompleksowych zautomatyzowanych systemów wytwórczych dla przemys u maszynowego i innych bran produkcyjnych, produkcja maszyn i urzàdzeƒ specjalizowanych (górnictwo, hutnictwo, budownictwo, energetyka, silniki okr towe i inne nietypowe maszyny i urzàdzenia) oraz znajdujàcych zastosowanie w obronnoêci i zapewnieniu bezpieczeƒstwa energetycznego, komunikacyjnego i zdrowotnego, wytwarzanie elementów i funkcjonalnych systemów mechatronicz- ROK WYD. LXV ZESZYT 3/2006 5

8 Rys. 5. Organizacja struktury platformy PTU nych i telematycznych stosowanych w zaawansowanych systemach wytwórczych, wyrobach rynkowych i eksploatacji infrastruktury technicznej, przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz maszyn wytwórczych, form i oprzyrzàdowania (kontynuacja wielu projektów w 6. PR). Przysz oêciowe technologie, Êrodki i metody powinny byç ukierunkowane na dziedziny przynoszàce w produkcji i us ugach najwi kszà wartoêç dodanà, równie w sensie spo ecznym. Wytyczono je m.in. w raporcie koƒcowym Europejskiej Platformy Technologicznej MANUFUTURE Wizja do 2020 roku. Nale à do nich: Kompleksowa adaptacyjnoêç procesów, systemów wytwórczych i struktur organizacyjnych w sektorze budowy maszyn i urzàdzeƒ uwzgl dniajàca optymalne wytwarzanie i wykorzystanie zasobów. Rozwój systemów informatycznych i wirtualnych metod oraz narz dzi in ynierskich przydatnych w rozwoju wyrobów i monitorowaniu procesów z wysokim stopniem wykorzystania procedur inteligentnych. Tworzenie zintegrowanych sieci bran owych aƒcuchów dostaw narz dzi IT do zarzàdzania nimi wed ug standardów bran owych producentów globalnych. Zarzàdzanie procesami produkcyjnymi i kompetencyjnymi sieciami bran owymi za pomocà systemów opartych na wiedzy. Ukierunkowanie procesów wytwórczych nastawionych na masowà kastomizacj, co wymaga lepszych i bardziej elastycznych produktów oraz sprz tu wytwórczego wytwarzanych wg koncepcji collaborative engineering. Zarzàdzanie procesami i projektami zgodnie z podejêciem in ynierii wspó bie nej oraz w Êrodowisku rozproszonych zasobów i systemów produkcyjnych z uwzgl dnieniem pe nego cyklu ycia produktu wraz z fazà recyklingu. Zastosowanie mikrotechniki i mechatroniki, które àczà w sobie projektowanie, sterowanie, elektronik, fizyk, informatyk, przez co wykorzystujàc synergi dyscyplin naukowych podwy szajà funkcjonalnoêç i doskona oêç produktów rynkowych. Zastosowanie systemów wizyjnych i telematycznych w monitorowaniu i wizualizacji produkcyjnych procesów dyskretnych oraz serwisie i utrzymaniu infrastruktury technicznej. Opracowanie i wdra anie metod oraz narz dzi in ynierskich i systemów uwzgl dniajàcych harmonogramowanie produkcji, prognozowanie ryzyka i modelowanie dynamiki zmian systemów produkcyjnych na podstawie badaƒ rynkowych. Zazwyczaj du à wartoêç dodanà generujà równie urzàdzenia i technologie pozwalajàce na miniaturyzacj produktów i uk adów, które sà stosowane w technice i medycynie. Jest rzeczà oczywistà, e najwa niejszym problemem jest znalezienie innowacyjnych wyrobów rynkowych, w których zawarta b dzie nowa technologia, nowe materia y oraz inteligentne procedury u ytkowe. Jest to g ówny cel realizowany przez Platform Procesów Produkcyjnych w latach Zatem g ówne dzia ania powinny koncentrowaç si na: Tworzeniu inkubatorów technologicznych kreujàcych nowe produkty, procesy i us ugi oraz powo ywaniu podmiotów B&R aplikujàcych do ró nych programów sektorowych, strukturalnych i 7. Programu Ramowego EU. Tworzeniu centrów wzornictwa przemys owego, wyposa onych w najnowsze technologie do projektowania, analiz i wytwarzania prototypowych wyrobów rynkowych i ich produkcji na potrzeby rynku globalnego (b dzie to sprzyjaç przeniesieniu rozwoju nowych wyrobów do Polski, równie ze strony przedsi biorstw globalnych). Tworzeniu bran owych sieci poddostawców zgromadzonych wokó przedsi biorstw globalnych, wspomaganych bran owymi centrami technologicznymi, szkoleniowymi i wdro- eniowymi oraz budowaniu konsorcjów producentów maszyn majàcych szans na powa ny udzia w rynku globalnym. Do kluczowych technologii rozwijanych w Platformie Procesów Produkcyjnych nale à: Wysoko wydajne oraz dok adne i wysokojakoêciowe technologie w produkcji zespo ów i elementów maszyn, a tak e pó wyrobów (technologie obróbki ubytkowej, przyrostowej, powierzchniowej, obj toêciowej odlewanie, kucie, spiekanie, kszta towanie plastyczne). Wysoko kwalifikowane technologie w in ynierii powierzchni i wytwarzaniu funkcjonalnych pokryç. Technologie IT w systemach projektowania, planowania, symulacji, 6 ROK WYD. LXV ZESZYT 3/2006

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo