Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych

2 Spis treści: WSTĘP... 2 KONTA OSOBISTE... 3 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE... 3 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIAŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r Tabela 3 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-EXTRA W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 4 Tabela 4 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS SUPER W ZŁOTYCH (DLA PKZP, SKO, OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW)... 5 Tabela 5 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH... 6 OSZCZĘDNOŚCI... 7 Tabela 6 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE... 7 Tabela 7 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r Tabela 8 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH... 8 Tabela 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 8 Tabela 10 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSZCZĘDNOŚCI... 8 KARTY BANKOWE... 9 Tabela 11 KARTY PŁATNICZE - wydawane od 1 listopada 2010r Tabela 12 KARTY PŁATNICZE - wydawane do 31 października 2010r. 9 Tabela 13 KARTY KREDYTOWE - wydawane od 14 marca 2011r Tabela 14 KARTY KREDYTOWE - wydawane do 11 marca 2011r KREDYTY Tabela 15 KREDYTY - z wyłączem kredytów mieszkaniowych i hipotecznych Tabela 16 KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE Tabela 17 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW INNE USŁUGI Tabela 18 OBRÓT DEWIZOWY Tabela 19 SKARBIEC NOCNY WRZUTNIA Tabela 20 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Tabela 21 SKRYTKI SEJFOWE I RZECZOWE Tabela 22 USŁUGI RÓŻNE Tabela 23 CZYNNOŚCI KASOWE

3 WSTĘP Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych" zwanej dalej Taryfą osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej - rezydentów i rezydentów. 1. Opłaty i prowizje dotyczące posiadaczy rachunków bankowych pobierane są z rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlece posiadacza rachunku pobierane są okresowo, rzadziej jednak niż raz w miesiącu, w drodze obciążenia rachunku. W przypadku rezygnacji z korzystania z określonej usługi, opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 3. Od pozostałych Klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn za które ABS Bank Spółdzielczy ponosi odpowiedzialności (z wyjątkiem prowizji za udziele kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość opłat i prowizji w granicach "od", "do", "od... do..." kierownik jednostki organizacyjnej ustala indywidual wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. W przypadku czynności przewidzianych w Taryfie, realizowanych na wniosek Klienta, za które pobierana jest opłata wg kosztów rzeczywistych, kierownik jednostki organizacyjnej ustala indywidual jej wysokość i przystępuje do realizacji wniosku po uzyskaniu zgody Klienta na wysokość opłaty. 6. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to rówż kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Opłaty i prowizje za czynności bankowe w obrocie dewizowym ustalane są w polskiej walucie. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej opłata / prowizja ustalana w PLN a pobierana jest od Klienta w walucie obcej. Do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 7. Opłaty i prowizje pobierane są zależ od innych opłat przewidzianych przepisami prawa np. kosztów protestu, opłat skarbowych, podatku VAT. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłaty i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa przewiduje inaczej; 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w ABS Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce; 3) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji pożytku publicznego, których wsie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym; 4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwa rachunków bankowych i udziela pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunku, gdy poszukiwa dokonywane jest na żąda osób, o których mowa w art. 110 Prawa Bankowego. 10. Określone w nijszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące: 1) kredytów, dotyczą kredytów udzielanych ze środków ABS Banku Spółdzielczego. W przypadku kredytów udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez ABS Bank Spółdzielczy z innymi Bankami i instytucjami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 2) ubezpieczeń, dotyczą usług ubezpieczeniowych oferowanych na podstawie umów agencyjnych zawartych przez ABS Bank Spółdzielczy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. W tym zakresie obowiązują postanowienia tych umów oraz stawki i opłaty określone przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz posione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Awizowaniu podlegają wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty: 1) z rachunków prowadzonych w PLN 20 00; 2) z rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie. 13. Taryfa opłat i prowizji może ulec zmia w okresie obowiązywania Umowy kredytu w przypadku: 1) obniżenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub uzupełnia Taryfy o nowe produkty i usługi w każdym czasie; 2) podwyższenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub wprowadzenia nowych opłat i prowizji jeżeli zaistje co najmj jedna z przesłanek: a) wzrost kosztów funkcjonowania produktu, zależny od Banku, b) podwyższe standardu usługi, c) zmiana zakresu i formy realizacji określonych czynności i usług, d) wprowadzenia produktów komplementarnych, e) wprowadzenia nowych produktów i usług. 2

4 KONTA OSOBISTE Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 14, Prowadze rachunku Miesięcz 5,90 5,90 19,90 2 9,90 4 ABS- Standard 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 5 Za wypłatę ABS-Start ABS- Student Stawka ABS- Senior ABS- Sukces ABS- System 0,5% min 4,00 0,5% min 4,00 5. Przelew na rachunek w ABS Banku Za przelew realizowane w placówce banku 6 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 3, realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR Za przelew realizowane w placówce banku 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 7, realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Za przelew dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln ,00 15, dla zleceń w kwocie mjszej niż 1 mln ,00 15,00 8. Zlece stałe na rachunek Za zlece realizowane w placówce banku 7 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 7, realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Zawiadomie o zrealizowaniu stałego zlecenia z tytułu braku środków na rachunku oraz przelewu na rachunek w innym banku z tytułu błęd wypełnionego bankowego dowodu przelewu 9 Polecenia zapłaty: Za zlece realizacja z rachunku dłużnika 8 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, odwoła lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 10. Usługa SMS Aktywacja usługi SMS Jednorazowo Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2,00 2,00 2,00 2, Opłata za oże dyspozycji zmiany lub odwoła usługi SMS 5,00 5,00 5,00 5, Usługa ABS - Info Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo Opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz 2,00 2,00 2, Opłata za oże dyspozycji zmiany lub odwoła usługi ABS - Info 12. System Bankowości Internetowej ABS Aktywacja usługi ABS 24 Jednorazowo Korzysta z Systemu Bankowości Internetowej 24 Miesięcz Wyda tokena do ABS podstawowego tokena do ABS dodatkowego tokena do ABS 24 na wniosek Klienta (od każdego środka) Wyda nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta 9 Na wniosek Klienta Wyda tokena po okresie jego ważności: podstawowego w ramach ABS dodatkowego w ramach ABS Wykona na wniosek Klienta czynności związanych z bezpieczeństwem rachunku: Na wniosek Klienta czasowe zablokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa tokena 13. Debet Opłata przygotowawcza za rozpatrze wniosku o debet 10 Jednorazowo 5% - 5% 5% 5% 5% Prowadze debetu 11 Miesięcz - opłata pobierana od 1 stycznia 2013r. 5,00-5,00 5,00 5,00 5, Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 6, miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju 6, miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju , miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, za każdy miesiąc roku poprzedgo Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5, lat ubiegłych Przekształce rachunku indywidualnego na wspólny oraz wspólny na indywidualny Przekształce rachunku na inny rodzaj rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego zgod z regulacjami Na wniosek Klienta Na wniosek Klienta 1 Dla posiadaczy debetu / kredytu odnawialnego w wysokości min Opłaty pobiera się w pierwszych trzech miesiącach. 3 Dla posiadaczy debetu / kredytu odnawialnego w wysokości min Opłaty pobiera się w pierwszych trzech miesiącach. 5 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 6 Za wyjątkiem przelewów na rachunki ABS Start w ABS Banku Spółdzielczym oraz inne własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 7 Za wyjątkiem przelewów na rachunki ABS Start w ABS Banku Spółdzielczym oraz inne własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego gdy zlece stałe ożone lub zmienione po 19 grudnia 2011r. 8 Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika. 9 Opłata jest pobierana, jeśli klient dowiedzie, że token został utracony czy uszkodzony z jego winy. 10 Opłata pobierana od wartości debetu. 11 Opłata pobierana jest w każdym miesiącu, w którym ABS Bank udostępniał klientowi debet w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym. 3

5 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIAŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r. 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 12 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek: Za przelew w ABS Banku 13 2, w innych bankach 3,50 6. Zgłosze o utracie książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 7. Umorze książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 8. Likwidacja książeczki Jednorazowo poprzez wypłatę gotówkową poprzez przesie środków na inny rachunek w ABS Banku 14 2,00 Tabela 3 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-EXTRA W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo z równoczesnym wsiem minimalnej wpłaty bez wsienia minimalnej wpłaty 2 2. Prowadze rachunku Miesięcz jeżeli dzienne saldo rachunku utrzymuje się w danym miesiącu kalendarzowym powyżej ustalonego minimum do założenia rachunku jeżeli dzienne saldo rachunku spad w danym miesiącu kalendarzowym poniżej ustalonego minimum do założenia rachunku 15,00 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 16 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek 17 : Za przelew w ABS Banku w innym banku: na rachunek otowy prowadzony w innym banku krajowym na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym 6. Skup/sprzedaż walut między rachunkami (bezgotówkowo) Za transakcję 7. Zlece stałe na rachunek 18 : Za zlece w ABS Banku w innym banku 3,00 8. Likwidacja rachunku Jednorazowo 9. Usługa SMS 9.1. Aktywacja usługi SMS Jednorazowo 9.2. Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2, Opłata za oże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi SMS 5, Usługa ABS - Info Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo Opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz 2, Opłata za oże dyspozycji zmiany usługi lub odwołania ABS - Info 11. Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6, za każdy miesiąc roku poprzedgo Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego 5, lat ubiegłych 1 12 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 13 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 14 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 15 Minimalna wpłata wynosi: - dla A vista w USD: 50,00 USD - dla A vista w EUR: 50,00 EUR - dla A vista w GBP: 50,00 GBP 16 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie należy awizować, co najmj 4 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min 2 od kwoty przewyższającej 2500,00 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min. 2 kwoty awizowanej. 17 Opłata pobierana oprócz kosztów realizacji przekazu zgod z Tabelą Opłata pobierana jest za każdorazowe przekaza środków w ramach zlecenia, pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. Opłata pobierana oprócz kosztów realizacji przekazu zgod z Tabelą 18. 4

6 Tabela 4 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS SUPER W ZŁOTYCH (DLA PKZP, SKO, OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW) 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 1 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 19 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek w ABS Banku Za przelew realizowane w placówce banku 20 2, realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR Za przelew realizowane w placówce banku 3, realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Za przelew dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln dla zleceń w kwocie mjszej niż 1 mln 4 8. Zlece stałe na rachunek Za zlece realizowane w placówce banku 21 1, realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 0, Zawiadomie o zrealizowaniu stałego zlecenia z tytułu braku środków na rachunku oraz przelewu na rachunek w innym banku z tytułu błęd wypełnionego 1 bankowego dowodu przelewu 9. Polecenia zapłaty: Za zlece realizacja z rachunku dłużnika 22 2, odwoła lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 10. Usługa SMS Aktywacja usługi SMS Jednorazowo Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2, Opłata za oże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi SMS 5, Usługa ABS - Info Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo Miesięczna opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz 5, Opłata za oże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi ABS - Info 12. Systemu Bankowości Internetowej ABS Aktywacja Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 Jednorazowo Korzysta z Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 Miesięcz z wykorzystam tokena z wykorzystam czytnika i karty mikroprocesorowej 1 Za pakiet instalacyjny i Opłata za pakiet instalacyjny i instruktaż: instruktaż w siedzibie Banku bez opłat w siedzibie Klienta ponowna instalacja w siedzibie Klienta w przypadku braku spełnia wymogów instalacyjnych przez komputer lub łącza Klienta. 50,00 - instalacja czytnika u Klienta (np. z powodu udanej samodzielnej instalacji, awarii, kradzieży sprzętu komputerowego, zmiany lokalizacji prowadzonej 5 działalności, itp.) Wyda elementu dostępu do ABS 24: podstawowego elementu dostępu do ABS 24 wydawane w ramach instalacji: czytnik kart mikroprocesorowych + karta+ identyfikator z hasłem bez opłat token bez opłat dodatkowego elementu dostępu do ABS 24 wydawane na wniosek Klienta czytnik kart mikroprocesorowych karta mikroprocesorowa identyfikator wraz z kluczem tokena Wyda nowego elementu dostępu do ABS 24: w przypadku awarii: czytnika kart mikroprocesorowych bez opłat karty mikroprocesorowa bez opłat token bez opłat w przypadku utraty lub zniszczenia urządzenia przez Klienta czytnika kart mikroprocesorowych karty mikroprocesorowa tokena 15 przy Odnowie certyfikatu karty po 24 m-cach odnowieniu Wyda tokena po okresie jego ważności: podstawowego w ramach ABS 24 bez opłat dodatkowego w ramach ABS Wykona na wniosek Klienta czynności związanych z bezpieczeństwem rachunku: Na wniosek Klienta czasowe zablokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa token odblokowa karty mikroprocesorowej 13 Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6, za każdy miesiąc roku poprzedgo Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego 5, lat ubiegłych Dokona zmiany dyspozycji formularza wzoru podpisów 1 19 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 20 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 21 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 22 Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika. 5

7 Tabela 5 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH Za każdy miesiąc historii 1. Sporządze historii rachunku - na wniosek posiadacza rachunku: rachunku sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego 6, sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedgo 1 2. Sporządze różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życze Klienta: Za każde pismo o posiadanym rachunku bankowym / numerze rachunku o posiadanym rachunku bankowym/ numerze rachunku / wysokości salda z uwzględm opinii o posiadaczu rachunku / inne informacje Przyjęcie, zmiana lub odwoła pełnomocnictwa do rachunku 1 Przyjęcie, zmiana lub odwoła dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 4. sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 25,00 5. Dokona blokady środków na rachunkach bankowych w ABS Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań na rzecz: ABS Banku innego banku, podmiotu lub instytucji Potwierdze wykonania blokady środków na rachunku 7. Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z Za każdy wyjazd na obsługą rachunku Klienta - na zlece Klienta 24 : zlece Klienta w ramach miejscowości jednostki prowadzącej obsługę poza miejscowością jednostki prowadzącej obsługę 3 25 Za każdą realizację 8. Realizacja tytułu wykonawczego tytułu wykonawczego 9. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi: Przygotowa i wysła informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych Za każda wysłaną 9.1. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po informację SMS upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego Poinformowa telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, Za każda 9.2. spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie przeprowadzoną rozmowę telefoniczną terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu Sporządze i wysyła wezwań do zapłaty oraz upomń z tytułu zaległych 9.3. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po każdego pisma upływie terminu spłaty Sporządze i dostarcze informacji nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych Za każda dostarczoną 9.4. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po informację upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania Sporządze i wysła informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych 9.5. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku oraz każdego pisma o wypowiedzeniu umowy, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania Za każdą czynność na 10. Inne czynności realizowane na wniosek Klienta Opłata pobierana jest od Opłata pobierana jest od wniosek Klienta 3 5, według kosztów rzeczywistych 23 W ramach pisma wydaje się zaświadcze tylko na temat jednego rachunku klienta. 24 ABS Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji Klienta w powyższym zakresie. 25 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlece organu egzekucyjnego. 6

8 OSZCZĘDNOŚCI Tabela 6 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka ABS EFEKT ABS EFEKT Prestiż 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 26 Za wypłatę pierwsza w miesiącu pierwsza w miesiącu kolejna w miesiącu 0,25% min.6,00 kolejna w miesiącu 0,25% min.6,00 5. Przelew na rachunek w ABS Banku Za przelew realizowane w placówce banku 6,00 6, realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 6,00 6,00 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR Za przelew realizowane w placówce banku 6,00 6, realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 6,00 6,00 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Za przelew dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln 2 15, dla zleceń w kwocie mjszej niż 1 mln 3 15,00 8. Usługa SMS 8.1. Aktywacja usługi SMS Jednorazowo 8.2. Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2,00 2, Opłata za oże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi SMS 5,00 5,00 9. Usługa ABS - Info 9.1. Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo 9.2. Opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz 2,00 2, Opłata za oże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi ABS - Info 10. System Bankowości Internetowej ABS Aktywacja usługi ABS 24 Jednorazowo Korzysta z Systemu Bankowości Internetowej Miesięcz Wyda tokena do ABS podstawowego tokena do ABS dodatkowego tokena do ABS 24 na wniosek Klienta (od każdego środka) Wyda nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta Wyda tokena po okresie jego ważności: podstawowego w ramach ABS dodatkowego w ramach ABS Wykona na wniosek Klienta czynności związanych z bezpieczeństwem rachunku: Na wniosek Klienta czasowe zablokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa tokena 11. Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6,00 6, za każdy miesiąc roku poprzedgo Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego 5,00 5, lat ubiegłych Przekształce rachunku indywidualnego na wspólny oraz wspólny na indywidualny 1 1 Tabela 7 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r. 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 29 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek: Za przelew w ABS Banku 30 2, w innych bankach 3,50 6. Zgłosze o utracie książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 7. Umorze książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 8. Likwidacja książeczki Jednorazowo poprzez wypłatę gotówkową poprzez przesie środków na inny rachunek własny w ABS Banku 26 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 27 Opłaty pobiera się w przypadku posiadania Systemu Bankowości Internetowej w Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym. 28 Opłata jest pobierana, jeśli klient dowiedzie, że token został utracony czy uszkodzony z jego winy. 29 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 30 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 7

9 Tabela 8 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 31 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek: Za przelew w ABS Banku 32 2, w innych bankach 3,50 Tabela 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 33 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek 34 : Za przelew w ABS Banku w innych bankach na rachunek otowy prowadzony w innym banku krajowym 6, na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym 0,05% min. 1 max.15 Tabela 10 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSZCZĘDNOŚCI Za każdy miesiąc historii 1. Sporządze historii rachunku - na wniosek posiadacza rachunku: rachunku sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego 6, sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedgo 1 2. Sporządze różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życze Klienta: Za każde pismo o posiadanym rachunku bankowym / numerze rachunku o posiadanym rachunku bankowym/ numerze rachunku / wysokości salda z uwzględm opinii o posiadaczu rachunku / inne informacje Przyjęcie, zmiana lub odwoła pełnomocnictwa do rachunku 1 Przyjęcie, zmiana lub odwoła dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 4. sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 25,00 5. Dokona blokady środków na rachunkach bankowych w ABS Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań na rzecz: ABS Banku innego banku, podmiotu lub instytucji Potwierdze wykonania blokady środków na rachunku 7. Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z Za każdy wyjazd na obsługą rachunku Klienta - na zlece Klienta 36 : zlece Klienta w ramach miejscowości jednostki prowadzącej obsługę poza miejscowością jednostki prowadzącej obsługę 3 37 Za każdą realizację 8. Realizacja tytułu wykonawczego tytułu wykonawczego 3 9. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi: Przygotowa i wysła informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych Za każda wysłaną 9.1. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po informację SMS upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego 5,00 Poinformowa telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, Za każda 9.2. spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie przeprowadzoną rozmowę telefoniczną terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu 1 Sporządze i wysyła wezwań do zapłaty oraz upomń z tytułu zaległych Opłata pobierana jest od 9.3. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po każdego pisma upływie terminu spłaty 3 Sporządze i dostarcze informacji nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych Za każda dostarczoną 9.4. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po informację upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania 5 Sporządze i wysła informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych Opłata pobierana jest od 9.5. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku oraz każdego pisma o wypowiedzeniu umowy, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania 3 Za każdą czynność na 10. Inne czynności realizowane na wniosek Klienta wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 31 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 32 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 33 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie należy awizować, co najmj 4 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min 2 od kwoty przewyższającej 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min. 2 kwoty awizowanej. 34 Opłata pobierana oprócz kosztów realizacji przekazu zgod z Tabelą W ramach pisma wydaje się zaświadcze tylko na temat jednego rachunku klienta. 36 ABS Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji Klienta w powyższym zakresie. 37 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlece organu egzekucyjnego. 8

Taryfa opłat i prowizji. ABS Bank Spółdzielczego. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji. ABS Bank Spółdzielczego. dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji ABS Bank Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Opracowano: 01.07.2015r. 1 Spis treści: WSTĘP... 3 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE... 4 Tabela

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Spis treści: WSTĘP... 2 Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 3 Rozdział 2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo